Rozdział I Podstawowe informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Podstawowe informacje"

Transkrypt

1 Rozdział I Podstawowe informacje 3

2 W 2010 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowały: 1. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 5. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie 6. Sąd Rejonowy w Pruszkowie 7. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim 8. Sąd Rejonowy w Piasecznie Równocześnie w 2010 r. w ramach struktury organizacyjnej Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowało pięć pionów orzeczniczych: pion cywilny z sześcioma wydziałami I instancyjnymi tj. I, II, III, IV oraz XXIV i XXV, dwoma wydziałami odwoławczymi tj. V i VI Odwoławczym oraz VII Wydziałem Cywilno-Rejestrowym, pion karny z dwoma wydziałami I - instancyjnymi tj. wydziałem VIII i XVIII, dwoma wydziałami II - instancyjnymi tj. wydziałem IX i X Odwoławczym oraz z XI Wydziałem Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, pion pracy, w którym do dnia 31 marca 2010r. funkcjonowały dwa wydziały: dla spraw w pierwszej instancji - Wydział XXI, zaś dla spraw odwoławczych - Wydział XII. Od dnia 1 kwietnia 2010r. Wydział XXI Pracy rozpoznaje sprawy zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, pion ubezpieczeń społecznych z wydziałami XIII i XIV, pion gospodarczy z dwoma wydziałami I instancyjnymi gospodarczymi procesowymi, tj. z XVI i XX oraz w ramach tego pionu: XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 4

3 XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, jak też XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy. Na 31 grudnia 2010r. w całym okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie orzekało 688 sędziów (limit przydzielonych etatów 750) oraz 216 referendarzy sądowych (limit etatów 231). Obsadzonych było ponadto 207,2 etatu asystentów sędziego (na 278 etatów przydzielonych). Nie obsadzony był żaden z etatów aplikantów sądowych (na 13 etatów przydzielonych). Równocześnie na 31 grudnia 2010 r. w okręgu pozostawały 62 nie obsadzone etaty orzecznicze. Etaty te częściowo przeznaczone są dla osób oczekujących na powołanie na stanowisko sędziowskie, stosownie do obwieszczonych w Monitorze Polskim wolnych stanowisk sędziowskich, jak również dla osób powracających z urlopów wychowawczych oraz ewentualnie na przeniesienia sędziów z innych okręgów. W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w dalszym ciągu obserwowana jest duża rotacja kadry. W 2010 r. widoczna była zmiana na stanowiskach przewodniczących wydziałów, zwłaszcza w Sądach Rejonowych, co spowodowane było delegowaniem doświadczonych sędziów do orzekania w Sądzie Okręgowym. Na 31 grudnia 2010r. orzekało na delegacjach stałych 15 sędziów sądów rejonowych. Obsada kadrowa w jednostkach podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie nadal jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, zarówno w zakresie etatów orzeczniczych, jak i etatów urzędniczych. Na koniec 2010 r. obsadzone były etaty urzędników sądowych (przydzielonych było 2021,80 etatów). Liczba obsadzonych etatów pracowników nie będących urzędnikami sądowymi wyniosła 241 (etatów przydzielonych 246) i była identyczna, jak w 2000 roku. Przelicznik urzędników w stosunku do jednego sędziego orzekającego w okręgu wyniósł 2, 69. 5

4 Podkreślenia wymaga fakt nie obsadzenia 70,8 etatu z przydzielonych etatów asystenta sędziego, co waży na wskaźniku efektywności pracy sędziów i wpływa negatywnie na proces likwidacji z zaległości. Nie obsadzonych pozostawało 15 etatów referendarzy sądowych, co do których to etatów prowadzony był proces naboru. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie stale podejmował działania zmierzające do pozyskania kadry orzekającej oraz urzędniczej i pomocniczej na wakujące etaty w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych w okręgu. W 2010 r. Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie obradowało 57 razy, a przedmiotem porządku obrad było 600 spraw i wniosków. Kolegium zapoznało się również w sumie z 261 analizami orzecznictwa (89 pełnych analiz, 12 analiz uzupełniających oraz 160 analiz cząstkowych), z czego: 200 analiz dotyczyło: asystentów sędziego, referendarzy, prokuratorów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych kandydujących na stanowisko sędziego sądu rejonowego oraz 61 analiz sędziów sądów rejonowych kandydujących na stanowisko sędziego sądu okręgowego, sporządzonych przez sędziów wizytatorów oraz innych wyznaczonych sędziów. Kolegium wyrażało swoje opinie o kandydatach i przedstawiało je Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów. Zgromadzenia Przedstawicieli w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie odbyły się 6 razy. Sędziowie wizytatorzy oraz inspektorzy ds. biurowości XIX Wydziału Wizytacyjnego przeprowadzili łącznie 107 wizytacji i lustracji w jednostkach Sądu Okręgowego w Warszawie oraz podległych sądach rejonowych. Sędziowie wizytatorzy opracowali 72 analizy orzecznictwa i pracy sędziów, referendarzy i asystentów ubiegających się o stanowisko sędziego sądu okręgowego lub rejonowego. 6

5 W ciągu całego 2010 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wszystkich podległych sądów rejonowych łącznie statystycznie wpłynęły sprawy (w 2009 roku spraw), odnotowano tym samym wzrost wpływu o sprawy, przy czym wzrost wpływu odnotowano w: wydziałach cywilnych (o spraw), karnych (o sprawy), pracy i ubezpieczeń społecznych (o spraw), gospodarczych (o spraw), oraz rodzinnych i nieletnich (wzrost o spraw). Rok 2010 charakteryzował się spadkiem poziomu wpływu w porównaniu do roku poprzedniego w wydziałach ksiąg wieczystych o spraw. W analizowanym okresie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zostało załatwionych spraw (w 2009 r spraw), co dało wzrost liczby spraw załatwionych o spraw, tj. o 6,98% i świadczy o wzroście efektywności pracy sędziów przy zwiększonym poziomie wpływu spraw. Skutkowało to zmniejszeniem poziomu pozostałości w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na koniec 2010 r. do rozpoznania na okres następny pozostały sprawy, a zatem o mniej od pozostałości odnotowanej na koniec 2009 r. We wszystkich kategoriach spraw do Sądu Okręgowego w Warszawie łącznie wpłynęło (w ujęciu statystycznym) spraw, a zatem więcej o sprawy, niż w roku 2009, za który odnotowano wpływ sprawy. Załatwiono w 2010 r spraw, co w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wynikiem lepszym, kiedy to załatwiono sprawa zatem o sprawy mniej. Mimo zwiększonego poziomu załatwialności stan spraw pozostałych do rozpoznania na okres następny w Sądzie Okręgowym w Warszawie na koniec 2010 r. wyniósł i był wyższy niż w roku 2009 o spraw, co należy wiązać ze znacznym wzrostem poziomu wpływu za 2010 r. 7

6 Niestety, w roku objętym niniejszym sprawozdaniem odnotowano wzrost poziomu spraw tzw. starych w Wydziałach Sądu Okręgowego w porównaniu z rokiem 2008 i Pozytywnym zjawiskiem jest jednak to, że w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się ilość spraw starych w przedziale 3 do 5 lat, bo z poziomu do spraw. Wzrosła jednak ilość spraw z zawisłością powyżej 8 lat - z 390 do 436 spraw. W 2010 r. do sądów rejonowych w okręgu wpłynęło łącznie (statystycznie) we wszystkich kategoriach spraw (w 2009 r spraw), co świadczy o wzroście wpływu o spraw. W tym okresie zakończonych zostało spraw, a w poprzednim roku sprawy, a zatem o sprawy więcej. Tym samym wpływ został opanowany i zmniejszył pozostałość o spraw, bo z poziomu na koniec roku 2009 do poziomu spraw. Sędziowie orzekający w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. sporządzili uzasadnień do orzeczeń, z czego uzasadnienia w terminie ustawowym. Reasumując, rok 2010 charakteryzował się wzrostem wpływu spraw, zarówno do Sądu Okręgowego w Warszawie, jak i do sądów rejonowych okręgu, a poziom załatwień był wyższy, niż w roku ubiegłym. Jakkolwiek zatem do referatów sędziów trafiło więcej spraw, byli oni w stanie, mimo kolejnego obciążenia zwiększyć liczbę spraw załatwionych. Pozwoliło to na utrzymanie tendencji spadkowej (trwającej od 2008 r.) w zakresie poziomu spraw pozostałych do rozpoznania na okres następny. Wyniki uzyskane w Sądzie Okręgowym oraz w poszczególnych sądach rejonowych od czasu reorganizacji sądów warszawskich dokonanej w 2005 r. pozwalają na postawienie następujących wniosków: 8

7 Po roku 2005 wpływ spraw do Sądu Okręgowego w latach miał tendencję zniżkową podczas, gdy rok 2009 i 2010 charakteryzował się znacznym wzrostem wpływu spraw i to wyższym, niż w roku W latach poziom załatwialności przewyższał poziom wpływu, co miało przełożenie na sukcesywne zmniejszanie stanu spraw pozostałych do rozpoznania na okres następny. Znaczny wzrost wpływu w 2010 r. sprawił, że wpływ nie został opanowany, a jednocześnie znacznie wzrosła pozostałość. Sądy rejonowe w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po roku 2005 odnotowują wyższy wpływ spraw z roku na rok. Rośnie też poziom załatwień, co skutkuje sukcesywnym zmniejszaniem się zaległości. W 2010 r., w porównaniu z rokiem ubiegłym, do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęły o 42 skargi mniej (w 2009 r. 268, a w 2010r. 226), co stanowiło zmniejszenie o 15,6 % i wiązało się ze spadkiem wpływu skarg w pionie cywilnym, egzekucyjnym, rodzinnym, pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczym. W sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. ogółem wpłynęło 246 skarg, a w 2009r. 262 skargi czyli wpływ uległ zmniejszeniu o 16 skarg, co stanowi spadek o 6,1 %. Niniejsze sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. zostało sporządzone w oparciu o zalecenia Prezesa Sądu Okręgowego na podstawie materiałów opracowanych przez: 1. Wiceprezesów Sądu Okręgowego, 2. Sędziów wizytatorów Sądu Okręgowego odpowiednio w pionach: Wydziały Cywilne Sądu Okręgowego Edyta Mroczek, Wydziały Karne Sądu Okręgowego Małgorzata Leniarska, Wydziały Pracy Sądu Okręgowego Małgorzata Kornaszewska- Kostaniak, 9

8 Wydziały Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Magdalena Gulbinowicz, Wydziały Gospodarcze Sądu Okręgowego Maria Więckowska Rzepka, Wydziały Cywilne Sądów Rejonowych Grzegorz Tyliński, Wydziały Karne Sądów Rejonowych Jolanta Marek-Trocha, Wydziały Rodzinne oraz Wydział Rodzinny Odwoławczy Sądu Okręgowego Dorota Trautman, Wydziały Pracy Sądów Rejonowych i Ubezpieczeń Społecznych Sądów Rejonowych: sprawy z zakresu prawa pracy Małgorzata Kornaszewska Kostaniak, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych Magdalena Gulbinowicz, Wydziały Gospodarcze Sądu Rejonowego Agnieszka Owczarewicz, Wydziały Wieczystoksięgowe Małgorzata Kluziak, 3. Kierownika Sekcji do spraw szkolenia Annę Szymacha Zwolińską, 4. Dyrektora Sądu Okręgowego Dorotę Ludwiniak, 5. Kierownika Oddziału Kadr. Przygotowanie sprawozdania koordynowała i nadzorowała Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Małgorzata Kosicka. 10

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509. DZIAŁ I Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E

Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2008 I. Szkolenie aplikantów 1. Aplikacja sądowa a) I półrocze

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Przyszłość e-sądu

Temat numeru: Przyszłość e-sądu 3/2013 KwartalniK Informacyjny ministerstwa sprawiedliwości Temat numeru: Przyszłość e-sądu ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Debata NW: Prawo rodzinne - czas na zmiany Wywiad:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VII DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 7.1. Opis podstawowych zasad zarządzania Emitentem 7.1.1. Główne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku

RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku RAPORT o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku Warszawa 2012 Spis treści Wstęp 5 1 Przestępczość ogółem... 7 2 Poczucie bezpieczeństwa Polaków. 15 3 Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu karnym

Obywatel w postępowaniu karnym Obywatel w postępowaniu karnym Prawa i obowiązki Szymon Goliński Bartosz Kwiatkowski Mikołaj Małecki Małgorzata Pyrcak Katarzyna Respekta Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r.

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-4822-18(5)/11 Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym Prawa i obowiązki Paulina Pacek Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo