SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE SEKTOROWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO UBEZPIECZENIE FLOTY POJAZDÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. W LATACH ZNP/12/61 Procedura zgodna z Regulaminem udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową powyżej euro do wartości progowych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, przyjętym Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 10/2012 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. z dnia r. Zatwierdzam: / / Przemysław Nowak Prezes Zarządu Łódź, październik 2012 r. Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 1 z 62

2 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Instrukcja dla Wykonawców... 5 wzór formularza oferty wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ III. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DZIAŁ IV. DANE DO OCENY RYZYKA Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 2 z 62

3 DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający 1.1. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka Łódź Polska tel fax NIP REGON Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i będzie wykonywana za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na prowadzenie działalności brokerskiej nr 220/ Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że czynności realizowane w niniejszym postępowaniu przez Brokera mają charakter czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie z tego faktu wynikają z ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U nr 124 poz ) oraz powszechnie utrwalonych w obrocie gospodarczym obyczajów. 2. Oznaczenie Wykonawcy Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy obowiązujące W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową powyżej euro do wartości progowych zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, przyjęty Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 10/2012 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. z dnia r. (dalej zwanym Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 3 z 62

4 Regulaminem sektorowym) oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwana siwz lub SIWZ). 4. Opis przedmiotu zamówienia 4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. w latach , nazywana w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotem zamówienia. Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w następującym zakresie: a) Zadanie 1 Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. b) Zadanie 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora portu lotniczego z włączeniem działalności handlingowej. wraz z doubezpieczeniami związanymi ze zwiększeniem posiadanego majątku lub koniecznością przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Umowa Generalna Ubezpieczenia znajduje się w Dziale II. SIWZ Przedmiot zamówienia wg słownika CPV: Zadanie 1: a) usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej b) usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych c) usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Zadanie 2: a) usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej b) usługi ubezpieczeń transportowych, morskich i lotniczych c) usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem 5. Prawo opcji Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje prawa opcji. 6. Okres realizacji przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 4 z 62

5 6.1. Zamawiający informuje, że umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta odpowiednio: dla Zadania 1 na okres od r. do r. i będzie dotyczyła umów ubezpieczenia zawieranych w tym okresie, z zastrzeżeniem pkt dla Zadania 2 na okres od r. do r. i będzie dotyczyła umów ubezpieczenia zawieranych w tym okresie, z zastrzeżeniem pkt Zamawiający zastrzega sobie w jednostkowych przypadkach możliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach o ubezpieczenie. Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców 1. Oznaczenie postępowania 1.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZNP/12/ Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na wyżej podane oznaczenie Niniejsza SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Na pisemny wniosek Wykonawcy SIWZ może być przekazana w formie pisemnej Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne uzupełnienia, modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ oraz inne niezbędne w postępowaniu informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej: Wykonawcy winni sprawdzać na bieżąco zawartość umieszczonego na stronie internetowej folderu w celu sprawdzenia, czy zawiera on ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca. 2. Tryb postępowania 2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień związanych z działalnością sektorową o szacunkowej wartości zamówienia powyżej euro i poniżej progów kwotowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 2.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN). W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się inną walutą niż złoty polski Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 5 z 62

6 zobowiązany jest do stosowania waluty złoty polski zgodnie z przelicznikiem wynikającym z tabeli kursów walut publikowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz nie będzie stosował składek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdego dokumentu ubezpieczenia W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego odpowiednio dla każdego z zadań zostaną zawarte Umowy o wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem opisanym w Dziale III niniejszej SIWZ, gdzie Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. będzie zawsze Ubezpieczającym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Możliwe przewidywane zmiany umowy zapisano w Dziale III niniejszej SIWZ Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia (Zadania nr 1 lub 2), którą zamierza powierzyć podwykonawcom brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę. 3. Warunki udziału w postępowaniu 3.1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt IX.1. Regulaminu sektorowego, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie pkt X.4.4. Regulaminu sektorowego. Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt IX.1. Regulaminu sektorowego, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U Nr 11, poz. 66 ze zm.) w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy za spełniony poprzez złożenie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niż wynika z niniejszej siwz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Sytuacji ekonomicznej i finansowej; Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 6 z 62

7 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) warunki określone w pkt i , muszą być spełnione przez każdego z tych Wykonawców, b) warunki określone w pkt i mogą być spełnione łącznie przez tych Wykonawców. 4. Oświadczenia i dokumenty podmiotowe 4.1. Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty: oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w pkt IX.1. Regulaminu sektorowego wg Załącznika Nr 3 Dział I. Rozdział 2. SIWZ; aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt X.4.4. Regulaminu sektorowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych * oświadczenie w zakresie art. pkt X.4.4. lit. f) Regulaminu sektorowego; zezwolenie właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U Nr 11, poz. 66 ze zm.), ale w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju miejsca zamieszkania, w zakresie określonym w pkt X.4.4. Regulaminu sektorowego - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4. wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Dział I. Rozdział 2 niniejszej SIWZ) W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców (np. konsorcjum), ich oferta musi spełniać następujące wymagania: * Przez osoby fizyczne należy rozumieć podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie posiadające wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby takie powinny dostarczyć również kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeśli ją posiadają). Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 7 z 62

8 Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy najpóźniej przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowę konsorcjum). Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) w szczególności winna zawierać postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum oraz poniższe warunki: a) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera, b) cel zawarcia umowy, c) okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia), d) solidarną odpowiedzialność każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy, e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia, f) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt muszą być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie Dokumenty opisane w pkt Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U Nr 226, poz. 1817): Wykonawca, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt i i , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa: Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 8 z 62

9 4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w pkt X.4.4. Regulaminu sektorowego Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt , składa dokument potwierdzający fakt notyfikacji otrzymany od organu nadzoru kraju siedziby wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru Dokumenty, o których mowa w pkt (1), (2), (4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt (3) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt (1), (2), (3), (4), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentów, o których mowa w pkt (1), (2), (3), (4) Dokumenty, o których mowa w pkt , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 4 niniejszej SIWZ. 5. Opis sposobu przygotowania ofert 5.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań Oferta winna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub zgodnie ze złożonym pełnomocnictwem W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby ww. informacje były Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 9 z 62

10 umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/ pełnomocnictwa wymaga się wymienienia wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazania ich Pełnomocnika. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków dokonana będzie na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty złożonych dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści dołączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać że Wykonawca spełnił wymagane warunki ZAWARTOŚĆ OFERTY Oferta winna zawierać: 1) Formularz oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Dział I. Rozdział 2. SIWZ, podpisany przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela. 2) Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 Dział I. Rozdział 2. SIWZ, podpisany przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela. 3) Oświadczenia i dokumenty wymienione w Dziale I. pkt ) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał (lub kopię poświadczoną notarialnie) stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kserokopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 10 z 62

11 5) W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie FORMA OFERTY Zaleca się, aby strony oferty zostały kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Zaleca się również, aby w treści oferty została umieszczona informacja o liczbie stron oferty Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: oraz opisane: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. S. Maczka Łódź Oferta na ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. w latach Nie otwierać przed dniem , godz. 10:30 Konsekwencje niewłaściwego oznakowania oferty ponosi Wykonawca Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Dziale III SIWZ, muszą mieć treść zgodną z tymi wzorami. 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ 6.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem (42) lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane w formie pisemnej, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu Pytania należy kierować na numer faxu (42) , drogą elektroniczną lub pisemnie na adres: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35, Łódź, podając nazwę i numer sprawy Jeżeli Zamawiający / Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 11 z 62

12 6.4. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty lub złożonych dokumentów wyjaśnienia te mogą być składane faxem / drogą elektroniczną W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów składane są one w formie określonej odpowiednio dla uzupełnianego dokumentu Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Przed terminem składania ofert, Komisja/Inicjator Zamawiającego może zwrócić się do Zarządu Spółki o zgodę na wprowadzenie modyfikacji treści SIWZ, a w uzasadnionych przypadkach o przedłużenie terminu składania ofert (uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia zmian). Po uzyskaniu zatwierdzenia modyfikacji przez Zarząd Spółki, Sekretarz Komisji/Inicjator Zamawiającego niezwłocznie umieszcza zmodyfikowaną treść SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego i/bądź przekazuje ją wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Jeżeli jest to uzasadnione treścią i zakresem zmian, wraz z informacją o modyfikacji SIWZ umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego informację o przedłużeniu terminu do składania ofert i/bądź przesyła się ją wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Zmodyfikowana treść SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Komisja/Inicjator zamawiającego ustala treść wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Sekretarz Komisji/Inicjator Zamawiającego umieszcza treść wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego i/bądź przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania Do kontaktowania się z wykonawcami Zamawiający wyznacza nast. osoby: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Jacek Światłowski, Dyrektor Finansowy, tel , Magdalena Tomicka, Specjalista ds. Budżetowania i Analiz, tel , Tomasz Strzelczuk, Główny Mechanik, tel , w sprawach dotyczących zagadnień formalno-prawnych: Sylwia Rybarczyk, Koordynator Zespołu ds. Zamówień Publicznych i Umów, tel , Artur Fraj, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Umów, tel , Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 12 z 62

13 7. Miejsce i termin składania ofert 7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przesyłając ją na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1 Działu I Informacje ogólne lub osobiście w siedzibie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35, Łódź, Sekretariat Biura Portu Termin składania ofert: do dnia r., do godz. 10: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu z zachowaniem formy pisemnej przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem: WYCOFANIE. 8. Okres związania ofertą 8.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni Bieg terminu związania ofertą, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i liczony jest łącznie z tym dniem Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 9. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 9.1. Wysokość i okres ważności wadium Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: dla zadania ,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych zł 00/100 gr.) przed upływem terminu składania ofert dla zadania ,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych zł 00/100 gr.) przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 13 z 62

14 BANK PEKAO S.A., z dopiskiem "Wadium - Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. w latach Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt , przed upływem terminu składania ofert Wadium wnoszone w formach określonych w pkt ppkt 2)-5), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt SIWZ Dokumenty, o których mowa w pkt ppkt 2)-5), należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert z dopiskiem: Wadium - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zakończeniu postępowania wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zaakceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takiej sytuacji Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których w niniejszej SIWZ, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. OTWARCIE I OCENA OFERT Otwarcia, badania i oceny ofert dokonuje Komisja przetargowa Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Gen. S. Maczka 35, Łódź, sala konferencyjna w dniu r. o godz. 10:30, w sali PLL Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny oferty oraz terminu wykonania zamówienia Na posiedzeniach niejawnych Inicjator/Komisja przetargowa dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 14 z 62

15 10.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Inicjator/Komisja Zamawiającego może zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie w wyznaczonym przez nią terminie brakujących dokumentów i oświadczeń. Inicjator/Komisja wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych pełnomocnictw, albo którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji Zamawiający może podjąć decyzję o odrzuceniu oferty, jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności: jej treść nie odpowiada treści SIWZ; zawiera rażąco niską cenę; została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny z wyłączeniem omyłek rachunkowych, Wykonawca nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści jego oferty; jest ona nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa Zamawiający wyklucza Wykonawcę z prowadzonego postępowania jeżeli zajdą przesłanki określone w pkt X.4.4. Regulaminu sektorowego Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty, w szczególności w następujących przypadkach: gdy składka roczna dla danego przedmiotu ubezpieczenia nie będzie odpowiadała iloczynowi podanej ceny jednostkowej (stopy składki) i sumy ubezpieczenia, to za prawidłowo podane przyjmuje się cenę jednostkową (stopę składki) oraz sumę ubezpieczenia, gdy łączna składka roczna za dane ubezpieczenie nie będzie odpowiadała sumie składek rocznych dla każdego przedmiotu ubezpieczenia, to za prawidłowo podane przyjmuje się składki roczne, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek W toku dokonywania oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz treści złożonych przez nich oświadczeń i dokumentów. 11. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie odpowiednio kryterium: 1) dla zadania 1 cena 100% 2) dla zadania 2 cena 100% Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 15 z 62

16 2) Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 12. Sposób obliczenia ceny oferty i dokonania oceny ofert Kryterium CENA : Cena oferty odpowiednio dla zadania 1 i zadania 2 to suma składek ubezpieczeniowych (brutto) podanych w Załączniku nr 2A i/lub 2B Dział I. Rozdział 2. SIWZ SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA OFEROWANEJ CENY Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o informacje zawarte w niniejszej SIWZ Wszystkie składniki ceny oferty winny być wyrażone w złotych polskich i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Ceny jednostkowe i stopa składek określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy będzie wypłacał brokerowi Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. kurtaż brokerski w wysokości zwyczajowo przyjętych stawek obowiązujących dla firm brokerskich Ostateczna ocena oferty Oferty nieodrzucone będą oceniane wg wzoru: P i = [(C min / C i ) x 100 pkt] gdzie: P i całkowita liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, C min najniższa cena oferty spośród ofert podlegających ocenie, C i cena oferty ocenianej, W przypadku zastosowania w/w kryteriów Zamawiający otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z w/w działania Za ofertę najkorzystniejszą dla danego zadania zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. (P i) Poprawianie omyłek w ofercie Zamawiający będzie poprawiał omyłki zgodnie z pkt X.4.5. Regulaminu sektorowego W szczególności Zamawiający dokona poprawienia omyłek: 1) niezgodność zapisu miedzy ceną ofertową napisaną liczbą i słownie zamawiający uzna jako cenę ofertową cenę napisaną słownie, 2) omyłka w wyliczeniu ceny skorygowanie wyniku wyliczenia poprzez sprawdzenie jego wyliczenia i założenie poprawności (składników lub czynników) i poprawienie wyniku wyliczenia (sumy lub iloczynu), 3) omyłka w podanych nazwach wykonawców (firm) - skorygowanie nazw wg właściwych dokumentów rejestrowych firmy lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 16 z 62

17 12.6. Oferta z rażąco niską ceną Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość cen Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Uzupełnienie oferty Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert oraz winny być złożone w formie zgodnej z zapisami SIWZ. 13. Wybór najkorzystniejszej oferty i udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta dla danego zadania będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, tj. otrzyma największą łączną liczbę punktów, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 12 niniejszej SIWZ. Zamawiający spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, wybierze ofertę z najniższą ceną Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta Umowa o wykonanie zamówienia Dział III SIWZ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 17 z 62

18 Informacje z pkt Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 14. Przesłanki unieważnienia postępowania Inicjator/Komisja wnioskuje o unieważnienie postępowania (tj. zamknięcie postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert), jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności: w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która przeznaczona została na finansowanie zamówienia; postępowanie jest dotknięte wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy; zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Spółki O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego. 15. Formalności, jakich Wykonawca musi dopełnić przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: wskazać osobę / osoby, która będzie podpisywała umowę, przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów określających status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa, przedłożyć listę podwykonawców (o ile dotyczy), którzy będą wykonywać zamówienie w zakresie wskazanym w ofercie. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej PROTEST Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Spółkę postanowień Regulaminu, przysługują środki odwoławcze, o ile wartość zamówienia przekracza równowartość euro Postępowaniu protestacyjno -odwoławczemu nie podlega: a) wybór trybu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia; b) zawieszenie postępowania przetargowego w związku ze zgłoszonym protestem; Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 18 z 62

19 c) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny Z zastrzeżeniem ust. 2, wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca może złożyć umotywowany pisemny protest do Inicjatora/Przewodniczącego Komisji Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia powzięcia lub możliwości powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Inicjatora/ Przewodniczącego Komisji w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Inicjator/Komisja odrzuca protest wniesiony po terminie Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: a) jeżeli nie wniesiono odwołania z upływem terminu do wniesienia odwołania, b) jeżeli wniesiono odwołanie z dniem doręczenia decyzji, o której mowa w pkt Po wniesieniu protestu Inicjator/Komisja może zawiesić postępowanie, informując o tym jego uczestników Inicjator/Komisja rozpatruje protest najpóźniej w terminie 7 dni od jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie jest równoznaczny z jego oddaleniem Do czasu rozstrzygnięcia postępowania protestacyjno-odwoławczego nie można zawrzeć umowy w sprawie o zamówienie W rozstrzygnięciu protestu Inicjator/Komisja podaje uzasadnienie rozstrzygnięcia. Stosowne pismo do Wykonawcy podpisuje Inicjator/Przewodniczący Komisji lub jego zastępca lub Zarząd Spółki W przypadku uwzględnienia protestu Inicjator/Komisja powtarza oprotestowaną czynność informując o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców ODWOŁANIE Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy, który wniósł protest, przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Inicjatora/Przewodniczącego Komisji do Zarządu Spółki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu protestu lub upływu terminu do jego rozpatrzenia Wraz ze złożonym przez Wykonawcę odwołaniem Inicjator/Przewodniczący Komisji przekazuje Zarządowi Spółki dokumentację postępowania, w tym protest i jego rozstrzygnięcie Decyzja Zarządu Spółki w przedmiocie rozstrzygnięcia odwołania jest ostateczna i nie podlega dalszym środkom odwoławczym Decyzję w sprawie odwołania wraz z uzasadnieniem Inicjator/Przewodniczący Komisji przesyła niezwłocznie odwołującemu się W przypadku uwzględnienia odwołania Inicjator/Komisja powtarza oprotestowaną czynność informując o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców. 17. Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia zawiera projekt umowy zgodnie z postanowieniami Działu III niniejszej SIWZ. Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 19 z 62

20 17.2. Projekt umowy o wykonanie zamówienia, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę. Ubezpieczenie floty pojazdów i odpowiedzialności cywilnej ZNP/12/61 Strona 20 z 62

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo