KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8)"

Transkrypt

1 KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Podrozdział, dotyczy uwaga którego Rozdział 1. Przekazywanie środków w ramach PO KL/1.1. Zasady ogólne/ Podstawy prawne Treść uwagi Uzasadnienie Stanowisko IZ PO KL W odniesieniu do aktu prawnego Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy zmienić numer i rok dziennika urzędowego z Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. na Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz Podstawy prawne Dodanie systemu realizacji PO KL do podstawy prawnej jest nielogiczne. Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. System realizacji PO KL stanowią: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,, Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Uwaga uwzględniona. Uwaga uwzględniona. 1

2 Kapitał Ludzki , Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zgodnie z rozdziałem 1.1. Zasady ogólne, Podstawy prawne: System przepływów finansowych w ramach PO KL regulują następujące akty prawne i dokumenty. System realizacji nie jest natomiast dokumentem ani aktem prawny, ale zbiorem dokumentów. Ponadto jednym z jego kluczowych elementów są właśnie Zasady finansowania. 3 WUP Kraków/ IP Zaciąganie zobowiązań IP komponentu regionalnego PO KL ma możliwość dokonywania realokacji pomiędzy Działaniami tego samego Priorytetu. Zawężenie możliwości dokonywania realokacji pomiędzy Działaniami tylko tego samego Priorytetu usztywnia zasady dotyczące realizacji PO KL. Brak możliwości przenoszenia alokacji pomiędzy Priorytetami może spowodować, iż w końcowym okresie realizacji programu pozostaną oszczędności w Priorytetach i alokacja nie będzie w pełni wykorzystana. Uwaga niezasadna. Realokacje środków między Priorytetami wymagają zmiany Programu, a więc muszą zostać poprzedzone odpowiednią zgodą KE. W związku z powyższym, IZ monitoruje poziom kontraktacji i oszczędności na poszczególnych Priorytetach i w oparciu o dane zgłoszone przez IP dokonuje realokacji między Priorytetami. Nie ma zatem możliwości dokonywania realokacji pomiędzy Priorytetami samodzielnie przez IP. 2

3 4 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Brak pełnych danych w KSI (SIMIK 07-13) do zastosowania algorytmu. Z poziomu IP/IP2 nie są dostępne informacje o nałożonych korektach systemowych. Dodatkowo w KSI nie są pomniejszane dane na poszczególnych deklaracjach IP. Szacowanie wartości autokorekty odbywa się w korelacji z danymi przekazywanymi przez IZ w arkuszu zawierającym wartość środków wspólnotowych możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu. Mając powyższe na uwadze, twierdzenie, że: pozostałe dane niezbędne do zastosowania algorytmu dostępne są w krajowym systemie informatycznym KSI SIMIK jest oczywiście błędne. IP/IP2 są tym samym uzależnione od przekazywania przez IZ danych zawartych w arkuszu z limitem środków, natomiast prace, które IP musi wykonać, aby właściwie panować nad środkami na poddziałaniach są bardzo żmudne i czasochłonne. Zgodnie z metodologią naliczania korekt systemowych korekta, w związku z tym, że nie można przypisać jej do konkretnego projektu, naliczana jest na poziomie deklaracji IZ na poszczególne osie Priorytetowe a nie do poświadczenia sporządzanego przez IP. Jednocześnie, IZ przekazała do wiadomości IP metodologię wyliczania autokorekt na podstawie danych zawartych w KSI, w związku z czym IP dysponuje wiedzą co do sposobu wyliczania korekty systemowej. Dane IZ powinny służyć jedynie porównaniu celem zlokalizowania ewentualnych błędów w wyliczeniach. 5 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 1.2 Zasady przekazywania środków na finansowanie programu W takim przypadku zgodnie z art.192 ust.3 UFP BGK prowadzi obsługę wypłat na współfinansowanie PO KL w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej. Zgodnie z treścią przywołanego art.192 u.3 UFP. Proponowany zapis jest powtórzeniem treści art. 192 ust. 3 i informacji o zleceniu dokonywania wypłat do BGK. 6 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Treść Zasad odbiega od treści Porozumienia IZ/IP w zakresie zwrotu nieprawidłowości systemowych. W treści Porozumienia IP nie wskazano możliwości dochodzenia nieprawidłowości systemowych (nienależyte Działanie IP) bezpośrednio od IP2 ani środków własnych samorządu jako źródła pochodzenia środków podlegają- Powyższa uwaga dotyczy w większym stopniu porozumień niż Zasad finansowania PO KL. Jednocześnie, IZ PO KL nie przewiduje w najbliższym czasie aktualizacji po- 3

4 cych zwrotowi. Ponadto w Porozumieniu wskazano katalog aktów, których naruszenie jest niezbędną przesłanką do zaistnienia odpowiedzialności instytucji. rozumień w tym zakresie. Porozumienie jest zawarte pomiędzy IZ i IP w związku z czym nie jest właściwe regulowanie w nim wzajemnych stosunków pomiędzy IZ i IP2 (IW). 7 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Komponent Regionalny IP wnioskuje o usunięcie zapisu: W przypadku stwierdzenia, iż na skutek nienależytego działania lub zaniechania IP/IP2 (IW), prowadzącego do naruszenia zasad i wytycznych, w szczególności w zakresie wyboru projektu, skutkujących nieprawidłowym wykorzystaniem środków w ramach Programu. Instytucja Zarządzająca po analizie stanu faktycznego, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, może wezwać IP/IP2 (IW) do zwrotu kwoty dofinansowania przekazanego na rzecz beneficjenta ze środków własnych samorządu województwa. Niedopuszczalne jest wyposażenie IZ w tak daleko idące uprawnienia na podstawie dokumentu nie posiadającego rangi ustawowej. Ponadto, zaproponowana w dokumencie forma jest nieakceptowalna z uwagi na jej niedoookreśloność. Brak precyzyjnie i jasno określonych przesłanek ewentualnego nałożenia na samorząd tak daleko idących sankcji. Brak jest definicji nienależytego działania, brak jest także określonej procedury stwierdzania naruszenia przez co decyzja ta ma charakter uznaniowy. Niedopuszczalna jest sytuacja aby samorząd był obciążany jakimikolwiek sankcjami bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, umożliwienia wypowiedzenia się co do przedmiotu sprawy, przedstawienia. Nie określono także procedury odwoławczej ani i przede wszystkim formy wezwania. Powyższy zapis został już ujęty w porozumieniach zawartych pomiędzy IZ i IP, jednak IZ dostrzega konieczność ujęcia go również w Zasadach, a więc dokumencie, do którego stosowania zobowiązane są instytucje w Programie. Decyzje wydawane wobec IP mają taki sam charakter jak decyzje o zwrocie wydawane wobec beneficjentów. Ponadto, powyższy zapis ma zdaniem IZ PO KL umocowanie w ustawie o finansach publicznych. W zakresie braku precyzyjnego określenia przesłanek uwaga niezasadna. Decyzje wydawane wobec beneficjentów wydawane są na podstawie art. 207 ufp, mimo, że w ufp nie zdefiniowano np. wskazanych w tym art. przesłanek 8 Urząd Marszałkowski w Łodzi. Podrozdział ostatni akapit str. 13. Prosimy zapis dotyczący odpowiedzialności IP/IP2 za naruszenie zasad i wytycznych w zakresie możliwości W przypadku tak istotnych i znaczących w skutkach finansowych decyzji, które mogą obejmować Zgodnie z zawartymi porozumieniami, w tym zakresie stosuje się ustawę o finan- 4

5 odwołania się od powyższej decyzji. całe konkursy związane z przyjętym schematem działania powinno się dać każdej IP / IP 2 możliwość odwołania od decyzji IZ. sach publicznych (do ustalenia konkretna podstawa, bo art. 207 ogranicza się do beneficjentów). Jeżeli w danej sytuacji jest podstawa prawna do żądania zwrotu w ufp IZ wydaje decyzję administracyjną o zwrocie, a zgodnie z KPA od decyzji ministra przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, potem zaś skarga do sądu administracyjnego. Jeżeli wezwanie do zwrotu miałoby mieć podstawę czysto umowną (porozumienie), IP/IP2 ma możliwość odwołania się do sądu powszechnego. 9 ŚBRR W przypadku stwierdzenia, iż na skutek nienależytego działania lub zaniechania Zdaniem IP zapis zbyt nieprecyzyjny, niejednoznacznie wskazujący na sytuacje powodujące opisane konsekwencje. IP wyraża swoje obawy co do sytuacji i procesu decydowania o winie IP/IP2 w przedmiotowej kwestii, zwłaszcza jeśli miałyby miejsce zdarzenia (np. brak jakiejś pozornie nieistotnej informacji w WND) leżące po stronie beneficjenta, którym mimo wszelkich starań IP/IP2 nie byłaby w stanie na czas zaradzić. Trudno tu podawać konkretne przykłady, jednak zbyt szeroki i nie sprecyzowany wachlarz możliwości (tudzież niezbyt konkretne zapisy w Zasadach) budzi obawy czy dana instytucja mimo poprawnie wykonywanym procedurom nie znajdzie się w sytuacji, w której, w ocenie IZ, będzie zmuszona wziąć winę na siebie. Oczywiście, wyrażając swoje obawy, IP nie ma na myśli sytuacji jedno- W zakresie braku precyzyjnego określenia przesłanek uwaga niezasadna. Decyzje wydawane wobec beneficjentów wydawane są na podstawie art. 207 ufp, mimo, że w ufp nie zdefiniowano wskazanych w tym art. przesłanek 5

6 znacznych, w których beneficjent ewidentnie dokonuje wydatków niekwalifikowalnych. 10 WUP w Lublinie Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Nie uwzględniono również zapisów stanowiska IZ PO KL (z dnia znak: DZF-IV Mli/12). Uwaga uwzględniona. 11 UMWP komponent regionalny str. 11 Uwaga o zwrocie środków przez IP w razie stwierdzenia naruszenia zasad i wytycznych na skutek nienależytego działania, zaniechania IP jest zbędna. Informacje o konsekwencjach naruszenia zasad i wytycznych na skutek nienależytego działania, zaniechania IP zawarte są w Porozumieniu w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL. IZ dostrzega konieczność ujęcia tych zapisów również w Zasadach, a więc dokumencie, do którego stosowania zobowiązane są instytucje w Programie. 12 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Zasady dokonywania zwrotów Projekty państwowych jednostek budżetowych IW/IP (2 razy) IW (IP2)/IP (3 razy) Prawidłowość zapisu IP/IW (IP2) Uwaga uwzględniona Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie IW (IP2)/IP Projekty w ramach współpracy ponadnarodowej Zadania merytoryczne Zasada efektywnego zarządzania finansami IP/IP Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność IW (IP2)/IP Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku be- IP/IP2(IW) (2 razy) 6

7 neficjenta o płatność Kwoty odzyskane a kwoty wycofane W przypisie 54 Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)/instytucja Pośrednicząca IW (IP2)/IP (2 razy) IW (IP2)/IP IW (IP2)/IP (2 razy) 13 UMWŚ Zasady dokonywania zwrotów Treść zapisu: Natomiast odsetki oraz inne dochody uzyskiwane w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (tj. kary umowne, opłaty rezygnacyjne, wadia, itp.) jest niezgodna z podrozdziałem gdzie jest wskazane, że Przychód stanowią również kary umowne z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy zawartej z wykonawcą lub innej umowy związanej z realizacją projektu. UMWŚ Uwaga uwzględniona 14 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Rozdział I, podrozdział 1.2, sekcja 1.2.4, pkt , str. 14 akapit 1 Błąd pisarski w treści: W ramach komponentu regionalnego PO KL samorządy województw w pełniące rolę IP W treści zdania niepotrzebnie występuje przyimek w Uwaga uwzględniona. 15 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Rozdział I, podrozdział 1.2, sekcja 1.2.4, pkt , str. 14 akapit 4 Brakuje zamknięcia nawiasu w ostatnim podpunkcie tj. na rachunek dochodów budżetu państwa prowadzony przez MRR (w zakresie środków dotacji celowej z lat ubiegłych. Brakuje zamknięcia nawiasu. Uwaga uwzględniona 7

8 16 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 17 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 18 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 19 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Rozdział I, podrozdział 1.2, sekcja 1.2.4, pkt , str. 14 akapit 6 Błąd pisarski w treści: Ponowne wykorzystanie zwróconych środków z budżetu środków europejskich w ramach upoważnień przyznanych danej instytucji na dany roku budżetowy Brak zapisów dotyczących: - zasad odzyskiwania środków zwróconych na rachunek bankowy MRR oraz MF (BGK) oraz, - możliwości dokonywania przez IP kompensaty w odniesieniu do środków stanowiących dochód budżetu państwa zwróconych w roku bieżącym (pismo MRR znak: DZF-IX AK/12 nk: 80428/12 z dnia ) Zasady dokonywania zwrotów w ramach komponentu regionalnego informacje przekazywane przez IP/IW (IP2) 20 UMWŚ umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu W pierwszym akapicie samorządy województw w pełniące rolę IP Właściwa nazwa rozporządzenia: Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności Proponuje się stworzenie taryfikatora, który określi czytelne zasady niekwalifikowania części lub całości wynagrodzenia personelu zarządzającego w projekcie, w przypadku, gdy stwierdzono nieprawidłową realizację zadań przez personel zarządzający (np. Be- Zamiast roku powinno być słowo rok. Zasady finansowania określają jedynie zasady dokonywania zwrotów bez jednoczesnego wskazania zasad odzyskiwania środków przez IP, w tym możliwość dokonywania przez IP kompensaty środków. Ponadto, możliwość wykorzystania mechanizmu kompensaty środków podlegających zwrotowi na rzecz beneficjenta w przypadku uchylonych decyzji. Błąd literowy Brak wskazania pełnej nazwy rozporządzenia w dwóch przypadkach w tym samym podrozdziale. Aktualnie brak podstaw prawnych i odpowiednich zapisów w dokumentach strategicznych, które pozwalałyby niekwalifikować część/całość wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. Uwaga uwzględniona Uwaga uwzględniona Uwaga uwzględniona Uwaga uwzględniona. Podstawą prawną jest np. zapis Wytycznych o racjonalnym i efektywnym wydatkowaniu środków. Taka ogólna podstawa powoduje jedno- 8

9 neficjent uporczywie nie uwzględnia uwag zgłaszanych do wniosków o płatność lub notorycznie składa wnioski o płatność wadliwe lub / i ze znacznym opóźnieniem). cześnie, że każdorazowo IP / IP2 musi dokonać oceny stopnia nieprawidłowości z uwzględnieniem indywidualnego charakteru sprawy. IZ nie planuje opracowywania taryfikatora w tym zakresie. 21 UMWŚ umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu Proponuje się rozszerzenie paragrafu 25 ust. 2 punkt 5 umowy o dofinansowanie poprzez dookreślenie, iż przesłanką do rozwiązania umowy może być również niezłożenie wniosku o płatność w wyznaczonym terminie (np. 3 miesiące lub 2 wezwania IP do złożenia wniosku). Przedmiotowy zapis może skutkować większą dyscypliną Beneficjentów. Uwaga nieuwzględniona 25 ust. 2 umowy obejmuje proponowaną przesłankę rozwiązania umowy, a przy tym jest wystarczająco ogólny, aby obejmować inne możliwe naruszenia związane ze składaniem wniosków o płatność. 22 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Zabezpieczenie środków na finansowanie projektów POKL Właściwa nazwa rozporządzenia: Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność Brak wskazania pełnej nazwy rozporządzenia. Uwaga uwzględniona. 23 Urząd Marszałkowski w Łodzi. Podrozdział str. 24 oraz podrozdział rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem str. 65 Czy beneficjent może wykazywać wkład własny w ramach kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtowo? w jakiej formie wymagać potwierdzenia wniesienia wkładu własnego w takim wypadku dla stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych. Jeśli musi dokumentować wkład własny wnoszony w ramach kosztów bezpośrednich w punkcie str. 65 należy jako wyjątek do np. kontroli na miejscu podać także dokumenty w zakresie potwierdzenia wkładu własnego. Wnioskodawca powinien dysponować dokumentami na potwierdzenie poniesienia wkładu własnego, szczegółowe zapisy w zakresie dokumentowania wkładu własnego dotyczą przykładowo wkładu niepieniężnego, z drugiej strony co do zasady Beneficjent nie musi dysponować dokumentami aby wykazać poniesienie kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtowo, niewielkie doprecyzowanie dotyczy jedynie.nie IZ PO KL nie dostrzega potrzeby zamieszczania tak szczegółowych zapisów w dokumentach programowych. Co do zasady, rozliczanie wkładu własnego w projektach realizowanych z zastosowaniem metod uproszczonych odbywa się na zasadach ogólnych określonych dla rozliczania bezpośrednich kosztów ryczałto- 9

10 W przypisie nr 5 wpisano: Wkład w formie finansowej i niepieniężnej niekoniecznie musi być wnoszony przez beneficjenta. Może być wnoszony także przez partnera i uczestników projektu, np. w formie symbolicznych opłat pobieranych od uczestników projektu (lub np. od rodziców dzieci w Poddziałaniu 9.1.1), o ile przedmiotowe środki zostały uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu jako wkład własny. Natomiast w piśmie MRR (sygnatura DZF- IV IK/12) z dnia r. napisano, iż jeśli opłaty nie będą uwzględnione we wniosku o dofinansowanie jako wkład własny będą stanowiły przychód projektu o ile nie znajdą pokrycia w wydatkach. ma takiego doprecyzowania w ramach konsultowanych zasad finansowania PO KL, Wytyczne kwalifikowania wydatków PO KL także nie precyzują tej kwestii. Prosimy ujednolić zapisy w Zasadach finansowania z wspomnianymi pismami. wych. Oznacza to m.in., że nie ma obowiązku gromadzenia dokumentacji finansowo-księgowej dokumentującej wniesienie wkładu własnego do projektu rozliczanego z zastosowaniem uproszczeń. 24 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Wkład własny Należy usunąć zdanie: Jednocześnie wkład własny ze środków prywatnych może przekraczać ww. próg. Zdanie jest zbędne biorąc pod uwagę, iż poprzedza je zdanie: Wysokość wymaganego wkładu własnego określana jest w dokumentacji konkursowej, przy czym wkład własny ze środków publicznych nie może być wyższy niż poziom współfinansowania krajowego w Programie, tj. 15% środków publicznych. Oczywistym jest więc, iż limit 15 % dotyczy środków publicznych. Próg więc w ogóle nie dotyczy środków prywatnych więc bezprzedmiotowe jest rozstrzyganie czy wkład prywatny może czy też Zapis czysto informacyjny. 10

11 nie może go przekraczać. 25 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Wkład własny W przypisie nr 5 konieczne jest wyjaśnienie sformułowania symbolicznych opłat. Kwestia ta jest przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych w zasadzie od początku okresu programowania. Istnieje konieczność jej rozstrzygnięcia w sposób jednoznaczny. IZ PO KL nie planuje uszczegóławiać dalej kwestii opłat. Decyzja w tym zakresie należy do IP / IP2. 26 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 27 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Wkład własny Dodatkowo w takim przypadku należy zweryfikować, czy wkład własny wniesiony w ten sposób nie prowadzi to podwójnego finansowania wydatków Wkład własny Ostatnie zdanie wskazuje: Wkład prywatny podlega rozliczeniu we wnioskach o płatność, a następnie jest agregowany w Poświadczeniu i deklaracji wydatków od Instytucji Wdrażającej (IP2) w zakresie Priorytetu V lub Poświadczeniu i deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej 28 UMWŚ wkład własny W przypadku niewniesienia wkładu w kwocie wskazanej w umowie, IP lub IW (IP 2) może proporcjonalnie obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania Błąd literowy, właściwe: do Przytoczona została niewłaściwa nazwa dokumentu. Brak słów od. Proponuje się doprecyzowanie, sytuacji, w których IP powinna lub nie obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania. Ponadto nie wskazano formy, w której ma zostać obniżone dofinansowanie (czy chodzi o aneks do umowy czy też o niekwalifikowanie części dofinansowania na końcowym wniosku o płatność). Uwaga uwzględniona. Są słowa od. Doprecyzowanie nie jest potrzebne, decyzja należy bowiem do IP / IP2. Natomiast IZ może pomóc IP / IP2 poprzez udzielenie wskazówek w odrębnym piśmie. Forma aneksu nie jest potrzebna z tego względu, że to w umowie beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w określonej wysokości. 29 UMWŚ Wkład własny Wkład własny prywatny: należy 11

12 30 UMWŚ Wkład własny Brak informacji o pomniejszaniu wydatków kwalifikowanych podlegających certyfikacji o wydatki poniesione w ramach wkładu prywatnego. 31 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 32 Wojewódzki Urząd Pracy Konieczność zapewnienia właściwego poziomu źródeł współfinansowania krajowego występuje na poziomie komponentu regionalnego, nie poszczególnych Działań wkład własny Proponuje się zmianę zapisu na łączna wartość wkładu własnego i dota- obszerniej wyjaśnić kwestię wnoszenia wkładu własnego ze środków prywatnych, który może przekraczać próg 15% ze względu na fakt iż na chwilę obecną w ramach 15% zawiera się zarówno wkład publiczny współfinansowany ze środków krajowych jak i wkład prywatny. W monecie kiedy środki prywatne przekroczą ten próg zachwiany zostanie montaż finansowy projektu. Należy doprecyzować zapis mówiący o możliwości przekroczenia w/w progu. Ponadto należałoby umieścić przykład dot. Obliczania wkładu własnego prywatnego który przekracza podany próg. Na podstawie Porozumienia IZ/IP IP jest zobligowana do zapewnienia odpowiedniego poziomu źródeł na poziomie całego komponentu regionalnego, nie danych Działań. W oparciu o powyższe IP może wprowadzić wymagania dotyczące ponoszenia wkładu własnego w Działaniach dotychczas charakteryzujących się dofinansowaniem na poziomie 100%. Wprowadzenie zapisu a takim brzmieniu spowoduje zamknięcie Wkład własny, zakwalifikowany ze względu na status prawny beneficjenta jako prywatny, zawsze będzie w całości traktowany jako prywatny nawet w sytuacji, gdy będzie pierwotnie pochodził ze źródeł publicznych. Jednocześnie, w Zasadach finansowania PO KL nie określono limitu wkładu prywatnego. Wkład ten może przekraczać 15% wartości projektu i nie ma to wpływu na zachwianie montażu finansowego projektu w zakresie EFS i krajowego współfinansowania publicznego. Przedmiotowa informacja związana jest bardziej z poświadczaniem wydatków, a nie wkładem własnym prywatnym jako takim. Uwaga niezrozumiała. Uwaga nie dotyczy treści komentowanego rozdziału. Uwaga częściowo uwzględniona. W Zasadach finanso- 12

13 w Opolu cji celowej nie może przekroczyć 15 % projektu z właściwym montażem finansowym zapewniającym wkład EFS na poziomie 85% wania PO KL doprecyzowano zapisy w tym zakresie. 33 WUP Szczecin (IP) Wkład własny Obowiązek wniesienia wkładu własnego powinien być odczuwalny dla Beneficjenta, a nie dla uczestnika. Wskazano, iż wkład w formie finansowej i niepieniężnej niekoniecznie musi być wnoszony przez Beneficjenta. Może być wnoszony także przez partnera i uczestników projektu. Uważamy, iż wkład własny Beneficjenta nie powinien być zastępowany wkładem wnoszonym przez uczestników projektu bez względu na jego formę. Wkład własny obligatoryjnie powinien być wniesiony przez beneficjenta lub partnera projektu (jeśli wynika to z zapisów umowy partnerskiej między nimi). Możliwość wniesienia wkładu w ramach opłat od uczestników może powodować zastąpienie wkładu Beneficjenta i przerzucenie tego kosztu na uczestników (składek, wpisowych itp.). Obowiązek wniesienia wkładu własnego powinien być odczuwalny dla Beneficjenta, a nie dla uczestnika. Ciekawa propozycja, ale już teraz Zasady finansowania PO KL przewidują m.in., że opłaty od uczestników powinny mieć wymiar symboliczny. Ponadto, wkład własny jest wnoszony w ramach projektu bez względu na rodzaj podmiotu wnoszącego wkład. Beneficjent może zdecydować o konieczności wniesienia wkładu własnego przez partnera/uczestnika, to beneficjent już na etapie aplikowania o środki deklaruje źródło wkładu własnego, co odpowiednio reguluje się w umowie. IP / IP2 ma prawo wymagać od beneficjenta dokładnego określenia źródeł pochodzenia wkładu własnego we wniosku o dofinansowanie projektu, co następnie podlega ocenia przez IP / IP2. 34 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego Str. 24 Błędnie przywołano numer podrozdziału jest a winno być Błąd pisarski Uwaga uwzględniona. Natomiast jeżeli w trakcie weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki niewygasające zostaną stwierdzone wydatki niekwalifikowane, stosu- 13

14 je się zasady określone w podrozdziale powinno być str PARP Podrozdział Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego W zdaniu dot. wydatków niekwalifikowanych ze środków niewygasających należy odwołać się do właściwej sekcji z Zasad finansowania (propozycja zapisu: Natomiast jeżeli w trakcie weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki niewygasające zostaną stwierdzone wydatki niekwalifikowalne, stosuje się zasady określone w podrozdziale ). W zdaniu dot. wydatków niekwalifikowanych ze środków niewygasających odwołano się do błędnej sekcji z Zasad (Wprowadzanie zmian do projektu), właściwa sekcja to: (Kwoty odzyskane i kwoty wycofane). Uwaga uwzględniona. 36 UMWŚ z uwzględnieniem Wątpliwość IP budzi fakt konieczność z jednej strony dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z końcem roku budżetowego, co pozostaje w sprzeczności z 30dniowym terminem rozliczenia projektu oraz dokonania zwrotu niewykorzystanych środków- w sytuacji, gdy okres realizacji projektu upływa z dniem danego roku budżetowego; Należałoby ewentualnie doprecyzować, czy niezależenie od daty zakończenia projektu (31.12 danego roku) - w przypadku dotacji celowej - obowiązuje termin zwrotu niewykorzystanych środków w trybie art. 168, a nie zaś 30dniowy termin na dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków, co w konsekwencji zaburzy uniemożliwi w pełni regulowanie zobowiązań finansowych w roku następnym. Uwaga uwzględniona. Doprecyzowano zapis w Zasadach finansowania PO KL. 37 UMWŚ Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego W przypadku projektów których zakończenie okresu realizacji przypada na koniec roku budżetowego beneficjent nie ma obowiązku zwrotu z dniem 31 grudnia na konto Instytucji Pośredniczącej niewykorzystanych środków dotacji celowej. W związku z rozliczeniem końcowym projektu Beneficjent ma obowiązek przed upływem 30 dni kalendarzowych złożyć końcowy wniosek o płatność oraz dokonać zwrotu niewykorzystanych środków (oszczędności). Z uwagi na fakt, że ( ) Zgodnie z art. 168 UFP, IP dokonuje zwrotu środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym w termi- Uwaga uwzględniona. Doprecyzowano zapis w Zasadach finansowania PO KL. 14

15 nie do 31 stycznia roku następnego. Brak możliwości dochowania przez beneficjenta 30 dniowego terminu zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu w części dotyczącej dotacji celowej. Proponuje się umieszczenie przykładu obrazującego sposób dokonywania zwrotów w projektach, których okres realizacji kończy się w ostatnim dniu kalendarzowym roku. 38 WUP Szczecin (IP) Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego- uzupełnienie o Działanie 6.2 instrumenty inżynierii finansowej. Zapisy dotyczące zwrotu środków w ramach dotacji celowej wraz z końcem roku budżetowego, powinny zostać uzupełnione o kwestie związane z realizacją wsparcia w ramach Działania 6.2 instrumenty inżynierii finansowej. Uwaga uwzględniona. 39 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe str. 28 IP proponuje uszczegółowienie zapisu: Odsetki zgromadzone przez beneficjenta na przedmiotowym rachunku bankowym od środków otrzymanego dofinansowania stanowią dochód budżetu państwa i z końcem roku podlegają zwrotowi w pełnej wysokości na wskazany przez właściwą IP / IW (IP2) rachunek W opinii IP dodanie zapisu w pełnej wysokości ma na celu uniknięcia błędnych zwrotów odsetek dokonywanych przez beneficjentów na rachunek MF. Uwaga uwzględniona. 40 WUP w Lublinie Projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe W części Projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe znajduje się zapis: Warunkiem przekazania drugiej transzy (n+1) jest złożenie wniosku o płatność rozliczającego pierwszą transzę (n), jego zweryfikowanie przez właściwą IP Usprawnienie procesu rozliczania projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL, Poddziałanie i Kwestia jest regulowania w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego 15

16 / IW (IP2) oraz spełnienie następujących warunków: - wykazanie w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez beneficjenta dalszych wyjaśnień; - nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem w trybie natychmiastowym. Proponuje się w punkcie Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie doprecyzować podobny warunek w zakresie przekazania kolejnej transzy Beneficjentom. Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL, w minimalnym zakresie wzoru umowy o dofinansowanie. Na jego podstawie nie mam możliwości stosowania zasad przekazywania kolejnych transz zaliczki w sposób analogiczny jak w projektach konkursowych. 41 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Inne projekty systemowe Zgodnie z treścią umowa ramowa ma miejsce w odniesieniu do projektów systemowych w Poddziałaniu 6.1.3, 7.1.1, Brak wskazania Poddziałania Dokument szczególny nie przewiduje wprost, że w Poddziałaniu ma zastosowanie umowa ramowa. 42 UMWŚ Projekty własne samorządu województwa Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości wykazywania we wniosku o płatność odsetek bankowych (formularz nie przewiduje tego) należy stosownie zmienić poniższy zapis: Odsetki bankowe od środków przekazanych na rachunek samorządu województwa oraz rachunek wyodrębniony na cele projektu stanowią dochód samorządu województwa i nie są wykazywane we wniosku o płatność. Powyższe pozwoli zachować zgodność z przypisem 14 Zasad finansowania PO KL. Uwaga nieuwzględniona (niezrozumiała). Obecne zapisy są ze sobą spójne. 16

17 43 UMWŚ projekty partnerskie Proponuje się wprowadzenie definicji pracownika oraz współpracownika, a także dookreślenie zasad finansowania oraz kwestii rozliczeń między partnerem a liderem 44 UMWŚ Pod drugim akapitem dodać fragment ze zaktualizowanego Zakresu realizacji projektów partnerskich: nie jest dopuszczalne zlecanie zadań pomiędzy podmiotami partnerstwa, w tym kierowanie zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów partnerstwa podczas udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, a także angażowanie pracowników lub współpracowników Lidera lub Partnera przez inny podmiot partnerstwa w zakresie obowiązków tych osób, które wynikają z zatrudnienia przez jeden z podmiotów partnerstwa; 45 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego 46 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego Projekty partnerskie Właściwa nazwa Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Projekty w ramach współpracy ponadnarodowej 47 UMWŚ Projekty instrumentów inżynierii finansowej W przypadku realizacji projektu współpracy ponadnarodowej co do zasady partnerzy ponadnarodowi ponoszą koszty proporcjonalnie do uzyskanych korzyści wynikających z nawiązanej współpracy. Nazwa tabeli Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. Projekty instrumentów inżynierii finansowej mogą być realizowane w ramach Brak przedmiotowych regulacji w zasadach finansowania. Ujednolicenie dokumentów w tym zakresie Niepełna nazwa dokumentu. Przy realizacji projektów w ramach współpracy ponadnarodowej gdy niemożliwe jest zastosowanie zasady wzajemności partnerzy ponadnarodowi powinni uzgodnić zasady podziału kosztów. W całości kursywą. Projekty instrumentów inżynierii finansowej mogą być realizowane Problem ten szerzej opisano w Zakresie realizacji projektów partnerskich określonym przez IZ PO KL. Brak potrzeby powtarzania tych samych zapisów. Uwaga uwzględniona. Uwaga uwzględniona. Uwaga uwzględniona. Uwaga uwzględniona. 17

18 Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej w komponencie centralnym oraz Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w komponencie regionalnym PO KL. Str. 37 w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w komponencie centralnym oraz Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w komponencie regionalnym PO KL. Należałoby ujednolicić nazwę Działania. 48 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Projekty instrumentów inżynierii finansowej Jest: Kształt umowy o dofinansowanie projektu systemowego Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej określa Instytucja Pośrednicząca w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą. Powinno być: Uwaga o charakterze stylistycznym. W ramach Działania 1.4 jest realizowany tylko jeden projekt systemowy, stąd nie określano wzoru minimalnego zakresu umowy. Opinii IZ podlegała umowa, a nie jej minimalny zakres. Minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu systemowego Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej określa Instytucja Pośrednicząca w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą. 49 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Podrozdział Projekty instrumentów inżynierii finansowej W treści podrozdziału warto wskazać nazwę dokumentu, który jest bezpośrednio związany z projektami inżynierii finansowej tj. Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wskazanie nazwy dokumentu pozwoli na bezpośrednie odniesienie się do odrębnego dokumentu będącego częścią Systemu realizacji PO KL. Uwaga uwzględniona. 50 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Rozdział 2 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL Jest: Tak jest na przykład w przypadku projektów systemowych ośrodków pomocy Zasady dotyczące brokeringu edukacyjnego wskazują specyficzne uregulowania, które również mają przełożenie na konstrukcję Wymienione Poddziałania mają charakter przykładowy, 18

19 w Lublinie społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w Priorytecie VII w Poddziałaniu oraz oraz w przypadku projektów systemowych dotyczących indywidualizacji nauczania w Priorytecie IX. Powinno być: Tak jest na przykład w przypadku projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w Priorytecie VII w Poddziałaniu oraz oraz w przypadku projektów systemowych dotyczących indywidualizacji nauczania i w projektach konkursowych w zakresie brokeringu edukacyjnego (9.6.3) w Priorytecie IX. budżetu, wydatki kwalifikowalne (np. niekwalifikowalność kosztów samego udziału w kształceniu ustawicznym w przypadku POKL) oraz spełnianie kryterium horyzontalnego zgodności z SzOP oraz właściwymi wytycznymi IZ. ponadto Poddziałanie jest póki co pilotażem. 51 MJWPU Rozdział 2. Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL - wstęp Propozycja uzupełnienia zapisu: Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej jako Wytyczne). Należy zaznaczyć, że ani Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ani Instytucja Pośrednicząca nie mogą ustanawiać bardziej restrykcyjnych zasad kwalifikowalności niż te, które zostały zawarte w powyższych Wytycznych, chyba że Wytyczne stanowią inaczej. O zapis: Beneficjent wydatkując środki w ramach projektu powinien stosować się również do wszystkich ogólnie dostępnych interpretacji / pism IZ, w tym do interpretacji zawartych na stronie Jest to konieczne ze względu na brak podstaw do możliwości stosowania się do pism / interpretacji IZ, tj. kwestionowania wydatków ponoszonych przez beneficjentów tylko w oparciu o stanowiska IZ nie określone wprost w wytycznych Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL. W praktyce beneficjenci odwołują się / zgłaszają zastrzeżenia do ustaleń kontroli powołując się na brak odpowiednich uregulowań co do podnoszonych przez IP2 kwestii. Zasady finansowania PO KL nie stanowią podstawy prawnej a jedynie interpretują zapisy Wytycznych oraz umów o dofinansowanie, do których stosowania zobowiązani są beneficjenci. 19

20 WWW. efs.gov.pl, które stanowią doprecyzowanie / wyjaśnienie zasad określonych w dokumencie Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL 52 MJWPU 2.1. Przykład kwalifikowania nagród dla uczestników projektów. Konieczność wskazania braku możliwości kwalifikowania nagród dla uczestników projektu 53 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 2.1 Zasady konstruowania budżetu projektu (Uwaga do całego dokumentu) Należy wskazać szczególną procedurę odnośnie stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami oraz zasady konkurencyjności w przypadku stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych. Często we wnioskach o dofinansowanie pojawiają się zapisy dotyczące nagród dla odbiorców projektów, które nie powinny być kwalifikowane, ze względu na fakt ze udział w projekcie stanowi wyróżnienie beneficjentów, ponadto nagrody służące podniesieniu motywacji do udziału w zajęciach świadczą o braku przeprowadzonej analizy grupy docelowej także działania nie odpowiadającym na potrzeby grupy odbiorców projektu. Zgodnie z przekazanym stanowiskiem IZ nagrody nie powinny być kwalifikowalne Wskazując sposób realizacji zasady efektywnego (czy też należytego) zarządzania finansami IZ nie wskazała sposobu i trybu realizacji tej zasady w przypadku wydatków objętych stawkami jednostkowymi, które są z góry określonymi stawkami rynkowymi rozliczanymi za sprawą udokumentowania wykonania usługi, a nie fakturami za dany wydatek. Stąd konieczność pochylenia się w Zasadach finansowania nad sposobem realizacji w praktyce: - zasady konkurencyjności Brak możliwości ogólnego zakazu nagradzania uczestników wynika z faktu, iż nagradzanie to może mieć bardzo różny charakter i postać, dlatego problem wymaga indywidualnego podejścia i oceny każdego wniosku o dofinansowanie projektu. Przykładowo, nagroda w postaci pendrive a z nagranymi materiałami szkoleniowymi może być nierzadko uznana za racjonalną. Uwaga uwzględniona. Przedmiotowa kwestia została również szczegółowo wyjaśniona zarówno w FAQ dotyczącym uproszczeń skierowanych do IP / IP2, jak i w pismach kierowanych do IP/IP2. 20

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1 Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu 1 Zwroty dotacji na koniec roku Zgodnie z Zasadami finansowania POKL Beneficjent ma obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Środki

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Umowa o dofinansowanie Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 1. Jak będą traktowane opłaty od rodziców dzieci objętych wsparciem w ramach projektu? Czy

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z Komisji Europejskiej... 4 1.1.3. Środki na finansowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Białystok, 6 7 października 2011r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Środki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z Komisji Europejskiej... 4 1.1.3. Środki na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PO KL (wersja 7)

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PO KL (wersja 7) KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PO KL (wersja 7) UWAGA OGÓLNA DOTYCZĄCA WKŁADU WŁASNEGO: IZ PO KL zdecydowała o odstąpieniu w bieżącym roku od wprowadzenia obowiązku wnoszenia wkładu własnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu ogólne

Pytania dotyczące konkursu ogólne Pytania dotyczące konkursu ogólne Pytanie 1: Jak należy rozliczać wydatki w projektach partnerskich (wydatki na wynagrodzenie pracowników Partnera, wydatki na zakup elementów do budowy prototypów itp.)?

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW

Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW W związku z trwającym konkursem w ramach Poddziałania 2.1.4 Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej poniżej przedstawia

Bardziej szczegółowo

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r. Zał. nr 1 do Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 23.12.2015 WARSZAWA, styczeń 2015 UWAGA Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach:

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Osi Priorytetowej VIII, Działanie VIII.3, Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ na lata 2014-2020 Nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 Łódź, 29.06.2016 r. 1 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie projektów systemowych

Wdrażanie projektów systemowych Wdrażanie projektów systemowych Rozliczanie wkładu własnego Wkład własny może pochodzić ze środków: a) publicznych (budżetu np. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 1. 6.10 Wkład niepieniężny, przypis 41

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 1. 6.10 Wkład niepieniężny, przypis 41 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 60/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2016 r Wykaz zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

L= A U PLN + RN + KS

L= A U PLN + RN + KS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/838/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lipca 2015 r. Algorytm przeliczania środków EFS L= A U PLN + RN + KS w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości regionów Wiele obaw dotyczących z funkcjonowania zmienionego systemu płatności dotacji unijnych mają Urzędy Marszałkowskie.

Wątpliwości regionów Wiele obaw dotyczących z funkcjonowania zmienionego systemu płatności dotacji unijnych mają Urzędy Marszałkowskie. Nowy system płatności dotacji unijnych Dużo pytań, mało odpowiedzi Od stycznia przyszłego roku beneficjenci, którzy korzystają z unijnych dotacji w regionach mogą mieć problemy z terminowym otrzymywaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Izabela Erecińska Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL wersja obowiązująca od dn r.

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL wersja obowiązująca od dn r. Dokumenty programowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. (po przeglądzie śródokresowym) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja z 15

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Seminarium tematyczne III Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Wrocław, 14 września 2009 1 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Aneta Zaraś Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej Departament Wdrażania EFS w MPiPS

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 /dotyczy tylko naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 25 marca 2009 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo