INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA BIZNES PLANU Załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki Zasady ogólne wypełniania biznes planu: 1. Biznes plan należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Biznes plan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o dofinansowanie. Informacje zawarte w biznes planie oraz wniosku muszą być ze sobą zgodne. 3. Nie należy zmieniać formatu biznes planu (usuwać poszczególnych punktów, tabel bądź kolumn). I. DANE PODSTAWOWE WNIOSKODAWCY PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY należy podać nazwę Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym. NAZWA SKRÓCONA należy wpisać nazwę skróconą jeśli jest używana. DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE POSIADA SIEDZIBĘ NA TERENIE WOJEÓWÓDZTWA PODLASKIEGO należy wpisać dane teleadresowe dotyczące siedziby (zgodnie z zapisami w dokumencie rejestrowym), siedziby zakładu głównego oraz danych do korespondencji. DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE POSIADA SIEDZIBĘ POZA TERENEM WOJEÓWÓDZTWA PODLASKIEGO A PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO należy wpisać dane teleadresowe dotyczące siedziby (zgodnie z zapisami w dokumencie rejestrowym), siedziby zakładu głównego, siedziby zakładu na terenie województwa podlaskiego oraz danych do korespondencji. DANE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ZGODNIE Z DOKUMENTAMI REJESTROWYMI należy wpisać imię i nazwisko oraz stanowisko osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE SKŁADANEGO WNIOSKU W poszczególnych rubrykach należy wpisać dane osoby, która będzie adresatem 1/14

2 korespondencji dotyczącej udzielanej pożyczki. Powinna to być osoba dysponująca pełną wiedzą na temat inwestycji, zarówno w kwestiach związanych z informacjami uwzględnionymi w biznes planie, jak również z późniejszą realizacją projektu. Wnioskodawca wpisuje imię oraz nazwisko osoby do kontaktu. Rubryka stanowisko dotyczy stanowiska zajmowanego w strukturze wewnętrznej Wnioskodawcy. Rubrykę dotyczącą adresu poczty elektronicznej należy wypełnić obligatoryjnie. Adres jest niezbędny i może być wykorzystany na etapie oceny biznes planu, w przypadku, kiedy konieczne będzie jego uzupełnienie w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji. W rubryce numer telefonu zaleca się wpisanie numeru stacjonarnego, poprzedzając go numerem kierunkowym. Wyjątek stanowi przypadek, gdy osoba do kontaktu posiada jedynie służbowy telefon komórkowy. W takim przypadku należy wpisać służbowy numer telefonu komórkowego osoby do kontaktu. NIP należy podać NIP Wnioskodawcy. W przypadku Wnioskodawcy działającego w formie spółki cywilnej nie posiadającej statusu podatnika VAT należy podać NIP wszystkich wspólników spółki. REGON należy podać numer REGON zgodnie z ogólnie przyjętym standardem. POSIADANE RACHUNKI BANKOWE w punkcie tym należy wpisać informacje dotyczące wszystkich posiadanych rachunków bankowych tj. numer rachunku (numer zgodny ze standardem NRB Numer Rachunku Bankowego), nazwy banku Wnioskodawcy. Wszystkie informacje wpisane w niniejszym punkcie muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. POMOC UZYSKANA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W POLSCE należy zaznaczyć odpowiednią opcję KWOTA POMOCY DE MINIMIS należy podać wartość wyrażoną w euro pomocy de minimis uzyskanej przez Wnioskodawcę w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (tj. roku 2010 oraz dwóch poprzednich lat). W przypadku gdy Wnioskodawcą jest lider porozumienia czy koordynator klastra/inicjatywy klastrowej/powiązania kooperacyjnego, należy podać wartość pomocy uzyskanej przez samego Wnioskodawcę. II. OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Należy scharakteryzować dotychczasową działalność przedsiębiorstwa należy zamieścić opis historii Wnioskodawcy i głównego przedmiotu działalności: kiedy 2/14

3 zarejestrowano działalność i/lub faktycznie rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej. Ewentualne zmiany na przestrzeni lat - przedsiębiorca powinien opisać przekształcenia podmiotu oraz zmiany w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej od czasu jej rejestracji. Istotne jest również ujęcie w tym punkcie wpływu inwestycji na prowadzoną działalność, a więc: czy w wyniku realizacji projektu zmieni się przedmiot działalności, czy przedsiębiorca zamierza wycofać się z prowadzonej do tej pory działalności, rozszerzyć ją, jakie są przewidywane zmiany organizacyjno-prawne w przypadku pozytywnej oceny inwestycji i przyznania pożyczki? Etapy rozwoju firmy należy zamieścić informacje dotyczące etapów rozwoju firmy RODZAJ DZIAŁALNOŚCI (należy określić rodzaj produkowanych wyrobów, świadczonych usług, sprzedawanych towarów) Bieżącej (wraz z podaniem numeru PKD) należy podać numer oraz nazwę PKD, którego dotyczy działalność bieżąca Wnioskodawcy. Planowanej (wraz z podaniem numeru PKD) należy podać numer oraz nazwę PKD, którego dotyczy planowana inwestycja. MIEJSCE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU Należy odpowiedzieć na poniższe pytania: W jakim segmencie (segmentach, niszy, niszach) działa przedsiębiorstwo, czy jest to sektor rozwojowy, stabilny, czy też schyłkowy (dlaczego?) Opis i ocena rynku i oferowanych produktów/usług Proszę opisać proces produkcji/świadczenia usług Kto jest głównym odbiorcą oferty sprzedażowej przedsiębiorstwa? Kto jest głównym dostawcą materiałów, surowców, usług itp.? Czy istnieje potrzeba zmiany oferty sprzedażowej/usługowej (lub innego obszaru funkcjonalnego firmy, np. w zakresie finansów - pozyskiwania środków obrotowych, kadry, w związku z niepełnym zaspokojeniem potrzeb rynkowych lub niedopasowaniem oferty do rynku, wynikającym np. z ewolucji potrzeb konsumentów, działaniami konkurencji? Jacy są najpoważniejsi konkurenci przedsiębiorstwa na rynku? Jaka jest pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w aspekcie zmiennych marketingowych: produkt, cena, promocja (reklama), dystrybucja, personel, lokalizacja działalności, jakość, jak również w kontekście innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w procesie produkcji/świadczenia usług (m.in. czy 3/14

4 przedsiębiorstwo wprowadza na rynek nowe elementy oferty sprzedażowej, wykorzystuje nowe technologie, w tym technologie informacyjno - komunikacyjne (ICT), jak w tym zakresie działają podmioty konkurencyjne? DOŚWIADCZENIE I ZASOBY LUDZKIE - należy scharakteryzować zasoby kadrowe - wspólników, właścicieli, zarząd, osoby które będą odpowiedzialne za realizację i wdrożenie Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za zarządzanie - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za finanse - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za produkcję - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za sprzedaż - należy podać wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje; opisać posiadane przez te osoby uprawnienia, certyfikaty; uzasadnić, iż posiadają odpowiednie przygotowanie merytorycznego do prowadzenia działalności gospodarczej i realizowania tego typu inwestycji. II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA WNIOSKODAWCY Obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz z operacji finansowych należy wpisać dane za ostatni pełny okres obrachunkowy oraz za okres bieżący (ostatni miesiąc przed dniem złożenia biznes planu przez Wnioskodawcę). Wartości powinny być podane w PLN zgodnie z dokumentami finansowymi. Suma aktywów należy wpisać dane za ostatni pełny okres obrachunkowy oraz za okres bieżący (ostatni miesiąc przed dniem złożenia biznes planu przez Wnioskodawcę). Wartości powinny być podane w PLN zgodnie z dokumentami finansowymi. POSIADANY MAJĄTEK (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników: spółki cywilnej i pozostałych spółek osobowych należy wskazać zarówno majątek osobisty, 4/14

5 jak i wykorzystywany w firmie; pozostałe podmioty wskazują majątek wykorzystywany w firmie) NIERUCHOMOŚCI (w przypadku braku majątku proszę wpisać NIE DOTYCZY, w przypadku wystąpienia więcej niż jednej nieruchomości proszę o dodanie kolejnego wiersza) Rodzaj nieruchomości pkt 1) należy wpisać rodzaj nieruchomości, np. hala produkcyjna, budynek mieszkalny, itp. Lokalizacja pkt 2) należy wpisać adres pod którym znajduje się opisywana nieruchomość Rok budowy pkt 3) należy wpisach rok budowy nieruchomości Tytuł prawny należy zaznaczyć odpowiednią opcję; przy zaznaczeniu własności należy wpisać numer Księgi Wieczystej, zaś przy współwłasności należy wpisać Numer Księgi wieczystej oraz Imię i Nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa z którym istnieje współwłasność opisywanej nieruchomości Szacowana wartość rynkowa należy wpisać szacunkowa wartość rynkową nieruchomości w PLN w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność lub współwłasność Czy nieruchomość jest ubezpieczona? należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać nazwę ubezpieczyciela w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność lub współwłasność Czy ustanowione jest zabezpieczenia praw osób trzecich? - należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać na czyja rzecz jest ustanowione zabezpieczenie w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność lub współwłasność URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY (w przypadku braku majątku proszę wpisać NIE DOTYCZY, w przypadku wystąpienia więcej niż jednego środka trwałego proszę o dodanie kolejnego wiersza) Rodzaj pkt 1) należy wpisać rodzaj urządzenia lub maszyny, np. naświetlarka, obrabiarka, itp. Rok produkcji pkt 2) należy wpisach rok produkcji maszyny lub urządzenia Tytuł prawny należy zaznaczyć odpowiednią opcję Szacowana wartość rynkowa należy wpisać szacunkowa wartość rynkową środka trwałego w PLN w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność Czy urządzenia i maszyny są ubezpieczone? należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać nazwę ubezpieczyciela w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność Czy ustanowione jest zabezpieczenia praw osób trzecich? - należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać na czyja rzecz jest 5/14

6 ustanowione zabezpieczenie w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność ŚRODKI TRANSPORTU (w przypadku braku majątku proszę wpisać NIE DOTYCZY; w przypadku wystąpienia więcej niż jednego środka transportu proszę o dodanie kolejnego wiersza) Marka pkt 1) należy wpisać markę środka transportu, np. VOLVO, OPEL, itp. Nr rejestracyjny - pkt 2) należy wpisać numer rejestracyjny środka transportu zgodnie z dowodem rejestracyjnym Rok produkcji pkt 3) należy wpisach rok produkcji środka transportu Tytuł prawny należy zaznaczyć odpowiednią opcję Szacowana wartość rynkowa należy wpisać szacunkowa wartość rynkową środka transportu w PLN w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność Czy środki transportu są ubezpieczone? należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać nazwę ubezpieczyciela w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność Czy ustanowione jest zabezpieczenia praw osób trzecich? - należy zaznaczyć odpowiednią opcję i przy zaznaczeniu opcji TAK proszę wpisać na czyja rzecz jest ustanowione zabezpieczenie w przypadku gdy w tytule prawnym zaznaczona jest opcja własność ŚRODKI FINANSOWE NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH - w punkcie tym należy wpisać informacje dotyczące wszystkich posiadanych rachunków bankowych tj. numer rachunku (numer zgodny ze standardem NRB Numer Rachunku Bankowego), nazwę banku Wnioskodawcy oraz średni dzienny stan środków w PLN (w okresie ostatnich 3 miesięcy) zgodnie z wyciągami bankowymi. Wszystkie informacje wpisane w niniejszym punkcie muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wystąpienia więcej niż czterech rachunków bankowych proszę o dodanie kolejnego wiersza) NA LOKATACH TERMINOWYCH - w punkcie tym należy wpisać informacje dotyczące wszystkich posiadanych lokat tj. numer rachunku (numer zgodny ze standardem NRB Numer Rachunku Bankowego), nazwę banku Wnioskodawcy oraz stan środków na lokacie w PLN zgodnie z wyciągami bankowymi. Wszystkie informacje wpisane w niniejszym punkcie muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wystąpienia więcej niż czterech lokat proszę o dodanie kolejnego wiersza) 6/14

7 W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH /FUNDUSZACH POWIERNICZYCH - w punkcie tym należy wpisać informacje dotyczące wszystkich posiadanych funduszy inwestycyjnych czy powierniczych tj. nazwę i rodzaj funduszu (obligacji, akcji, zrównoważany itp.), numer rejestru oraz wartość w PLN ogółem. Wszystkie informacje wpisane w niniejszym punkcie muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wystąpienia więcej niż dwóch funduszy proszę o dodanie kolejnego wiersza) W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH - w punkcie tym należy wpisać informacje dotyczące wszystkich posiadanych papierów wartościowych tj. rodzaj papierów wartościowych oraz wartość w PLN ogółem. Wszystkie informacje wpisane w niniejszym punkcie muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wystąpienia więcej niż dwóch pozycji proszę o dodanie kolejnego wiersza) DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ WSPÓLNIKÓW: SPÓŁKI CYWILNEJ I POZOSTAŁYCH SPÓŁEK OSOBOWYCH: Imię i nazwisko przedsiębiorcy i czy pozostaje w związku małżeńskim? należy wpisać Imię i Nazwisko iż zaznaczyć odpowiednia opcję Jeśli w powyższym punkcie zaznaczono TAK to należy zaznaczyć odpowiednia opcję ILOŚĆ OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM WNIOSKODAWCY osiągających dochody należy wpisać ilość osób ILOŚĆ OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM WNIOSKODAWCY nie posiadających własnych dochodów należy wpisać ilość osób DODATKOWE ŻRODŁA DOCHODU - jeśli nie występują to należy wpisać nie dotyczy; jeśli występują należy uzupełnić dane: Imię i nazwisko przedsiębiorcy Źródło dochodu (nazwa i adres zakładu pracy, działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego Rodzaj umowy zaznaczyć odpowiednia opcję Umowa zawarta na czas - zaznaczyć odpowiednia opcję i douzupełnić punkty dotyczące: określony, okres próbny lub w okresie wypowiedzenia Średniomiesięczny dochód netto z okresu ostatnich 3 miesięcy w PLN IV. ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY POSIADANE ZOBOWIĄZANIA (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników: 7/14

8 spółki cywilnej i pozostałych spółek osobowych należy podać zarówno zobowiązania osobiste, jak i zaciągnięte w imieniu firmy; pozostałe podmioty podają zobowiązania zaciągnięte w imieniu firmy) ZŁOŻONE WNIOSKI / ZACIĄGNIĘTE KREDYTY / POŻYCZKI W BANKACH LUB INNYCH INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Należy zaznaczyć odpowiednią opcję; jeśli zaznaczymy NIE w takim przypadku wpisujemy w tabeli nie dotyczy i nie uzupełniamy jej dalej; jeśli zaznaczymy opcję TAK należy wypełnić tabelę zgodnie z poniższą instrukcją (w przypadku wystąpienia więcej niż jednego zobowiązania proszę o dodanie kolejnego wiersza): NAZWA BANKU/INSTYTUCJI FINANSOWEJ należy wpisać nazwę banku lub innej instytucji u której zaciągnięte jest zobowiązanie RODZAJ pkt 1) należy wpisać rodzaj zobowiązania., tj. np. kredyt, pożyczka, itp. PRZEZNACZENIE pkt 2) należy wpisać przeznaczenie zobowiązania, tj. np. zakup obrabiarki cnc, zakup nieruchomości pod hale produkcyjną, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty DATA UDZIELENIA KREDYTU/POŻYCZKI pkt 3) należy wpisać datę udzielenia kredytu/pożyczki (dd/mm/rr) zgodnie informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty OKRES KREDYTOWANIA (w m-cach) należy wpisać okres na jaki została zaciągnięta pożyczka, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty KWOTA KREDYTU/POŻYCZKI należy wpisać kwotę ogółem w PLN zaciągniętego zobowiązania, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty OPROCENTOWANIE W STOS. ROCZNYM należy wpisać oprocentowanie w stosunku rocznym zaciągniętego zobowiązania, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty SPOSÓB SPŁATY należy zaznaczyć odpowiednią opcję RATA KAPITAŁOWA należy wpisać wartość raty kapitałowej w PLN, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty (harmonogramie spłat). KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY pkt 1) należy wpisać wartość zobowiązania które pozostało do spłaty w ramach zawartej umowy. TERMINCAŁKOWITEJ SPŁATY pkt 2) należy wpisać datę całkowitej spłaty zaciągniętego zobowiązania (dd/mm/rr) FORMA ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU/ POŻYCZKI - należy zaznaczyć odpowiednią opcję 8/14

9 UDZIELONE PORĘCZENIA NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW / OSÓB FIZYCZNYCH Należy zaznaczyć odpowiednią opcję; jeśli zaznaczymy NIE w takim przypadku wpisujemy w tabeli nie dotyczy i nie uzupełniamy jej dalej; jeśli zaznaczymy opcję TAK należy wypełnić tabelę zgodnie z poniższą instrukcją (w przypadku wystąpienia więcej niż jednego zobowiązania proszę o dodanie kolejnego wiersza): Osoba / podmiot któremu udzielono poręczenia pkt 1) należy wpisać Imię i Nazwisko lub nazwę podmiotu dla którego udzielono poręczenia, w przypadku gdy występuję więcej niż jeden proszę o uzupełnienie kolejno pkt 2) itd. KWOTA PORĘCZENIA W ZŁ - należy wpisać kwotę ogółem w PLN zaciągniętego zobowiązania, zgodnie z informacją wpisaną w umowie zobowiązującej Wnioskodawcę do spłaty FORMA ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONEGO PORĘCZENIEM - należy zaznaczyć odpowiednią opcję TERMIN WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA - należy wpisać datę wygaśnięcia zobowiązania (dd/mm/rr) ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA* (jeśli nie występują to należy wpisać NIE DOTYCZY) Należy odpowiedzieć na poszczególne pytania: PRZEDMIOT LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA NAZWA FIRMY LEASINGOWEJ / WYDZIERŻAWIAJĄCEGO / WYNAJMUJĄCEGO /UŻYCZAJĄCEGO OKRES LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA KWOTA POCZĄTKOWA PRZEDMIOTU LEASINGU KWOTA MIESIĘCZNEJ RATY / CZYNSZU (brutto) KWOTA LEASINGU POZOSTAJĄCA DO SPŁATY ILOŚĆ RAT LEASINGOWYCH POZOSTAŁYCH DO SPŁATY FORMA ZABEZPIECZENIA LEASINGU / DZIERŻAWY / NAJMU / UŻYCZENIA INFORMACJA O INNYCH ZOBOWIĄZANIACH Należy zaznaczyć odpowiednią opcję; jeśli zaznaczymy nie posiadam w takim przypadku nie uzupełniamy jej dalej; jeśli zaznaczymy opcję posiadam należy opisać zobowiązanie tj. rodzaj zobowiązania i wobec kogo, rodzaj obciążonego składnika majątku, kwota i termin wygaśnięcia zobowiązania (w przypadku wystąpienia więcej niż jednego zobowiązania proszę o dodanie kolejnego wiersza). 9/14

10 INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH NIESPŁACONYCH W TERMINIE Należy zaznaczyć odpowiednią opcję; jeśli zaznaczymy nie posiadam w takim przypadku nie uzupełniamy jej dalej; jeśli zaznaczymy opcję posiadam należy opisać zobowiązanie tj. rodzaj zobowiązania i wobec kogo, kwota zobowiązania (w przypadku wystąpienia więcej niż jednego zobowiązania proszę o dodanie kolejnego wiersza). V. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA CZYM POLEGA PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE? Cele należy opisać cele pożądane przez przedsiębiorstwo i otoczenie wynikające z analizy potrzeb; cele muszą odzwierciedlać przyszły stan rzeczy, który zaistnieje po zrealizowaniu inwestycji Zakres działań należy opisać czego dotyczy inwestycja, np. budowa, zakup wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych itp. Ocena produktu/usługi należy opisać główne cechy - zalety, wady, jakość produktów/usług Jak będzie wyglądał proces produkcji lub świadczenia usług? Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia - należy uzasadnić konieczność realizacji przedsięwzięcia w związku z realizowaną strategią rozwoju firmy, z uwzględnieniem otoczenia biznesowego, przy istniejących warunkach konkurencji oraz w kontekście dążenia podmiotu do lepszego zaspokojenia potrzeb klientów; w przypadku zakupu środków transportu w uzasadnieniu powinna znaleźć się informacja odnośnie użytkowania środka tylko i wyłącznie na terenie województwa podlaskiego. INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU / PRODUKCYJNEGO USŁUGI / TECHNOLOGII PROCESU Zasięg planowanej innowacji należy zaznaczyć właściwa opcję Na jakiej podstawie określony został poziom innowacyjności/technologii? - proszę o podanie technik/metod przeprowadzonych badań i analiz. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNA PROJEKTU STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI, WARTOŚĆ PONIESIONYCH NAKŁADÓW, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA należy opisać jaki jest stopień realizacji przedstawionego przedsięwzięcia, wskazać wartość nakładów już poniesionych w PLN oraz źródła finansowania inwestycji tj. kredyt, 10/14

11 pożyczka czy środki własne ZAKRES POSIADANEJ LUB KONIECZNEJ DO UZYSKANIA, NIEZBĘDNEJ DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA DOKUMENTACJI tj. pozwolenia, koncesje, licencje, spełnienie wymagań ochrony środowiska itp. UWAGA: jeżeli projekt dotyczy prac budowlanych i modernizacyjnych należy wskazać i opisać posiadane pozwolenia na budowę lub określić przewidywany termin otrzymania pozwolenia (w przypadku jego braku), wskazując kroki, które zostały podjęte w tym kierunku, ewentualne zezwolenia, opinie, decyzja o warunkach zabudowy, itp PODSTAWA ROZPORZĄDZANIA LOKALEM I GRUNTEM pkt 1) należy wpisać tytuł prawny np. własność, wynajem, dzierżawa, itp. W PRZYPADKU UMOWY NAJMU, DZIERŻAWY LUB UŻYCZENIA OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY pkt 2) należy wpisać wysokość czynszu płaconego obecnie oraz czynszu przewidzianego w przyszłości (wartość powinna zostać podana w PLN za miesiąc użytkowania/dzierżawy) Opis nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja, pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych, technicznych, placów składowych, manewrowych, itp. niezbędnych dla projektu - należy opisać tutaj wyposażenie, infrastrukturę tych pomieszczeń itp. VI. ANALIZA MARKETINGOWA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIĘCIA OCENA AKTUALNEGO I POTENCJALNEGO RYNKU, NA KTÓRYM JEST LUB BĘDZIE WYTWARZANY LUB SPRZEDAWANY PRODUKT BĄDŹ USŁUGA Należy odpowiedzieć na poniższe pytania: Jaki jest relatywny udział w rynku (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy) Kim są lub będą nabywcy Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców Jaki jest popyt i możliwości zbytu Czy występuje sezonowość, proszę opisać o ile występuje Jakie są możliwości i bariery rozwoju branży i rynku ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W TOWARY, MATERIAŁY, SUROWCE Należy odpowiedzieć na poniższe pytania: Jacy będą główni dostawcy Czy są zawarte umowy i porozumienia; jeśli tak to z kim i czego dotyczą Jaka będzie struktura i stopień bezpieczeństwa dostaw 11/14

12 Jakie będą formy rozliczeń ZBYT PRODUKTÓW / USŁUG Należy odpowiedzieć na poniższe pytania: Czy są zawarte umowy i porozumienia; jeśli tak to z kim i czego dotyczą Jakie będą formy rozliczeń Jakie planują Państwo kanały dystrybucji Jak wyglądać będzie organizacja sprzedaży Proszę o wskazanie 10 głównych odbiorców oraz udział w przychodach OCENA KONKURENCJI Należy odpowiedzieć na poniższe pytania: Jacy są i będą główni konkurenci, ich potencjał, metody i skala działania Jaki jest lub będzie udział w rynku Jak będzie reakcja na uruchomienie przedsięwzięcia Jakie są zamierzenia rozwojowe konkurencji CENY STOSOWANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ I KONKURENCJĘ DLA TYCH SAMYCH (PODSTAWOWYCH) PRODUKTÓW / USŁUG należy dokonać porównania cen konkurencji z cenami Wnioskodawcy na te same produkty/usługi oraz dokonać uzasadnienia PROMOCJA Jakie są/będą rodzaj działań promocyjnych Jakie będą koszty promocji Jakie będą efekty działań promocyjnych ANALIZA SWOT OCENA CZYNNIKÓW WEWNĘTRZNYCH należy ocenić należy m.in.: trwały majątek produkcyjny, zatrudnienie i kierownictwo, finanse, produkt, historię i opinię firmy, zabezpieczenia prawne - wpisując mocne i słabe strony OCENA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH należy ocenić należy m.in.: lokalizację firmy, głównych konkurentów, pozycję na rynku, nasycenie rynku, 12/14

13 tendencje zmian popytu, inne ważne czynniki - wpisując możliwości, szanse i zagrożenia ZASOBY LUDZKIE Spodziewany wzrost zatrudnienia należy wpisać spodziewany wzrost zatrudnienia oraz okres czasowy w jakim zostanie zatrudniony nowy pracownik z podziałem na kobiety, mężczyzn oraz osoby niepełnosprawne Oraz należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Wnioskodawca uważa, iż posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów w nim założonych? Jeżeli nie, należy określić podmiot, któremu Wnioskodawca zamierza powierzyć zarządzanie (obsługę) projektem oraz uzasadnić taką potrzebę VII. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA, W TYM TERMIN ZAKOŃCZENIA PRAC ZADANIE (RODZAJ WYDATKÓW) należy wpisać rodzaj wydatków poniesionych w ramach realizacji inwestycji, np. zakup maszyny naświetlarki, zakup nieruchomości hali produkcyjnej itp. TERMIN REALIZACJI należy wpisać termin realizacji inwestycji tj. od kiedy do kiedy zostanie zrealizowana inwestycja (dd/mm/rr) ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW W ZŁ należy wpisać łączna kwotę wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji w PLN STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA należy wybrać źródło finansowania inwestycji i wpisać kwotę finansowania w PLN oraz udział procentowy w kwocie finansowania ogółem np. całkowita wartość inwestycji wynosi ,00 PLN. Kwota pożyczki wynosi ,00 PLN Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KWOTA FINANSOWAN IA W ZŁ UDZIAŁ % W KWOCIE FINANSOWANIA OGÓŁEM ,00 zł 83,33% Udział własny Wnioskodawcy ,00 zł 16,67% Inne (jakie?) Nie dotyczy --- zł --- % 13/14

14 OGÓŁEM ,00 zł 100 % VIII. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PROGNOZA SPRZEDAŻY - DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OKRESIE FINANSOWANIA (spłaty pożyczki) Produkt / usługa należy wpisać produkt/usługę która powstanie po zrealizowaniu inwestycji przez wnioskodawcę Rok należy wpisać rok zakończenia realizacji inwestycji, tj. jeśli zakończenie wystąpi roku to przychody liczone będą od stycznia 2012 roku, jeśli zaś inwestycja zakończy się roku przychody należy wyliczyć za XI, X, XI, i XII 2011 roku. PLANOWANA DATA OSIĄGNIĘCIA GOTOWOŚCI DO ŚWIADCZENIA USŁUG BĄDŹ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ należy wpisać datę możliwości sprzedaży pierwszych produktów czy świadczenia usługi i tak w pierwszym przypadku z zakończenia realizacji projektu jest to rok i w drugim przypadku jest to rok PROGNOZA KOSZTÓW - DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OKRESIE FINANSOWANIA (spłaty pożyczki) Należy uzupełnić tabelę zgodnie z instrukcją jak przy wypełnianiu przychodów z przedsięwzięcia, zamiast produktów/usług należy wpisać poszczególne koszty, np. zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenie itp. Wyjaśnienie do obliczania poszczególnych pozycji kosztów należy opisać w jaki sposób wyliczone zostały koszty np. w ramach inwestycji zakupywana jest maszyna i tak zużycie materiałów i energii uzależnione jest od wydajności maszyny. Maszyna działa 22 godziny (20 dni w miesiącu) i zużywa 1 tonę drewna na godzinę która kosztuje 150 PLN 22 * 150 = 3300 dziennie x 20 dni = PLN x 12 miesięcy = PLN. Miejsce i data należy wpisać miejsce i datę złożenia biznes planu 14/14

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU:... DATA WPŁYWU WNIOSKU:... PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIZNES PLAN NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU:... DATA WPŁYWU WNIOSKU:... PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wzór załącznika nr 1 do Wniosku o udzielenie pożyczki BIZNES PLAN NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU:... DATA WPŁYWU WNIOSKU:... OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str... Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Załącznik nr 2 WZÓR BIZNES PLANU WZÓR BIZNES PLANU (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia SPIS

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR) BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt Zielone światło dla

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu DAIP BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY SPIS TREŚCI 1. ŻYCIORYS ZAWODOWY.....2 2. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 3 3. PLAN MARKETINGOWY...4 3.1 Opis produktu/usługi...4 3.2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes!

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes! BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Czas na własny biznes!, realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Start do biznesu,

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Start do biznesu, Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA dla prowadzących działalność gospodarczą

KARTA INFORMACYJNA dla prowadzących działalność gospodarczą KARTA INFORMACYJNA dla prowadzących działalność gospodarczą Nr wniosku w rejestrze I. PODSTAWOWE DANE O POŻYCZKOBIORCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Status firmy Faza wczesnego etapu rozwoju 1 Faza ekspansji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY.

WNIOSKODAWCA MUSI WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA W BIZNES PLANIE. JEŚLI JAKIEŚ PYTANIE/POLECENIE GO NIE DOTYCZY, MUSI WPISAĆ NIE DOTYCZY. WZÓR Załącznik nr 2 Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 BIZNESPLAN (WZÓR) NR WNIOSKU: (wypełnia personel Projektu)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU ZAŁĄCZNIK NR 10 Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości/ lub Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 6 Biznes plan BIZNESPLAN Projekt Od pomysłu do sukcesu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN dla uczestników projektu

BIZNES PLAN dla uczestników projektu Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego BIZNES PLAN dla uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór BIZNES PLAN

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wzór BIZNES PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wzór BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja BIZNES PLAN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja BIZNES PLAN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego nr... /2010 BIZNES PLAN Imię

Bardziej szczegółowo

Projekt: "OWES subregionu południowego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa

Projekt: OWES subregionu południowego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH - BIZNESPLAN w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej Działania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej projekty konkursowe CZĘŚĆ I Projekt: "OWES

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Biznesplan dla Uczestników/czek projektu Fabryka Biznesu w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przyszłego przedsiębiorcy A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy

SPIS TREŚCI. SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przyszłego przedsiębiorcy A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) BIURO PROJEKTU LIDER: BIURO PROJEKTU PARTNER: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu I Informacje ogólne Dane firmy Pełna nazwa Wnioskodawcy BIZNES PLAN DOTYCZĄCY

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI 1. Podstawowe dane przedsiębiorstwa: (jeśli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą to przejdź do pn 2) 1.1 Nazwa pełna: 1.2 Siedziba

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013. Biznes Plan REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Biznes Plan Spis treści: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY... 2 1. Dane wnioskodawcy... 2 2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki...

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki... Strona: 1 Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Nr wniosku Data złożenia Data ostatniego uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Projekt Rodzaj pożyczki strona WWW e-mail (jakie).... znajomi. pośrednik

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA... 3 1. PRODUKT... 3 2. KLIENCI I RYNEK... 3 3. PROMOCJA... 4 4.

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY... 2 KATEGORIA I - POMYSŁ NA BIZNES ANALIZA MARKETINGOWA... 3 1. PRODUKT... 3 2. KLIENCI I RYNEK... 3 3. PROMOCJA... 4 4. WZÓR Załącznik nr 2 Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł:

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł: Strona: 1 Nr wniosku Data złożenia Data uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Pośrednik Rodzaj pożyczki Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? strona WWW e-mail (jakie)... znajomi pośrednik (imię i nazwisko).

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Biznes plan. dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Zał. 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia Biznes plan dla Beneficjentów pomocy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia TYP I realizowanych operacji Wsparcie dla osób

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne

WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.. WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Biznes plan. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Zał. 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach projektu Zmiana szansą na rozwój (ścieżka 1 A) Biznes plan dla Uczestników projektu w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Załączniki wymagane do wniosku Wn-O

Załączniki wymagane do wniosku Wn-O Załączniki wymagane do wniosku Wn-O 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność wnioskodawcy 2. Załącznik nr 1 - załącznik do bloku C pole 28 3. Załącznik nr 2 - załącznik do bloku C pole 30,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan Strona 1 1

Biznes Plan Strona 1 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Pierwsze kroki młodego biznesu Biznes Plan Strona 1 1 NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Zał. nr 1 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcza Społeczność Społeczna Przedsiębiorczość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN

Załącznik nr 5 - do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN Załącznik nr 5 - do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN Uczestnika/Uczestniczki ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Biznesmen

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Biznes plan. dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Załącznik nr 2 Biznes plan dla Uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Tytuł projektu/nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NR

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NR JERIII data rejestracji wniosku zostanie Poza zakresem wpisz wartość od 1 do 7 priorytety : dodana automatycznie Biuro Terenowe PołczynZdrój starter eureka biznes eko imię i nazwisko oficera poż. Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE*

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail. Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem: TAK/NIE* F7.5fp03 Wydanie: z 6 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL Email Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA PRZEZ KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SPÓŁKA Z O.O. WE WŁOCŁAWKU Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BIZNESPLAN Projekt Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy nr. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. projekt Mikrofirma - to jest to! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Biznes plan. projekt Mikrofirma - to jest to! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Biznes plan projekt Mikrofirma - to jest to! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Biznesplan dla Uczestników projektu Do pracy gotowi start! aktywizacja edukacyjno- -zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej.

Biznesplan dla Uczestników projektu Do pracy gotowi start! aktywizacja edukacyjno- -zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej. Biznesplan dla Uczestników projektu Do pracy gotowi start! aktywizacja edukacyjno- -zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej. Imię i nazwisko Grantobiorcy:... Nazwa firmy:... 1 Spis

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

Własny biznes w Twoim zasięgu

Własny biznes w Twoim zasięgu BIZNES PLAN dla uczestników projektu Własny biznes w Twoim zasięgu w ramach Działania 6.2 ubiegających się o wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail

FORMULARZ WNIOSEK. E-mail F7.5f0 1 z 6 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax Email Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Biznes plan. dla Beneficjentów Ostatecznych Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Biznes plan. dla Beneficjentów Ostatecznych Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 1 Załącznik nr 5 do Dokumentacji Konkursowej Konkurs nr POKL/8.2.1/I/10 na projekty realizowane w ramach Priorytetu VIII PO KL, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo