Kontrola imigracji. iii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola imigracji. iii"

Transkrypt

1

2

3

4 Immigratio cotrol Immigratio cotrol is about how ad why people from coutries outside the UK are allowed to come to the UK ad how log they ca stay. It is also about what they are allowed to do whe they are i the UK, for example, whether they ca work, whether relatives ca come to the UK to joi them afterwards, ad whether they ca use the Natioal Health Service or claim beefits. The rules about immigratio cotrol (which are law) are complicated by the fact that they overlap with atioality law - that is, the law about who is or is ot a British citize, ad the rights of the differet types of British citize. ii The system of immigratio cotrol i the UK splits people ito two broad categories: those who have right of abode i the UK ad who ca live, work ad move i ad out of the coutry as they wish, ad those who require permissio i order to eter ad remai here. There are certai groups of people who do ot fit easily ito these two categories ad who do ot have to get leave to eter ad remai eve though they do ot have right of abode. Icluded i this group are people who ca beefit from Europea rights of free movemet.

5 Kotrola imigracji Kotroli Imigracji zajmuje się takimi sprawami, jak zagadieie dlaczego ludzie z krajów poza Wielką Brytaią uzyskują pozwoleie a przyjazd do Wielkiej Brytaii oraz jak długo mogą tu przebywać. Kotrola imigracji jest też zaiteresowaa takimi pytaiami, jak co wolo im robić podczas pobytu w Wielkiej Brytaii, czy mogą pracować, czy ich krewi mogą w późiejszym okresie przyłączyć się do ich i czy mogą oi korzystać z Natioal Health Service (Państwowa Służba Zdrowia) i występować o przyzaie im pomocy socjalej. Przepisy dotyczące kotroli imigracji, (które są obowiązującym prawem), są skomplikowae ze względu a to, że akładają się a ie przepisy dotyczące obywatelstwa czyli przepisy określające kto jest, a kto ie jest obywatelem brytyjskim oraz o prawach przysługującym różym kategoriom obywateli brytyjskich. iii System kotroli imigracji w Wielkiej Brytaii dzieli ludzi a dwie zasadicze kategorie: a tych, którzy mają prawo mieszkać w Wielkiej Brytaii co ozacza, że mogą mieszkać, pracować, wjeżdżać do kraju i wyjeżdżać z kraju wedle własego życzeia oraz tych, którzy muszą uzyskać pozwoleie a przyjazd i pozostaie tutaj. Pewe grupy trudo zakwalifikować do jedej z tych dwóch kategorii i które ie muszą mieć pozwoleia a przekroczeia graicy i a pobyt, chociaż ie mają oi prawa zamieszkaia. Do tej kategorii ależą ludzie, którzy korzystają z europejskiego prawa do swobodego poruszaia się.

6 Habitual Residece Test This is a test to establish whether a welfare beefits or homelessess applicat who has recetly retured to the UK after livig abroad has a cetre of iterest i the Commo Travel Area (which cosists of the UK, Republic of Irelad, Chael Islads ad the Isle of Ma). The test looks at whether the applicat s residece i the UK is of a settled ature, the legth ad cotiuity of residece, employmet or prospects of work, family ties, history, ad the applicat s log term itetios as demostrated by actios (like obtaiig furiture, registerig for services, joiig istitutios). If the applicat is deemed ot to be habitually residet i the UK, they will ot be eligible for assistace. iv The test does ot apply to certai applicats for homelessess help: Europea Uio atioal workers other E U atioals, ad those who are applyig because they are atioals of coutries covered by other treaties refugees ad people with Exceptioal Leave to Remai, Discretioary Leave or Humaitary Protectio do ot have to pass the Habitual Residece Test. No perso will be treated as habitually residet uless he or she has a right to reside i the Uited Kigdom, the Chael Islads, the Isle of Ma, or the Republic of Irelad. People who do have a right to reside will still have to satisfy the habitual residece test.

7 Test ustalający ormale miejsce pobytu Test te ma a celu ustaleie, czy ośrodkiem zaiteresowaia (cetre of iterest) osoby, która iedawo powróciła do Wielkiej Brytaii z pobytu za graicą i która stara się o pomoc społeczą lub o status bezdomego, jest Obszar Wspólego Podróżowaia, (który składa się z Wielkiej Brytaii, Republiki Irladzkiej, Chael Islads oraz Isle of Ma) W teście tym sprawdza się, czy pobyt w Wielkiej Brytaii osoby starającej się ma charakter pobytu osiadłego, jak długo trwa pobyt i czy ma o charakter ciągły, jak przedstawia się sprawa zatrudieia lub perspektywa zatrudieia, jakie są więzi rodzie, historia oraz czy postępowaie osoby starającej się wskazuje a itecje długotermiowego pobytu (p. zdobycie mebli, zapisaie się a usługi, wstąpieie do istytucji). Jeśli zostaie ustaloe, że Wielka Brytaia ie jest ormalym miejscem pbytu osoby starającej się, osoba ta ie będzie zakwalifikowaa do otrzymaia pomocy społeczej. v Niektórzy ludzie starający się o pomoc dla osób bezdomych ie są poddawai temu testowi: bywatele Uii Europejskiej oraz osoby, które starają się poieważ są obywatelami krajów objętych iymi traktatami - uchodźcy i osoby posiadające Nadzwyczaje Pozwoleie a Pobyt, Pozwoleie a Pobyt według Uzaia lub osoby pozostające pod Opieką Humaitarą, ie muszą przechodzić testu ustalającego ormale miejsce pobytu. Nikt, kto ie ma prawa pobytu w Wielkiej Brytaii, Chael Islads, Isle of Ma lub w Republice Irladzkiej, ie będzie uważay za ormalego mieszkańca. Osoby, które mają prawo pobytu muszą dodatkowo przejść test ustalający miejsce ormalego pobytu.

8 EMPLOYMENT RIGHTS Your rights iclude: Your rights at work will deped o:- your statutory rights your cotract of employmet There are special rules about the employmet of childre ad youg people Nearly all workers, regardless of the umber of hours per week they work, have certai legal rights. vi You have the right: The right to at least four weeks paid holiday per year. The right to time off for study or traiig for year olds. This applies from the day the employee starts work. The right to paid time off for ate atal care. This applies from the day the employee starts work. The right to paid materity leave. How much materity leave you ca get depeds o whe your baby is due. The right to paid paterity leave the right to ask for flexible workig to care for childre or adult depedets the right to paid adoptio leave the right to ask for flexible workig the right to take upaid paretal leave for both me ad wome (if you have

9 PRAWA ZATRUDNIENIA Do Twoich praw ależą: Twoje prawa w pracy zależą od:- zującym prawem Twojej umowy o zatrudieiu Specjale prawa obowiązują w przypadku zatrudieia dzieci i młodociaych Prawie wszystkim pracowikom, bez względu a ilość przepracowaych godzi w tygodiu przysługują pewe prawa. Masz prawo:- Prawo do co ajmiej czterotygodiowego płatego urlopu a rok. vii Młodociaym w wieku lat przysługuje prawo wolego czasu a aukę lub szkoleie. Prawo to obowiązuje od dia rozpoczęcia pracy przez pracowika. Prawo do płatego urlopu przezaczoego a opiekę zdrowotą przed urodzeiem dziecka. Prawo to obowiązuje od dia rozpoczęcia pracy przez pracowika. Prawo do płatego urlopu macierzyńskiego. Długość urlopu macierzyńskiego zależy od przewidywaej daty porodu. Prawo do płatego urlopu rodzicielskiego prawo do zwróceia się z prośbą o ruchome godziy pracy

10 worked for the employer for oe year) ad the right to reasoable time off to look after depedats i a emergecy (applies from the day the employee starts work) The right to carry o workig util you are at least 65 the right to otice of dismissal, provided you have worked for your employer for at least oe caledar moth the right to writte reasos for dismissal from your employer, provided you have worked for your employer for oe year. The right of a part-time worker to the same cotractual rights (pro-rata) as a comparable fulltime worker the right of a fixed-term employee to the same cotractual rights as a comparable permaet employee. viii

11 w celu zajęcia się dziećmi lub osobami dorosłymi, które pozostają pod Twoją opieką prawo do płatego urlopu a adopcję prawo do zwróceia się z prośbą o ruchomy czas pracy prawo do bezpłatego urlopu rodzicielskiego zarówo dla mężczyz i kobiet, (jeśli przepracowałeś u swego pracodawcy jede rok) oraz prawo do zwolieia w rozsądych graicach czasu w razie agłej sytuacji wymagającej zajęcia siętwoimi podopieczymi (obowiązuje od dia rozpoczęcia pracy przez pracowika) Prawo do pracy co ajmiej do 65 lat prawo do otrzymaia powiadomieia w przypadku zwolieia z pracy, pod warukiem, że przepracowałeś u swego pracodawcy co ajmiej jede miesiąc kaledarzowy prawo do podaia przez Twego pracodawcę a piśmie powodów zwolieia pod warukiem, że przepracowałeś u Twego pracodawcy jede rok. Zatrudioy w iepełym wymiarze godzi zagwaratowae te same prawa wyikające z umowy o pracę (proporcjoalie) co podoby pracowik, zatrudioy w pełym wymiarze godzi pracowik zatrudioy a ograiczoy okres czasu takie same prawa wyikające z umowy, jak podoby pracowik zatrudioy a stałe. ix

12

13 Welcome to Stirlig Coucil Area Witaj w Rejoie Stirlig Coucil

14 Welcome to Stirlig Coucil Area Produced i partership with Stirlig Commuity Plaig Partership Migrat Workers Focus Group Stirlig Coucil Commuity Services Housig Moey & Beefits Fire Police Useful Iformatio Local Iformatio Health Detal Educatio & Lifelog Learig Immigratio Employmet Eglish Classes

15 Witaj w Rejoie Stirlig Coucil Produced i partership with Stirlig Commuity Plaig Partership Migrat Workers Focus Group Stirlig Coucil Commuity Services Zakwaterowaie Pieiądze i zasiłki Zdrowie Opieka detys tycza Pożar Edukacja i auka przez całe życie Policja Pożytecze iformacje Iformacja miejscowa Immigracja Zatrudieie Kursy agielskiego

16 Welcome Durig recet years Stirlig has ejoyed the diversity provided by the may iteratioal workers ad studets who have come here. Whe people arrive i a ew area for the first time they eed access to basic services, as well as a kowledge of the culture ad orgaisatios that exist. The Stirlig Commuity Plaig Partership recogises these eeds ad has produced this excellet pack. This will help greatly i assistig people to settle i their ew eviromet. Stirlig is a woderful place to live, work ad study. There are also may facilities for families to ejoy. This pack will help to esure that you make the best of your time with us o matter how short/log that time may be. Welcome to the Stirlig Coucil Area. Ia Brow Portfolio Holder for Commuity Plaig

17 Witamy W ostatich latach w Stirlig gościł wielu pracowików I studetów z różych krajów. Kiedy ludzie po raz pierwszy przybywają do owej miejscowości, powii mieć dostęp do podstawowych usług oraz iformacji a temat kultury i istiejących orgaizacji. Orgaizacja Stirlig Commuity Plaig Partership rozumie te potrzeby i opracowała iiejszy doskoały zestaw iformacyjy. Pomoże o w zaczej mierze owoprzybyłym w osiedleiu się w owym środowisku. Stirlig jest doskoałym miejscem do mieszkaia, pracy i auki. Poadto jest tu wiele udogodień, z których korzystają całe rodziy. Te zestaw pomoże Ci jak ajlepiej wykorzystać czas spędzoy z ami bez względu a to, czy będzie o długi czy krótki. Witamy w Regioie Stirlig Coucil (Rada Miejska Stirlig). Ia Brow Dyrektor Orgaizacji Commuity Plaig

18 The Stirlig Commuity Partership is the local strategic partership for Stirlig area. The Stirlig Commuity Partership set up a iteratioal workers, studets ad their families sub-group to esure that the positive role played by iteratioal workers, studets ad their families withi the Stirlig ecoomy is ot overlooked ad to idetify barriers that exist i providig equality of service to iteratioal workers. This pack gives you basic iformatio about your rights ad resposibilities while you are i Stirlig area. It also gives you telephoe umbers ad places you ca go, if you eed more iformatio. You ca fid out more about Stirlig area o the Iteret at You ca use the Iteret free at ay library. This iformatio will provide you with a guide to our orgaisatios ad culture. Although we have doe our best to make this pack accurate it provides geeral iformatio oly. We have ot dealt with every detail. You should ot rely o it as legal advice ad should always take further advice based o your ow situatio before takig ay actio. Uless, it says otherwise, all services listed i this pack are free ad cofidetial. We hope you ejoy livig ad workig i Stirlig.

19 Orgaizacja Stirlig Commuity Partership działa a rzecz itegracji owoprzybyłych do regiou Stirlig. The Stirlig Commuity Partership zajmuje się urządzaiem zagraiczych pracowików, studetów i ich rodzi, w celu zapewieia pełego wykorzystaia ich udziału w gospodarce Stirlig i likwidowaia przeszkód, które mogłyby spowodować ierówy dostęp pracowików z zagraicy do usług. Niiejszy zestaw iformacyjy zawiera podstawowe iformacje o Twoich prawach i obowiązkach podczas pobytu w regioie Stirlig. Podaje o poadto umery telefoów i miejsca, w których możesz otrzymać dodatkowe iformacji. Poadto możesz skorzystać z witryy iteretowej Biblioteka udostępia komputer bezpłatie. Poiższa broszura zapoza Cię z aszymi orgaizacjami i kulturą. Staraliśmy się, aby zawarte w iej dae były dokłade, ale są to tylko ogóle iformacje. Nie zajmowaliśmy się każdym szczegółem. Poadto ie ależy podaych iformacji traktować jako poradę prawą. Przed podjęciem jakiegokolwiek działaia powiieeś/powiaś zasięgąć dodatkowej porady odośie Twojej specyficzej sytuacji. Wszystkie usługi wymieioe w tym zestawie iformacyjym są bezpłate i poufe, chyba że zazaczoe jest iaczej. Mamy adzieję, że przyjemie spędziesz czas żyjąc i pracując w Stirlig.

20 Gettig Help ad Iformatio i your ow Laguage Agecies such as the police, doctors ad the coucil should provide FREE iterpreters to help you get their services. Please ask if you eed this. You ca ask for the iterpreter to be the same geder as you. Global Voices ca traslate documets. The cost varies. Global Voices Limited Scio House Iovatio Park Stirlig FK9 4NF Telephoe: Global Office Global Office is a software package allowig people to access keyboards with their ow alphabets o them. You ca the use the Office packages as ormal. It is available i several Libraries icludig Cetral Referece ad Ledig. For more iformatio telephoe Stirlig Coucil Libraries Disclaimer: We have tried our best to make sure that the iformatio i this pack is correct. But we caot guaratee this. It should ot be regarded as a statemet of law. Please ote that phoe umbers, costs ad other iformatio may chage.

21 Pomoc i iformacja w Twoim ojczystym języku Istytucje takie jak policja, lekarze i rada miejska przy spełiaiu usług powiy zapewić Ci tłumacza BEZPŁATNIE. Jeśli porzebujesz tłumacza, poproś o to. Możesz poprosić o tłumacza tej samej płci, co Ty. Firma Global Voices może przetłumaczyć dokumety. Opłaty są róże. Global Voices Limited Scio House Iovatio Park Stirlig Coucil FK9 4NF Telefo: Global Office Global Office (Globale biuro) jest to oprogramowaie, które pozwala a używaie klawiatur komputerowych z alfabetami w różych językach. Używa się tego oprogramowaia ormalie. Jest oo dostępe w kilku bibliotekach, między iymi w Główej Iformacji i Wypożyczali (Cetral Referece ad Ledig). Dodatkowe dae są dostępe pod telefoem w bibliotekach Stirlig Coucil. Zrzeczeie się odpowiedzialości: Staraliśmy się usilie, aby wszelkie iformacje w iiejszym pakiecie były prawidłowe. Ale ie możemy tego zagwaratować. Nie powiy być oe traktowaie jako prawe oświadczeie. Prosimy zwrócić uwagę a to, że umery telefoów, koszta oraz ie dae mogą ulec zmiaie.

22 Cotets Itroductio P6 Map of Stirlig Coucil Area P12 Local Iformatio P14 Emergecy Services P18 Childre ad Youg People P22 Employmet P58 10 Eglish Classes/Further Educatio P86 Health P96 Housig P124 Services for Wome P136 Social/Commuity Life P142 Travel i Stirlig P174 Useful Iformatio P182

23 Spis treści Wstęp Str. 7 Mapa regiou Stirlig Coucil Str. 13 Miejscowa iformacja Str. 15 W razie agłego wypadku Str. 19 Zatrudieie Str. 23 Dzieci i ludzie młodzi Str. 59 Kursy agielskiego/dalsza Edukacja Str Zdrowie Str. 97 Zakwaterowaie Str. 125 Usługi dla kobiet Str. 137 Życie społeczości/towarzyskie Str. 143 Podróżowaie w Stirlig Str. 175 Użytecze iformacje Str. 183

24 12 Map of Stirlig Coucil Area icludig mai commuities

25 Mapa regiou Stirlig Coucil łączie z ajważiejszymi osiedlami 13

26 Some Facts about Scotlad ad Stirlig Scotlad is a coutry i the Uited Kigdom (UK). The UK is a democracy. This meas that the Govermet is elected by its citizes. The Westmister Govermet is based i Lodo. There is a separate elected Scottish Parliamet based i Ediburgh which deals with certai aspects of govermet busiess such as health ad educatio. Each area elects a Member of Parliamet (MP), a Member of the Scottish Parliamet (MSP) ad a Member of the Europea Parliamet (MEP). Ask your local library for details of how to cotact your MP, MSP or MEP. The Quee is Head of State, but has extremely limited powers. 14 The populatio of Scotlad is 5 millio. The capital is Ediburgh ad the largest city is Glasgow. The district of Stirlig lies at the very heart of Scotlad, embracig the highlads ad the lowlads. It exteds from Tydrum i the orth to the commuities of Killear ad Strathblae i the southwest ad the former miig villages of Plea, Cowie ad Falli i the east. It ecapsulates Scotlad s first Natioal Park Loch Lomod ad The Trossachs Natioal Park. The mai urba area, where 50% of the populatio lives, is the City ad Royal Burgh of Stirlig, with its eighbourig commuities of Baockbur, Dublae, Causewayhead ad Bridge of Alla. I 2006, the populatio of the Stirlig area was estimated at 87,810.

27 Kilka faktów o Szkocji i Stirlig Szkocja jest krajem w obrębie Zjedoczoego Królestwa (UK, zae pod azwą Wielka Brytaia). UK jest demokracją. Ozacza to, że obywatele wybierają swój rząd. Parlamet Westmister zajduje się w Lodyie. W Edyburgu zajduje się Parlamet Szkocji, który zaumuje się pewymi sprawami będącymi domeą władzy,.p. zdrowiem czy edukacją. Każdy regio wybiera człoka parlametu (Member of Parliamet or MP), człoka parlametu szkockiego (Member of the Scottish Parliamet or MP) oraz człoka Europejskiego Parlametu (Member of the Europea Parliamet or MEP). Iformację o sposobach skotaktowaia się z Twoim MP, MSP i MEP moża otrzymać w bibliotece. Królowa jest Głową Państwa, ale jej władza jest bardzo ograiczoa. Szkocja liczy 5 milioów ludości. Jej stolicą jest Edyburg, a ajwiększym miastem jest Glasgow. Okręg Stirlig leży w samym sercu Szkocji i obejmuje zarówo terey górzyste jak i izie. Ciągie się od Tydrum a półocy do osad Killear i Strathblae a połudiowym zachodzie oraz dawych wiosek góriczych Plea, Cowie i Falli a wschodzie. Zajduje się tu pierwszy Park Narodowy Szkocji Loch Lomod i The Trossachs Natioal Park. Główym ośrodkiem miejskim, w którym mieszka poad 50% ludości, jest miasto Royal Burgh of Stirlig wraz z sąsiadującymi z im Baockbur, Dublae, Causewayhead i Bridge of Alla. W 2006 r. ludość okręgu Stirlig wyosiła

28 Stirlig Coucil is resposible for may services for the whole of Stirlig area. These iclude educatio, social services, trasport, libraries, housig, tradig stadards, roads, stadards of health i food ad eviromet, collectig coucil tax, maitai parks, cleaig streets ad collectig rubbish. Health Care Services i Stirlig area are provided by the Forth Valley Natioal Health Service. Cotact: Stirlig Commuity Health Partership (CHP) NHS Forth Valley 9 Gladstoe Place Stirlig, FK8 2AH 16 Telephoe: I case of a Emergecy telephoe 999 or 112

29 W gestii Stirlig Coucil leży wiele usług w całym rejoie Stirlig. Należą do ich edukacja, usługi społecze, trasport, biblioteki, mieszkaia, stadarty hadlowe, drogi, stadarty zdrowia, wyżywieia i i środowiska, pobieraie podatku a rzecz Stirlig Coucil, utrzymaie parków, sprzątaie ulic i usuwaie śmieci. Usługi zdrowote w rejoie Stirlig świadczy Państwowa Służba Zdowia Forth Valley (Forth Valley Natioal Health Service). Kotakt: Stirlig Commuity Health Partership (CHP) NHS Forth Valley 9 Gladstoe Place Stirlig, FK8 2AH Telefo: W razie agłego wypadku zadzwoń pod umer 999 lub 112

30 Ambulace Services i Stirlig area are provided by Scottish Ambulace Service. Cotact: Scottish Ambulace Service Natioal Headquarters Tipperli Road EDINBURGH EH10 5UU Telephoe: Fax I case of a Emergecy telephoe 999 or Police Services i Stirlig area are provided by Cetral Scotlad Police. Cotact: Cetral Scotlad Police Radolphfield Stirlig Scotlad FK8 2HD Telephoe : Fax : Text-telephoe: I case of a Emergecy telephoe 999 or 112

31 Karetki w rejoie Stirlig leżą w gestii Scottish Ambulace Service. Kotakt: Scottish Ambulace Service Natioal Headquarters Tipperli Road EDINBURGH EH10 5UU Telefo: Fax I case of a Emergecy Telefo 999 or 112 Usługi policji w rejoie Stirlig leżą w gestii Cetral Scotlad Police. Kotakt: Cetral Scotlad Police Radolphfield Stirlig 19 Scotlad FK8 2HD Telefo: Faks: Telefo tekstowy: W razie agłego wypadku zadzwoń pod umer 999 lub 112

32 Fire Services i Stirlig area are provided by Cetral Scotlad Fire & Rescue Services. Cotact: The Chief Fire Officer Cetral Scotlad Fire & Rescue Service Service HQ Mai St Maddisto Falkirk FK2 0LG Telephoe: I case of a Emergecy telephoe 999 or

33 Za Straż Pożarą w rejoie Stirlig odpowiedziala jest Główa Służba Pożara i Ratowicza Szkocji (Cetral Scotlad Fire & Rescue Services). Kotakt: The Chief Fire Officer Cetral Scotlad Fire & Rescue Service Service HQ Mai St Maddisto Falkirk FK2 0LG Telefo: W razie agłego wypadku zadzwoń pod umer 999 lub

34 CHILDREN AND YOUNG PEOPLE By law parets must look after a child s health ad welfare. I Scotlad, a child is ayoe uder 16 years of age. You should ot leave a child o their ow, eve for a short period of time. If you eed to leave your child, you must make sure that someoe else is lookig after them while you are away. It is illegal to harm or ijure a child. 22 For advice or iformatio about aythig to do with your childre or family speak to a health visitor (through your GP), your child s school or social worker. You ca get details of your earest social work office from Stirlig Coucil, Telephoe Child Beefit Child beefit is a tax-free beefit paid to most people with childre. You do ot eed to have paid ay Natioal Isurace cotributios to get Child Beefit ad it does ot matter how much moey you have comig i. You ca get Child Beefit if you are resposible for a child aged uder 16, or a youg perso aged uder 20 if they are still i full-time educatio up to A level or equivalet, or o certai approved traiig courses. This meas that most parets ca get Child Beefit, but you ca also get it if you are brigig

35 DZIECI I MŁODZI LUDZIE Zgodie z prawem rodzice muszą troszczyć się o zdrowie i dobro swych dzieci. W Szkocji termi dzieci obejmuje osoby poiżej 16 lat. Nie zostawiaj swego dziecka samego, awet a krótko. Jeśli musisz zostawić dziecko, musisz upewić się, że ktoś iy zaopiekuje się o im podczas Twej ieobecości. Spowodowaie krzywdy lub obrażeń dziecka jest iezgode z prawem. Porady w sprawach dotyczących dzieci lub rodziy moża otrzymać od pielęgiarki środowiskowej (health visitor), od lekarza rodziego Geeral Practitioer czyli GP), ze szkoły Twego dziecka oraz od pracowika socjalego. W sprawie iformacji o ajbliższym urzędzie do spraw socjalych skotaktuj się ze Stirlig Coucil, pod umerem telefou Zasiłek a dziecko Zasiłek a Dziecko wypłacay jest większości ludziom z dziećmi i ie podlega opodatkowaiu. Otrzymaie Zasiłku a Dziecko ie jest uwarukowae uprzedim płaceiem składek a Ubezpieczeie Państwowe i ie zależy od Twego dochodu. Zasiłek a Dziecko otrzymasz, jeśli masz pod swoją opieką dziecko poiżej lat 16 lub młodą osobę poiżej 20 lat, która adal w pełym wymiarze godzi kształci się do poziomu A, lub rówoważego

36 up a child ad you are ot the biological paret. You caot usually get Child Beefit for a child you are fosterig. You get Child Beefit for each child you are resposible for. Usually, you ad your child have to be livig i the UK to claim Child Beefit. If you do ot live i the UK, you leave the UK for more tha a few weeks, or your child is ot livig i the UK, the rules are complicated. You caot usually claim Child Beefit for a child who is i local authority care or i priso. 24 You should claim Child Beefit by completig form CH2 that you ca get from the Child Beefit Office, HM Reveue ad Customs equiry cetres or Jobcetre Plus offices. The Child Beefit Office umber is (textphoe ). You ca dowload this form from HM Reveue ad Customs website at childbeefit, or you ca make a applicatio olie. Whe you claim Child Beefit, you will have to provide your Natioal Isurace umber, or iformatio to help the office fid your umber. If you do ot have a Natioal Isurace umber, you will have to apply for oe before you ca claim.

37 poziomu, lub a pewych zatwierdzoych kursach. Ozacza to, że większość rodziców otrzymuje te zasiłek, ale mogą go także otrzymać osoby, które wychowują dziecko, choć ie są jego biologiczymi rodzicami. Zwykle ie otrzymuje Zasiłku a Dziecko rodzic zastępczy. Zasiłek a Dziecko wypłacay jest zwykle a każde dziecko, za które jesteś odpowiedzialy. Zwykle Ty i dziecko muszą mieszkać w UK. W przypadkach, kiedy ie mieszkasz w UK, wyjedziesz z UK a poad dwa tygodie lub Twoje dziecko ie mieszka w UK, zasady są bardziej skomplikowae. Na ogół ie moża dostać zasiłku a dziecko, które zajduje się pod opieką władz miejscowych albo w więzieiu. W celu uzyskaia zasiłku ależy wypełić formularz CH2, który moża pobrać z Child Beefit Office (Urząd do Spraw Dzieci), ośrodków iformacji HM Reveue ad Customs (Podatki Jej Majestatu) lub urzędów Jobcetre Plus (Ośrodek Zatrudieia Plus). Numer telefou Child Beefit Office: (telefo tekstowy ). Formularz te moża także pobrać z witryy HM Reveue ad Customs pod adresem albo złożyć formularz w trybie olie. Przy ubiegaiu się o Zasiłek a Dziecko musisz przedstawić umer Państwowego Ubezpieczeia lub iformcję, która pomoże urzędowi te umer odaleźć. Jeśli ie posiadasz umeru Ubezpieczeia Państwowego, musisz się o iego postarać, zaim złożysz papiery w sprawie zasiłku. 25

38 Child Care If you eed help with child care while you are workig or studyig, there are day urseries, childmiders ad after school clubs across Stirlig. You ca get details at your local school or from Stirlig Coucil Childre Services Telephoe Paret ad Toddlers/Playgroups May commuities have a commuity orgaised paret ad toddlers group ad playgroups. For more iformatio cotact your local library or Stirlig Coucil Childre Services Nurseries Stirlig Coucil provides educatio ad care for childre uder school age. Some provide out of school childcare facilities like breakfast ad after school childcare. We offer a variety of provisios. Those i schools geerally offer part-time places with a few providig flexible places o a school-term basis. Others cater for 0-5 year olds, makig available full-time or exteded day places o a all-year roud basis. Nursery provisio is either fuded or maaged by Stirlig Coucil, idividual owers, private compaies or volutary orgaisatios i partership with us. All urseries aim to work i partership with parets ad support may be available i some of them, especially those fuded by Stirlig Coucil.

39 Opieka ad Dziećmi Jeśli musisz zapewić opiekę ad dzieckiem w czasie pracy lub auki, możesz skorzystać ze żłobków/przedszkoli, opieki dla dzieci w ciągu dia i polekcyjych klubów w szkołach. Szczegółowe dae moża otrzymać w miejscowej szkole lub w Stirlig Coucil Childre Services (Usług Związae z Dziećmi); Telefo Grupy zabawowe dla rodziców i małych dzieci Wiele społeczości zorgaizowało grupy zajęciowe dla rodziców i małych dzieci. Prosimy skotaktować się z miejscową biblioteką lub Stirlig Coucil Childre Services pod umerem telefou po dodatkowe iformacje. Żłobki Stirlig Coucil zapewia opiekę i aukę dzieciom poiżej wieku szkolego. Niektóre ośrodki podają śiadaie, a także zapewiają opiekę po szkole. Propoujemy wiele możliwości. Ośrodki w szkołach zwykle otwarte są w iepełym wymiarze godzi. W iektórych godziy opieki ad dzieckiem są ruchome. Ie, przezaczoe dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat otwarte są przez cały rok w pełym wymiarze godzi albo mają godziy przedłużoe. Złobki są albo utrzymywae albo admiistrowae z fuduszów Stirlig Coucil Nursery, właścicieli idywidualych, firm prywatych lub orgaizacji ochoticzych, które z ami pracują. Wszystkie żłobki i przedszkola współpracują z rodzicami. W iektórych żłobkach moża otrzymać pomoc materialą, szczególie w żłobkach prowadzoych przez Stirlig Coucil. 27

40 School ad Educatio Stirlig Coucil Childre Services is i charge of educatio for all childre i Stirlig. The UK provides free educatio for school age childre (about 5 16). By law, school age childre have to go to school. So, you must erol your childre as soo as possible. Erol your child by cotactig the head teacher at your local school. For iformatio of your earest school cotact Stirlig coucil Telephoe Childre ormally atted their earest school, but if you wat your child to go to a differet school, the you ca ask for a placig request form at your local school. The same educatio is provided for boys ad girls. Most classes are mixed, with boys ad girls learig together. If your child speaks little or o Eglish they will be give support to itegrate ad feel part of their class. If your child eeds ay extra help, for example if they have a learig or physical disability, we will make sure that they are fully supported. For more iformatio cotact Stirlig Coucil Childre Services Telephoe Childre atted: Pre-school (Playgroup or Nurseries) from age 3 to 4

41 Szkoły i auka Stirlig Coucil Childre Services zajmuje się edukacją wszystkich dzieci w Stirlig. W UK auka dzieci w wieku szkolym (od około 5 lat do 16 lat) jest bezpłata. Prawo akazuje, aby dzieci w wieku szkolym chodziły do szkoły. Musisz więc zapisać dzieci jak ajszybciej. W tym celu skotaktuj się z główym auczycielem w Twojej szkole rejoowej. Aby dowiedzieć się o szkołę ajbliższą Ciebie skotaktuj się z Radą Miejską Stirlig pod umerem telefou Zwykle dzieci chodzą do szkoły ajbliżej domu, ale jeśli chcesz posłać dziecko do iej szkoły, możesz zwrócić się do szkoły rejoowej z prośbą o formularz przeiesieia. Program auki dla chłopców i dziewcząta jest jedakowy. Większość klas to klasy mieszae, w których chłopcy i dziewczęta uczą się razem. 29 Jeśli dziecko Twoje mówi po agielsku bardzo mało albo ie mówi wcale, otrzyma oo wsparcie, aby ie było izolowae i poczuło, że jest częścią klasy. Jeśli Twoje dziecko wymaga trochę dodatkowej pomocy, p. z powodu upośledzeia w auce lub upośledzeia fizyczego, zapewimy im pełą pomoc. Po dodatkową iformację prosimy zadzwoić do Usług dla Dzieci przy Radzie Miejskiej Stirlig, telefo: Dzieci uczęszczają do: Przedszkola (grupa zabawowa lub żłobek) od 3 do 4 lat

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju?

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? 1 Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kra ju?

Bardziej szczegółowo

Community Welcome Pack

Community Welcome Pack Community Welcome Pack East Ethnic Support Network East Housing Executive District Office March 2011 Local services directory Katalog lokalnych usług Polish/Polski/English Witamy w naszej społeczności

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechika Pozańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. iż. Ryszard MICHALSKI UWM w

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie

Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie NEWRY AND MOURNE HSS TRUST Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie (How to Obtain Health and Social Care Services in Your Area) Przewodnik pacjenta Ostatnie uaktualnienie: styczeń 2005 TEL. W NAGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Foreign Students Guide

Foreign Students Guide Foreign Students Guide I n f o r m a t o r d l a S t u d e n t ó w Z a g r a n i c z n y c h P o l i t e c h n i k i W a r s z a w s k i e j 2004/2005 Zrealizowano dzięki pomocy Prorektora ds. Studiów

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Polonii w Północnej Anglii i Walii Free monthly - Contact Newspaper - for Polish Peoples in North England and Wales KONTAKTY NR.6 Listopad 2014 GDZIE NA IMPREZE-GDZIE

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

Devon Strategic Partnership. Praca Working

Devon Strategic Partnership. Praca Working Devon Strategic Partnership Praca Working Zezwolenie na pracę Obywatele Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw Unii Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę w Zjednoczonym Królestwie. Pewne ograniczenia

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Witamy w Glasgow. wersja polska. Polish

Witamy w Glasgow. wersja polska. Polish Witamy w Glasgow wersja polska Polish Rada Miasta Glasgow wita Cię Niniejszy pakiet informacyjny przeznaczony jest dla obywateli polskich, którzy przybyli do Glasgow w celu podjęcia pracy. Zawiera on

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND

POLISH SZKOCJI SAMOCHODEM PO DRIVING IN SCOTLAND POLISH SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND SAMOCHODEM PO SZKOCJI DRIVING IN SCOTLAND Edinburgh 2012 DRIVING IN SCOTLAND This booklet is for those from overseas who are living in Scotland and explains

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Poznaj swoje prawa i obowiãzki Przewodnik dla pracowników z Polski przygotowany

Bardziej szczegółowo

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś?

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś? Jesień 2012 PENNY Saved Zmieniamy nasz system komputerowy Od 1 listopada 2012r. będziemy pracować na nowym systemie komputerowym, który umożliwi nam poszerzenie wachlarza naszych usług. Zmieni się wygląd

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis

TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis TUNXIS STUDENT HANDBOOK PRZEWODNIK STUDENCKI (Completed by the Student Affairs Committe) Przygotowany przez Komitet do Spraw Studentów Tunxis Community College 1 ACADEMIC REGULATIONS AND POLICIES AKADEMICKIE

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

Pieniądze, banki i rachunki Money, Banks & Bills

Pieniądze, banki i rachunki Money, Banks & Bills Devon Strategic Partnership Pieniądze, banki i rachunki Money, Banks & Bills Waluta Wielka Brytania nie jest częścią strefy euro i nadal stosuje swoją własną walutę funta szterlinga. Currency The UK is

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo