INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki Zasady ogólne wypełniania biznes planu: 1. Biznes plan należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Biznes plan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o dofinansowanie. Informacje zawarte w biznes planie oraz wniosku muszą być ze sobą zgodne. 3. Nie należy zmieniać formatu biznes planu (usuwać poszczególnych punktów, tabel bądź kolumn). I. DANE PODSTAWOWE WNIOSKODAWCY PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY należy podać nazwę Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym. NAZWA SKRÓCONA należy wpisać nazwę skróconą jeśli jest używana. DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE POSIADA SIEDZIBĘ NA TERENIE WOJEÓWÓDZTWA PODLASKIEGO należy wpisać dane teleadresowe dotyczące siedziby (zgodnie z zapisami w dokumencie rejestrowym), siedziby zakładu głównego oraz danych do korespondencji. DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE POSIADA SIEDZIBĘ POZA TERENEM WOJEÓWÓDZTWA PODLASKIEGO A PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO należy wpisać dane teleadresowe dotyczące siedziby (zgodnie z zapisami w dokumencie rejestrowym), siedziby zakładu głównego, siedziby zakładu na terenie województwa podlaskiego oraz danych do korespondencji. DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ZGODNIE Z DOKUMENTAMI REJESTROWYMI należy wpisać imię i nazwisko oraz stanowisko osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE SKŁADANEGO WNIOSKU W poszczególnych rubrykach należy wpisać dane osoby, która będzie adresatem 1/14

2 korespondencji dotyczącej udzielanej pożyczki. Powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na temat inwestycji, zarówno w kwestiach związanych z informacjami uwzględnionymi w biznes planie, jak również z późniejszą realizacją projektu. Wnioskodawca wpisuje imię oraz nazwisko osoby do kontaktu. Rubryka stanowisko dotyczy stanowiska zajmowanego w strukturze wewnętrznej Wnioskodawcy. Rubrykę dotyczącą adresu poczty elektronicznej należy wypełnić obligatoryjnie. Adres jest niezbędny i może być wykorzystany na etapie oceny biznes planu, w przypadku, kiedy konieczne będzie jego uzupełnienie w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji. W rubryce numer telefonu zaleca się wpisanie numeru stacjonarnego, poprzedzając go numerem kierunkowym. Wyjątek stanowi przypadek, gdy osoba do kontaktu posiada jedynie służbowy telefon komórkowy. W takim przypadku należy wpisać służbowy numer telefonu komórkowego osoby do kontaktu. NIP należy podać NIP Wnioskodawcy. W przypadku Wnioskodawcy działającego w formie spółki cywilnej nie posiadającej statusu podatnika VAT należy podać NIP wszystkich wspólników spółki. REGON należy podać numer REGON zgodnie z ogólnie przyjętym standardem. POSIADANE RACHUNKI BANKOWE w punkcie tym należy wpisać informacje dotyczące wszystkich posiadanych rachunków bankowych tj. numer rachunku (numer zgodny ze standardem NRB Numer Rachunku Bankowego), nazwy banku Wnioskodawcy. Wszystkie informacje wpisane w niniejszym punkcie muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. POMOC UZYSKANA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W POLSCE należy zaznaczyć odpowiednią opcję KWOTA POMOCY DE MINIMIS należy podać wartość wyrażoną w euro pomocy de minimis uzyskanej przez Wnioskodawcę w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (tj. roku 2010 oraz dwóch poprzednich lat). W przypadku gdy Wnioskodawcą jest lider porozumienia czy koordynator klastra/inicjatywy klastrowej/powiązania kooperacyjnego, należy podać wartość pomocy uzyskanej przez samego Wnioskodawcę. II. OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Należy scharakteryzować dotychczasową działalność przedsiębiorstwa należy zamieścić opis historii Wnioskodawcy i głównego przedmiotu działalności: kiedy 2/14

3 zarejestrowano działalność i/lub faktycznie rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej. Ewentualne zmiany na przestrzeni lat - przedsiębiorca powinien opisać przekształcenia podmiotu oraz zmiany w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej od czasu jej rejestracji. Istotne jest również ujęcie w tym punkcie wpływu inwestycji na prowadzoną działalność, a więc: czy w wyniku realizacji projektu zmieni się przedmiot działalności, czy przedsiębiorca zamierza wycofać się z prowadzonej do tej pory działalności, rozszerzyć ją, jakie są przewidywane zmiany organizacyjno-prawne w przypadku pozytywnej oceny inwestycji i przyznania pożyczki? Etapy rozwoju firmy należy zamieścić informacje dotyczące etapów rozwoju firmy RODZAJ DZIAŁALNOŚCI (należy określić rodzaj produkowanych wyrobów, świadczonych usług, sprzedawanych towarów) Bieżącej (wraz z podaniem numeru PKD) należy podać numer oraz nazwę PKD, którego dotyczy działalność bieżąca Wnioskodawcy. Planowanej (wraz z podaniem numeru PKD) należy podać numer oraz nazwę PKD, którego dotyczy planowana inwestycja. MIEJSCE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU Należy odpowiedzieć na poniższe pytania: W jakim segmencie (segmentach, niszy, niszach) działa przedsiębiorstwo, czy jest to sektor rozwojowy, stabilny, czy też schyłkowy (dlaczego?) Opis i ocena rynku i oferowanych produktów/usług Proszę opisać proces produkcji/świadczenia usług Kto jest głównym odbiorcą oferty sprzedażowej przedsiębiorstwa? Kto jest głównym dostawcą materiałów, surowców, usług itp.? Czy istnieje potrzeba zmiany oferty sprzedażowej/usługowej (lub innego obszaru funkcjonalnego firmy, np. w zakresie finansów - pozyskiwania środków obrotowych, kadry, w związku z niepełnym zaspokojeniem potrzeb rynkowych lub niedopasowaniem oferty do rynku, wynikającym np. z ewolucji potrzeb konsumentów, działaniami konkurencji? Jacy są najpoważniejsi konkurenci przedsiębiorstwa na rynku? Jaka jest pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w aspekcie zmiennych marketingowych: produkt, cena, promocja (reklama), dystrybucja, personel, lokalizacja działalności, jakość, jak również w kontekście innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w procesie produkcji/świadczenia usług (m.in. czy 3/14

4 przedsiębiorstwo wprowadza na rynek nowe elementy oferty sprzedażowej, wykorzystuje nowe technologie, w tym technologie informacyjno - komunikacyjne (ICT), jak w tym zakresie działają podmioty konkurencyjne? DOŚWIADCZENIE I ZASOBY LUDZKIE - należy scharakteryzować zasoby kadrowe - wspólników, właścicieli, zarząd, osoby które będą odpowiedzialne za realizację i wdrożenie Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za zarządzanie - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za finanse - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za produkcję - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za sprzedaż - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji. II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA WNIOSKODAWCY Obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz z operacji finansowych należy wpisać dane za ostatni pełny okres obrachunkowy oraz za okres bieżący (ostatni miesiąc przed dniem złożenia biznes planu przez Wnioskodawcę). Wartości powinny być podane w PLN zgodnie z dokumentami finansowymi. Suma aktywów należy wpisać dane za ostatni pełny okres obrachunkowy oraz za okres bieżący (ostatni miesiąc przed dniem złożenia biznes planu przez Wnioskodawcę). Wartości powinny być podane w PLN zgodnie z dokumentami finansowymi. POSIADANY MAJĄTEK (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników: spółki cywilnej i pozostałych spółek osobowych należy wskazać zarówno majątek osobisty, 4/14

5 jak i wykorzystywany w firmie; pozostałe podmioty wskazują majątek wykorzystywany w firmie) NIERUCHOMOŚCI (w przypadku braku majątku proszę wpisać NIE DOTYCZY, w przypadku wystąpienia więcej niż jednej nieruchomości proszę o dodanie kolejnego wiersza) Rodzaj nieruchomości pkt 1) należy wpisać rodzaj nieruchomości, np. hala produkcyjna, budynek mieszkalny, itp. Lokalizacja pkt 2) należy wpisać adres pod którym znajduje się opisywana nieruchomość Rok budowy pkt 3) należy wpisach rok budowy nieruchomości Tytuł prawny należy zaznaczyć odpowiednią opcję; przy zaznaczeniu własności należy wpisać numer Księgi Wieczystej, zaś przy współwłasności należy wpisać Numer Księgi wieczystej oraz Imię i Nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa z którym istnieje współwłasność opisywanej nieruchomości Szacowana wartość rynkowa należy wpisać szacunkowa wartość rynkową nieruchomości w PLN w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność lub współwłasność Czy nieruchomość jest ubezpieczona? należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać nazwę ubezpieczyciela w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność lub współwłasność Czy ustanowione jest zabezpieczenia praw osób trzecich? - należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać na czyja rzecz jest ustanowione zabezpieczenie w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność lub współwłasność URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY (w przypadku braku majątku proszę wpisać NIE DOTYCZY, w przypadku wystąpienia więcej niż jednego środka trwałego proszę o dodanie kolejnego wiersza) Rodzaj pkt 1) należy wpisać rodzaj urządzenia lub maszyny, np. naświetlarka, obrabiarka, itp. Rok produkcji pkt 2) należy wpisach rok produkcji maszyny lub urządzenia Tytuł prawny należy zaznaczyć odpowiednią opcję Szacowana wartość rynkowa należy wpisać szacunkowa wartość rynkową środka trwałego w PLN w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność Czy urządzenia i maszyny są ubezpieczone? należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać nazwę ubezpieczyciela w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność Czy ustanowione jest zabezpieczenia praw osób trzecich? - należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać na czyja rzecz jest 5/14

6 ustanowione zabezpieczenie w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność ŚRODKI TRANSPORTU (w przypadku braku majątku proszę wpisać NIE DOTYCZY; w przypadku wystąpienia więcej niż jednego środka transportu proszę o dodanie kolejnego wiersza) Marka pkt 1) należy wpisać markę środka transportu, np. VOLVO, OPEL, itp. Nr rejestracyjny - pkt 2) należy wpisać numer rejestracyjny środka transportu zgodnie z dowodem rejestracyjnym Rok produkcji pkt 3) należy wpisach rok produkcji środka transportu Tytuł prawny należy zaznaczyć odpowiednią opcję Szacowana wartość rynkowa należy wpisać szacunkowa wartość rynkową środka transportu w PLN w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność Czy środki transportu są ubezpieczone? należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać nazwę ubezpieczyciela w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność Czy ustanowione jest zabezpieczenia praw osób trzecich? - należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać na czyja rzecz jest ustanowione zabezpieczenie w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność ŚRODKI FINANSOWE NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH - w punkcie tym należy wpisać informacje dotyczące wszystkich posiadanych rachunków bankowych tj. numer rachunku (numer zgodny ze standardem NRB Numer Rachunku Bankowego), nazwę banku Wnioskodawcy oraz średni dzienny stan środków w PLN (w okresie ostatnich 3 miesięcy) zgodnie z wyciągami bankowymi. Wszystkie informacje wpisane w niniejszym punkcie muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wystąpienia więcej niż czterech rachunków bankowych proszę o dodanie kolejnego wiersza) NA LOKATACH TERMINOWYCH - w punkcie tym należy wpisać informacje dotyczące wszystkich posiadanych lokat tj. numer rachunku (numer zgodny ze standardem NRB Numer Rachunku Bankowego), nazwę banku Wnioskodawcy oraz stan środków na lokacie w PLN zgodnie z wyciągami bankowymi. Wszystkie informacje wpisane w niniejszym punkcie muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wystąpienia więcej niż czterech lokat proszę o dodanie kolejnego wiersza) 6/14

7 W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH /FUNDUSZACH POWIERNICZYCH - w punkcie tym należy wpisać informacje dotyczące wszystkich posiadanych funduszy inwestycyjnych czy powierniczych tj. nazwę i rodzaj funduszu (obligacji, akcji, zrównoważany itp.), numer rejestru oraz wartość w PLN ogółem. Wszystkie informacje wpisane w niniejszym punkcie muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wystąpienia więcej niż dwóch funduszy proszę o dodanie kolejnego wiersza) W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH - w punkcie tym należy wpisać informacje dotyczące wszystkich posiadanych papierów wartościowych tj. rodzaj papierów wartościowych oraz wartość w PLN ogółem. Wszystkie informacje wpisane w niniejszym punkcie muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wystąpienia więcej niż dwóch pozycji proszę o dodanie kolejnego wiersza) DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ WSPÓLNIKÓW: SPÓŁKI CYWILNEJ I POZOSTAŁYCH SPÓŁEK OSOBOWYCH: Imię i nazwisko przedsiębiorcy i czy pozostaje w związku małżeńskim? należy wpisać Imię i Nazwisko iż zaznaczyć odpowiednia opcję Jeśli w powyższym punkcie zaznaczono TAK to należy zaznaczyć odpowiednia opcję ILOŚĆ OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM WNIOSKODAWCY osiągających dochody należy wpisać ilość osób ILOŚĆ OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM WNIOSKODAWCY nie posiadających własnych dochodów należy wpisać ilość osób DODATKOWE ŻRODŁA DOCHODU - jeśli nie występują to należy wpisać nie dotyczy; jeśli występują należy uzupełnić dane: Imię i nazwisko przedsiębiorcy Źródło dochodu (nazwa i adres zakładu pracy, działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego Rodzaj umowy zaznaczyć odpowiednia opcję Umowa zawarta na czas - zaznaczyć odpowiednia opcję i douzupełnić punkty dotyczące: określony, okres próbny lub w okresie wypowiedzenia Średniomiesięczny dochód netto z okresu ostatnich 3 miesięcy w PLN IV. ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY POSIADANE ZOBOWIĄZANIA (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników: 7/14

8 spółki cywilnej i pozostałych spółek osobowych należy podać zarówno zobowiązania osobiste, jak i zaciągnięte w imieniu firmy; pozostałe podmioty podają zobowiązania zaciągnięte w imieniu firmy) ZŁOŻONE WNIOSKI / ZACIĄGNIĘTE KREDYTY / POŻYCZKI W BANKACH LUB INNYCH INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Należy zaznaczyć odpowiednią opcję; jeśli zaznaczymy NIE w takim przypadku wpisujemy w tabeli nie dotyczy i nie uzupełniamy jej dalej; jeśli zaznaczymy opcję TAK należy wypełnić tabelę zgodnie z poniższą instrukcją (w przypadku wystąpienia więcej niż jednego zobowiązania proszę o dodanie kolejnego wiersza): NAZWA BANKU/INSTYTUCJI FINANSOWEJ należy wpisać nazwę banku lub innej instytucji u której zaciągnięte jest zobowiązanie RODZAJ pkt 1) należy wpisać rodzaj zobowiązania., tj. np. kredyt, pożyczka, itp. PRZEZNACZENIE pkt 2) należy wpisać przeznaczenie zobowiązania, tj. np. zakup obrabiarki cnc, zakup nieruchomości pod hale produkcyjną, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty DATA UDZIELENIA KREDYTU/POŻYCZKI pkt 3) należy wpisać datę udzielenia kredytu/pożyczki (dd/mm/rr) zgodnie informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty OKRES KREDYTOWANIA (w m-cach) należy wpisać okres na jaki została zaciągnięta pożyczka, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty KWOTA KREDYTU/POŻYCZKI należy wpisać kwotę ogółem w PLN zaciągniętego zobowiązania, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty OPROCENTOWANIE W STOS. ROCZNYM należy wpisać oprocentowanie w stosunku rocznym zaciągniętego zobowiązania, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty SPOSÓB SPŁATY należy zaznaczyć odpowiednią opcję RATA KAPITAŁOWA należy wpisać wartość raty kapitałowej w PLN, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty (harmonogramie spłat). KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY pkt 1) należy wpisać wartość zobowiązania które pozostało do spłaty w ramach zawartej umowy. TERMINCAŁKOWITEJ SPŁATY pkt 2) należy wpisać datę całkowitej spłaty zaciągniętego zobowiązania (dd/mm/rr) FORMA ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU/ POŻYCZKI - należy zaznaczyć odpowiednią opcję 8/14

9 UDZIELONE PORĘCZENIA NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW / OSÓB FIZYCZNYCH Należy zaznaczyć odpowiednią opcję; jeśli zaznaczymy NIE w takim przypadku wpisujemy w tabeli nie dotyczy i nie uzupełniamy jej dalej; jeśli zaznaczymy opcję TAK należy wypełnić tabelę zgodnie z poniższą instrukcją (w przypadku wystąpienia więcej niż jednego zobowiązania proszę o dodanie kolejnego wiersza): Osoba / podmiot któremu udzielono poręczenia pkt 1) należy wpisać Imię i Nazwisko lub nazwę podmiotu dla którego udzielono poręczenia, w przypadku gdy występuję więcej niż jeden proszę o uzupełnienie kolejno pkt 2) itd. KWOTA PORĘCZENIA W ZŁ - należy wpisać kwotę ogółem w PLN zaciągniętego zobowiązania, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty FORMA ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONEGO PORĘCZENIEM - należy zaznaczyć odpowiednią opcję TERMIN WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA - należy wpisać datę wygaśnięcia zobowiązania (dd/mm/rr) ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA* (jeśli nie występują to należy wpisać NIE DOTYCZY) Należy odpowiedzieć na poszczególne pytania: PRZEDMIOT LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA NAZWA FIRMY LEASINGOWEJ / WYDZIERŻAWIAJĄCEGO / WYNAJMUJĄCEGO /UŻYCZAJĄCEGO OKRES LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA KWOTA POCZĄTKOWA PRZEDMIOTU LEASINGU KWOTA MIESIĘCZNEJ RATY / CZYNSZU (brutto) KWOTA LEASINGU POZOSTAJĄCA DO SPŁATY ILOŚĆ RAT LEASINGOWYCH POZOSTAŁYCH DO SPŁATY FORMA ZABEZPIECZENIA LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA INFORMACJA O INNYCH ZOBOWIĄZANIACH Należy zaznaczyć odpowiednią opcję; jeśli zaznaczymy nie posiadam w takim przypadku nie uzupełniamy jej dalej; jeśli zaznaczymy opcję posiadam należy opisać zobowiązanie tj. rodzaj zobowiązania i wobec kogo, rodzaj obciążonego składnika majątku, kwota i termin wygaśnięcia zobowiązania (w przypadku wystąpienia więcej niż jednego zobowiązania proszę o dodanie kolejnego wiersza). 9/14

10 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH NIESPŁACONYCH W TERMINIE Należy zaznaczyć odpowiednią opcję; jeśli zaznaczymy nie posiadam w takim przypadku nie uzupełniamy jej dalej; jeśli zaznaczymy opcję posiadam należy opisać zobowiązanie tj. rodzaj zobowiązania i wobec kogo, kwota zobowiązania (w przypadku wystąpienia więcej niż jednego zobowiązania proszę o dodanie kolejnego wiersza). V. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA CZYM POLEGA PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE? Cele należy opisać cele pożądane przez przedsiębiorstwo i otoczenie wynikające z analizy potrzeb; cele muszą odzwierciedlać przyszły stan rzeczy, który zaistnieje po zrealizowaniu inwestycji Zakres działań należy opisać czego dotyczy inwestycja, np. budowa, zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych itp. Ocena produktu/usługi należy opisać główne cechy - zalety, wady, jakość produktów/usług Jak będzie wyglądał proces produkcji lub świadczenia usług? Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia - należy uzasadnić konieczność realizacji przedsięwzięcia w związku z realizowaną strategią rozwoju firmy, z uwzględnieniem otoczenia biznesowego, przy istniejących warunkach konkurencji oraz w kontekście dążenia podmiotu do lepszego zaspokojenia potrzeb klientów; w przypadku zakupu środków transportu w uzasadnieniu powinna znaleźć się informacja odnośnie użytkowania środka tylko i wyłącznie na terenie województwa podlaskiego. INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU / PRODUKCYJNEGO USŁUGI / TECHNOLOGII PROCESU Zasięg planowanej innowacji należy zaznaczyć właściwa opcję Na jakiej podstawie określony został poziom innowacyjności/technologii? - proszę o podanie technik/metod przeprowadzonych badań i analiz. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA PROJEKTU STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI, WARTOŚĆ PONIESIONYCH NAKŁADÓW, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA należy opisać jaki jest stopień realizacji przedstawionego przedsięwzięcia, wskazać wartość nakładów już poniesionych w PLN oraz źródła finansowania inwestycji tj. kredyt, 10/14

11 pożyczka czy środki własne ZAKRES POSIADANEJ LUB KONIECZNEJ DO UZYSKANIA, NIEZBĘDNEJ DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA DOKUMENTACJI tj. pozwolenia, koncesje, licencje, spełnienie wymagań ochrony środowiska itp. UWAGA: jeżeli projekt dotyczy prac budowlanych i modernizacyjnych należy wskazać i opisać posiadane pozwolenia na budowę lub określić przewidywany termin otrzymania pozwolenia (w przypadku jego braku), wskazując kroki, które zostały podjęte w tym kierunku, ewentualne zezwolenia, opinie, decyzja o warunkach zabudowy, itp PODSTAWA ROZPORZĄDZANIA LOKALEM I GRUNTEM pkt 1) należy wpisać tytuł prawny np. własność, wynajem, dzierżawa, itp. W PRZYPADKU UMOWY NAJMU, DZIERŻAWY LUB UŻYCZENIA OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY pkt 2) należy wpisać wysokość czynszu płaconego obecnie oraz czynszu przewidzianego w przyszłości (wartość powinna zostać podana w PLN za miesiąc użytkowania/dzierżawy) Opis nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja, pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych, technicznych, placów składowych, manewrowych, itp. niezbędnych dla projektu - należy opisać tutaj wyposażenie, infrastrukturę tych pomieszczeń itp. VI. ANALIZA MARKETINGOWA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIĘCIA OCENA AKTUALNEGO I POTENCJALNEGO RYNKU, NA KTÓRYM JEST LUB BĘDZIE WYTWARZANY LUB SPRZEDAWANY PRODUKT BĄDŹ USŁUGA Należy odpowiedzieć na poniższe pytania: Jaki jest relatywny udział w rynku (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy) Kim są lub będą nabywcy Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców Jaki jest popyt i możliwości zbytu Czy występuje sezonowość, proszę opisać o ile występuje Jakie są możliwości i bariery rozwoju branży i rynku ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W TOWARY, MATERIAŁY, SUROWCE Należy odpowiedzieć na poniższe pytania: Jacy będą główni dostawcy Czy są zawarte umowy i porozumienia; jeśli tak to z kim i czego dotyczą Jaka będzie struktura i stopień bezpieczeństwa dostaw 11/14

12 Jakie będą formy rozliczeń ZBYT PRODUKTÓW / USŁUG Należy odpowiedzieć na poniższe pytania: Czy są zawarte umowy i porozumienia; jeśli tak to z kim i czego dotyczą Jakie będą formy rozliczeń Jakie planują Państwo kanały dystrybucji Jak wyglądać będzie organizacja sprzedaży Proszę o wskazanie 10 głównych odbiorców oraz udział w przychodach OCENA KONKURENCJI Należy odpowiedzieć na poniższe pytania: Jacy są i będą główni konkurenci, ich potencjał, metody i skala działania Jaki jest lub będzie udział w rynku Jak będzie reakcja na uruchomienie przedsięwzięcia Jakie są zamierzenia rozwojowe konkurencji CENY STOSOWANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ I KONKURENCJĘ DLA TYCH SAMYCH (PODSTAWOWYCH) PRODUKTÓW / USŁUG należy dokonać porównania cen konkurencji z cenami Wnioskodawcy na te same produkty/usługi oraz dokonać uzasadnienia PROMOCJA Jakie są/będą rodzaj działań promocyjnych Jakie będą koszty promocji Jakie będą efekty działań promocyjnych ANALIZA SWOT OCENA CZYNNIKÓW WEWNĘTRZNYCH należy ocenić należy m.in.: trwały majątek produkcyjny, zatrudnienie i kierownictwo, finanse, produkt, historię i opinię firmy, zabezpieczenia prawne - wpisując mocne i słabe strony OCENA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH należy ocenić należy m.in.: lokalizację firmy, głównych konkurentów, pozycję na rynku, nasycenie rynku, 12/14

13 tendencje zmian popytu, inne ważne czynniki - wpisując możliwości, szanse i zagrożenia ZASOBY LUDZKIE Spodziewany wzrost zatrudnienia należy wpisać spodziewany wzrost zatrudnienia oraz okres czasowy w jakim zostanie zatrudniony nowy pracownik z podziałem na kobiety, mężczyzn oraz osoby niepełnosprawne Oraz należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Wnioskodawca uważa, iż posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów w nim założonych? Jeżeli nie, należy określić podmiot, któremu Wnioskodawca zamierza powierzyć zarządzanie (obsługę) projektem oraz uzasadnić taką potrzebę VII. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA, W TYM TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC ZADANIE (RODZAJ WYDATKÓW) należy wpisać rodzaj wydatków poniesionych w ramach realizacji inwestycji, np. zakup maszyny naświetlarki, zakup nieruchomości hali produkcyjnej itp. TERMIN REALIZACJI należy wpisać termin realizacji inwestycji tj. od kiedy do kiedy zostanie zrealizowana inwestycja (dd/mm/rr) ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW W ZŁ należy wpisać łączna kwotę wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji w PLN STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA należy wybrać źródło finansowania inwestycji i wpisać kwotę finansowania w PLN oraz udział procentowy w kwocie finansowania ogółem np. całkowita wartość inwestycji wynosi ,00 PLN. Kwota pożyczki wynosi ,00 PLN Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KWOTA FINANSOWAN IA W ZŁ UDZIAŁ % W KWOCIE FINANSOWANIA OGÓŁEM ,00 zł 83,33% Udział własny Wnioskodawcy ,00 zł 16,67% Inne (jakie?) Nie dotyczy --- zł --- % 13/14

14 OGÓŁEM ,00 zł 100 % VIII. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PROGNOZA SPRZEDAŻY - DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OKRESIE FINANSOWANIA (spłaty pożyczki) Produkt / usługa należy wpisać produkt/usługę która powstanie po zrealizowaniu inwestycji przez wnioskodawcę Rok należy wpisać rok zakończenia realizacji inwestycji, tj. jeśli zakończenie wystąpi roku to przychody liczone będą od stycznia 2012 roku, jeśli zaś inwestycja zakończy się roku przychody należy wyliczyć za XI, X, XI, i XII 2011 roku. PLANOWANA DATA OSIĄGNIĘCIA GOTOWOŚCI DO ŚWIADCZENIA USŁUG BĄDŹ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ należy wpisać datę możliwości sprzedaży pierwszych produktów czy świadczenia usługi i tak w pierwszym przypadku z zakończenia realizacji projektu jest to rok i w drugim przypadku jest to rok PROGNOZA KOSZTÓW - DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OKRESIE FINANSOWANIA (spłaty pożyczki) Należy uzupełnić tabelę zgodnie z instrukcją jak przy wypełnianiu przychodów z przedsięwzięcia, zamiast produktów/usług należy wpisać poszczególne koszty, np. zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenie itp. Wyjaśnienie do obliczania poszczególnych pozycji kosztów należy opisać w jaki sposób wyliczone zostały koszty np. w ramach inwestycji zakupywana jest maszyna i tak zużycie materiałów i energii uzależnione jest od wydajności maszyny. Maszyna działa 22 godziny (20 dni w miesiącu) i zużywa 1 tonę drewna na godzinę która kosztuje 150 PLN 22 * 150 = 3300 dziennie x 20 dni = PLN x 12 miesięcy = PLN. Miejsce i data należy wpisać miejsce i datę złożenia biznes planu 14/14

BIZNES PLAN. uproszczony

BIZNES PLAN. uproszczony BIZNES PLAN uproszczony 1 Spis treści I. Charakterystyka przedsiębiorstwa/wnioskodawcy... 3 II. Opis operacji - cel i zakres... 6 III. Żródła finansowania operacji... 7 IV. Analiza SWOT i uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla

Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biznes-Plan. dla Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biznes-Plan dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP ... dnia... Data wpływu... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres)... (telefon, fax)... (regon, NIP) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości...pln

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Plan Operacji

Ekonomiczny Plan Operacji W-1.1_312 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Ekonomiczny Plan Operacji Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formaty biznesowe. Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formaty biznesowe Projekt PI-PWP REPLIKATOR współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formaty biznesowe Spis treści FORMATY BIZNESOWE 9 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo