Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii. Malcolm Hayday Katarzyna Klehr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii. Malcolm Hayday Katarzyna Klehr"

Transkrypt

1 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Malcolm Hayday Katarzyna Klehr

2 Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej.

3 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Malcolm Hayday Katarzyna Klehr

4 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr Spis treści: Wprowadzenie Koncepcja organizacji pozarządowej (NGO) i podmiotu gospodarki społecznej Trzeci sektor Organizacja pozarządowa Podmiot gospodarki społecznej (przedsiębiorstwo społeczne) Wypełnianie luk pomiędzy sektorami rynku Podstawowe dane na temat sektora Liczba i segmentacja podmiotów Przedsiębiorstwa społeczne - obszary działalności Wielkość podmiotów Ludzie w organizacjach Finanse sektora Rozwiązania prawne Szczególne formy prawne organizacji charytatywnych Szczególne formy prawne przedsiębiorstw społecznych Szczególne regulacje dotyczące przedsiębiorstw społecznych Rodzaje instytucji finansowych współpracujących z trzecim sektorem i oferowane przez nie instrumenty Szersza perspektywa współpracy z trzecim sektorem Brytyjskie instytucje finansowe - punkt widzenia instytucji finansującej gospodarkę społeczną (Charity Bank Limited) Klucz do sukcesu

5 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Wprowadzenie Koncepcja gospodarki społecznej nie jest w Wielkiej Brytanii ani szeroko stosowana, ani powszechnie rozumiana. Jej początków należałoby się prawdopodobnie doszukiwać w towarzystwach spółdzielczych wczesnej epoki wiktoriańskiej. Samuel Smiles, historyk i pisarz tejże epoki, stosował termin gospodarka moralna i społeczna w odniesieniu do rynku dysponującego funkcją społeczną i ekonomiczną, poczynając od wydanego w roku 1882 Poradnika ( Self Help ). Od tamtej pory zamiennie stosuje się rozmaite słowa i zwroty do określenia tego obszaru działalności, ani nie służącego wyłącznie wypracowaniu prywatnego zysku, ani państwowego. Odnośne struktury prawne i organizacyjne zdefiniować można zależnie od części gospodarki społecznej, o której mowa. 1. Koncepcja organizacji pozarządowej (NGO) i podmiotu gospodarki społecznej 1.1 Trzeci sektor W Wielkiej Brytanii określenie trzeci sektor stosuje się zamiennie z innymi, które przetłumaczyć można jako wolontariat, sektor wolontariatu i działalność charytatywna / dobroczynność. W sektorze funkcjonuje szerokie spektrum organizacji, zatem niektórzy autorzy twierdzą, iż określenie ich wszystkich mianem wolontariatu jest błędne, gdyż różnorodności tej nie bierze się pod uwagę. 1 Raport rządu brytyjskiego z roku 2002 zwraca uwagę, iż sektor ten staje się coraz bardziej przedsiębiorczy 2, a zatem termin rejestruje tylko jeden aspekt jego działalności. W innym raporcie rządowym trzeci sektor zdefiniowany został jako organizacje pozarządowe, kierujące się zasadą realizacji wartości, które zasadniczo reinwestują wypracowane przez siebie nadwyżki w kolejne cele społeczne, ekologiczne lub kulturalne 3. 1 The Third Sector in Europe ( Trzeci sektor w Europie ) pod red. Adalberta Eversa, Jeana-Louis Laville a, str Social Enterprise: a strategy for success (Przedsiębiorstwo społeczne: strategia sukcesu). Dokument strategiczny Rządu Wielkiej Brytanii i Irlandii, str The future role of the third sector in social and economic regeneration: interim report (Rola trzeciego sektora w przyszłej regeneracji społecznej i gospodarczej: raport przejściowy), grudzień 2006, Kancelaria Rządu, Skarbiec Jej Królewskiej Mości, str

6 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr 1.2 Organizacja pozarządowa Brak jest jednoznacznej definicji organizacji pozarządowej. Według szeroko rozumianej definicji organizacja, która ma być nazywana organizacją pozarządową, musi być pozbawiona kontroli rządu, nie może mieć charakteru przestępczego ani propagować przemocy, nie może realizować zysków ekonomicznych. 4 Zasadniczo organizacją pozarządową nie można nazwać żadnej organizacji, która przynosi zyski (przychody, nadwyżki). Wypracowywanie zysku można interpretować na dwa różne sposoby. Po pierwsze, jeśli organizacja dąży do maksymalizacji prywatnego zysku swoich członków czy udziałowców, wówczas z pewnością nie jest NGO, a zwykłym podmiotem sektora działalności gospodarczej. Po drugie, istnieją takie organizacje pozarządowe, które w wykonaniu swoich celów i misji polegają całkowicie na subwencjach i dotacjach. Istnieją jednak także inne NGO, które wypracowują własne przychody i reinwestują nadwyżki w ważne cele społeczne i dobroczynne. A zatem najważniejszą sprawą jest raczej cel społeczny, na rzecz którego reinwestowane są nadwyżki, aniżeli unikanie zysków. 5 Istnieje wręcz dość powszechny pogląd, iż organizacja nie może należycie skupić się na realizacji swojej misji, jeśli nie jest w stanie uzyskać wystarczających przychodów. Dlatego też od nazwy organizacja pozarządowa (NGO) wolimy nazwę organizacja pożytku publicznego. W przepisach prawnych dotyczących organizacji dobroczynnych oraz regulacjach dotyczących rozliczeń występuje rozróżnienie pomiędzy działaniami podejmowanymi dla celu zasadniczego, które organizacja realizuje we własnym zakresie, a działaniami podejmowanymi dla innych celów, niezwiązanymi z misją organizacji lub nieproporcjonalnymi do zakresu jej działalności, które muszą być przeprowadzane za pośrednictwem spółki zależnej i podlegać opodatkowaniu zgodnie z prawem spółek. 4 What is a non-government organisation? ( Czym jest organizacja pozarządowa? ) - Peter Willets, Opracowanie wyników projektu badań nad sieciami społeczeństwa obywatelskiego w systemie Global Governance ( rządu światowego ). HTM#Part7 5 Profits for nonprofits, An Assessment of the Challenges in NGO self-financing ( Zysk dla non-profit - ocena wyzwań związanych z samofinansowaniem organizacji pozarządowych), Lee Davies, Nicole Etchart, NESsT, str

7 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii 1.3 Podmiot gospodarki społecznej (przedsiębiorstwo społeczne) Definicja przedsiębiorstwa społecznego według rządu brytyjskiego brzmi następująco: Firma, której zasadnicze cele mają charakter społeczny i której zyski finansowe są zasadniczo reinwestowane w realizację takich celów w samym przedsiębiorstwie lub społeczności, a która w swej działalności nie kieruje się przede wszystkim dążeniem do maksymalizacji zysków dla udziałowców i właścicieli. 6 Rząd wyjaśnia ponadto, iż przedsiębiorstwo społeczne jest zasadniczo podmiotem gospodarczym, w związku z czym angażuje się w pewne rodzaje działalności gospodarczej i wypracowywania zysku. Jednakże przedsiębiorstwo takie dąży do reinwestowania uzyskanych tą drogą przychodów w sposób zapewniający realizację swoich celów społecznych. Koncepcję przedsiębiorstwa społecznego opisuje sześć poniższych cech: cel społeczny, działalność gospodarcza, niewypłacanie prywatnych zysków, wspólna własność, demokratyczna struktura i odpowiedzialność Wypełnianie luk pomiędzy sektorami rynku Dotychczasowy podział pomiędzy sektorami rynku przebiegał w sposób wyrazisty. Współcześnie jednak granice te się zacierają i widać powiązania pomiędzy organizacjami trzeciego sektora (jak np. NGO) a sektorem przedsiębiorstw społecznych. Niektóre przedsiębiorstwa społeczne powstały na bazie funkcjonujących uprzednio firm ukierunkowanych na działalność gospodarczą. Inne natomiast powstały w procesie przekształcenia ze stowarzyszeń działających na zasadach wolontariatu, które zależne były wyłącznie od subsydiów i dotacji. Według raportu brytyjskiej Krajowej Rady Organizacji Woluntarystycznych (National Council for Voluntary Organisations, NCVO), 35% ogólnych zarejestrowanych przychodów organizacji charytatywnych pochodzi z działalności gospodarczej. 8 Przedsiębiorstwa społeczne, jako część sektora gospodarki społecznej, łączą w sobie cele społeczne trzeciego sektora (wolontariatu) z aspektem przedsiębiorczości, charakterystycznym dla sektora prywatnego. Przedsiębiorstwa społeczne mogą tworzyć różnorodne struktury organizacyjne. Mogą działać jako spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, spółki z odpowiedzialnością 6 Social Enterprise: a strategy for success (Przedsiębiorstwo społeczne: strategia sukcesu). Do- Social Enterprise: a strategy for success (Przedsiębiorstwo społeczne: strategia sukcesu). Dokument strategiczny Rządu Wielkiej Brytanii i Irlandii, str assets/www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/se_strategy_2002.pdf 7 Social enterprise in Antytown ( Przedsiębiorstwo społeczne w Antytown ) John Pearce, 2003, str Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding. 5

8 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr ograniczoną do wartości kapitału nominalnego lub gwarancji, a także w nielicznych przypadkach mogą stać się organizacjami działającymi na wielką skalę o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 9 Dla przykładu - spółdzielnia jest stowarzyszeniem osób wykonujących wspólnie pracę mającą na celu osiągnięcie zysków, rozdzielanych następnie w sposób uczciwy i sprawiedliwy pomiędzy członkami spółdzielni dla zaspokojenia ich wspólnych potrzeb i aspiracji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. 10 Przedsiębiorstwo o charakterze towarzystwa świadczeń wzajemnych to organizacja osób prawnych i/lub fizycznych, której celem nie jest wypracowanie zysku, a zaspokojenie wspólnych potrzeb tych osób. Członkowie uczestniczą we władzach organizacji, a zatem organizacja ponosi odpowiedzialność wobec osób, których interesy ma zabezpieczać. 9 Definicje opracowane w oparciu o publikacje Komisji Europejskiej, obszar Polityki: Przedsiębiorstwa i przemysł, 10 O wymienionych rodzajach organizacji jest mowa w rządowej definicji trzeciego sektora w dokumencie Social Enterprise: a strategy for success (Przedsiębiorstwo społeczne: strategia sukcesu). Dokument strategiczny Rządu Wielkiej Brytanii i Irlandii, str assets/www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/se_strategy_2002.pdf W różnych źródłach z tej definicji wyklucza się spółdzielnie ze względu na fakt redystrybucji zysków na rzecz wypracowujących je osób. Za: The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str. 7. Patrz także: A comparative perspective on legal frameworks for the social economy ( Analiza porównawcza ram prawnych gospodarki społecznej ), Hans Munkner, Trento, wrzesień 2005 r. W praktyce ewentualna kwalifikacja spółdzielni jako organizacji trzeciego sektora zależy od konkretnego podmiotu i jego zasadniczych celów. 6

9 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii 2. Podstawowe dane na temat sektora 2.1 Liczba i segmentacja podmiotów Organizacje charytatywne i przedsiębiorstwa społeczne Na trzeci sektor składa się wiele różnego rodzaju organizacji. Zajmiemy się tu jedynie dwiema formami, czyli organizacjami charytatywnymi i przedsiębiorstwami społecznymi. Oto trzy kategorie, które możemy wyróżnić: organizacje dobroczynne nie wykazujące cech przedsiębiorstwa społecznego, przedsiębiorstwa społeczne niebędące organizacjami charytatywnymi (nawet jeśli ich działalności przyświecają cele dobroczynne), połączenie obu kategorii, czyli przedsiębiorstwa społeczne, zarejestrowane także jako organizacje charytatywne. Wiele organizacji trzeciego sektora to organizacje społeczne, niezarejestrowane. Nie figurują one w żadnych statystykach sektora. Ustalenie dokładnej liczby tego typu organizacji funkcjonujących w trzecim sektorze wymagałoby bardzo dokładnej i szczegółowej analizy teoretycznej uzupełnionej o prace terenowe. Dane zawarte w tym rozdziale pochodzą z różnych źródeł i opracowane zostały w oparciu o różne kryteria. Kształtują one pewien ogólny obraz składu sektora, obszarów działalności, kadr i finansów. Definicja organizacji charytatywnej według NCVO brzmi następująco 11 : ludzie i ich działania przyjmują formalną strukturę organizacyjną, organizacje są konstytucyjnie i instytucjonalnie odrębne od sektora państwowego i prywatnego, nie wypłacają zysków udziałowcom ani właścicielom, cieszą się prawdziwą niezależnością w wyznaczaniu kierunków własnych działań. W ich działalności istotną rolę odgrywa wolontariat (pod względem finansowym lub czasowym), a ich istnienie nie wiąże się wyłącznie z korzyścią ich członków, ale z szerszym zakresem korzyści publicznych. Powyższe kryteria wykluczają działalność prowadzoną w oparciu o struktury samorządu terytorialnego, działalność jednostek szkolnictwa wyższego oraz zarejestrowane organizacje charytatywne stanowiące także organy administracji publicznej, nie podlegające konkretnemu ministerstwu. Z zakresu definicji wyłączone są także niektóre spółdzielnie oraz organizacje charytatywne w ramach Krajowej Służby Zdrowia (NHS). Z najnowszych danych przedstawionych przez Komisję ds. Organizacji Charytatywnych wynika, iż na koniec grudnia 2007 roku funkcjonowało przyjmując powyższe założenia - 11 Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str

10 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr zarejestrowanych organizacji charytatywnych. 12 Poniższy schemat przedstawia rozmieszczenie terytorialne organizacji charytatywnych na terenie Wielkiej Brytanii. 13 Łączna liczba organizacji charytatywnych Wielka Brytania Liczba ludności dorosłej Na 1000 mieszkańców 3,4 Kraj Na region Liczba ludności dorosłej Na 1000 mieszkańców Anglia: (ponad 3/4) ,1 Szkocja: ,2 Walia: ,1 Irlandia Północna ,4 Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii, przeprowadzone przez państwowy Urząd ds. drobnej działalności gospodarczej, wykazało, iż w Wielkiej Brytanii istnieje około przedsiębiorstw społecznych. 14 Znaczna większość z nich to zarejestrowane organizacje charytatywne (64%), 15 uwzględnione w powyższych danych. 12 Z wyłączeniem podmiotów zależnych i części składowych innych organizacji charytatywnych. Ze względu na dostępność danych finansowych, poniższe wielkości dotyczą roku obrotowego 2004/2005. Organizacje charytatywne, których przychody przewyższyły GBP, objęte były obowiązkiem rejestracji. 13 Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r. Dane dotyczą liczby przedsiębiorstw społecznych zarejestrowanych jako spółki z odpowiedzialnością ograniczoną do kwoty gwarancji lub jako branżowe kasy zapomogowo-pożyczkowe. Dane te dotyczą węższego spektrum przedsiębiorstw społecznych niż rzeczywiście funkcjonuje w sektorze, przyjmując jednak odmienne formy prawne. Dane są jednak spójne i ilustrują wielkość sektora. Odwoływały się do nich także inne organizacje publikujące dane dotyczące sektora, np. Koalicja na rzecz przedsiębiorstw społecznych - a także publikacja Social enterprise action plan. Scaling new heights ( Plan działań w obszarze przedsiębiorstw społecznych - nowe cele ) autorstwa Kancelarii Rządu w sprawie Trzeciego Sektora. Autorzy analizy wskazują na szczególne trudności związane z odwzorowaniem kształtu sektora, podkreślając jednak, iż analiza zapewnia podstawowe informacje na temat zakresu działalności przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii. 15 A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str

11 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Przedsiębiorstwa społeczne w dwóch wymienionych wyżej formach prawnych stanowią przynajmniej 1,2% wszystkich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. 16 Wskaźnik ten byłby jeszcze wyższy, gdyby uwzględnić inne formy prawne przedsiębiorstw społecznych. W poniższej tabeli przedstawiono liczbę przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii. Kraj Wskaźnik procentowy Anglia: 86% Szkocja: 7% Walia: 3% Irlandia Północna 4% 2.2 Przedsiębiorstwa społeczne - obszary działalności Przedsiębiorstwa społeczne z samej swej definicji istnieją dla zaspokajania określonych celów społecznych lub ekologicznych. Dlatego też podstawowym obszarem działalności jest pomoc społeczna (95%), a zaraz po niej (również) działalność na rzecz czystego środowiska naturalnego (23%). Powyższy podział ma charakter nieostry, ponieważ niektóre przedsiębiorstwa kierują się połączeniem obu celów. Niemal jedna trzecia podmiotów zajmujących się przede wszystkim pomocą społeczną dostarcza towary i/lub świadczy usługi, a także zapewnia zatrudnienie (28%). 9% przedsiębiorstw z tej grupy deklaruje, iż głównym obszarem ich działalności jest stwarzanie szans zatrudnienia. 20% przedsiębiorstw społecznych pomaga ludziom poprzez organizację szkoleń i/lub innych form kształcenia (20% przedsiębiorstw zajmujących się pomocą społeczną). Wśród innych form pomocy wymienić można wsparcie osobiste (zasoby mieszkaniowe, opieka nad dziećmi, ośrodki pobytu dziennego dla osób starszych), wsparcie profesjonalne, rozrywki kulturalne lub rekreacyjne, pomoc socjalną, ośrodki dla społeczności lokalnej, doradztwo i wsparcie biznesowe, ośrodki muzealne, galerie, domy kultury, wydarzenia teatralne Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str. 3 i 32. 9

12 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr Beneficjenci przedsiębiorstw społecznych: 18 - niepełnosprawni (19%) - w większości przez dostarczanie towarów i usług (57%), ale także towary i usługi w połączeniu z możliwościami zatrudnienia (29%); - dzieci i młodzież (17%) - głównie przez dostarczanie dóbr i usług (68%); - ludzie starsi (15%) - jak wyżej (73%); - ubodzy (12%) - jak wyżej (61%), ale także towary i usługi w połączeniu z możliwościami zatrudnienia (34%); - bezrobotni (9%) - przez dostarczanie towarów i usług oraz, z jednakowym udziałem procentowym, towary i usługi w połączeniu z możliwościami zatrudnienia (po 42%); - inne grupy potrzebujące pomocy (9%) - głównie przez dostarczanie dóbr i usług (61%); - ludzie o określonym pochodzeniu narodowościowym lub rasowym (7%) - przez dostarczanie towarów i usług oraz, z jednakowym udziałem procentowym, towary i usługi w połączeniu z możliwościami zatrudnienia (po 47%); - kobiety (6%) - przez dostarczanie towarów i usług (54%) lub towary i usługi w połączeniu z możliwościami zatrudnienia (35%); - grupy szczególnej troski (4%) - głównie przez dostarczanie dóbr i usług wraz z możliwościami zatrudnienia (40%); - bezdomni (4%) - głównie poprzez dostarczanie dóbr i usług (69%); - osoby uzależnione od narkotyków lub alkoholu (3%); - ludzie w innych krajach (2%); - chorzy fizycznie lub psychicznie (1%); - pozostali (5%) - głównie przez dostarczanie dóbr i usług (88%); - społeczności lokalne ogółem (24%) - głównie przez dostarczanie dóbr i usług (66%). 19 Dla 5% wszystkich przedsiębiorstw społecznych wyłączny obszar zainteresowania stanowi ochrona środowiska. Przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się sprawami ekologii koncentrują się przede wszystkim na recyklingu (42%), poprawie jakości środowiska miejskiego (29%), ochronie dzikiej przyrody (23%) oraz podwyższaniu świadomości ekologicznej w społeczeństwie (20%) Wielkość podstawowa: liczba wszystkich przedsiębiorstw społecznych zajmujących się pomocą społeczną Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str

13 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Przedsiębiorstwa społeczne mają swoje siedziby głównie na terenach miejskich (89%), z czego dość duża liczba znajduje się w Londynie (22%). Dla porównania - liczba organizacji dobroczynnych z siedzibą w Londynie stanowi niemal 16% wszystkich zarejestrowanych organizacji dobroczynnych. 2.3 Wielkość podmiotów Przedsiębiorstwa społeczne są zwykle niewielkie. 49% zatrudniało poniżej 10 pracowników, a 38% - od 10 do 49 osób. Tylko 11% zatrudniało powyżej 50 pracowników. Przeciętna wielkość zatrudnienia to 30 osób na jedno przedsiębiorstwo społeczne. Ogromna większość pracowników zamieszkuje tereny miejskie (92%). 21 Występuje bardzo silna korelacja pomiędzy liczbą personelu a wielkością obrotów. W przypadku przedsiębiorstw społecznych zatrudniających mniej niż 10 pracowników, obroty osiągają poziom poniżej GBP. 22 Natomiast podmioty zatrudniające ponad 50 osób osiągają obroty przekraczające milion funtów. 23 Wprawdzie skala wpływu przedsiębiorstw społecznych jest przedmiotem gorących sporów, stwierdzić jednak można z pewnością, iż wiele z nich zajmuje się sprawami lokalnymi, służy jako poletka eksperymentalne do weryfikacji pewnych koncepcji lub zwiększa zasięg oddziaływania poprzez nawiązywanie współpracy partnerskiej. 2.4 Ludzie w organizacjach Przedsiębiorstwa społeczne wykorzystują do realizacji swoich celów społecznych i ekologicznych zarówno personel zatrudniany na umowy o pracę, jak i wolontariuszy. 15% wszystkich przedsiębiorstw społecznych twierdzi, iż nie zatrudnia żadnych pracowników pełnoetatowych. Z kolei 11% nie zatrudnia pracowników na część etatu. 24 Zasadniczo liczba pełnoetatowych i zatrudnionych na część etatu pracowników trzeciego sektora wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat. Z danych statystycznych wynika, iż niemal dwie trzecie (61%) pracowników trzeciego sektora zatrudnionych jest na cały etat, a 39% na część etatu. 69% wszystkich pracowników stanowią kobiety Wielkość podstawowa 1175 wszystkie, dla których znana jest wielkość oraz lokalizacja na obszarze miejskim lub wiejskim. A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Wielkość podstawowa Wielkość podstawowa 199. Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Wielkość podstawowa Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str

14 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr Proporcjonalny udział wolontariuszy w strukturze personelu jest wyższy w przypadku małych przedsiębiorstw społecznych niż średnich (45% w tych pierwszych, 18% - w drugich). 26 W badaniu aktywności obywatelskiej wyróżniono trzy rodzaje działalności wolontarystycznej. Są to: zaangażowanie obywatelskie, czyli uczestnictwo w różnorodnych działaniach typu podpisywanie petycji, udział w zgromadzeniach publicznych; wolontariat nieformalny, czyli nieodpłatne świadczenie pomocy przez osobę fizyczną innej osobie niebędącej członkiem rodziny; wolontariat formalny, czyli nieodpłatne świadczenie pomocy w ramach grup, klubów lub organizacji na rzecz innych osób lub środowiska naturalnego. Najbardziej powszechnie występującą wersją wolontariatu (przynajmniej raz do roku) jest wolontariat nieformalny (68%), natomiast udział zaangażowania obywatelskiego i formalnego wolontariatu kształtuje się na znacznie niższym poziomie (odpowiednio 38% i 44%) Finanse sektora Tradycyjnie sektor jest finansowany na wiele sposobów, stanowiących połączenie darowizn, subwencji, przychodów z pracy zarobkowej, składek członkowskich, przychodów z inwestycji, przepływów pieniężnych wypracowanych w skali wewnętrznej, środków z kredytów, inwestycji zorientowanych na realizację misji oraz finansowania długoterminowego. W ramach takiego połączenia metod finansowania większe rezerwy inwestycyjne występowały tylko w największych organizacjach. Większość z nich natomiast cierpi na niedobory kapitału, częstokroć balansując na krawędzi niewypłacalności, przy czym subwencje i darowizny są dla nich preferowaną opcją finansowania, niezależnie od ograniczeń związanych z tego rodzaju modelem. 26 Wielkość podstawowa Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str

15 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Typ przychodów Źródło przychodów Społeczeństwo Sektor publiczny Wolontariat Sektor prywatny Przychody wypracowane wewnętrznie Przychody z pracy zarobkowej Opłaty za świadczone usługi (np. opłaty za pobyt w domu opieki, bilety na imprezy) Opłaty za towary (np. sprzedaż katalogowa) Składki członkowskie ze znacznymi korzyściami Wpłaty sektora publicznego Zapłata za zakontraktowane usługi Przychody z dobroczynności Indywidualne datki (brutto, w tym także dary typu Gift Aid) Zobowiązania finansowe Spadki Składki członkowskie bez znacznych korzyści Dotacje finansowe Datki na rzecz pośredników charytatywnych Dotacje od podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucję zysków z Krajowej Loterii Usługi realizowane Datki od funduszy na podstawie dobroczynnych umów Datki przekazywane przez pośredników charytatywnych Sponsoring Usługi badawcze lub doradcze Opłaty licencyjne za patenty Obroty brutto jednostek operacyjnych (spółek) Datki i dotacje firmowe Zyski z inwestycji Dywidendy Wypłaty odsetek Czynsz za dzierżawę nieruchomości inwestycyjnych Źródło: The UK Voluntary Sector Almanac 2007 (Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii z roku 2007), Krajowa Rada Organizacji Wolontarystycznych - NCVO 13

16 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr Obliczenia wysokości przychodów według rodzaju i źródła, przeprowadzone przez NCVO i GuideStar UK za lata (ostatni okres, za który dostępne są dane), przedstawiają się następująco: Typ przychodów Przychody zarobkowe Przychody z dobroczynności Zyski z inwestycji Razem Źródło przychodów Osoby prywatne Sektor publiczny Sektor prywatny Sektor dobroczynny Przychody wypracowywane wewnętrznie Razem Źródło: The UK Voluntary Sector Almanac 2007 (Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii z roku 2007), Krajowa Rada Organizacji Wolontarystycznych - NCVO Pewien ogląd zmian proporcji poszczególnych rodzajów i źródeł przychodów można zyskać, porównując dane z danymi dotyczącymi okresu , kiedy przychody sektora wolontariatu uzyskane z pracy zarobkowej wynosiły tylko 6,6%, natomiast przychody wypracowane wewnętrznie stanowiły 15,5%. Nastąpiła zasadnicza zmiana struktury przychodów z pracy wolonatarystycznej na rzecz pracy zarobkowej oraz niewielkie przesunięcie proporcji z osób fizycznych na sektor publiczny, w miarę wzrostu istotności tego ostatniego. Rentowność inwestycji spadła w stosunku do wartości szczytowej 20% zrealizowanej w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, prawdopodobnie ze względu na spadki rentowności rynkowej i/lub coraz ostrożniejszy stosunek dyrektorów finansowych do ryzyka. Podsumowując - w okresie od do istotność przychodów z pracy zarobkowej wzrosła z poziomu 42,9% do 48,2% kosztem przychodów z wolontariatu, kształtujących się na poziomie 44,1% (spadek z 47,1%) oraz przychodów z inwestycji na poziomie 7,8% (wcześniej 10%). Nadal wzrasta wysokość przychodów uzyskiwanych ze źródeł państwowych, co stanowi wyraz uwzględnienia przez rząd wzrastającego znaczenia sektora. 14

17 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Łączna wartość przychodów sektora w okresie wyniosła 27,7 miliardów funtów. Mimo to wszystkie organizacje sektora, poza największymi, borykają się z ogromnymi problemami z utrzymaniem pożądanych poziomów przychodów. Ponad 70% wszystkich przychodów wypracowywanych jest przez mniej niż 3500 organizacji, czyli zaledwie 2% całego sektora. Mamy do czynienia z grupą 18 największych organizacji charytatywnych, których roczne przychody osiągają wartość powyżej 100 milionów funtów. Wspólnie wypracowują one 12% wszystkich przychodów sektora. Natomiast z drugiej strony mamy do czynienia niemal z 87% organizacji, których przychody są niższe od 100 tysięcy funtów i które wypracowują poniżej 7% łącznych przychodów. Ponad 40% przychodów sektora wypracowują organizacje dobroczynne z siedzibą w Londynie, choć w stolicy siedzibę ma zaledwie 12% wszystkich brytyjskich organizacji charytatywnych. Ustalając pożądane rodzaje finansowania, organizacje muszą mieć na względzie przeznaczenie funduszy oraz zamiar utworzenia kapitałów bądź uzyskiwania przychodów, z których można spłacać kredyt, a także, czy występujące rodzaje ryzyka bądź przeznaczenie funduszy wymagają subwencji. Ponadto dostępne możliwości bywają zależne od kwot finansowania i struktury prawnej. Dopiero przy uwzględnieniu wszystkich tych czynników organizacja może przystąpić do wybierania odpowiedniego produktu finansowego lub połączenia różnych ofert. W poniższej tabeli sporządzonej przez Koalicję na rzecz Przedsiębiorstw Społecznych, przedstawiono skutki finansowe przyjęcia poszczególnych form prawnych. 15

18 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr Tabela 2: Dopuszczalne ich konsekwencje Forma prawna Czy może otrzymać status organizacji charytatywnej? 1) Czy ma dostęp do możliwości zaciągania pożyczek/ kredytów? Czy ma dostęp do kapitału / czy może emitować akcje? Spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do kwoty gwarancji (Company limited by guarantee, CLG) Spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do kwoty kapitału zakładowego (Company limited by shares, CLS) - Prywatna mało prawdopodobne Spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do kwoty kapitału zakładowego (Company limited by shares) Publiczna (PLC) mało prawdopodobne Branżowa kasa zapomogowopożyczkowa (Industrial and Provident Society, IPS) Towarzystwo Pożytku Publicznego (Community Benefit Society) Branżowa kasa zapomogowopożyczkowa (Industrial and Provident Society, IPS) Spółdzielnia (Cooperative) mało prawdopodobne Spółka Pożytku Publicznego (Community Interest Company, CIC 2)) 1) 2) 3) Status organizacji charytatywnej zapewnia szerszy dostęp do dotacji, ponieważ niektóre fundusze dobroczynne kierują datki wyłącznie do oficjalnych organizacji charytatywnych Niedostępne przed rokiem 2005 W przypadku ograniczenia odpowiedzialności do kwoty kapitału zakładowego, ale tylko w przypadku ograniczenia wysokości zysku Źródło: Dane dotyczące wycinka przedsiębiorstw społecznych nasuwają ciekawe wnioski co do wyraźnie odmiennego podejścia do przedsiębiorczości ze strony organizacji trzeciego sektora w porównaniu z tradycyjnymi organizacjami dobroczynnymi. Nieco odmienne jest zróżnicowanie wielkościowe. Według dostępnych źródeł, obroty przeciętnego 16

19 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii przedsiębiorstwa społecznego wynoszą ok. 1,2 miliona funtów 28. Kwoty te różnią się, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, których obroty są znane - - od funtów wzwyż (14%); od do funtów (22%) 29 - do funtów (19%). - Źródła przychodów przedsiębiorstw społecznych można podzielić na trzy grupy: przychody z pracy zarobkowej - są to przychody, które wypracowuje się poprzez dostarczanie dóbr i świadczenie usług. Stanowią ponad 80% łącznych przychodów, przy czym współczynnik ten jest stały we wszystkich grupach przedsiębiorstw społecznych, podzielonych według pułapu przychodów; subwencje i darowizny - ten składnik obejmuje subwencje rządowe i/lub inne dotacje i darowizny (przeciętnie 13%); pozostałe przychody - we wszystkich kategoriach stanowią około 3% łącznej wartości przychodów 30. Do tej kategorii źródeł przychodów zalicza się składki członkowskie, abonamenty, inwestycje, odsetki, czynsze. W wielu przedsiębiorstwach społecznych mamy do czynienia z połączeniem wszystkich opisanych wyżej rodzajów przychodów. Ważnym źródłem przychodów w trzecim sektorze jest Krajowa Loteria. Stanowi ona 1,8% wszystkich przychodów sektora. Z mocy Ustawy o Krajowej Loterii (National Lottery Act 2006) utworzono Wielki Fundusz Loteryjny, czyli podmiot prawny zarządzający podziałem połowy kwoty 28 pensów z każdego kuponu loterii za 1 funt, przeznaczonej na cele dobroczynne. Wielki Fundusz Loteryjny oszacował, iż 60-70% jego środków przeznaczanych jest dla trzeciego sektora, przy czym rząd pełni tu rolę gwaranta tego podziału. Zasadą obowiązującą w przypadku finansowania działalności środkami pochodzącymi z Loterii, jest zasada komplementarności. Finansowanie powinno mieć charakter komplementarny (uzupełniający) względem finansowania rządowego. Podmioty odpowiedzialne za podział środków z Loterii odpowiadają za przestrzeganie tej zasady i zobowiązane są wykazywać zakres finansowania projektów, których rząd 28 Liczba przedsiębiorstw społecznych, wykorzystana jako wielkość wyjściowa do omawianych danych, wypracowuje roczne obroty w wysokości niemal 18 mld funtów. Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Wielkość podstawowa Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Wielkość podstawowa Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str

20 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr zwykle nie finansuje. 31 Zasada ta jednak uległa niedawno swoistemu wypaczeniu, szczególnie w związku z wykorzystaniem środków z loterii do pokrycia kosztów igrzysk olimpijskich w 2012 roku. Finanse trzeciego sektora opisuje się zazwyczaj jako charakteryzujące się wysokim poziomem ulotności, utrudniającej długofalowe planowanie finansowe. 32 Zachodzą także coraz większe zmiany w układzie finansowania sektora. Sektor w coraz mniejszym stopniu zależny jest od darowizn i subwencji, natomiast w coraz większym - poszukuje sposobów zarobkowego pozyskania przychodów. Powyższa ilustracja finansów przedsiębiorstw społecznych jest spójna z ogólnie obserwowanymi w sektorze tendencjami Rozwiązania prawne Nakładanie się na siebie obszarów poszczególnych sektorów rynku, które zachodzi na rynku w coraz większym stopniu, nadal skutecznie zamazuje wyrazistość form organizacyjnych i prawnych podmiotów trzeciego sektora. Być może należałoby okresowo zmieniać ramy regulacyjne w sposób uwzględniający wszystkie zachodzące na rynku zmiany, dla ułatwienia podmiotom trzeciego sektora sprawnego funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku. W tym rozdziale zajmiemy się różnymi rozwiązaniami prawnymi oraz regulacjami obowiązującymi odrębnie dla organizacji dobroczynnych oraz przedsiębiorstw społecznych. 4.1 Szczególne formy prawne organizacji charytatywnych Ramy regulacyjne działalności organizacji dobroczynnych są odmienne we wszystkich krajach Wielkiej Brytanii, ustalone w oparciu o odmienne akty prawne. Organizacje charytatywne zarejestrowane w Anglii i Walii podlegają jurysdykcji Komisji ds. Organizacji Charytatywnych (Charity Commission) 34 na podstawie Ustawy o dobroczynności 31 Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str Więcej na temat finansowania przedsiębiorstw społecznych: The financing of social enterprises: a special report by the Bank of England ( Finansowanie przedsiębiorstw społecznych: raport specjalny opracowany przez Bank of England ), Wydział ds. finansów krajowych, maj 2003 r. 34 Witryna internetowa Komisji ds. Organizacji Charytatywnych: uk/; Pełna wersja Ustawy o organizacjach dobroczynnych - Charities Act 2006: acts/acts2006/ukpga_ _en_1 18

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Autor opracowania dr Marietta Janowicz-Lomott Patronem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

elementarz III sektora

elementarz III sektora elementarz III sektora elementarz III sektora Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa 2005 Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego społeczeństwa narażone

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich www.pwc.pl Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich 3 czerwca 2011 Spis treści Zastrzeżenia... 3 Streszczenie menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów doświadczenia międzynarodoweo

Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów doświadczenia międzynarodoweo INSTYTUT SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów doświadczenia międzynarodoweo wstęp do operacjonalizacji strategii rozwoju szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

Public Relations w polskiej gospodarce

Public Relations w polskiej gospodarce Public Relations w polskiej gospodarce Raport przygotowany na zlecenie Związku Firm Public Relations Warszawa Grudzień 2004 Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Działalność branży PR w Polsce ujęcie teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo