Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii. Malcolm Hayday Katarzyna Klehr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii. Malcolm Hayday Katarzyna Klehr"

Transkrypt

1 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Malcolm Hayday Katarzyna Klehr

2 Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Banku DnB NORD Polska SA,w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej.

3 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Malcolm Hayday Katarzyna Klehr

4 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr Spis treści: Wprowadzenie Koncepcja organizacji pozarządowej (NGO) i podmiotu gospodarki społecznej Trzeci sektor Organizacja pozarządowa Podmiot gospodarki społecznej (przedsiębiorstwo społeczne) Wypełnianie luk pomiędzy sektorami rynku Podstawowe dane na temat sektora Liczba i segmentacja podmiotów Przedsiębiorstwa społeczne - obszary działalności Wielkość podmiotów Ludzie w organizacjach Finanse sektora Rozwiązania prawne Szczególne formy prawne organizacji charytatywnych Szczególne formy prawne przedsiębiorstw społecznych Szczególne regulacje dotyczące przedsiębiorstw społecznych Rodzaje instytucji finansowych współpracujących z trzecim sektorem i oferowane przez nie instrumenty Szersza perspektywa współpracy z trzecim sektorem Brytyjskie instytucje finansowe - punkt widzenia instytucji finansującej gospodarkę społeczną (Charity Bank Limited) Klucz do sukcesu

5 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Wprowadzenie Koncepcja gospodarki społecznej nie jest w Wielkiej Brytanii ani szeroko stosowana, ani powszechnie rozumiana. Jej początków należałoby się prawdopodobnie doszukiwać w towarzystwach spółdzielczych wczesnej epoki wiktoriańskiej. Samuel Smiles, historyk i pisarz tejże epoki, stosował termin gospodarka moralna i społeczna w odniesieniu do rynku dysponującego funkcją społeczną i ekonomiczną, poczynając od wydanego w roku 1882 Poradnika ( Self Help ). Od tamtej pory zamiennie stosuje się rozmaite słowa i zwroty do określenia tego obszaru działalności, ani nie służącego wyłącznie wypracowaniu prywatnego zysku, ani państwowego. Odnośne struktury prawne i organizacyjne zdefiniować można zależnie od części gospodarki społecznej, o której mowa. 1. Koncepcja organizacji pozarządowej (NGO) i podmiotu gospodarki społecznej 1.1 Trzeci sektor W Wielkiej Brytanii określenie trzeci sektor stosuje się zamiennie z innymi, które przetłumaczyć można jako wolontariat, sektor wolontariatu i działalność charytatywna / dobroczynność. W sektorze funkcjonuje szerokie spektrum organizacji, zatem niektórzy autorzy twierdzą, iż określenie ich wszystkich mianem wolontariatu jest błędne, gdyż różnorodności tej nie bierze się pod uwagę. 1 Raport rządu brytyjskiego z roku 2002 zwraca uwagę, iż sektor ten staje się coraz bardziej przedsiębiorczy 2, a zatem termin rejestruje tylko jeden aspekt jego działalności. W innym raporcie rządowym trzeci sektor zdefiniowany został jako organizacje pozarządowe, kierujące się zasadą realizacji wartości, które zasadniczo reinwestują wypracowane przez siebie nadwyżki w kolejne cele społeczne, ekologiczne lub kulturalne 3. 1 The Third Sector in Europe ( Trzeci sektor w Europie ) pod red. Adalberta Eversa, Jeana-Louis Laville a, str Social Enterprise: a strategy for success (Przedsiębiorstwo społeczne: strategia sukcesu). Dokument strategiczny Rządu Wielkiej Brytanii i Irlandii, str The future role of the third sector in social and economic regeneration: interim report (Rola trzeciego sektora w przyszłej regeneracji społecznej i gospodarczej: raport przejściowy), grudzień 2006, Kancelaria Rządu, Skarbiec Jej Królewskiej Mości, str

6 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr 1.2 Organizacja pozarządowa Brak jest jednoznacznej definicji organizacji pozarządowej. Według szeroko rozumianej definicji organizacja, która ma być nazywana organizacją pozarządową, musi być pozbawiona kontroli rządu, nie może mieć charakteru przestępczego ani propagować przemocy, nie może realizować zysków ekonomicznych. 4 Zasadniczo organizacją pozarządową nie można nazwać żadnej organizacji, która przynosi zyski (przychody, nadwyżki). Wypracowywanie zysku można interpretować na dwa różne sposoby. Po pierwsze, jeśli organizacja dąży do maksymalizacji prywatnego zysku swoich członków czy udziałowców, wówczas z pewnością nie jest NGO, a zwykłym podmiotem sektora działalności gospodarczej. Po drugie, istnieją takie organizacje pozarządowe, które w wykonaniu swoich celów i misji polegają całkowicie na subwencjach i dotacjach. Istnieją jednak także inne NGO, które wypracowują własne przychody i reinwestują nadwyżki w ważne cele społeczne i dobroczynne. A zatem najważniejszą sprawą jest raczej cel społeczny, na rzecz którego reinwestowane są nadwyżki, aniżeli unikanie zysków. 5 Istnieje wręcz dość powszechny pogląd, iż organizacja nie może należycie skupić się na realizacji swojej misji, jeśli nie jest w stanie uzyskać wystarczających przychodów. Dlatego też od nazwy organizacja pozarządowa (NGO) wolimy nazwę organizacja pożytku publicznego. W przepisach prawnych dotyczących organizacji dobroczynnych oraz regulacjach dotyczących rozliczeń występuje rozróżnienie pomiędzy działaniami podejmowanymi dla celu zasadniczego, które organizacja realizuje we własnym zakresie, a działaniami podejmowanymi dla innych celów, niezwiązanymi z misją organizacji lub nieproporcjonalnymi do zakresu jej działalności, które muszą być przeprowadzane za pośrednictwem spółki zależnej i podlegać opodatkowaniu zgodnie z prawem spółek. 4 What is a non-government organisation? ( Czym jest organizacja pozarządowa? ) - Peter Willets, Opracowanie wyników projektu badań nad sieciami społeczeństwa obywatelskiego w systemie Global Governance ( rządu światowego ). HTM#Part7 5 Profits for nonprofits, An Assessment of the Challenges in NGO self-financing ( Zysk dla non-profit - ocena wyzwań związanych z samofinansowaniem organizacji pozarządowych), Lee Davies, Nicole Etchart, NESsT, str

7 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii 1.3 Podmiot gospodarki społecznej (przedsiębiorstwo społeczne) Definicja przedsiębiorstwa społecznego według rządu brytyjskiego brzmi następująco: Firma, której zasadnicze cele mają charakter społeczny i której zyski finansowe są zasadniczo reinwestowane w realizację takich celów w samym przedsiębiorstwie lub społeczności, a która w swej działalności nie kieruje się przede wszystkim dążeniem do maksymalizacji zysków dla udziałowców i właścicieli. 6 Rząd wyjaśnia ponadto, iż przedsiębiorstwo społeczne jest zasadniczo podmiotem gospodarczym, w związku z czym angażuje się w pewne rodzaje działalności gospodarczej i wypracowywania zysku. Jednakże przedsiębiorstwo takie dąży do reinwestowania uzyskanych tą drogą przychodów w sposób zapewniający realizację swoich celów społecznych. Koncepcję przedsiębiorstwa społecznego opisuje sześć poniższych cech: cel społeczny, działalność gospodarcza, niewypłacanie prywatnych zysków, wspólna własność, demokratyczna struktura i odpowiedzialność Wypełnianie luk pomiędzy sektorami rynku Dotychczasowy podział pomiędzy sektorami rynku przebiegał w sposób wyrazisty. Współcześnie jednak granice te się zacierają i widać powiązania pomiędzy organizacjami trzeciego sektora (jak np. NGO) a sektorem przedsiębiorstw społecznych. Niektóre przedsiębiorstwa społeczne powstały na bazie funkcjonujących uprzednio firm ukierunkowanych na działalność gospodarczą. Inne natomiast powstały w procesie przekształcenia ze stowarzyszeń działających na zasadach wolontariatu, które zależne były wyłącznie od subsydiów i dotacji. Według raportu brytyjskiej Krajowej Rady Organizacji Woluntarystycznych (National Council for Voluntary Organisations, NCVO), 35% ogólnych zarejestrowanych przychodów organizacji charytatywnych pochodzi z działalności gospodarczej. 8 Przedsiębiorstwa społeczne, jako część sektora gospodarki społecznej, łączą w sobie cele społeczne trzeciego sektora (wolontariatu) z aspektem przedsiębiorczości, charakterystycznym dla sektora prywatnego. Przedsiębiorstwa społeczne mogą tworzyć różnorodne struktury organizacyjne. Mogą działać jako spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, spółki z odpowiedzialnością 6 Social Enterprise: a strategy for success (Przedsiębiorstwo społeczne: strategia sukcesu). Do- Social Enterprise: a strategy for success (Przedsiębiorstwo społeczne: strategia sukcesu). Dokument strategiczny Rządu Wielkiej Brytanii i Irlandii, str assets/www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/se_strategy_2002.pdf 7 Social enterprise in Antytown ( Przedsiębiorstwo społeczne w Antytown ) John Pearce, 2003, str Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding. 5

8 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr ograniczoną do wartości kapitału nominalnego lub gwarancji, a także w nielicznych przypadkach mogą stać się organizacjami działającymi na wielką skalę o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 9 Dla przykładu - spółdzielnia jest stowarzyszeniem osób wykonujących wspólnie pracę mającą na celu osiągnięcie zysków, rozdzielanych następnie w sposób uczciwy i sprawiedliwy pomiędzy członkami spółdzielni dla zaspokojenia ich wspólnych potrzeb i aspiracji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. 10 Przedsiębiorstwo o charakterze towarzystwa świadczeń wzajemnych to organizacja osób prawnych i/lub fizycznych, której celem nie jest wypracowanie zysku, a zaspokojenie wspólnych potrzeb tych osób. Członkowie uczestniczą we władzach organizacji, a zatem organizacja ponosi odpowiedzialność wobec osób, których interesy ma zabezpieczać. 9 Definicje opracowane w oparciu o publikacje Komisji Europejskiej, obszar Polityki: Przedsiębiorstwa i przemysł, 10 O wymienionych rodzajach organizacji jest mowa w rządowej definicji trzeciego sektora w dokumencie Social Enterprise: a strategy for success (Przedsiębiorstwo społeczne: strategia sukcesu). Dokument strategiczny Rządu Wielkiej Brytanii i Irlandii, str assets/www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/se_strategy_2002.pdf W różnych źródłach z tej definicji wyklucza się spółdzielnie ze względu na fakt redystrybucji zysków na rzecz wypracowujących je osób. Za: The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str. 7. Patrz także: A comparative perspective on legal frameworks for the social economy ( Analiza porównawcza ram prawnych gospodarki społecznej ), Hans Munkner, Trento, wrzesień 2005 r. W praktyce ewentualna kwalifikacja spółdzielni jako organizacji trzeciego sektora zależy od konkretnego podmiotu i jego zasadniczych celów. 6

9 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii 2. Podstawowe dane na temat sektora 2.1 Liczba i segmentacja podmiotów Organizacje charytatywne i przedsiębiorstwa społeczne Na trzeci sektor składa się wiele różnego rodzaju organizacji. Zajmiemy się tu jedynie dwiema formami, czyli organizacjami charytatywnymi i przedsiębiorstwami społecznymi. Oto trzy kategorie, które możemy wyróżnić: organizacje dobroczynne nie wykazujące cech przedsiębiorstwa społecznego, przedsiębiorstwa społeczne niebędące organizacjami charytatywnymi (nawet jeśli ich działalności przyświecają cele dobroczynne), połączenie obu kategorii, czyli przedsiębiorstwa społeczne, zarejestrowane także jako organizacje charytatywne. Wiele organizacji trzeciego sektora to organizacje społeczne, niezarejestrowane. Nie figurują one w żadnych statystykach sektora. Ustalenie dokładnej liczby tego typu organizacji funkcjonujących w trzecim sektorze wymagałoby bardzo dokładnej i szczegółowej analizy teoretycznej uzupełnionej o prace terenowe. Dane zawarte w tym rozdziale pochodzą z różnych źródeł i opracowane zostały w oparciu o różne kryteria. Kształtują one pewien ogólny obraz składu sektora, obszarów działalności, kadr i finansów. Definicja organizacji charytatywnej według NCVO brzmi następująco 11 : ludzie i ich działania przyjmują formalną strukturę organizacyjną, organizacje są konstytucyjnie i instytucjonalnie odrębne od sektora państwowego i prywatnego, nie wypłacają zysków udziałowcom ani właścicielom, cieszą się prawdziwą niezależnością w wyznaczaniu kierunków własnych działań. W ich działalności istotną rolę odgrywa wolontariat (pod względem finansowym lub czasowym), a ich istnienie nie wiąże się wyłącznie z korzyścią ich członków, ale z szerszym zakresem korzyści publicznych. Powyższe kryteria wykluczają działalność prowadzoną w oparciu o struktury samorządu terytorialnego, działalność jednostek szkolnictwa wyższego oraz zarejestrowane organizacje charytatywne stanowiące także organy administracji publicznej, nie podlegające konkretnemu ministerstwu. Z zakresu definicji wyłączone są także niektóre spółdzielnie oraz organizacje charytatywne w ramach Krajowej Służby Zdrowia (NHS). Z najnowszych danych przedstawionych przez Komisję ds. Organizacji Charytatywnych wynika, iż na koniec grudnia 2007 roku funkcjonowało przyjmując powyższe założenia - 11 Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str

10 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr zarejestrowanych organizacji charytatywnych. 12 Poniższy schemat przedstawia rozmieszczenie terytorialne organizacji charytatywnych na terenie Wielkiej Brytanii. 13 Łączna liczba organizacji charytatywnych Wielka Brytania Liczba ludności dorosłej Na 1000 mieszkańców 3,4 Kraj Na region Liczba ludności dorosłej Na 1000 mieszkańców Anglia: (ponad 3/4) ,1 Szkocja: ,2 Walia: ,1 Irlandia Północna ,4 Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii, przeprowadzone przez państwowy Urząd ds. drobnej działalności gospodarczej, wykazało, iż w Wielkiej Brytanii istnieje około przedsiębiorstw społecznych. 14 Znaczna większość z nich to zarejestrowane organizacje charytatywne (64%), 15 uwzględnione w powyższych danych. 12 Z wyłączeniem podmiotów zależnych i części składowych innych organizacji charytatywnych. Ze względu na dostępność danych finansowych, poniższe wielkości dotyczą roku obrotowego 2004/2005. Organizacje charytatywne, których przychody przewyższyły GBP, objęte były obowiązkiem rejestracji. 13 Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r. Dane dotyczą liczby przedsiębiorstw społecznych zarejestrowanych jako spółki z odpowiedzialnością ograniczoną do kwoty gwarancji lub jako branżowe kasy zapomogowo-pożyczkowe. Dane te dotyczą węższego spektrum przedsiębiorstw społecznych niż rzeczywiście funkcjonuje w sektorze, przyjmując jednak odmienne formy prawne. Dane są jednak spójne i ilustrują wielkość sektora. Odwoływały się do nich także inne organizacje publikujące dane dotyczące sektora, np. Koalicja na rzecz przedsiębiorstw społecznych - a także publikacja Social enterprise action plan. Scaling new heights ( Plan działań w obszarze przedsiębiorstw społecznych - nowe cele ) autorstwa Kancelarii Rządu w sprawie Trzeciego Sektora. Autorzy analizy wskazują na szczególne trudności związane z odwzorowaniem kształtu sektora, podkreślając jednak, iż analiza zapewnia podstawowe informacje na temat zakresu działalności przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii. 15 A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str

11 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Przedsiębiorstwa społeczne w dwóch wymienionych wyżej formach prawnych stanowią przynajmniej 1,2% wszystkich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. 16 Wskaźnik ten byłby jeszcze wyższy, gdyby uwzględnić inne formy prawne przedsiębiorstw społecznych. W poniższej tabeli przedstawiono liczbę przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii. Kraj Wskaźnik procentowy Anglia: 86% Szkocja: 7% Walia: 3% Irlandia Północna 4% 2.2 Przedsiębiorstwa społeczne - obszary działalności Przedsiębiorstwa społeczne z samej swej definicji istnieją dla zaspokajania określonych celów społecznych lub ekologicznych. Dlatego też podstawowym obszarem działalności jest pomoc społeczna (95%), a zaraz po niej (również) działalność na rzecz czystego środowiska naturalnego (23%). Powyższy podział ma charakter nieostry, ponieważ niektóre przedsiębiorstwa kierują się połączeniem obu celów. Niemal jedna trzecia podmiotów zajmujących się przede wszystkim pomocą społeczną dostarcza towary i/lub świadczy usługi, a także zapewnia zatrudnienie (28%). 9% przedsiębiorstw z tej grupy deklaruje, iż głównym obszarem ich działalności jest stwarzanie szans zatrudnienia. 20% przedsiębiorstw społecznych pomaga ludziom poprzez organizację szkoleń i/lub innych form kształcenia (20% przedsiębiorstw zajmujących się pomocą społeczną). Wśród innych form pomocy wymienić można wsparcie osobiste (zasoby mieszkaniowe, opieka nad dziećmi, ośrodki pobytu dziennego dla osób starszych), wsparcie profesjonalne, rozrywki kulturalne lub rekreacyjne, pomoc socjalną, ośrodki dla społeczności lokalnej, doradztwo i wsparcie biznesowe, ośrodki muzealne, galerie, domy kultury, wydarzenia teatralne Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str. 3 i 32. 9

12 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr Beneficjenci przedsiębiorstw społecznych: 18 - niepełnosprawni (19%) - w większości przez dostarczanie towarów i usług (57%), ale także towary i usługi w połączeniu z możliwościami zatrudnienia (29%); - dzieci i młodzież (17%) - głównie przez dostarczanie dóbr i usług (68%); - ludzie starsi (15%) - jak wyżej (73%); - ubodzy (12%) - jak wyżej (61%), ale także towary i usługi w połączeniu z możliwościami zatrudnienia (34%); - bezrobotni (9%) - przez dostarczanie towarów i usług oraz, z jednakowym udziałem procentowym, towary i usługi w połączeniu z możliwościami zatrudnienia (po 42%); - inne grupy potrzebujące pomocy (9%) - głównie przez dostarczanie dóbr i usług (61%); - ludzie o określonym pochodzeniu narodowościowym lub rasowym (7%) - przez dostarczanie towarów i usług oraz, z jednakowym udziałem procentowym, towary i usługi w połączeniu z możliwościami zatrudnienia (po 47%); - kobiety (6%) - przez dostarczanie towarów i usług (54%) lub towary i usługi w połączeniu z możliwościami zatrudnienia (35%); - grupy szczególnej troski (4%) - głównie przez dostarczanie dóbr i usług wraz z możliwościami zatrudnienia (40%); - bezdomni (4%) - głównie poprzez dostarczanie dóbr i usług (69%); - osoby uzależnione od narkotyków lub alkoholu (3%); - ludzie w innych krajach (2%); - chorzy fizycznie lub psychicznie (1%); - pozostali (5%) - głównie przez dostarczanie dóbr i usług (88%); - społeczności lokalne ogółem (24%) - głównie przez dostarczanie dóbr i usług (66%). 19 Dla 5% wszystkich przedsiębiorstw społecznych wyłączny obszar zainteresowania stanowi ochrona środowiska. Przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się sprawami ekologii koncentrują się przede wszystkim na recyklingu (42%), poprawie jakości środowiska miejskiego (29%), ochronie dzikiej przyrody (23%) oraz podwyższaniu świadomości ekologicznej w społeczeństwie (20%) Wielkość podstawowa: liczba wszystkich przedsiębiorstw społecznych zajmujących się pomocą społeczną Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str

13 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Przedsiębiorstwa społeczne mają swoje siedziby głównie na terenach miejskich (89%), z czego dość duża liczba znajduje się w Londynie (22%). Dla porównania - liczba organizacji dobroczynnych z siedzibą w Londynie stanowi niemal 16% wszystkich zarejestrowanych organizacji dobroczynnych. 2.3 Wielkość podmiotów Przedsiębiorstwa społeczne są zwykle niewielkie. 49% zatrudniało poniżej 10 pracowników, a 38% - od 10 do 49 osób. Tylko 11% zatrudniało powyżej 50 pracowników. Przeciętna wielkość zatrudnienia to 30 osób na jedno przedsiębiorstwo społeczne. Ogromna większość pracowników zamieszkuje tereny miejskie (92%). 21 Występuje bardzo silna korelacja pomiędzy liczbą personelu a wielkością obrotów. W przypadku przedsiębiorstw społecznych zatrudniających mniej niż 10 pracowników, obroty osiągają poziom poniżej GBP. 22 Natomiast podmioty zatrudniające ponad 50 osób osiągają obroty przekraczające milion funtów. 23 Wprawdzie skala wpływu przedsiębiorstw społecznych jest przedmiotem gorących sporów, stwierdzić jednak można z pewnością, iż wiele z nich zajmuje się sprawami lokalnymi, służy jako poletka eksperymentalne do weryfikacji pewnych koncepcji lub zwiększa zasięg oddziaływania poprzez nawiązywanie współpracy partnerskiej. 2.4 Ludzie w organizacjach Przedsiębiorstwa społeczne wykorzystują do realizacji swoich celów społecznych i ekologicznych zarówno personel zatrudniany na umowy o pracę, jak i wolontariuszy. 15% wszystkich przedsiębiorstw społecznych twierdzi, iż nie zatrudnia żadnych pracowników pełnoetatowych. Z kolei 11% nie zatrudnia pracowników na część etatu. 24 Zasadniczo liczba pełnoetatowych i zatrudnionych na część etatu pracowników trzeciego sektora wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat. Z danych statystycznych wynika, iż niemal dwie trzecie (61%) pracowników trzeciego sektora zatrudnionych jest na cały etat, a 39% na część etatu. 69% wszystkich pracowników stanowią kobiety Wielkość podstawowa 1175 wszystkie, dla których znana jest wielkość oraz lokalizacja na obszarze miejskim lub wiejskim. A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Wielkość podstawowa Wielkość podstawowa 199. Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Wielkość podstawowa Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str

14 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr Proporcjonalny udział wolontariuszy w strukturze personelu jest wyższy w przypadku małych przedsiębiorstw społecznych niż średnich (45% w tych pierwszych, 18% - w drugich). 26 W badaniu aktywności obywatelskiej wyróżniono trzy rodzaje działalności wolontarystycznej. Są to: zaangażowanie obywatelskie, czyli uczestnictwo w różnorodnych działaniach typu podpisywanie petycji, udział w zgromadzeniach publicznych; wolontariat nieformalny, czyli nieodpłatne świadczenie pomocy przez osobę fizyczną innej osobie niebędącej członkiem rodziny; wolontariat formalny, czyli nieodpłatne świadczenie pomocy w ramach grup, klubów lub organizacji na rzecz innych osób lub środowiska naturalnego. Najbardziej powszechnie występującą wersją wolontariatu (przynajmniej raz do roku) jest wolontariat nieformalny (68%), natomiast udział zaangażowania obywatelskiego i formalnego wolontariatu kształtuje się na znacznie niższym poziomie (odpowiednio 38% i 44%) Finanse sektora Tradycyjnie sektor jest finansowany na wiele sposobów, stanowiących połączenie darowizn, subwencji, przychodów z pracy zarobkowej, składek członkowskich, przychodów z inwestycji, przepływów pieniężnych wypracowanych w skali wewnętrznej, środków z kredytów, inwestycji zorientowanych na realizację misji oraz finansowania długoterminowego. W ramach takiego połączenia metod finansowania większe rezerwy inwestycyjne występowały tylko w największych organizacjach. Większość z nich natomiast cierpi na niedobory kapitału, częstokroć balansując na krawędzi niewypłacalności, przy czym subwencje i darowizny są dla nich preferowaną opcją finansowania, niezależnie od ograniczeń związanych z tego rodzaju modelem. 26 Wielkość podstawowa Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str

15 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Typ przychodów Źródło przychodów Społeczeństwo Sektor publiczny Wolontariat Sektor prywatny Przychody wypracowane wewnętrznie Przychody z pracy zarobkowej Opłaty za świadczone usługi (np. opłaty za pobyt w domu opieki, bilety na imprezy) Opłaty za towary (np. sprzedaż katalogowa) Składki członkowskie ze znacznymi korzyściami Wpłaty sektora publicznego Zapłata za zakontraktowane usługi Przychody z dobroczynności Indywidualne datki (brutto, w tym także dary typu Gift Aid) Zobowiązania finansowe Spadki Składki członkowskie bez znacznych korzyści Dotacje finansowe Datki na rzecz pośredników charytatywnych Dotacje od podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucję zysków z Krajowej Loterii Usługi realizowane Datki od funduszy na podstawie dobroczynnych umów Datki przekazywane przez pośredników charytatywnych Sponsoring Usługi badawcze lub doradcze Opłaty licencyjne za patenty Obroty brutto jednostek operacyjnych (spółek) Datki i dotacje firmowe Zyski z inwestycji Dywidendy Wypłaty odsetek Czynsz za dzierżawę nieruchomości inwestycyjnych Źródło: The UK Voluntary Sector Almanac 2007 (Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii z roku 2007), Krajowa Rada Organizacji Wolontarystycznych - NCVO 13

16 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr Obliczenia wysokości przychodów według rodzaju i źródła, przeprowadzone przez NCVO i GuideStar UK za lata (ostatni okres, za który dostępne są dane), przedstawiają się następująco: Typ przychodów Przychody zarobkowe Przychody z dobroczynności Zyski z inwestycji Razem Źródło przychodów Osoby prywatne Sektor publiczny Sektor prywatny Sektor dobroczynny Przychody wypracowywane wewnętrznie Razem Źródło: The UK Voluntary Sector Almanac 2007 (Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii z roku 2007), Krajowa Rada Organizacji Wolontarystycznych - NCVO Pewien ogląd zmian proporcji poszczególnych rodzajów i źródeł przychodów można zyskać, porównując dane z danymi dotyczącymi okresu , kiedy przychody sektora wolontariatu uzyskane z pracy zarobkowej wynosiły tylko 6,6%, natomiast przychody wypracowane wewnętrznie stanowiły 15,5%. Nastąpiła zasadnicza zmiana struktury przychodów z pracy wolonatarystycznej na rzecz pracy zarobkowej oraz niewielkie przesunięcie proporcji z osób fizycznych na sektor publiczny, w miarę wzrostu istotności tego ostatniego. Rentowność inwestycji spadła w stosunku do wartości szczytowej 20% zrealizowanej w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, prawdopodobnie ze względu na spadki rentowności rynkowej i/lub coraz ostrożniejszy stosunek dyrektorów finansowych do ryzyka. Podsumowując - w okresie od do istotność przychodów z pracy zarobkowej wzrosła z poziomu 42,9% do 48,2% kosztem przychodów z wolontariatu, kształtujących się na poziomie 44,1% (spadek z 47,1%) oraz przychodów z inwestycji na poziomie 7,8% (wcześniej 10%). Nadal wzrasta wysokość przychodów uzyskiwanych ze źródeł państwowych, co stanowi wyraz uwzględnienia przez rząd wzrastającego znaczenia sektora. 14

17 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii Łączna wartość przychodów sektora w okresie wyniosła 27,7 miliardów funtów. Mimo to wszystkie organizacje sektora, poza największymi, borykają się z ogromnymi problemami z utrzymaniem pożądanych poziomów przychodów. Ponad 70% wszystkich przychodów wypracowywanych jest przez mniej niż 3500 organizacji, czyli zaledwie 2% całego sektora. Mamy do czynienia z grupą 18 największych organizacji charytatywnych, których roczne przychody osiągają wartość powyżej 100 milionów funtów. Wspólnie wypracowują one 12% wszystkich przychodów sektora. Natomiast z drugiej strony mamy do czynienia niemal z 87% organizacji, których przychody są niższe od 100 tysięcy funtów i które wypracowują poniżej 7% łącznych przychodów. Ponad 40% przychodów sektora wypracowują organizacje dobroczynne z siedzibą w Londynie, choć w stolicy siedzibę ma zaledwie 12% wszystkich brytyjskich organizacji charytatywnych. Ustalając pożądane rodzaje finansowania, organizacje muszą mieć na względzie przeznaczenie funduszy oraz zamiar utworzenia kapitałów bądź uzyskiwania przychodów, z których można spłacać kredyt, a także, czy występujące rodzaje ryzyka bądź przeznaczenie funduszy wymagają subwencji. Ponadto dostępne możliwości bywają zależne od kwot finansowania i struktury prawnej. Dopiero przy uwzględnieniu wszystkich tych czynników organizacja może przystąpić do wybierania odpowiedniego produktu finansowego lub połączenia różnych ofert. W poniższej tabeli sporządzonej przez Koalicję na rzecz Przedsiębiorstw Społecznych, przedstawiono skutki finansowe przyjęcia poszczególnych form prawnych. 15

18 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr Tabela 2: Dopuszczalne ich konsekwencje Forma prawna Czy może otrzymać status organizacji charytatywnej? 1) Czy ma dostęp do możliwości zaciągania pożyczek/ kredytów? Czy ma dostęp do kapitału / czy może emitować akcje? Spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do kwoty gwarancji (Company limited by guarantee, CLG) Spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do kwoty kapitału zakładowego (Company limited by shares, CLS) - Prywatna mało prawdopodobne Spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do kwoty kapitału zakładowego (Company limited by shares) Publiczna (PLC) mało prawdopodobne Branżowa kasa zapomogowopożyczkowa (Industrial and Provident Society, IPS) Towarzystwo Pożytku Publicznego (Community Benefit Society) Branżowa kasa zapomogowopożyczkowa (Industrial and Provident Society, IPS) Spółdzielnia (Cooperative) mało prawdopodobne Spółka Pożytku Publicznego (Community Interest Company, CIC 2)) 1) 2) 3) Status organizacji charytatywnej zapewnia szerszy dostęp do dotacji, ponieważ niektóre fundusze dobroczynne kierują datki wyłącznie do oficjalnych organizacji charytatywnych Niedostępne przed rokiem 2005 W przypadku ograniczenia odpowiedzialności do kwoty kapitału zakładowego, ale tylko w przypadku ograniczenia wysokości zysku Źródło: Dane dotyczące wycinka przedsiębiorstw społecznych nasuwają ciekawe wnioski co do wyraźnie odmiennego podejścia do przedsiębiorczości ze strony organizacji trzeciego sektora w porównaniu z tradycyjnymi organizacjami dobroczynnymi. Nieco odmienne jest zróżnicowanie wielkościowe. Według dostępnych źródeł, obroty przeciętnego 16

19 Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii przedsiębiorstwa społecznego wynoszą ok. 1,2 miliona funtów 28. Kwoty te różnią się, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, których obroty są znane - - od funtów wzwyż (14%); od do funtów (22%) 29 - do funtów (19%). - Źródła przychodów przedsiębiorstw społecznych można podzielić na trzy grupy: przychody z pracy zarobkowej - są to przychody, które wypracowuje się poprzez dostarczanie dóbr i świadczenie usług. Stanowią ponad 80% łącznych przychodów, przy czym współczynnik ten jest stały we wszystkich grupach przedsiębiorstw społecznych, podzielonych według pułapu przychodów; subwencje i darowizny - ten składnik obejmuje subwencje rządowe i/lub inne dotacje i darowizny (przeciętnie 13%); pozostałe przychody - we wszystkich kategoriach stanowią około 3% łącznej wartości przychodów 30. Do tej kategorii źródeł przychodów zalicza się składki członkowskie, abonamenty, inwestycje, odsetki, czynsze. W wielu przedsiębiorstwach społecznych mamy do czynienia z połączeniem wszystkich opisanych wyżej rodzajów przychodów. Ważnym źródłem przychodów w trzecim sektorze jest Krajowa Loteria. Stanowi ona 1,8% wszystkich przychodów sektora. Z mocy Ustawy o Krajowej Loterii (National Lottery Act 2006) utworzono Wielki Fundusz Loteryjny, czyli podmiot prawny zarządzający podziałem połowy kwoty 28 pensów z każdego kuponu loterii za 1 funt, przeznaczonej na cele dobroczynne. Wielki Fundusz Loteryjny oszacował, iż 60-70% jego środków przeznaczanych jest dla trzeciego sektora, przy czym rząd pełni tu rolę gwaranta tego podziału. Zasadą obowiązującą w przypadku finansowania działalności środkami pochodzącymi z Loterii, jest zasada komplementarności. Finansowanie powinno mieć charakter komplementarny (uzupełniający) względem finansowania rządowego. Podmioty odpowiedzialne za podział środków z Loterii odpowiadają za przestrzeganie tej zasady i zobowiązane są wykazywać zakres finansowania projektów, których rząd 28 Liczba przedsiębiorstw społecznych, wykorzystana jako wielkość wyjściowa do omawianych danych, wypracowuje roczne obroty w wysokości niemal 18 mld funtów. Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Wielkość podstawowa Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str Wielkość podstawowa Na podstawie: A Survey of Social Enterprises Across the UK ( Badanie przedsiębiorstw społecznych w Wielkiej Brytanii ), Raport z badań sporządzony dla Urzędu ds. drobnej działalności gospodarczej przez IFF Research Ltd., lipiec 2005 r., str

20 Malcolm Hayday, Katarzyna Klehr zwykle nie finansuje. 31 Zasada ta jednak uległa niedawno swoistemu wypaczeniu, szczególnie w związku z wykorzystaniem środków z loterii do pokrycia kosztów igrzysk olimpijskich w 2012 roku. Finanse trzeciego sektora opisuje się zazwyczaj jako charakteryzujące się wysokim poziomem ulotności, utrudniającej długofalowe planowanie finansowe. 32 Zachodzą także coraz większe zmiany w układzie finansowania sektora. Sektor w coraz mniejszym stopniu zależny jest od darowizn i subwencji, natomiast w coraz większym - poszukuje sposobów zarobkowego pozyskania przychodów. Powyższa ilustracja finansów przedsiębiorstw społecznych jest spójna z ogólnie obserwowanymi w sektorze tendencjami Rozwiązania prawne Nakładanie się na siebie obszarów poszczególnych sektorów rynku, które zachodzi na rynku w coraz większym stopniu, nadal skutecznie zamazuje wyrazistość form organizacyjnych i prawnych podmiotów trzeciego sektora. Być może należałoby okresowo zmieniać ramy regulacyjne w sposób uwzględniający wszystkie zachodzące na rynku zmiany, dla ułatwienia podmiotom trzeciego sektora sprawnego funkcjonowania w realiach zmieniającego się rynku. W tym rozdziale zajmiemy się różnymi rozwiązaniami prawnymi oraz regulacjami obowiązującymi odrębnie dla organizacji dobroczynnych oraz przedsiębiorstw społecznych. 4.1 Szczególne formy prawne organizacji charytatywnych Ramy regulacyjne działalności organizacji dobroczynnych są odmienne we wszystkich krajach Wielkiej Brytanii, ustalone w oparciu o odmienne akty prawne. Organizacje charytatywne zarejestrowane w Anglii i Walii podlegają jurysdykcji Komisji ds. Organizacji Charytatywnych (Charity Commission) 34 na podstawie Ustawy o dobroczynności 31 Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str Na podstawie The UK Voluntary Sector Almanac. The state of the sector 2007 ( Przewodnik po sektorze wolontariatu w Wielkiej Brytanii: analiza stanu sektora w roku 2007 ), Oliver Reichardt, David Kane, Karl Wilding, str Więcej na temat finansowania przedsiębiorstw społecznych: The financing of social enterprises: a special report by the Bank of England ( Finansowanie przedsiębiorstw społecznych: raport specjalny opracowany przez Bank of England ), Wydział ds. finansów krajowych, maj 2003 r. 34 Witryna internetowa Komisji ds. Organizacji Charytatywnych: uk/; Pełna wersja Ustawy o organizacjach dobroczynnych - Charities Act 2006: acts/acts2006/ukpga_ _en_1 18

Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33

Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33 Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33 2 W spółkach korporacyjnych i kapitałowych udziałowcami mogą być osoby prawne lub fizyczne. W większości przypadków to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej

Tomasz Schimanek. Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej Tomasz Schimanek Działalność statutowa pożytku publicznego i działalność gospodarcza organizacji pozarządowej Maróz 2016 Organizacja pozarządowa Działalność statutowa Działalność gospodarcza Nieodpłatna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004 Grudzień 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr 1177 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4911 Poz. 434 434 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Proponowane rozwiązania ustawowe Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Poniżej przedstawiamy wersję roboczą propozycji uregulowania opracowaną przez grupę prawną Zespołu. Projekt ten opiera się na projekcie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna. zarys problematyki. Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej. Kwiecie, 2008 r.

Ekonomia Społeczna. zarys problematyki. Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej. Kwiecie, 2008 r. Ekonomia Społeczna zarys problematyki Magdalena Zimoch Waldemar bik Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej Kwiecie, 2008 r. Plan prezentacji 1. Ekonomia społeczna ujęcia definicyjne 2. Stan i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Querto Z dnia 10.09.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Querto zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Aktywny Senior zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorów założycieli w akcie erekcyjnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA - powstała 23 kwietnia 2001 - jest dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

STATUT - Fundacja Strefa Działania

STATUT - Fundacja Strefa Działania STATUT - Fundacja Strefa Działania I. Postanowienia ogólne: 1 1. Gabriela Dudzińska, zwana dalej Fundatorem, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu 20.12.2011 r. przed notariuszem Bartoszem Masternakiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Sprawozdanie finansowe za rok 2010-1/6 - Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Roczne sprawozdanie finansowe z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 1 Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 2 Spółki komunalne w praktyce. Aktualny stan prawny Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego, na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Sprawozdanie finansowe za rok 2012-1/7 - Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Roczne sprawozdanie finansowe z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej. www.rpo.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej www.rpo.gov.pl Spis treści Informacje ogólne... 3 Cele ustawy... 3 Definicja... 3 Założyciele... 4 Uprawnienia przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;

Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami; Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok ü ü ü ü Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

FIRMA W ANGLII free e-book

FIRMA W ANGLII free e-book FIRMA W ANGLII 2ND FLOOR, BLOCK H Southgate Office Village, 286c Chase Road, London N14 6HF +44 (0) 330 300 1023 +44 (0) 203 418 9090 www.teamatone.co.uk office@teamatone.co.uk PODSTAWY CO TO JEST COMPANIES

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Polish School Manchester

Polish School Manchester Polish School Manchester www.polskaszkola.org.uk admin@polskaszkola.org.uk Tel: 0794 609 7586 Polish School Manchester is a company limited by guarantee, registered in England and Wales, number 6498971

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy NGO JAKO ZAMAWIAJĄCY Julia Jarnicka aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 V.1. Bilans i rachunek wyników 2 3 4 5 6 V.2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2008r. 1.Środki pochodzące ze źródeł publicznych ogółem 941.410,83 a.1 dotacja Ministra

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2015 31 grudnia 2015 TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK Organizacja Pożytku Publicznego Jednostka Mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 16 B. SPORT,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. III. IV. INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 2 Za promocję i przyciąganie inwestycji zagranicznych do Irlandii odpowiada Investment and Development Agency (IDA Ireland). Agencja może

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 Krajowa Fundacja Oświatowa, zwana dalej FUNDACJĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Łabiszyńska 25 w dniu 24 lipca 2003 r. została wpisana

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Stowarzyszenie. Rozwoju Wsi Śmiałowice. 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 020772371 NIP 8842671555

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Stowarzyszenie. Rozwoju Wsi Śmiałowice. 58-124 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 020772371 NIP 8842671555 SPRAWOZDANE FNANSOWE ZA ROK 04 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice 584 Marcinowice, Śmiałowice 34 REGON 007737 NP 88467555 Sporządziła: Dnia: Zatwierdził: r: ~ ~

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST

dla polskich rodzin Tanie mieszkania Warszawa, czerwca 2016 XII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Tanie mieszkania dla polskich rodzin Najważniejsze informacje Mieszkanie+ to rządowy program budowy mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności, realizowany na zasadach rynkowych przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych

Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 3 października 2012 Nowoczesna Administracja Samorządowa Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Anna Wójt Dlaczego CUW jest ważnym zagadnieniem wartym debaty w Polsce? CUW pozwala na efektywne osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DNIA 20.07.2006 DO DNIA 31.12.2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer)

Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer) Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer) 1.Podstawa prawna 2.Podmiot i przedmiot opodatkowania 3.Zwolnienia podmiotowe 4.Podstawa opodatkowania 5.Stawka podatku 6.Metoda obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo