KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8)"

Transkrypt

1 KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Podrozdział, dotyczy uwaga którego Rozdział 1. Przekazywanie środków w ramach PO KL/1.1. Zasady ogólne/ Podstawy prawne Treść uwagi Uzasadnienie Stanowisko IZ PO KL W odniesieniu do aktu prawnego Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy zmienić numer i rok dziennika urzędowego z Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. na Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz Podstawy prawne Dodanie systemu realizacji PO KL do podstawy prawnej jest nielogiczne. Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. System realizacji PO KL stanowią: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,, Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Uwaga uwzględniona. Uwaga uwzględniona. 1

2 Kapitał Ludzki , Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zgodnie z rozdziałem 1.1. Zasady ogólne, Podstawy prawne: System przepływów finansowych w ramach PO KL regulują następujące akty prawne i dokumenty. System realizacji nie jest natomiast dokumentem ani aktem prawny, ale zbiorem dokumentów. Ponadto jednym z jego kluczowych elementów są właśnie Zasady finansowania. 3 WUP Kraków/ IP Zaciąganie zobowiązań IP komponentu regionalnego PO KL ma możliwość dokonywania realokacji pomiędzy Działaniami tego samego Priorytetu. Zawężenie możliwości dokonywania realokacji pomiędzy Działaniami tylko tego samego Priorytetu usztywnia zasady dotyczące realizacji PO KL. Brak możliwości przenoszenia alokacji pomiędzy Priorytetami może spowodować, iż w końcowym okresie realizacji programu pozostaną oszczędności w Priorytetach i alokacja nie będzie w pełni wykorzystana. Uwaga niezasadna. Realokacje środków między Priorytetami wymagają zmiany Programu, a więc muszą zostać poprzedzone odpowiednią zgodą KE. W związku z powyższym, IZ monitoruje poziom kontraktacji i oszczędności na poszczególnych Priorytetach i w oparciu o dane zgłoszone przez IP dokonuje realokacji między Priorytetami. Nie ma zatem możliwości dokonywania realokacji pomiędzy Priorytetami samodzielnie przez IP. 2

3 4 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Brak pełnych danych w KSI (SIMIK 07-13) do zastosowania algorytmu. Z poziomu IP/IP2 nie są dostępne informacje o nałożonych korektach systemowych. Dodatkowo w KSI nie są pomniejszane dane na poszczególnych deklaracjach IP. Szacowanie wartości autokorekty odbywa się w korelacji z danymi przekazywanymi przez IZ w arkuszu zawierającym wartość środków wspólnotowych możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu. Mając powyższe na uwadze, twierdzenie, że: pozostałe dane niezbędne do zastosowania algorytmu dostępne są w krajowym systemie informatycznym KSI SIMIK jest oczywiście błędne. IP/IP2 są tym samym uzależnione od przekazywania przez IZ danych zawartych w arkuszu z limitem środków, natomiast prace, które IP musi wykonać, aby właściwie panować nad środkami na poddziałaniach są bardzo żmudne i czasochłonne. Zgodnie z metodologią naliczania korekt systemowych korekta, w związku z tym, że nie można przypisać jej do konkretnego projektu, naliczana jest na poziomie deklaracji IZ na poszczególne osie Priorytetowe a nie do poświadczenia sporządzanego przez IP. Jednocześnie, IZ przekazała do wiadomości IP metodologię wyliczania autokorekt na podstawie danych zawartych w KSI, w związku z czym IP dysponuje wiedzą co do sposobu wyliczania korekty systemowej. Dane IZ powinny służyć jedynie porównaniu celem zlokalizowania ewentualnych błędów w wyliczeniach. 5 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 1.2 Zasady przekazywania środków na finansowanie programu W takim przypadku zgodnie z art.192 ust.3 UFP BGK prowadzi obsługę wypłat na współfinansowanie PO KL w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej. Zgodnie z treścią przywołanego art.192 u.3 UFP. Proponowany zapis jest powtórzeniem treści art. 192 ust. 3 i informacji o zleceniu dokonywania wypłat do BGK. 6 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Treść Zasad odbiega od treści Porozumienia IZ/IP w zakresie zwrotu nieprawidłowości systemowych. W treści Porozumienia IP nie wskazano możliwości dochodzenia nieprawidłowości systemowych (nienależyte Działanie IP) bezpośrednio od IP2 ani środków własnych samorządu jako źródła pochodzenia środków podlegają- Powyższa uwaga dotyczy w większym stopniu porozumień niż Zasad finansowania PO KL. Jednocześnie, IZ PO KL nie przewiduje w najbliższym czasie aktualizacji po- 3

4 cych zwrotowi. Ponadto w Porozumieniu wskazano katalog aktów, których naruszenie jest niezbędną przesłanką do zaistnienia odpowiedzialności instytucji. rozumień w tym zakresie. Porozumienie jest zawarte pomiędzy IZ i IP w związku z czym nie jest właściwe regulowanie w nim wzajemnych stosunków pomiędzy IZ i IP2 (IW). 7 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Komponent Regionalny IP wnioskuje o usunięcie zapisu: W przypadku stwierdzenia, iż na skutek nienależytego działania lub zaniechania IP/IP2 (IW), prowadzącego do naruszenia zasad i wytycznych, w szczególności w zakresie wyboru projektu, skutkujących nieprawidłowym wykorzystaniem środków w ramach Programu. Instytucja Zarządzająca po analizie stanu faktycznego, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, może wezwać IP/IP2 (IW) do zwrotu kwoty dofinansowania przekazanego na rzecz beneficjenta ze środków własnych samorządu województwa. Niedopuszczalne jest wyposażenie IZ w tak daleko idące uprawnienia na podstawie dokumentu nie posiadającego rangi ustawowej. Ponadto, zaproponowana w dokumencie forma jest nieakceptowalna z uwagi na jej niedoookreśloność. Brak precyzyjnie i jasno określonych przesłanek ewentualnego nałożenia na samorząd tak daleko idących sankcji. Brak jest definicji nienależytego działania, brak jest także określonej procedury stwierdzania naruszenia przez co decyzja ta ma charakter uznaniowy. Niedopuszczalna jest sytuacja aby samorząd był obciążany jakimikolwiek sankcjami bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, umożliwienia wypowiedzenia się co do przedmiotu sprawy, przedstawienia. Nie określono także procedury odwoławczej ani i przede wszystkim formy wezwania. Powyższy zapis został już ujęty w porozumieniach zawartych pomiędzy IZ i IP, jednak IZ dostrzega konieczność ujęcia go również w Zasadach, a więc dokumencie, do którego stosowania zobowiązane są instytucje w Programie. Decyzje wydawane wobec IP mają taki sam charakter jak decyzje o zwrocie wydawane wobec beneficjentów. Ponadto, powyższy zapis ma zdaniem IZ PO KL umocowanie w ustawie o finansach publicznych. W zakresie braku precyzyjnego określenia przesłanek uwaga niezasadna. Decyzje wydawane wobec beneficjentów wydawane są na podstawie art. 207 ufp, mimo, że w ufp nie zdefiniowano np. wskazanych w tym art. przesłanek 8 Urząd Marszałkowski w Łodzi. Podrozdział ostatni akapit str. 13. Prosimy zapis dotyczący odpowiedzialności IP/IP2 za naruszenie zasad i wytycznych w zakresie możliwości W przypadku tak istotnych i znaczących w skutkach finansowych decyzji, które mogą obejmować Zgodnie z zawartymi porozumieniami, w tym zakresie stosuje się ustawę o finan- 4

5 odwołania się od powyższej decyzji. całe konkursy związane z przyjętym schematem działania powinno się dać każdej IP / IP 2 możliwość odwołania od decyzji IZ. sach publicznych (do ustalenia konkretna podstawa, bo art. 207 ogranicza się do beneficjentów). Jeżeli w danej sytuacji jest podstawa prawna do żądania zwrotu w ufp IZ wydaje decyzję administracyjną o zwrocie, a zgodnie z KPA od decyzji ministra przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, potem zaś skarga do sądu administracyjnego. Jeżeli wezwanie do zwrotu miałoby mieć podstawę czysto umowną (porozumienie), IP/IP2 ma możliwość odwołania się do sądu powszechnego. 9 ŚBRR W przypadku stwierdzenia, iż na skutek nienależytego działania lub zaniechania Zdaniem IP zapis zbyt nieprecyzyjny, niejednoznacznie wskazujący na sytuacje powodujące opisane konsekwencje. IP wyraża swoje obawy co do sytuacji i procesu decydowania o winie IP/IP2 w przedmiotowej kwestii, zwłaszcza jeśli miałyby miejsce zdarzenia (np. brak jakiejś pozornie nieistotnej informacji w WND) leżące po stronie beneficjenta, którym mimo wszelkich starań IP/IP2 nie byłaby w stanie na czas zaradzić. Trudno tu podawać konkretne przykłady, jednak zbyt szeroki i nie sprecyzowany wachlarz możliwości (tudzież niezbyt konkretne zapisy w Zasadach) budzi obawy czy dana instytucja mimo poprawnie wykonywanym procedurom nie znajdzie się w sytuacji, w której, w ocenie IZ, będzie zmuszona wziąć winę na siebie. Oczywiście, wyrażając swoje obawy, IP nie ma na myśli sytuacji jedno- W zakresie braku precyzyjnego określenia przesłanek uwaga niezasadna. Decyzje wydawane wobec beneficjentów wydawane są na podstawie art. 207 ufp, mimo, że w ufp nie zdefiniowano wskazanych w tym art. przesłanek 5

6 znacznych, w których beneficjent ewidentnie dokonuje wydatków niekwalifikowalnych. 10 WUP w Lublinie Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Nie uwzględniono również zapisów stanowiska IZ PO KL (z dnia znak: DZF-IV Mli/12). Uwaga uwzględniona. 11 UMWP komponent regionalny str. 11 Uwaga o zwrocie środków przez IP w razie stwierdzenia naruszenia zasad i wytycznych na skutek nienależytego działania, zaniechania IP jest zbędna. Informacje o konsekwencjach naruszenia zasad i wytycznych na skutek nienależytego działania, zaniechania IP zawarte są w Porozumieniu w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL. IZ dostrzega konieczność ujęcia tych zapisów również w Zasadach, a więc dokumencie, do którego stosowania zobowiązane są instytucje w Programie. 12 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Zasady dokonywania zwrotów Projekty państwowych jednostek budżetowych IW/IP (2 razy) IW (IP2)/IP (3 razy) Prawidłowość zapisu IP/IW (IP2) Uwaga uwzględniona Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie IW (IP2)/IP Projekty w ramach współpracy ponadnarodowej Zadania merytoryczne Zasada efektywnego zarządzania finansami IP/IP Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność IW (IP2)/IP Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku be- IP/IP2(IW) (2 razy) 6

7 neficjenta o płatność Kwoty odzyskane a kwoty wycofane W przypisie 54 Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)/instytucja Pośrednicząca IW (IP2)/IP (2 razy) IW (IP2)/IP IW (IP2)/IP (2 razy) 13 UMWŚ Zasady dokonywania zwrotów Treść zapisu: Natomiast odsetki oraz inne dochody uzyskiwane w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (tj. kary umowne, opłaty rezygnacyjne, wadia, itp.) jest niezgodna z podrozdziałem gdzie jest wskazane, że Przychód stanowią również kary umowne z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy zawartej z wykonawcą lub innej umowy związanej z realizacją projektu. UMWŚ Uwaga uwzględniona 14 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Rozdział I, podrozdział 1.2, sekcja 1.2.4, pkt , str. 14 akapit 1 Błąd pisarski w treści: W ramach komponentu regionalnego PO KL samorządy województw w pełniące rolę IP W treści zdania niepotrzebnie występuje przyimek w Uwaga uwzględniona. 15 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Rozdział I, podrozdział 1.2, sekcja 1.2.4, pkt , str. 14 akapit 4 Brakuje zamknięcia nawiasu w ostatnim podpunkcie tj. na rachunek dochodów budżetu państwa prowadzony przez MRR (w zakresie środków dotacji celowej z lat ubiegłych. Brakuje zamknięcia nawiasu. Uwaga uwzględniona 7

8 16 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 17 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 18 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 19 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Rozdział I, podrozdział 1.2, sekcja 1.2.4, pkt , str. 14 akapit 6 Błąd pisarski w treści: Ponowne wykorzystanie zwróconych środków z budżetu środków europejskich w ramach upoważnień przyznanych danej instytucji na dany roku budżetowy Brak zapisów dotyczących: - zasad odzyskiwania środków zwróconych na rachunek bankowy MRR oraz MF (BGK) oraz, - możliwości dokonywania przez IP kompensaty w odniesieniu do środków stanowiących dochód budżetu państwa zwróconych w roku bieżącym (pismo MRR znak: DZF-IX AK/12 nk: 80428/12 z dnia ) Zasady dokonywania zwrotów w ramach komponentu regionalnego informacje przekazywane przez IP/IW (IP2) 20 UMWŚ umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu W pierwszym akapicie samorządy województw w pełniące rolę IP Właściwa nazwa rozporządzenia: Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności Proponuje się stworzenie taryfikatora, który określi czytelne zasady niekwalifikowania części lub całości wynagrodzenia personelu zarządzającego w projekcie, w przypadku, gdy stwierdzono nieprawidłową realizację zadań przez personel zarządzający (np. Be- Zamiast roku powinno być słowo rok. Zasady finansowania określają jedynie zasady dokonywania zwrotów bez jednoczesnego wskazania zasad odzyskiwania środków przez IP, w tym możliwość dokonywania przez IP kompensaty środków. Ponadto, możliwość wykorzystania mechanizmu kompensaty środków podlegających zwrotowi na rzecz beneficjenta w przypadku uchylonych decyzji. Błąd literowy Brak wskazania pełnej nazwy rozporządzenia w dwóch przypadkach w tym samym podrozdziale. Aktualnie brak podstaw prawnych i odpowiednich zapisów w dokumentach strategicznych, które pozwalałyby niekwalifikować część/całość wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. Uwaga uwzględniona Uwaga uwzględniona Uwaga uwzględniona Uwaga uwzględniona. Podstawą prawną jest np. zapis Wytycznych o racjonalnym i efektywnym wydatkowaniu środków. Taka ogólna podstawa powoduje jedno- 8

9 neficjent uporczywie nie uwzględnia uwag zgłaszanych do wniosków o płatność lub notorycznie składa wnioski o płatność wadliwe lub / i ze znacznym opóźnieniem). cześnie, że każdorazowo IP / IP2 musi dokonać oceny stopnia nieprawidłowości z uwzględnieniem indywidualnego charakteru sprawy. IZ nie planuje opracowywania taryfikatora w tym zakresie. 21 UMWŚ umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu Proponuje się rozszerzenie paragrafu 25 ust. 2 punkt 5 umowy o dofinansowanie poprzez dookreślenie, iż przesłanką do rozwiązania umowy może być również niezłożenie wniosku o płatność w wyznaczonym terminie (np. 3 miesiące lub 2 wezwania IP do złożenia wniosku). Przedmiotowy zapis może skutkować większą dyscypliną Beneficjentów. Uwaga nieuwzględniona 25 ust. 2 umowy obejmuje proponowaną przesłankę rozwiązania umowy, a przy tym jest wystarczająco ogólny, aby obejmować inne możliwe naruszenia związane ze składaniem wniosków o płatność. 22 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Zabezpieczenie środków na finansowanie projektów POKL Właściwa nazwa rozporządzenia: Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność Brak wskazania pełnej nazwy rozporządzenia. Uwaga uwzględniona. 23 Urząd Marszałkowski w Łodzi. Podrozdział str. 24 oraz podrozdział rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem str. 65 Czy beneficjent może wykazywać wkład własny w ramach kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtowo? w jakiej formie wymagać potwierdzenia wniesienia wkładu własnego w takim wypadku dla stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych. Jeśli musi dokumentować wkład własny wnoszony w ramach kosztów bezpośrednich w punkcie str. 65 należy jako wyjątek do np. kontroli na miejscu podać także dokumenty w zakresie potwierdzenia wkładu własnego. Wnioskodawca powinien dysponować dokumentami na potwierdzenie poniesienia wkładu własnego, szczegółowe zapisy w zakresie dokumentowania wkładu własnego dotyczą przykładowo wkładu niepieniężnego, z drugiej strony co do zasady Beneficjent nie musi dysponować dokumentami aby wykazać poniesienie kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtowo, niewielkie doprecyzowanie dotyczy jedynie.nie IZ PO KL nie dostrzega potrzeby zamieszczania tak szczegółowych zapisów w dokumentach programowych. Co do zasady, rozliczanie wkładu własnego w projektach realizowanych z zastosowaniem metod uproszczonych odbywa się na zasadach ogólnych określonych dla rozliczania bezpośrednich kosztów ryczałto- 9

10 W przypisie nr 5 wpisano: Wkład w formie finansowej i niepieniężnej niekoniecznie musi być wnoszony przez beneficjenta. Może być wnoszony także przez partnera i uczestników projektu, np. w formie symbolicznych opłat pobieranych od uczestników projektu (lub np. od rodziców dzieci w Poddziałaniu 9.1.1), o ile przedmiotowe środki zostały uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu jako wkład własny. Natomiast w piśmie MRR (sygnatura DZF- IV IK/12) z dnia r. napisano, iż jeśli opłaty nie będą uwzględnione we wniosku o dofinansowanie jako wkład własny będą stanowiły przychód projektu o ile nie znajdą pokrycia w wydatkach. ma takiego doprecyzowania w ramach konsultowanych zasad finansowania PO KL, Wytyczne kwalifikowania wydatków PO KL także nie precyzują tej kwestii. Prosimy ujednolić zapisy w Zasadach finansowania z wspomnianymi pismami. wych. Oznacza to m.in., że nie ma obowiązku gromadzenia dokumentacji finansowo-księgowej dokumentującej wniesienie wkładu własnego do projektu rozliczanego z zastosowaniem uproszczeń. 24 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Wkład własny Należy usunąć zdanie: Jednocześnie wkład własny ze środków prywatnych może przekraczać ww. próg. Zdanie jest zbędne biorąc pod uwagę, iż poprzedza je zdanie: Wysokość wymaganego wkładu własnego określana jest w dokumentacji konkursowej, przy czym wkład własny ze środków publicznych nie może być wyższy niż poziom współfinansowania krajowego w Programie, tj. 15% środków publicznych. Oczywistym jest więc, iż limit 15 % dotyczy środków publicznych. Próg więc w ogóle nie dotyczy środków prywatnych więc bezprzedmiotowe jest rozstrzyganie czy wkład prywatny może czy też Zapis czysto informacyjny. 10

11 nie może go przekraczać. 25 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Wkład własny W przypisie nr 5 konieczne jest wyjaśnienie sformułowania symbolicznych opłat. Kwestia ta jest przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych w zasadzie od początku okresu programowania. Istnieje konieczność jej rozstrzygnięcia w sposób jednoznaczny. IZ PO KL nie planuje uszczegóławiać dalej kwestii opłat. Decyzja w tym zakresie należy do IP / IP2. 26 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 27 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Wkład własny Dodatkowo w takim przypadku należy zweryfikować, czy wkład własny wniesiony w ten sposób nie prowadzi to podwójnego finansowania wydatków Wkład własny Ostatnie zdanie wskazuje: Wkład prywatny podlega rozliczeniu we wnioskach o płatność, a następnie jest agregowany w Poświadczeniu i deklaracji wydatków od Instytucji Wdrażającej (IP2) w zakresie Priorytetu V lub Poświadczeniu i deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej 28 UMWŚ wkład własny W przypadku niewniesienia wkładu w kwocie wskazanej w umowie, IP lub IW (IP 2) może proporcjonalnie obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania Błąd literowy, właściwe: do Przytoczona została niewłaściwa nazwa dokumentu. Brak słów od. Proponuje się doprecyzowanie, sytuacji, w których IP powinna lub nie obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania. Ponadto nie wskazano formy, w której ma zostać obniżone dofinansowanie (czy chodzi o aneks do umowy czy też o niekwalifikowanie części dofinansowania na końcowym wniosku o płatność). Uwaga uwzględniona. Są słowa od. Doprecyzowanie nie jest potrzebne, decyzja należy bowiem do IP / IP2. Natomiast IZ może pomóc IP / IP2 poprzez udzielenie wskazówek w odrębnym piśmie. Forma aneksu nie jest potrzebna z tego względu, że to w umowie beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w określonej wysokości. 29 UMWŚ Wkład własny Wkład własny prywatny: należy 11

12 30 UMWŚ Wkład własny Brak informacji o pomniejszaniu wydatków kwalifikowanych podlegających certyfikacji o wydatki poniesione w ramach wkładu prywatnego. 31 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 32 Wojewódzki Urząd Pracy Konieczność zapewnienia właściwego poziomu źródeł współfinansowania krajowego występuje na poziomie komponentu regionalnego, nie poszczególnych Działań wkład własny Proponuje się zmianę zapisu na łączna wartość wkładu własnego i dota- obszerniej wyjaśnić kwestię wnoszenia wkładu własnego ze środków prywatnych, który może przekraczać próg 15% ze względu na fakt iż na chwilę obecną w ramach 15% zawiera się zarówno wkład publiczny współfinansowany ze środków krajowych jak i wkład prywatny. W monecie kiedy środki prywatne przekroczą ten próg zachwiany zostanie montaż finansowy projektu. Należy doprecyzować zapis mówiący o możliwości przekroczenia w/w progu. Ponadto należałoby umieścić przykład dot. Obliczania wkładu własnego prywatnego który przekracza podany próg. Na podstawie Porozumienia IZ/IP IP jest zobligowana do zapewnienia odpowiedniego poziomu źródeł na poziomie całego komponentu regionalnego, nie danych Działań. W oparciu o powyższe IP może wprowadzić wymagania dotyczące ponoszenia wkładu własnego w Działaniach dotychczas charakteryzujących się dofinansowaniem na poziomie 100%. Wprowadzenie zapisu a takim brzmieniu spowoduje zamknięcie Wkład własny, zakwalifikowany ze względu na status prawny beneficjenta jako prywatny, zawsze będzie w całości traktowany jako prywatny nawet w sytuacji, gdy będzie pierwotnie pochodził ze źródeł publicznych. Jednocześnie, w Zasadach finansowania PO KL nie określono limitu wkładu prywatnego. Wkład ten może przekraczać 15% wartości projektu i nie ma to wpływu na zachwianie montażu finansowego projektu w zakresie EFS i krajowego współfinansowania publicznego. Przedmiotowa informacja związana jest bardziej z poświadczaniem wydatków, a nie wkładem własnym prywatnym jako takim. Uwaga niezrozumiała. Uwaga nie dotyczy treści komentowanego rozdziału. Uwaga częściowo uwzględniona. W Zasadach finanso- 12

13 w Opolu cji celowej nie może przekroczyć 15 % projektu z właściwym montażem finansowym zapewniającym wkład EFS na poziomie 85% wania PO KL doprecyzowano zapisy w tym zakresie. 33 WUP Szczecin (IP) Wkład własny Obowiązek wniesienia wkładu własnego powinien być odczuwalny dla Beneficjenta, a nie dla uczestnika. Wskazano, iż wkład w formie finansowej i niepieniężnej niekoniecznie musi być wnoszony przez Beneficjenta. Może być wnoszony także przez partnera i uczestników projektu. Uważamy, iż wkład własny Beneficjenta nie powinien być zastępowany wkładem wnoszonym przez uczestników projektu bez względu na jego formę. Wkład własny obligatoryjnie powinien być wniesiony przez beneficjenta lub partnera projektu (jeśli wynika to z zapisów umowy partnerskiej między nimi). Możliwość wniesienia wkładu w ramach opłat od uczestników może powodować zastąpienie wkładu Beneficjenta i przerzucenie tego kosztu na uczestników (składek, wpisowych itp.). Obowiązek wniesienia wkładu własnego powinien być odczuwalny dla Beneficjenta, a nie dla uczestnika. Ciekawa propozycja, ale już teraz Zasady finansowania PO KL przewidują m.in., że opłaty od uczestników powinny mieć wymiar symboliczny. Ponadto, wkład własny jest wnoszony w ramach projektu bez względu na rodzaj podmiotu wnoszącego wkład. Beneficjent może zdecydować o konieczności wniesienia wkładu własnego przez partnera/uczestnika, to beneficjent już na etapie aplikowania o środki deklaruje źródło wkładu własnego, co odpowiednio reguluje się w umowie. IP / IP2 ma prawo wymagać od beneficjenta dokładnego określenia źródeł pochodzenia wkładu własnego we wniosku o dofinansowanie projektu, co następnie podlega ocenia przez IP / IP2. 34 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego Str. 24 Błędnie przywołano numer podrozdziału jest a winno być Błąd pisarski Uwaga uwzględniona. Natomiast jeżeli w trakcie weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki niewygasające zostaną stwierdzone wydatki niekwalifikowane, stosu- 13

14 je się zasady określone w podrozdziale powinno być str PARP Podrozdział Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego W zdaniu dot. wydatków niekwalifikowanych ze środków niewygasających należy odwołać się do właściwej sekcji z Zasad finansowania (propozycja zapisu: Natomiast jeżeli w trakcie weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki niewygasające zostaną stwierdzone wydatki niekwalifikowalne, stosuje się zasady określone w podrozdziale ). W zdaniu dot. wydatków niekwalifikowanych ze środków niewygasających odwołano się do błędnej sekcji z Zasad (Wprowadzanie zmian do projektu), właściwa sekcja to: (Kwoty odzyskane i kwoty wycofane). Uwaga uwzględniona. 36 UMWŚ z uwzględnieniem Wątpliwość IP budzi fakt konieczność z jednej strony dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z końcem roku budżetowego, co pozostaje w sprzeczności z 30dniowym terminem rozliczenia projektu oraz dokonania zwrotu niewykorzystanych środków- w sytuacji, gdy okres realizacji projektu upływa z dniem danego roku budżetowego; Należałoby ewentualnie doprecyzować, czy niezależenie od daty zakończenia projektu (31.12 danego roku) - w przypadku dotacji celowej - obowiązuje termin zwrotu niewykorzystanych środków w trybie art. 168, a nie zaś 30dniowy termin na dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków, co w konsekwencji zaburzy uniemożliwi w pełni regulowanie zobowiązań finansowych w roku następnym. Uwaga uwzględniona. Doprecyzowano zapis w Zasadach finansowania PO KL. 37 UMWŚ Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego W przypadku projektów których zakończenie okresu realizacji przypada na koniec roku budżetowego beneficjent nie ma obowiązku zwrotu z dniem 31 grudnia na konto Instytucji Pośredniczącej niewykorzystanych środków dotacji celowej. W związku z rozliczeniem końcowym projektu Beneficjent ma obowiązek przed upływem 30 dni kalendarzowych złożyć końcowy wniosek o płatność oraz dokonać zwrotu niewykorzystanych środków (oszczędności). Z uwagi na fakt, że ( ) Zgodnie z art. 168 UFP, IP dokonuje zwrotu środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym w termi- Uwaga uwzględniona. Doprecyzowano zapis w Zasadach finansowania PO KL. 14

15 nie do 31 stycznia roku następnego. Brak możliwości dochowania przez beneficjenta 30 dniowego terminu zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu w części dotyczącej dotacji celowej. Proponuje się umieszczenie przykładu obrazującego sposób dokonywania zwrotów w projektach, których okres realizacji kończy się w ostatnim dniu kalendarzowym roku. 38 WUP Szczecin (IP) Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego- uzupełnienie o Działanie 6.2 instrumenty inżynierii finansowej. Zapisy dotyczące zwrotu środków w ramach dotacji celowej wraz z końcem roku budżetowego, powinny zostać uzupełnione o kwestie związane z realizacją wsparcia w ramach Działania 6.2 instrumenty inżynierii finansowej. Uwaga uwzględniona. 39 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe str. 28 IP proponuje uszczegółowienie zapisu: Odsetki zgromadzone przez beneficjenta na przedmiotowym rachunku bankowym od środków otrzymanego dofinansowania stanowią dochód budżetu państwa i z końcem roku podlegają zwrotowi w pełnej wysokości na wskazany przez właściwą IP / IW (IP2) rachunek W opinii IP dodanie zapisu w pełnej wysokości ma na celu uniknięcia błędnych zwrotów odsetek dokonywanych przez beneficjentów na rachunek MF. Uwaga uwzględniona. 40 WUP w Lublinie Projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe W części Projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe znajduje się zapis: Warunkiem przekazania drugiej transzy (n+1) jest złożenie wniosku o płatność rozliczającego pierwszą transzę (n), jego zweryfikowanie przez właściwą IP Usprawnienie procesu rozliczania projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL, Poddziałanie i Kwestia jest regulowania w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego 15

16 / IW (IP2) oraz spełnienie następujących warunków: - wykazanie w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez beneficjenta dalszych wyjaśnień; - nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem w trybie natychmiastowym. Proponuje się w punkcie Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie doprecyzować podobny warunek w zakresie przekazania kolejnej transzy Beneficjentom. Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL, w minimalnym zakresie wzoru umowy o dofinansowanie. Na jego podstawie nie mam możliwości stosowania zasad przekazywania kolejnych transz zaliczki w sposób analogiczny jak w projektach konkursowych. 41 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Inne projekty systemowe Zgodnie z treścią umowa ramowa ma miejsce w odniesieniu do projektów systemowych w Poddziałaniu 6.1.3, 7.1.1, Brak wskazania Poddziałania Dokument szczególny nie przewiduje wprost, że w Poddziałaniu ma zastosowanie umowa ramowa. 42 UMWŚ Projekty własne samorządu województwa Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości wykazywania we wniosku o płatność odsetek bankowych (formularz nie przewiduje tego) należy stosownie zmienić poniższy zapis: Odsetki bankowe od środków przekazanych na rachunek samorządu województwa oraz rachunek wyodrębniony na cele projektu stanowią dochód samorządu województwa i nie są wykazywane we wniosku o płatność. Powyższe pozwoli zachować zgodność z przypisem 14 Zasad finansowania PO KL. Uwaga nieuwzględniona (niezrozumiała). Obecne zapisy są ze sobą spójne. 16

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY RAPORTOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH FINANSOWYCH W RAMACH PO KL 2007-2013 Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział/sekcja/pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział /pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP)

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo