Nr 08 / 148 / Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego"

Transkrypt

1 Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej związku ZDZ. Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Kiliński przewodniczący Komisji. W posiedzeniu uczestniczyli także Prezes Zarządu Głównego Andrzej Piłat, Skarbnik Zarządu Głównego Aleksander Słowiński, Główna Księgowa Emilia Jarząbek oraz Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Jan Osiński. Porządek posiedzenia obejmował: 1. Zaopiniowanie projektu Programu działania Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego na 2013 r. 2. Zaopiniowanie projektu Preliminarza budżetowego Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego na 2013 r. 3. Sprawy różne. Wprowadzenia do dyskusji nad powyższym porządkiem obrad dokonał Prezes Zarządu Głównego Andrzej Piłat. Program jest skorelowany z kierunkami działania na kadencję w latach , zawiera także doświadczenia ZDZ uwarunkowania wynikające ze zmian w prawie oświatowym oraz sytuacji na rynku pracy. Program zawiera zadania kierunkowe, które z pewnością posłużą do budowy planów działania ZDZ. W programie przyjęto cztery główne zadania priorytetowe odnoszące się do najważniejszych działań, które należałoby podjąć w 2013 r. Jeżeli chodzi o budżet Zarządu Głównego to koszty i wydatki są oparte na przewidywanych przychodach w 2013 r oraz kosztach roku 2012 r. Koszty i wydatki się bilansują. Budżet po stronie kosztów i przychodów zamyka się kwotą zł. Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili pozytywna opinię dot. Programu i Budżetu na 2013 r. upoważniając przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przedstawienia stanowiska Komisji na posiedzeniu Zarządu Głównego ZZDZ. Waldemar Warlikowski Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. po odbytym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej ZZDZ odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, któremu przewodniczył Andrzej Piłat Prezes Zarządu Głównego. W posiedzeniu uczestniczyły także osoby zaproszone w tym Przewodniczący Krajowej Rady Jacek Kwiatkowski, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Jan Osiński i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Kiliński. Porządek obrad przewidywał: 1. Przyjęcie projektu Programu działania Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego na 2013 r. 2. Przyjęcie projektu Preliminarza budżetowego Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego na 2013 r. 3. Sprawy różne. Wprowadzając do dyskusji Prezes Zarządu Głównego Andrzej Piłat stwierdził, że Program na 2013 r. wynika z kierunków działania na kadencję lat oraz uwzględnia zmiany w prawie oświatowym oraz uwarunkowania występujące na rynku pracy. Przyjęto cztery główne priorytety: utrzymanie otwartości organizacji na potrzeby edukacyjne różnych grup wiekowych społeczeństwa, postulaty biznesu oraz lokalnej przedsiębiorczości, podnoszenie jakości kwalifikacji poprzez walidację efektów uczenia się. rozwijanie form kształcenia ustawicznego wynikających z obowiązującego ustawodawstwa, wzmocnienie i promocja marki ZDZ. Następnie omówił zadania, które są przypisane do poszczególnych priorytetów. Zwrócił uwagę na pkt. dot. wzmocnienia i promocji marki ZDZ. Zakłady powinny w swoich materiałach uwypuklać sieć ZDZ tworzących Związek. Chodzi o to aby pokazywać jedność naszej organizacji, stowarzyszeń oświatowych jakimi są ZDZ i ZZDZ. Jest to ważne w promowaniu marki ZDZ. Podczas dyskusji w której wzięli udział: Wanda Surosz, Marek Piwowarczyk, Robert Lenart, Henryk Narwojsz, Janusz Dubiel, Jacek Kwiatkowski, Andrzej Piłat poruszano różne aspekty dot. Programu na 2013 r. ale także uwarunkowania i sprawy, które należałoby wspólnie podjąć dla ujednolicenia działań ZDZ. Wiele uwagi poświęcono walidacji i opracowanemu projektowi porozumienia do konsultacji z szefami różnych organizacji branżowych co wzmocniłoby współpracę z samorządami zawodowymi. Janusz Dubiel poinformował, że jest możliwość uzyskania nowego certyfikatu dot. usług oświatowych ISO ZDZ Katowice już go otrzymało i mogą służyć pomocą dla innych ZDZ, które go chcą uzyskać. Dużo głosów dotyczyło wspólnej reklamy ZDZ, oraz zamieszczania w witrynach internetowych ZDZ ważnych aktualnych informacji nie tylko o oferowanych usługach, ale o wspólnych działaniach ZDZ Komunikat ZZDZ 1 Listopad 2012

2 w ramach całej naszej organizacji. Służyłoby to wzmocnieniu i promocji marki ZDZ. Podjęto też temat ujednolicenia zaświadczeń ukończenia kursu. Postulowano aby zastanowić się czy nie należałoby zmniejszyć format zaświadczenia z A-4 do B-5. Jest to jeszcze możliwe przed sprecyzowaniem ostatecznego zamówienia. Jak dotychczas ZDZ zgłosiły potrzeby dot. ok. 110 tys egz. - liczba jest nieostateczna. Stwierdzono też, że dobrze by było aby na zaświadczeniach ujednolicić czcionkę. Po dyskusji ustalono aby zaświadczenia zamówić w formacie B-5. Zbigniew Kiliński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna upoważniła go do poparcia obu dokumentów tj. Programu działania i Budżetu na 2013 na posiedzeniu Krajowe Rady Związku ZDZ. W wyniku dyskusji stwierdzono, że Program działania ZZDZ i Preliminarz budżetowy ZG ZZDZ na 2013 r. po dokonaniu zgłoszonych poprawek przedłożyć do zatwierdzenia Krajowej radzie Zawiązku ZDZ na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. Zaapelowano o przekazywanie do Komunikatu ZZDZ ważnych informacji dot. ZDZ. Jak dotychczas z tego obowiązku dobrze wywiązują się ZDZ Kielce i ZDZ Katowice. Szkolenie dla wykładowców ZDZ na kursach przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) Waldemar Warlikowski W dniu 17 listopada br. w ZG ZZDZ odbyło się szkolenie dla wykładowców zatrudnionych przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego na kursach dokształcających kierowców przewożących towary niebezpieczne w transporcie drogowym. Problematyka szkolenia obejmowała zmiany wynikające z nowelizacji Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR Uczestnicy spotkania otrzymali materiały zawierające charakterystykę nowych wymagań przewozowych w tym: nowych obowiązków w zakresie ochrony towarów przez działaniami terrorystycznymi, nowych wymagań dla towarów stosowanych jako chłodziwo lub czynnik chłodzący, wymagań w zakresie oznakowania kontenerów i pojazdów przewożących ładunki chłodzone lub klimatyzowane (nowy znak na pojazdach i kontenerach), przewozu chemikaliów pod ciśnieniem (nowe towary w klasie 2), rozszerzenia wykazu towarów niebezpiecznych i nowych przepisów szczególnych, oznakowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne pakowane w ilościach ograniczonych, doboru opakowania/cysterny/pojazdu i zmian w instrukcjach pakowania, nowego oznakowania opakowań zbiorczych i butli z gazami zagrażającymi środowisku pojazdów, dokumentacji; nowych zapisów w dokumencie przewozowym, zmian zakresu szkolenia kierowców i doradców (DGSA), zmian w zakresie obowiązkowego wyposażenia pojazdów w gaśnice, dodatkowych ograniczeń przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele. W szkoleniu wzięło udział 14 osób z 10 Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Pion Oświatowy Medal Zasłużony dla Gminy Andrychów dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach W dniu r. podczas obchodów Święta Niepodległości w Andrychowie odbyła się uroczystość wręczenia Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Katowicach medalu Zasłużony dla Gminy Andrychów. Ceremonia wręczenia odznaczenia miała miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego w Andrychowie. Tytuł z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie Pana Romana Babskiego i Burmistrza Tomasza Żaka w imieniu Zakładu odebrali Prezes Zarządu Jacek Kwiatkowski, dyrektor ZS im. AK w Andrychowie Zofia Wanat, kierownik OKZ Andrychów Aneta Bizoń. Na uroczystość przybyli również Z-ca Burmistrza Andrychowa Agnieszka Perończyk-Adamek, Dyrektor Biura Burmistrza Andrychowa Agnieszka Gierszewska, radni miasta Andrychowa, Sebastian Ramenda Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego, Beata Geisler - Sekretarz Starostwa Powiatowego. W trakcie uroczystości Pan R. Babski odczytał historię powstania ZDZ oraz jego działalności na terenie Andrychowa. W swoim przemówieniu wspomniał tych, którzy tworzyli szkołę oraz ośrodek kształcenia - Aleksandra Nideckiego oraz Henrykę Wardzałę. Przypomniał też liczne sukcesy Zakładu, osiągnięcia w konkursach Komunikat ZZDZ 2 Listopad 2012

3 oraz olimpiadach, udział w projektach europejskich. Jubileuszowe święto w Ostrowcu Świętokrzyskim Lokalne obchody jubileuszu 65-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego połączonego z 20-leciem powstania niepublicznych szkół zostały zorganizowane z wyjątkową pompą. Dzień 26 października na długo zapadnie w pamięci wszystkim uczestnikom uroczystości. Tak efektowne widowisko można było zobaczyć w Ostrowcu Świętokrzyskim po raz pierwszy. Głos zabrał również Tomasz Żak Burmistrz Andrychowa, który również podkreślił zasługi ZDZ na terenie gminy Andrychów. Prezes Zarządu ZDZ w Katowicach Jacek Kwiatkowski wyraził podziękowanie dla władz miasta Andrychowa oraz współpracowników, życząc dalszych sukcesów. Po uroczystości wszyscy udali się pod tablicę, upamiętniającą poległych w walkach za ojczyznę i złożyli kwiaty oddając hołd poległym. Złożoną z wielu ciekawych i ważnych elementów uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji pracowników ZDZ i uczniów szkół w kolegiacie p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas kazania ksiądz Jan Sarwa nawiązał do historii powstania Zakładu Doskonalenia Zawodowego, a szczególną uwagę zwrócił na wartości patriotyczne i zaszczepienie w młodych ludziach poczucia obowiązku i miłości do ojczyzny. Po nabożeństwie odbył się przemarsz pododdziałów klas mundurowych od kościoła ulicami miasta: Starokunowską i Sienkiewicza, prowadzony przez husarię oraz liczne poczty sztandarowe. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mieli też okazję zobaczyć maszerujących w orszaku uczniów klas mundurowych w strojach historycznych z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta uroczyście przemaszerowali za barwnym pochodem aż pod pomnik marszałka Józefa Na rynku przed Urzędem Miasta ustawiły się poczty sztandarowe, wśród Zakład Doskonalenia Zawodowego reprezentowali uczniowie naszego Technikum z klasy mundurowej, kształcący się na kierunku technik logistyk. Aleksandra Dudek Komunikat ZZDZ 3 Listopad 2012

4 Piłsudskiego, gdzie odbył się uroczysty apel, podczas którego wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Pod koniec uroczystości Jerzy Wątroba Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach, Izabela Pustuła Dyrektor Szkół ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Małgorzata Bidzińska Wicedyrektor Szkół ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z delegacją uczniów z klas policyjnej i wojskowej uroczyście oddali hołd składając kwiaty. Dalsza część obchodów jubileuszu miała miejsce w Hotelu RED, gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów. W programie znalazły się popisy wokalne wykonane przez ubiegłoroczną laureatkę Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, oraz pokaz sztuki samoobrony w wykonaniu uczniów klas mundurowych. Wśród licznie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta ze starostą i prezydentem na czele, naczelnik Wydziału Edukacji, prezes Zarządu PKS, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej, dyrektor PUP, komendant Policji, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, prezes Klubu Sportowego KSZO, dyrektor i kierownik PCPR-u, a także reprezentanci samorządu terytorialnego, mediów oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół ponadgimnazjalnych. jak i osób dorosłych. Pod szyldem ZDZ można zdobyć atrakcyjny i przyszłościowy zawód lub nowe umiejętności, uzupełnić wykształcenie, czy też ukończyć bezpłatne szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Obchody jubileuszu powstania ZDZ stały się doskonałą okazją do przypomnienia osiągnięć firmy na tutejszym rynku pracy i rynku edukacyjnym. W części oficjalnej zaproszeni goście osobiście złożyli na ręce Jerzego Wątroby i Izabeli Pustuły listy gratulacyjne, dziękując za owocną współpracę na rzecz mieszkańców miasta i powiatu, a w ostatnich latach za rozwijanie wśród młodzieży poczucia obowiązku i patriotyzmu poprzez kształcenie w klasach mundurowych. Życzeniom i gratulacjom dla firmy-jubilatki nie było końca. Izabela Pustuła Dyrektor Szkół ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim pragnie przekazać gorące podziękowania przybyłym gościom, mediom oraz uczestnikom obchodów jubileuszu 65-lecia ZDZ i 20-lecia szkół za udział w uroczystościach, a także osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tak wielkiego przedsięwzięcia. Integracja miechowskich uczniów Grażyna Marchwiany 28 września 2012 r. szkoły ZDZ w Miechowie zorganizowały zajęcia dydaktyczne w ramach ścieżki edukacyjnej w Dworku Zacisze w Miechowie dla wszystkich uczniów szkół niepublicznych w mieście. Po zakończeniu spotkania wzięli oni udział w integracyjnym ognisku, na którym nie zabrakło wspólnych rozmów i pysznej kiełbaski. Izabela Pustuła, jako gospodarz uroczystości, przedstawiła krótką historię ZDZ, który już od kilkudziesięciu lat posiada pozycję lidera na rynku usług edukacyjnych, z sukcesami wypełniając misję podnoszenia kwalifikacji zawodowych zarówno wśród młodzieży, Tego dnia pogoda na szczęście dopisała, dlatego nie było żadnych przeszkód, żeby po skończonych zajęciach wyjść na świeże powietrze do parku przy Dworku Zacisze. Korzystając z uroków pięknej, złotej jesieni młodzież z miechowskich niepublicznych szkół spędziła kilka godzin na integrowaniu się ze swoimi rówieśnikami. Uczniowie ze szkół ZDZ w Miechowie, jako gospodarze spotkania, troskliwie zajęli się swoimi gośćmi z innych placówek oświatowych z terenu miasta. Szybko i sprawnie rozpalili ognisko, które nie tylko ogrzewało chłód jesiennego powietrza, ale tworzyło miły, przyjacielski nastrój wśród zgromadzonej wokół młodzieży. W tak wspaniałym atmosferze uczniowie prowadzili ciekawe Komunikat ZZDZ 4 Listopad 2012

5 o możliwościach rozwoju umiejętności i kwalifikacji. Na tegorocznych targach zaprezentowały się firmy i instytucje z całego województwa, oferując swoje usługi szkoleniowe i oferty pracy. Najpopularniejszymi branżami poszukującymi pracowników okazały się budownictwo, handel, produkcja, usługi i gastronomia. Dodatkowo odwiedzający mogli skorzystać z informacji o aktywnych formach zapobiegania bezrobociu, a także możliwościach podnoszenia kwalifikacji na kursach i szkoleniach. Swoje stanowiska wystawiły również kieleckie instytucje i urzędy Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski Urząd Pracy i Powiatowy Urząd Pracy, których pracownicy udzielali fachowych porad z zakresu swoich kompetencji. rozmowy na różne tematy interesujące młodych ludzi. Było wesoło i przyjemnie, padały żarty i salwy wspólnego śmiechu. Nie zabrakło też śpiewu przy akompaniamencie gitarowych dźwięków, wydobytych z instrumentu przez utalentowanego ucznia Gimnazjum ZDZ w Miechowie. Gospodarze zadbali także o żołądki uczestników spotkania integracyjnego. Każdy spałaszował ze smakiem kiełbaskę upieczoną na grillu lub nad płomieniem ogniska. Przysmakiem okazały się także pieczone w popiele ziemniaków, które niektórym bardziej nawet odpowiadały od najlepszych i wyszukanych specjałów. Ludzie chcą się kształcić. Tłumy na stoisku ZDZ Wśród wystawców nie zabrakło Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, którego reprezentowały placówki dydaktyczne ZDZ zlokalizowane na terenie stolicy województwa. 26 października 2012 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie zorganizowane zostały XII Powiatowe Targi Pracy pod nazwą Powiatowe Targi Pracy metodą ożywienia lokalnego rynku pracy. Jednym z wystawców był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Organizatorami corocznego przedsięwzięcia są Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach i lokalne władze gminy Strawczyn. Celem inicjatywy jest pobudzenie aktywności zawodowej okolicznych mieszkańców i dostarczenie im ofert pracy oraz poinformowanie Stoisko promocyjne ZDZ cieszyło się ogromną popularnością wśród odwiedzających. Wszyscy zainteresowani otrzymali szczegółowe informacje na temat oferty Agencji Pośrednictwa Pracy, Agencji Poradnictwa Zawodowego. Świadczy ona bezpłatne usługi skierowane na rozwiązanie problemów zawodowych, z których mogą skorzystać zarówno pracodawcy, jak i osoby poszukujące pracy. Pracodawcom ZDZ oferuje profesjonalną pomoc w wyszukiwaniu pracownika najlepiej spełniającego ich oczekiwania, poradę w doborze odpowiedniego pracownika do konkretnego stanowiska pracy i przeprowadzenie wstępnej selekcji kandydatów. Komunikat ZZDZ 5 Listopad 2012

6 Przedstawiciele ZDZ informowali również przybyłych o możliwości podnoszenia kwalifikacji w szkołach oraz na kursach, w tym finansowanych ze środków unijnych, organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego. Targi pracy były okazją, by dowiedzieć się o bogatej ofercie szkoleniowej, jak również przeprowadzić wstępne rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami. Wśród odwiedzających targi były osoby bezrobotne już od kilku lat, ale i te borykające się z tym problemem jedynie od miesiąca. Wielu skarżyło się, że przeszkodą w zatrudnieniu jest wiek, czy za duże wymagania pracodawców. Stąd ogromne zainteresowanie wszelkiego rodzaju kursami. Odwiedzający stanowisko ZDZ mężczyźni najczęściej pytali o szkolenia w takich zawodach jak spawacz, operator koparkoładowarki, operator koparki i kierowca wózków jezdniowych. Kobiety natomiast zainteresowane były szkoleniami z zakresu florystyki, fryzjerstwa, stylizacji paznokci i obsługi kas fiskalnych. Grali dla Kaliny Anna Kulińska W Miechowskim Domu Kultury odbył się koncert charytatywny dla Kaliny Mikuły, połączony z licytacją dzieł sztuki miechowskich artystów oraz dyrekcji, nauczycieli, uczniów i absolwentów Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu. Inicjatorką koncertu była Dorota Małodobry, nauczycielka języka polskiego w szkołach ZDZ w Miechowie. Podczas koncertu zagrało wiele miechowskich zespołów, a z licytacji obrazów i dzieł artystów, kiermaszu i sprzedaży ciast zebrano ponad 7 tys. zł. Pieniądze te przekazane zostały na leczenie Kaliny Mikuły. Uczniowie szkół ZDZ w Miechowie: Kasia Sudelska, Iza Chyży, Roberta DeCrescenzo (III kl. Gimnazjum ZDZ w Miechowie), Grzesiek Filus (I kl. Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Miechowie), Mateusz Pruś i Mateusz Jagiełka (III kl. Liceum Profilowanego ZDZ w Miechowie) zatańczyli twista, a Marcin Konieczny (III kl. Gimnazjum ZDZ w Miechowie) wykonał utwór Macieja Maleńczuka Nocka. Na scenie zaprezentowali się również uczniowie: Gimnazjum nr 1 w Miechowie, Zespołu Szkół im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy, Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie. Wystąpili także Regina Bogacz oraz zespoły: Galicya, The Crunch, Kairom, a także Bohema, w składzie którego są absolwenci Gimnazjum ZDZ w Miechowie i wspomniany już wcześniej Marcin Konieczny. W trakcie koncertu można było nabyć, w drodze licytacji, dzieła sztuki miechowskich artystów: Janiny Bergander, Barbary Cichoń, Barbary Chorążek, Lecha Kochańskiego i innych wybitnych twórców prof. Ryszarda Kowalewskiego, dyrekcji, nauczycieli absolwentów i uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, do której to szkoły uczęszczała Kalina. Licytacja prowadzona była przez ks. Michała Pakułę i Dorotę Małodobry. Kupujący, mając na uwadze szczytny cel, chętnie podbijali cenę. Największa walka stoczona została o świętych, czyli ikonę św. Michała namalowaną przez ks. Tomasza Szotę oraz anioły stworzone przez Lecha Kochańskiego techniką łączenia szkła w wysokiej temperaturze. Licytacje prowadzone były między koncertami i występami tanecznymi. Cel koncertu można było również wspomóc, biorąc udział w kiermaszu zorganizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Miechowie albo kupić ciasta oferowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miechowie. Na zakończenie Jolanta Mikuła, mama Kaliny, podziękowała artystom, organizatorom oraz wszystkim obecnym na koncercie, którzy zechcieli pobyć z Kaliną przez ten czas. Wzruszona mama Kaliny wyraziła nadzieję, że wbrew losowi i na przekór niemu uda się pomóc Kalinie. Z całej siły walcz tego życzymy Kalinie. Kalina Mikuła jest uczennicą Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu. Mieszkała w internacie. Tam, późnym wieczorem 8 lutego 2012 roku, nagle straciła przytomność. W wyniku ciągu zdarzeń i zbyt późno udzielonej pomocy doszło do nieodwracalnych zmian w mózgu, płucach i całym organizmie Kaliny. Koszty leczenia, pielęgnacji oraz rehabilitacji spoczywają wyłącznie na rodzinie. Stąd prośba o wparcie finansowe dla Kaliny. Na wsparcie rehabilitacji Kaliny można przekazać środki poprzez: przekazanie 1% z podatku za 2012 rok, dane do PIT: KRS z wpisem w rubryce informacje uzupełniające: Mikuła Kalina wpłatę na konto: BPH S.A. Oddział w Warszawie: z dopiskiem w tytule przelewu: Nr subkonta Mikuła Kalina darowizna na pomoc i ochronę zdrowia Święto patrona Nowego Miasta nad Pilicą Justyna Gumula 13 października to data szczególna dla mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą, ponieważ tego dnia przypada święto patrona miasta bł. Honorata Koźmińskiego. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza święta, a następnie ulicami miasta przeszła procesja z relikwiami błogosławionego. W uroczystościach wzięli czynny udział także uczniowie szkół ZDZ. Nowe Miasto nad Pilicą ma swojego patrona od 1997 r. i każde- Komunikat ZZDZ 6 Listopad 2012

7 go roku mieszkańcy miasta uczestniczą w święcie ku czci swojego honorowego i zasłużonego obywatela. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną pod przewodnictwem Postulatora Generalnego o. Gabriela Bartoszewskiego. Wśród przybyłych gości byli m.in. Stanisław Karczewski Wicemarszałek Senatu, Barbara Gąsiorowska Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pililcą, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz przełożone generalne zakonów. Podczas uroczystości obecni byli również uczniowie klas mundurowych z Technikum Zawodowego ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą pod opieką Ewy Lipińskiej Wicedyrektor Szkół ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Podczas nabożeństwa młodzież ubrana w mundury trzymała honorową wartę przy ołtarzu z relikwiami błogosławionego patrona. Po jej zakończeniu ulicami miasta przeszła procesja z relikwiami o. Honorata. Reprezentanci różnych grup społecznych nosili na przemian doczesne szczątki patrona Nowego Miasta. Także uczniowie z Technikum Zawodowego ZDZ mieli okazję aktywnie uczestniczyć w procesji niosąc relikwiarz o. Honorata. Po raz kolejny młodzież godnie reprezentowała swoją szkołę. Udział w tej uroczystości potwierdził, że wartości takie, jak Bóg, Honor, Ojczyzna, są wyznawane i wcielane w życie przez uczniów Technikum Zawodowego ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Adam Lewandowski Anna Boruń Wiceprezes Zarządu, Danuta Zięba Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Statutowej i Grzegorz Solarz Dyrektor Szkół ZDZ w Busku-Zdroju oraz inni pracownicy firmy. Oprócz gospodarzy podwójnego jubileuszu na gali pojawili się również honorowi goście od wielu lat aktywnie wspierający działalność Zakładu Doskonalenia Zawodowego, m.in. Tomasz Bargieł Asystent Posła na Sejm RP Lidii Gądek, Dariusz Marczewski Burmistrz Miechowa, Maria Sztuk Sekretarz Powiatu Miechowskiego, a także wójtowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół i różnych instytucji publicznych. 65 lat minęło, a ZDZ działa prężnie jak nastolatek! W Młodzieżowym Domu Kultury w Miechowie zorganizowana została uroczysta gala z okazji 65-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i 20-lecia istnienia niepublicznych szkół ZDZ, wśród których taki staż mają również szkoły ZDZ w Miechowie. Zjawili się wspaniali goście, którzy uświetnili to wielkie wydarzenie. Gospodarzami wyjątkowej gali odbywającej się w MDK-u w Miechowie był Jerzy Wątroba Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, a także Ewa Kowalczyk-Uchto Dyrektor Szkół ZDZ w Miechowie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również Leszek Bucki Przewodniczący Rady Zakładu, Podczas uroczystości w MDK-u wyświetlony został film dokumentujący działalność i osiągnięcia ZDZ w Kielcach, funkcjonującego z sukcesami już od 1947 r. Po emisji materiału filmowego głos zabrała Ewa Kowalczyk-Uchto i przedstawiła fakty z długoletniej historii firmy, a także opowiedziała o współczesnym obliczu ZDZ. Nie zabrakło oczywiście informacji o miechowskiej placówce Zakładu i prowadzonych w Miechowie niepublicznych szkołach. Szeroka oferta edukacyjna obejmuje ponad 30 zawodów i specjalności dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy. Ta różnorodność i kompleksowość to olbrzymia zaleta szkół ZDZ, które składają się z sieci 80 placówek różnych typów, zlokalizowanych we wszystkich miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego, a także na południowym Mazowszu oraz północnej Małopolsce. Uczniowie mają okazję korzystać z bezpłatnych, krajo- Komunikat ZZDZ 7 Listopad 2012

8 wych i zagranicznych praktyk zawodowych, co z całą pewnością pomoże im w zdobyciu pracy po ukończeniu nauki. Osiąganie tak dobrych rezultatów nie byłoby możliwe, gdyby nie doskonale wyposażone specjalistyczne pracownie do nauki zawodu m.in. informatyczne, gastronomiczne, fryzjerskie i inne. Szkoły ZDZ mają w swojej ofercie także klasy mundurowe, a wśród nich profile wojskowy, policyjny i strażacki. Te innowacje edukacyjne cieszą się od ich powstania w 2009 roku ogromną popularnością i zainteresowaniem wśród młodzieży, która oprócz wymarzonego munduru w wybranej przez siebie formacji może zdobyć jednocześnie atrakcyjny zawód. Ważnym etapem w drodze do kariery jest również znajomość języków obcych. Uczniowie w szkołach ZDZ mają możliwość nauki języków w bardzo rozbudowanym zakresie. Podczas tej niezapomnianej gali Jerzy Wątroba wyróżniającym się uczniom miechowskich szkół ZDZ wręczył w nagrodę stypendia. Wyróżnionymi byli: Izabela Chyży, Marcin Konieczny, Aleksander Osiowski, Anna Rybicka, Aleksandra Sepielak, Katarzyna Sudelska oraz Dorian Włosek. Gospodarze miechowskiego jubileuszu odebrali mnóstwo gratulacji, życzeń, dowodów sympatii i przyjaźni od przybyłych gości. Padło wiele gorących słów, wręczono efektowne prezenty okolicznościowe i listy gratulacyjne oraz piękne wiązanki kwiatów. Jedną ze wspaniałych niespodzianek było przyznanie Zakładowi Doskonalenia Zawodowego Medalu Samorządu Województwa Małopolskiego w podziękowaniu za wielki wkład w rozwój małopolskiej i polskiej nauki oraz wytrwałą pracę na rzecz regionu i jego mieszkańców. Kolejnym ogromnym wyróżnieniem była specjalna emisja przez Pocztę Polską S.A. serii znaczków i kartek spersonalizowanych, wraz z pieczęcią, z okazji podwójnego jubileuszu Zakładu. Tym samym informacja o rocznicy obiegnie cały świat na listach i pocztówkach. Uroczystość zwieńczyła część artystyczna przygotowana przez uczniów, którzy na scenie wykonali niezwykle ciekawy program, nagrodzony słusznie bardzo długimi i gromkimi brawami. W nagrodę za zaangażowanie, na drugi dzień po gali młodzież ze szkół ZDZ w Miechowie bawiła się na grillu przy Dworku Zacisze. Urszula Jabłońska Dzielili się doświadczeniami z realizacji projektów unijnych W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbyła się Konferencja Informacyjno-Promocyjna Programu Uczenie się przez całe życie. Miała ona na celu prezentację przykładów Dobrych Praktyk projektów Comenius, etwinning i Leonardo da Vinci realizowanych przez szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego. Jednym z przykładów Dobrej Praktyki wytypowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach był projekt MEET pn. Zdobywanie doświadczenia w zarządzaniu przez uczniów szkół średnich, realizowany przez Technikum ZDZ w Starachowicach. Podczas konferencji przedstawione zostały główne założenia projektu, tj. przygotowanie uczniów do wymogów współczesnego rynku pracy poprzez rozbudzanie i wzmacnianie ich zachowań i postaw przedsiębiorczych. Cel ten jest realizowany poprzez wykorzystanie innowacyjnego narzędzia e-learningowego gry biznesowej o nazwie The Business Game (TBG). TBG to gra, która polega na kierowaniu wirtualnym przedsiębiorstwem, funkcjonującym na konkurencyjnym rynku. Gracze uczą się, podejmując szereg decyzji dotyczących różnych aspektów zarządzania, m.in. marketingu, kierunków rozwoju firmy i badań rynku, zaopatrzenia, logistyki, produkcji, finansów, zasobów ludzkich oraz sprzedaży. Innowacyjność procesu dydaktycznego polega tu nie tylko na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT, ale przede wszystkim na kluczowej roli, jaka w procesie nauczania została przyznana samemu uczniowi gracz jest odpowiedzialny za podejmowane autonomicznie decyzje, uczy się poprzez aktywne działanie oraz współpracuje z innymi. Projekt zakończył się turniejem 10 drużyn, którego zwycięzcy otrzymali certyfikaty i symboliczne nagrody. Ponadto dał ogromną satysfakcję nauczycielom i wszystkim uczestnikom konkursu, ponieważ uplasował reprezentację z Polski na podium wśród zespołów biorących udział w przedsięwzięciu o wymiarze międzynarodowym. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji (nr projektu LLP-LdV-TOI-10-IT-560). Kształcenie na europejskim poziomie Magdalena Alf Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach od lat aktywnie włącza się w realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Coraz większy procent tych projektów to projekty międzynarodowe, w ramach programu Leonardo da Vinci. Na początku były to głównie projekty mobilności dzięki nim, młodzież ze szkół ZDZ, kilkaset osób rocznie, ma okazję odbyć praktyki zawodowych w przedsiębiorstwach zagranicznych, głównie w Hiszpanii, Włoszech, Francji i Niemczech. Od kilku lat firma realizuje również projekty partnerskie oraz projekty transferu innowacji. Badania nad przeniesieniem rozwiązań edukacyjnych już funkcjonujących na zachodzie są dla pracowników ZDZ okazją do doskonalenia swojej wiedzy i inspirują do wprowadzania zmian na gruncie Zakładu. Dzięki zaangażowaniu w projekty badawcze wprowadzane są innowacje także w istniejącej ofercie szkoleniowej, a pracownicy zajmujący się działalnością edukacyjną przygotowani są na zmiany w systemie kształcenia zawodowego, które nastąpią w przyszłości. Takim przedsięwzięciem, w który uczestniczyło 9 instytucji z Włoch, Rumunii i Polski był projekt pod tytułem Przejrzystość mobilności w sektorze turystyki: przekazywanie i tworzenie systemu, Komunikat ZZDZ 8 Listopad 2012

9 metod i narzędzi poprawiających ocenę, walidację i rozpoznawanie rezultatów nauczania oraz przejrzystego systemu kwalifikacji w turystyce akronim TMT Jego celem było podniesienie stopnia przejrzystości kwalifikacji oraz mobilności zawodowej i geograficznej osób pracujących, poszukujących zatrudnienia lub kształcących się w branży gastronomiczno -hotelarskiej. W ramach projektu opracowany został zespół metod i narzędzi, który ma służyć ujednoliceniu standardów kwalifikacji zawodowych i zapewnieniu obiektywnych kryteriów oceny efektów uczenia się, niezależnie od kontekstu, w którym zostały one nabyte (formalnie, nieformalnie, pozaformalnie) ze szczególnym uwzględnieniem Europejskich Ram Kwalifikacji oraz systemu punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET. Podczas realizacji projektu odbyły się spotkania z doradcami zawodowymi, gdzie ZDZ zaprezentował narzędzia powstałe w ramach projektu oraz politykami, przedstawicielami władz samorządowych i prasą, jak również z osobami, które są odpowiedzialne za opracowanie oferty edukacyjnej i planowanie ścieżek kształcenia. W październiku w Perugii odbył się final meeting, podczas którego podsumowano dwa lata realizacji projektu oraz skonkretyzowano partnerstwo w kontekście przyszłej współpracy. Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji (nr projektu LLP-LdV-TOI-10-IT-538). ZDZ wykształcił kolejnych specjalistów Magdalena Alf Marcin Boruń Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zakończył realizację kolejnego projektu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt Szkolenia drogą do kariery należał do największych tego typu inicjatyw w woj. świętokrzyskim. Umożliwił zdobycie kwalifikacji zawodowych aż słuchaczom na 169 atrakcyjnych kursach. Projekt Szkolenia drogą do kariery realizowany był przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach od 2010 r. do 2012 r. Po jego zakończeniu zorganizowana została konferencja prasowa dla mediów, za pośrednictwem których organizatorzy chcieli przeka- zać mieszkańcom regionu informacje o efektach inicjatywy edukacyjnej. Salę konferencyjną w budynku ZDZ w Kielcach przy ul. Śląskiej 9 zapełnili przedstawiciele niemal wszystkich kieleckich redakcji, mających czytelników, widzów i słuchaczy na terenie całego województwa. Z faktami o projekcie zapoznał dziennikarzy Jerzy Wątroba Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach, którego wspierała w tym zadaniu Elżbieta Nowacki Dyrektor Projektu. W projekcie uczestniczyło kobiet i mężczyzn dorosłych, zameldowanych w woj. świętokrzyskim, zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych, którzy z własnej inicjatywy zgłosili się do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w celu podniesienia lub zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Organizatorzy zaplanowali określone cele i zadania do wypełnienia poprzez realizację projektu. Było to przede wszystkim podniesienie konkurencyjności osób pracujących z woj. świętokrzyskiego poprzez dostosowanie ich kwalifikacji i umiejętności do potrzeb regionalnego rynku pracy. Dodatkowo starano się upowszechnić wśród uczestników kształcenia się poprzez całe życie i uświadomić o korzyściach płynących ze stałego poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych. Dla uczestników przygotowana została niezwykle atrakcyjna oferta 169 kursów i szkoleń, dostosowanych do aktualnych potrzeb gospodarki i trendów panujących na rynku pracy. Wśród nich znalazły się szkolenia językowe, ekonomiczno-księgowe, informatyczne, elektroenergetyczne, transportowe, spawalnicze, wychowawczooświatowe, gastronomiczne, handlowe, marketingowe, a także kursy z zakresu zarządzania, marketingu, handlu, znajomości przepisów zewnętrznych, obsługi sprzętu budowlanego, suwnic, wózków jezdniowych oraz dla audytorów i pełnomocników systemów zarządzania jakością. W efekcie słuchacze zdobyli cenne kwalifikacje zawodowe, potwierdzone powszechnie akceptowanymi zaświadczeniami i uprawnieniami do wykonywania pracy, m.in. wydanymi przez urzędy i instytucje zewnętrzne: 300 certyfikatów językowych TELC lub TOEIC, TFI 42 certyfikaty biznesowe EBCL 176 certyfikatów komputerowych ECCC 114 świadectw uprawniających do obsługi sprzętu budowlanego Komunikat ZZDZ 9 Listopad 2012

10 60 świadectw kwalifikacji uprawniających do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych 209 zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi wózków jezdniowych, suwnic, napełniania zbiorników przenośnych 252 świadectwa spawalnicze 61 praw jazdy kategorii C i C+E 30 certyfikatów audytorów i pełnomocników systemu zarządzania jakością Kobiety uczestniczące w projekcie wzięły dodatkowo udział w seminariach informatycznych oraz z zakresu rozwoju osobistego. Z kolei osoby po 45 roku życia miały możliwość korzystania z konsultacji z wykładowcami prowadzącymi zajęcia. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali bezpłatnie materiały dydaktyczne i pomoce naukowe (książki, pendrive y, torby, smycze, zeszyty, długopisy), zostali objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania kursu, badaniami lekarskimi na określonych kursach, a także korzystali z serwisu kawowego podczas zajęć. Kursy zostały zorganizowane i przeprowadzone przez placówki szkoleniowe ZDZ w Kielcach, Chmielniku, Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie. Projekt realizowany był na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs zorganizowany w 2012 r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji przyniósł niezwykle pozytywny dla uczniów szkół ZDZ wynik. Po ocenie dostarczonych wniosków o dofinansowanie projektów mobilności w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci, zapadła decyzja o przyznaniu środków na realizację 11 inicjatyw edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkół ZDZ. Uczestnicy tych projektów dołączą do pokaźnej grupy ponad tysiąca uczniów szkół ZDZ, którzy już skorzystali z szansy odbycia zagranicznych praktyk w latach Ta imponująca liczba pokazuje niezwykłe zaangażowanie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w zapewnianiu młodzieży jak najlepszych kwalifikacji i startu w dorosłe życie z rzadkimi na rynku pracy kompetencjami zdobytymi za granicą kraju. Z tej wiadomości już cieszy się 16 uczniów z Technikum Zawodowego ZDZ w Busku-Zdroju, 20 z Technikum Zawodowego ZDZ w Chmielniku, 32 z Technikum ZDZ w Jędrzejowie, 24 z Technikum ZDZ w Kazimierzy Wielkiej, 40 z Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach, 26 z Technikum Zawodowego ZDZ w Końskich, 20 z Technikum Zawodowego ZDZ w Kozienicach, 26 z Technikum ZDZ w Opatowie, 42 z Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, 20 z Technikum ZDZ w Radomiu i 48 z Technikum ZDZ w Starachowicach. Do zagranicznych firm i instytucji branżowych uczyć się praktycznej strony zawodu wyjedzie 102 przyszłych techników informatyków, 68 techników logistyków, 50 techników żywienia i gospodarstwa domowego, 42 techników usług fryzjerskich, 22 techników 314 uczniów szkół ZDZ wyjedzie na praktyki zawodowe do krajów Unii Europejskiej Młodzież ucząca się w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach otrzymała fantastyczną informację. W bieżącym roku oraz w dwóch kolejnych latach aż 314 uczennic i uczniów zdobędzie doświadczenie zawodowe na bezpłatnych praktykach w Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech. Zakład otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu 12 projektów z programu Leonardo da Vinci! Szkoły ZDZ liderem w organizowaniu zagranicznych praktyk Komunikat ZZDZ 10 Listopad 2012

11 organizacji usług gastronomicznych, 22 techników budownictwa oraz 8 techników hotelarstwa. Miejscem docelowym pobytu na stażach dla 156 uczniów będzie Hiszpania, 108 zdobędzie praktyczne umiejętności we Włoszech, natomiast 50 praktykantów pozna techniki pracy i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwach działających w Niemczech. Dodatkowo ZDZ ze środków unijnych zrealizuje 1 projekt dla 20 dyrektorów szkół ZDZ, polegający na wymianie doświadczeń z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego ze specjalistami w dziedzinie edukacji z Wielkiej Brytanii. Korzyści z udziału w zagranicznych praktykach zawodowych Udział w programie Leonardo da Vinci jest szansą dla uczniów na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zwiększenie swoich szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy oraz wzmocnienie osobistego rozwoju zawodowego. Młodzież ma zagwarantowany transport, w tym często przelot, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełną opiekę pedagogiczną swoich nauczycieli i pedagogów z krajów goszczących. Przed wyjazdem stażyści uczestniczą w specjalnym, wielogodzinnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą. W trakcie 2, 3 lub 4 tygodni pobytu na stażach zawodowych uczniowie organizowane mają zajęcia praktyczne u partnera ZDZ w danym kraju lub są oddelegowani do renomowanych przedsiębiorstw branżowych, w których zdobywają kwalifikacje w swoim zawodzie. Podczas pobytu uczniowie mają niepowtarzalną okazję doskonalić swoje umiejętności językowe, w praktyczny sposób, podczas wykonywania pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w czasie wolnym od zajęć. Wyjazd młodzieży za granicę, to nie tylko nauka. Programy pobytu obejmują poznanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów turystycznych, historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców zagranicznych krajów i regionów. Odbycie zagranicznych staży przez uczniów szkół potwierdzone jest certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabierają postać formalną i uznawaną u europejskich pracodawców. ulic: Piastowskiej, Górniczej oraz Wolność. Organizatorzy nie mieli najmniejszych wątpliwości co do skuteczności ich starań, w efekcie których okolica została dokładnie oczyszczona ze śmieci. Warto dodać, że w tym roku szkolnym po raz drugi przyszli mundurowi wyruszyli w teren, by porządkować miasto. Akcja sprzątania miasta nie tylko usunięcie nieczystości, ale także cenna lekcja ekologii i możliwość praktycznego doznania satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Włosi w ZDZ Barbara Pikiewicz Przedstawiciele włoskiej organizacji szkoleniowej przebywali w Radomiu na zaproszenie dyrekcji szkół ZDZ w Radomiu i Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Radomiu w związku z realizowanymi przez placówkę projektami unijnymi dla młodzieży uczącej się na kierunkach zawodowych. Posprzątali Radom Do akcji pod nazwą Posprzątajmy Radom na jesień, której inicjatorem była Straż Miejska w Radomiu, aktywnie włączyli się uczniowie klas mundurowych radomskich szkół ZDZ. Dzięki ich zaangażowaniu miasto z pewnością zmieniło na korzyść swoje oblicze. Wielkie sprzątanie miasta przypominało pospolite ruszenie. Worki butelek, nieczystości, pustych opakowań błyskawicznie zapełniały worki na śmieci. Młodzieży ZDZ-owskich szkół przypadło w udziale uprzątnięcie Przesympatyczni południowcy Angelo Vito D Andrea oraz Luciano Donato Marino wzięli udział w uroczystościach jubileuszu 65-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Z zainteresowaniem obserwowali widowiskową przysięgę uczniów I klas mundurowych, zapoznali się z funkcjonowaniem szkół ZDZ. Goście z Włoch zwiedzili Radom, a także uczestniczyli w imprezach kulturalnych miasta, m.in. w Święcie Ziemniaka w Muzeum Wsi Komunikat ZZDZ 11 Listopad 2012

12 Radomskiej. Opuścili Polskę pełni wrażeń, ale zapewne jeszcze tu nieraz powrócą. Tym bardziej, że w ramach Programu Leonardo da Vinci szkoły ZDZ w Radomiu wdrażają kolejne działania edukacyjne dla uczennic i uczniów, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a zarządzane przez Włochów. Dzień Edukacji Narodowej w Radomiu Barbara Pikiewicz Układ kalendarza sprawił, że doroczne święto edukacji uczniowie i nauczyciele szkół ZDZ w Radomiu obchodzili w tym roku już 11 października. Uczniowie postarali się sprawić swoim nauczycielom przyjemność, przygotowując dla nich występy artystyczne i coś pysznego do zjedzenia. kwesty, czyli Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego, wyrażając szkołom ZDZ i nauczycielem podziękowanie za inicjatywę i uczestnictwo w zbiórce. Uczennice i uczniowie, którym przypadła do gustu rola wolontariusza pracującego na rzecz ratowania zabytków cmentarza, już dziś zapowiadają udział w przyszłorocznej kweście. Barbara Pikiewicz Kwiaty na grobie bohatera 30 października 2012 r., tuż przed Świętem Zmarłych, uczennice i uczniowie z klas mundurowych szkół ZDZ w Radomiu złożyli wieniec na grobie Bolesława Rosiaka, który zginął 29 czerwca 1920 r. na Wołyniu. Z okazji Dnia Nauczyciela młodzież zadedykowała swoim belfrom specjalnie przygotowany na tę okoliczność program, w którym nie zabrakło recytacji ani występów muzycznych. Pedagodzy z przyjemnością obserwowali swoich wychowanków podczas artystycznych popisów. Przede wszystkim były jednak życzenia i wyrazy wdzięczności, przypieczętowane słodkim poczęstunkiem w postaci tortu. Wszyscy docenili starania uczniów, którzy nie tylko upiekli, przełożyli kremem i przystroili ciasto, ale także elegancko podali smakołyk. Kwestowali na zabytki cmentarza Barbara Pikiewicz 1 listopada 2012 r. uczniowie klas mundurowych szkół ZDZ w Radomiu dołączyli do grona wolontariuszy, kwestujących na ratowanie zabytków cmentarza rzymskokatolickiego w Radomiu. W tym roku nekropolia ta obchodzi jubileusz 200-lecia, natomiast społeczna zbiórka została zorganizowana po raz 22. Kwestowali również lokalni politycy, przedstawiciele władz, artyści, dziennikarze. Do puszek młodzieży szkół ZDZ w Radomiu trafiło dokładnie 813 zł 01 gr, co jak na pierwszy udział w tym przedsięwzięciu należy uznać za bardzo dobry wynik - ocenił organizator Zapłonęły znicze, wystawiona została honorowa warta. Fakt ten zauważyły lokalne media, wszak opieka młodzieży nad opuszczonymi mogiłami zapomnianych bohaterów ma walor wychowawczy i edukacyjny. Grobem Bolesława Rosiaka na najstarszym radomskim cmentarzu przy ul. Limanowskiego szkoły ZDZ opiekują się od 2010 roku, mogiła jest regularnie porządkowana. Staramy się również jak najwięcej wiedzieć o naszym bohaterze mówi M. Czachor. Dlatego penetrujemy archiwa, co dla uczniów stanowi żywą lekcję historii. Z publikacji w lokalnej prasie dowiedzieliśmy się na przykład, że nasz bohater był urzędnikiem Komunikat ZZDZ 12 Listopad 2012

13 wojskowym Dowództwa Okręgu Etapowego w Równym. Zmarł na skutek wypadku w Równem na Wołyniu opowiada. W dniach 1, 2 i 3 listopada uczniowie szkół ZDZ będą kwestowali na rzecz ratowania zabytków cmentarza. Mistrzostwa w tenisie Barbara Pikiewicz Po raz kolejny uczennice i uczniowie szkół ZDZ w Radomiu mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w tenisie stołowym. Piłeczka pokonała w sumie wiele kilometrów, w imponującym tempie nadawanym silnymi odbiciami rakietek. Rywalizacja sprawiła młodzieży wiele frajdy, a najlepsi za swoje umiejętności zostali oczywiście nagrodzeni. ców to: Kamil Piwowarczyk, Dawid Popis i Wojciech Wikło. Zwycięzcom pogratulował dr Krzysztof Linowski Zastępca Dyrektora Szkół ZDZ w Radomiu, wręczając laureatom pamiątkowe dyplomy. Uczniowie z chęcią uczestniczą w tego typu inicjatywach i czekają już na następną okazję do wspaniałej zabawy w towarzystwie kolegów ze szkoły. Każdy głos się liczy! Głosujmy na Damiana! Barbara Pikiewicz Już po raz szósty Echo Dnia organizuje plebiscyt na Najpopularniejszych Sportowców powiatu kieleckiego. Wśród wielu zawodników, którzy wyróżnili się w 2012 roku, nie tylko w regionie, ale również na arenach ogólnopolskich, w Europie i na świecie znalazł się uczeń klasy III Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach DAMIAN STĘPIEŃ. Damian Stępień jest zdobywcą srebrnego medalu na Mistrzostwach Polski Juniorów w judo w kategorii do 73 kilogramów, które odbyły się w Jastrzębiu-Zdroju. Medalem zdobytym na zawodach sprawił sobie prezent na 18. urodziny. Na swoim koncie oprócz srebrnego medalu mistrzostw Polski Damian ma również brązowy medal wywalczony na zawodach Pucharu Polski w Kątach Wrocławskich. Mistrzostwa zorganizowane zostały przez nauczycieli wychowania fizycznego Jolantę i Witolda Kalisiaków spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Do zawodów zgłosiła się liczna grupa uczennic i uczniów, chcących sprawdzić się w sportowych rozgrywkach. Wystartowało prawie 50 zawodników, kibiców było dwa razy tyle, a emocje towarzyszyły od pierwszego do ostatniego serwu. Każdy mecz śledzony był z wielką uwagą, a najlepszym zagraniom towarzyszył aplauz widowni. Wśród dziewcząt zwyciężyła Angelika Karolik, dalsze miejsca zajęły: Karolina Frączek i Luiza Kołodziejczyk. Finałowa trójka chłop- Laureaci plebiscytu zostaną zaproszeni na Galę Mistrzów Sportu, która odbędzie się pod koniec stycznia 2013 r. W czasie tej uroczystości zostaną wręczone nagrody i odbędzie się bal mistrzów sportu. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkół ZDZ zachęcają gorąco do udziału w plebiscycie i oddawania głosów na Damiana. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, głosować można tylko za pośrednictwem SMS-ów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej techniki na stronie wyświetlana jest aktualna klasyfikacja. Dodatkowo co tydzień publikowany jest w Echu Kieleckim bieżący ranking. Podawana klasyfikacja zniknie jednak z portalu 11 stycznia 2013 r., o godzinie 24. Ma to na celu zapewnienie niespodzianki, kto znalazł się ostatecznie na liście laureatów. Głosowanie zakończy się 15 stycznia 2012 r., o godzinie 24. Dla osób, które wyślą SMS-y przygotowano nagrody. O szczegó- Komunikat ZZDZ 13 Listopad 2012

14 łach plebiscytu można poczytać w wydaniach Echa Kieleckiego oraz na portalu gazety. Głosuj na Damiana Stępnia wysyłając SMS-a pod numer 71466, wpisując w treści: SW.SKC.Damian Stepien (cena za jednego SMS-a 1,23 PLN z VAT). Grażyna Jaśkowska Międzynarodowa aktywność Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ZDZ zakończył realizację projektu badawczego TMT w ramach programu Leonardo da Vinci. Inicjatywa ta była jedną z nielicznych tego typu w kraju, a wzięło w niej udział 9 instytucji z Włoch, Rumunii i Polski. Celem projektu było ujednolicenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników europejskiej branży gastronomicznohotelarskiej. W ostatnich dniach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zakończył z sukcesem realizację projektu badawczego z programu Leonardo da Vinci pn. Przejrzystość mobilności w sektorze turystyki: przekazywanie i tworzenie systemu, metod i narzędzi poprawiających ocenę, walidację i rozpoznawanie rezultatów nauczania oraz przejrzystego systemu kwalifikacji w turystyce akronim TMT ( Transparency for Mobility in Tourism: transfer and making system of methods and instruments to improve the assessment, validation and recognition of learning outcomes and the transparency of qualifications in tourism ). kacji oraz mobilności zawodowej i geograficznej osób pracujących, poszukujących zatrudnienia lub kształcących się w branży gastronomiczno-hotelarskiej wyjaśnił. Podczas realizacji projektu odbyły się spotkania z doradcami zawodowymi, gdzie zaprezentowane zostały narzędzia powstałe w ramach projektu oraz politykami i przedstawicielami władz samorządowych jak również z osobami, które są odpowiedzialne za opracowanie oferty edukacyjnej i planowanie ścieżek kształcenia. Wraz z naszymi parterami pracowaliśmy intensywnie nad opracowaniem zespołu metod i narzędzi, który służyć ma zharmonizowaniu standardów kwalifikacji zawodowych i zapewnieniu obiektywnych kryteriów oceny efektów uczenia się, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały one nabyte opowiedział Artur Świtoń. Dotyczy to formalnych, nieformalnych i pozaformalnych kompetencji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskich Ram Kwalifikacji oraz systemu punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET podsumował. Projekt TMT był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji (nr projektu LLP-LdV-TOI-10-IT-538). Magdalena Alf Narodowe Święto Niepodległości w Nowym Mieście Dla każdego Polaka dzień 11 listopada, to data szczególna, święto odzyskania niepodległości. W Nowym Mieście nad Pilicą główne obchody rocznicowe miały miejsce w sobotę 10 listopada. Już tradycyjnie w patriotycznych uroczystościach nie mogło zabraknąć młodzieży ze szkół ZDZ. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pod przewodnictwem miejscowego dziekana oraz kapelana strażaków. Z tej okazji w siedzibie ZDZ w Kielcach zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem regionalnych mediów. Tematyka spotkania okazała się bardzo atrakcyjna dla dziennikarzy ze stacji telewizyjnych i radiowych oraz redakcji prasowych, którzy licznie zjawili się w sali konferencyjnej budynku ZDZ w Kielcach. O założeniach i celach projektu, etapach jego realizacji i efektach inicjatywy opowiedzieli im Jerzy Wątroba Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach i jednocześnie Menager Projektu oraz Artur Świtoń Tutor Projektu. Oprócz naszej firmy w projekcie TMT uczestniczyło także 8 innych, wybranych i sprawdzonych renomowanych instytucji edukacyjnych z Włoch, Rumunii i Polski powiedział Jerzy Wątroba. Celem wspólnych działań było podniesienie przejrzystości kwalifi- Na liturgię przybyli zaproszeni goście, m.in. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Barbara Gąsiorowska Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, przedstawiciele rady miejskiej i starostwa, kombatanci, strażacy oraz harcerze. Obecni byli także uczniowie klas mundurowych z Technikum Zawodowego ZDZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Komunikat ZZDZ 14 Listopad 2012

15 W czasie homilii ks. Jan Widera odwoływał się do przeszłości, do licznych akcji zbrojnych mających na celu odzyskanie wolnej ojczyzny. Nawoływał do wzajemnej miłości, podkreślając równość wszystkich ludzi. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości ulicami miasta udali się pod pomnik, upamiętniający osiągnięcia Tadeusza Kościuszki. Tam poszczególne delegacje składały kwiaty. Młodzież ze szkół ZDZ w imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego i wszystkich uczniów oddała hołd Polakom walczącym o wolność ojczyzny. Zaproszeni goście nie kryli radości z faktu obecności uczniów z klas mundurowych, dla których wolność kraju i jego rozwój jest wielkim dobrem. Mimo, że mieszkańcy przyzwyczaili się do obecności uczniów w mundurach, to żywo reagowali na ich pojawienie się na uroczystości. Wielu zwykłych przechodniów podkreślało, że dzięki takiej młodzieży nasze państwo będzie się rozwijać, pamiętając o tych, którzy polegli w jego obronie. Adam Lewandowski Uczniowie ZDZ w Starachowicach z patriotyczną misją u przedszkolaków Niecodzienne wydarzenie miało miejsce 8 listopada 2012 r. w Przedszkolu Miejskim nr 11 im. Misia Uszatka w Starachowicach. Na zaproszenie dyrekcji, pracowników i przedszkolaków w ich placówce zjawili się uczniowie z Technikum ZDZ w Starachowicach. Dzieci i młodzież wspólnie świętowali rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie zorganizowane zostało na okoliczność uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, ale tym razem odbyło się to w nietypowy sposób. Otóż założeniem opiekunów grup przedszkolnych było spotkanie z uczniami klas mundurowych szkół ZDZ o profilach strażackim, wojskowym i policyjnym. Uczniowie z Technikum ZDZ w Starachowicach przybyli z wizytą do dzieciaków w pełnym umundurowaniu i wzbudzili nie lada atrakcję wśród milusińskich. Przedszkolaki na wstępie spotkania zaprezentowali się w przygotowanym dla swoich gości montażu słowno-muzycznym, przywołując w tekstach piosenek zawody strażaka, policjanta i żołnierza. Po artystycznych występach nadeszła okazja do zabawy połączonej z nauką, podczas krótkich konkursów z nagrodami. Dzieci z radością i widocznym zadowoleniem wypełniały postawione im zadania, takie jak rozpoznanie strojów służb mundurowych i przyporządkowanie ich do konkretnej formacji. Przedszkolaki zobaczyli także pokaz musztry w wykonaniu uczniów klas mundurowych, którzy posiadają już spore umiejętności w tym zakresie. Niespodzianką było przeprowadzenie krótkiej musztry wśród chętnych dzieciaków. Przygotowując się do życia w społeczeństwie, począwszy od najmłodszych lat, bardzo ważną rolę odgrywa ta strona oddziaływania, która kształtuje uczucia patriotyczne i przywiązanie do ojczyzny. Takimi małymi kroczkami uczniowie szkół ZDZ chcą przybliżać dzieciom obraz kraju, zapoznać ze służbami mundurowymi, prostymi sposobami rozbudzić iskierkę patriotyzmu. Czy udało się to uczniom? Sądząc po zainteresowaniu przedszkolaków, ich skupieniu, ilości chętnych do odpowiedzi na pytania związane z rolą wspomnianych służb w kraju, spotkanie na długo zapadnie w ich pamięci. Właśnie o takie doznania chodziło współorganizatorom spotkania. Podstawowa zasada bez paniki Małgorzata Małek Radom. Około godziny 9. zrobiło się bardzo nerwowo. Nauczyciel prowadzący lekcje w jednej z sal wyczuł dochodzący z zewnątrz zapach dymu i spalenizny. Po wyjściu na korytarz dało się zauważyć dym, który wydobywał się zza zamkniętych drzwi pracowni komputerowej. O zaistniałej sytuacji natychmiast została powiadomiona dyrekcja szkoły i służba ochrony, następnie zostało zaalarmowane Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej i zarządzona ewakuacja wszystkich przebywających w budynkach osób Na szczęście był to tylko próbny alarm, mający na celu sprawdzenie warunków ewakuacji, a także wiedzy na temat zachowania się pracowników szkół i placówki kursowej na wypadek realnego zagrożenia. Akcja, poza drobnymi mankamentami, została pozytyw- Komunikat ZZDZ 15 Listopad 2012

16 odbyła się główna część obchodów. W pochodzie uczestniczyło również kilkadziesiąt delegacji z przedstawicielami władz samorządowych, polityków, żołnierzy, organizacji kombatanckich, byłych więźniów politycznych, pocztów sztandarowych, delegacji szkół i zakładów pracy. Rytm maszerującym uczestnikom defilady nadawał akompaniament muzyczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a energii dostarczały wyjątkowo silne o tej porze roku promienie słoneczne. nie oceniona przez st. bryg. Roberta Gawęckiego I Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu,. Jej przeprowadzenie, po raz pierwszy w historii placówki, było również ukłonem w kierunku utworzonych niedawno klas strażackich powiedziała Katarzyna Kołodziejska, Dyrektor Szkół ZDZ w Radomiu i Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Radomiu. Barbara Pikiewicz Ostrowiec Świętokrzyski. 94. rocznica odzyskania niepodległości Tegoroczne obchody 94. rocznicy odzyskania niepodległości miały w Ostrowcu Świętokrzyskim świąteczny, podniosły charakter. Jednym z najważniejszych punków programu uroczystości był przemarsz ulicami miasta, w którym wzięli udział uczniowie klas mundurowych szkół ZDZ. Ku czci poległym bohaterom młodzież złożyła też wiązankę kwiatów przy pomniku marszałka Piłsudskiego. Uroczysty apel pamięci pod pomnikiem rozpoczął się od złożenia zniczy odpalonych od Ognia Niepodległości, który jako symbol pokoju zapłonął na płycie przy posągu. Już po raz kolejny przedstawiciele Związku Strzeleckiego Strzelec przekazali Jarosławowi Wilczyńskiemu Prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego, Zdzisławowi Kałamadze Staroście Ostrowieckiemu i Jarosławowi Górczyńskiemu Posłowi na Sejm RP symboliczny płomień pochodzący z XII sztafety, przywieziony z cmentarza wojskowego w Kostiuchnówce na Wołyniu. Następnie po okolicznościowym przemówieniu gospodarza obchodów, Jarosława Wilczyńskiego, nastąpiło złożenie kwiatów przy pomniku przez władze miasta oraz delegacje organizacji społecznych, kombatanckich i firm. W tym podniosłym momencie swoją pamięć i wdzięczność dla bojowników o wolność i niepodległość kraju okazali również uczniowie szkół ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Młodzież z klas policyjnych i wojskowych z wielką powagą i dumą uroczyście oddała hołd Narodowe Święto Niepodległości upamiętniające odzyskanie wolności przez Polskę po 123 latach zaborów rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w kolegiacie św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim pod przewodnictwem proboszcza ks. Jana Sarwy. Po nabożeństwie uczniowie klas o profilu wojskowym i policyjnym z Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim przemaszerowali ulicami miasta pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie Komunikat ZZDZ 16 Listopad 2012

17 składając wieńce pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Towarzyszyły im przy tym Małgorzata Bidzińska Wicedyrektor Szkół ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim i nauczycielka Lidia Szeląg. Na zakończenie tegorocznych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ostrowca Świętokrzyskiego. Radomianie doceniają wartość wolności Grażyna Marchwiany Narodowe Święto Niepodległości jest co roku niezwykle ważnym wydarzeniem w Radomiu. Mieszkańcy miasta i tym razem zjawili się na rocznicowej uroczystości, by w ten sposób cieszyć się wspólnie z posiadania cennego daru wolności. W gronie uczestników obchodów tradycyjnie znaleźli się także uczniowie klas mundurowych szkół ZDZ w Radomiu. Święto niepodległości rozpoczęła msza święta w intencji pomyślności ojczyzny i jej obywateli, odprawiona w radomskiej katedrze pod przewodnictwem ks. Henryka Tomasika Biskupa Diecezji Radomskiej. również wszystkich Radomian i Polaków do jedności i wspólnej pracy dla dobra narodu. Na zakończenie kawalerzyści ze Szwadronu Radomskiego dali pokaz musztry paradnej, a w Resursie Obywatelskiej koncerty zagrały Orkiestra Garnizonowa Sił Powietrznych i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso. Wizyta biskupa w szkołach ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim Po jej zakończeniu wszyscy zgromadzeni uczestnicy obchodów włączyli się do kolumny marszowej, która podążyła główną ulicą miasta, aż na Rynek pod pomnik Czynu Legionów. W pochodzie można było zobaczyć przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, świata polityki, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, a także młodzież szkolną i mieszkańców miasta. Wśród maszerujących nie zabrakło także uczniów klas mundurowych z radomskich szkół ZDZ, którzy swoją obecnością dali wyraz patriotycznej postawy i dumy z bycia Polakami. Orszak poprowadzili kawalerzyści, a krok marszowy nadawała Orkiestra Garnizonowa Sił Powietrznych z miejscowej jednostki wojskowej. Pod pomnikiem nie zabrakło hymnu państwowego, wciągnięcia biało-czerwonej flagi na maszt i apelu pamięci. Liczne delegacje złożyły na płycie wiązanki kwiatów, jako symbol wdzięczności dla pokoleń rodaków dzielnie i z determinacją walczących o wolną i suwerenną Polskę. Na ich cześć oddano także salut armatni, a Andrzej Kosztowniak Prezydent Radomia słowami wyraził podziękowania za przelaną w imię niepodległości krew. Wzywał W minionym tygodniu uczniów Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim odwiedził wyjątkowy gość. Był nim ks. prałat Krzysztof Nitkiewicz Biskup Diecezji Sandomierskiej. Młodzież na tę okazję przygotowała specjalny program artystyczny. Uczniowie mieli tego dnia wyjątkową okazję wysłuchać ciekawego i pouczającego wykładu dostojnika. Szkoły ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim zapewniają swoim uczniom nie tylko wiedzę i umiejętności potrzebne do późniejszego sprawnego funkcjonowania w życiu zawodowym, ale także wychowują i kształtując światopogląd młodych ludzi. Doskonałym tego przykładem jest ostatnia wizyta znamienitego gościa. Ks. prałat Krzysztof Nitkiewicz to wyjątkowy, charyzmatyczny człowiek, pełniący w Kościele wysoką i odpowiedzialną funkcję. Dzięki swoim zaletom jest niezwykle poważanym autorytetem wśród środowisk kościelnych i świeckich. Komunikat ZZDZ 17 Listopad 2012

18 Niecodziennego gościa i towarzyszącego mu miejscowego proboszcza ks. Jana Sarwę przywitała Małgorzata Bidzińska Wicedyrektor Szkół ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wraz z nią podziękowania za przybycie złożyli przedstawiciele klas mundurowych o profilach wojskowym i policyjnym. Na cześć przybyłych uczniowie przygotowali i wykonali krótki program artystyczny, który został bardzo ciepło przyjęty. Po jej zakończeniu głos zabrał honorowy gość, zwracając się do zgromadzonej w sali młodzieży. Mówił o uczciwości i szanowaniu drugiego człowieka. Zachęcał do życia w prawdzie zarówno tych, którzy wierzą, jak i tych, którzy wątpią. Biskup podkreślał wagę poszukiwania własnej drogi życiowej, wyznaczania sobie celów i dążenia do ich realizowania przy pomocy własnej pracy, a nie kosztem innych ludzi. Mobilizował też młodzież do nauki, przekonywał o możliwościach, które stoją przed młodym człowiekiem. Zwracając się do uczniów wyjaśnił, że tylko własnym, ciężkim wysiłkiem można osiągnąć sukces. Wizyta wyjątkowych gości zakończyła się miłym spotkaniem z dyrekcją, gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły, podczas której poruszono wiele ciekawych wątków, wśród których znalazł się temat odpowiedzialnej pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczycieli. Warto dodać, że klasy fryzjerskie w szkołach ZDZ w Radomiu są w czołówce pod względem sukcesów osiąganych na regionalnych i ogólnopolskich pokazach. W kilku ostatnich lat uczniowie zajmowali najwyższe miejsca w prestiżowych konkursach branżowych. Jak widać po poziomie umiejętności młodzieży ta tendencja z pewnością utrzyma się i w tym roku. Zwiedzili zakłady zbrojeniowe Barbara Pikiewicz Młodzież z klas mundurowych Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach w czasie swojej edukacji może korzystać z licznych zajęć dodatkowych i atrakcji. 16 listopada 2012 r. uczniowie klas drugich o profilach policyjnym i wojskowym mieli wyjątkową okazję zwiedzić Zakłady Metalowe Bumar Amunicja S.A. w Skarżysku-Kamiennej. Grażyna Marchwiany Kto wygra konkurs fryzjerski? 13 listopada 2012 r. rozegrany został półfinał szkolnego konkursu fryzjersko-kosmetycznego, inspirowanego czterema porami roku. W zorganizowanej po raz pierwszy szkolnej zabawie wystartowały uczennice wszystkich klas fryzjerskich szkół ZDZ w Radomiu, przygotowując na oceniany przez jury pokaz nie tylko fryzury, ale również makijaż i stylizację. Liczył się także sposób prezentacji. Wszyscy czekają w napięciu na finał, zaplanowany na 27 listopada tego roku. Na najlepszych czekają nagrody, ufundowane przez dyrekcję. Uczniowie z kierunku technik informatyk, kształcący się w klasach mundurowych, po raz kolejny mieli możliwość zwiedzić miejsce, do którego nie ma dostępu większość osób. Tym razem pojechali do Skarżyska-Kamiennej, gdzie znajdują się Zakłady Metalowe Bumar Amunicja S.A. Ich głównym zadaniem jest dostarczanie na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa coraz to nowocześniejszej i wysokiej jakości amunicji i rakiet. Młodzież zapoznała się z historią zakładu, działającego nieprzerwanie od 1924 roku, a także miała możliwość przyjrzenia się Młodzież przygotowuje się do poszczególnych etapów konkursu pod kierunkiem nauczycielek zawodu: Magdaleny Suligowskiej i Anety Bernat. Komunikat ZZDZ 18 Listopad 2012

19 produkcji wybranych elementów wchodzących w skład ostatecznego produktu, jakim jest amunicja. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie ekspozycji w tutejszym Muzeum im. Orła Białego, które posiada jedną z największych w kraju kolekcji ciężkiego sprzętu bojowego, zarówno z okresu II wojny światowej, jak i powojennego wyposażenia wojskowego. Obiekty te można oglądać na stałej wystawie plenerowej, na której zgromadzono ponad 100 eksponatów. Wśród najciekawszych znajdują się m.in. TS-8 BIES samolot szkolno-treningowy, ciągnik artyleryjski D-350 Mazur oraz kuter torpedowy ORP Odważny. Szkolna wycieczka stała się okazją do integracji młodzieży i wspólnej zabawy przy ognisku zorganizowanym na terenie zespołu hutniczego w Rejowie przy pozostałościach starego pieca, w którym w okresie Królestwa Polskiego odbywała się produkcja na potrzeby armii. Głosuj na KS VIVE Targi Kielce. Do wygrania prestiż i 3000 euro! Grażyna Jaśkowska Tylko do północy 26 listopada 2012 r. można oddać głos na ulubioną drużynę piłki ręcznej. W rywalizacji mogą wziąć kibice zespołów zakwalifikowanych do tegorocznego turnieju Ligi Mistrzów VELUX EHF Champions League. Obecnie KS VIVE Targi Kielce są na drugim miejscu. Można jeszcze zmienić wynik głosując na stronie Konkurs został zorganizowany przez Grupę VELUX, sponsora Ligi Mistrzów. W rywalizacji uczestniczą kibice 24 drużyn, które zakwalifikowały się do tegorocznych rozgrywek europejskiej piłki ręcznej. Do wygrania jest nie tylko tytuł najlepszych fanów swojego ulubionego zespołu, ale także 3000 euro, które zwycięzcy otrzymają na zorganizowanie dopingu podczas jednego z rozgrywanych meczy. Kibice będą mieli tym samym możliwość jeszcze silniej wesprzeć graczy podczas walki o pokonanie rywala i pokazać światu potęgę oraz jedność swojego fanklubu. Aby oddać głos, wystarczy być posiadaczem konta na Facebooku, wejść na stronę i oddać głos na KS VIVE Targi Kielce. Największy konkurent, MKB Veszprém KC, ma obecnie przewagę nad kielecką drużyną o około 400 głosów. Jednak jest jeszcze czas do północy, by zmienić wynik na korzyść VIVE! Aktualny ranking można śledzić na stronie organizatora konkursu. Warto przy okazji jak najszybciej oddać głos! Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach należy do grona przyjaciół KS VIVE Targi Kielce, solidaryzując się z kielecką drużyną piłki ręcznej m.in. poprzez udział w Klubie Stu. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Starachowicach Narodowe Święto Niepodległości w szkołach ZDZ w Starachowicach rozpoczęto już w piątek 9 listopada. Uczniowie przygotowali program artystyczny, który zaprezentowali na szkolnym apelu i podczas wieczornicy w Spółdzielczym Domu Kultury. 11 listopada młodzież uczestniczyła w miejskich obchodach rocznicy odzyskania niepodległości. 9 listopada 2012 r. uczniowie z klas mundurowych przedstawili koleżankom i kolegom oraz gronu pedagogicznemu specjalny program artystyczny przygotowany z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Podczas szkolnej uroczystości wykonali szereg pieśni patriotycznych i żołnierskich, a także recytowali twórczość poetów legionowych. Młodzież szlifowała program pod okiem opiekuna Henryka Bartosika, który zadbał także o oprawę muzyczną niepodległościowego spektaklu. To nie był koniec aktywności uczniów tego dnia. Wieczorem wzięli dodatkowo udział w uroczystej wieczornicy zorganizowanej w sali Spółdzielczego Domu Kultury. Inicjatorami spotkania była Liga Obrony Kraju i Klub Żołnierzy Rezerwy oraz szkoły ZDZ w Starchowicach. W części artystycznej członkowie uczniowskiego zespołu muzycznego Patrol wystąpili wspólnie z grupą Wiarusy z LOK w Starachowicach. Tu także pieczę nad młodzieżą sprawował muzyk Henryk Bartosik. Jednym z ważniejszych elementów wieczornicy była ceremonia wręczenia odznaczeń i medalów. Dokonali tego wspólnie wywodzący się z Opatowa generał dywizji Andrzej Pietrzyk oraz pułkownik szef wojewódzki LOK Władysław Mandziuk. Podczas uroczystości medal Za Zasługi dla LOK otrzymał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W niedzielę 11 listopada 2012 r. uczniowie z klas mundurowych Technikum ZDZ w Starachowicach, wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych przez władze miasta i powiatu starachowickiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach, którą poprowadził wikariusz parafii ksiądz Paweł Augustyniak. W homilii mówił wiele o historii i patriotyzmie Polaków, a także o zmiennych kolejach losu, które po 123 latach walki pozwoliły narodowi polskiemu żyć w wolnym kraju. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przeszli pod Pomnik Niepodległości. Tam odegrano hymn państwowy i złożono wiązanki kwiatów. W imieniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego wieniec na płycie pomnikowej złożyła delegacja w składzie Agnieszka Kuś Komunikat ZZDZ 19 Listopad 2012

20 Dyrektor Szkół ZDZ w Starachowicach oraz Irmina Senderowska i Krzysztof Rokita Wicedyrektorzy Szkół ZDZ w Starachowicach. Miejskie obchody rocznicowe zakończyła defilada niepodległości w wykonaniu umundurowanych uczniów starachowickich szkół i harcerzy, która przeszła ulicą Konstytucji 3 Maja. W paradzie uczestniczyli uczniowie klas wojskowych, policyjnych i strażackich szkół ZDZ w Starachowicach, którymi dowodził uczeń klasy IV Marcin Koston. Z kolei uczniowska kompania honorowa w mundurach historycznych fizylierów z okresu Księstwa Warszawskiego, pod opieką Małgorzaty Małek, wzięła udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości, które odbywały się w sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie. Uczniowie Technikum ZDZ w Starachowicach podczas mszy świętej pełnili rolę wartowników przy Cudownym Obrazie Matki Bożej. Strażacy z ZDZ na ćwiczeniach w jednostce wojskowej w Radomiu Krzysztof Rokita listopada 2012 r. uczniowie I, II i III klas o profilu strażackim z Technikum ZDZ w Starachowicach uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych w zaprzyjaźnionej jednostce wojskowej w Radomiu. Młodzież rozwijała tam umiejętności praktyczne pod kierunkiem zawodowców z Wojskowej Straży Pożarnej Garnizonu Radom. Uczniowie ze starachowickich szkół ZDZ wybrali naukę z poszerzonym zakresem kształcenia z zakresu służb mundurowych z powodu zainteresowań i chęci związania swojej przyszłości zawodowej z pracą w mundurze. Dyrekcja i nauczyciele wkładają wiele starań, by marzenia młodych ludzi mogły nabrać realnych kształtów. Większość wiedzy i umiejętności uczniowie zdobywają w szkole. Dodatkowo jednak organizowane są dla nich zajęcia w jednostkach straży pożarnej, policji i wojska na terenie całego kraju. Młodzież często wyjeżdża na tematyczne wycieczki, a w roku szkolnym i w wakacje poszerza kwalifikacje podczas tygodniowych obozów szkoleniowo-sprawnościowych. Tylko szkoły ZDZ zapewniają swoim uczniom tak atrakcyjne i zarazem efektywne formy kształcenia. Tym razem uczniowie wyjechali na kilkudniowe szkolenie do jednostki Sił Powietrznych w Radomiu. Podczas pobytu mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć z bliska samoloty typu Orlik PZL-130, wykorzystywane m.in. do pokazów akrobatycznych na Air Show. Mogli również usłyszeć od pilotów o możliwościach technicznych i akrobatycznych maszyn, zasiąść w kokpicie statku powietrznego oraz zaobserwować rutynowe prace strażaków przy starcie samolotu. Kolejnym punktem szkolenia było poznanie tajników pracy tamtejszych strażaków, a także specyfiki ich zadań na wojskowym lotnisku. Młodzież uczestniczyła w wykładach teoretycznych na temat środków gaśniczych, ich przeznaczenia oraz metod działań podczas akcji pożarniczych. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem słuchali wykładowców, a także zadawali im wiele pytań. Po prelekcjach nadszedł czas na pokazy sprzętu gaśniczego, medycznego oraz ratownictwa drogowego. Uczniowie obejrzeli działanie hydraulicznych narzędzi holmatro (nożyć, rozpieraków), poduszek, m.in do podnoszenia pojazdów czy autopompy GCBA 5/24. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne, w których uczniowie mogli osobiście przekonać się o zasadach działania tzw. szybkiego natarcia czy działka wodno-pianowego. Chętnych do wcielenia się w rolę prawdziwego strażaka nie brakowało. Po fantastycznych zabawach z wodą, uczniowie wzięli udział w symulowanej akcji gaszenia pożaru. Młodzi strażacy podzielili się na dwie sekcje, które miały za zadanie rozwinięcie linii głównej oraz gaśniczej, a następnie ugaszenia hipotetycznego pożaru. Wszyscy podeszli do zadania bardzo poważnie. Liczył się czas, spryt oraz zwinność, z także bystrość umysłu i logiczne myślenie. Młodzież wykonywała swoje obowiązki dokładnie i sumiennie. Tego typu zajęcia były niezwykle przydatną lekcją prawidłowego rozwijania i zwijania węży tłocznych, co należy do niezbędnych umiejętności każdego pracownika straży pożarnej. W ocenie instruktorów uczniowie sprawili się na medal. Kadeci z klas mundurowych szkół ZDZ w Starachowicach podczas pobytu na radomskim lotnisku wojskowym zdobyli kolejne pożyteczne umiejętności, bardzo przydatne w pracy strażaka. Po takim ciekawym i pouczającym szkoleniu z pewnością z jeszcze większą energią będą kontynuowali naukę w swojej szkole. Stypendysta Premiera RP z Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim Irmina Senderowska 16 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej dla uzdolnionych uczniów m.in. z terenu powiatu ostrowieckiego. Wśród wyróżnionej młodzieży znalazł się Konrad Dawid Kowalski z II klasy Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Myślą przewodnią gali było motto Krzysztofa R. Jaśkiewicza,,Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka. Komunikat ZZDZ 20 Listopad 2012

21 W uroczystości uczestniczyli Bożentyna Pałka-Koruba, Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty, a także Zdzisław Kałamaga Starosta Ostrowiecki i Maciej Kuszewski Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nie zabrakło dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z terenu powiatu ostrowieckiego i oczywiście młodzieży wyróżnionej nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W tym prestiżowym gronie znalazł się uczeń II klasy Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim Konrad Dawid Kowalski. i bierze czynny udział w promocji szkoły. Jest bardzo skromny, wyróżnia go wysoka kultura osobista, z szacunkiem odnosi się do wszystkich ludzi. Jest życzliwy w stosunku do rówieśników i można na nim zawsze polegać. Po ukończeniu szkoły pragnie dalej kontynuować naukę w wybranym zawodzie i rozwijać swoje pasje związane ze służbami mundurowymi. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest corocznie najzdolniejszym uczniom szkół Ponadgimnazjalnych w kraju, którzy osiągnęli najlepsze wyniki nauce w swoich szkołach, osiągając najwyższą średnią ocen spośród wszystkich koleżanek i kolegów. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego i wypłacane ze środków budżetu państwa. Do ubiegłego roku szkolnego otrzymało je już 90 uczniów szkół ZDZ z woj. świętokrzyskiego, południowego Mazowsza i Miechowa. Grażyna Marchwiany Tak łatwo można uratować życie innego człowieka Podczas spotkania rolę przedstawicieli Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej pełniły Bożentyna Pałka-Koruba oraz Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty, które osobiście ogłosiły decyzję o przyznaniu stypendium najzdolniejszym uczniom z powiatu ostrowieckiego i wręczyły pamiątkowe dyplomy. Złożyły też im serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w nauce i zdobywaniu kolejnych laurów za swoje wyjątkowe podejście do kwestii kształcenia. Konrad jest uczniem II klasy mundurowej Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, kształcącym się w zawodzie technik logistyk. Klasę pierwszą ukończył z najlepszym wynikiem w szkole ze średnią ocen 5,06 i wzorowym zachowaniem. Jest osobą bardzo aktywną, bierze udział w konkursach i akademiach szkolnych. Uczestniczy także w zajęciach z zakresu samoobrony i technik interwencji. Często reprezentuje szkołę na uroczystościach lokalnych 12 listopada 2012 r. uczniowie klas I i III Technikum ZDZ w Starachowicach uczestniczyli w prelekcji poprowadzonej przez gościa z Polskiego Czerwonego Krzyża. Spotkanie uzmysłowiło młodzieży, jak ważną rolę pełni honorowe krwiodawstwo i oddawanie szpiku do przeszczepów. To cenne dary życia, często jedyny sposób na ocalenie chorych ludzi. Tego dnia szkoły ZDZ w Starachowicach odwiedził Stanisław Dzikowski z kieleckiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Przybył w bardzo ważnej sprawie, od której zależy zdrowie i życie wielu chorych ludzi, a także osób poszkodowanych w wypadkach. W Polsce krew i szpik kostny do celów medycznych pozyskuje się od dobrowolnych dawców, którzy z potrzeby serca czują potrzebę wspomagania potrzebujących. Pomimo coraz większej liczby krwiodawców i osób zarejestrowanych w bazie dawców szpiku, nadal odczuwalny jest niedostatek tych cennych darów życia. Właśnie tę tematykę poruszył przedstawiciel PCK podczas spotkania z młodzieżą. Opisał dokładnie sposób pobierania krwi i szpiku, które to zabiegi w obecnych czasach są czynnościami całkowicie bezpiecznymi i niezbyt uciążliwymi dla dawców. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się także o warunkach oddawania krwi i szpiku kostnego, o tym gdzie mogą tego dokonać oraz jakimi Komunikat ZZDZ 21 Listopad 2012

22 przywilejami cieszą się honorowi dawcy. Stanisław Dzikowski przekazał także swoim słuchaczom informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu. PCK istnieje w Polsce już od prawie 100 lat, a jako światowa organizacja funkcjonuje aż 150 lat. Opowiedział również o szerokiej działalności instytucji, która wykazuje się aktywnością zarówno w kraju, jak i za granicą. Osiągane wspaniałe efekty to głównie zasługa zaangażowanych osób zrzeszonych w PCK, wolontariuszy i darczyńców. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali również o historii powstania międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym Konwencji Praw Człowieka. Po spotkaniu gość rozdał pamiątkowe koszulki, kubki i ulotki do samodzielnej lektury. Dzięki tej prelekcji zarówno uczniowie, ale i nauczyciele dostrzegli wielkie znaczenie krwiodawstwa, a także zyskali zupełnie nowe spojrzenie na te jakże istotne kwestie. Z pewnością spotkanie będzie zalążkiem wielkiej kampanii darowania odrobiny siebie innym ludziom, którzy zyskają szansę uratowania zdrowia lub życia. Wielu uczniów szkół ZDZ z całego regionu już od kilku lat uczestniczy w indywidualnych i grupowych akcjach krwiodawstwa. Anna Sztandera Uczestników spotkania przywitał Prezes Zarządu ZDZ w Słupsku Tadeusz Micuński. Wprowadzenia w problematykę kształcenie ustawicznego w formach pozaszkolnych i egzaminów eksternistycznych w świetle nowych przepisów prawa oświatowego dokonała Wiceprezes Zarządu ZDZ w Słupsku Lucyna Osińska. Kolejnym punktem programu była prezentacja poszczególnych form pozaszkolnych przeprowadzona przez Zbigniewa Stankiewicza, promotora do spraw kształcenia zawodowego, który na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie. Prowadzący w wyczerpujący sposób przedstawił możliwości uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych w świetle obowiązujących rozporządzeń MEN. Uczestnicy seminarium zgodnie uznali, że ZDZ w Słupsku powinien się angażować zarówno w organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jak i w przygotowanie osób bezrobotnych do egzaminów eksternistycznych zawodowych. Audit w Słupsku Ryszard Malinowski W dniach 26 października oraz 7-8 listopada 2012r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku odbył się audit certyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzony przez auditorów Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku. Potwierdził on, że System Zarządzania Jakością stosowany w Zakładzie spełnia wymogi Normy ISO Certyfikat został utrzymany w zakresie: Projektowanie i produkcja wyrobów metalowych Produkcja odlewów żeliwnych i aluminiowych Edukacyjna działalność w formach pozaszkolnych Ryszard Malinowski Konferencja w Rostoku Seminarium nt. szkolenia osób bezrobotnych Dnia 23 listopada 2012r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zorganizował seminarium nt. szkolenia osób bezrobotnych w zakresie przygotowywania ich do egzaminów eksternistycznych zawodowych. Celem seminarium było przybliżenie zagadnień związanych ze szkoleniem osób bezrobotnych przygotowujących się do egzaminów eksternistycznych zawodowych, które będą przeprowadzane przez okręgowe komisje egzaminacyjne (zgodnie z Rozp. MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz.U. poz. 188 ). W spotkaniu obok dyrektorów i pracowników pionu kształcenia ZDZ w Słupsku uczestniczyli przedstawiciele WUP w Gdańsku oddział w Słupsku, PUP-ów ze Słupska i z regionu oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku. Współpraca przygraniczna między instytucjami województwa Zachodniopomorskiego i Premiera Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze rozwija się od wielu lat na różnych płaszczyznach.. 12 października 2012 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Premiera Kraju Związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie odbyła się w Niemczech w Rostoku Prezentacja Gospodarcza Województwa Zachodniopomorskiego w Meklemburgii Pomorzu Przednim. Na imprezę składały się targi, na których prezentowali się polscy i niemieccy rzemieślnicy i część konferencyjna pt. Rzemiosło motorem rozwoju współpracy transgranicznej Z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie w konferencji uczestniczyli Prezes WZDZ w Szczecinie Pan Krzysztof Osiński, Wiceprezes Jan Osiński oraz Dyrektor szkoły Komunikat ZZDZ 22 Listopad 2012

23 Pani Maria Ścibior-Szczepan. Część konferencyjna była podzielona na warsztaty dla polskich i niemieckich rzemieślników i warsztaty dla polskich i niemieckich instytucji. Delegacja z WZDZ w Szczecinie uczestniczyła w warsztatach dla polskich i niemieckich instytucji pt. Szkolnictwo i doradztwo zawodowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż moderatorem warsztatów wybrany został Prezes Zarządu WZDZ w Szczecinie Pan Krzysztof Osiński. Ze strony niemieckiej byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Budownictwa i Turystyki oraz Izby Rzemieślniczej w Szwerinie. Tematyka warsztatów dotyczyła szeroko pojętego szkolnictwa zawodowego i problemów związanych z kształceniem praktycznym. Podkreślano, iż budowanie systemu kształcenia zawodowego odpowiedniego dla rynku pracy wymaga osób kompetentnych w działaniu oraz przemyślanych decyzji właściwych ministerstw, przy odpowiednim współdziałaniu ze szkołami zawodowymi, pracodawcami i organizacjami pracodawców. Mówiono także o zmianie mentalności w podejściu do szkolnictwa zawodowego. Badania i statystyki światowe mówią, że 30-40% populacji młodych ludzi nadaje się do kształcenia w liceach, a potem na wyższych uczelniach, natomiast 60-70% bardzo dobrze realizuje się wyłącznie w szkołach zawodowych i jeśli sztucznie próbuje się to zmienić, fakt ten może zemścić się w przyszłości na gospodarce. Udział w konferencji zaowocował nawiązaniem kontaktów, które będą wykorzystane przez Zakład i szkołę. Mamy więcej czeladników Maria Ścibior-Szczepan Aż 140 osób w województwie zachodniopomorskim podwyższyło swoje kwalifikacje w zawodzie kucharz. Niezależnie od wieku i roku ukończenia szkoły mieli oni okazję zdobyć tytuł czeladnika. Było to możliwe dzięki udziałowi w profesjonalnych zajęciach prowadzonych w ramach Projektu Dokształcanie poprzez gotowanie uprawnienia czeladnicze dla kucharzy. Zajęcia realizowane były zarówno w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, jak i w ośrodkach WZDZ w Stargardzie Szczecińskim, Goleniowie, Świnoujściu i Trzebiatowie. Gastronomia się zmienia Zdaniem organizatorów dziś nie można nauczyć się zawodu raz na całe życie. Niemal w każdej dziedzinie zmiany zachodzą bardzo szybko. Bez bieżącego podwyższania swych kwalifikacji pracownicy uznawani są przez pracodawców za mało wartościowych. Postęp jest bardzo widoczny także w branży gastronomicznej. Zmiany zasad żywienia oraz upowszechnianie się zdrowego odżywiania sprawia, że klienci mają wyższe oczekiwania względem restauracji. Niewiele już osób satysfakcjonuje kotlet schabowy z surówką. Komunikat ZZDZ 23 Listopad 2012

24 w zawodzie kucharz. Brak formalnego potwierdzenia tych kompetencji naraża ich na utratę pracy i wiary we własne możliwości. Niezbędne jest zatem dostosowanie kadry branży gastronomicznej do zmieniających się gustów i oczekiwań społecznych. Realizatorzy Projektu Dokształcanie poprzez gotowanie uprawnienia czeladnicze dla kucharzy podkreślają, że najlepszą szansą współczesnego człowieka jest inwestowanie w swój rozwój i edukację. Właśnie takie zajęcia realizują ideę kształcenia ustawicznego, co przekłada się na wzrost i rozwój postępu społecznego i gospodarczego. Dlatego konieczne jest podejmowanie kształcenia wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania, wiek i poziom wykształcenia. W Projekcie realizowanym przez WZDZ wzięło udział 140 mieszkańców województwa zachodnio-pomorskiego, którzy z własnej inicjatywy zgłosili chęć formalnego potwierdzania posiadanych kwalifikacji w zawodzie kucharz przystąpili do egzami-nu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodzie kucharz. Uczestniczyły w nim osoby dorosłe w wieku lat oraz osoby nieuczące się w wieku lat. Projekt skierowany był do osób mających minimum dwuletnie doświadczenie w pracy jako kucharz, pomocnik kucharza, ale nieposiadających formalnego potwierdzenia kwalifikacji. Dlatego też obok osób posiadających średnie lub zawodowe wykształcenie, uczestniczyły w nim także osoby, które kształciły się w zawodzie, lecz nie ukończyły szkoły lub nie posiadały dokumentów potwierdzających kwalifikacje. Potwierdzili swoje kwalifikacje Obecnie kwalifikacje w zawodzie kucharz zdobyć można dwojako: poprzez kształcenie w szkołach zawodowych i technikach gastronomicznych oraz przez kształcenie bezpośrednio u właścicieli restauracji w porozumieniu z Izbami Rzemieślniczymi. Większość przedsiębiorców zatrudnia te osoby bez przygotowania zawodowego i szkoli je w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych pod okiem kuchmistrza. Niepokojące jest to, że większość osób zmuszonych zmienić zawód nie podejmuje szkolenia w zawodzie kucharz uznając, że gotować każdy potrafi. Głównym celem projektu było umożliwienie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych uzyskanych w drodze edukacji nieformalnej poprzez uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie kucharz. WZDZ realizował projekt w 14 blokach. Każdy blok trwał trzy i pół tygodnia. W zajęciach prowadzonych blokowo uczestniczyło 129 osób pracujących oraz 11 nieaktywnych zawodowo (125 kobiet i 15 mężczyzn), w indywidualnych konsultacjach służących usystematyzowaniu wiedzy, seminariach egzaminacyjnych i egzaminie czeladniczym. W ramach indywidualnych konsultacji każdy uczestnik uczestniczył w czterogodzinnych zajęciach prowadzonych przez instruktorów nauki zawodu. W oparciu o rozmowę przeprowadzona została analiza predyspozycji i możliwości potwierdzenia kwalifikacji już przez niego zdobytych. Prowadzący konsultacje wyłapywali braki w wiedzy określonej standardami egzaminacyjnymi oraz udzielali Zdaniem realizatorów projektu zajęcia kończące się egzaminem czeladniczym są dziś niezwykle cenne, ponieważ paradoksalnie osoby z niskim wykształceniem mają bardzo bogate doświadczenie Komunikat ZZDZ 24 Listopad 2012

25 porad praktycznych i konsultacji dotyczących stosowanych technik w zawodzie. Seminarium egzaminacyjne, na które składało się 40 godzin zajęć w ciągu dwóch tygodni, miało na celu zapoznanie uczestników ze standardami obowiązującymi na egzaminie, zakresem wiedzy i trybem przeprowadzania. Wykładowca wyjaśniał wszelkie wątpliwości uczestników związane z samym procesem potwierdzania kwalifikacji i udzielał informacji, jak przygotować się technicznie do udziału w egzaminie. Każdy otrzymał pakiet materiałów opracowanych adekwatnie do zawodu kucharza z opisem standardów egzaminacyjnych z zakresem wymaganych zagadnień, opisem części praktycznej oraz wykazem przydatnej literatury. Przygotowanie do egzaminu trwało dwa dni, natomiast w trzecim dniu odbywał się egzamin. Zadanie egzaminacyjne obejmowało zakup produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania potraw do części praktycznej egzaminu, przeprowadzenie egzaminu oraz wydanie zaświadczeń. Realizacja Projektu Dokształcanie poprzez gotowanie uprawnienia czeladnicze dla kucharzy zakończyła się 30 listopada br. Co udział w zajęciach przyniósł uczestnikom? Przede wszystkim dał im formalne potwierdzenie nabytych kwalifikacji w zawodzie kucharz, a ponadto: wzmocnił ich pozycję na rynku pracy, uznał doświadczenia i praktykę zawodową jako wartość porównywalną z kształceniem formalnym, zmotywował uczestników do kształcenia ustawicznego i rozwoju osobistego, a także poprawił ich samoocenę i poczucie własnej wartości. Niewątpliwie projekt wpłynął również na upowszechnienie kształcenia ustawicznego w regionie. Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów Wlkp. Katowice Kielce Kraków Lublin Łomża Łódź Nowy Sącz Olsztyn Opole Płock Poznań Przemyśl Rzeszów Słupsk Szczecin Tarnów Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra R A F A Ł G Ó R E C K I E - m a i l : r a f a l. g o r e c k z z d z. p l T e l.: F a x.: B I U R O Z A R Z Ą D U G Ł Ó W N E G O Z Z D Z U L. P O D W A L E 1 7, W A R S Z A W A Kolejne numery Komunikatu ZZDZ dostępne są do pobrania na stronie internetowej Związku ZDZ : Komunikat ZZDZ 25 Listopad 2012

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY W LEŻAJSKU

TARGI PRACY W LEŻAJSKU TARGI PRACY W LEŻAJSKU 24 kwietnia br. odbyły się VII Leżajskie Targi Pracy. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Oferta Targów była skierowana do osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele zabrzańskich szkół i placówek oświatowych każdy ma prawo do poradnictwa na każdym etapie swojego życia, poszukując optymalnej ścieżki dla swojej edukacji, rozwoju zawodowego, pracy oraz ogólnej satysfakcji ze swojego życia Rezolucja UE 2008 Szanowni

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości:

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości: 110 lat w życiu człowieka to bardzo długo, ale wobec historii to zaledwie chwila. Z takich chwil składa się również nasza współczesna, szkolna codzienność. W szkole czas odmierzają kolejne dzwonki, dni,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W KIELCACH Źródło: http://www.opp.swietokrzyska.policja.gov.pl/opp/informacje/wiadomosci/17492,ogolnopolskie-mistrzostwa-policji-w-xiii-biegu -Przelajowym-im-sierz-Grzegorza-Za.html

Bardziej szczegółowo

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Program ma na celu promowanie mobilności pracowników

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp.

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. NR 9 (9) / WRZESIEŃ 2015 Spis treści Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Rajd Medykalia i Pieczonego Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wadowicach w dniu 20 stycznia 2014 roku

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wadowicach w dniu 20 stycznia 2014 roku Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wadowicach w dniu 20 stycznia 2014 roku W dniu 20 stycznia 2014 r., w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością

Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt numer: ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery

Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery Projekt numer: 2012 1 PL1 LEO01 27554 Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, realizowany przez Fundację Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej W dniu 19 marca 2013 r. odbyła się konferencja dla dyrektorów

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu

SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży Gabriela

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek - najlepsza inwestycja Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej www.frol.org.pl. 20-061 Lublin, ul. C. K. Norwida 7, tel./fax. (0-81) 5332466, e-mail: biuro@frol.org.

Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej www.frol.org.pl. 20-061 Lublin, ul. C. K. Norwida 7, tel./fax. (0-81) 5332466, e-mail: biuro@frol.org. Sprawozdanie merytoryczne rok 2009 SPIS TREŚCI Dane Fundacji 3 Zarząd Fundacji 3 Cele statutowe 4 Sprawozdanie z działalności 5-2 - DANE FUNDACJI Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej Adres siedziby: ul.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.

KARTA PROJEKTU. Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Odpowiedzialni, Aktywni, Pewni Siebie i Efektywni Tytuł projektu Poprzez Dialog Wielokulturowy Okres realizacji 01.08.2011 31.07.2013 Informacje o projektodawcy Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ;

Zespół Szkół we Wróblewie Publiczne Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Ignacji Piątkowskiej Wróblew 55b Tel/fax 43/ ; Wojewódzka konferencja nt.; Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem szkoły w jednoczącej się Europie, która odbyła się 11 maja 2011roku w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie została objęta patronatem

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

XIV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

XIV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE XIV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE Edyta Czopp-Jankowska, 2.04.2016 1 kwietnia w Auli PCKZiU w Jaworze odbyły się XIV Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU. Patryk Witkowski, Maciej Szymkowiak

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU. Patryk Witkowski, Maciej Szymkowiak ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 W MALBORKU Patryk Witkowski, Maciej Szymkowiak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku mieści się na Alei Wojska Polskiego 502. W skład zespołu wchodzą technikum

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka Police tel. (0-91)

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka Police tel. (0-91) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6 72-10 Police tel. (0-91) 424 13 06 www.zspolice.pl Razem w Europie" to projekt promujący zasady i idee wolontariatu wśród młodzieży, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach 2014 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Nowe formy wsparcia dla młodych i przedsiębiorców - Dni Informacyjne na Warmii i Mazurach - Okres trwania: 15-24

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

XII Powiatowe Targi Pracy 15 kwietnia 2016 roku

XII Powiatowe Targi Pracy 15 kwietnia 2016 roku XII Powiatowe Targi Pracy 15 kwietnia 2016 roku Hala Widowiskowo Sportowa Parku Wodnego Chojnice, ul Huberta Wagnera 1 15 kwietnia 2016 roku w Hali Widowiskowo - Sportowej Parku Wodnego w Chojnicach odbyły

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/2038,uroczyste-wreczenie-aktow-mianowania-na-stopien-kaprala- SG-w-Centrum-Szkolenia-S.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak

Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce tel. 41-332-82-10, ps40kielce@tlen.pl. Anna Pasternak Nazwa placówki Imię i nazwisko dyrektora Dobra praktyka (nazwa programu/ działań) Ilość uczniów objętych programem/ działaniami Przedszkole Samorządowe nr 40 ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 25-430 Kielce

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Łomżyński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Łomżyński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/VIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 kwietnia 2015 r. Łomżyński program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 1. Cele programu: 1) wspieranie rozwoju dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowany jest przez Wnioskodawcę

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Źródło: http://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/17700,obchody-25-lecia-powolania-sg-w-obu-ketrzynskich-jednost kach.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Nazwa/tytuł działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej. Data rozpoczęcia realizacji /zgoda MEN. Dodatkowe źródła finansowania

Nazwa/tytuł działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej. Data rozpoczęcia realizacji /zgoda MEN. Dodatkowe źródła finansowania WYKAZ SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ LUB EKSPERYMENTALNĄ W ZAKRESIE PROGRAMU PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO LUB EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Lp. Pełna nazwa szkoły i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu

Dziennik Uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu Dziennik Uchwał Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu Uchwała nr 514 Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu z dnia 8 września 2011 roku 1. Na podstawie art.50.2.1 w połączeniu z art.52.2 ustawy, z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO DA VINCI IVT (PRAKTYKI ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ) ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM UZYSKANYM Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim - wymiana doświadczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 4 kwietnia 2014 Pierwsze dwa lata wdrażania reformy szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo