Rozdział I Podstawowe informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Podstawowe informacje"

Transkrypt

1 Rozdział I Podstawowe informacje 3

2 W 2010 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowały: 1. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 2. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie 5. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie 6. Sąd Rejonowy w Pruszkowie 7. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim 8. Sąd Rejonowy w Piasecznie Równocześnie w 2010 r. w ramach struktury organizacyjnej Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonowało pięć pionów orzeczniczych: pion cywilny z sześcioma wydziałami I instancyjnymi tj. I, II, III, IV oraz XXIV i XXV, dwoma wydziałami odwoławczymi tj. V i VI Odwoławczym oraz VII Wydziałem Cywilno-Rejestrowym, pion karny z dwoma wydziałami I - instancyjnymi tj. wydziałem VIII i XVIII, dwoma wydziałami II - instancyjnymi tj. wydziałem IX i X Odwoławczym oraz z XI Wydziałem Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, pion pracy, w którym do dnia 31 marca 2010r. funkcjonowały dwa wydziały: dla spraw w pierwszej instancji - Wydział XXI, zaś dla spraw odwoławczych - Wydział XII. Od dnia 1 kwietnia 2010r. Wydział XXI Pracy rozpoznaje sprawy zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, pion ubezpieczeń społecznych z wydziałami XIII i XIV, pion gospodarczy z dwoma wydziałami I instancyjnymi gospodarczymi procesowymi, tj. z XVI i XX oraz w ramach tego pionu: XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 4

3 XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, jak też XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy. Na 31 grudnia 2010r. w całym okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie orzekało 688 sędziów (limit przydzielonych etatów 750) oraz 216 referendarzy sądowych (limit etatów 231). Obsadzonych było ponadto 207,2 etatu asystentów sędziego (na 278 etatów przydzielonych). Nie obsadzony był żaden z etatów aplikantów sądowych (na 13 etatów przydzielonych). Równocześnie na 31 grudnia 2010 r. w okręgu pozostawały 62 nie obsadzone etaty orzecznicze. Etaty te częściowo przeznaczone są dla osób oczekujących na powołanie na stanowisko sędziowskie, stosownie do obwieszczonych w Monitorze Polskim wolnych stanowisk sędziowskich, jak również dla osób powracających z urlopów wychowawczych oraz ewentualnie na przeniesienia sędziów z innych okręgów. W okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w dalszym ciągu obserwowana jest duża rotacja kadry. W 2010 r. widoczna była zmiana na stanowiskach przewodniczących wydziałów, zwłaszcza w Sądach Rejonowych, co spowodowane było delegowaniem doświadczonych sędziów do orzekania w Sądzie Okręgowym. Na 31 grudnia 2010r. orzekało na delegacjach stałych 15 sędziów sądów rejonowych. Obsada kadrowa w jednostkach podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie nadal jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, zarówno w zakresie etatów orzeczniczych, jak i etatów urzędniczych. Na koniec 2010 r. obsadzone były etaty urzędników sądowych (przydzielonych było 2021,80 etatów). Liczba obsadzonych etatów pracowników nie będących urzędnikami sądowymi wyniosła 241 (etatów przydzielonych 246) i była identyczna, jak w 2000 roku. Przelicznik urzędników w stosunku do jednego sędziego orzekającego w okręgu wyniósł 2, 69. 5

4 Podkreślenia wymaga fakt nie obsadzenia 70,8 etatu z przydzielonych etatów asystenta sędziego, co waży na wskaźniku efektywności pracy sędziów i wpływa negatywnie na proces likwidacji z zaległości. Nie obsadzonych pozostawało 15 etatów referendarzy sądowych, co do których to etatów prowadzony był proces naboru. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie stale podejmował działania zmierzające do pozyskania kadry orzekającej oraz urzędniczej i pomocniczej na wakujące etaty w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych w okręgu. W 2010 r. Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie obradowało 57 razy, a przedmiotem porządku obrad było 600 spraw i wniosków. Kolegium zapoznało się również w sumie z 261 analizami orzecznictwa (89 pełnych analiz, 12 analiz uzupełniających oraz 160 analiz cząstkowych), z czego: 200 analiz dotyczyło: asystentów sędziego, referendarzy, prokuratorów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych kandydujących na stanowisko sędziego sądu rejonowego oraz 61 analiz sędziów sądów rejonowych kandydujących na stanowisko sędziego sądu okręgowego, sporządzonych przez sędziów wizytatorów oraz innych wyznaczonych sędziów. Kolegium wyrażało swoje opinie o kandydatach i przedstawiało je Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów. Zgromadzenia Przedstawicieli w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie odbyły się 6 razy. Sędziowie wizytatorzy oraz inspektorzy ds. biurowości XIX Wydziału Wizytacyjnego przeprowadzili łącznie 107 wizytacji i lustracji w jednostkach Sądu Okręgowego w Warszawie oraz podległych sądach rejonowych. Sędziowie wizytatorzy opracowali 72 analizy orzecznictwa i pracy sędziów, referendarzy i asystentów ubiegających się o stanowisko sędziego sądu okręgowego lub rejonowego. 6

5 W ciągu całego 2010 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wszystkich podległych sądów rejonowych łącznie statystycznie wpłynęły sprawy (w 2009 roku spraw), odnotowano tym samym wzrost wpływu o sprawy, przy czym wzrost wpływu odnotowano w: wydziałach cywilnych (o spraw), karnych (o sprawy), pracy i ubezpieczeń społecznych (o spraw), gospodarczych (o spraw), oraz rodzinnych i nieletnich (wzrost o spraw). Rok 2010 charakteryzował się spadkiem poziomu wpływu w porównaniu do roku poprzedniego w wydziałach ksiąg wieczystych o spraw. W analizowanym okresie w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zostało załatwionych spraw (w 2009 r spraw), co dało wzrost liczby spraw załatwionych o spraw, tj. o 6,98% i świadczy o wzroście efektywności pracy sędziów przy zwiększonym poziomie wpływu spraw. Skutkowało to zmniejszeniem poziomu pozostałości w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na koniec 2010 r. do rozpoznania na okres następny pozostały sprawy, a zatem o mniej od pozostałości odnotowanej na koniec 2009 r. We wszystkich kategoriach spraw do Sądu Okręgowego w Warszawie łącznie wpłynęło (w ujęciu statystycznym) spraw, a zatem więcej o sprawy, niż w roku 2009, za który odnotowano wpływ sprawy. Załatwiono w 2010 r spraw, co w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wynikiem lepszym, kiedy to załatwiono sprawa zatem o sprawy mniej. Mimo zwiększonego poziomu załatwialności stan spraw pozostałych do rozpoznania na okres następny w Sądzie Okręgowym w Warszawie na koniec 2010 r. wyniósł i był wyższy niż w roku 2009 o spraw, co należy wiązać ze znacznym wzrostem poziomu wpływu za 2010 r. 7

6 Niestety, w roku objętym niniejszym sprawozdaniem odnotowano wzrost poziomu spraw tzw. starych w Wydziałach Sądu Okręgowego w porównaniu z rokiem 2008 i Pozytywnym zjawiskiem jest jednak to, że w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się ilość spraw starych w przedziale 3 do 5 lat, bo z poziomu do spraw. Wzrosła jednak ilość spraw z zawisłością powyżej 8 lat - z 390 do 436 spraw. W 2010 r. do sądów rejonowych w okręgu wpłynęło łącznie (statystycznie) we wszystkich kategoriach spraw (w 2009 r spraw), co świadczy o wzroście wpływu o spraw. W tym okresie zakończonych zostało spraw, a w poprzednim roku sprawy, a zatem o sprawy więcej. Tym samym wpływ został opanowany i zmniejszył pozostałość o spraw, bo z poziomu na koniec roku 2009 do poziomu spraw. Sędziowie orzekający w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. sporządzili uzasadnień do orzeczeń, z czego uzasadnienia w terminie ustawowym. Reasumując, rok 2010 charakteryzował się wzrostem wpływu spraw, zarówno do Sądu Okręgowego w Warszawie, jak i do sądów rejonowych okręgu, a poziom załatwień był wyższy, niż w roku ubiegłym. Jakkolwiek zatem do referatów sędziów trafiło więcej spraw, byli oni w stanie, mimo kolejnego obciążenia zwiększyć liczbę spraw załatwionych. Pozwoliło to na utrzymanie tendencji spadkowej (trwającej od 2008 r.) w zakresie poziomu spraw pozostałych do rozpoznania na okres następny. Wyniki uzyskane w Sądzie Okręgowym oraz w poszczególnych sądach rejonowych od czasu reorganizacji sądów warszawskich dokonanej w 2005 r. pozwalają na postawienie następujących wniosków: 8

7 Po roku 2005 wpływ spraw do Sądu Okręgowego w latach miał tendencję zniżkową podczas, gdy rok 2009 i 2010 charakteryzował się znacznym wzrostem wpływu spraw i to wyższym, niż w roku W latach poziom załatwialności przewyższał poziom wpływu, co miało przełożenie na sukcesywne zmniejszanie stanu spraw pozostałych do rozpoznania na okres następny. Znaczny wzrost wpływu w 2010 r. sprawił, że wpływ nie został opanowany, a jednocześnie znacznie wzrosła pozostałość. Sądy rejonowe w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie po roku 2005 odnotowują wyższy wpływ spraw z roku na rok. Rośnie też poziom załatwień, co skutkuje sukcesywnym zmniejszaniem się zaległości. W 2010 r., w porównaniu z rokiem ubiegłym, do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęły o 42 skargi mniej (w 2009 r. 268, a w 2010r. 226), co stanowiło zmniejszenie o 15,6 % i wiązało się ze spadkiem wpływu skarg w pionie cywilnym, egzekucyjnym, rodzinnym, pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczym. W sądach rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. ogółem wpłynęło 246 skarg, a w 2009r. 262 skargi czyli wpływ uległ zmniejszeniu o 16 skarg, co stanowi spadek o 6,1 %. Niniejsze sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. zostało sporządzone w oparciu o zalecenia Prezesa Sądu Okręgowego na podstawie materiałów opracowanych przez: 1. Wiceprezesów Sądu Okręgowego, 2. Sędziów wizytatorów Sądu Okręgowego odpowiednio w pionach: Wydziały Cywilne Sądu Okręgowego Edyta Mroczek, Wydziały Karne Sądu Okręgowego Małgorzata Leniarska, Wydziały Pracy Sądu Okręgowego Małgorzata Kornaszewska- Kostaniak, 9

8 Wydziały Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego Magdalena Gulbinowicz, Wydziały Gospodarcze Sądu Okręgowego Maria Więckowska Rzepka, Wydziały Cywilne Sądów Rejonowych Grzegorz Tyliński, Wydziały Karne Sądów Rejonowych Jolanta Marek-Trocha, Wydziały Rodzinne oraz Wydział Rodzinny Odwoławczy Sądu Okręgowego Dorota Trautman, Wydziały Pracy Sądów Rejonowych i Ubezpieczeń Społecznych Sądów Rejonowych: sprawy z zakresu prawa pracy Małgorzata Kornaszewska Kostaniak, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych Magdalena Gulbinowicz, Wydziały Gospodarcze Sądu Rejonowego Agnieszka Owczarewicz, Wydziały Wieczystoksięgowe Małgorzata Kluziak, 3. Kierownika Sekcji do spraw szkolenia Annę Szymacha Zwolińską, 4. Dyrektora Sądu Okręgowego Dorotę Ludwiniak, 5. Kierownika Oddziału Kadr. Przygotowanie sprawozdania koordynowała i nadzorowała Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Małgorzata Kosicka. 10

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE. Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE. w 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z PRACY SĄDU OKRĘGOWEGO w WARSZAWIE w 2011 ROKU marzec 2012 1 Rozdział I... 3 Podstawowe informacje... 3 Rozdział II... 10 Sprawozdanie z działalności orzeczniczej sądów okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV. Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 143 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w 2010 r. realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Rozdział II. Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Rozdział II Sprawozdanie z działalności orzeczniczej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie II.I. SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE 1. WYDZIAŁY CYWILNE Analiza pracy wydziałów cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2006roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2006roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2006roku marzec 2007 Spis treści: Rozdział I Podstawowe informacje.s. 2 Rozdział II Sprawozdani z działalności orzeczniczej Sądów okręgu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku

Sprawozdanie. z działalności okręgu. Sądu Okręgowego. w Warszawie. w 2005 roku Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku marzec 2006 Sprawozdanie z działalności okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w 2005 roku spis treści Rozdział I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. za rok 2004

Sprawozdanie. za rok 2004 SĄD OKRĘGOWY w WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2004 Warszawa, marzec 2005 rok Spis treści : str. Wstęp Sąd Okręgowy w Warszawie w 2004 r. podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku

Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Zestawienie wizytacji, lustracji i kontroli przeprowadzonych w 2004 roku Pion Cywilny oznaczenie sądu oznaczenie wydziału rodzaj kontroli przez kogo przeprowadzana Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy I Wydział

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie w okresie 1 stycznia 2013roku

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20UN SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu V Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Wrocławska Dział 1.1.1. Ewidencja spraw ogółem SPRAWY

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Opolu VIII Wydział KRS - u [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości

Bardziej szczegółowo

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za I kwartał 2016 r.

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za I kwartał 2016 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S20K 21.04.2016 SR w Dąbrowie Tarnowskiej [WYDZIAL] Okręg Apelacja Krakowska MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 26 lipca 2002 r. Druk nr 194 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S20KW SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTW O SPRAW IEDL IW O ŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S20K 12.08.2015 SR w Pruszkowie [WYDZIAL] Okręg Apelacja Warszawska Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KW SPRAWOZDANIE w sprawach

Bardziej szczegółowo

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Plan na rok 202 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 202 Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania służące do realizacji

Bardziej szczegółowo

w okresie od 1.01. do dnia 31.12.2008 r. Nazwa jednostki Lp.

w okresie od 1.01. do dnia 31.12.2008 r. Nazwa jednostki Lp. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w okresie od 1.01. do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/144 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W ŁAŃCUCIE ZA ROK 2011 CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011 Lp.

Bardziej szczegółowo

KURATORZY SĄDOWI CZĘŚĆ 6. Podsumowanie badania dla grupy zawodowej:

KURATORZY SĄDOWI CZĘŚĆ 6. Podsumowanie badania dla grupy zawodowej: PRZEPROWADZENIE BADANIA I OPRACOWANIE RAPORTU WRAZ Z REKOMENDACJAMI: ANALIZA OBCIĄŻENIA PRACĄ I OPRACOWANIE STANDARDÓW PRACY DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH W SĄDOWNICTWIE. CZĘŚĆ 6 Podsumowanie badania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Załącznik do Uchwały nr 3/2013 Rady Programowej KSSiP PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Wstęp Obecny model dochodzenia do zawodu sędziego zakłada daleko

Bardziej szczegółowo

MS-S20K 23.01.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S20KW SPRAWOZDANIE. w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20K 23.01.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S20KW SPRAWOZDANIE. w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-SK 3..5 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie, -95 Warszawa Adresaci:. Sąd Okręgowy. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Strategii i Deregulacji MS-SKW SPRAWOZDANIE Sądy Rejonowe Polska

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki Lp. letnie, w których stw. przewlekłość postępowania 2 SR Praga-Północ I. Wydział Cywilny

Nazwa jednostki Lp. letnie, w których stw. przewlekłość postępowania 2 SR Praga-Północ I. Wydział Cywilny Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds. biurowości, sędziów penitencjarnych i kuratorów okręgowych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego -Praga w okresie

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA:

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA: OSU-II-1411-15/13 Tarnobrzeg, dnia 5 listopada 2013 r. PROGRAM SZKOLENIA DLA REFERENDARZY SĄDOWYCH I ASYSTENTÓW SĘDZIEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU I PODLEGŁYCH SĄDÓW REJONOWYCH 28-29 LISTOPADA 2013

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.)

Dział 1.1.1. Ewidencja spraw I instancja (c.d.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Rzeszowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR Szczecin-Centrum [WYDZIAL] Numer identyfikacyjny REGON MS-S20KRS SPRAWOZDANIE w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej)

Bardziej szczegółowo

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności" - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza Plan działalności na rok 2013 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem

Dział 1.1. Ewidencja spraw rodzinnych ogółem Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S16 SPRAWOZDANIE SR w Łańcucie [WYDZIAL] w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich Okręg Numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Zakres wizytacji.

Sprawozdanie. Zakres wizytacji. XI WW 4181-14/10 Sprawozdanie z wizytacji Kancelarii Grzegorza Zachmosta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach przeprowadzonej w okresie od 20 lipca 2010 r. do 11 sierpnia 2010r. przez SSO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO

PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Rady Programowej KSSiP PROGRAM STAŻU APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKU REFERENDARZA SĄDOWEGO Wstęp Obecny model dochodzenia do zawodu sędziego zakłada daleko

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Białostocka * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Numer identyfikacyjny REGON Apelacja Gdańska * ) Niepotrzebne skreślić. Dział 1.1. Ewidencja spraw wg repertoriów

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Iudex et Iudicium. Organizacja sądów 2011-10-16. Wykład 3 Podmioty postępowania SĄD. Możliwe role sędziego.

Postępowanie cywilne. Iudex et Iudicium. Organizacja sądów 2011-10-16. Wykład 3 Podmioty postępowania SĄD. Możliwe role sędziego. Postępowanie cywilne Wykład 3 Podmioty postępowania SĄD Iudex et Iudicium Możliwe role sędziego Jedyny protagonista Obserwator kierujący Współprotagonista procesu Zadania Ochrona praw i wolności Bezstronne

Bardziej szczegółowo

Prawo o ustroju Dz.U.2001.98.1070 wersja: 2012-03-28-2012-12-31

Prawo o ustroju Dz.U.2001.98.1070 wersja: 2012-03-28-2012-12-31 Dz.U.2001.98.1070 2001-12-31 zm. Dz.U.2001.154.1787 art. 1 2002-12-31 zm. Dz.U.2002.213.1802 art. 1 2003-01-01 zm. Dz.U.2002.240.2052 art. 89 2004-01-01 zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 76 zm. Dz.U.2003.228.2256

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r. ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 133 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/110 Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 427, 662, 1165, 1247, 1433, 1623, z 2014 r. poz. 31, 481, 504, 512,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Rozdział 1. Dz.U.02.153.1269 2006.03.15 zm. Dz.U.05.169.1417 art. 81 USTAWA z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Dz. U. z dnia 20 września 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Pani. Maria Teresa Romer

Pani. Maria Teresa Romer Warszawa, 12 maja 2008 r. Pani Maria Teresa Romer Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA W odpowiedzi na pismo z dnia 16 kwietnia 2008 r., uprzejmie informuję, że Minister Sprawiedliwości podziela

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (tekst jednolity) DZIAŁ I SĄDY POWSZECHNE. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (tekst jednolity) DZIAŁ I SĄDY POWSZECHNE. Rozdział 1. rawo o ustroju sądów powszechnych. - Dz.U.2015.133 -j.t. 1 z 74 2015-06-23 12:15 Wydruk z 2015.06.23 Dz.U.2015.133 -j.t. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wersja 2015.06.05 do 2015.06.30 Dz.U.2015.133

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/110 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dział I Sądy powszechne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Informacje dotyczące sytuacji kadrowej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie

Rozdział VI. Informacje dotyczące sytuacji kadrowej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Rozdział VI Informacje dotyczące sytuacji kadrowej okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie W 2008 r. powołano 60 osób na stanowiska sędziów rejonowych w Sądach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za rok 2014 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509. DZIAŁ I Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

Dział I. Sądy powszechne.

Dział I. Sądy powszechne. (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 509) Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1070) tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 427) tj. z dnia 16 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW OKRĘGU KOSZALIŃSKIEGO W 2006 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW OKRĘGU KOSZALIŃSKIEGO W 2006 ROKU DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW OKRĘGU KOSZALIŃSKIEGO W 2006 ROKU Prawo jest sztuką piękną i dobrą, a do jego wykonywania potrzebne są powołanie i etos. To przecieŝ więcej niŝ tylko kierowanie się w orzekaniu literą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dział I Sądy powszechne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/95 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787. Dział I Sądy powszechne Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW W SPRAWACH CYWILNYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW W SPRAWACH CYWILNYCH KCSC 1410-83/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW W SPRAWACH CYWILNYCH ZAŁOśENIA PROGRAMOWE Oferta szkoleniowa adresowana jest do asystentów sędziów w sprawach cywilnych. Zasadniczy cel proponowanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Art. 3.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Opracowano na podstawie: Dz.U.01.98.1070, Dz.U.01.154.1787, Dz.U.02.213.1802, Dz.U.02.240.2052, Dz.U.02.153.127, Dz.U.03.228.2256, Dz.U.04.130.1376, Dz.U.04.185.1907, Dz.U.04.34.304, Dz.U.03.188.1838,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 czerwca 2008 r. Dz.U.08.117.742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1647 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Interpelacja poselska. w sprawie oceny funkcjonowania nowej struktury sądownictwa po likwidacji 79 sądów rejonowych

Interpelacja poselska. w sprawie oceny funkcjonowania nowej struktury sądownictwa po likwidacji 79 sądów rejonowych POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAROSŁAW ZIELIŃSKI BPB/VII/IT/105.7/2014 Szanowny Pan Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości Interpelacja poselska w sprawie oceny funkcjonowania nowej struktury

Bardziej szczegółowo

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r.

MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. za I półrocze 2015 r. Prawo do MS-S11/12A 25.08.2015 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny [SELEKCJESA] Numer identyfikacyjny REGON MS-S11/12 SPRAWOZDANIE z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 925 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 86 4770 Poz. 1007 UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 8 listopada 2010 r.

Monitor Polski Nr 86 4770 Poz. 1007 UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO. z dnia 8 listopada 2010 r. Monitor Polski Nr 86 4770 Poz. 1007 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219,

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Załącznik Nr 1 Regulamin Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie tekst jednolity. 1 Struktura organizacyjna 1. BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA

INFORMACJA STATYSTYCZNA M I N I S T E R S T W O S P R A W I E D L I W O Ś C I DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY INFORMACJA STATYSTYCZNA o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie w roku WARSZAWA 2007

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie,

Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie, Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie, (od 16 listopada 2009r. Samodzielna Sekcja ds. Szkolenia Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 24.08.2015 SO w Krakowie [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Krakowska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

za... kwartał... **) 20... r.

za... kwartał... **) 20... r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd Apelacyjny w. Numer identyfikacyjny REGON Dział 1.1. Ewidencja spraw cywilnych MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych za... kwartał...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Poz. 1177 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 września 2003 r. (Dz. U. z dnia 29 września 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 września 2003 r. (Dz. U. z dnia 29 września 2003 r.) Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z dnia 29

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SO w Pozniu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Pozńska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw I i II instancja

Bardziej szczegółowo

KOLEGIUM SĘDZIÓW WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI ul. Sybiraków 36 10-236 Olsztyn tel. (0-89) 526-49-47

KOLEGIUM SĘDZIÓW WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI ul. Sybiraków 36 10-236 Olsztyn tel. (0-89) 526-49-47 KOLEGIUM SĘDZIÓW WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI ul. Sybiraków 36 10-236 Olsztyn tel. (0-89) 526-49-47 Olsztyn 18.01.2003 Regulamin Kolegium Sędziów Warmińsko Mazurskiego Związku Koszykówki w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r. Dz.U.2007.38.249 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.224.1806 1 2010-03-31 zm. Dz.U.2010.40.232 1 2010-12-06 zm.wyn.z Dz.U.2010.229.1503 ogólne 2012-01-13 zm. Dz.U.2012.48 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności sądów na obszarze Apelacji Gdańskiej za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania planu działalności sądów na obszarze Apelacji Gdańskiej za rok 2012 Sprawozdanie z wykonania planu działalności sądów na obszarze Apelacji Gdańskiej za rok 2012 CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2012 (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane

Bardziej szczegółowo

-2015- RAPORT Nr 1 dotyczący:

-2015- RAPORT Nr 1 dotyczący: STOWARZYSZENIE FENIX I PRAWO -2015- RAPORT Nr 1 dotyczący: dysproporcji w wynagrodzeniach zasadniczych asystentów sędziego zatrudnionych w sądach powszechnych na przykładzie: sądów apelacji warszawskiej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO Szczecin, 9 lipca 2013 r. w SZCZECINIE Kd-1102-13/13 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE I. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych

Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych Rozdział IV Realizacja zadań nadzorczych 140 Prezes Sądu Okręgowego w w 2009 roku realizował zadania nadzorcze przewidziane w 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA 2014 ROK OLSZTYN, marzec 2015 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (tekst jednolity) DZIAŁ I SĄDY POWSZECHNE. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (tekst jednolity) DZIAŁ I SĄDY POWSZECHNE. Rozdział 1. Dz.U.2015.133 2015-04-10 zm.wyn.z Dz.U.2015.509 ogólne 2015-06-05 zm. przen. Dz.U.2013.1433 pkt 7, pkt 8, pkt 10, pkt 11 2015-07-01 zm. przen. Dz.U.2013.1247 art. 17 2015-08-14 zm. Dz.U.2015.1066 art.

Bardziej szczegółowo

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r.

MS-S19 SPRAWOZDANIE w sprawach gospodarczych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S19O 22.07.2015 SO w Opolu [WYDZIAL] Obszar Sądu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Dział 1. Ewidencja spraw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Toruniu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

RAPORT PODSUMOWUJĄCY PRZEPROWADZENIE BADANIA I OPRACOWANIE RAPORTU WRAZ Z REKOMENDACJAMI: ANALIZA OBCIĄŻENIA PRACĄ I OPRACOWANIE STANDARDÓW PRACY DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH W SĄDOWNICTWIE. RAPORT PODSUMOWUJĄCY 1 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych. Warszawa, 29 września 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM 140 112 (8)/14 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Łuków dnia 30 grudnia 2011 roku. PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI za pośrednictwem PANA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO w LUBLINIE

Łuków dnia 30 grudnia 2011 roku. PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI za pośrednictwem PANA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO w LUBLINIE Łuków dnia 30 grudnia 2011 roku PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI za pośrednictwem PANA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO w LUBLINIE W związku z nadesłanym pismem Dyrektora Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 października 2008 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A 1 Struktura organizacyjna 1. Biuro Obsługi Interesantów (BOI) wchodzi w skład I,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Administracji Publicznej

Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Administracji Publicznej NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Administracji Publicznej ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. (0-22) 444-53-08 R/08/001 KAP-41100-1/08 Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Pan Konrad Gradek Prezes

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Grudziądzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Myśliborzu [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa MS-S1 SPRAWOZDANIE. w sprawach cywilnych. za I półrocze 2015 r. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa SR w Łańcucie [WYDZIAL] Okręg Sądu Okręgowego w Numer identyfikacyjny REGON MS-S1 SPRAWOZDANIE w sprawach cywilnych za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

Wydziały Sądu Rejonowego w Kartuzach. I Wydział Cywilny. ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy. I piętro, pok. nr 14. tel.

Wydziały Sądu Rejonowego w Kartuzach. I Wydział Cywilny. ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy. I piętro, pok. nr 14. tel. Wydziały Sądu Rejonowego w Kartuzach I Wydział Cywilny ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy I piętro, pok. nr 14 tel. 58 694 94 10 email: wydzialcywilny@kartuzy.sr.gov.pl Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek:

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Informacji Sądowej

2. Wydział Informacji Sądowej 2. Wydział Informacji Sądowej Problematyka i zagadnienia związane z pracą Wydziału Informacji Sądowej wskazują, że realizacja jego zadań przebiega wielopłaszczyznowo, a zasadnicza funkcja Wydziału, jaką

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4101-09-05/2012 P/12/105 Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Pan Ryszard Makuch Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

-13- UZASADNIENIE. Zasadniczym i priorytetowym celem zmian w przepisach ustawy jest osiągnięcie optymalnego

-13- UZASADNIENIE. Zasadniczym i priorytetowym celem zmian w przepisach ustawy jest osiągnięcie optymalnego -13- UZASADNIENIE Zmiany w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej: "u.s.p." dotyczą procedury powołania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Zasadniczym i priorytetowym celem

Bardziej szczegółowo

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.)

Dział 1.1. Ewidencja spraw ogółem (cd.) MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Sąd: 1. Rejonowy *) 2. Okręgowy *) w... Okręg Sądu MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych Adresaci: 1. Sąd Okręgowy 2. Ministerstwo Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Dozór elektroniczny jako alternatywa dla kary pozbawiania wolności.

Dozór elektroniczny jako alternatywa dla kary pozbawiania wolności. Członkowie Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych wraz z jego członkami z Sądu Okręgowego w Poznaniu, Kaliszu, Koninie współorganizowali i uczestniczyli w kolejnym Plenarnym Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo