OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III"

Transkrypt

1 OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2010

2 Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Baługa Autorzy: Wiesław Baług Jarosław Józik Robert Mierzwiński Jacek Oko Andrzej Sobczak Konsultacja merytoryczna: Jarosław M. Janiszewski i Marek Kujawa Redakcja techniczna: Monika Dolińska Korekta językowa: Claudia Snochowska-Gonzalez i Monika Dolińska Nakład: 2000 egz. Publikacja bezpłatna Publikacja została przygotowana we współpracy pomiędzy Urzędem Komunikacji Elektronicznej a Fundacją Wspomagania Wsi. Publikacja powstała w ramach programu Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-vita III, sfinansowana została ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Operatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi. Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, Warszawa Druk i oprawa: Drukarnia UPI Al. Bohaterów Września Warszawa Wydanie I PDF: Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2010

3 Szanowni Państwo, 3 Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu trzeci poradnik przygotowany przy współpracy Fundacji Wspomagania Wsi, Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Poradnik ten jest skierowany do wszystkich, którzy chcą świadczyć komercyjne usługi telekomunikacyjne dla różnych grup klientów. Poruszamy szerzej kwestie, które we wcześniejszych edycjach poradnika były zaznaczone tylko marginalnie. Do takich zagadnień należy np. organizacja systemu obsługi klienta, a w tym marketing, sprzedaż, kanały dystrybucji. Jeśli chcemy efektywnie obsługiwać klientów i zapewnić im usługi na jak najwyższym poziomie, musimy zadbać o ich potrzeby oraz odpowiednio opiekować się nimi po sprzedaży usług. Osiągnięcie wysokiego wskaźnika satysfakcji klientów nie jest zadaniem łatwym, ale kluczem do tego jest dobranie odpowiedniej oferty. W przedstawionym podręczniku znajdziecie Państwo odpowiedź na pytania związane z tym zagadnieniem. Warto też zapoznać się z rozdziałem poświęconym ekonomicznemu modelowaniu działalności operatorskiej czy też z rozdziałami opisującymi aspekty zarządzania siecią telekomunikacyjną i jej bezpieczeństwem. Mam nadzieję, że prezentowany poradnik przyczyni się w pośredni sposób do zwiększenia wydatkowania środków unijnych, przeznaczonych na rozwój sieci szerokopasmowych w Polsce. Fundusze te są szansą dla naszego kraju na to, by dogonić szybko uciekający świat. Bez zbudowanych nowoczesnych sieci nie będziemy mieć możliwości rozwoju gospodarczego. Dlatego każdy, kto zdecyduje się na telekomunikacyjną działalność operatorską, powinien mieć wsparcie z wielu źródeł. Jednym z nich jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. Życzę powodzenia w prowadzeniu działalności. Z poważaniem Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

4

5 Spis treści WSTĘP ELEMENTY SIECI WARSTWY DOSTĘPOWEJ. POJĘCIA I DEFINICJE Struktura sieci szerokopasmowej Sieć dostępowa 17 ANALIZA RYNKU. OKREŚLENIE POPYTU NA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Wyniki inwentaryzacji infrastruktury. Wykorzystanie danych do planowania lokalizacji inwestycji Badanie popytu lokalnego rynku. Źródła informacji Krajowe prognozy zapotrzebowania na usługi dostępu do Internetu 30 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE BUDOWY SIECI DOSTĘPOWEJ UWZGLĘDNIAJĄCE WYNIKI ANALIZY RYNKU Wybór technologii budowy sieci technologie radiowe i kablowe Lokalizacja głównych węzłów sieci. Łącza do sieci krajowej Plan wdrożenia usług w projektowanej sieci Opracowanie usług dla odbiorcy indywidualnego Opracowanie usług dla odbiorcy instytucjonalnego/biznesowego Wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej do budowy elementów sieci Wykorzystanie kanalizacji teletechnicznej i rurociągów kablowych innych operatorów Wykorzystanie kanalizacji ściekowej i ogólnospławnej do prowadzenia kabli światłowodowych Prowadzenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej Instalacja elementów sieci radiowych na istniejących obiektach Integracja przedsięwzięcia z projektami związanymi 46

6 6 4 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI DOSTĘPOWEJ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci Projekty dla sieci radiowych aspekty techniczne i formalne Projekty budowlane i wykonawcze dla sieci kablowych Przykładowe dokumentacje projektowe dla elementów sieci radiowej i kablowej Przebieg procesu budowy sieci Budowa radiowych stacji bazowych Budowa sieci kablowych w technologiach doziemnych i napowietrznych Wykonywanie instalacji abonenckich 64 5 MIĘDZYOPERATORSKA WYMIANA RUCHU IP Punkty międzyoperatorskiej wymiany ruchu Korzyści wynikające z użytkowania węzła wymiany ruchu IP Fizyczna organizacja węzła wymiany ruchu IP Warunki przystąpienia do międzyoperatorskiego punktu wymiany ruchu IP 74 EKONOMICZNE MODELOWANIE DZIAŁALNOŚCI OPERATORSKIEJ DLA LOKALNYCH SIECI DOSTĘPOWYCH Ceny detaliczne usług dostępu do Internetu Składniki kosztów utrzymania sieci i świadczenia usług dostępu do Internetu Koszty korzystania z węzłów międzyoperatorskiej wymiany ruchu Symulacja kosztów dostępu do zasobów Internetu Koszty sprzedaży usług Opłaty i podatki Koszty materiałów i energii Koszty usług obcych Koszty marketingu Koszty zatrudnienia Kalkulacja przychodów ze sprzedaży usług Przykładowy rachunek zysków i strat dla projektu 92 7 RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH W SIECI Podstawowe usługi dostępu do Internetu Usługi transmisji danych Usługi telefonii internetowej w technologii VoIP 99

7 8 ZASADY I ORGANIZACJA SPRZEDAŻY USŁUG Marketingowe narzędzia wsparcia sprzedaży Przygotowanie i obsługa baz danych Badania przedsprzedażowe i posprzedażowe Kampanie marketingowe (promocyjne i reklamowe) Materiały reklamowe Akcje telemarketingowe Organizacja spotkań wspierających proces sprzedaży Zarządzanie potencjałem rynku Kanały sprzedaży usług Kanały dystrybucji Sprzedaż bezpośrednia Projektowanie działu sprzedaży Zarządzanie działem sprzedaży Poprawa efektywności działu sprzedaży Telemarketing Biuro obsługi klienta Sprzedaż pośrednia Elektroniczne kanały dystrybucji Sprzedaż on-line Pozyskanie zlecenia Analiza funkcjonowania kanałów dystrybucji Posprzedażowa współpraca z klientem Budowa cenników usług odniesienie do konkurencyjnych ofert Oferty i działania promocyjne ORGANIZACJA SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Obsługa klienta Tradycyjne spory pomiędzy działem sprzedaży i działem obsługi klienta Dokumenty formalne regulujące relacje z klientami Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowie o świadczenie usług Regulaminy świadczenia usług Cenniki usług Oświadczenia klientów Ochrona danych użytkowników usług telekomunikacyjnych i tajemnica telekomunikacyjna Formy obsługi klientów w zależności od wielkości sieci 172 7

8 Budowa organizacji w sieciach bardzo małych (do 1000 użytkowników) Budowa organizacji w sieciach małych ( użytkowników) Budowa organizacji w sieciach średnich (do użytkowników) Budowa organizacji w sieciach powyżej użytkowników Biuro obsługi klienta: wirtualne czy fizyczne? Wykorzystanie strumienia zgłoszeń klientów do planowania sieci Techniczne wsparcie klientów przez biuro obsługi klientów Fakturowanie usług Skuteczne metody windykacji należności Obowiązki operatora związane z obsługą reklamacji abonenckich Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu informatycznego CRM SERWIS SIECI. TECHNICZNA OBSŁUGA UŻYTKOWNIKÓW SIECI Organizacja serwisu w zależności od wielkości sieci Ustalenie poziomu jakości usług (SLA ang. Service Level Agreement) dla usług w sieci Techniczne wyposażenie pracowników obsługi Organizacja przepływu zgłoszeń pomiędzy biurem obsługi klientów a pracownikami serwisu Informatyczne systemy zarządzania siecią i nadzoru nad nią Systemy paszportyzacji i ewidencji elementów sieci Współpraca z jednostkami z otoczenia sieci Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej Dostawcy usług hurtowego dostępu do Internetu Dostawcy urządzeń i materiałów eksploatacyjnych BEZPIECZEŃSTWO W SIECI. OCHRONA ZASOBÓW SIECI Planowanie potrzeb związanych z bezpieczeństwem Ocena ryzyka Zagrożenia oraz słabe punkty Analiza kosztów i zysków Mechanizmy bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania sieci Ochrona urządzeń infrastruktury technicznej 206

9 12 ZARZĄDZANIE SIECIĄ Funkcje zarządzania siecią i elementami sieci Funkcje zarządzania usługami Numeracja IP. Pozyskiwanie numeracji i gospodarka nią Numeracja telefoniczna dla potrzeb usługi telefonii pakietowej VoIP Archiwizacja i replikacja danych System monitoringu i analizy zdarzeń w sieci OBOWIĄZKI LOKALNEGO OPERATORA WOBEC ORGANÓW NADRZĘDNYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROLI OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO PRZYKŁADY GMINNYCH SIECI DOSTĘPOWYCH Przypadek 1. Gminna sieć światłowodowo-radiowa Przypadek 2. Gminna sieć radiowa Przypadek 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (einclusion) Przypadek 4. Komercyjna sieć dostępowa na obszarze trzech gmin 234 SPIS ILUSTRACJI 237 SPIS TABEL 239 O AUTORACH 241

10 10

11 Wstęp Przyznanie Polsce unijnych środków pomocowych dało początek rozległym inwestycjom telekomunikacyjnym. Te inwestycje umożliwią zbudowanie szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowościach wiejskich, które do tej pory znajdowały się na skraju obszaru cyfrowego lub daleko poza nim. Samorządy, jako beneficjenci unijnych programów, będą starały się zbudować sieć szerokopasmową tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, docierając jak najbliżej przyszłych użytkowników oczekujących na usługi mieszkańców. Sieci szkieletowe i dystrybucyjne budowane w ten sposób nie kończą się jednak gniazdkiem u abonenta. Do tego potrzebna jest jeszcze sieć dostępowa. Dwie pierwsze części poradnika (Budowa sieci szerokopasmowych. Planowanie i przygotowanie koncepcji 1 oraz Budowa sieci szerokopasmowych. Projekt techniczny, budowa i eksploatacja sieci 2 ) przedstawiały tworzenie sieci od fazy planowania do eksploatacji i dotyczyły warstwy szkieletowej i dystrybucyjnej. Celem trzeciej części poradnika jest pokazanie problemów (i ich rozwiązań) dotyczących ostatniego poziomu sieci, to znaczy warstwy dostępowej, obejmującej także abonenta i nazywanej czasami ostatnią milą. Poradnik zawiera informacje, które, zdaniem autorów, powinny być pomocne zarówno dla samorządów, jak i dla przedsiębiorców planujących budowę lub rozwój istniejących sieci dostępowych. Planowanie, projektowanie i budowa takich sieci przypomina analogiczne etapy tworzenia sieci innych warstw, opisane w poprzednich częściach poradnika, dlatego też w tej części skupiono się na specyficznych aspektach sieci ostatniej mili. Opisano przygotowanie projektu, zarówno od strony technicznej, jak i biznesowej; omówiono zagadnienia związane z analizą rynku, na którym planowane jest świadczenie usług dostępu do Internetu; przedstawiono projekcje biznesowe działalności operatorskiej. Przy omawianiu problemów związanych z budową sieci przedstawiono preferowane technologie, tak kablowe, jak i radiowe; zaprezentowano również urządzenia stosowane w sieciach dostępowych. Szczegółowo został omówiony proces eksploatacji sieci serwis, zarządzanie, współpraca międzyoperatorska. Wiele miejsca poświęcono w poradniku sprawom związanym z pracą z klientami, z ich pozyskaniem, obsługą, utrzymaniem, ale także z rozliczeniem świadczonych im usług i windykacją należności. Przedmiotem uwagi w poradniku są również zagadnienia związane z budową i organizacją przedsiębiorstwa działającego jako operator telekomunikacyjny dostarczający usługi dostępu do Internetu. W końcowej części 11 1 Budowa sieci szerokopasmowych. Planowanie i przygotowanie koncepcji, red. J. Janiszewski. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie 2 Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek, Budowa sieci szerokopasmowych. Projekt techniczny, budowa i eksploatacja sieci. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie

12 12 przedstawione zostały studia przypadku opisy powstawania rzeczywistych, lokalnych sieci ostatniej mili. Zamiarem autorów było przygotowanie opracowania uniwersalnego, przydatnego zarówno podmiotom rozpoczynającym swoją aktywność na rynku usług telekomunikacyjnych, jak i tym, którzy taką działalność już prowadzą, lecz potrzebują dodatkowej wiedzy do jej rozwoju. Dzięki lekturze poradnika łatwiej będzie uniknąć błędów przy planowaniu lub rozwoju działalności operatorskiej i zapoznać się z gotowymi, sprawdzonymi rozwiązaniami. Z tego powodu treść niektórych rozdziałów może okazać się dla części Czytelników zbyt oczywista, a dla innych nadto skomplikowana i obszerna. Jednakże nawet najmniejszy, początkujący operator ma szansę rozwinąć swoją sieć przynajmniej do wielkości pozwalającej na przyłączenie dziesięciotysięcznego abonenta. Życząc tego Czytelnikom, mamy nadzieję, że poradnik, który przygotowaliśmy, tę drogę ułatwi.

13 13 1. Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Rozdział zawiera opisy podstawowych pojęć technicznych związanych z sieciami szerokopasmowym. Umiejscawia sieć dostępową w ogólnej strukturze sieci.

14 1.1 Struktura sieci szerokopasmowej 14 Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje W latach osiemdziesiątych opracowany został siedmiowarstwowy model odniesienia opisujący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi warstwami systemu telekomunikacyjnego. W oparciu o ideę modeli wielowarstwowych powstawały definicje kolejnych protokołów i systemów telekomunikacyjnych. Zmiana idei organizacji dostępu użytkowników końcowych do usług oferowanych przez systemy telekomunikacyjne spowodowała zmianę w określaniu struktury systemów i sieci telekomunikacyjnych. Rys. 1. Hierarchiczny model sieci

15 Obecnie najbardziej popularnym sposobem organizacji sieci, obok klasycznego siedmiowarstwowego modelu odniesienia OSI ISO, jest model hierarchii trój- i dwuwarstwowej. W modelu tym przyjmuje się podział na następujące warstwy, różniące się między sobą ze względu na funkcje elementów sieci wchodzących w skład poszczególnych warstw: warstwa dostępowa realizująca funkcje dostarczania usług użytkownikom końcowym; warstwa dystrybucyjna (agregacji) realizująca funkcje dystrybucji usług sieciowych ta warstwa znajduje się pomiędzy warstwą dostępu do sieci a warstwą szkieletową; warstwa szkieletowa (przełączania) realizująca funkcje przełączania i komutacji, zapewniająca szybkie połączenia między punktami dystrybucji. Na rys. 1 przedstawiono hierarchiczny model sieci. Wraz z pojawieniem się systemów transmisji danych o dużych przepływnościach oraz kształtowaniem się cyfrowych rozwiązań na obszarze pętli abonenckiej, przyjęto podział sieci telekomunikacyjnej na trzy warstwy funkcjonalne (rys. 2): Warstwa dostępowa, która służy do dostarczania usług użytkownikom końcowym. Najczęściej stanowi skręconą parę miedzianych przewodów. W przypadku większych przepływności stosuje się czasem światłowód, a przy transmisji sygnałów TV kabel koncentryczny. Czasami w warstwie dostępu stosuje się też zwielokrotnianie, lecz podstawowym interfejsem do warstwy przełączającej i centralnej warstwy transmisyjnej jest główny punkt rozdzielczy (ramka dystrybucji) MDF (ang. Main Distribution Frame), w którym wykonane są fizyczne połączenia między parami przewodów. Centralna warstwa transmisyjna sieci, którą stanowią cyfrowe systemy transmisyjne. Warstwa ta znana jest, w zależności od stosowanej technologii, pod nazwą PDH (ang. Plesiochronous Digital Hierarchy) lub SDH (ang. Synchronous Digital Hierarchy). Opiera się na standardach zaprojektowanych początkowo do przesyłania mowy za pomocą sygnałów cyfrowych. Ma ona najczęściej sztywny system zwielokrotniania i nie jest zoptymalizowana pod względem elastycznego dzielenia pasma pomiędzy różne klasy ruchu, generowane przez nowo tworzone aplikacje, które będą prawdopodobnie dominować przy wykorzystywaniu pasma transmisji w nadchodzących dekadach. Warstwa przełączania, która jest stosowana w celu udostępniania szeregu usług komutowanych, ograniczonych obecnie do maksymalnej szybkości bitowej 64 kb/s (cyfrowy odpowiednik kanału mowy). Istnieją trzy podstawowe niezależne usługi tego rodzaju: dwie z komutacją łączy, czyli PSTN i ISDN, które są częściowo zintegrowane, oraz jedna z komutacją pakietów, PDN. Warstwa przełączania jest też stosowana przy zapewnianiu funkcji połączeń wzajemnych dla pewnych usług dzierżawionych. Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje 15

16 16 Warstwa transmisyjna Transmisja PDH/SDH Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Warstwa prze³¹czania Warstwa dostepowa Us³ugi ruchome Prze³¹czanie (komutacja ) PSTN/ISDN Standardowe us³ugi telefoniczne Rys. 2. Warstwy funkcjonalne sieci telekomunikacyjnej Prze³¹czanie ATM Standardowe us³ugi telefoniczne Do budowy sieci szerokopasmowej mogą zostać wykorzystane różnorodne techniki. Ewolucja technik transmisji cyfrowej i dynamiczny wzrost popularności protokołu IP spowodowały, iż przyjęty powyżej model trójwarstwowy przedstawiany jest w odniesieniu do technik transmisji danych. W modelu sieci szerokopasmowej model stanowią (odnosząc się do hierarchii struktury fizycznej) trzy podstawowe warstwy (zob. rys. 3): Sieć szkieletowa (rdzeniowa), która ma za zadanie zapewnienie optymalnej transmisji danych między lokalizacjami. Najczęściej jest budowana jako bardzo szybka sieć przełączana. Infrastruktura sieci szkieletowej (zwanej również rdzeniową) winna się charakteryzować nadmiarowością połączeń w celu zapewnienia wymaganego poziomu niezawodności (zapewnienie stabilności i szybkości działania sieci w przypadku awarii łączy lub urządzeń). Sieć dystrybucyjna (agregacyjna), która ma za zadanie zapewnienie łączności w oparciu o określone (zdefiniowane) reguły. W warstwie dystrybucji zagregowane są węzły dystrybucyjne (ang. wiring closets) wykorzystujące przełączniki do oddzielenia grup roboczych i izolowania problemów sieciowych w środowisku sieci dostępowej. Na tej samej zasadzie warstwa dystrybucyjna agreguje połączenia sieci rozległej na krawędzi sieci dostępowej i zapewnia łączność opartą na określonych zasadach. Sieć dostępowa, która ma za zadanie zapewnienie użytkownikom dostępu do usług i sieci. Urządzenia dostępowe działają w drugiej warstwie modelu OSI/ISO i udostępniają usługi działające w tej warstwie. Głównym zadaniem urządzeń segmentu sieci dostępowych jest dołączanie do sieci użytkowników końcowych (realizowane przy założeniach niskich kosztów i dużej liczbie obsługiwanych portów). W warstwie dostępu z reguły znajdują się przełączane urządzenia LAN z portami zapewniającymi łączność ze stacjami

17 roboczymi i serwerami. W środowisku WAN warstwa ta może dawać telepracownikom lub zdalnym stanowiskom dostęp do sieci korporacyjnej za pomocą technologii WAN. Sieæ szkieletowa Sieæ dystrybucyjna Sieæ dostêpowa 17 Rys. 3. Struktura trzywarstwowa sieci W niektórych przypadkach stosuje się model dwusegmentowy (dwuwarstwowy), składający się z dwóch zasadniczych elementów, zwanych segmentami sieci (zob. rys. 4): sieci szkieletowej (rdzeniowej) zbudowanej z segmentów dalekosiężnego i brzegowego; sieci dostępowej zbudowanej z segmentów dystrybucyjnego i lokalnego. Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Rys. 4. Struktura dwusegmentowa sieci W każdej z wymienionych warstw obu modeli można stosować zarówno techniki przewodowe, jak i radiowe. 1.2 Sieć dostępowa Pojęcie systemów i sieci dostępowych pojawiło się stosunkowo niedawno. Dotychczas abonent łączył się z najbliższym węzłem telekomunikacyjnym za pomocą zwykłej pary miedzianych przewodów. Odcinek sieci między węzłem a urządzeniem użytkownika zaczął nabierać szczególnego znaczenia w miarę rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez sieci telekomunikacyjne. Odcinek ten zwany jest siecią dostępową bądź systemem dostępowym. Zmiany w technikach organizacji dostępu użytkowników końcowych do usług telekomunikacyjnych sprawiły, że pojawiła się grupa nowych pojęć związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną: Dostęp abonencki jest to infrastruktura telekomunikacyjna obejmująca środki transmisyjne i sposób dostępu abonenta do sieci telekomunikacyjnej analogowej lub cyfrowej.

18 18 Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Ostatnia mila to odcinek pomiędzy węzłem sieci szkieletowodystrybucyjnej a użytkownikiem końcowym. Dostęp szerokopasmowy jest to wspólna nazwa różnych technik przekazu (przewodowych, radiowych, optycznych i w podczerwieni), umożliwiających użytkownikowi końcowemu dostęp do informacji z przepływnością nie mniejszą niż 2 Mbit/s3. Obejmuje obecnie wiele rozwiązań o szerokim paśmie przenoszenia. Sieć dostępowa jest to zdefiniowany w zaleceniu ITU T G.9024 zbiór środków teleinformatycznych, obejmujący urządzenia komunikacyjne i różnorodne media transportowe (przewodowe i bezprzewodowe) mające zdolność przenoszenia usług telekomunikacyjnych między węzłem usługowym a urządzeniem abonenckim. System dostępowy jest to ta część systemu telekomunikacyjnego, która przekazuje użytkownikowi informację bez jej interpretacji. Główną funkcją współczesnych systemów dostępowych działających w sieciach dostępowych AN (ang. Access Network) jest dostarczenie do węzła udostępniania usług POP (ang. Point of Presence) w jak najbardziej skuteczny sposób sygnałów od abonenta. OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO OSI Reference Model model odniesienia łączenia systemów otwartych) jest to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Model ISO OSI RM jest traktowany jako model odniesienia (wzorzec) dla większości rodzin protokołów komunikacyjnych. Podstawowym założeniem modelu jest podział systemów sieciowych na siedem warstw (ang. layers), współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób. Dla Internetu sformułowano uproszczony, stosowany powszechnie, Model TCP/IP, który ma tylko 4 warstwy. xdsl (ang. x Digital Subscriber Line) to zbiorowy termin wszystkich technologii cyfrowych linii abonenckich, używających wielu schematów modulacji w transmisji danych przez symetryczne linie miedziane. X w nazwie jest zamiennikiem początkowej litery, pod jaką ukrywa się dana specyfikacja (np. ADSL, HDSL itp.). Samo pojęcie sieci dostępowej związane jest z rozwojem systemów cyfrowych. Początkowo sieci dostępowe zbudowane były głównie z kabli z parami przewodów miedzianych. Były projektowane dla analogowych usług głosowych o paśmie częstotliwości 3,4 khz, przy długości przyłącza abonenckiego do około 10 km (struktura tradycyjnej sieci dostępowej przedstawiona została na rys. 5). 3 Taka przepływność została przyjęta w definicji łączy szerokopasmowych w wytycznych dotyczących programu POIG, Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. 4 ITU (ang. International Telecommunication Union) Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Standard ITU-T G.902 opisuje ogólną architekturę sieci dostępowej oraz realizację, za jej pośrednictwem, różnych usług. Na jego podstawie tworzy się wszelkie rekomendacje dotyczące sieci dostępowych.

19 19 Rys. 5. Struktura tradycyjnej sieci dostępowej Miejsce analogowych usług głosowych, telefaksów i analogowego, wdzwanianego dostępu do Internetu (ang. dial-up) zaczęły zajmować techniki i usługi związane z cyfrową pętlą abonencką (ISDN BRA, ISDN PRA). Powstała wówczas modyfikacja tradycyjnej sieci dostępowej w kierunku sieci opartej o poszczególne punkty dystrybucji sieci. Struktura sieci dostępowej o takiej organizacji została przedstawiona na rys. 6. Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Rys. 6. Struktura przewodowej sieci dostępowej

20 20 Zmiany w technice budowy sieci abonenckiej, a w konsekwencji w całym obszarze sieci odpowiedzialnym za realizację dostępu użytkowników do usług, ukształtowały strukturę ogólną sieci dostępowej. Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Rys. 7. Struktura sieci dostępowej według zalecenia G.902 W miarę rozwoju techniki cyfryzacji pętli abonenckiej, upowszechniania się techniki IP oraz wzrostu oczekiwań użytkowników zaczęły się pojawiać nowe usługi, stopniowo wprowadzające szerokopasmowy dostęp do Internetu. Dzięki temu zaczęła być możliwa realizacja usług telewizji cyfrowej, w tym wysokiej rozdzielczości HDTV (ang. High Definition Television), gier sieciowych i innych usług, wymagających łącza stałego o przepływności do abonenta (ang. downstream) co najmniej 10 Mbit/s. Pojawiło się pojęcie dostępu szerokopasmowego, odnoszącego się do fizycznego połączenia pomiędzy wyposażeniem terminala użytkownika końcowego (szybki modem, komputer multimedialny, przystawka set-top box, antena) a siecią komunikacyjną (np. najbliższym węzłem dostępowym). Ze względu na zastosowane medium transmisyjne można zdefiniować wiele typów dostępu do usług telekomunikacyjnych. Spośród nich najbardziej znanymi są: analogowy dostęp przewodowy; cyfrowy dostęp przewodowy; dostęp optyczny; dostęp hybrydowy; dostęp bezprzewodowy; sieci radiowe; sieci przywoławcze; sieci trankingowe; analogowy dostęp komórkowy; cyfrowy dostęp komórkowy; dostęp satelitarny.

21 Alternatywą dla sieci dostępowych opartych o kable miedziane są radiowe sieci dostępowe. Rozwiązania bezprzewodowe są stosowane w miejscach, w których: budowa sieci przewodowych jest trudna (silnie zurbanizowane obszary miast czy całych aglomeracji, tereny trudno dostępne itd.) lub ekonomicznie nieuzasadniona; istnieje konieczność bardzo szybkiego uruchomienia łączności lub przedsięwzięcie ma charakter czasowy (obsługa spotkań konferencyjnych, targów, imprez sportowych lub wydarzeń kulturalnych organizowanych na wolnym powietrzu itp.). Istnieje wiele różnych rozwiązań systemów RDA (radiowego dostępu abonenckiego), a architektura warstwy dostępowej zawiera rozwiązania techniczne, które przedstawiono na rys. 8 i rys. 9. Stacja bazowa Stacja bazowa Kontroler stacji bazowych Kontroler stacji bazowych Kontroler sieci Weze³ komutacyjny Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje 21 Terminal dostêpowy Stacja bazowa Kontroler stacji bazowych Rys. 8. Struktura bezprzewodowego systemu dostępowego

22 22 Elementy sieci warstwy dostępowej. Pojęcia i definicje Rys. 9. Architektura systemów dostępowych

23 23 2. Analiza rynku. Określenie popytu na usługi dostępu do Internetu W poprzednim rozdziale zostały przedstawione teoretyczne podstawy struktury sieci ostatniej mili. Pozwoli nam to teraz przybliżyć zagadnienia związane z przygotowaniem przedsięwzięcia budowy lokalnej sieci operatorskiej. Ten rozdział traktuje o pierwszych krokach w projekcie: o przygotowaniu danych.

24 2.1 Wyniki inwentaryzacji infrastruktury. Wykorzystanie danych do planowania lokalizacji inwestycji 24 Analiza rynku. Określenie popytu na usługi dostępu do Internetu Jak napisaliśmy w pierwszej części poradnika, inwentaryzacja zasobów polega na zebraniu i uporządkowaniu informacji o istniejących na obszarze planowanego przedsięwzięcia sieciach transmisyjnych lub elementach infrastruktury telekomunikacyjnej, które mogłyby być wykorzystane w projektowanej sieci 5. Wynikiem prac inwentaryzacyjnych są także zestawienia danych określających podaż usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na badanym obszarze. W zależności od dostępności usług w poszczególnych miejscowościach na terenie badanego obszaru, miejscowości te są grupowane w trzech kategoriach: białe, szare i czarne (obszary BSC). Znaczenie tego podziału według różnych źródeł nie jest niestety jednoznaczne. Chcąc zatem wykorzystać dane inwentaryzacyjne do planowania własnych zamierzeń inwestycyjnych, operator powinien dokładnie zapoznać się z definicjami kategorii obszarów przyjętymi przez wykonawcę inwentaryzacji infrastruktury. Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko, definiujące między innymi klasyfikację obszarów, w Wytycznych wspólnotowych w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych 6. Według tego dokumentu, obszary białe to obszary, gdzie łączność szerokopasmowa nie jest obecnie dostępna i gdzie prywatni inwestorzy nie planują wdrażać takiej infrastruktury w najbliższej przyszłości. Obszary szare to z kolei obszary, na których świadczy usługi tylko jeden operator sieci szerokopasmowej, a zatem infrastruktura szerokopasmowa objęta jest wciąż faktycznym monopolem, jeśli nie oferuje się przystępnych cenowo ani odpowiednich usług zaspakajających potrzeby obywateli lub użytkowników biznesowych oraz nie są dostępne inne środki, zakłócające funkcjonowanie rynku w mniejszym stopniu (w tym regulacja ex ante), które mogłyby doprowadzić do osiągnięcia tego samego celu. Jako obszary czarne uznaje się natomiast strefy geograficzne, na których działa co najmniej dwóch operatorów sieci szerokopasmowych, a usługi dostępu szerokopasmowego są świadczone w warunkach konkurencji (konkurencja oparta na infrastrukturze). Przy tak przyjętych definicjach najmniej ryzykownym obszarem, na którym można planować inwestycję, jest obszar biały, natomiast obszar, na którym przyszłego inwestora czeka na pewno walka konkurencyjna, to obszar czarny. Wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji infrastruktury są dokumentami jawnymi. Dokumenty te są publikowane na stronach internetowych urzędów marszałkowskich poszczególnych województw. Zawierają dane o występującej na terenie województwa infrastrukturze telekomunikacyjnej możliwej do wykorzystania przy planowaniu 5 Budowa sieci szerokopasmowych. Planowanie i przygotowanie koncepcji, red. J. Janiszewski. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2008, s Tekst Wytycznych dostępny jest na stronie:

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Kwiecień 2009 Strona 1 z 21 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Stan polskiego rynku szerokopasmowego, dane na styczeń 2009 roku... 6 2. Stacjonarny dostęp

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI

Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL LOKALNY 20 KROKÓW DO UŻYTECZNEGO SERWISU INTERNETOWEGO GMINY, REGIONU, MIEJSCOWOŚCI Fundacja Wspomagania Wsi 2011 Barbara Łukasik-Makowska Jolanta Sala PORTAL

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo