Kontrola imigracji. iii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola imigracji. iii"

Transkrypt

1

2

3

4 Immigratio cotrol Immigratio cotrol is about how ad why people from coutries outside the UK are allowed to come to the UK ad how log they ca stay. It is also about what they are allowed to do whe they are i the UK, for example, whether they ca work, whether relatives ca come to the UK to joi them afterwards, ad whether they ca use the Natioal Health Service or claim beefits. The rules about immigratio cotrol (which are law) are complicated by the fact that they overlap with atioality law - that is, the law about who is or is ot a British citize, ad the rights of the differet types of British citize. ii The system of immigratio cotrol i the UK splits people ito two broad categories: those who have right of abode i the UK ad who ca live, work ad move i ad out of the coutry as they wish, ad those who require permissio i order to eter ad remai here. There are certai groups of people who do ot fit easily ito these two categories ad who do ot have to get leave to eter ad remai eve though they do ot have right of abode. Icluded i this group are people who ca beefit from Europea rights of free movemet.

5 Kotrola imigracji Kotroli Imigracji zajmuje się takimi sprawami, jak zagadieie dlaczego ludzie z krajów poza Wielką Brytaią uzyskują pozwoleie a przyjazd do Wielkiej Brytaii oraz jak długo mogą tu przebywać. Kotrola imigracji jest też zaiteresowaa takimi pytaiami, jak co wolo im robić podczas pobytu w Wielkiej Brytaii, czy mogą pracować, czy ich krewi mogą w późiejszym okresie przyłączyć się do ich i czy mogą oi korzystać z Natioal Health Service (Państwowa Służba Zdrowia) i występować o przyzaie im pomocy socjalej. Przepisy dotyczące kotroli imigracji, (które są obowiązującym prawem), są skomplikowae ze względu a to, że akładają się a ie przepisy dotyczące obywatelstwa czyli przepisy określające kto jest, a kto ie jest obywatelem brytyjskim oraz o prawach przysługującym różym kategoriom obywateli brytyjskich. iii System kotroli imigracji w Wielkiej Brytaii dzieli ludzi a dwie zasadicze kategorie: a tych, którzy mają prawo mieszkać w Wielkiej Brytaii co ozacza, że mogą mieszkać, pracować, wjeżdżać do kraju i wyjeżdżać z kraju wedle własego życzeia oraz tych, którzy muszą uzyskać pozwoleie a przyjazd i pozostaie tutaj. Pewe grupy trudo zakwalifikować do jedej z tych dwóch kategorii i które ie muszą mieć pozwoleia a przekroczeia graicy i a pobyt, chociaż ie mają oi prawa zamieszkaia. Do tej kategorii ależą ludzie, którzy korzystają z europejskiego prawa do swobodego poruszaia się.

6 Habitual Residece Test This is a test to establish whether a welfare beefits or homelessess applicat who has recetly retured to the UK after livig abroad has a cetre of iterest i the Commo Travel Area (which cosists of the UK, Republic of Irelad, Chael Islads ad the Isle of Ma). The test looks at whether the applicat s residece i the UK is of a settled ature, the legth ad cotiuity of residece, employmet or prospects of work, family ties, history, ad the applicat s log term itetios as demostrated by actios (like obtaiig furiture, registerig for services, joiig istitutios). If the applicat is deemed ot to be habitually residet i the UK, they will ot be eligible for assistace. iv The test does ot apply to certai applicats for homelessess help: Europea Uio atioal workers other E U atioals, ad those who are applyig because they are atioals of coutries covered by other treaties refugees ad people with Exceptioal Leave to Remai, Discretioary Leave or Humaitary Protectio do ot have to pass the Habitual Residece Test. No perso will be treated as habitually residet uless he or she has a right to reside i the Uited Kigdom, the Chael Islads, the Isle of Ma, or the Republic of Irelad. People who do have a right to reside will still have to satisfy the habitual residece test.

7 Test ustalający ormale miejsce pobytu Test te ma a celu ustaleie, czy ośrodkiem zaiteresowaia (cetre of iterest) osoby, która iedawo powróciła do Wielkiej Brytaii z pobytu za graicą i która stara się o pomoc społeczą lub o status bezdomego, jest Obszar Wspólego Podróżowaia, (który składa się z Wielkiej Brytaii, Republiki Irladzkiej, Chael Islads oraz Isle of Ma) W teście tym sprawdza się, czy pobyt w Wielkiej Brytaii osoby starającej się ma charakter pobytu osiadłego, jak długo trwa pobyt i czy ma o charakter ciągły, jak przedstawia się sprawa zatrudieia lub perspektywa zatrudieia, jakie są więzi rodzie, historia oraz czy postępowaie osoby starającej się wskazuje a itecje długotermiowego pobytu (p. zdobycie mebli, zapisaie się a usługi, wstąpieie do istytucji). Jeśli zostaie ustaloe, że Wielka Brytaia ie jest ormalym miejscem pbytu osoby starającej się, osoba ta ie będzie zakwalifikowaa do otrzymaia pomocy społeczej. v Niektórzy ludzie starający się o pomoc dla osób bezdomych ie są poddawai temu testowi: bywatele Uii Europejskiej oraz osoby, które starają się poieważ są obywatelami krajów objętych iymi traktatami - uchodźcy i osoby posiadające Nadzwyczaje Pozwoleie a Pobyt, Pozwoleie a Pobyt według Uzaia lub osoby pozostające pod Opieką Humaitarą, ie muszą przechodzić testu ustalającego ormale miejsce pobytu. Nikt, kto ie ma prawa pobytu w Wielkiej Brytaii, Chael Islads, Isle of Ma lub w Republice Irladzkiej, ie będzie uważay za ormalego mieszkańca. Osoby, które mają prawo pobytu muszą dodatkowo przejść test ustalający miejsce ormalego pobytu.

8 EMPLOYMENT RIGHTS Your rights iclude: Your rights at work will deped o:- your statutory rights your cotract of employmet There are special rules about the employmet of childre ad youg people Nearly all workers, regardless of the umber of hours per week they work, have certai legal rights. vi You have the right: The right to at least four weeks paid holiday per year. The right to time off for study or traiig for year olds. This applies from the day the employee starts work. The right to paid time off for ate atal care. This applies from the day the employee starts work. The right to paid materity leave. How much materity leave you ca get depeds o whe your baby is due. The right to paid paterity leave the right to ask for flexible workig to care for childre or adult depedets the right to paid adoptio leave the right to ask for flexible workig the right to take upaid paretal leave for both me ad wome (if you have

9 PRAWA ZATRUDNIENIA Do Twoich praw ależą: Twoje prawa w pracy zależą od:- zującym prawem Twojej umowy o zatrudieiu Specjale prawa obowiązują w przypadku zatrudieia dzieci i młodociaych Prawie wszystkim pracowikom, bez względu a ilość przepracowaych godzi w tygodiu przysługują pewe prawa. Masz prawo:- Prawo do co ajmiej czterotygodiowego płatego urlopu a rok. vii Młodociaym w wieku lat przysługuje prawo wolego czasu a aukę lub szkoleie. Prawo to obowiązuje od dia rozpoczęcia pracy przez pracowika. Prawo do płatego urlopu przezaczoego a opiekę zdrowotą przed urodzeiem dziecka. Prawo to obowiązuje od dia rozpoczęcia pracy przez pracowika. Prawo do płatego urlopu macierzyńskiego. Długość urlopu macierzyńskiego zależy od przewidywaej daty porodu. Prawo do płatego urlopu rodzicielskiego prawo do zwróceia się z prośbą o ruchome godziy pracy

10 worked for the employer for oe year) ad the right to reasoable time off to look after depedats i a emergecy (applies from the day the employee starts work) The right to carry o workig util you are at least 65 the right to otice of dismissal, provided you have worked for your employer for at least oe caledar moth the right to writte reasos for dismissal from your employer, provided you have worked for your employer for oe year. The right of a part-time worker to the same cotractual rights (pro-rata) as a comparable fulltime worker the right of a fixed-term employee to the same cotractual rights as a comparable permaet employee. viii

11 w celu zajęcia się dziećmi lub osobami dorosłymi, które pozostają pod Twoją opieką prawo do płatego urlopu a adopcję prawo do zwróceia się z prośbą o ruchomy czas pracy prawo do bezpłatego urlopu rodzicielskiego zarówo dla mężczyz i kobiet, (jeśli przepracowałeś u swego pracodawcy jede rok) oraz prawo do zwolieia w rozsądych graicach czasu w razie agłej sytuacji wymagającej zajęcia siętwoimi podopieczymi (obowiązuje od dia rozpoczęcia pracy przez pracowika) Prawo do pracy co ajmiej do 65 lat prawo do otrzymaia powiadomieia w przypadku zwolieia z pracy, pod warukiem, że przepracowałeś u swego pracodawcy co ajmiej jede miesiąc kaledarzowy prawo do podaia przez Twego pracodawcę a piśmie powodów zwolieia pod warukiem, że przepracowałeś u Twego pracodawcy jede rok. Zatrudioy w iepełym wymiarze godzi zagwaratowae te same prawa wyikające z umowy o pracę (proporcjoalie) co podoby pracowik, zatrudioy w pełym wymiarze godzi pracowik zatrudioy a ograiczoy okres czasu takie same prawa wyikające z umowy, jak podoby pracowik zatrudioy a stałe. ix

12

13 Welcome to Stirlig Coucil Area Witaj w Rejoie Stirlig Coucil

14 Welcome to Stirlig Coucil Area Produced i partership with Stirlig Commuity Plaig Partership Migrat Workers Focus Group Stirlig Coucil Commuity Services Housig Moey & Beefits Fire Police Useful Iformatio Local Iformatio Health Detal Educatio & Lifelog Learig Immigratio Employmet Eglish Classes

15 Witaj w Rejoie Stirlig Coucil Produced i partership with Stirlig Commuity Plaig Partership Migrat Workers Focus Group Stirlig Coucil Commuity Services Zakwaterowaie Pieiądze i zasiłki Zdrowie Opieka detys tycza Pożar Edukacja i auka przez całe życie Policja Pożytecze iformacje Iformacja miejscowa Immigracja Zatrudieie Kursy agielskiego

16 Welcome Durig recet years Stirlig has ejoyed the diversity provided by the may iteratioal workers ad studets who have come here. Whe people arrive i a ew area for the first time they eed access to basic services, as well as a kowledge of the culture ad orgaisatios that exist. The Stirlig Commuity Plaig Partership recogises these eeds ad has produced this excellet pack. This will help greatly i assistig people to settle i their ew eviromet. Stirlig is a woderful place to live, work ad study. There are also may facilities for families to ejoy. This pack will help to esure that you make the best of your time with us o matter how short/log that time may be. Welcome to the Stirlig Coucil Area. Ia Brow Portfolio Holder for Commuity Plaig

17 Witamy W ostatich latach w Stirlig gościł wielu pracowików I studetów z różych krajów. Kiedy ludzie po raz pierwszy przybywają do owej miejscowości, powii mieć dostęp do podstawowych usług oraz iformacji a temat kultury i istiejących orgaizacji. Orgaizacja Stirlig Commuity Plaig Partership rozumie te potrzeby i opracowała iiejszy doskoały zestaw iformacyjy. Pomoże o w zaczej mierze owoprzybyłym w osiedleiu się w owym środowisku. Stirlig jest doskoałym miejscem do mieszkaia, pracy i auki. Poadto jest tu wiele udogodień, z których korzystają całe rodziy. Te zestaw pomoże Ci jak ajlepiej wykorzystać czas spędzoy z ami bez względu a to, czy będzie o długi czy krótki. Witamy w Regioie Stirlig Coucil (Rada Miejska Stirlig). Ia Brow Dyrektor Orgaizacji Commuity Plaig

18 The Stirlig Commuity Partership is the local strategic partership for Stirlig area. The Stirlig Commuity Partership set up a iteratioal workers, studets ad their families sub-group to esure that the positive role played by iteratioal workers, studets ad their families withi the Stirlig ecoomy is ot overlooked ad to idetify barriers that exist i providig equality of service to iteratioal workers. This pack gives you basic iformatio about your rights ad resposibilities while you are i Stirlig area. It also gives you telephoe umbers ad places you ca go, if you eed more iformatio. You ca fid out more about Stirlig area o the Iteret at You ca use the Iteret free at ay library. This iformatio will provide you with a guide to our orgaisatios ad culture. Although we have doe our best to make this pack accurate it provides geeral iformatio oly. We have ot dealt with every detail. You should ot rely o it as legal advice ad should always take further advice based o your ow situatio before takig ay actio. Uless, it says otherwise, all services listed i this pack are free ad cofidetial. We hope you ejoy livig ad workig i Stirlig.

19 Orgaizacja Stirlig Commuity Partership działa a rzecz itegracji owoprzybyłych do regiou Stirlig. The Stirlig Commuity Partership zajmuje się urządzaiem zagraiczych pracowików, studetów i ich rodzi, w celu zapewieia pełego wykorzystaia ich udziału w gospodarce Stirlig i likwidowaia przeszkód, które mogłyby spowodować ierówy dostęp pracowików z zagraicy do usług. Niiejszy zestaw iformacyjy zawiera podstawowe iformacje o Twoich prawach i obowiązkach podczas pobytu w regioie Stirlig. Podaje o poadto umery telefoów i miejsca, w których możesz otrzymać dodatkowe iformacji. Poadto możesz skorzystać z witryy iteretowej Biblioteka udostępia komputer bezpłatie. Poiższa broszura zapoza Cię z aszymi orgaizacjami i kulturą. Staraliśmy się, aby zawarte w iej dae były dokłade, ale są to tylko ogóle iformacje. Nie zajmowaliśmy się każdym szczegółem. Poadto ie ależy podaych iformacji traktować jako poradę prawą. Przed podjęciem jakiegokolwiek działaia powiieeś/powiaś zasięgąć dodatkowej porady odośie Twojej specyficzej sytuacji. Wszystkie usługi wymieioe w tym zestawie iformacyjym są bezpłate i poufe, chyba że zazaczoe jest iaczej. Mamy adzieję, że przyjemie spędziesz czas żyjąc i pracując w Stirlig.

20 Gettig Help ad Iformatio i your ow Laguage Agecies such as the police, doctors ad the coucil should provide FREE iterpreters to help you get their services. Please ask if you eed this. You ca ask for the iterpreter to be the same geder as you. Global Voices ca traslate documets. The cost varies. Global Voices Limited Scio House Iovatio Park Stirlig FK9 4NF Telephoe: Global Office Global Office is a software package allowig people to access keyboards with their ow alphabets o them. You ca the use the Office packages as ormal. It is available i several Libraries icludig Cetral Referece ad Ledig. For more iformatio telephoe Stirlig Coucil Libraries Disclaimer: We have tried our best to make sure that the iformatio i this pack is correct. But we caot guaratee this. It should ot be regarded as a statemet of law. Please ote that phoe umbers, costs ad other iformatio may chage.

21 Pomoc i iformacja w Twoim ojczystym języku Istytucje takie jak policja, lekarze i rada miejska przy spełiaiu usług powiy zapewić Ci tłumacza BEZPŁATNIE. Jeśli porzebujesz tłumacza, poproś o to. Możesz poprosić o tłumacza tej samej płci, co Ty. Firma Global Voices może przetłumaczyć dokumety. Opłaty są róże. Global Voices Limited Scio House Iovatio Park Stirlig Coucil FK9 4NF Telefo: Global Office Global Office (Globale biuro) jest to oprogramowaie, które pozwala a używaie klawiatur komputerowych z alfabetami w różych językach. Używa się tego oprogramowaia ormalie. Jest oo dostępe w kilku bibliotekach, między iymi w Główej Iformacji i Wypożyczali (Cetral Referece ad Ledig). Dodatkowe dae są dostępe pod telefoem w bibliotekach Stirlig Coucil. Zrzeczeie się odpowiedzialości: Staraliśmy się usilie, aby wszelkie iformacje w iiejszym pakiecie były prawidłowe. Ale ie możemy tego zagwaratować. Nie powiy być oe traktowaie jako prawe oświadczeie. Prosimy zwrócić uwagę a to, że umery telefoów, koszta oraz ie dae mogą ulec zmiaie.

22 Cotets Itroductio P6 Map of Stirlig Coucil Area P12 Local Iformatio P14 Emergecy Services P18 Childre ad Youg People P22 Employmet P58 10 Eglish Classes/Further Educatio P86 Health P96 Housig P124 Services for Wome P136 Social/Commuity Life P142 Travel i Stirlig P174 Useful Iformatio P182

23 Spis treści Wstęp Str. 7 Mapa regiou Stirlig Coucil Str. 13 Miejscowa iformacja Str. 15 W razie agłego wypadku Str. 19 Zatrudieie Str. 23 Dzieci i ludzie młodzi Str. 59 Kursy agielskiego/dalsza Edukacja Str Zdrowie Str. 97 Zakwaterowaie Str. 125 Usługi dla kobiet Str. 137 Życie społeczości/towarzyskie Str. 143 Podróżowaie w Stirlig Str. 175 Użytecze iformacje Str. 183

24 12 Map of Stirlig Coucil Area icludig mai commuities

25 Mapa regiou Stirlig Coucil łączie z ajważiejszymi osiedlami 13

26 Some Facts about Scotlad ad Stirlig Scotlad is a coutry i the Uited Kigdom (UK). The UK is a democracy. This meas that the Govermet is elected by its citizes. The Westmister Govermet is based i Lodo. There is a separate elected Scottish Parliamet based i Ediburgh which deals with certai aspects of govermet busiess such as health ad educatio. Each area elects a Member of Parliamet (MP), a Member of the Scottish Parliamet (MSP) ad a Member of the Europea Parliamet (MEP). Ask your local library for details of how to cotact your MP, MSP or MEP. The Quee is Head of State, but has extremely limited powers. 14 The populatio of Scotlad is 5 millio. The capital is Ediburgh ad the largest city is Glasgow. The district of Stirlig lies at the very heart of Scotlad, embracig the highlads ad the lowlads. It exteds from Tydrum i the orth to the commuities of Killear ad Strathblae i the southwest ad the former miig villages of Plea, Cowie ad Falli i the east. It ecapsulates Scotlad s first Natioal Park Loch Lomod ad The Trossachs Natioal Park. The mai urba area, where 50% of the populatio lives, is the City ad Royal Burgh of Stirlig, with its eighbourig commuities of Baockbur, Dublae, Causewayhead ad Bridge of Alla. I 2006, the populatio of the Stirlig area was estimated at 87,810.

27 Kilka faktów o Szkocji i Stirlig Szkocja jest krajem w obrębie Zjedoczoego Królestwa (UK, zae pod azwą Wielka Brytaia). UK jest demokracją. Ozacza to, że obywatele wybierają swój rząd. Parlamet Westmister zajduje się w Lodyie. W Edyburgu zajduje się Parlamet Szkocji, który zaumuje się pewymi sprawami będącymi domeą władzy,.p. zdrowiem czy edukacją. Każdy regio wybiera człoka parlametu (Member of Parliamet or MP), człoka parlametu szkockiego (Member of the Scottish Parliamet or MP) oraz człoka Europejskiego Parlametu (Member of the Europea Parliamet or MEP). Iformację o sposobach skotaktowaia się z Twoim MP, MSP i MEP moża otrzymać w bibliotece. Królowa jest Głową Państwa, ale jej władza jest bardzo ograiczoa. Szkocja liczy 5 milioów ludości. Jej stolicą jest Edyburg, a ajwiększym miastem jest Glasgow. Okręg Stirlig leży w samym sercu Szkocji i obejmuje zarówo terey górzyste jak i izie. Ciągie się od Tydrum a półocy do osad Killear i Strathblae a połudiowym zachodzie oraz dawych wiosek góriczych Plea, Cowie i Falli a wschodzie. Zajduje się tu pierwszy Park Narodowy Szkocji Loch Lomod i The Trossachs Natioal Park. Główym ośrodkiem miejskim, w którym mieszka poad 50% ludości, jest miasto Royal Burgh of Stirlig wraz z sąsiadującymi z im Baockbur, Dublae, Causewayhead i Bridge of Alla. W 2006 r. ludość okręgu Stirlig wyosiła

28 Stirlig Coucil is resposible for may services for the whole of Stirlig area. These iclude educatio, social services, trasport, libraries, housig, tradig stadards, roads, stadards of health i food ad eviromet, collectig coucil tax, maitai parks, cleaig streets ad collectig rubbish. Health Care Services i Stirlig area are provided by the Forth Valley Natioal Health Service. Cotact: Stirlig Commuity Health Partership (CHP) NHS Forth Valley 9 Gladstoe Place Stirlig, FK8 2AH 16 Telephoe: I case of a Emergecy telephoe 999 or 112

29 W gestii Stirlig Coucil leży wiele usług w całym rejoie Stirlig. Należą do ich edukacja, usługi społecze, trasport, biblioteki, mieszkaia, stadarty hadlowe, drogi, stadarty zdrowia, wyżywieia i i środowiska, pobieraie podatku a rzecz Stirlig Coucil, utrzymaie parków, sprzątaie ulic i usuwaie śmieci. Usługi zdrowote w rejoie Stirlig świadczy Państwowa Służba Zdowia Forth Valley (Forth Valley Natioal Health Service). Kotakt: Stirlig Commuity Health Partership (CHP) NHS Forth Valley 9 Gladstoe Place Stirlig, FK8 2AH Telefo: W razie agłego wypadku zadzwoń pod umer 999 lub 112

30 Ambulace Services i Stirlig area are provided by Scottish Ambulace Service. Cotact: Scottish Ambulace Service Natioal Headquarters Tipperli Road EDINBURGH EH10 5UU Telephoe: Fax I case of a Emergecy telephoe 999 or Police Services i Stirlig area are provided by Cetral Scotlad Police. Cotact: Cetral Scotlad Police Radolphfield Stirlig Scotlad FK8 2HD Telephoe : Fax : Text-telephoe: I case of a Emergecy telephoe 999 or 112

31 Karetki w rejoie Stirlig leżą w gestii Scottish Ambulace Service. Kotakt: Scottish Ambulace Service Natioal Headquarters Tipperli Road EDINBURGH EH10 5UU Telefo: Fax I case of a Emergecy Telefo 999 or 112 Usługi policji w rejoie Stirlig leżą w gestii Cetral Scotlad Police. Kotakt: Cetral Scotlad Police Radolphfield Stirlig 19 Scotlad FK8 2HD Telefo: Faks: Telefo tekstowy: W razie agłego wypadku zadzwoń pod umer 999 lub 112

32 Fire Services i Stirlig area are provided by Cetral Scotlad Fire & Rescue Services. Cotact: The Chief Fire Officer Cetral Scotlad Fire & Rescue Service Service HQ Mai St Maddisto Falkirk FK2 0LG Telephoe: I case of a Emergecy telephoe 999 or

33 Za Straż Pożarą w rejoie Stirlig odpowiedziala jest Główa Służba Pożara i Ratowicza Szkocji (Cetral Scotlad Fire & Rescue Services). Kotakt: The Chief Fire Officer Cetral Scotlad Fire & Rescue Service Service HQ Mai St Maddisto Falkirk FK2 0LG Telefo: W razie agłego wypadku zadzwoń pod umer 999 lub

34 CHILDREN AND YOUNG PEOPLE By law parets must look after a child s health ad welfare. I Scotlad, a child is ayoe uder 16 years of age. You should ot leave a child o their ow, eve for a short period of time. If you eed to leave your child, you must make sure that someoe else is lookig after them while you are away. It is illegal to harm or ijure a child. 22 For advice or iformatio about aythig to do with your childre or family speak to a health visitor (through your GP), your child s school or social worker. You ca get details of your earest social work office from Stirlig Coucil, Telephoe Child Beefit Child beefit is a tax-free beefit paid to most people with childre. You do ot eed to have paid ay Natioal Isurace cotributios to get Child Beefit ad it does ot matter how much moey you have comig i. You ca get Child Beefit if you are resposible for a child aged uder 16, or a youg perso aged uder 20 if they are still i full-time educatio up to A level or equivalet, or o certai approved traiig courses. This meas that most parets ca get Child Beefit, but you ca also get it if you are brigig

35 DZIECI I MŁODZI LUDZIE Zgodie z prawem rodzice muszą troszczyć się o zdrowie i dobro swych dzieci. W Szkocji termi dzieci obejmuje osoby poiżej 16 lat. Nie zostawiaj swego dziecka samego, awet a krótko. Jeśli musisz zostawić dziecko, musisz upewić się, że ktoś iy zaopiekuje się o im podczas Twej ieobecości. Spowodowaie krzywdy lub obrażeń dziecka jest iezgode z prawem. Porady w sprawach dotyczących dzieci lub rodziy moża otrzymać od pielęgiarki środowiskowej (health visitor), od lekarza rodziego Geeral Practitioer czyli GP), ze szkoły Twego dziecka oraz od pracowika socjalego. W sprawie iformacji o ajbliższym urzędzie do spraw socjalych skotaktuj się ze Stirlig Coucil, pod umerem telefou Zasiłek a dziecko Zasiłek a Dziecko wypłacay jest większości ludziom z dziećmi i ie podlega opodatkowaiu. Otrzymaie Zasiłku a Dziecko ie jest uwarukowae uprzedim płaceiem składek a Ubezpieczeie Państwowe i ie zależy od Twego dochodu. Zasiłek a Dziecko otrzymasz, jeśli masz pod swoją opieką dziecko poiżej lat 16 lub młodą osobę poiżej 20 lat, która adal w pełym wymiarze godzi kształci się do poziomu A, lub rówoważego

36 up a child ad you are ot the biological paret. You caot usually get Child Beefit for a child you are fosterig. You get Child Beefit for each child you are resposible for. Usually, you ad your child have to be livig i the UK to claim Child Beefit. If you do ot live i the UK, you leave the UK for more tha a few weeks, or your child is ot livig i the UK, the rules are complicated. You caot usually claim Child Beefit for a child who is i local authority care or i priso. 24 You should claim Child Beefit by completig form CH2 that you ca get from the Child Beefit Office, HM Reveue ad Customs equiry cetres or Jobcetre Plus offices. The Child Beefit Office umber is (textphoe ). You ca dowload this form from HM Reveue ad Customs website at childbeefit, or you ca make a applicatio olie. Whe you claim Child Beefit, you will have to provide your Natioal Isurace umber, or iformatio to help the office fid your umber. If you do ot have a Natioal Isurace umber, you will have to apply for oe before you ca claim.

37 poziomu, lub a pewych zatwierdzoych kursach. Ozacza to, że większość rodziców otrzymuje te zasiłek, ale mogą go także otrzymać osoby, które wychowują dziecko, choć ie są jego biologiczymi rodzicami. Zwykle ie otrzymuje Zasiłku a Dziecko rodzic zastępczy. Zasiłek a Dziecko wypłacay jest zwykle a każde dziecko, za które jesteś odpowiedzialy. Zwykle Ty i dziecko muszą mieszkać w UK. W przypadkach, kiedy ie mieszkasz w UK, wyjedziesz z UK a poad dwa tygodie lub Twoje dziecko ie mieszka w UK, zasady są bardziej skomplikowae. Na ogół ie moża dostać zasiłku a dziecko, które zajduje się pod opieką władz miejscowych albo w więzieiu. W celu uzyskaia zasiłku ależy wypełić formularz CH2, który moża pobrać z Child Beefit Office (Urząd do Spraw Dzieci), ośrodków iformacji HM Reveue ad Customs (Podatki Jej Majestatu) lub urzędów Jobcetre Plus (Ośrodek Zatrudieia Plus). Numer telefou Child Beefit Office: (telefo tekstowy ). Formularz te moża także pobrać z witryy HM Reveue ad Customs pod adresem albo złożyć formularz w trybie olie. Przy ubiegaiu się o Zasiłek a Dziecko musisz przedstawić umer Państwowego Ubezpieczeia lub iformcję, która pomoże urzędowi te umer odaleźć. Jeśli ie posiadasz umeru Ubezpieczeia Państwowego, musisz się o iego postarać, zaim złożysz papiery w sprawie zasiłku. 25

38 Child Care If you eed help with child care while you are workig or studyig, there are day urseries, childmiders ad after school clubs across Stirlig. You ca get details at your local school or from Stirlig Coucil Childre Services Telephoe Paret ad Toddlers/Playgroups May commuities have a commuity orgaised paret ad toddlers group ad playgroups. For more iformatio cotact your local library or Stirlig Coucil Childre Services Nurseries Stirlig Coucil provides educatio ad care for childre uder school age. Some provide out of school childcare facilities like breakfast ad after school childcare. We offer a variety of provisios. Those i schools geerally offer part-time places with a few providig flexible places o a school-term basis. Others cater for 0-5 year olds, makig available full-time or exteded day places o a all-year roud basis. Nursery provisio is either fuded or maaged by Stirlig Coucil, idividual owers, private compaies or volutary orgaisatios i partership with us. All urseries aim to work i partership with parets ad support may be available i some of them, especially those fuded by Stirlig Coucil.

39 Opieka ad Dziećmi Jeśli musisz zapewić opiekę ad dzieckiem w czasie pracy lub auki, możesz skorzystać ze żłobków/przedszkoli, opieki dla dzieci w ciągu dia i polekcyjych klubów w szkołach. Szczegółowe dae moża otrzymać w miejscowej szkole lub w Stirlig Coucil Childre Services (Usług Związae z Dziećmi); Telefo Grupy zabawowe dla rodziców i małych dzieci Wiele społeczości zorgaizowało grupy zajęciowe dla rodziców i małych dzieci. Prosimy skotaktować się z miejscową biblioteką lub Stirlig Coucil Childre Services pod umerem telefou po dodatkowe iformacje. Żłobki Stirlig Coucil zapewia opiekę i aukę dzieciom poiżej wieku szkolego. Niektóre ośrodki podają śiadaie, a także zapewiają opiekę po szkole. Propoujemy wiele możliwości. Ośrodki w szkołach zwykle otwarte są w iepełym wymiarze godzi. W iektórych godziy opieki ad dzieckiem są ruchome. Ie, przezaczoe dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat otwarte są przez cały rok w pełym wymiarze godzi albo mają godziy przedłużoe. Złobki są albo utrzymywae albo admiistrowae z fuduszów Stirlig Coucil Nursery, właścicieli idywidualych, firm prywatych lub orgaizacji ochoticzych, które z ami pracują. Wszystkie żłobki i przedszkola współpracują z rodzicami. W iektórych żłobkach moża otrzymać pomoc materialą, szczególie w żłobkach prowadzoych przez Stirlig Coucil. 27

40 School ad Educatio Stirlig Coucil Childre Services is i charge of educatio for all childre i Stirlig. The UK provides free educatio for school age childre (about 5 16). By law, school age childre have to go to school. So, you must erol your childre as soo as possible. Erol your child by cotactig the head teacher at your local school. For iformatio of your earest school cotact Stirlig coucil Telephoe Childre ormally atted their earest school, but if you wat your child to go to a differet school, the you ca ask for a placig request form at your local school. The same educatio is provided for boys ad girls. Most classes are mixed, with boys ad girls learig together. If your child speaks little or o Eglish they will be give support to itegrate ad feel part of their class. If your child eeds ay extra help, for example if they have a learig or physical disability, we will make sure that they are fully supported. For more iformatio cotact Stirlig Coucil Childre Services Telephoe Childre atted: Pre-school (Playgroup or Nurseries) from age 3 to 4

41 Szkoły i auka Stirlig Coucil Childre Services zajmuje się edukacją wszystkich dzieci w Stirlig. W UK auka dzieci w wieku szkolym (od około 5 lat do 16 lat) jest bezpłata. Prawo akazuje, aby dzieci w wieku szkolym chodziły do szkoły. Musisz więc zapisać dzieci jak ajszybciej. W tym celu skotaktuj się z główym auczycielem w Twojej szkole rejoowej. Aby dowiedzieć się o szkołę ajbliższą Ciebie skotaktuj się z Radą Miejską Stirlig pod umerem telefou Zwykle dzieci chodzą do szkoły ajbliżej domu, ale jeśli chcesz posłać dziecko do iej szkoły, możesz zwrócić się do szkoły rejoowej z prośbą o formularz przeiesieia. Program auki dla chłopców i dziewcząta jest jedakowy. Większość klas to klasy mieszae, w których chłopcy i dziewczęta uczą się razem. 29 Jeśli dziecko Twoje mówi po agielsku bardzo mało albo ie mówi wcale, otrzyma oo wsparcie, aby ie było izolowae i poczuło, że jest częścią klasy. Jeśli Twoje dziecko wymaga trochę dodatkowej pomocy, p. z powodu upośledzeia w auce lub upośledzeia fizyczego, zapewimy im pełą pomoc. Po dodatkową iformację prosimy zadzwoić do Usług dla Dzieci przy Radzie Miejskiej Stirlig, telefo: Dzieci uczęszczają do: Przedszkola (grupa zabawowa lub żłobek) od 3 do 4 lat

Photo: Nick David. Renting privately your rights and responsibilities Wynajmowanie mieszkań od osób prywatnych Twoje prawa i obowiązki

Photo: Nick David. Renting privately your rights and responsibilities Wynajmowanie mieszkań od osób prywatnych Twoje prawa i obowiązki Photo: Nick David Retig privately your rights ad resposibilities Wyajmowaie mieszkań od osób prywatych Twoje prawa i obowiązki Prawa wyajęcia mieszkaia W Szkocji są trzy główe rodzaje mieszkań: Własościowe

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Transport Transport. Travelling by bus To find out which bus takes you where and what times they run call: Traveline 0871 200 22 33 www.traveline.

Transport Transport. Travelling by bus To find out which bus takes you where and what times they run call: Traveline 0871 200 22 33 www.traveline. Devon Strategic Partnership Transport Transport Podróż autobusem Informacje o trasach i rozkładach jazdy autobusów znajdziesz pod numerem: Traveline 0871 200 22 33 www.traveline.info Rozkłady jazdy oraz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta

Język polski - Polish Twoje zdrowie, Twoje prawa Karta Praw i Obowiązków Pacjenta English Your health, your rights The Charter of Patient Rights and Responsibilities Information for you The Charter of Patient Rights and Responsibilities was published in October 2012. It tells you what

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia w Szkocji dla osób przyjeżdzających do pracy w Szkocji

Służba zdrowia w Szkocji dla osób przyjeżdzających do pracy w Szkocji English Polish / Polski Health care in Scotland for people coming to Scotland to work In Scotland, most health care is provided by the National Health Service (NHS). If you are coming from overseas to

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

our You ing Foste Prywatna opieka zastępcza: Informator www.doncaster.gov.uk

our You ing Foste Prywatna opieka zastępcza: Informator www.doncaster.gov.uk You our Gui to Private Foste osterin ing Prywatna opieka zastępcza: Informator www.doncaster.gov.uk spis treści Information can be made available in other languages, or other formats such as Braille or

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Zacznij oszczędzać na emeryturę

Zacznij oszczędzać na emeryturę Zaczij oszczędzać a emeryturę - to TWOJA sprawa! ZAPEWNIJ SOBIE FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ! Kto się będzie Tobą opiekował, gdy przejdziesz a emeryturę? Aktualie państwowa emerytura wyosi EUR 193,30 tygodiowo

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej

opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej opracowanie oryginalne, łączące metodę komunikacyjną z elementami metody bezpośredniej TASK 3A (Jesteś recepcjonist(k)ą w ABC Publishing. Ktoś dzwoni.) Powiedz, Ŝeby poczekał. Łączysz. Powiedz, Ŝe numer

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi. Informacje dla rodzin mieszkających w Szkocji

Opieka nad dziećmi. Informacje dla rodzin mieszkających w Szkocji Opieka nad dziećmi Informacje dla rodzin mieszkających w Szkocji Ta ulotka zawiera podstawowe informacje na temat przepisów prawa dotyczących ochrony mieszkających w Szkocji dzieci i młodzieży oraz opieki

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH PRELIMINARY LSPPOLP/0Y06

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH PRELIMINARY LSPPOLP/0Y06 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH PELIMINAY LSPPOLP/0Y06 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading Polish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Czy jesteğ opiekunem? Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Polish

Czy jesteğ opiekunem? Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Polish Czy jesteğ opiekunem? Are you a carer? Information about Carer Support Services English / Polish Are you a carer? Are you looking after someone who is frail aged or with a disability, mental illness, dementia,

Bardziej szczegółowo

Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna?

Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna? Informator o Adult Social Services (Służbach Opieki Społecznej dla Dorosłych) Do kogo skierowana jest ta ulotka informacyjna? Do wszystkich, którzy mogliby potrzebować opieki społecznej dla siebie samych

Bardziej szczegółowo