Sprawozdanie z XV spotkania Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, które odbyło się dnia 23 czerwca 2014 roku w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z XV spotkania Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, które odbyło się dnia 23 czerwca 2014 roku w Warszawie"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z XV spotkania Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, które odbyło się dnia 23 czerwca 2014 roku w Warszawie Przedsiębiorczość imigrantów zyski i wyzwania dla cudzoziemców i dla Polski Analizy dotyczące przedsiębiorczości migrantów w Europie wskazują, że cudzoziemcy chętniej niż obywatele kraju decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość migrantów stymuluje rozwój innowacyjności oraz handlu pomiędzy krajami pobytu i krajami pochodzenia migrantów, a także przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy. Jednocześnie, ze względu na - między innymi - takie czynniki jak ograniczony dostęp do kredytów czy niewystarczające kwalifikacje, firmy zakładane przez migrantów upadają częściej niż firmy zakładane przez obywateli danego kraju. Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ może mieć przedsiębiorczość migrantów na polską gospodarkę i polski rynek pracy, a także proces integracji migrantów z polskim społeczeństwem. Podczas sesji w grupach roboczych uczestnicy spotkania podjęli próbę wskazania, jakie kroki należy podjąć, aby optymalnie wykorzystać potencjał przedsiębiorczości migrantów dla rozwoju polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy, uwzględniając wyzwania dotyczące integracji migrantów, w tym również ochrony ich praw. W spotkaniu wzięło udział 60 osób reprezentujących instytucje rządowe i pozarządowe, m.in. resort spraw wewnętrznych, gospodarki, pracy i polityki społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, organizacje pozarządowe działające na rzecz migrantów, organizacje migranckie), organizacje pracodawców, start up y, przedstawiciele środowisk migrantów oraz przedstawiciele świata nauki. Podczas sesji otwierającej Pani Anna Rostocka - Dyrektor Biura IOM w Warszawie - zwróciła uwagę na relatywnie wysoki współczynnik przedsiębiorczości migrantów w krajach Europy. Migranci najczęściej decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach wymagających niewielkich nakładów. Kapitał, z którego korzystają w dużej mierze pochodzi ze środków własnych oraz ich rodzin. Pani Monika Prus Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej w MSW podkreśliła, że z punktu widzenia polityki migracyjnej Polski, przedsiębiorcy są ważną i istotną grupą imigrantów. Związane jest to z ogólną tendencją dotyczącą wspierania przedsiębiorczości w Polsce. W dokumencie Polityka migracyjne Polski stan obecny i postulowane działania cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą są wymienieni jako jedna z grup cudzoziemców, których przyjmowanie Polska powinna ułatwiać. Dokument ten rekomenduje w pewnym zakresie upraszczanie procedur

2 legalizacji pobytu i zakładania działalności gospodarczej. Pani Magdalena Sweklej Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w MPiPS zwróciła uwagę na liberalizację dostępu cudzoziemców do zatrudnienia. Jednocześnie przyznała, że tendencja ta w znacznie większym stopniu dotyczy dostępu do rynku pracy niż możliwości zakładania działalności gospodarczej. W odpowiedzi na pytanie, jaka jest specyfika przedsiębiorczości migrantów w Polsce, Pan La Duc Trung z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce przedstawił wyniki badań na temat przedsiębiorstw migrantów wietnamskich w Polsce (prezentacja w załączeniu do sprawozdania). Pani Nina Mocior z Fundacji dla Somalii odnosząc się do doświadczeń Fundacji, podkreśliła, że dla migrantów, którzy chcieliby założyć działalność gospodarczą kluczowy jest dostęp do informacji, nie tylko na temat procedur, ale również kwestii związanych z różnicami kulturowymi. Fundacja dla Somalii realizuje program Immigrants in Action, w ramach którego prowadzone są działania promujące przedsiębiorczych migrantów. Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie Po sesji otwierającej odbyły się sesje w grupach roboczych. GRUPA ROBOCZA I: Wpływ działalności gospodarczej migrantów na polską gospodarkę i polski rynek pracy Moderacja: Maciej Sadowski, Fundacja StartUp Hub Poland Celem grupy roboczej była dyskusja na temat wpływu, jaki może mieć działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce na polską gospodarkę i polski rynek pracy oraz zaproponowanie działań, które należy podjąć, aby optymalnie wykorzystać potencjał przedsiębiorczości migrantów dla rozwoju polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy. Dyskusja w ramach pierwszej grupy roboczej rozpoczęła się od przedstawienia uczestników i podzielenia się doświadczeniami dotyczącymi zakładania działalności gospodarczej przez migrantów oraz wspierania przedsiębiorczości migrantów. Dalsza część dyskusji skupiła się wokół wyzwań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce. Uczestnicy poruszyli następujące kwestie, które ich zdaniem stanowią barierę dla rozwoju przedsiębiorczości wśród migrantów w Polsce: problemy związane z legalizacją pobytu na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej (wykazanie zatrudnienia dwóch osób i wykazanie 12 krotnego dochodu); problemy związane z brakiem pełnej znajomości języka polskiego (szczególnie urzędniczego i specjalistycznego); różnica w standardach wykonywanej pracy w Polsce i w krajach pochodzenia migrantów; brak zaufania społecznego; dystans części społeczeństwa do migrantów podejmujących własne przedsięwzięcia biznesowe w Polsce; problem z dostępem do pełnej i rzetelnej informacji na temat zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - brak rzetelnej informacji może

3 narazić przedsiębiorców - migrantów na dodatkowe koszty (np. brak informacji, że podwyższenie kapitału zagranicznego wiąże się z podwyższonymi kosztami); obecność na rynku nierzetelnych doradców, którzy przekazują błędne informacje na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W nawiązaniu do dwóch powyższych punktów została przedstawiona informacja o infolinii i portalu informacyjnym prowadzonym przez IOM Na stronie tej dostępna jest informacja w 8 językach o życiu w Polsce, prawodawstwie, w tym również przepisach dotyczących zakładania i prowadzenia przez cudzoziemców działalności gospodarczej w Polsce. Migranci mogą również uzyskać poradę telefonicznie. Podsumowując dyskusję moderator zwrócił uwagę na to, że w Europie i na świecie trwa wyścig o przyciągnięcie ludzi innowacyjnych i przedsiębiorczych z zagranicy. Stawką tego wyścigu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności całej gospodarki, zwiększone zainteresowanie krajem ze strony kapitału inwestycyjnego, kreacja nowych miejsc pracy w obszarach technologii jutra oraz zmiana struktury wymiany handlowej w stronę eksportu technologii i kapitału intelektualnego. Polska również powinna zadbać o to, aby stać się krajem atrakcyjnym dla migrantów-przedsiębiorców i dysponować pakietem autentycznych zachęt pro-migracyjnych nie tylko dla obywateli innych krajów, ale i dla polskich emigrantów rozważających re-emigrację. W związku z tym należy realizować działania na rzecz budowania społeczeństwa tolerancyjnego, w którym migranci-przedsiębiorcy będą czuli się akceptowani, potrzebni i jak równi partnerzy. Ponadto, potrzebne są działania wspierające przedsiębiorczość migrantów, m.in. łagodniejsze wymogi administracyjne, wspieranie startup ów, mentoring ekspercki, kursy językowe, dostosowanie do potrzeb migrantów istniejących już portali i działań informacyjnych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego. GRUPA ROBOCZA II: Zakładanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców wyzwania związane z integracją i ochroną praw Moderacja: Marta Biernath, IOM Celem tej grupy była dyskusja na temat przedsiębiorczości migrantów w Polsce, przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej i związanej z nią legalizacją pobytu, w świetle wyzwań dotyczących integracji i ochrony praw migrantów w Polsce. Podczas tej sesji podjęto przede wszystkim refleksję nad tym, w jaki sposób przedsiębiorczość migrantów może wpływać na ich integrację ze społeczeństwem polskim. Podczas dyskusji uczestnicy omówili następujące kwestie: korzyści, jakie może przynieść migrantom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej: przedsiębiorczość migrantów może przyczynić się do ich awansu społeczno-gospodarczego oraz wzrostu ich podmiotowości; bariery instytucjonalne, które wpływają na ograniczenie przedsiębiorczości migrantów i mogą wpływać na dyskryminację migrantów przez pracodawców, m.in.: - ograniczone prawo do zakładania własnej działalności gospodarczej; - utrudnienia związane z legalizacją pobytu na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej;

4 - trudności związane z prowadzeniem spółek do zakładania których migranci mają prawo (prowadzenie spółek jest dużo trudniejsze niż prowadzenie własnej działalności gospodarczej); dyskryminacja na rynku pracy migrantów, którzy nie mają prawa do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (często posiadanie własnej działalności gospodarczej jest wymogiem, który stawia pracodawca); potrzeby dotyczące realizacji działań mających na celu wspieranie przedsiębiorczości migrantów, m.in. : - złagodzenie wymogów administracyjnych, - dotacje z urzędów pracy, - mini kredyty, - wspieranie start-up ów, - kursy i warsztaty. Dyskusję rozpoczęła Pani Marta Biernath. Po krótkim wstępie dotyczącym kontekstu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i związanych z tym wyzwań dla migrantów, podjęta została dyskusja dotycząca uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej; głos zabrali uczestnicy. Pani Marija Jakubowycz reprezentująca szkołę językową Emilia Lingua podkreśliła, że najtrudniejszą sprawą jest zalegalizowanie pobytu na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej. Stawiane wymagania w zdobyciu prawa pobytu są bardzo trudne do spełnienia, wręcz niebotyczne i dyskryminujące. W porównaniu z migrantami, Polaków obowiązują znacznie prostsze procedury dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Polacy maja swobodę wyboru, jeżeli chodzi o formę działalności oraz szeroki dostęp do pomocy publicznej przy zakładaniu firm. W związku z tym przedsiębiorcy cudzoziemcy są w mniej korzystnej sytuacji niż polscy przedsiębiorcy. Pani Marija zaproponowała usunięcie z ustawy zaostrzenia odnoszącego się do konieczności zatrudnienia na pełen etat dwóch pracowników na czas nieokreślony. Przyczyniłoby się to do wzrostu rozwój przedsiębiorczości migrantów w Polsce. Zgodnie z nową Ustawą o Cudzoziemcach obowiązującą od 1 maja 2014 roku cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą zatrudnieni w swojej firmie nie maja możliwości starania się o zezwolenie na pobyt czasowy. Wykorzystując własne doświadczenia jako posiadaczki karty stałego pobytu zaznaczyła, iż prowadzenie działalność na własny rachunek jest prostsze, niż prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Reasumując - w jej ocenie - bycie imigrantem, to jest bycie przedsiębiorcą. Pani Marta Biernath, w odpowiedzi na powyższe, przedstawiła główny powód wdrożenia ograniczeń: obostrzenia zostały wprowadzone z uwagi na ilość przybyłych w latach 90-tych XX w. imigrantów i obawy dotyczące nadużyć związanych z legalizacją pobytu na podstawie założenia działalności gospodarczej. Pani Natalia Pawłowska z Ministerstwa Gospodarki, reprezentująca Departament Handlu i Usług, przyznała, że zapisy starej Ustawy o Cudzoziemcach dotyczące przyznawanie zezwolenia na pobyt z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą budziły pewne wątpliwości i były różnie interpretowane przez poszczególnych

5 wojewodów, co w konsekwencji prowadziło do rozbieżności w prezentowanych stanowiskach. Zapisy te zostały zmienione w nowej Ustawie o Cudzoziemcach. Mają one zmniejszyć ryzyko nadużyć związanych z zakładaniem działalności gospodarczej tylko i wyłączenie dla celów zalegalizowania pobytu. Pani Marta Kindler z Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentująca Ośrodek Badań nad Migracjami, poruszyła kwestie związane z utratą prawa do stałego pobytu a zawieszeniem działalności gospodarczej 1. Agata Glinka-Szczepańska z Fundacji dla Somalii wyjaśniła powyższą kwestię: istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres maksymalnie dwóch lat, jeżeli czas, na jaki zawieszono działalność gospodarczą nie jest zbyt długi, nie stanowi to automatycznej przesłanki do odebrania migrantowi karty pobytu. Ponadto dodała, iż w przypadku problemu z kontynuacją prowadzonej działalności gospodarczej przez byłego studenta studiów dziennych, Kodeks spółek handlowych, po nowelizacji, przewiduje możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, a to z kolei daje potencjalną możliwość przedłużenia okresu pobytu na tej nowej podstawie. Pani Natalia Pawłowska dodała, iż w przypadku zawieszenia przez studenta cudzoziemskiego działalności na dwa lub trzy miesiące podczas urlopu dziekańskiego, nie zostanie odebrana mu karta pobytu. Pani Marta Biernath postawiła pytanie: czy uzyskanie przez inne kategorie migrantów prawa do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej ograniczyłoby sytuacje, w których migranci są dyskryminowani przez pracodawcę na podstawie możliwości (lub jej braku) założenia działalności gospodarczej i tym samym przyczyniłoby się do większego poszanowania praw migrantów i wzrostu ich podmiotowości? Pani Agata Glinka-Szczepańska odnosząc się do kwestii poruszonych przez Panią Martę Biernath, podkreśliła, że należy mieć na uwadze zagrożenia związane z formą pracy na podstawie umowy zlecenia. Jej zdaniem taka forma świadczenia usług nie polepsza komfortu cudzoziemców tylko stwarza pole do nadużyć. Prowadzenie własnej działalności przez cudzoziemca, niejako przymuszonego do jej prowadzenia, gdyż pracodawca żąda od niego samozatrudnienia (koszty takiego pracownika są znacząco niższe od kosztów pracownika zatrudnionego na umowę o pracę), nie gwarantuje ani minimalnej płacy, ani ochrony jaką nadaje pracownikowi kodeks pracy, chociażby w zakresie wypowiadania umów, nadgodzin, pracy w dni wolne od pracy, urlopów płatnych itd., a ciężar odpowiedzialności finansowej np. za swoje składki zdrowotne położony jest po stronie osoby prowadzącej działalność. W jej opinii ten problem nie dotyczy tylko cudzoziemców, ale również dotyka Polaków. 1 Wg Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział ds. Cudzoziemców, każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Jeśli cudzoziemiec zawiesza działalność gospodarczą jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie urzędu wojewódzkiego, który wydał kartę w terminie 15 dni od zawieszenia działalności (tj. o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia). Samo zwieszenie działalności gospodarczej nie stanowi jednak przesłanki do obligatoryjnego cofnięcia karty pobytu. A zatem, w sytuacji, gdy cudzoziemiec spełnia wszystkie przesłanki do udzielenia mu karty, a działalność zawiesza na okres relatywnie krótki co potwierdzą przedstawione przez niego dokumenty prawdopodobnie karta nie zostanie cofnięta. Jeśli jednak cudzoziemiec nie spełnia warunków udzielenia karty, a działalność jest zawieszona przez dłuższy czas, to karta prawdopodobnie będzie cofnięta.

6 Pani Marta Kindler przychyliła się do opinii przedmówczyń, iż zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca stanowi wyzwanie trudne do osiągnięcia. Zasugerowała rozwiązania upraszające legalizację pracy cudzoziemców, dając przykład obowiązującego w Belgii w sektorze prac domowych systemu kuponów. Istnieje tam specjalna agencja, która organizuje i zarządza pracą osób pracujących w tym sektorze. Osoba, która chce zatrudnić pomoc domową, zamawia w tej agencji kupony, które wręcza pracującej u niej pomocy domowej zamiast pieniędzy. Ta natomiast za kupony (które często otrzymuję od więcej niż jednej osoby) otrzymuję od agencji wypłatę za pracę, ma opłacone podatki i ubezpieczenie, które pokrywa częściowo państwo. Pani Marija Jakubowycz sięgając do historii przypominała ustawę Wilczka z 1988 roku o swobodzie działalności gospodarczej, która jej zdaniem umożliwiła każdemu obywatelowi PRL podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na równych prawach, co m.in. spowodowało aktywizację drobnych przedsiębiorców, którzy utworzyli wiele nowych miejsc pracy. Porównując stan obecny bardzo rozbudowanej ustawy szczególnie w kontekście cudzoziemców, zgłosiła sprzeciw do obowiązujących aktualnie regulacji, które wpływają na spadek przedsiębiorczości imigrantów na polskim rynku. Zdaniem Pani Mariji Jakubowych przedsiębiorczość może przyczynić się do awansu społeczno-ekonomicznego migrantów. Polska staje naprzeciw możliwości przekwalifikowania się lub wzmocnienia kwalifikacji siły roboczej. Podała przykład szkół policealnych, które poleca znajomym imigrantom z Ukrainy. Odmiennego zdania był Pan Michał Żejmis z radia Wnet, który twierdził, że podstawowym problemem są kwalifikacje, i nie chodzi tu o nostryfikacje dyplomów, tylko o miejsce i sposób zdobywania oraz rozwijania kwalifikacji w Polsce. Dodatkowo, Pan Michał Żejmis poruszył bardzo ważną kwestię wsparcia przedsiębiorczości migranckiej. Postulował o łagodniejsze wymogi administracyjne oraz o prostą zasadę nie przeszkadzać i dać imigrantom pracować. Ponadto inni uczestnicy zgłosili propozycje odnoszące się do wsparcia finansowego, w tym; dotacje z urzędu pracy, mini kredyty, wspieranie start-up ów oraz organizowanie kursów i warsztatów. GRUPA ROBOCZA III: Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce bariery i wyzwania Moderacja: Nina Mocior, Fundacja dla Somalii Celem grupy roboczej była identyfikacja barier i wyzwań dotyczących prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce oraz propozycja rozwiązań mających na celu usprawnienia dotychczasowych procedur. Podczas dyskusji uczestnicy zgodzili się, że choć większość barier związanych z prowadzeniem działalności w Polsce jest podobna zarówno dla cudzoziemców, jak i Polaków, to jednak migranccy przedsiębiorcy napotykają dodatkowe trudności związane m.in. z barierą językową, kwestią legalizacji pobytu czy też brakiem zrozumienia polskiego rynku i systemu prawno-instytucjonalnego. Główne zidentyfikowane przez grupę wyzwania to:

7 Bariera językowa Jak podkreślali uczestnicy bariera językowa dotyczy głównie języka urzędowego, który jest często mało zrozumiały nawet dla migrantów bardzo dobrze posługujących się językiem polskim w życiu codziennym. Przekłada się ona na trudność w wypełnianiu formularzy oraz bieżącej obsłudze firmy, zwłaszcza w przypadku, kiedy urzędnicy nie mówią w innym języku niż polski, przykładowo urzędy celne. System prawno-instytucjonalny jako całość Uczestnicy zgodzili się, że prowadzeniu działalności przez migrantów zdecydowanie nie sprzyja system prawno-podatkowy w Polsce, który można określić jako nieprzyjazny przedsiębiorcy. Wymieniono tu m.in.: - niejasne i często nowelizowane przepisy prawne; - wysokie koszty związane z prowadzeniem firmy (ZUS, podatki, koszta pracy), w tym dodatkowe opłaty nawet jeśli założyciel firmy nie przebywa stale w Polsce; - trudności urzędowe związane z założeniem / rejestracją spółki, w tym ograniczenia dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę sprawy związane z legalizacją pobytu; - bardzo niekorzystne przepisy odnośnie prowadzenia działalności przez absolwentów, jako osób już kilka lat mieszkających w Polsce. Jednocześnie uczestnicy zaznaczali, że dla migrantów wdrażanie się w polski system jest procesem długofalowym i często nie nadążają oni za zmianami i dynamiką rozwoju sytuacji gospodarczo-społecznej kraju. Niektórzy cudzoziemcy zniechęceni polskim systemem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej decydują się na założenie firmy w innym kraju UE. Integracja społeczności oraz ich wzajemne postrzeganie Uczestnicy wskazywali na fakt braku otwartości zarówno społeczeństwa przyjmującego, jak i samych migrantów na wzajemną współpracę. Z jednej strony Polacy często wykazują brak ufności wobec cudzoziemców, co w niektórych sytuacjach stwarza także pole do nadużyć i dyskryminacji względem migrantów. Z drugiej strony, niektóre społeczności migranckie zamykają się we własnym kręgu i nie wykazują potrzeby integracji z Polakami, znajomości języka polskiego, czy potrzeby zrozumienia polskiego systemu prawno-instytucjonalnego w celu prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy zgodzili się, iż należy podkreślać konieczność zrozumienia, że integracja jest procesem dwustronnym i wymaga zaangażowania obu stron. Spotkanie odbyło się w ramach projektów: Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Prawa migrantów w praktyce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011 Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2 nr 7-8 (88-89) 2011 OD REDAKCJI Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera

Bardziej szczegółowo

UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI

UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI UWAGI HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA DO DOKUMENTU POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI Uwagi ogólne Współcześnie, państwa europejskie, w tym także Polska, jak pisze M. Okólski, stają się i staną się, krajami

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Opracowanie: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Autorzy: Paweł Kaczmarczyk Magdalena Lesińska

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CZAS NA TWÓJ BIZNES! Raport z realizacji projektów w powiatach siedleckim i płockim. Warszawa, 31 lipca 2012 r.

CZAS NA TWÓJ BIZNES! Raport z realizacji projektów w powiatach siedleckim i płockim. Warszawa, 31 lipca 2012 r. Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa tel.: 48 22 864 03 90 fax: 48

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Migracje Szansa czy zagro enie?

Migracje Szansa czy zagro enie? Migracje Szansa czy zagro enie? Wydanie z okazji KONGRESU OBYWATELSKIEGO Gdańsk 2005 Wolnoœæ i Solidarnoœæ nr 1 Wolność i Solidarność nr 1 Migracje Szansa czy zagro enie? Małgorzata Bos-Karczewska Anna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo