Sprawozdanie z XV spotkania Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, które odbyło się dnia 23 czerwca 2014 roku w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z XV spotkania Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, które odbyło się dnia 23 czerwca 2014 roku w Warszawie"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z XV spotkania Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, które odbyło się dnia 23 czerwca 2014 roku w Warszawie Przedsiębiorczość imigrantów zyski i wyzwania dla cudzoziemców i dla Polski Analizy dotyczące przedsiębiorczości migrantów w Europie wskazują, że cudzoziemcy chętniej niż obywatele kraju decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość migrantów stymuluje rozwój innowacyjności oraz handlu pomiędzy krajami pobytu i krajami pochodzenia migrantów, a także przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy. Jednocześnie, ze względu na - między innymi - takie czynniki jak ograniczony dostęp do kredytów czy niewystarczające kwalifikacje, firmy zakładane przez migrantów upadają częściej niż firmy zakładane przez obywateli danego kraju. Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ może mieć przedsiębiorczość migrantów na polską gospodarkę i polski rynek pracy, a także proces integracji migrantów z polskim społeczeństwem. Podczas sesji w grupach roboczych uczestnicy spotkania podjęli próbę wskazania, jakie kroki należy podjąć, aby optymalnie wykorzystać potencjał przedsiębiorczości migrantów dla rozwoju polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy, uwzględniając wyzwania dotyczące integracji migrantów, w tym również ochrony ich praw. W spotkaniu wzięło udział 60 osób reprezentujących instytucje rządowe i pozarządowe, m.in. resort spraw wewnętrznych, gospodarki, pracy i polityki społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, organizacje pozarządowe działające na rzecz migrantów, organizacje migranckie), organizacje pracodawców, start up y, przedstawiciele środowisk migrantów oraz przedstawiciele świata nauki. Podczas sesji otwierającej Pani Anna Rostocka - Dyrektor Biura IOM w Warszawie - zwróciła uwagę na relatywnie wysoki współczynnik przedsiębiorczości migrantów w krajach Europy. Migranci najczęściej decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach wymagających niewielkich nakładów. Kapitał, z którego korzystają w dużej mierze pochodzi ze środków własnych oraz ich rodzin. Pani Monika Prus Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej w MSW podkreśliła, że z punktu widzenia polityki migracyjnej Polski, przedsiębiorcy są ważną i istotną grupą imigrantów. Związane jest to z ogólną tendencją dotyczącą wspierania przedsiębiorczości w Polsce. W dokumencie Polityka migracyjne Polski stan obecny i postulowane działania cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą są wymienieni jako jedna z grup cudzoziemców, których przyjmowanie Polska powinna ułatwiać. Dokument ten rekomenduje w pewnym zakresie upraszczanie procedur

2 legalizacji pobytu i zakładania działalności gospodarczej. Pani Magdalena Sweklej Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w MPiPS zwróciła uwagę na liberalizację dostępu cudzoziemców do zatrudnienia. Jednocześnie przyznała, że tendencja ta w znacznie większym stopniu dotyczy dostępu do rynku pracy niż możliwości zakładania działalności gospodarczej. W odpowiedzi na pytanie, jaka jest specyfika przedsiębiorczości migrantów w Polsce, Pan La Duc Trung z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce przedstawił wyniki badań na temat przedsiębiorstw migrantów wietnamskich w Polsce (prezentacja w załączeniu do sprawozdania). Pani Nina Mocior z Fundacji dla Somalii odnosząc się do doświadczeń Fundacji, podkreśliła, że dla migrantów, którzy chcieliby założyć działalność gospodarczą kluczowy jest dostęp do informacji, nie tylko na temat procedur, ale również kwestii związanych z różnicami kulturowymi. Fundacja dla Somalii realizuje program Immigrants in Action, w ramach którego prowadzone są działania promujące przedsiębiorczych migrantów. Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie Po sesji otwierającej odbyły się sesje w grupach roboczych. GRUPA ROBOCZA I: Wpływ działalności gospodarczej migrantów na polską gospodarkę i polski rynek pracy Moderacja: Maciej Sadowski, Fundacja StartUp Hub Poland Celem grupy roboczej była dyskusja na temat wpływu, jaki może mieć działalność gospodarcza cudzoziemców w Polsce na polską gospodarkę i polski rynek pracy oraz zaproponowanie działań, które należy podjąć, aby optymalnie wykorzystać potencjał przedsiębiorczości migrantów dla rozwoju polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy. Dyskusja w ramach pierwszej grupy roboczej rozpoczęła się od przedstawienia uczestników i podzielenia się doświadczeniami dotyczącymi zakładania działalności gospodarczej przez migrantów oraz wspierania przedsiębiorczości migrantów. Dalsza część dyskusji skupiła się wokół wyzwań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce. Uczestnicy poruszyli następujące kwestie, które ich zdaniem stanowią barierę dla rozwoju przedsiębiorczości wśród migrantów w Polsce: problemy związane z legalizacją pobytu na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej (wykazanie zatrudnienia dwóch osób i wykazanie 12 krotnego dochodu); problemy związane z brakiem pełnej znajomości języka polskiego (szczególnie urzędniczego i specjalistycznego); różnica w standardach wykonywanej pracy w Polsce i w krajach pochodzenia migrantów; brak zaufania społecznego; dystans części społeczeństwa do migrantów podejmujących własne przedsięwzięcia biznesowe w Polsce; problem z dostępem do pełnej i rzetelnej informacji na temat zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - brak rzetelnej informacji może

3 narazić przedsiębiorców - migrantów na dodatkowe koszty (np. brak informacji, że podwyższenie kapitału zagranicznego wiąże się z podwyższonymi kosztami); obecność na rynku nierzetelnych doradców, którzy przekazują błędne informacje na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W nawiązaniu do dwóch powyższych punktów została przedstawiona informacja o infolinii i portalu informacyjnym prowadzonym przez IOM Na stronie tej dostępna jest informacja w 8 językach o życiu w Polsce, prawodawstwie, w tym również przepisach dotyczących zakładania i prowadzenia przez cudzoziemców działalności gospodarczej w Polsce. Migranci mogą również uzyskać poradę telefonicznie. Podsumowując dyskusję moderator zwrócił uwagę na to, że w Europie i na świecie trwa wyścig o przyciągnięcie ludzi innowacyjnych i przedsiębiorczych z zagranicy. Stawką tego wyścigu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności całej gospodarki, zwiększone zainteresowanie krajem ze strony kapitału inwestycyjnego, kreacja nowych miejsc pracy w obszarach technologii jutra oraz zmiana struktury wymiany handlowej w stronę eksportu technologii i kapitału intelektualnego. Polska również powinna zadbać o to, aby stać się krajem atrakcyjnym dla migrantów-przedsiębiorców i dysponować pakietem autentycznych zachęt pro-migracyjnych nie tylko dla obywateli innych krajów, ale i dla polskich emigrantów rozważających re-emigrację. W związku z tym należy realizować działania na rzecz budowania społeczeństwa tolerancyjnego, w którym migranci-przedsiębiorcy będą czuli się akceptowani, potrzebni i jak równi partnerzy. Ponadto, potrzebne są działania wspierające przedsiębiorczość migrantów, m.in. łagodniejsze wymogi administracyjne, wspieranie startup ów, mentoring ekspercki, kursy językowe, dostosowanie do potrzeb migrantów istniejących już portali i działań informacyjnych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego. GRUPA ROBOCZA II: Zakładanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców wyzwania związane z integracją i ochroną praw Moderacja: Marta Biernath, IOM Celem tej grupy była dyskusja na temat przedsiębiorczości migrantów w Polsce, przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej i związanej z nią legalizacją pobytu, w świetle wyzwań dotyczących integracji i ochrony praw migrantów w Polsce. Podczas tej sesji podjęto przede wszystkim refleksję nad tym, w jaki sposób przedsiębiorczość migrantów może wpływać na ich integrację ze społeczeństwem polskim. Podczas dyskusji uczestnicy omówili następujące kwestie: korzyści, jakie może przynieść migrantom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej: przedsiębiorczość migrantów może przyczynić się do ich awansu społeczno-gospodarczego oraz wzrostu ich podmiotowości; bariery instytucjonalne, które wpływają na ograniczenie przedsiębiorczości migrantów i mogą wpływać na dyskryminację migrantów przez pracodawców, m.in.: - ograniczone prawo do zakładania własnej działalności gospodarczej; - utrudnienia związane z legalizacją pobytu na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej;

4 - trudności związane z prowadzeniem spółek do zakładania których migranci mają prawo (prowadzenie spółek jest dużo trudniejsze niż prowadzenie własnej działalności gospodarczej); dyskryminacja na rynku pracy migrantów, którzy nie mają prawa do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej (często posiadanie własnej działalności gospodarczej jest wymogiem, który stawia pracodawca); potrzeby dotyczące realizacji działań mających na celu wspieranie przedsiębiorczości migrantów, m.in. : - złagodzenie wymogów administracyjnych, - dotacje z urzędów pracy, - mini kredyty, - wspieranie start-up ów, - kursy i warsztaty. Dyskusję rozpoczęła Pani Marta Biernath. Po krótkim wstępie dotyczącym kontekstu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i związanych z tym wyzwań dla migrantów, podjęta została dyskusja dotycząca uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej; głos zabrali uczestnicy. Pani Marija Jakubowycz reprezentująca szkołę językową Emilia Lingua podkreśliła, że najtrudniejszą sprawą jest zalegalizowanie pobytu na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej. Stawiane wymagania w zdobyciu prawa pobytu są bardzo trudne do spełnienia, wręcz niebotyczne i dyskryminujące. W porównaniu z migrantami, Polaków obowiązują znacznie prostsze procedury dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Polacy maja swobodę wyboru, jeżeli chodzi o formę działalności oraz szeroki dostęp do pomocy publicznej przy zakładaniu firm. W związku z tym przedsiębiorcy cudzoziemcy są w mniej korzystnej sytuacji niż polscy przedsiębiorcy. Pani Marija zaproponowała usunięcie z ustawy zaostrzenia odnoszącego się do konieczności zatrudnienia na pełen etat dwóch pracowników na czas nieokreślony. Przyczyniłoby się to do wzrostu rozwój przedsiębiorczości migrantów w Polsce. Zgodnie z nową Ustawą o Cudzoziemcach obowiązującą od 1 maja 2014 roku cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą zatrudnieni w swojej firmie nie maja możliwości starania się o zezwolenie na pobyt czasowy. Wykorzystując własne doświadczenia jako posiadaczki karty stałego pobytu zaznaczyła, iż prowadzenie działalność na własny rachunek jest prostsze, niż prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Reasumując - w jej ocenie - bycie imigrantem, to jest bycie przedsiębiorcą. Pani Marta Biernath, w odpowiedzi na powyższe, przedstawiła główny powód wdrożenia ograniczeń: obostrzenia zostały wprowadzone z uwagi na ilość przybyłych w latach 90-tych XX w. imigrantów i obawy dotyczące nadużyć związanych z legalizacją pobytu na podstawie założenia działalności gospodarczej. Pani Natalia Pawłowska z Ministerstwa Gospodarki, reprezentująca Departament Handlu i Usług, przyznała, że zapisy starej Ustawy o Cudzoziemcach dotyczące przyznawanie zezwolenia na pobyt z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą budziły pewne wątpliwości i były różnie interpretowane przez poszczególnych

5 wojewodów, co w konsekwencji prowadziło do rozbieżności w prezentowanych stanowiskach. Zapisy te zostały zmienione w nowej Ustawie o Cudzoziemcach. Mają one zmniejszyć ryzyko nadużyć związanych z zakładaniem działalności gospodarczej tylko i wyłączenie dla celów zalegalizowania pobytu. Pani Marta Kindler z Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentująca Ośrodek Badań nad Migracjami, poruszyła kwestie związane z utratą prawa do stałego pobytu a zawieszeniem działalności gospodarczej 1. Agata Glinka-Szczepańska z Fundacji dla Somalii wyjaśniła powyższą kwestię: istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres maksymalnie dwóch lat, jeżeli czas, na jaki zawieszono działalność gospodarczą nie jest zbyt długi, nie stanowi to automatycznej przesłanki do odebrania migrantowi karty pobytu. Ponadto dodała, iż w przypadku problemu z kontynuacją prowadzonej działalności gospodarczej przez byłego studenta studiów dziennych, Kodeks spółek handlowych, po nowelizacji, przewiduje możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, a to z kolei daje potencjalną możliwość przedłużenia okresu pobytu na tej nowej podstawie. Pani Natalia Pawłowska dodała, iż w przypadku zawieszenia przez studenta cudzoziemskiego działalności na dwa lub trzy miesiące podczas urlopu dziekańskiego, nie zostanie odebrana mu karta pobytu. Pani Marta Biernath postawiła pytanie: czy uzyskanie przez inne kategorie migrantów prawa do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej ograniczyłoby sytuacje, w których migranci są dyskryminowani przez pracodawcę na podstawie możliwości (lub jej braku) założenia działalności gospodarczej i tym samym przyczyniłoby się do większego poszanowania praw migrantów i wzrostu ich podmiotowości? Pani Agata Glinka-Szczepańska odnosząc się do kwestii poruszonych przez Panią Martę Biernath, podkreśliła, że należy mieć na uwadze zagrożenia związane z formą pracy na podstawie umowy zlecenia. Jej zdaniem taka forma świadczenia usług nie polepsza komfortu cudzoziemców tylko stwarza pole do nadużyć. Prowadzenie własnej działalności przez cudzoziemca, niejako przymuszonego do jej prowadzenia, gdyż pracodawca żąda od niego samozatrudnienia (koszty takiego pracownika są znacząco niższe od kosztów pracownika zatrudnionego na umowę o pracę), nie gwarantuje ani minimalnej płacy, ani ochrony jaką nadaje pracownikowi kodeks pracy, chociażby w zakresie wypowiadania umów, nadgodzin, pracy w dni wolne od pracy, urlopów płatnych itd., a ciężar odpowiedzialności finansowej np. za swoje składki zdrowotne położony jest po stronie osoby prowadzącej działalność. W jej opinii ten problem nie dotyczy tylko cudzoziemców, ale również dotyka Polaków. 1 Wg Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział ds. Cudzoziemców, każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Jeśli cudzoziemiec zawiesza działalność gospodarczą jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie urzędu wojewódzkiego, który wydał kartę w terminie 15 dni od zawieszenia działalności (tj. o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia). Samo zwieszenie działalności gospodarczej nie stanowi jednak przesłanki do obligatoryjnego cofnięcia karty pobytu. A zatem, w sytuacji, gdy cudzoziemiec spełnia wszystkie przesłanki do udzielenia mu karty, a działalność zawiesza na okres relatywnie krótki co potwierdzą przedstawione przez niego dokumenty prawdopodobnie karta nie zostanie cofnięta. Jeśli jednak cudzoziemiec nie spełnia warunków udzielenia karty, a działalność jest zawieszona przez dłuższy czas, to karta prawdopodobnie będzie cofnięta.

6 Pani Marta Kindler przychyliła się do opinii przedmówczyń, iż zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemca stanowi wyzwanie trudne do osiągnięcia. Zasugerowała rozwiązania upraszające legalizację pracy cudzoziemców, dając przykład obowiązującego w Belgii w sektorze prac domowych systemu kuponów. Istnieje tam specjalna agencja, która organizuje i zarządza pracą osób pracujących w tym sektorze. Osoba, która chce zatrudnić pomoc domową, zamawia w tej agencji kupony, które wręcza pracującej u niej pomocy domowej zamiast pieniędzy. Ta natomiast za kupony (które często otrzymuję od więcej niż jednej osoby) otrzymuję od agencji wypłatę za pracę, ma opłacone podatki i ubezpieczenie, które pokrywa częściowo państwo. Pani Marija Jakubowycz sięgając do historii przypominała ustawę Wilczka z 1988 roku o swobodzie działalności gospodarczej, która jej zdaniem umożliwiła każdemu obywatelowi PRL podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na równych prawach, co m.in. spowodowało aktywizację drobnych przedsiębiorców, którzy utworzyli wiele nowych miejsc pracy. Porównując stan obecny bardzo rozbudowanej ustawy szczególnie w kontekście cudzoziemców, zgłosiła sprzeciw do obowiązujących aktualnie regulacji, które wpływają na spadek przedsiębiorczości imigrantów na polskim rynku. Zdaniem Pani Mariji Jakubowych przedsiębiorczość może przyczynić się do awansu społeczno-ekonomicznego migrantów. Polska staje naprzeciw możliwości przekwalifikowania się lub wzmocnienia kwalifikacji siły roboczej. Podała przykład szkół policealnych, które poleca znajomym imigrantom z Ukrainy. Odmiennego zdania był Pan Michał Żejmis z radia Wnet, który twierdził, że podstawowym problemem są kwalifikacje, i nie chodzi tu o nostryfikacje dyplomów, tylko o miejsce i sposób zdobywania oraz rozwijania kwalifikacji w Polsce. Dodatkowo, Pan Michał Żejmis poruszył bardzo ważną kwestię wsparcia przedsiębiorczości migranckiej. Postulował o łagodniejsze wymogi administracyjne oraz o prostą zasadę nie przeszkadzać i dać imigrantom pracować. Ponadto inni uczestnicy zgłosili propozycje odnoszące się do wsparcia finansowego, w tym; dotacje z urzędu pracy, mini kredyty, wspieranie start-up ów oraz organizowanie kursów i warsztatów. GRUPA ROBOCZA III: Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce bariery i wyzwania Moderacja: Nina Mocior, Fundacja dla Somalii Celem grupy roboczej była identyfikacja barier i wyzwań dotyczących prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce oraz propozycja rozwiązań mających na celu usprawnienia dotychczasowych procedur. Podczas dyskusji uczestnicy zgodzili się, że choć większość barier związanych z prowadzeniem działalności w Polsce jest podobna zarówno dla cudzoziemców, jak i Polaków, to jednak migranccy przedsiębiorcy napotykają dodatkowe trudności związane m.in. z barierą językową, kwestią legalizacji pobytu czy też brakiem zrozumienia polskiego rynku i systemu prawno-instytucjonalnego. Główne zidentyfikowane przez grupę wyzwania to:

7 Bariera językowa Jak podkreślali uczestnicy bariera językowa dotyczy głównie języka urzędowego, który jest często mało zrozumiały nawet dla migrantów bardzo dobrze posługujących się językiem polskim w życiu codziennym. Przekłada się ona na trudność w wypełnianiu formularzy oraz bieżącej obsłudze firmy, zwłaszcza w przypadku, kiedy urzędnicy nie mówią w innym języku niż polski, przykładowo urzędy celne. System prawno-instytucjonalny jako całość Uczestnicy zgodzili się, że prowadzeniu działalności przez migrantów zdecydowanie nie sprzyja system prawno-podatkowy w Polsce, który można określić jako nieprzyjazny przedsiębiorcy. Wymieniono tu m.in.: - niejasne i często nowelizowane przepisy prawne; - wysokie koszty związane z prowadzeniem firmy (ZUS, podatki, koszta pracy), w tym dodatkowe opłaty nawet jeśli założyciel firmy nie przebywa stale w Polsce; - trudności urzędowe związane z założeniem / rejestracją spółki, w tym ograniczenia dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę sprawy związane z legalizacją pobytu; - bardzo niekorzystne przepisy odnośnie prowadzenia działalności przez absolwentów, jako osób już kilka lat mieszkających w Polsce. Jednocześnie uczestnicy zaznaczali, że dla migrantów wdrażanie się w polski system jest procesem długofalowym i często nie nadążają oni za zmianami i dynamiką rozwoju sytuacji gospodarczo-społecznej kraju. Niektórzy cudzoziemcy zniechęceni polskim systemem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej decydują się na założenie firmy w innym kraju UE. Integracja społeczności oraz ich wzajemne postrzeganie Uczestnicy wskazywali na fakt braku otwartości zarówno społeczeństwa przyjmującego, jak i samych migrantów na wzajemną współpracę. Z jednej strony Polacy często wykazują brak ufności wobec cudzoziemców, co w niektórych sytuacjach stwarza także pole do nadużyć i dyskryminacji względem migrantów. Z drugiej strony, niektóre społeczności migranckie zamykają się we własnym kręgu i nie wykazują potrzeby integracji z Polakami, znajomości języka polskiego, czy potrzeby zrozumienia polskiego systemu prawno-instytucjonalnego w celu prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy zgodzili się, iż należy podkreślać konieczność zrozumienia, że integracja jest procesem dwustronnym i wymaga zaangażowania obu stron. Spotkanie odbyło się w ramach projektów: Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Prawa migrantów w praktyce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy. MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór

Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy. MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór MODUŁ BADAWCZY: Instytucje Rynku Pracy u Jest to część projektu "Imigranci

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów Propozycja współpracy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla lektorów O Inkubatorach Inkubatory są fundacją, skupiającą przedsiębiorcze osoby, posiadające pasję i motywację do stworzenia własnej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

II. Różne rodzaje przedsiębiorczości CZĘŚĆ. 2

II. Różne rodzaje przedsiębiorczości CZĘŚĆ. 2 II. Różne rodzaje przedsiębiorczości CZĘŚĆ. 2 Przedsiębiorczość dynamiczna i innowacyjna 2 Przedsiębiorczość innowacyjna 3 Przedsiębiorczość high-tech Sektory czy firmy high-tech? Poziom innowacyjności.

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji. Brygida Solga

Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji. Brygida Solga Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji Brygida Solga Ludność, która przebywała za granicą przez co najmniej 1 rok i powróciła do Polski wg roku powrotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals

Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości NORDA 23.05.2013 Jak znaleźć pracę w Niemczech i na Litwie?

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2011 i zatrudnianie pracowników tymczasowych jak stosować najnowsze przepisy?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2011 i zatrudnianie pracowników tymczasowych jak stosować najnowsze przepisy? pracowników tymczasowych jak stosować najnowsze Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z polskimi przepisami dotyczącymi zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Omówione zostaną poszczególne procedury

Bardziej szczegółowo

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania.

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Konferencja Handel ludźmi a migracja. Pomoc i reintegracja ofiar. Warszawa, 28 czerwca 2010 roku Wyzwania instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Program Warsztatów Szkoleniowych 25 Marca, 2010

Program Warsztatów Szkoleniowych 25 Marca, 2010 25-26 Marca, 2010 Prawa i obowiązki migrantów na terenie Polski Prawa Migrantów:Nigeryjsko-Polska Inicjatywa Prawa Migrantów: Nigeryjsko-Polska Inicjatywa jest partnerskim projektem, realizowanym w celu

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Karina Grygiel Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak

MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak MINISTER GOSPODARKI Piotr Grzegorz Woźniak Warszawa, 3 kwietnia 2007 r.... DIW-III-411-180-PN/07 Pragnę Państwu przekazać aktualne informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ

Tytuł Projektu ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ ARR MARR S.A. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie anie 2.5 Promocja przedsiębiorczości ci Tytuł Projektu ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ Cel projektu: Zwiększenie aktywności oraz zmobilizowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 września 2015 r. Szanowna Pani. Ewa Kopacz. Prezes Rady Ministrów. Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowna Pani Premier,

Warszawa, 24 września 2015 r. Szanowna Pani. Ewa Kopacz. Prezes Rady Ministrów. Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowna Pani Premier, Warszawa, 24 września 2015 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Premier, W związku z obecną sytuacją migracyjną w Europie, która wymaga także wielu

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

MARKETING. AIESEC in Poland

MARKETING. AIESEC in Poland MARKETING AIESEC in Poland WSPÓŁPRACA Z AIESEC POLSKA Rozumiemy, że czas jest niezwykle istotny dla firm i dla ludzi podejmujących w nich strategiczne decyzje. Przygotowaliśmy więc dokument, w którym znajdziecie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów:

Projekt miał szeroki zasięg terytorialny. Obejmował uczestników z placówek oświatowych z 14 województw w kraju. Składał się z dwóch modułów: Fundacja Rodzice Szkole ul. Marszałkowska 140/62c, 00-061 Warszawa tel.: 721 326 336, fax: (22) 398 48 04 www.rodziceszkole.edu.pl kontakt@rodziceszkole.edu.pl Nr KRS: 0000268115, REGON: 140781919, NIP:

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację grantu

Konferencja podsumowująca realizację grantu Konferencja podsumowująca realizację grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec styczeń 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy Ukraińskich migrantów w Polsce

Aktualne problemy Ukraińskich migrantów w Polsce Aktualne problemy Ukraińskich migrantów w Polsce Wnioski ze spotkania eksperckiego Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce (18-19 października 2014 r.) MYROSLAVA KERYK Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego. aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce. Warszawa 23 kwietnia 2014 r.

Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego. aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce. Warszawa 23 kwietnia 2014 r. Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego w obszarze aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce Warszawa 23 kwietnia 2014 r. Doświadczenia międzynarodowe Współpraca w zakresie aktywizacji bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są :Pracownicy Urzędów Pracy

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są :Pracownicy Urzędów Pracy Wykorzystanie środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy publicznej/pomocy de minimis w projektach realizowanych przez Urzędy Pracy. Dlaczego warto? poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce

Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników - zalecenia EAPN w polskim kontekście PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci agencji turystycznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

PROCESY ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW MIGRANTÓW WIETNAMSKICH W POLSCE

PROCESY ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW MIGRANTÓW WIETNAMSKICH W POLSCE INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH W WARSZAWIE PROCESY ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW MIGRANTÓW WIETNAMSKICH W POLSCE La Duc Trung Synteza pracy badawczej opracowana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Iwona Jaraczewska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04

INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04 INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie Kaliningradzkim) 2014-05-14 14:54:04 2 INFORMACJA na temat zmian w przepisach zatrudniania obcokrajowców w Rosji (Obwodzie

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH)

Transfer technologii z uczelni do przemysłu. (z perspektywy AGH) (z perspektywy AGH) Mielec 2011 frontiernerds.com W uczelniach przyzwyczailiśmy się do zdobywania pieniędzy w formie projektów. Natomiast głównym źródłem funduszy na działania innowacyjne takiej uczelni

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 17 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie

Bardziej szczegółowo

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2 SPIS TREŚCI: 1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A... 3 2. Cele polityki charytatywnej i sponsoringowej MARR S.A.........4 3. Obszary działalności charytatywnej i sponsoringowej MARR

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej UZASADNIENIE Celem opracowania projektowanej zmiany ustawy o cudzoziemcach jest konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień przepisów prawa Unii Europejskiej. W dniu 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW RAMY PRAWNE DLA DZIAŁALNOŚCI AKADEMICKICH BIUR KARIER ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku O promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie JESSICA. studium problemów. www.ccinstitute.pl. city consulting institute the skill and the art

Wdrażanie JESSICA. studium problemów. www.ccinstitute.pl. city consulting institute the skill and the art Wdrażanie JESSICA studium problemów Zakres prezentacji system dotacyjny, a system pożyczkowy; wyjaśnienie podstawowych różnic, istotnych dla JESSICA; podstawowe problemy Beneficjentów; problemy zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

UZASADNIENIE. do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt z dnia 15 września 2015 r. UZASADNIENIE do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. CZEŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE. W ustawie niniejszej planowaną zmianą jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r.

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. 10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. Organizatorzy Partner merytoryczny Patroni Rozwój polskiego rynku pracy tymczasowej Liczba agencji wzrosła do poziomu blisko 5 tys. podmiotów (pod

Bardziej szczegółowo