Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu istniejącą od 2007 roku, działającą na rzecz wzrostu konkurencyjności, innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości. Swoją działalność skupia na młodych przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze nowoczesnych technologii. 2. Celem Funduszu Pożyczkowego jest wspomaganie - poprzez udzielanie Pożyczek - Przedsiębiorców sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących we wczesnej fazie rozwoju, posiadających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzących lub zamierzających prowadzić na podstawie inwestycji współfinansowanej Pożyczką Działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Celem Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców w utrzymaniu oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w ramach kierunków rozwoju określonych przez Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego. 3. Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek według przepisów prawa cywilnego, zgodnie z niniejszym Regulaminem, wewnętrznymi przepisami spółki oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. II. Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Fundusz Pożyczkowy. III. Definicje użyte w Regulaminie Data spłaty Pożyczki (raty) i/lub odsetek - data wpływu środków na rachunek bankowy Funduszu Pożyczkowego. Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Fundusz Pożyczkowy ECDF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-141), przy ul. Promienistej 83, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Strona 1 z 25

2 Sądowym pod numerem , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: , REGON: oraz kapitał zakładowy w wysokości PLN. Okres trwania Pożyczki - okres od momentu postawienia środków pieniężnych z Pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy do dnia całkowitej spłaty Pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami określonymi w umowie Pożyczki. Pożyczka - środki pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy przez Fundusz Pożyczkowy na warunkach określonych w umowie Pożyczki i Regulaminie. Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana, posiadająca siedzibę lub prowadząca działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Pożyczkobiorcami mogą być mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r., którzy nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.) oraz nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Prolongata terminu spłaty zadłużenia - wydłużenie terminu spłaty Pożyczki, jej rat i/lub odsetek. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Regulamin niniejszy regulamin. Restrukturyzacja - dobrowolne porozumienie między Pożyczkobiorcą, a Funduszem Pożyczkowym ustalające nowe warunki spłaty zadłużenia. Windykacja - działania Funduszu Pożyczkowego zmierzające do odzyskania wierzytelności z tytułu udzielonej Pożyczki. Wkład własny - udział bezzwrotnych środków pieniężnych Pożyczkobiorcy lub równowartość zakupionych oraz posiadanych środków obrotowych i trwałych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Strona 2 z 25

3 Wypowiedzenie umowy Pożyczki - czynność Funduszu Pożyczkowego skutkująca rozwiązaniem umowy Pożyczki przed terminem spłaty całego zadłużenia. IV. Zasady działania Funduszu Pożyczkowego 1 Struktura organizacyjna 1. W skład struktury organizacyjnej Funduszu Pożyczkowego wchodzą: a) Organ decyzyjny, b) Dział Administracyjny, c) Dział Prawny, d) Dział Finansowo-Księgowy, e) Dział Analizy Ryzyka; f) Oddział Lubuski. 2. Organ decyzyjny pełni funkcję zarządczą Funduszu Pożyczkowego. Każdy wniosek oceniony, zaakceptowany i rekomendowany przez Dział Analizy Ryzyka jest kierowany do Organu decyzyjnego, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia Pożyczki. Decyzja o nieprzyznaniu pożyczki ma charakter ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Ponadto Organ decyzyjny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach istotnych dla Funduszu Pożyczkowego w szczególności po zakończeniu roku kalendarzowego ocenia działalność Funduszu Pożyczkowego na podstawie przedłożonego mu sprawozdania. Organ decyzyjny odpowiedzialny jest ponadto za prowadzenie polityki rezerw przez Fundusz Pożyczkowy. 3. Dział Administracyjny pełni rolę komórki odpowiedzialnej za kontakt z potencjalnymi klientami, przedstawianie wariantów udzielania Pożyczek oraz ich warunków, ofertowanie. Rolą działu jest także zbieranie podstawowych danych i informacji, przyjmowanie i obsługa poszczególnych wniosków, a także koordynowanie procesu podpisania umowy pożyczkowej. 4. Dział Prawny stanowi komórkę opracowującą i weryfikującą umowy Pożyczki pod kątem formalno-prawnym, analizującą i oceniającą proponowane przez Pożyczkobiorcę zabezpieczenia spłaty Pożyczki, a przypadku wystąpienia okoliczności wyszczególnionych w Regulaminie, komórka realizuje w imieniu Funduszu Pożyczkowego procedurę windykacyjną. Strona 3 z 25

4 5. Dział Finansowo-Księgowy pełni rolę komórki finansowo-księgowej odpowiedzialnej jest za prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Funduszu Pożyczkowego oraz za sporządzanie okresowych sprawozdań oraz bilansów, zgodnie z przyjętymi w Funduszu Pożyczkowym procedurami. 6. Dział Analizy Ryzyka jest komórką zajmującą się oceną wniosków o udzielenie Pożyczki pod kątem zgodności z metodologią oceny ryzyka przyjętą przez Fundusz Pożyczkowy. Do głównych zadań pracowników Działu Analizy Ryzyka należy ocenianie wiarygodności Pożyczkobiorcy metodą analizy oraz wystawianie rekomendacji dla Organu decyzyjnego. 7. Oddział Lubuski znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim. Zatrudnieni w nim pracownicy są odpowiedzialni za pozyskiwanie Pożyczkobiorców oraz ocenę wniosków pożyczkowych, które w przypadku ich akceptacji zostaną przekierowane do specjalistycznej oceny dokonanej przez pracowników Działu Analizy Ryzyka, którzy dokonują rekomendacji danego wniosku. Na podstawie rekomendacji Organ decyzyjny podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odrzuceniu wniosku pożyczkowego. 2 Zasady sprawozdawczości finansowej Funduszu 1. Fundusz Pożyczkowy zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Fundusz Pożyczkowy prowadzi dla każdej Pożyczki odrębną dokumentację, zawierającą wszystkie dokumenty dotyczące procesu kwalifikacyjnego, decyzyjnego, wypłacania i spłat Pożyczki, zabezpieczenia Pożyczki oraz nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia. 3. Fundusz Pożyczkowy prowadzi rejestr pożyczek udzielonych w ramach swej działalności oraz ewidencję finansowo księgową działalności umożliwiającą sporządzanie bilansu i rachunku wyników za rok obrachunkowy. 4. Fundusz Pożyczkowy archiwizuje sporządzane raporty. 5. Każdy dokument włączony do akt Funduszu Pożyczkowego powinien być podpisany przez uprawnioną osobę i opatrzony datą sporządzenia. V. Zasady udzielania Pożyczek Strona 4 z 25

5 1 Beneficjenci Funduszu Pożyczkowego 1. O Pożyczkę ze środków Funduszu Pożyczkowego mogą ubiegać się Przedsiębiorcy posiadający status mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, spełniający warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. oraz spełniający łącznie następujące kryteria: a) są osobami fizycznymi, prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) prowadzą lub zamierzają prowadzić na podstawie inwestycji współfinansowanej Pożyczką Działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego, c) nie są Przedsiębiorcami zagrożonymi w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.), d) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, e) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, f) przedstawią wniosek o Pożyczkę według obowiązującego w Funduszu Pożyczkowym standardowego wzoru, g) posiadają zdolność do zaciągnięcia i spłaty zobowiązania o wnioskowanej wysokości. 2 Kwalifikowalne koszty inwestycyjne 1. Pożyczki udzielane przez Fundusz Pożyczkowy muszą być przeznaczone na finansowanie Działalności gospodarczej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w szczególności na: a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, Strona 5 z 25

6 b) wzrost aktywów w tym na zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez przedsiębiorcę rozszerzoną działalnością gospodarczą, c) częściowe finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do rozpoczęcia działalności, d) tworzenie nowych miejsc pracy, e) wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, f) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, g) inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, h) finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej/innej/ od dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej, i) inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. 2. Pożyczki nie mogą być przeznaczane: a) wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne; b) na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publicznoprawnych.; c) na zakup akcji, udziałów lub innego rodzaju jednostek uczestnictwa innego podmiotu. 3. Maksymalna kwota udzielonej Pożyczki może wynieść ,00 złotych. 4. Maksymalna łączna wartość Pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może przekroczyć łącznie zaangażowania o wartości ,00 złotych. 5. Okres spłaty Pożyczki wraz z odsetkami wynosi maksymalnie 60 miesięcy od daty podpisania umowy Pożyczki. 6. Dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi maksymalnie 6 miesięcy, przy czym odsetki spłacane są na bieżąco miesięcznie lub kwartalnie. 7. Minimalny wkład własny Przedsiębiorcy ubiegającego się o Pożyczkę wynosi 10% wartości netto przedsięwzięcia, przy czym może być zwiększony w zależności od oceny ryzyka finansowania. Za wkład własny przyjmuje się: a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, Strona 6 z 25

7 b) udokumentowane i wiarygodne zaawansowanie rozpoczętej inwestycji, c) poniesione koszty związane z rozpoczęciem własnej działalności. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od wymogu wnoszenia wkładu własnego. 9. Pożyczka udzielana jest w wysokości niezbędnej i wystarczającej (łącznie ze środkami własnymi Pożyczkobiorcy) do osiągnięcia zamierzonych działań oraz celu pomocy finansowej. 10. W przypadku finansowania inwestycji, w określeniu jej łącznej wartości uwzględnia się wszystkie nakłady inwestycyjne (również te wcześniej poniesione) bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego. Za nakłady inwestycyjne uważa się następujące wydatki: koszt zakupu gruntu, nieruchomości, koszt budowy i nabycia urządzeń do infrastruktury, zakup maszyn, urządzeń, instalacji, łącznie ze sprzętem informatycznym, oprogramowaniem, narzędzi i wyposażenia biur, pojazdów służbowych (z wyjątkiem samochodów osobowych niezwiązanych z usługami lub przewozami), zakup urządzeń do załadunku i przewozu, materiały, surowce itp. Nakłady inwestycyjne (które mogą też dotyczyć sprzętu używanego) określa się w cenach netto bez uwzględnienia podatku VAT, podatku akcyzowego i należności celnych. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie przysługuje mu prawo jego zwrotu lub odliczenia, nakłady inwestycyjne określa się w cenach brutto. 3 Oprocentowanie Pożyczek 1. Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, według stawki określonej w umowie Pożyczki. 2. Wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o metodologię zawartą w Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6). 4 Wymagane zabezpieczenia spłaty Pożyczki 1. Zabezpieczenie spłat należności z tytułu Pożyczki wynosi minimum 100% kwoty podstawowej Pożyczki wraz z odsetkami. Strona 7 z 25

8 2. Zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco z klauzulami według uznania Pożyczkodawcy oraz co najmniej jedna z poniższych form zabezpieczeń: a) poręczenie wekslowe osób fizycznych, b) poręcznie wekslowe spółek kapitałowych i osobowych, c) poręczenie według prawa cywilnego, d) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, e) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych, f) cesja praw z ubezpieczenia majątkowego obciążonego środka trwałego, g) hipoteka na nieruchomości, h) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, i) cesja wierzytelności z lokaty bankowej, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, blokada środków na rachunku bankowym lub lokacie bankowej j) inne prawnie dostępne formy zabezpieczenia. 3. Udzielenie Pożyczki może nastąpić jedynie, gdy wnioskodawca wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczenia zgodnie z regułami ustępów poprzedzających, jednak w każdym przypadku jedną z form musi być wystawienie weksla własnego in blanco przez Pożyczkobiorcę. 4. W uzasadnionych przypadkach Fundusz Pożyczkowy może wymagać od wnioskodawcy ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, w tym również innych, nieobjętych katalogiem wskazanym w ust. 2 powyżej. VI. Tryb postępowania kwalifikacyjnego i decyzyjnego 1 1. Formularze wniosków o przyznanie Pożyczki dostępne są w siedzibie Funduszu Pożyczkowego, jego Oddziale Lubuskim oraz na stronie internetowej. Wzór formularza wniosku stanowi załącznik do Regulaminu. 2. Wnioski o przyznanie Pożyczki z Funduszu Pożyczkowego należy składać w jego siedzibie bądź w Oddziale Lubuskim, osobiście lub drogą mailową. Strona 8 z 25

9 2 1. Warunkiem przyjęcia wniosku do oceny przez Fundusz Pożyczkowy jest prawidłowo wypełniony formularz wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, wyszczególnionymi na ostatniej stronie wniosku. 2. Wniosek o Pożyczkę powinien zawierać następujące informacje: a) nazwę Wnioskodawcy i reprezentowaną przez niego formę prawną oraz podstawowe dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS itp.), b) adres siedziby i dane firmy zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz dane kontaktowe Pożyczkobiorcy, c) krótką charakterystykę prowadzonej działalności, d) zatrudnienie w przedsiębiorstwie, e) majątek przedsiębiorstwa, f) zobowiązania przedsiębiorstwa, g) cel Pożyczki, h) krótki opis planowanego przedsięwzięcia w ramach wnioskowanej Pożyczki oraz wkładu własnego, i) koszty projektu oraz wnioskowana kwota Pożyczki, j) okres spłaty oraz formy zabezpieczeń Pożyczki. k) Wszelkie wymagane informacje objęte treścią Wniosku o Pożyczkę 3. Formularz wniosku zawiera również oświadczenia dotyczące: a) prawdziwości informacji zawartych we wniosku oraz danych zamieszczonych w załączonych dokumentach zgodnych z zapisami Regulaminu udzielania pożyczek, b) wyrażenia zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych przekazanych we wniosku i załączanych do niego dokumentach dla potrzeb realizacji procesu rozpatrywania i monitorowania Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101poz 926 z późn. zmianami), c) deklaracji Pożyczkobiorcy, że na dzień złożenia wniosku jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., Strona 9 z 25

10 d) deklaracji Pożyczkobiorcy, iż nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, lub nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami oraz nie jestem w trudnej sytuacji, w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. WE C 244/2 z ), e) posiadania zasobów zabezpieczających udział własny w realizacji projektu opisanego we wniosku, f) braku obowiązku zwrotu pomocy, wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, g) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz prawną informacja, czy przedsiębiorca został prawomocnie skazany / czy przedsiębiorcy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, h) braku prawomocnych skazujących wyroków sądowych na którymkolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, i) braku zaległości w płatnościach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego j) Braku występowania podwójnego finansowania planowanej inwestycji w ramach innych środków pochodzących z UE 4. Wszystkie informacje podane we wniosku powinny być uwiarygodnione odpowiednimi dokumentami. W szczególności dotyczy to: a) zakresu rzeczowego inwestycji, b) wydatków inwestycyjnych i źródeł finansowania inwestycji, c) pozwoleń, licencji i koncesji wymaganych przepisami prawa, d) zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych oraz ich obsługi. Strona 10 z 25

11 5. Wymaganymi załącznikami do wniosku są: a) sprawozdania finansowe za ostatni rok obrachunkowy i za okres bieżący dla Przedsiębiorców prowadzących Działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy - przygotowane zgodne z ustawą o rachunkowości - dla Przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość. b) dla Przedsiębiorców prowadzących uproszczone ewidencje podatkowe: Księga przychodów i Rozchodów - podsumowania ostatniego roku obrotowego i okresu bieżącego/ z uwzględnieniem stanu zapasów/, Ewidencja sprzedaży - podsumowania ostatniego roku obrotowego i okresu bieżącego, Ewidencja VAT. c) CIT lub PIT - za ostatni rok / w przypadku spółek osobowych PIT od wszystkich wspólników/. d) dokumenty określające status prawny Przedsiębiorcy - umowa spółki, odpis z KRS, REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zezwolenia i koncesje jeśli jest to wymagane przepisami oraz inne pozwolenia wynikające z przepisów. e) zaświadczenia o niezaleganiu z obowiązkami fiskalnymi z ZUS i US. f) dokumenty świadczące o obecnej i przyszłej pozycji rynkowej Przedsiębiorcy / np. istotne kontrakty, umowy dot. dotacji itp./ - o ile występują. g) Prognoza przychodów i kosztów działalności związanej z planowaną inwestycją na okres spłaty pożyczki 3 1. Pożyczkobiorca po zapoznaniu się z wymogami Regulaminu składa w siedzibie Funduszu Pożyczkowego komplet dokumentów, w skład którego wchodzą: a) Podpisany i zaparafowany Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami, b) dokumenty określające sytuację gospodarczą i finansową przyszłego Pożyczkobiorcy, c) propozycje prawnego zabezpieczenia Pożyczki wraz z odsetkami. 2. W sytuacji, gdy wniosek zawiera braki uniemożliwiające jego rozpatrzenie i wydanie decyzji, Fundusz Pożyczkowy wzywa podmiot składający wniosek do ich usunięcia w terminie 14 dni, a datą, od której biegnie termin ustalony dla rozpatrzenia wniosku, jest data usunięcia przez ten podmiot braków. Strona 11 z 25

12 3. Postępowaniu decyzyjnemu podlegają wyłącznie kompletne wnioski o Pożyczkę 4 Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Pożyczkobiorcę, Fundusz Pożyczkowy dokonuje oceny i sprawdzenia w celu kwalifikacji ryzyka przedsięwzięcia zgłaszanego do finansowania. Wniosek podlega analizie w Funduszu Pożyczkowym pod kątem: a) zgodności z formalnymi wymogami określonymi w regulaminie, b) stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej przedstawiciela Funduszu w miejscu prowadzenia działalności, za zgodą oraz w obecności Pożyczkobiorcy), c) efektywności ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia, d) realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym rynku, e) zabezpieczeń na poczet udzielanej Pożyczki, f) stanu techniczno organizacyjnego przygotowania Wnioskodawcy do prowadzenia przedsięwzięcia, g) proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkości Pożyczki z Funduszu Pożyczkowego, możliwości jej zwrotu, oceny ryzyka Wniosek wraz z kompletem dokumentów poddawany jest analizie i ocenie przez Dział Analizy Ryzyka. 2. Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia Pożyczki podejmuje Organ decyzyjny. Decyzja o nie przyznaniu Pożyczki ma charakter ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej Fundusz Pożyczkowy podejmuje decyzję o udzieleniu Pożyczki w terminie maksymalnie 14 dni, licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. 2. W przypadku braku odpowiedzi w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, przyjmuje się, iż Fundusz Pożyczkowy wydał decyzję negatywną. Strona 12 z 25

13 3. W przypadku, gdy informacje podane we wniosku lub w załącznikach, a także przedłożone dokumenty nie pozwalają na kompleksową ocenę ekonomicznofinansową, Pożyczkobiorca powiadamiany jest o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 4. Udzielenie Pożyczki następuje w formie pisemnego oświadczenia Funduszu Pożyczkowego. 5. Oświadczenie o udzieleniu Pożyczki sporządzone jest w dwóch egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Pożyczkobiorca, na rzecz którego udzielona zostanie Pożyczka. Akceptacja warunków finansowania przez Pożyczkobiorcę jest realizowana poprzez odesłanie podpisanego oświadczenia o udzieleniu Pożyczki do Funduszu Pożyczkowego drogą tradycyjną lub mailową. 6. Fundusz Pożyczkowy może także wydać promesę Pożyczki, przy czym Pożyczkobiorca winien spełniać warunki takie same, jak przy ubieganiu się o Pożyczkę. 7. Termin ważności decyzji pożyczkowej oraz promesy wynosi 30 dni od daty jej wystawienia Przedsiębiorca składający wniosek do Funduszu Pożyczkowego wyraża zgodę na kontrolę prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji pozostających w związku z prowadzoną przez niego Działalnością gospodarczą. 2. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie Funduszu Pożyczkowego. Przekazywane dokumenty i informacje będą wykorzystywane jedynie na potrzeby Funduszu Pożyczkowego. 8 Fundusz Pożyczkowy może odmówić udzielenia Pożyczki, bądź wydania promesy bez podania przyczyny. VII. Umowa o udzielenie Pożyczki 1 Strona 13 z 25

14 1. Udzielenie Pożyczki następuje na podstawie umowy Pożyczki pomiędzy Funduszem Pożyczkowym a Pożyczkobiorcą. Wzór umowy stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Funduszu Pożyczkowego, w jego siedzibie oraz w Oddziale Lubuskim. 2. Umowa Pożyczki jest sporządzana w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Funduszu Pożyczkowego i 1 egzemplarz dla Pożyczkobiorcy. 3. Wraz z umową Pożyczki podpisywane są odpowiednie dokumenty jako załączniki do tej umowy, będące prawnym zabezpieczeniem spłaty Pożyczki. 4. Wraz z podpisaniem umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca uzyskuje uprawnienie do skorzystania z następujących usług: a. do 3 godzin bezpłatnego doradztwa ogólnego w zakresie zagadnień związanych z wykorzystywaniem Pożyczki, interpretację umowy Pożyczki oraz działalnością Funduszu Pożyczkowego, b. 3 miesiące bezpłatnej obsługi księgowej z możliwością skorzystania z obsługi księgowej przez kolejne 3 miesiące z 50% bonifikatą c. do 2 godzin bezpłatnego doradztwa prawnego w renomowanej kancelarii, d. do 3 godzin bezpłatnego doradztwa dotacyjnego. 5. Usługi opisane w ust. 4 powyżej świadczone są przez Fundusz Pożyczkowy lub wskazany przez niego podmiot trzeci. Usługi te nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym w szczególności pieniężny, czy też rzeczowy. W ramach tych usług nie jest przewidziana możliwość składania reklamacji, jak również wyłączna jest rękojmia za wady Niezależnie od zobowiązań określonych w umowie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć na każde wezwanie Funduszu Pożyczkowego wszelkich informacji niezbędnych do monitorowania stanu realizacji inwestycji i wykorzystania Pożyczki. 2. W przypadku podania przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych dotyczących zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji, wielkości wydatkowanych środków finansowych na realizację inwestycji, przyrostu zatrudnienia, wartości przedłożonego zabezpieczenia wynikającego z zobowiązań umownych lub innych istotnych z punktu widzenia procesu rozpatrywania wniosku, Fundusz Pożyczkowy może jednostronnie odstąpić od umowy Pożyczki w terminie 30 dni od stwierdzenia chociażby jednej z powyższych okoliczności. Strona 14 z 25

15 3. W przypadku odstąpienia od umowy Pożyczki z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym lub niewywiązania się Pożyczkobiorcy ze zobowiązań określonych w umowie Pożyczki, Pożyczkobiorca nie może ubiegać się ponownie o Pożyczkę ze środków Funduszu Pożyczkowego, niezależnie od sankcji wynikających z umowy Pożyczki Umowa Pożyczki może być renegocjowana w przypadku istotnej zmiany warunków usprawiedliwiających wprowadzenie zmian do projektu inwestycyjnego i/ lub terminów jego realizacji. 2. Decyzje w sprawie renegocjacji warunków umowy Pożyczki, w szczególności dotyczących zmiany terminu spłaty rat, podejmuje Organ decyzyjny. 3. Jeżeli brak jest przesłanek do renegocjacji umowy Pożyczki lub jeżeli renegocjacja ta nie dała spodziewanych efektów, należy przystąpić do egzekwowania należności Funduszu Pożyczkowego poprzez realizację przyjętych zabezpieczeń Spłata Pożyczki następuje w okresach zgodnych z zapisami umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca może złożyć umotywowany wniosek o zmianę umownego terminu spłaty raty Pożyczki lub samej Pożyczki oraz zmianę zabezpieczenia Pożyczki. 2. Fundusz Pożyczkowy może uzależnić przesunięcie terminu spłaty m.in. od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Pożyczki lub ustalenia nowych warunków oprocentowania Pożyczki. 3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, będą dokonywane w drodze pisemnego aneksu do umowy Pożyczki. 4. Za zmianę warunków umowy Pożyczki oraz za pozostałe czynności związane z procesem pożyczkowym Fundusz Pożyczkowego pobierze opłatę w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji stanowiąca załącznik do Regulaminu. VIII. Tryb i zasady wypłacania Pożyczki 1 Strona 15 z 25

16 1. Pożyczki wypłacane będą z rachunku Funduszu Pożyczkowego na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub inny rachunek określony w umowie Pożyczki, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę wszelkich obowiązków wynikających z umowy Pożyczki i Regulaminu. 2. W zależności od zapisów umowy Pożyczki, Pożyczka może być: a) wypłacana w całości jednorazowo, b) wypłacana w transzach lub na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie Pożyczkobiorcy do zapłaty lub stanowiących dowód zapłaty za nabywane rzeczy. 3. Warunkiem wypłaty Pożyczki jest ustanowienie przez Pożyczkobiorcę zabezpieczenia spłaty Pożyczki zgodnego z zapisami umowy Pożyczki. IX. Realizacja spłaty Pożyczki 1 1. Pożyczki udzielane w ramach Funduszu Pożyczkowego podlegają spłacie na rachunek bankowy Funduszu Pożyczkowego określony w umowie Pożyczki a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie Pożyczki, b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy Pożyczki, na warunkach określonych w umowie Pożyczki, c) przedterminowo z inicjatywy Pożyczkobiorcy. 2. Za dzień spłaty Pożyczki uważa się dzień uznania kwotą należnej wierzytelności rachunku Funduszu Pożyczkowego. 3. Fundusz Pożyczkowy może: a) wstrzymać dalsze przekazywanie środków do chwili wyjaśnienia przez Pożyczkobiorcę przyczyn niewywiązania się z warunków umowy Pożyczki, b) wnioskować o renegocjację umowy Pożyczki. 4. Fundusz Pożyczkowy może postawić na podstawie pisemnego oświadczenia w stan natychmiastowej wymagalności część lub całość pozostałej do spłaty kwoty Pożyczki przed terminem jej spłaty w następujących wypadkach: a) Pożyczkobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy Pożyczki, Strona 16 z 25

17 b) Pożyczkobiorca wykorzystuje Pożyczkę niezgodnie z celem określonym w umowie Pożyczki, c) Pożyczkobiorca dostarczył nieprawdziwych informacji dotyczących jego sytuacji ekonomicznej przy rozpatrywaniu wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, d) Pożyczkobiorca nie zaangażował w przedsięwzięcie pełnej deklarowanej kwoty wkładu własnego, e) otwarto likwidację lub postępowanie upadłościowe Pożyczkobiorcy, f) sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy ulegnie pogorszeniu w stopniu nierokującym szybkiej poprawy. 5. Renegocjacja umowy Pożyczki polega na ustaleniu zmiany warunków umowy Pożyczki, w tym zmiany formy, przedmiotu lub wartości zabezpieczenia, wysokości i terminów spłat rat kwoty Pożyczki wraz z odsetkami mając jednak na uwadze dopuszczalny najniższy poziom oprocentowania pożyczek określony przez Fundusz Pożyczkowy. 6. Renegocjacja umowy Pożyczki może również obejmować renegocjacje zabezpieczeń, w tym zaakceptowanie przez dotychczasowych poręczycieli nowych warunków umowy Pożyczki. W odniesieniu do renegocjowanych warunków umowy Pożyczki może mieć zastosowanie nowe oprocentowanie ustalone zgodnie z metodą określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej. 7. Zawarcie nowej umowy Pożyczki lub aneksu wymaga zgody Organu decyzyjnego. X. Rozliczenie i likwidacja Pożyczki 1 1. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki. W takim przypadku odsetki pobierane są jedynie za okres faktycznego pozostawienia kwoty Pożyczki w dyspozycji Pożyczkobiorcy. 2. Ostatecznego rozliczenia spłaty Pożyczki dokonuje się w terminie do 14 dni po zakończeniu spłaty Pożyczki, powiadamiając na piśmie Pożyczkobiorcę o ewentualnych różnicach (nadpłata / niedopłata). 3. Ewentualne niedopłaty wynikające z końcowego rozliczenia spłaty Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest uregulować w terminie 14 dni od otrzymania Strona 17 z 25

18 wezwania do zapłaty. Nadpłaty Fundusz Pożyczkowy w terminie 14 dni zwraca Pożyczkobiorcy. 4. Po całkowitej spłacie Pożyczki dokonuje się ostatecznego rozliczania umowy Pożyczki, w tym w szczególności kapitału wraz ze wszystkimi należnymi odsetkami, na podstawie faktycznych terminów spłat Pożyczki. 5. Fundusz Pożyczkowy zwalnia zabezpieczenia w terminie do 14 dni po ostatecznym rozliczeniu spłaty Pożyczki. XI. Monitoring realizacji zobowiązań umownych 1 Nadzór nad sposobem realizacji przedsięwzięcia 1. Pożyczkobiorca może być poddany nadzorowi w zakresie sposobu realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania Pożyczki. 2. Nadzór odbywać się będzie przez kontrolę dokumentów oraz zapisów księgowych potwierdzających wydatki i źródła finansowania oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem firmy przez Pożyczkobiorcę, dokonywany przez osoby upoważnione przez Fundusz Pożyczkowy. 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: a) wykorzystania Pożyczki zgodnie z celem, na który została udzielona, 2 b) składania Funduszowi Pożyczkowemu sprawozdań dotyczących swojej sytuacji finansowej do dnia 30 kwietnia za każdy ubiegły rok, w okresach nie rzadszych niż 1 rok, jak również na każde wezwanie Pożyczkodawcy, c) umożliwienia Funduszowi Pożyczkowemu badania ksiąg i dokumentów oraz kontroli działalności firmy, d) powiadamiania Funduszu Pożyczkowego o zaciągniętych w bankach kredytach oraz o zobowiązaniach finansowych mających wpływ na sytuację finansową Pożyczkobiorcy, e) niezwłocznego powiadomienia Funduszu Pożyczkowego o wszelkich zmianach organizacyjno-prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, pod Strona 18 z 25

19 rygorem odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę i Wypowiedzenia umowy Pożyczki. 2. Pożyczkobiorca niezależnie od powyższych postanowień ma także obowiązek udostępnić Funduszowi Pożyczkowego lub innym uprawnionym podmiotom, prawo do m.in.: a) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne potwierdzające prawidłową realizację i wydatkowanie środków w ramach udzielonej Pożyczki, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów, b) dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowane są lub z którymi związane są czynności dotyczące środków w ramach udzielonej Pożyczki lub zgromadzona jest dokumentacja jej dotycząca, c) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji czynności dotyczących środków w ramach udzielonej Pożyczki. 3 Monitorowanie płatności okresowych 1. Organ decyzyjny zobowiązany jest na bieżąco monitorować spłacalność udzielonych Pożyczek w celu prawidłowego zarządzania Funduszem Pożyczkowym i zapobiegania niespłacaniu zaciągniętych Pożyczek. 2. Organ decyzyjny sporządza pisemny raport na koniec każdego miesiąca dotyczący stanu udzielonych Pożyczek. Raport zawiera następujące informacje: a) imię i nazwisko (firmę) Pożyczkobiorcy, b) kwotę udzielonej Pożyczki, c) aktualną wielkość zadłużenia (kapitału), d) wielkość dokonywanych spłat (kapitału i odsetek), e) kwotę i datę ostatnio dokonanej spłaty, f) ewentualne wnioski co do dalszego sposobu postępowania wobec danej Pożyczki, g) informacje i objaśnienia dodatkowe (np. w przypadku, gdy Pożyczkobiorca zwrócił się o odroczenie terminu płatności). Strona 19 z 25

20 XII. Restrukturyzacja Pożyczki 1 1. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca dokonał spłaty co najmniej połowy kwoty Pożyczki, a ze względu na nieprzewidziane przy podpisywaniu umowy Pożyczki trudności zagrożona jest terminowa spłata pozostałej części Pożyczki, Fundusz Pożyczkowy może zezwolić na przedłużenie terminów spłaty tej pozostałej części Pożyczki, na okres nie przekraczający maksymalnego okresu pożyczkowego. W szczególnych przypadkach możliwe jest przedłużenie terminu spłaty pożyczki pod innymi warunkami, decyzję w takich przypadkach podejmuje Organ decyzyjny. 2. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca Pożyczki, a Pożyczka została udzielona na maksymalny okres pożyczkowy, Fundusz Pożyczkowy może podjąć decyzję zmianie wysokości rat spłaty, na spłaty rosnące do końca okresu pożyczkowego. 3. Czynności opisane w ustępach poprzedzających podejmowane są przez Fundusz Pożyczkowy wyłącznie na pisemny wniosek Pożyczkobiorcy. Każda modyfikacja zasad spłaty Pożyczki, zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, wymaga uiszczenia opłaty manipulacyjnej. XIII. Kolejność zaspokajania należności 1 1. Środki wpływające na spłatę należności związanych z udzieloną Pożyczką, w tym z tytułu nieterminowej spłaty lub wypowiedzianej/rozwiązanej umowy Pożyczki, a także środki uzyskane w wyniku działań egzekucyjnych są zaliczane na poczet spłaty zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: a) koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne oraz koszty pism do dłużnika (np. wypowiedzenia), b) należne opłaty oraz inne koszty Pożyczkodawcy, c) odsetki naliczane od kwot objętych tytułem egzekucyjnym, d) odsetki od zadłużenia przeterminowanego, e) odsetki niespłacone zapadłe, f) odsetki bieżące, Strona 20 z 25

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE II) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE II) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE I) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE I) W związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ2) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIU BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji

OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji OFERTA POŻYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Dr Sylwester Urbański Członek Zarządu KARR S.A. Fundusz pożyczkowy, utworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na cele związane z remontem m.in. elewacji frontowych nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego SPO WKP)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego SPO WKP) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELE PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby: (ulica, numer,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu określają podstawowe zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELENIE PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby: (ulica, numer,

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Nr 06/2014 z dnia 06 czerwca 2014 roku. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK dla Organizacji Pozarządowych przez SZCZECIŃSKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PAKIETU WADIALNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PAKIETU WADIALNEGO Numer wniosku: Numer klienta: wpływu wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PAKIETU WADIALNEGO 1. INFORMACJE NA TEMAT WNIOSKODAWCY: Pełna nazwa Wnioskodawcy: Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH STANDARDOWYCH Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania poręczeń kredytowych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 79/2008 REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K Udzielanie pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka jest kontynuacją działalności Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z darowizny Rządu Konfederacji Szwajcarii,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA Zał. nr 1 do Uchwały Rady NFR NIDA nr 88 z dnia 23.03.2006r. REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA 1 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania zabezpieczeń do kredytów i pożyczek przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 22 maja 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Zważywszy, że: Menadżerem Funduszu

Zważywszy, że: Menadżerem Funduszu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zważywszy,

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego

REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego Wersja 1 obowiązująca od 28.10.2009r. REGULAMIN udzielania przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. pożyczek małym przedsiębiorcom na terenie powiatu kamiennogórskiego 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. Wersja 8 obowiązująca od 20.09.2006 (zmiana 16) Załącznik B: regulamin Funduszu REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KARKONOSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE. 1 Podstawę działalności

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDMIOT REGULAMINU

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PRZEDMIOT REGULAMINU REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Regulamin określa warunki udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości zwany dalej Funduszem, wchodzącego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K

R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A P O Ż Y C Z E K W oparciu o Uchwałę nr 112/09 Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z dnia 29.09.2009 roku ustala się co następuje: 1 Niniejszy regulamin określa tryb udzielania pożyczek przez Fundację Rozwoju Regionu

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr../.. z dnia... zawarta pomiędzy:.. ul...,, REGON:.. NIP:.. zwana dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie,, KRS 0000045345, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach.

REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY. do projektu. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach. REGULAMIN FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH RPO -WARMIA I MAZURY do projektu Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach dla DZIAŁDOWSKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁDOWSKIEJ AGENCJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa firmy Adres siedziby.. Telefon.. e-mail NIP _ - _

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL)

Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych (SRPiIL) Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP)

Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR zawarta w Szczecinie, dnia pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach Funduszu Mikropożyczkowego KLON UMOWA POŻYCZKI NR Polską Fundacją Przedsiębiorczości, z siedzibą w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE

Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Finansowanie rozwoju firmy w ramach Inicjatywy JEREMIE Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Konin, 17.05.2013 r. Udzielone pożyczki w historii WARP Od początku swojej działalności do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

JEREMIE to inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską i prowadzona

JEREMIE to inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską i prowadzona Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zważywszy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁÓDŹ-JEREMIE W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ŁÓDŹ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁÓDŹ-JEREMIE W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ŁÓDŹ Załącznik nr 1 do Uchwały nr /A/2013 z dnia 24-10-2013 roku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:

Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy: Umowa Pożyczki nr. z dnia.. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. SOSNOWIEC 29.09.2009r.

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO. SOSNOWIEC 29.09.2009r. AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SOSNOWIEC 29.09.2009r. 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu w niniejszym Regulaminie ustala

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMOWA POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny 1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Nr umowy Nazwa firmy REGON KRS Adres Nr telefonu Adres e-mail WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: Imię i Nazwisko PESEL % udziału

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa)

UMOWA POŻYCZKI nr... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) UMOWA POŻYCZKI nr... W dniu... w Opolu pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy / nazwa przedsiębiorstwa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji:

Biznes plan dotyczący kredytu inwestycyjnego... Rodzaj zezwolenia/pozwolenia formalno-prawnego na wykonanie inwestycji: . Stempel Wnioskodawcy (w przypadku braku stempla Nazwa/Nazwiska Kredytobiorcy) Oddział Data wpływu Wpisano do rejestru pod nr (data, stempel i podpis pracownika Banku) WNIOSEK O UDZIELE KREDYTU DLA WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY KUJAWIAK-JEREMIE II W RAMACH SUBREGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KUJAWIAK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY KUJAWIAK-JEREMIE II W RAMACH SUBREGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KUJAWIAK Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK

OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Tytuł prezentacji BGK OFERTA POśYCZKOWA KARKONOSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra Tytuł prezentacji BGK Natalia Łaba KARR S.A. Fundusz PoŜyczkowy przez 20 lat swojej działalności jest

Bardziej szczegółowo