Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu istniejącą od 2007 roku, działającą na rzecz wzrostu konkurencyjności, innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości. Swoją działalność skupia na młodych przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze nowoczesnych technologii. 2. Celem Funduszu Pożyczkowego jest wspomaganie - poprzez udzielanie Pożyczek - Przedsiębiorców sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących we wczesnej fazie rozwoju, posiadających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzących lub zamierzających prowadzić na podstawie inwestycji współfinansowanej Pożyczką Działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Celem Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców w utrzymaniu oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w ramach kierunków rozwoju określonych przez Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego. 3. Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek według przepisów prawa cywilnego, zgodnie z niniejszym Regulaminem, wewnętrznymi przepisami spółki oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. II. Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Fundusz Pożyczkowy. III. Definicje użyte w Regulaminie Data spłaty Pożyczki (raty) i/lub odsetek - data wpływu środków na rachunek bankowy Funduszu Pożyczkowego. Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Fundusz Pożyczkowy ECDF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-141), przy ul. Promienistej 83, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Strona 1 z 25

2 Sądowym pod numerem , której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: , REGON: oraz kapitał zakładowy w wysokości PLN. Okres trwania Pożyczki - okres od momentu postawienia środków pieniężnych z Pożyczki do dyspozycji Pożyczkobiorcy do dnia całkowitej spłaty Pożyczki wraz z odsetkami i innymi kosztami określonymi w umowie Pożyczki. Pożyczka - środki pieniężne przekazane Pożyczkobiorcy przez Fundusz Pożyczkowy na warunkach określonych w umowie Pożyczki i Regulaminie. Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana, posiadająca siedzibę lub prowadząca działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Pożyczkobiorcami mogą być mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r., którzy nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.) oraz nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Prolongata terminu spłaty zadłużenia - wydłużenie terminu spłaty Pożyczki, jej rat i/lub odsetek. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Regulamin niniejszy regulamin. Restrukturyzacja - dobrowolne porozumienie między Pożyczkobiorcą, a Funduszem Pożyczkowym ustalające nowe warunki spłaty zadłużenia. Windykacja - działania Funduszu Pożyczkowego zmierzające do odzyskania wierzytelności z tytułu udzielonej Pożyczki. Wkład własny - udział bezzwrotnych środków pieniężnych Pożyczkobiorcy lub równowartość zakupionych oraz posiadanych środków obrotowych i trwałych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Strona 2 z 25

3 Wypowiedzenie umowy Pożyczki - czynność Funduszu Pożyczkowego skutkująca rozwiązaniem umowy Pożyczki przed terminem spłaty całego zadłużenia. IV. Zasady działania Funduszu Pożyczkowego 1 Struktura organizacyjna 1. W skład struktury organizacyjnej Funduszu Pożyczkowego wchodzą: a) Organ decyzyjny, b) Dział Administracyjny, c) Dział Prawny, d) Dział Finansowo-Księgowy, e) Dział Analizy Ryzyka; f) Oddział Lubuski. 2. Organ decyzyjny pełni funkcję zarządczą Funduszu Pożyczkowego. Każdy wniosek oceniony, zaakceptowany i rekomendowany przez Dział Analizy Ryzyka jest kierowany do Organu decyzyjnego, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia Pożyczki. Decyzja o nieprzyznaniu pożyczki ma charakter ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Ponadto Organ decyzyjny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach istotnych dla Funduszu Pożyczkowego w szczególności po zakończeniu roku kalendarzowego ocenia działalność Funduszu Pożyczkowego na podstawie przedłożonego mu sprawozdania. Organ decyzyjny odpowiedzialny jest ponadto za prowadzenie polityki rezerw przez Fundusz Pożyczkowy. 3. Dział Administracyjny pełni rolę komórki odpowiedzialnej za kontakt z potencjalnymi klientami, przedstawianie wariantów udzielania Pożyczek oraz ich warunków, ofertowanie. Rolą działu jest także zbieranie podstawowych danych i informacji, przyjmowanie i obsługa poszczególnych wniosków, a także koordynowanie procesu podpisania umowy pożyczkowej. 4. Dział Prawny stanowi komórkę opracowującą i weryfikującą umowy Pożyczki pod kątem formalno-prawnym, analizującą i oceniającą proponowane przez Pożyczkobiorcę zabezpieczenia spłaty Pożyczki, a przypadku wystąpienia okoliczności wyszczególnionych w Regulaminie, komórka realizuje w imieniu Funduszu Pożyczkowego procedurę windykacyjną. Strona 3 z 25

4 5. Dział Finansowo-Księgowy pełni rolę komórki finansowo-księgowej odpowiedzialnej jest za prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej Funduszu Pożyczkowego oraz za sporządzanie okresowych sprawozdań oraz bilansów, zgodnie z przyjętymi w Funduszu Pożyczkowym procedurami. 6. Dział Analizy Ryzyka jest komórką zajmującą się oceną wniosków o udzielenie Pożyczki pod kątem zgodności z metodologią oceny ryzyka przyjętą przez Fundusz Pożyczkowy. Do głównych zadań pracowników Działu Analizy Ryzyka należy ocenianie wiarygodności Pożyczkobiorcy metodą analizy oraz wystawianie rekomendacji dla Organu decyzyjnego. 7. Oddział Lubuski znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim. Zatrudnieni w nim pracownicy są odpowiedzialni za pozyskiwanie Pożyczkobiorców oraz ocenę wniosków pożyczkowych, które w przypadku ich akceptacji zostaną przekierowane do specjalistycznej oceny dokonanej przez pracowników Działu Analizy Ryzyka, którzy dokonują rekomendacji danego wniosku. Na podstawie rekomendacji Organ decyzyjny podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odrzuceniu wniosku pożyczkowego. 2 Zasady sprawozdawczości finansowej Funduszu 1. Fundusz Pożyczkowy zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Fundusz Pożyczkowy prowadzi dla każdej Pożyczki odrębną dokumentację, zawierającą wszystkie dokumenty dotyczące procesu kwalifikacyjnego, decyzyjnego, wypłacania i spłat Pożyczki, zabezpieczenia Pożyczki oraz nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia. 3. Fundusz Pożyczkowy prowadzi rejestr pożyczek udzielonych w ramach swej działalności oraz ewidencję finansowo księgową działalności umożliwiającą sporządzanie bilansu i rachunku wyników za rok obrachunkowy. 4. Fundusz Pożyczkowy archiwizuje sporządzane raporty. 5. Każdy dokument włączony do akt Funduszu Pożyczkowego powinien być podpisany przez uprawnioną osobę i opatrzony datą sporządzenia. V. Zasady udzielania Pożyczek Strona 4 z 25

5 1 Beneficjenci Funduszu Pożyczkowego 1. O Pożyczkę ze środków Funduszu Pożyczkowego mogą ubiegać się Przedsiębiorcy posiadający status mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, spełniający warunki określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. oraz spełniający łącznie następujące kryteria: a) są osobami fizycznymi, prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) prowadzą lub zamierzają prowadzić na podstawie inwestycji współfinansowanej Pożyczką Działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego, c) nie są Przedsiębiorcami zagrożonymi w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.), d) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, e) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, f) przedstawią wniosek o Pożyczkę według obowiązującego w Funduszu Pożyczkowym standardowego wzoru, g) posiadają zdolność do zaciągnięcia i spłaty zobowiązania o wnioskowanej wysokości. 2 Kwalifikowalne koszty inwestycyjne 1. Pożyczki udzielane przez Fundusz Pożyczkowy muszą być przeznaczone na finansowanie Działalności gospodarczej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w szczególności na: a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, Strona 5 z 25

6 b) wzrost aktywów w tym na zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez przedsiębiorcę rozszerzoną działalnością gospodarczą, c) częściowe finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do rozpoczęcia działalności, d) tworzenie nowych miejsc pracy, e) wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, f) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, g) inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, h) finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej/innej/ od dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej, i) inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. 2. Pożyczki nie mogą być przeznaczane: a) wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne; b) na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publicznoprawnych.; c) na zakup akcji, udziałów lub innego rodzaju jednostek uczestnictwa innego podmiotu. 3. Maksymalna kwota udzielonej Pożyczki może wynieść ,00 złotych. 4. Maksymalna łączna wartość Pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może przekroczyć łącznie zaangażowania o wartości ,00 złotych. 5. Okres spłaty Pożyczki wraz z odsetkami wynosi maksymalnie 60 miesięcy od daty podpisania umowy Pożyczki. 6. Dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi maksymalnie 6 miesięcy, przy czym odsetki spłacane są na bieżąco miesięcznie lub kwartalnie. 7. Minimalny wkład własny Przedsiębiorcy ubiegającego się o Pożyczkę wynosi 10% wartości netto przedsięwzięcia, przy czym może być zwiększony w zależności od oceny ryzyka finansowania. Za wkład własny przyjmuje się: a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, Strona 6 z 25

7 b) udokumentowane i wiarygodne zaawansowanie rozpoczętej inwestycji, c) poniesione koszty związane z rozpoczęciem własnej działalności. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od wymogu wnoszenia wkładu własnego. 9. Pożyczka udzielana jest w wysokości niezbędnej i wystarczającej (łącznie ze środkami własnymi Pożyczkobiorcy) do osiągnięcia zamierzonych działań oraz celu pomocy finansowej. 10. W przypadku finansowania inwestycji, w określeniu jej łącznej wartości uwzględnia się wszystkie nakłady inwestycyjne (również te wcześniej poniesione) bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego. Za nakłady inwestycyjne uważa się następujące wydatki: koszt zakupu gruntu, nieruchomości, koszt budowy i nabycia urządzeń do infrastruktury, zakup maszyn, urządzeń, instalacji, łącznie ze sprzętem informatycznym, oprogramowaniem, narzędzi i wyposażenia biur, pojazdów służbowych (z wyjątkiem samochodów osobowych niezwiązanych z usługami lub przewozami), zakup urządzeń do załadunku i przewozu, materiały, surowce itp. Nakłady inwestycyjne (które mogą też dotyczyć sprzętu używanego) określa się w cenach netto bez uwzględnienia podatku VAT, podatku akcyzowego i należności celnych. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie przysługuje mu prawo jego zwrotu lub odliczenia, nakłady inwestycyjne określa się w cenach brutto. 3 Oprocentowanie Pożyczek 1. Pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, według stawki określonej w umowie Pożyczki. 2. Wysokość oprocentowania ustalana jest w oparciu o metodologię zawartą w Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6). 4 Wymagane zabezpieczenia spłaty Pożyczki 1. Zabezpieczenie spłat należności z tytułu Pożyczki wynosi minimum 100% kwoty podstawowej Pożyczki wraz z odsetkami. Strona 7 z 25

8 2. Zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco z klauzulami według uznania Pożyczkodawcy oraz co najmniej jedna z poniższych form zabezpieczeń: a) poręczenie wekslowe osób fizycznych, b) poręcznie wekslowe spółek kapitałowych i osobowych, c) poręczenie według prawa cywilnego, d) gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, e) sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych, f) cesja praw z ubezpieczenia majątkowego obciążonego środka trwałego, g) hipoteka na nieruchomości, h) cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, i) cesja wierzytelności z lokaty bankowej, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, blokada środków na rachunku bankowym lub lokacie bankowej j) inne prawnie dostępne formy zabezpieczenia. 3. Udzielenie Pożyczki może nastąpić jedynie, gdy wnioskodawca wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczenia zgodnie z regułami ustępów poprzedzających, jednak w każdym przypadku jedną z form musi być wystawienie weksla własnego in blanco przez Pożyczkobiorcę. 4. W uzasadnionych przypadkach Fundusz Pożyczkowy może wymagać od wnioskodawcy ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, w tym również innych, nieobjętych katalogiem wskazanym w ust. 2 powyżej. VI. Tryb postępowania kwalifikacyjnego i decyzyjnego 1 1. Formularze wniosków o przyznanie Pożyczki dostępne są w siedzibie Funduszu Pożyczkowego, jego Oddziale Lubuskim oraz na stronie internetowej. Wzór formularza wniosku stanowi załącznik do Regulaminu. 2. Wnioski o przyznanie Pożyczki z Funduszu Pożyczkowego należy składać w jego siedzibie bądź w Oddziale Lubuskim, osobiście lub drogą mailową. Strona 8 z 25

9 2 1. Warunkiem przyjęcia wniosku do oceny przez Fundusz Pożyczkowy jest prawidłowo wypełniony formularz wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, wyszczególnionymi na ostatniej stronie wniosku. 2. Wniosek o Pożyczkę powinien zawierać następujące informacje: a) nazwę Wnioskodawcy i reprezentowaną przez niego formę prawną oraz podstawowe dane rejestrowe (NIP, REGON, KRS itp.), b) adres siedziby i dane firmy zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz dane kontaktowe Pożyczkobiorcy, c) krótką charakterystykę prowadzonej działalności, d) zatrudnienie w przedsiębiorstwie, e) majątek przedsiębiorstwa, f) zobowiązania przedsiębiorstwa, g) cel Pożyczki, h) krótki opis planowanego przedsięwzięcia w ramach wnioskowanej Pożyczki oraz wkładu własnego, i) koszty projektu oraz wnioskowana kwota Pożyczki, j) okres spłaty oraz formy zabezpieczeń Pożyczki. k) Wszelkie wymagane informacje objęte treścią Wniosku o Pożyczkę 3. Formularz wniosku zawiera również oświadczenia dotyczące: a) prawdziwości informacji zawartych we wniosku oraz danych zamieszczonych w załączonych dokumentach zgodnych z zapisami Regulaminu udzielania pożyczek, b) wyrażenia zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych przekazanych we wniosku i załączanych do niego dokumentach dla potrzeb realizacji procesu rozpatrywania i monitorowania Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101poz 926 z późn. zmianami), c) deklaracji Pożyczkobiorcy, że na dzień złożenia wniosku jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., Strona 9 z 25

10 d) deklaracji Pożyczkobiorcy, iż nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, lub nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami oraz nie jestem w trudnej sytuacji, w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. WE C 244/2 z ), e) posiadania zasobów zabezpieczających udział własny w realizacji projektu opisanego we wniosku, f) braku obowiązku zwrotu pomocy, wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, g) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz prawną informacja, czy przedsiębiorca został prawomocnie skazany / czy przedsiębiorcy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, h) braku prawomocnych skazujących wyroków sądowych na którymkolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, i) braku zaległości w płatnościach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego j) Braku występowania podwójnego finansowania planowanej inwestycji w ramach innych środków pochodzących z UE 4. Wszystkie informacje podane we wniosku powinny być uwiarygodnione odpowiednimi dokumentami. W szczególności dotyczy to: a) zakresu rzeczowego inwestycji, b) wydatków inwestycyjnych i źródeł finansowania inwestycji, c) pozwoleń, licencji i koncesji wymaganych przepisami prawa, d) zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych oraz ich obsługi. Strona 10 z 25

11 5. Wymaganymi załącznikami do wniosku są: a) sprawozdania finansowe za ostatni rok obrachunkowy i za okres bieżący dla Przedsiębiorców prowadzących Działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy - przygotowane zgodne z ustawą o rachunkowości - dla Przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość. b) dla Przedsiębiorców prowadzących uproszczone ewidencje podatkowe: Księga przychodów i Rozchodów - podsumowania ostatniego roku obrotowego i okresu bieżącego/ z uwzględnieniem stanu zapasów/, Ewidencja sprzedaży - podsumowania ostatniego roku obrotowego i okresu bieżącego, Ewidencja VAT. c) CIT lub PIT - za ostatni rok / w przypadku spółek osobowych PIT od wszystkich wspólników/. d) dokumenty określające status prawny Przedsiębiorcy - umowa spółki, odpis z KRS, REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zezwolenia i koncesje jeśli jest to wymagane przepisami oraz inne pozwolenia wynikające z przepisów. e) zaświadczenia o niezaleganiu z obowiązkami fiskalnymi z ZUS i US. f) dokumenty świadczące o obecnej i przyszłej pozycji rynkowej Przedsiębiorcy / np. istotne kontrakty, umowy dot. dotacji itp./ - o ile występują. g) Prognoza przychodów i kosztów działalności związanej z planowaną inwestycją na okres spłaty pożyczki 3 1. Pożyczkobiorca po zapoznaniu się z wymogami Regulaminu składa w siedzibie Funduszu Pożyczkowego komplet dokumentów, w skład którego wchodzą: a) Podpisany i zaparafowany Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami, b) dokumenty określające sytuację gospodarczą i finansową przyszłego Pożyczkobiorcy, c) propozycje prawnego zabezpieczenia Pożyczki wraz z odsetkami. 2. W sytuacji, gdy wniosek zawiera braki uniemożliwiające jego rozpatrzenie i wydanie decyzji, Fundusz Pożyczkowy wzywa podmiot składający wniosek do ich usunięcia w terminie 14 dni, a datą, od której biegnie termin ustalony dla rozpatrzenia wniosku, jest data usunięcia przez ten podmiot braków. Strona 11 z 25

12 3. Postępowaniu decyzyjnemu podlegają wyłącznie kompletne wnioski o Pożyczkę 4 Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Pożyczkobiorcę, Fundusz Pożyczkowy dokonuje oceny i sprawdzenia w celu kwalifikacji ryzyka przedsięwzięcia zgłaszanego do finansowania. Wniosek podlega analizie w Funduszu Pożyczkowym pod kątem: a) zgodności z formalnymi wymogami określonymi w regulaminie, b) stanu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej przedstawiciela Funduszu w miejscu prowadzenia działalności, za zgodą oraz w obecności Pożyczkobiorcy), c) efektywności ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia, d) realności i szans zaistnienia przedsięwzięcia na lokalnym rynku, e) zabezpieczeń na poczet udzielanej Pożyczki, f) stanu techniczno organizacyjnego przygotowania Wnioskodawcy do prowadzenia przedsięwzięcia, g) proponowanych źródeł finansowania nakładów przedsięwzięcia, w tym wielkości Pożyczki z Funduszu Pożyczkowego, możliwości jej zwrotu, oceny ryzyka Wniosek wraz z kompletem dokumentów poddawany jest analizie i ocenie przez Dział Analizy Ryzyka. 2. Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia, bądź nieudzielenia Pożyczki podejmuje Organ decyzyjny. Decyzja o nie przyznaniu Pożyczki ma charakter ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej Fundusz Pożyczkowy podejmuje decyzję o udzieleniu Pożyczki w terminie maksymalnie 14 dni, licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. 2. W przypadku braku odpowiedzi w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, przyjmuje się, iż Fundusz Pożyczkowy wydał decyzję negatywną. Strona 12 z 25

13 3. W przypadku, gdy informacje podane we wniosku lub w załącznikach, a także przedłożone dokumenty nie pozwalają na kompleksową ocenę ekonomicznofinansową, Pożyczkobiorca powiadamiany jest o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 4. Udzielenie Pożyczki następuje w formie pisemnego oświadczenia Funduszu Pożyczkowego. 5. Oświadczenie o udzieleniu Pożyczki sporządzone jest w dwóch egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Pożyczkobiorca, na rzecz którego udzielona zostanie Pożyczka. Akceptacja warunków finansowania przez Pożyczkobiorcę jest realizowana poprzez odesłanie podpisanego oświadczenia o udzieleniu Pożyczki do Funduszu Pożyczkowego drogą tradycyjną lub mailową. 6. Fundusz Pożyczkowy może także wydać promesę Pożyczki, przy czym Pożyczkobiorca winien spełniać warunki takie same, jak przy ubieganiu się o Pożyczkę. 7. Termin ważności decyzji pożyczkowej oraz promesy wynosi 30 dni od daty jej wystawienia Przedsiębiorca składający wniosek do Funduszu Pożyczkowego wyraża zgodę na kontrolę prowadzonych ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji pozostających w związku z prowadzoną przez niego Działalnością gospodarczą. 2. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie Funduszu Pożyczkowego. Przekazywane dokumenty i informacje będą wykorzystywane jedynie na potrzeby Funduszu Pożyczkowego. 8 Fundusz Pożyczkowy może odmówić udzielenia Pożyczki, bądź wydania promesy bez podania przyczyny. VII. Umowa o udzielenie Pożyczki 1 Strona 13 z 25

14 1. Udzielenie Pożyczki następuje na podstawie umowy Pożyczki pomiędzy Funduszem Pożyczkowym a Pożyczkobiorcą. Wzór umowy stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Funduszu Pożyczkowego, w jego siedzibie oraz w Oddziale Lubuskim. 2. Umowa Pożyczki jest sporządzana w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Funduszu Pożyczkowego i 1 egzemplarz dla Pożyczkobiorcy. 3. Wraz z umową Pożyczki podpisywane są odpowiednie dokumenty jako załączniki do tej umowy, będące prawnym zabezpieczeniem spłaty Pożyczki. 4. Wraz z podpisaniem umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca uzyskuje uprawnienie do skorzystania z następujących usług: a. do 3 godzin bezpłatnego doradztwa ogólnego w zakresie zagadnień związanych z wykorzystywaniem Pożyczki, interpretację umowy Pożyczki oraz działalnością Funduszu Pożyczkowego, b. 3 miesiące bezpłatnej obsługi księgowej z możliwością skorzystania z obsługi księgowej przez kolejne 3 miesiące z 50% bonifikatą c. do 2 godzin bezpłatnego doradztwa prawnego w renomowanej kancelarii, d. do 3 godzin bezpłatnego doradztwa dotacyjnego. 5. Usługi opisane w ust. 4 powyżej świadczone są przez Fundusz Pożyczkowy lub wskazany przez niego podmiot trzeci. Usługi te nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym w szczególności pieniężny, czy też rzeczowy. W ramach tych usług nie jest przewidziana możliwość składania reklamacji, jak również wyłączna jest rękojmia za wady Niezależnie od zobowiązań określonych w umowie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć na każde wezwanie Funduszu Pożyczkowego wszelkich informacji niezbędnych do monitorowania stanu realizacji inwestycji i wykorzystania Pożyczki. 2. W przypadku podania przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych dotyczących zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji, wielkości wydatkowanych środków finansowych na realizację inwestycji, przyrostu zatrudnienia, wartości przedłożonego zabezpieczenia wynikającego z zobowiązań umownych lub innych istotnych z punktu widzenia procesu rozpatrywania wniosku, Fundusz Pożyczkowy może jednostronnie odstąpić od umowy Pożyczki w terminie 30 dni od stwierdzenia chociażby jednej z powyższych okoliczności. Strona 14 z 25

15 3. W przypadku odstąpienia od umowy Pożyczki z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym lub niewywiązania się Pożyczkobiorcy ze zobowiązań określonych w umowie Pożyczki, Pożyczkobiorca nie może ubiegać się ponownie o Pożyczkę ze środków Funduszu Pożyczkowego, niezależnie od sankcji wynikających z umowy Pożyczki Umowa Pożyczki może być renegocjowana w przypadku istotnej zmiany warunków usprawiedliwiających wprowadzenie zmian do projektu inwestycyjnego i/ lub terminów jego realizacji. 2. Decyzje w sprawie renegocjacji warunków umowy Pożyczki, w szczególności dotyczących zmiany terminu spłaty rat, podejmuje Organ decyzyjny. 3. Jeżeli brak jest przesłanek do renegocjacji umowy Pożyczki lub jeżeli renegocjacja ta nie dała spodziewanych efektów, należy przystąpić do egzekwowania należności Funduszu Pożyczkowego poprzez realizację przyjętych zabezpieczeń Spłata Pożyczki następuje w okresach zgodnych z zapisami umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca może złożyć umotywowany wniosek o zmianę umownego terminu spłaty raty Pożyczki lub samej Pożyczki oraz zmianę zabezpieczenia Pożyczki. 2. Fundusz Pożyczkowy może uzależnić przesunięcie terminu spłaty m.in. od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Pożyczki lub ustalenia nowych warunków oprocentowania Pożyczki. 3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, będą dokonywane w drodze pisemnego aneksu do umowy Pożyczki. 4. Za zmianę warunków umowy Pożyczki oraz za pozostałe czynności związane z procesem pożyczkowym Fundusz Pożyczkowego pobierze opłatę w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji stanowiąca załącznik do Regulaminu. VIII. Tryb i zasady wypłacania Pożyczki 1 Strona 15 z 25

16 1. Pożyczki wypłacane będą z rachunku Funduszu Pożyczkowego na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub inny rachunek określony w umowie Pożyczki, po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę wszelkich obowiązków wynikających z umowy Pożyczki i Regulaminu. 2. W zależności od zapisów umowy Pożyczki, Pożyczka może być: a) wypłacana w całości jednorazowo, b) wypłacana w transzach lub na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających zobowiązanie Pożyczkobiorcy do zapłaty lub stanowiących dowód zapłaty za nabywane rzeczy. 3. Warunkiem wypłaty Pożyczki jest ustanowienie przez Pożyczkobiorcę zabezpieczenia spłaty Pożyczki zgodnego z zapisami umowy Pożyczki. IX. Realizacja spłaty Pożyczki 1 1. Pożyczki udzielane w ramach Funduszu Pożyczkowego podlegają spłacie na rachunek bankowy Funduszu Pożyczkowego określony w umowie Pożyczki a) w terminach płatności uzgodnionych w umowie Pożyczki, b) przedterminowo w przypadku wypowiedzenia umowy Pożyczki, na warunkach określonych w umowie Pożyczki, c) przedterminowo z inicjatywy Pożyczkobiorcy. 2. Za dzień spłaty Pożyczki uważa się dzień uznania kwotą należnej wierzytelności rachunku Funduszu Pożyczkowego. 3. Fundusz Pożyczkowy może: a) wstrzymać dalsze przekazywanie środków do chwili wyjaśnienia przez Pożyczkobiorcę przyczyn niewywiązania się z warunków umowy Pożyczki, b) wnioskować o renegocjację umowy Pożyczki. 4. Fundusz Pożyczkowy może postawić na podstawie pisemnego oświadczenia w stan natychmiastowej wymagalności część lub całość pozostałej do spłaty kwoty Pożyczki przed terminem jej spłaty w następujących wypadkach: a) Pożyczkobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy Pożyczki, Strona 16 z 25

17 b) Pożyczkobiorca wykorzystuje Pożyczkę niezgodnie z celem określonym w umowie Pożyczki, c) Pożyczkobiorca dostarczył nieprawdziwych informacji dotyczących jego sytuacji ekonomicznej przy rozpatrywaniu wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, d) Pożyczkobiorca nie zaangażował w przedsięwzięcie pełnej deklarowanej kwoty wkładu własnego, e) otwarto likwidację lub postępowanie upadłościowe Pożyczkobiorcy, f) sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy ulegnie pogorszeniu w stopniu nierokującym szybkiej poprawy. 5. Renegocjacja umowy Pożyczki polega na ustaleniu zmiany warunków umowy Pożyczki, w tym zmiany formy, przedmiotu lub wartości zabezpieczenia, wysokości i terminów spłat rat kwoty Pożyczki wraz z odsetkami mając jednak na uwadze dopuszczalny najniższy poziom oprocentowania pożyczek określony przez Fundusz Pożyczkowy. 6. Renegocjacja umowy Pożyczki może również obejmować renegocjacje zabezpieczeń, w tym zaakceptowanie przez dotychczasowych poręczycieli nowych warunków umowy Pożyczki. W odniesieniu do renegocjowanych warunków umowy Pożyczki może mieć zastosowanie nowe oprocentowanie ustalone zgodnie z metodą określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej. 7. Zawarcie nowej umowy Pożyczki lub aneksu wymaga zgody Organu decyzyjnego. X. Rozliczenie i likwidacja Pożyczki 1 1. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty Pożyczki. W takim przypadku odsetki pobierane są jedynie za okres faktycznego pozostawienia kwoty Pożyczki w dyspozycji Pożyczkobiorcy. 2. Ostatecznego rozliczenia spłaty Pożyczki dokonuje się w terminie do 14 dni po zakończeniu spłaty Pożyczki, powiadamiając na piśmie Pożyczkobiorcę o ewentualnych różnicach (nadpłata / niedopłata). 3. Ewentualne niedopłaty wynikające z końcowego rozliczenia spłaty Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest uregulować w terminie 14 dni od otrzymania Strona 17 z 25

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI KLASYCZNA PRZEZ WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy udzielania pożyczek ze środków pozyskanych od Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. w ramach Inicjatywy JEREMIE PREAMBUŁA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez:

WZÓR. Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy: zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: Umowa Pożyczki nr../2012 z dnia..2012 r. zawarta pomiędzy:., zarejestrowaną siedzibą w:., KRS:., REGON:..., NIP:..., reprezentowaną przez: 1)... 2)... zwanym dalej Pożyczkobiorcą a Koszalińską Agencją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Działającego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. I. Postanowienia ogólne Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Bardziej szczegółowo