Skuteczność działania, doświadczenie i wiarygodność

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skuteczność działania, doświadczenie i wiarygodność"

Transkrypt

1

2 OPIS USŁUG STRATEGOR powstał w 1999 r. i był jedną z pierwszych firm w Polsce, które zajęły się doradztwem finansowym oraz europejskim w ramach funduszy przedakcesyjnych. Od początku działalności wspieraliśmy naszych Klientów kompleksowymi usługami doradztwa gospodarczego, specjalizując się w przygotowywaniu biznes planów i studiów wykonalności, wycenach oraz wdrażaniu controllingu i budżetowania w firmach, a od 2002 roku kompleksową obsługą w zakresie dotacji z Unii Europejskiej. Od tego czasu, w odpowiedzi na rosnące oczekiwania i potrzeby Klientów, znacznie poszerzyliśmy zakres naszych usług. Obecnie podzielić można go na dwa główne komponenty: doradztwo gospodarcze, doradztwo europejskie. STRATEGOR Skuteczność działania, doświadczenie i wiarygodność Lider na rynku doradztwa europejskiego 2

3 DORADZTWO EUROPEJSKIE Przedsiębiorcy Sektor publiczny i przedsiębiorstwa komunalne Sektor przetwórstwa rolnospożywczego Audyt początkowy - jest to analiza możliwości wsparcia, która pozwala określić status Klienta i przedstawić możliwe kierunki pozyskania dotacji, a także szanse uzyskania dofinansowania na wskazane przez Klienta planowane zadania do realizacji. Klient poinformowany zostanie o tym, co należałoby zrobić w celu maksymalizacji szans na końcowy sukces. Audyt stały - są to bieżące konsultacje doradcy z Klientem w ramach poszczególnych programów wsparcia. Doradca na bieżąco śledzi zmiany w określonych programach oraz wskazuje na możliwości ubiegania się o dofinansowanie. W ramach tej usługi nasi eksperci wskazują, jaki projekt kwalifikuje się do ubiegania się o dotacje i jakie są szanse na dofinansowanie dla danego projektu. Eksperci są w bieżącym kontakcie z Klientem i przekazują mu wszelkie aktualne i ważne informacje, które mogą okazać się kluczowe dla przyszłych planów inwestycyjnych Klienta. Pomoc w przygotowaniu projektu - pomagamy sprecyzować cel projektu tak, aby odpowiadał on aktualnym potrzebom danej jednostki i tak, aby stanowił podstawę do starania się o fundusze pomocowe. Dzięki bieżącemu monitoringowi zmieniających się często wytycznych i priorytetów programów jesteśmy w stanie szybko wskazać w jaki sposób przygotować projekt, tak by spełniał on wszystkie wymogi formalne i by zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji. Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej - dzięki wieloletniemu doświadczeniu i sukcesach w zdobywaniu pieniędzy z funduszy europejskich dla naszych klientów przygotowany przez nas dokumenty spełniają wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. Określenie statusu przedsiębiorstwa w kontekście definicji MŚP - poprawne określenie wielkości firmy i jej przynależności do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest rzeczą kluczową w przypadku ubiegania się o dofinansowanie. Bazujemy na dostępnych uregulowaniach prawnych, instrukcjach, wytycznych, wyrokach polskich i europejskich sądów oraz przede wszystkim opiniach instytucji publicznych. Opracowanie biznes planów i studiów wykonalności. Pomoc przy opracowaniu procedur zawierania umów w ramach Programów Operacyjnych. Pomoc przy dostosowaniu Wieloletniego Planu Finansowego (WPI) i budżetu Gminy do wymogów funduszy europejskich. Opracowanie Strategii Miasta/ Gminy. Opracowanie Programu Rozwoju Lokalnego (PRL). Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Reprezentowanie wobec instytucji wdrażającej. Doradztwo przy wyborze banku kredytującego inwestycję. Doradztwo w zakresie uzyskania promesy kredytowej (na bazie wieloletniej współpracy z wybranymi 3

4 bankami i innymi instytucjami sektora finansowego). Współpraca z wiarygodnymi partnerami w zakresie opracowania Raportów Oddziaływania na Środowisko oraz Audytów Energetycznych. Zarządzanie przebiegiem realizacji projektu służymy naszą wiedzą i doświadczeniem aż do momentu podpisania przez Państwo umowy o dotację. Pełna obsługa związana z procedurą odwoławczą w ramach aplikowania o dotacje z UE (pisanie protestów, doradztwo). Rozliczanie projektu w celu prawidłowego rozliczenia projektu i tym samym uniknięcia konieczności zwrotu wsparcia pomagamy m.in. w sporządzeniu wniosku o płatność, wniosku o aneks i wniosku sprawozdawczego. Czuwamy nad przebiegiem procedur kontrolnych do momentu zakończenia realizacji projektu. 4

5 DORADZTWO GOSPODARCZE Biznesplany są naszym sztandarowym produktem. Sporządzamy je w celu: aplikowania o środki z UE, na potrzeby pozyskiwania kredytów inwestycyjnych, w celu podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich. Przy opracowywaniu biznesplanów oferujemy również doradztwo przy wyborze banku kredytującego inwestycję oraz w zakresie uzyskania promesy kredytowej (na bazie wieloletniej współpracy z wybranymi bankami i innymi instytucjami sektora finansowego). Nasze Biznesplany tworzone są w kilku wariantach (wariant realistyczny, wariant pesymistyczny, wariant optymistyczny). W Biznesplanie oceniamy następujące zagadnienia: Biznesplany Część marketingowa: o konkurencyjność oferowanych produktów/usług (koszt, jakość, cena), o plan marketingowy dla wszystkich produktów/usług z uwzględnieniem wielkości i wzrostu rynku, konkurencji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku, polityki cenowej kanałów dystrybucji i sposobów promocji, o kluczowe czynniki sukcesu i analiza SWOT (silne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu przedsiębiorstwa). Część organizacyjna m.in.: o wyznaczenie optymalnej struktury organizacyjnej w celu zdynamizowania przepływu informacji i maksymalizacji sprawności działania przedsiębiorstwa, o określenie działów, które mogłyby istnieć jako samodzielne jednostki organizacyjne, o wyznaczenie optymalnej struktury wynagradzania, o oszacowanie wielkości redukcji zatrudnienia i jej kosztów, o stworzenie kompleksowej strategii organizacyjno kadrowej. Część finansowa m.in.: o kompleksowa ocena przeszłej i bieżącej sytuacji finansowej, o szczegółowa projekcja przychodów i kosztów, o prognoza przepływów pieniężnych cash flow, o prognoza bilansu, o określenie wartości przedsiębiorstwa, o określenie okresu zwrotu inwestycji, o oszacowanie niezbędnej wielkości zadłużenia dla zrealizowania Inwestycji. 5

6 Celem przygotowania Studium Wykonalności jest wieloobszarowa analiza opłacalności inwestycji, dzięki czemu inwestor otrzymuje informacje na temat opłacalności realizacji projektu. Studium Wykonalności ma na celu dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która na jego podstawie dokonuje oceny inwestycji. W związku z tym Studium Wykonalności obejmuje wszelkie aspekty rynkowe, techniczne, finansowo - ekonomiczne oraz środowiskowe. W przypadku pozyskiwania pomocy finansowej ze środków unijnych, tworzone dokumenty mogą być elementem kompleksowej dokumentacji przygotowywanej dla Państwa przez naszą firmę, jak również stanowić załącznik do wniosku opracowywanego we własnym zakresie. Oferujemy: Studia wykonalności opracowanie Studium Przedinwestycyjnego (Pre-Feasibility Study), opracowanie Studium Wykonalności Projektu (Feasiblity Study), którego celem jest dostarczenie przesłanek do podjęcia decyzji o przyznaniu środków finansowych z funduszy pomocowych dla planowanego przedsięwzięcia lub dla innych celów. Przykładowy zakres opracowywanego przez nas studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych: 1. Informacja o wnioskodawcy. 2. Przedmiot studium wykonalności. 3. Opis projektu. 4. Opis istniejącego systemu. 5. Analiza popytu. 6. Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia. 7. Analiza opcji technicznych. 8. Analiza oddziaływania na środowisko. 9. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu. 10. Analiza finansowo-ekonomiczna. 11. Analiza ryzyka i wrażliwości. Przy opracowywaniu wycen stosujemy następujące metody: Wyceny przedsiębiorstw, udziałów, majątku dochodowe(np. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych), majątkowe (np. metoda wartości księgowej, metoda skorygowanej wartości aktywów netto), mieszane (np. metoda stuttgarcka, metoda Schmalenbacha, metody porównawcze (np. metody mnożnikowe). Plany restrukturyzacyjne, prywatyzacje, przekształcenia własnościowe Podstawowe elementy tworzonych przez nas programów restrukturyzacji przedsiębiorstwa: Główne wyznaczniki strategii przedsiębiorstwa 6

7 o Misja, wizja, cele strategiczne Najważniejsze cele i charakter restrukturyzacji o Restrukturyzacja naprawcza a restrukturyzacja rozwojowa o Priorytety obszary koncentracji środków i działań Zalecenia i rekomendacje restrukturyzacyjne oraz metody i środki realizacji o Działalność operacyjna o System organizacji i zarządzania o Zasoby przedsiębiorstwa o Finanse o Struktura własnościowa W zakres usług wchodzi również: zidentyfikowanie alternatywnych źródeł pozyskania kapitału, opracowanie memorandum informacyjnego i modeli finansowych, opracowanie wyceny i sprzedaży aktywów lub wyceny firmy na potrzeby konwersji długu na akcje (jeśli dotyczy). Analizy finansowe, analizy opłacalności inwestycji Analizy finansowe obejmują m.in. następujące elementy: historia spółki, kapitał, działalność, struktura produkcji i sprzedaży, pozycja spółki na rynku, rynki zbytu, strukturalna i dynamiczna analiza bilansu, analiza rachunku zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, analiza wskaźnikowa - wskaźnik płynności bieżącej (current ratio), podwyższonej płynności (quick ratio), rotacji zapasów, rotacji należności, aktywów, środków trwałych, wskaźnik zadłużenia ogółem, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, ROA, ROE, P/E, cena do wartości księgowej, wartość księgowa na akcję, mocne i słabe strony oraz ogólna sytuacja finansowa. Analiza opłacalności ma na celu pokazanie, czy i na ile efektywna jest realizacja danego zamierzenia inwestycyjnego, przy uwzględnieniu wszystkich wydatków jakie musi ponieść inwestor oraz są spodziewane wpływy. Informacja ta ma kluczowe znaczenie zarówno dla przyszłego inwestora jak i instytucji zainteresowanej ewentualnym współfinansowaniem danego przedsięwzięcia. Efektywność ta mierzona jest m.in. poprzez oszacowanie wartości takich wskaźników jak stopa zwrotu, BEP, NPV, IRR, BCR, DGC i weryfikacji tych wartości z punktu widzenia m.in. wymogów stawianych przez potencjalne instytucje zainteresowane współfinansowaniem konkretnych projektów inwestycyjnych. Optymalizacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa polega na przeprowadzeniu audytu kosztowego, którego celem jest wyodrębnienie obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub jego procesów biznesowych, w których możliwa jest redukcja kosztów ich funkcjonowania. Optymalizację kosztową przeprowadzamy w następującym zakresie: Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie optymalizacja kosztów bieżącej działalności, takich jak koszty energii, koszty wynagrodzeń oraz koszty administracyjne, optymalizacja procesów biznesowych, zmiany w strukturze organizacyjnej i usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem, optymalizacja kosztów produkcji, zmniejszenie kosztów energii, usprawnienie procesu zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw, optymalizacja kosztów logistyki i dystrybucji, zmniejszenie kosztów transportu, zmiany w zarządzaniu flotą oraz wdrożenie planowania logistycznego. 7

8 Korzyścią przeprowadzonych działań jest obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, usprawnienie jego działania oraz zwiększenie stabilności i płynności finansowej, co w sposób bezpośredni przekłada się na wzrost jego wartości. W zakresie usług na rynku kontroli oferujemy: Fuzje, przejęcia opracowanie analizy rynku i branży, którą zainteresowany jest klient, opracowanie strategii fuzji lub przejęcia, przeprowadzenie negocjacji, montaż finansowy w przypadku transakcji zakupu, opracowanie planów integracji poszczególnych obszarów biznesowych po przeprowadzonej transakcji, opracowanie, organizacja i koordynacja procesów integracji aktywów po zrealizowaniu fuzji bądź przejęcia. Specjalne strefy ekonomiczne - wprowadzanie, nadzór Doradztwo w zakresie alokacji przychodów i kosztów związanych z działalnością podlegającą opodatkowaniu bądź zwolnioną z podatku, dyskontowanie udzielonej pomocy publicznej i wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę, ustalanie limitu pomocy publicznej oraz monitorowanie poziomu wykorzystania tego limitu. Planowanie i zarządzanie jest szeregiem działań zmierzających do osiągnięcia celów biznesowych poprzez ich realizację w ramach określonego projektu, w tym: Zarządzanie projektami inwestycyjnymi obsługa procesu wydawania dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji (pozwolenia, decyzje środowiskowe itp.), przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r. Mr 113 poz 759) oraz z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny art , pomoc w wyborze generalnych dostawców i nadzór w fazie realizacji inwestycji. Strategie rozwoju, strategie marketingowe, plany marketingowe Analizy strategiczne otoczenia biznesowego (benchmarking). Analiza pozycji konkurencyjnej. Opracowanie planów strategicznych i marketingowych firmy. Opracowanie planów finansowych. Opracowanie symulacji modelu biznesowego dla każdego z wariantów rozwoju biznesu. Opracowanie i wdrożenie Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard). Opracowanie Strategii Miasta/ Gminy. Analizy rynku, rozwoju produktów i usług Oferowane przez nas badania rynku są działaniami obejmującymi wszystkie jego obszary oraz zmierzającymi do dostarczenia na czas dokładnej i wiarygodnej informacji. W procesie badań określone zostają wymagane informacje, wyznaczona metoda zbierania informacji, realizowane jest zbieranie danych i ich analiza oraz sformułowanie 8

9 odpowiednich wniosków. Dzięki odpowiedniemu przeprowadzeniu badania uzyskać można cenne informacje dotyczące tak istotnych elementów, jakimi są np.: konkurencja, dane finansowe charakteryzujące branżę (sektor, produkt), udział w rynku, preferencje konsumentów (przy zastosowaniu różnych kryteriów), rynki zagraniczne, prognozy na poszczególne produkty i usługi i wiele innych. Kalkulacje, controlling, analizy kosztowe Wdrażanie nowych metod kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie, celem odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonują poszczególne obszary biznesowe w przedsiębiorstwie. Wartościowanie stanowisk pracy Proces obejmujący badanie, opisywanie oraz ocenianie zakresu zadań związanych z danym stanowiskiem, jak również klasyfikowanie poszczególnych stanowisk pokrewnych. Analizy struktur organizacyjnych: Analizy struktur organizacyjnych oraz procesów biznesowych określenie podziału na piony funkcjonalne, metoda zarządzania w organizacji, opracowanie zmian struktury organizacyjnej, wdrażanie zmian i struktur organizacyjnych, dopasowanie modeli strukturalnych do specyfiki organizacji i wymogów rynku, obieg dokumentów, analiza rynku wynagrodzeń (benchmarking), Stanowiskowa karta pracy. Analizy procesów biznesowych: identyfikacji poszczególnych procesów biznesowych, dekompozycji procesów na grupy, podprocesy, funkcje i zadania. W dokumencie wynikowym analizy, każdy proces jest opisany według kolejnych kroków w ramach przebiegu procesu oraz specyfikacji wymaganych informacji (takich jak wykonawcy procesów, wykorzystywane dane i dokumenty wejściowe, przetwarzanie danych i dokumentów, wygenerowane dane i dokumenty wyjściowe, powiązania i relacje z innymi procesami). Na życzenie Klienta zidentyfikowane i opisane procesy mogą być poddane ocenie pod kątem ich zasadności i efektywności. Ocena zawierać może postulowane zmiany, które powinny zoptymalizować ich przebieg w ramach umiejscowienia procesu w strukturze organizacyjnej firmy, obowiązków uczestników i właścicieli procesów oraz sposobu realizacji procesu. Opracowywanie Due Diligence projektów inwestycyjnych Zbieramy wszelkie informacje związane z możliwie każdym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia w celu zbudowania pełnego obrazu sytuacji, w jakiej (przedsiębiorstwo lub przedsięwzięcie) się znajduje. Analiza Due Diligence jest narzędziem umożliwiającym stronom realizującym strategiczne transakcje kapitałowe identyfikację ryzyka związanego z tymi transakcjami oraz identyfikację potencjalnych efektów synergicznych. 9

10 Usługa ta jest związana z przepisami dotyczącymi sposobów rozliczeń dotacji otrzymywanych ze środków unijnych. Zakres przedmiotowy audytu obejmuje m.in.: Audyty projektów dofinansowanych z UE kontrolę wewnętrzną i określenie poziomu ryzyka dotyczącego niewłaściwego wykorzystania środków, przeprowadzenie testów w celu upewnienia się, iż zdefiniowane kontrole wewnętrzne były stosowane w sposób ciągły, audyt zasadności kosztów kwalifikowanych, ich sposobu dokumentowania i ujęcia na wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont, analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu oraz kompletności otrzymanych kwot, sprawdzenie wniosków o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu, weryfikacje sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu). Usługa realizowana jest przy udziale biegłego rewidenta. W tym zakresie nasze usługi obejmują m.in. sporządzanie Lokalnych Programów Rewitalizacji dla samorządów, których celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców oraz podniesienie konkurencyjności miasta/gminy w oparciu o działania sprzyjające długofalowemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Stanowią one również niezbędny instrument do ubiegania się o pomoc finansową z Unii Europejskiej. Przykładowa struktura dokumentu: Plany/strategie rewitalizacyjne Obszar, podstawy opracowania i czas realizacji lokalnego programu rewitalizacji; Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście/gminie; Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno - społeczno - gospodarczego miasta/gminy/regionu; Podokresy programowania; Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i uzasadnienie; Planowane działania na obszarze rewitalizowanym; Plan finansowy realizacji rewitalizacji; Oczekiwane wskaźniki rewitalizacji; System wdrożenia; Sposoby monitorowania, ewaluacji, aktualizacji i komunikacji społecznej; Efekty programu. Plany finansowe oraz plany rozwoju lokalnego dla samorządów Przykładowy rozkład sporządzanego przez nas planu rozwoju lokalnego: Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza gminy/powiatu/województwa: o dane ogólne o gminie/powiecie/województwie, o środowisko przyrodnicze, 10

11 o turystyka, o zagospodarowanie przestrzenne, o gospodarka, o sfera społeczna. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu rozwoju Lokalnego. Plan finansowy na lata w układzie źródeł finansowania Planu Rozwoju Lokalnego. System wdrażania monitoringu. Public relations Planu Rozwoju Lokalnego. Ponadto oferujemy pomoc przy dostosowaniu Wieloletniego Planu Finansowego (WPI) i budżetu Gminy do wymogów funduszy europejskich, Przykładowy zakres planu gospodarowania odpadami: Plany gospodarowania odpadami Analiza stanu gospodarki odpadami. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami. Przyjęte cele w gospodarce odpadami. Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarowania odpadami. Harmonogram i sposób finansowania realizacji działań. Wnioski z prognozy oddziaływania projektu na środowisko. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu. Strategie transportowe W ramy usługi wchodzą m.in. badanie stanu istniejącego pod kątem systemu drogowo ulicznego, systemu transportu zbiorowego, systemu rowerowego, systemu transportu towarów, ruchu pieszego, nakładów finansowych na transport itp., sformułowanie celów, wariantów, środków i zasad polityki transportowej, stworzenie planu rozwoju transportu. Usługi skierowane do inwestorów: Poszukiwanie pomysłów biznesowych oraz inwestorów poszukiwanie pomysłów, w które warto zainwestować kapitał, weryfikacja rynkowa i finansowa opłacalności inwestycji, przygotowywanie analiz rynku. Usługi skierowane do przedsiębiorców chcących zrealizować swoje pomysły biznesowe: poszukiwanie i wybór najodpowiedniejszych dla danego projektu inwestorów, pomoc w prezentacji pomysłu, przygotowywanie analizy opłacalności inwestycji w celu zachęcenia potencjalnych inwestorów do udziału w projekcie. Szkolenia Organizujemy i prowadzimy szkolenia dotyczące tematyki funduszy unijnych m.in. przebiegu procesów aplikacyjnych i realizacji dofinansowywanych projektów. 11

12 Zapraszamy Państwa do współpracy! 12

AGENDA. 1. Program szkolenia 2. Krótka historia STRATEGORA 3. Zakres usług 4. Sposób działania 5. Doświadczenie i sukcesy 6. Rankingi 7.

AGENDA. 1. Program szkolenia 2. Krótka historia STRATEGORA 3. Zakres usług 4. Sposób działania 5. Doświadczenie i sukcesy 6. Rankingi 7. Prezentacja firmy AGENDA 1. Program szkolenia 2. Krótka historia STRATEGORA 3. Zakres usług 4. Sposób działania 5. Doświadczenie i sukcesy 6. Rankingi 7. Referencje Program Szkolenia 1. Prezentacja firmy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji. które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r.

PROGRAM SZKOLENIA. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji. które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r. PROGRAM SZKOLENIA Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji które odbędzie się 21 24 czerwca 2011 r. w Hotelu Ratuszowy, ul. Długa 37, 85-034 Bydgoszcz Dzień I 1. Powitanie.

Bardziej szczegółowo

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia,

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia, Biznesplan w praktyce zarządzania firmą. Autor: Aleksander Czapurko, Joanna Łukaszewicz Wstęp Rozdział 1 Pojęcie, funkcje i struktura biznesplanu Czym jest biznesplan? Funkcje biznesplanu w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY

FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY FUZJE I PRZEJĘCIA, WYCENY Staranne przygotowanie do procesu, realna ocena szans powodzenia i możliwości osiągnięcia stawianych w procesie celów oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów, zwiększają szanse

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

www.mgpremium.pl www.dotacje-unijne.org MG Premium Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Działalność MG Premium jako kancelarii doradztwa gospodarczego skupia się na dwóch obszarach: DORADZTWO PRZY POZYSKIWANIU

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Wrocław 2009

Informacje o firmie. Wrocław 2009 Informacje o firmie Wrocław 2009 Informacje ogólne Rok założenia: 1990 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko - mazurskim Phare 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza PL 01.06.09.

Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko - mazurskim Phare 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza PL 01.06.09. Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko - mazurskim Phare 001 Spójność Społeczno-Gospodarcza PL 01.0.09.01-0 -1 PROGRAM NAUCZANIA a) Ramowy program szkolenia Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE

DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE wstęp [ O NAS ] DORADZTWO EKONOMICZNE I FINANSOWE WSZECHSTRONNA WIEDZA, WIELOLETNIA PRAKTYKA Jesteśmy profesjonalną firmą konsultingową z bogatym doświadczeniem na rynku

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie: METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. W ramach świadczonych przez nas usług pozyskaliśmy ponad miliard złotych dotacji!!!

Doświadczenie: METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.  W ramach świadczonych przez nas usług pozyskaliśmy ponad miliard złotych dotacji!!! Prezentacja firmy Doświadczenie: METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. to renomowana firma doradcza, specjalizująca się w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania inwestycji w postaci dotacji, pożyczek

Bardziej szczegółowo

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem.

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI DZIAŁANIE 3.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI DZIAŁANIE 3.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁANIE 3.2 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R PODDZIAŁANIE 3.2.1 BADANIA NA RYNEK Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów Lista referencyjna PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 2015-01-02 1. Firma doradcza.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM.

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie Cel: prezentacja możliwości współpracy FORMEDIS 2/9 KIM JESTEŚMY? + jesteśmy zespołem

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw tworzenia biznes planów. Ocena projektów inwestycyjnych oraz wycena projektów inwestycyjnych

Specjalista do spraw tworzenia biznes planów. Ocena projektów inwestycyjnych oraz wycena projektów inwestycyjnych Specjalista do spraw tworzenia biznes planów CEL GŁÓWNY: Ocena projektów inwestycyjnych oraz wycena projektów inwestycyjnych Zdobycie umiejętności w zakresie oceny projektów inwestycyjnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW Jak budowac konkurencyjność firmy poprzez skuteczne zarządzanie finansowymi aspektami jej działalności TERMIN od: 19.10.2017 TERMIN do: 13.01.2018 CZAS TRWANIA:12

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata. UHY SAVJETOVANJE d.o.o. Krešimir Budiša, mag. oec., mag. for. Direktor Voditelj pripreme i provedbe EU projekata UHY SAVJETOVANJE d.o.o. We will either find a way or make one! UHY HB EKONOM Sp. z. o.o. i UHY Savjetovanje Sp.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY Poznań, luty 2015 r. I. WPROWADZENIE Zwracamy się z propozycją biznesową skierowaną do różnych osób oraz podmiotówzwiązaną z wprowadzeniem nowych lub rozszerzeniem oferowanych aktualnie

Bardziej szczegółowo

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420

Emporium Group Sp. z o.o. NIP: 8971764595 Departament księgowości ul. Rynek 39/40 REGON: 021310610 ul. Kilioskiego 28 50-102 Wrocław KRS: 0000361420 Kompleksowe usługi księgowe: Prowadzenie pełnej księgowości (księgi rachunkowe) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) Ryczałt Rozliczenia ZUS i VAT Kadry Płace Zeznania podatkowe Ewidencje

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium:

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: 2015 początkiem ogromnej fali dotacji! czyli jak i gdzie szukać pieniędzy na rozwój biznesu. Przegląd wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW SZKOLENIE FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW Często można spotkać się z opinią, że finanse, a szerzej ekonomia i prawa nią rządzące są skomplikowane i trudne. Nic bardziej mylnego. Zasady są proste, spójne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Zarządzanie projektem europejskim / redakcja naukowa Michał Trocki ; [autorzy Emil Bukłaha, Włodzimierz Dzierżanowski, Bartosz Grucza, Mateusz Juchniewicz, Waldemar Rogowski, Alicja Ryszkiewicz, Anna Siejda,

Bardziej szczegółowo

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE Anna Żyła Małgorzata Kowalczuk BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POZNAŃ 28.10.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 15 Misja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r.

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r. DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Jelenia Góra, marzec 2015 r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INWESTYCYJNE

PROJEKTY INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH SP. Z O.O. BUSINESS INNOVATING FIRM PROJEKTY INWESTYCYJNE Już od kilku lat wspieramy przedsiębiorców w zakresie przygotowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ EKSPERT FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ POZYSKAJ DOTACJE EUROPEJSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1 EUROPROJEKTY LTD. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 2006. Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych?

Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? indywidualne rozwiązania dla najlepszych Jesteśmy polsko - niemieckim mostem dla Państwa działalności Czy chcą Państwo odnosić sukcesy na rynkach niemieckojęzycznych? Oferujemy Państwu indywidualne i efektywne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Tytuł szkolenia Zarządzanie projektami Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Grzegorz Grześkiewicz Program szkolenia dzień 1 Polityka regionalna UE Polityka regionalna Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązańpomoc doradcza dla MSP Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 8 lipca

Bardziej szczegółowo

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ?

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? Krok pierwszy pozyskanie dotacji MISP pomoże Ci w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej! Dotacje unijne krok po kroku Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -

Bardziej szczegółowo