G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G-2150-7/13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40"

Transkrypt

1 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40

2 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 2 z 40 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Sąd Okręgowy w Opolu Pl. Daszyńskiego Opole NIP: REGON: fax: godziny urzędowania: pn-pt w godzinach adres adres strony internetowej Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, dla zamówień, których wartość dostaw nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ", mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych. 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 w związku z art ustawy PZP. 3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej ustawą PZP; ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 231) zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650). III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania tj. Zadanie nr 1 - Dostawa oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieci LAN, licencjami, monitorowania działania sieci LAN, monitorowania nośników wymiennych oraz oprogramowania Help Desk dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób w wymiarze 8 godzin zegarowych. Zadanie nr 2 - Dostawa oprogramowania do zabezpieczania danych, urządzeń komputerowych oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu.

3 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 3 z Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów oprogramowania Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych Skanery komputerowe Części komputerów Różny sprzęt komputerowy 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 zawiera Załącznik Nr 1a do SIWZ; 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 zawiera Załącznik Nr 1b do SIWZ. 4. Zakres przedmiotu zamówienia: 4.1. dla Zadania nr 1 obejmuje dostawę oprogramowania w ilościach i o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ oraz przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób w wymiarze 8 godzin zegarowych; 4.2. dla Zadania nr 2 obejmuje dostawę (załadunek, transport, wyładunek, wniesienie) oprogramowania, urządzeń komputerowych oraz akcesoriów komputerowych w ilościach i o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ oraz przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego oprogramowania do szyfrowania dysków twardych w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób jednocześnie w wymiarze 6 godzin zegarowych Wszystkie urządzenia komputerowe, wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ, mają spełniać następujące wymagania w zakresie jego wyposażenia: a) pełne wyposażenie dodatkowe zgodne ze specyfikacją producenta (kable, sterowniki, oprogramowanie, dokumentacja techniczna itp.); b) karta gwarancyjna w języku polskim do każdego urządzenia; c) każde urządzenie musi posiadać czytelny numer identyfikacyjny Wszystkie urządzenia komputerowe oraz akcesoria komputerowe wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ muszą być fabrycznie nowe. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych tj. ofert o parametrach minimalnych co najmniej takich jak wymienione odpowiednio: dla Zadania Nr 1 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ; dla Zadania Nr 2 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik 1b do SIWZ. 6. Oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia dla Zadania nr 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, Opole. 7. Oprogramowanie, urządzenia komputerowe oraz akcesoria komputerowe będące przedmiotem zamówienia dla Zadania nr 2 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, Opole. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca w treści Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, wskaże część zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 4 z Cena jednostkowa każdej licencji oprogramowania, każdego urządzenia opisanego w Rozdziale III pkt. 5 SIWZ oraz akcesoriów komputerowych musi być niższa od złotych brutto. Wynika to z posiadanego w paragrafie klasyfikacji budżetowej: 4210 limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego, zaoferowanie produktu o cenie wyższej lub równej 3500,00zł brutto skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 10. Warunki realizacji zamówienia, dla każdego z zadań osobno, określa Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 11. Warunki serwisu gwarancyjnego, dla każdego z zadań osobno, określono w 4 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części według poniższego podziału: Zadanie nr 1 - Dostawa oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieci LAN, licencjami, monitorowania działania sieci LAN, monitorowania nośników wymiennych oraz oprogramowania Help Desk dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób w wymiarze 8 godzin zegarowych. Zadanie nr 2 - Dostawa oprogramowania do zabezpieczania danych, urządzeń komputerowych oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego oprogramowania do szyfrowania dysków twardych w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób jednocześnie w wymiarze 6 godzin zegarowych. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwości udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających. VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia dla Zadania nr 1 oraz dla Zadania nr 2: do 24 grudnia 2013r. VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień; posiadania wiedzy i doświadczenia: Na podstawie 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich

5 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 5 z 40 te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywał główne dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno tj.: dla Zadania nr 1: Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna 1 dostawę, obejmującą dostawę oprogramowania zarządzania urządzeniami sieci LAN lub licencjami lub monitorowania działania sieci LAN lub monitorowania nośników wymiennych lub oprogramowania Help Desk. Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto; dla Zadania nr 2: Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna 1 dostawę, obejmującą dostawę akcesoriów komputerowych lub urządzeń komputerowych (tj. zestawów komputerowych, drukarek, skanerów itp.). Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia. 4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SIWZ na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu; 4.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia nie spełnia. 5 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w art. 24 ust. 1 ustawy PZP musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne składa dokumenty.

6 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 6 z Dokumenty dotyczące wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP: Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, dla każdego z zadań osobno, tj.: dla Zadania nr 1 : Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna 1 dostawę, obejmującą dostawę oprogramowania zarządzania urządzeniami sieci LAN lub licencjami lub monitorowania działania sieci LAN lub monitorowania nośników wymiennych lub oprogramowania Help Desk. Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto; dla Zadania nr 2 : Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna 1 dostawę, obejmującą dostawę akcesoriów komputerowych lub urządzeń komputerowych (tj. zestawów komputerowych, drukarek, skanerów itp.). Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie. 2. Dokumenty dotyczące potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 4 do Oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie lub wspólnie) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odpis muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie). 3. Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych tj. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów 4 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 4. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1-3 SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z formą przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 5. Inne dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 3 do Oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie lub wspólnie); Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub poświadczone notarialnie Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub, jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym jako

7 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 7 z 40 osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 5 do Oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie). 7. Postanowienia dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Konsorcjum / Spółka Cywilna), pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia winno być dołączone do oferty Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Oferta winna spełniać łącznie minimalne warunki dotyczące Wykonawców wymienione w Rozdziale IX: ust. 1, ust. 2, ust. 5 oraz ust. 6 SIWZ. Odpis, o którym mowa w Rozdziale IX ust SIWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 6 SIWZ składa każdy ze Wspólników / Partnerów z osobna Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia Kopie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokumenty dotyczą zgodnie z formą przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 8. Postanowienia dotyczące Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to wykonawca składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2 SIWZ także w odniesieniu do tych podmiotów. Ponadto Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Kopie dokumentów dotyczących podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP są poświadczane za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokumenty dotyczą zgodnie z formą przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, z zastrzeżeniem iż Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w formie oryginału. 9. Postanowienia dotyczące dokumentów sporządzanych w języku obcym Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

8 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 8 z Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzeżonych nie później niż w terminie składania ofert przez Wykonawcę składającego ofertę Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy PZP. X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje i pytania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną). 2. Korespondencję, o której mowa w Rozdziale X pkt 1. SIWZ kierowaną do Zamawiającego, przekazywaną pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną należy odpowiednio kierować na: adres lub nr faksu lub adres Zamawiającego podane w Rozdziale I pkt 1 SIWZ. 3. Korespondencję, o której mowa w Rozdziale X pkt 1. SIWZ, przekazaną za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z wytycznymi art.27 ust.2 ustawy PZP. 4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Roman Gargul, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00, pod adresem: Pl. Daszyńskiego 1, Opole, fax , adres 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania powinny być sformułowane złożone na piśmie albo wysłane faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ w godzinach jego pracy. 6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. XI. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. XII. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu otwarcia ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

9 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 9 z 40 wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy PZP). 5. Do oferty Wykonawca załącza oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału IX SIWZ. 6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami winna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 7. Oferta musi być napisana w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 8. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania w ofercie, że osoba/osoby składająca/składające ofertę w imieniu Wykonawcy jest/są do tego uprawniona/uprawnione, tzn. wykonawca zobowiązany jest w ofercie załączyć niezbędne dokumenty, potwierdzające sposób reprezentowania podmiotu gospodarczego składającego ofertę, jak również niezbędne dokumenty potwierdzające zakres umocowania osoby/osób składającej/składających ofertę we właściwej formie. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 10. Wszelkie naniesione w treści oferty poprawki lub zmiany (przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp.) muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą ich dokonania. 11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu np. kopercie bez uszkodzenia, gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do czasu otwarcia, posiadającą następujące oznaczenie: Nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego Opole Oferta na dostawę oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania, tj. Zadanie nr.* lub Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2* Nie otwierać przed dniem r. do godz *-niepotrzebne skreślić 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w Rozdziale XIII pkt 12 SIWZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie. 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami SIWZ. 15. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

10 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 10 z 40 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r. do godz Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego Opole pokój nr 1 (BIURO PODAWCZE) 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. w siedzibie Zamawiający publicznie otworzy oferty w obecności Wykonawców w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego Opole pokój nr 217 (ODDZIAŁ GOSPODARCZY) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia dla każdego z zadań osobno, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje wynikające z zapisów art. 86 ust. 4 ustawy PZP Oferty złożone po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2 ustawy PZP Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i art. 86 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na pisemny ich wniosek. XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Całkowita cena oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) dla każdego z zadań osobno podana przez Wykonawcę odpowiednio dla Zadania nr 1a w Formularzu cenowym Oferty stanowiącym Załącznik nr 1a do oferty, dla Zadania nr 2 w Formularzu cenowym Oferty stanowiącym Załącznik nr 1b do oferty niezależnie od wchodzących w jej skład części: musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ (m.in. wymagania minimalne dla każdego z zadań osobno określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział III SIWZ) oraz obejmować wszelkie podatki i zobowiązania wynikające z przedmiotu zamówienia; nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym mając na względzie obowiązujące stawki podatku VAT w dniu otwarcia ofert. 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej będzie kierował się kryterium ceny ofertowej brutto (wraz z podatkiem VAT) za cały przedmiot zamówienia dla każdego z zadań osobno. 2. Kryteria oceny ofert dla każdego z zadań osobno.

11 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 11 z 40 Kryterium: cena ofertowa brutto dla każdego z zadań osobno waga 100 % Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium ceny ofertowej brutto za cały przedmiot zamówienia dla każdego z zadań osobno, w skali pkt. Sposób wyliczenia punktów oferty: 1% =1 pkt. Kryterium oceny ofert, dla każdego z zadań osobno, zostanie przeprowadzone w oparciu o wzór: C = (C min / C O ) x 100 pkt gdzie: C ilość punktów przyznana za cenę ofertową brutto za cały przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno, dla Wykonawcy, dla którego wynik jest obliczany, C min minimalna cena ofertowa brutto za cały przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno, zaoferowana w niniejszym postępowaniu, C O cena ofertowa brutto za cały przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno, podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium dla każdego z zadań osobno. 4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów dla każdego Wykonawcy, dla każdego z zadań osobno, zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów (zaoferuje najniższą cenę) dla każdego z zadań osobno. XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium oceny ofert. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: 2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert, 2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2.4. terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia będzie musiał: 4.1. w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum / Spółka Cywilna), przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/-

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znak p ostęp owania: B D G.WZP.311.24.2015.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.10.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół.

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ NIP: 725-00-32-743 REGON: 470791055 telefon/faks: /42/ 678-12-00, /42/ 678-37-12 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo