G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G-2150-7/13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40"

Transkrypt

1 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40

2 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 2 z 40 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Sąd Okręgowy w Opolu Pl. Daszyńskiego Opole NIP: REGON: fax: godziny urzędowania: pn-pt w godzinach adres adres strony internetowej Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, dla zamówień, których wartość dostaw nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ", mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych. 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 w związku z art ustawy PZP. 3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej ustawą PZP; ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 231) zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650). III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania tj. Zadanie nr 1 - Dostawa oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieci LAN, licencjami, monitorowania działania sieci LAN, monitorowania nośników wymiennych oraz oprogramowania Help Desk dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób w wymiarze 8 godzin zegarowych. Zadanie nr 2 - Dostawa oprogramowania do zabezpieczania danych, urządzeń komputerowych oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu.

3 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 3 z Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami i zestawy pakietów oprogramowania Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych Skanery komputerowe Części komputerów Różny sprzęt komputerowy 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 zawiera Załącznik Nr 1a do SIWZ; 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 zawiera Załącznik Nr 1b do SIWZ. 4. Zakres przedmiotu zamówienia: 4.1. dla Zadania nr 1 obejmuje dostawę oprogramowania w ilościach i o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ oraz przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób w wymiarze 8 godzin zegarowych; 4.2. dla Zadania nr 2 obejmuje dostawę (załadunek, transport, wyładunek, wniesienie) oprogramowania, urządzeń komputerowych oraz akcesoriów komputerowych w ilościach i o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ oraz przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego oprogramowania do szyfrowania dysków twardych w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób jednocześnie w wymiarze 6 godzin zegarowych Wszystkie urządzenia komputerowe, wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ, mają spełniać następujące wymagania w zakresie jego wyposażenia: a) pełne wyposażenie dodatkowe zgodne ze specyfikacją producenta (kable, sterowniki, oprogramowanie, dokumentacja techniczna itp.); b) karta gwarancyjna w języku polskim do każdego urządzenia; c) każde urządzenie musi posiadać czytelny numer identyfikacyjny Wszystkie urządzenia komputerowe oraz akcesoria komputerowe wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ muszą być fabrycznie nowe. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych tj. ofert o parametrach minimalnych co najmniej takich jak wymienione odpowiednio: dla Zadania Nr 1 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ; dla Zadania Nr 2 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik 1b do SIWZ. 6. Oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia dla Zadania nr 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, Opole. 7. Oprogramowanie, urządzenia komputerowe oraz akcesoria komputerowe będące przedmiotem zamówienia dla Zadania nr 2 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, Opole. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca w treści Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, wskaże część zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 4 z Cena jednostkowa każdej licencji oprogramowania, każdego urządzenia opisanego w Rozdziale III pkt. 5 SIWZ oraz akcesoriów komputerowych musi być niższa od złotych brutto. Wynika to z posiadanego w paragrafie klasyfikacji budżetowej: 4210 limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego, zaoferowanie produktu o cenie wyższej lub równej 3500,00zł brutto skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 10. Warunki realizacji zamówienia, dla każdego z zadań osobno, określa Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 11. Warunki serwisu gwarancyjnego, dla każdego z zadań osobno, określono w 4 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę części według poniższego podziału: Zadanie nr 1 - Dostawa oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieci LAN, licencjami, monitorowania działania sieci LAN, monitorowania nośników wymiennych oraz oprogramowania Help Desk dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób w wymiarze 8 godzin zegarowych. Zadanie nr 2 - Dostawa oprogramowania do zabezpieczania danych, urządzeń komputerowych oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego oprogramowania do szyfrowania dysków twardych w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób jednocześnie w wymiarze 6 godzin zegarowych. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwości udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających. VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia dla Zadania nr 1 oraz dla Zadania nr 2: do 24 grudnia 2013r. VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień; posiadania wiedzy i doświadczenia: Na podstawie 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich

5 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 5 z 40 te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonywał główne dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno tj.: dla Zadania nr 1: Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna 1 dostawę, obejmującą dostawę oprogramowania zarządzania urządzeniami sieci LAN lub licencjami lub monitorowania działania sieci LAN lub monitorowania nośników wymiennych lub oprogramowania Help Desk. Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto; dla Zadania nr 2: Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna 1 dostawę, obejmującą dostawę akcesoriów komputerowych lub urządzeń komputerowych (tj. zestawów komputerowych, drukarek, skanerów itp.). Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia. 4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SIWZ na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu; 4.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia nie spełnia. 5 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w art. 24 ust. 1 ustawy PZP musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca ubiegający się o zamówienia publiczne składa dokumenty.

6 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 6 z Dokumenty dotyczące wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP: Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, dla każdego z zadań osobno, tj.: dla Zadania nr 1 : Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna 1 dostawę, obejmującą dostawę oprogramowania zarządzania urządzeniami sieci LAN lub licencjami lub monitorowania działania sieci LAN lub monitorowania nośników wymiennych lub oprogramowania Help Desk. Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto; dla Zadania nr 2 : Za odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna 1 dostawę, obejmującą dostawę akcesoriów komputerowych lub urządzeń komputerowych (tj. zestawów komputerowych, drukarek, skanerów itp.). Za odpowiadającą wartością Zamawiający uzna minimum 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż złotych brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie. 2. Dokumenty dotyczące potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 4 do Oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie lub wspólnie) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odpis muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie). 3. Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych tj. wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów 4 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 4. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 1-3 SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z formą przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 5. Inne dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 3 do Oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie lub wspólnie); Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w oryginale lub poświadczone notarialnie Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub, jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym jako

7 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 7 z 40 osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku nr 5 do Oferty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenie muszą złożyć wszyscy Wykonawcy odrębnie). 7. Postanowienia dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Konsorcjum / Spółka Cywilna), pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia winno być dołączone do oferty Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Oferta winna spełniać łącznie minimalne warunki dotyczące Wykonawców wymienione w Rozdziale IX: ust. 1, ust. 2, ust. 5 oraz ust. 6 SIWZ. Odpis, o którym mowa w Rozdziale IX ust SIWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 6 SIWZ składa każdy ze Wspólników / Partnerów z osobna Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia Kopie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokumenty dotyczą zgodnie z formą przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 8. Postanowienia dotyczące Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to wykonawca składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 2 SIWZ także w odniesieniu do tych podmiotów. Ponadto Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Kopie dokumentów dotyczących podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP są poświadczane za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokumenty dotyczą zgodnie z formą przewidzianą w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, z zastrzeżeniem iż Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno być złożone w formie oryginału. 9. Postanowienia dotyczące dokumentów sporządzanych w języku obcym Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

8 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 8 z Postanowienia dotyczące dokumentów zastrzeżonych Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzeżonych nie później niż w terminie składania ofert przez Wykonawcę składającego ofertę Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy PZP. X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje i pytania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną). 2. Korespondencję, o której mowa w Rozdziale X pkt 1. SIWZ kierowaną do Zamawiającego, przekazywaną pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną należy odpowiednio kierować na: adres lub nr faksu lub adres Zamawiającego podane w Rozdziale I pkt 1 SIWZ. 3. Korespondencję, o której mowa w Rozdziale X pkt 1. SIWZ, przekazaną za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z wytycznymi art.27 ust.2 ustawy PZP. 4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Roman Gargul, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00, pod adresem: Pl. Daszyńskiego 1, Opole, fax , adres 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania powinny być sformułowane złożone na piśmie albo wysłane faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ w godzinach jego pracy. 6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. XI. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. XII. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu otwarcia ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty z wykorzystaniem druku przedstawionego w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

9 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 9 z 40 wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy PZP). 5. Do oferty Wykonawca załącza oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału IX SIWZ. 6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami winna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 7. Oferta musi być napisana w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 8. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania w ofercie, że osoba/osoby składająca/składające ofertę w imieniu Wykonawcy jest/są do tego uprawniona/uprawnione, tzn. wykonawca zobowiązany jest w ofercie załączyć niezbędne dokumenty, potwierdzające sposób reprezentowania podmiotu gospodarczego składającego ofertę, jak również niezbędne dokumenty potwierdzające zakres umocowania osoby/osób składającej/składających ofertę we właściwej formie. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 10. Wszelkie naniesione w treści oferty poprawki lub zmiany (przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp.) muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą ich dokonania. 11. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu np. kopercie bez uszkodzenia, gwarantującym zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do czasu otwarcia, posiadającą następujące oznaczenie: Nazwa (firma) Wykonawcy adres Wykonawcy Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego Opole Oferta na dostawę oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania, tj. Zadanie nr.* lub Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2* Nie otwierać przed dniem r. do godz *-niepotrzebne skreślić 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w Rozdziale XIII pkt 12 SIWZ oraz dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie. 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami SIWZ. 15. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

10 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 10 z 40 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r. do godz Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego Opole pokój nr 1 (BIURO PODAWCZE) 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. w siedzibie Zamawiający publicznie otworzy oferty w obecności Wykonawców w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego Opole pokój nr 217 (ODDZIAŁ GOSPODARCZY) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia dla każdego z zadań osobno, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje wynikające z zapisów art. 86 ust. 4 ustawy PZP Oferty złożone po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2 ustawy PZP Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i art. 86 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na pisemny ich wniosek. XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Całkowita cena oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) dla każdego z zadań osobno podana przez Wykonawcę odpowiednio dla Zadania nr 1a w Formularzu cenowym Oferty stanowiącym Załącznik nr 1a do oferty, dla Zadania nr 2 w Formularzu cenowym Oferty stanowiącym Załącznik nr 1b do oferty niezależnie od wchodzących w jej skład części: musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ (m.in. wymagania minimalne dla każdego z zadań osobno określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział III SIWZ) oraz obejmować wszelkie podatki i zobowiązania wynikające z przedmiotu zamówienia; nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym mając na względzie obowiązujące stawki podatku VAT w dniu otwarcia ofert. 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej będzie kierował się kryterium ceny ofertowej brutto (wraz z podatkiem VAT) za cały przedmiot zamówienia dla każdego z zadań osobno. 2. Kryteria oceny ofert dla każdego z zadań osobno.

11 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 11 z 40 Kryterium: cena ofertowa brutto dla każdego z zadań osobno waga 100 % Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium ceny ofertowej brutto za cały przedmiot zamówienia dla każdego z zadań osobno, w skali pkt. Sposób wyliczenia punktów oferty: 1% =1 pkt. Kryterium oceny ofert, dla każdego z zadań osobno, zostanie przeprowadzone w oparciu o wzór: C = (C min / C O ) x 100 pkt gdzie: C ilość punktów przyznana za cenę ofertową brutto za cały przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno, dla Wykonawcy, dla którego wynik jest obliczany, C min minimalna cena ofertowa brutto za cały przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno, zaoferowana w niniejszym postępowaniu, C O cena ofertowa brutto za cały przedmiot zamówienia, dla każdego z zadań osobno, podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany, 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium dla każdego z zadań osobno. 4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów dla każdego Wykonawcy, dla każdego z zadań osobno, zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów (zaoferuje najniższą cenę) dla każdego z zadań osobno. XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium oceny ofert. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: 2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert, 2.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 2.4. terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia będzie musiał: 4.1. w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum / Spółka Cywilna), przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/-

12 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 12 z 40 e do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stanowić będzie załącznik do umowy głównej. Zapisy umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, a Zamawiającym, której projekt stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a także innym podmiotom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej. 1. Odwołanie (art ustawy PZP): Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (fax lub droga elektroniczna) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

13 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 13 z W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z wyjątkiem czynności wymienionych w Rozdziale XX pkt SIWZ Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (fax lub droga elektroniczna), albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w Rozdziale XX pkt 1.8. i 1.9. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej. 2. Skarga (art. 198a 198g ustawy PZP): Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy Kodeks postępowania cywilnego W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdziału 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej. XXI. Informacje w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

14 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 14 z Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 5. Ujawnianie treści protokołu lub jego załączników odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. XXII. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych. 1. Zamawiający, zgodnie z wytycznymi art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP poprawia w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 2.1. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową; 2.2. jeżeli cena ofertowa podana liczbą nie odpowiada cenie ofertowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ofertową podaną słownie. XXIII. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1; Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2; Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz oferty; Projekt umowy.

15 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 15 z 40 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 1 Dostawa oprogramowania do zarządzania urządzeniami sieci LAN, licencjami, monitorowania działania sieci LAN, monitorowania nośników wymiennych oraz oprogramowania Help Desk dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz przeprowadzenie szkolenia z dostarczonego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób w wymiarze 8 godzin zegarowych. Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami sieci LAN, licencjami, monitorowania działania sieci LAN, monitorowania nośników wymiennych oraz oprogramowania Help Desk. Rodzaj licencji na oprogramowanie licencja wieczysta, 1 urządzenie = 1 licencja. Język interfejsu polski. Wersja oprogramowania, modułów -najwyższa dostępna na runku, oferowana przez producenta. Wsparcie techniczne oprogramowania oraz dostęp do aktualizacja tzw. Service Agrement na 12 m-cy W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi szkolenie z dostarczonego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób jednocześnie w wymiarze 8 godzin zegarowych. Oprogramowanie powinno posiadać budowę modułową, wszystkie moduły pochodzą od jednego producenta. Moduły powinny umożliwić kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz pomocy w formie interaktywnego połączenia sieciowego z obsługiwanym użytkownikiem. posiadać interfejs odnotowywania zgłoszeń tzw. Help Desk oraz posiadać możliwość blokowania i monitorowania nośników wymiennych typu Pendrive, kart SD, stacji dyskietek, DVD, itp. 1. Moduł do zarządzania i monitorowania urządzeniami sieci LAN na 340 urządzeń Opis wymagań (minimum) W zakresie obsługi sieci program powinien wykrywać konfigurację sieci automatycznie i pozwalać na jej prezentację na interaktywnych mapach. Monitorowanie infrastruktury powinno obejmować Serwery Windows, Linux,; routery, przełączniki, VoIP, i firewall'e w zakresie: 1. Serwisów TCP/IP HTTP, POP3, SMTP, FTP i inne. Możliwość monitorować ich czasu odpowiedzi i procentu utraconych pakietów. 2. Serwerów pocztowych Program powinien monitorować zarówno serwis odbierający, jak i wysyłający pocztę. Program powinien mieć możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia, w razie gdyby przestały one odpowiadać lub wadliwie funkcjonowały (np. gdy ważne parametry znajdą się poza zakresem). Program powinien mieć możliwość wykonywania operacji testowych. Program musi posiadać możliwość wysłania powiadomienia jeśli serwer pocztowy nie działa. 3. Monitorowania serwerów WWW i adresów URL 4. Program powinien posiadać Inteligentne mapy i oddziały, które służą do lepszego zarządzania logiczną strukturą urządzeń w przedsiębiorstwie (oddziały) oraz tworzą dynamiczne mapy wg własnych filtrów (mapy inteligentne). 5. Obsługa szyfrowania SSL w powiadomieniach 6. Urządzeń SNMP wspierających SNMP v1/2/3. Np: switch'e, routery, drukarki sieciowe, urządzenia VoIP itp. 7. Monitoringu routerów i przełączników wg: Zmian statusu interfejsów sieciowych. Ruchu sieciowego. Podłączonych komputerów. Generowanego ruchu przez podłączone komputery. 8. Serwisów Windows Monitor serwisów Windows powinien alarmować w razie gdy serwis przestanie działać oraz pozwalać na jego uruchomienie/zatrzymanie/zrestartowanie.

16 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 16 z Wydajności systemów Windows Obciążenie CPU, pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy. Moduł powinien zawierać minimum 12 miesięcy pomocy technicznej oraz aktualizacji. 2. Moduł do zarządzania licencjami i inwentaryzacji sprzętu w sieci LAN na 250 urządzeń Opis wymagań (minimum) W zakresie inwentaryzacji sprzętu program powinien automatycznie gromadzić informacje o sprzęcie i oprogramowaniu urządzeń w sieci oraz: 1. Prezentować szczegóły dotyczące sprzętu: model, CPU, pamięci, płyty głównej, napędów, kart, etc. 2. Audyt sprzętowy powinien obejmować m.in.: zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dysku, średnie wykorzystanie pamięci, informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest upgrade. 3. Informować o zainstalowanych aplikacjach oraz aktualizacjach Windows co bezpośrednio umożliwia audytowanie i weryfikację użytkowania licencji w firmie. 4. Zbierać informacje w zakresie wszystkich zmian przeprowadzonych na wybranym komputerze: instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd. 5. Posiadać możliwość wysyłania powiadomienia np. emialem w przypadku zainstalowania programu lub jakiejkolwiek zmiany konfiguracji sprzętowej komputera. 6. Umożliwić odczytywania numeru seryjnego (klucze licencyjne). Z modułem inwentaryzacji sprzętu program powinien umożliwiać prowadzenie bazy ewidencji majątku IT w zakresie: 1. przechowywania wszystkich informacji dotyczących infrastruktury IT w jednym miejscu oraz automatycznego aktualizowania zgromadzonych informacji, 2. definiowania własnych typów (elementów wyposażenia), ich atrybutów oraz wartości - dla danego urządzenia lub oprogramowania powinna istnieć możliwość podawania dodatkowych informacji, np. numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna, numer i skan faktury zakupu, wartość sprzętu lub oprogramowania, nazwa sprzedawcy, termin upływu i skan gwarancji, termin przeglądu (można podać datę, po której administrator otrzyma powiadomienie o zbliżającym się terminie przeglądu lub upływie gwarancji), nazwa firmy serwisującej, inny dowolny plik.doc,.xls, skan dokumentu czy też własny komentarz; możliwość importu danych z zewnętrznego źródła (CSV), 3. możliwości wygenerowania zestawienia wszystkich środków trwałych, w tym urządzeń i zainstalowanego na nich oprogramowania. 4. możliwość archiwizacji i porównywania audytów środków trwałych Inwentaryzacja oprogramowania powinna zapewnić funkcjonalność w zakresie pozyskiwania informacji o oprogramowaniu i audycie licencji poprzez: 1. Skanowanie plików wykonywalnych i multimedialnych na dyskach komputerów oraz skanowanie archiwów. 2. Zarządzanie posiadanymi licencjami; pakietami oprogramowania, licencjami dostępowymi (tzw. CAL'e) itd. 3. Łatwy audyt legalności oprogramowania oraz powiadamianie tylko w razie przekroczenia liczby posiadanych licencji - w każdej chwili powinna istnieć możliwość wykonania aktualnych raportów audytowych. 4. Zarządzanie posiadanymi licencjami: raport zgodności licencji 5. Możliwość przypisania do programów numerów seryjnych, wartości itp. Okna audytowe posiadają możliwość filtrowania elementów per oddział Moduł powinien zawierać minimum 12 miesięcy pomocy technicznej oraz aktualizacji.

17 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 17 z Moduł Help Desk na 250 urządzeń Opis wymagań (minimum) Moduł powinien umożliwiać realizację zdalnej pomocy użytkownikom sieci lokalnej. W ramach kontroli stacji użytkownika wymagany jest podgląd pulpitu użytkownika i możliwość przejęcia jego konsoli. Ważne aby podczas przejęcia kontroli nad komputerem pracownika zarówno pracownik jak i administrator widzieli ten sam ekran. W powyższym module powinna znajdować się baza zgłoszeń tzw. Help Desk, umożliwiająca użytkownikom zgłaszać problemy techniczne, które z kolei byłyby przetwarzane i przyporządkowywane odpowiednim administratorom (wg kategorii problemów) otrzymującym automatycznie powiadomienie o przypisanym im problemie do rozwiązania. Funkcjonalność pozwalająca użytkownikom na monitorowanie procesu rozwiązywania zgłoszonego przez niego problemu i jego aktualnego statusu, jak również wymiany informacji z administratorem za pomocą komentarzy, które mogą być wpisywane i śledzone przez obydwie strony. Moduł ten powinien zawierać również komunikator (czat) który umożliwiać będzie przesyłanie wiadomości pomiędzy zalogowanymi użytkownikami i administratorami. Mechanizm bazy zgłoszeń działa w oparciu o interfejs webowy (w przeglądarce internetowej) i także z tego poziomu można uruchomić zdalny dostęp. W module tym powinna być możliwość pobrania użytkowników z Active Directory Obsługa załączników w module HelpDesk Obsługa zrzutów ekranowych w module HelpDesk Dystrybucja oprogramowania przez Agentów: Dystrybucja oraz uruchamianie plików za pomocą Agentów (w tym plików MSI); Mechanizm kolejkowania dystrybucji, jeśli komputer jest wyłączony w trakcie zlecania operacji Moduł powinien zawierać minimum 12 miesięcy pomocy technicznej oraz aktualizacji. 4. Moduł blokowania i monitorowania nośników wymiennych na 250 urządzeń Opis wymagań (minimum) Moduł programu powinien posiadać w sobie możliwość ochrony danych przed wyciekiem przez blokowanie urządzeń Blokowanie urządzeń i nośników danych Program, ma możliwość zarządza prawami dostępu do wszystkich urządzeń wejścia i wyjścia (przewodowych i bezprzewodowych) oraz urządzeń fizycznych, przez które użytkownik może skopiować pliki z komputera firmowego lub uruchomić na nim program zewnętrzny. 1. Blokowanie urządzeń i interfejsów fizycznych: USB, FireWire, gniazda SD itp., SATA, dyski przenośne, napędy CD/DVD, stacje dyskietek 2. Blokowanie interfejsów bezprzewodowych: WiFi, Bluetooth, IrDA 3. Blokada dotyczy tylko urządzeń do przenoszenia danych - inne urządzenia (drukarka, klawiatura itp.) można podłączyć. Zarządzanie prawami dostępu do urządzeń 1. Definiowanie praw użytkowników/grup do odczytu i kopiowania plików 2. Autoryzowanie urządzeń firmowych: pendrive ów, dysków itp. - urządzenia prywatne są blokowane (np. po przez wskazanie określonego typu urządzenia ) 3. Całkowite zablokowanie określonych typów urządzeń dla wybranych użytkowników lub komputerów 4. Centralna konfiguracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci lub wybranych grup komputerów Audyt operacji na urządzeniach przenośnych 1. Zapisywanie informacji o operacjach zapisu w systemie plików na urządzeniach przenośnych 2. podłączenie/odłączenie pendrive'a 3. Zapisywanie informacji o operacjach zapisu w systemie plików na urządzeniach

18 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 18 z 40 przenośnych Integracja modułu z Active Directory - zarządzanie prawami dostępu przypisanymi do użytkowników Moduł powinien zawierać minimum 12 miesięcy pomocy technicznej oraz aktualizacji. 5. Konsola administracyjna-serwer 1 szt. Opis wymagań (minimum) Konsola administracyjna serwer do zarządzania wszystkimi modułami Ochrona przed usunięciem Program (moduły) jest zabezpieczony hasłem przed ingerencją użytkownika w jego działanie i próbą usunięcia, nawet jeśli użytkownik ma prawa administratora.

19 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 19 z 40 Załącznik nr 1b do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 2 Dostawa oprogramowania do zabezpieczania danych, urządzeń komputerowych oraz akcesoriów komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu Oprogramowanie : 1. Oprogramowanie OCR- ABBYY FineReader 11 Corporate Edition lub równoważny spełniający parametry minimalne 1 szt. Opis wymagania: typ język interfejsu programu rozpoznawane języki słowniki Formaty wejściowe Formaty wyjściowe Dokładność rozpoznawania Wymagane minimalne parametry techniczne oprogramowanie OCR polski polski, angielski, niemiecki, czeski, rosyjski polski, angielski, niemiecki, czeski, rosyjski bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff, jbig2, dcx, pcx, png xps,dib,wdp, gif, PDF DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPTX, RTF, PDF, PDF/A, TXT, CSV, ODT Program umożliwia przekształcanie zeskanowanych dokumentów za pomocą skanerów wolnostojących lub sieciowych do postaci umożliwiającej edycję oraz plików PDF z możliwością przeszukiwania, z dokładnością rozpoznawania sięgającą 99,8% funkcjonalność precyzyjne zachowanie układu strony przetwarzanie plików PDF rozpoznawanie: pisma drukowanego i tabel języków formalnych (C++, Pascal, etc.) znaków subskryptu (r2) prostych formuł chemicznych (np. H20) kodów kreskowych tekstu w pionie hiperłączy nagłówków i stopek oraz numeracji stron pieczątek przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym pełne zachowanie koloru tekstu morfologiczne wyszukiwanie tekstu automatyzacja procesu przetwarzania aplikacja do planowania zadań związanych z przetwarzaniem dokumentów automatyczna instalacja na stacjach roboczych (Microsoft SMS, Active Directory, wiersz poleceń) obsługa urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) możliwość instalacji programu na dowolnej ilości stacji roboczych w sieci zarządzanie licencjami wsparcie wieloprocesorowe Licencjonowanie licencjonowanie jednoczesne, możliwe jest współdzielenie licencji na wielu komputerach. Produkt można zainstalować na dowolnej liczbie stacji roboczych w sieci lokalnej, natomiast w danym czasie można uruchomić go na tylu komputerach, ile zostało zakupionych licencji. Specjalny menedżer licencji ma przypisywać, dodawać i usuwać licencje, a także monitorować ich wykorzystanie obsługa aktywnych folderów za pośrednictwem monitorowanych skrzynek odbiorczych i folderów lokalnych oraz sieciowych przetwarzanie dokumentów może odbywać się automatycznie, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem zadań rodzaj licencji wieczysta Gwarancja producenta 12 miesięcy 2. Dodatkowe licencje na oprogramowania OCR opisanego w punkcie 1. 3szt. Opis wymagania: Wymagane minimalne parametry techniczne typ licencja oprogramowania OCR Zgodność licencji oprogramowanie OCR opisane w punkcie 1 rodzaj licencji wieczysta Gwarancja producenta 12 miesięcy

20 G /13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 20 z Oprogramowanie do szyfrowania dysków twardych 50 szt. Opis wymagania: Wymagane minimalne parametry techniczne typ oprogramowanie do szyfrowania funkcjonalność Jednokrotne logowanie do systemu szyfrującego i systemu operacyjnego (SSO) Centralne i zdalne odzyskiwanie hasła dostępu Współdzielenie dostępu do zaszyfrowanych danych dla wielu użytkowników Centralne monitorowanie działań użytkownika w kontekście bezpieczeństwa danych Szyfruje dane w tle zabezpieczenie nie spowalnia pracy użytkownika. Opcja szybkiego szyfrowania nowych dysków, która szyfruje jedynie część dysku z danymi, co oszczędza znacząco czas podczas szyfrowania dużych dysków. Uniemożliwia nieautoryzowanym użytkownikom odczytanie danych z utraconych lub skradzionych nośników Możliwość odzyskania zaszyfrowanych danych z uszkodzonego systemu operacyjnego dzięki opcji zewnętrznego restartu z Windows PE Pozwala użytkownikom na odzyskanie haseł poprzez tzw. lokalny self-help. Współpraca z Active Directory Zarządzanie scentralizowana konsola zarządzająca do odzyskiwania haseł, zarządzanie polityką bezpieczeństwa, wdrażania oprogramowania Standardy i protokoły Symetryczne szyfrowanie: AES 128 bit, AES 256-bitowe szyfrowanie asymetryczne: RSA (PKCS # 1) funkcje hashujące: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 Hashowanie Hasła: PKCS # 5 protokoły i interfejsy : PKCS # 11, PKCS # 15, LDAP, kryptograficzne Microsoft Service Provider (CSP), SOAP, XML, SSL, TCG, CCID, Kerberos Obsługiwane platformy Windows 7 32-bit, 64-bit Windows XP 32-bit SP3 Certyfikaty FIPS wersja oprogramowania język interfejsu rodzaj licencji Gwarancja producenta szkolenie najwyższa dostępna na runku, oferowana przez producenta polski lub angielski wieczysta 12 miesięcy i dostęp do aktualizacji przez okres 12 m-cy Wykonawca przeprowadzi szkolenie z dostarczonego oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, dla dwóch osób jednocześnie w wymiarze 6 godzin zegarowych. Urządzenia Komputerowe: 4. Skaner płaski 2 szt. Opis wymagania: typ skanera element światłoczuły rozdz. optyczna głębia koloru przyciski funkcyjne Wymagane minimalne parametry techniczne kolorowy, płaski CCD 4800 x 9600 dpi 48 bit Minimum 2 przyciski znajdujące się na obudowie skanera połączone z oprogramowaniem zarządzającym instalowanym na komputerze pozwalające po naciśnięciu na skanowanie dokumentów do PDF, jako załącznik . szerokość skanowania długość skanowania 210 mm 298 mm interfejs USB 2.0 pobór mocy Do 4W w trybie uśpienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl 1 z 7 2012-05-31 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Znak sprawy: 379/2014/PN/DZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ na opracowanie graficzne, skład oraz druk biuletynu Projekt Przedsiębiorczość na potrzeby projektu Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 01 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:206428-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Implanty otolaryngologiczne 2015/S 114-206428 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa licencji oprogramowania do pracy grupowej wraz ze świadczeniem usługi Software

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100796-2011:text:pl:html PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego 2011/S 62-100796 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 9.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 207 000 euro Zakup: macierzy, serwera pocztowego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015

Dostawa artykułów spożywczych warzywa owoce na III-IV 2015 Dom Pomocy Społecznej ul. Trautmana 4 41-946 Piekary Śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409815-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Odczynniki chemiczne 2016/S 225-409815 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/97/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293567-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble biurowe 2015/S 160-293567 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Polska-Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334778-2016:text:pl:html -Rogoźnik: Usługi odśnieżania 2016/S 186-334778 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Zarząd Oświaty Al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. (32) 32 32 400, fax: (32) 32 32 403 Znak sprawy: MZO-DZP.271.12.2012 Tychy, dn. 20 listopada 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Tryb postępowania: Rodzaj zamówienia: Gminny Zespół Oświaty Przetarg nieograniczony Usługi Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 60112000-6 - Usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 Warszawa ul. Krzywickiego 34 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wywóz i utylizacja odpadów komunalno bytowych z pojemników typu B-1100 l. z siedziby Instytutu

Bardziej szczegółowo