Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia"

Transkrypt

1 KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Urząd Marszałkowski Lubelskiego w Lublinie Podrozdział, którego dotyczy uwaga Rozdział 1. Przekazywanie środków w ramach PO KL/1.1. Zasady ogólne/ Podstawy prawne Treść uwagi Uzasadnienie Stanowisko IZ PO KL W odniesieniu do aktu prawnego Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy zmienić numer i rok dziennika urzędowego z Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. na Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. System realizacji PO KL stanowią: Podstawy prawne Dodanie systemu realizacji PO KL do podstawy prawnej jest nielogiczne. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,. Zasady kontroli w 1 3 WUP Kraków/ IP Zaciąganie zobowiązań IP komponentu regionalnego PO KL ma możliwość dokonywania realokacji pomiędzy Działaniami ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,, Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zgodnie z rozdziałem 1.1. Zasady ogólne, Podstawy prawne: System przepływów finansowych w ramach PO KL regulują następujące akty prawne i dokumenty. System realizacji nie jest natomiast dokumentem ani aktem prawny, ale zbiorem dokumentów. Ponadto jednym z jego kluczowych elementów są właśnie Zasady finansowania. Zawężenie możliwości dokonywania realokacji pomiędzy Działaniami tylko Uwaga niezasadna. Realokacje środków między Priorytetami wymagają zmiany Pro- 2

2 4 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego tego samego Priorytetu. tego samego Priorytetu usztywnia zasady dotyczące realizacji PO KL. Brak możliwości przenoszenia alokacji pomiędzy Priorytetami może spowodować, iż w końcowym okresie realizacji Brak pełnych danych w KSI (SIMIK 07-13) do zastosowania algorytmu. programu pozostaną oszczędności w Priorytetach i alokacja nie będzie w pełni wykorzystana. Z poziomu IP/IP2 nie są dostępne informacje o nałożonych korektach systemowych. Dodatkowo w KSI nie są pomniejszane dane na poszczególnych deklaracjach IP. Szacowanie wartości autokorekty odbywa się w korelacji z danymi przekazywanymi przez IZ w arkuszu zawierającym wartość środków wspólnotowych możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu. Mając powyższe na uwadze, twierdzenie, że: pozostałe dane niezbędne do zastosowania algorytmu dostępne są w krajowym systemie informatycznym KSI SIMIK jest oczywiście błędne. IP/IP2 są tym samym uzależnione od przekazywania przez IZ danych zawartych w arkuszu z limitem środków, natomiast prace, które IP musi wykonać, aby właściwie panować nad środkami na gramu, a więc muszą zostać poprzedzone odpowiednią zgodą KE. W związku z powyższym, IZ monitoruje poziom kontraktacji i oszczędności na poszczególnych Priorytetach i w oparciu o dane zgłoszone przez IP dokonuje realokacji między Priorytetami. Nie ma zatem możliwości dokonywania realokacji pomiędzy Priorytetami samodzielnie przez IP. Zgodnie z metodologią naliczania korekt systemowych korekta, w związku z tym, że nie można przypisać jej do konkretnego projektu, naliczana jest na poziomie deklaracji IZ na poszczególne osie Priorytetowe a nie do poświadczenia przez IP. sporządzanego Jednocześnie, IZ przekazała do wiadomości IP metodologię wyliczania autokorekt na podstawie danych zawartych w KSI, w związku z czym IP dysponuje wiedzą co do sposobu wyliczania korekty systemowej. Dane IZ powinny służyć jedynie porównaniu celem zlokalizowania ewentualnych błędów w wyliczeniach. 3 poddziałaniach są bardzo żmudne i czasochłonne. 5 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego 6 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego 7 Urząd Marszałkowski Lubelskiego w Lublinie 1.2 Zasady przekazywania środków na finansowanie programu W takim przypadku zgodnie z art.192 ust.3 UFP BGK prowadzi obsługę wypłat na współfinansowanie PO KL w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej Komponent Regionalny IP wnioskuje o usunięcie zapisu: W przypadku stwierdzenia, iż na skutek nienależytego działania lub zaniechania IP/IP2 (IW), prowadzącego do naruszenia zasad i wytycznych, w szczególności w zakresie wyboru projektu, skutkujących nieprawidłowym wykorzystaniem środków w ramach Programu. Instytucja Zarządzająca po analizie stanu faktycznego, mając na względzie wagę stwierdzonych naruszeń, może wezwać IP/IP2 (IW) do zwrotu kwoty dofinansowania przekazanego na Zgodnie z treścią przywołanego art.192 u.3 UFP Treść Zasad odbiega od treści Porozumienia IZ/IP w zakresie zwrotu nieprawidłowości systemowych. W treści Porozumienia IP nie wskazano możliwości dochodzenia nieprawidłowości systemowych (nienależyte Działanie IP) bezpośrednio od IP2 ani środków własnych samorządu jako źródła pochodzenia środków podlegających zwrotowi. Ponadto w Porozumieniu wskazano katalog aktów, których naruszenie jest niezbędną przesłanką do zaistnienia odpowiedzialności instytucji. Niedopuszczalne jest wyposażenie IZ w tak daleko idące uprawnienia na podstawie dokumentu nie posiadającego rangi ustawowej. Ponadto, zaproponowana w dokumencie forma jest nieakceptowalna z uwagi na jej niedoookreśloność. Brak precyzyjnie i jasno określonych przesłanek ewentualnego nałożenia na samorząd tak daleko idących sankcji. Brak jest definicji nienależytego dzia- Proponowany zapis jest powtórzeniem treści art. 192 ust. 3 i informacji o zleceniu dokonywania wypłat do BGK. Powyższa uwaga dotyczy w większym stopniu porozumień niż Zasad finansowania PO KL. Jednocześnie, IZ PO KL nie przewiduje w najbliższym czasie aktualizacji porozumień w tym zakresie. Porozumienie jest zawarte pomiędzy IZ i IP w związku z czym nie jest właściwe regulowanie w nim wzajemnych stosunków pomiędzy IZ i IP2 (IW). Powyższy zapis został już ujęty w porozumieniach zawartych pomiędzy IZ i IP, jednak IZ dostrzega konieczność ujęcia go również w Zasadach, a więc dokumencie, do którego stosowania zobowiązane są instytucje w Programie. Decyzje wydawane wobec IP mają taki sam charakter jak decyzje o zwrocie wydawane wobec beneficjentów. Ponadto, powyższy zapis ma zdaniem IZ PO KL umocowanie w ustawie o finan- 4

3 8 Urząd Marszałkowski w Łodzi. Podrozdział ostatni akapit str ŚBRR W przypadku stwierdzenia, iż na skutek nienależytego działania lub zaniechania rzecz beneficjenta ze środków własnych samorządu województwa. Prosimy zapis dotyczący odpowiedzialności IP/IP2 za naruszenie zasad i wytycznych w zakresie możliwości odwołania się od powyższej decyzji. Zdaniem IP zapis zbyt nieprecyzyjny, niejednoznacznie wskazujący na sytuacje powodujące opisane konsekwencje. łania, brak jest także określonej procedury stwierdzania naruszenia przez co decyzja ta ma charakter uznaniowy. Niedopuszczalna jest sytuacja aby samorząd był obciążany jakimikolwiek sankcjami bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, umożliwienia wypowiedzenia się co do przedmiotu sprawy, przedstawienia. Nie określono także procedury odwoławczej ani i przede wszystkim formy wezwania. W przypadku tak istotnych i znaczących w skutkach finansowych decyzji, które mogą obejmować całe konkursy związane z przyjętym schematem działania powinno się dać każdej IP / IP 2 możliwość odwołania od decyzji IZ. IP wyraża swoje obawy co do sytuacji i procesu decydowania o winie IP/IP2 w przedmiotowej kwestii, zwłaszcza jeśli miałyby sach publicznych. W zakresie braku precyzyjnego określenia przesłanek uwaga niezasadna. Decyzje wydawane wobec beneficjentów wydawane są na podstawie art. 207 ufp, mimo, że w ufp nie zdefiniowano np. wskazanych w tym art. przesłanek Zgodnie z zawartymi porozumieniami, w tym zakresie stosuje się ustawę o finansach publicznych (do ustalenia konkretna podstawa, bo art. 207 ogranicza się do beneficjentów). Jeżeli w danej sytuacji jest podstawa prawna do żądania zwrotu w ufp IZ wydaje decyzję administracyjną o zwrocie, a zgodnie z KPA od decyzji ministra przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, potem zaś skarga do sądu administracyjnego. Jeżeli wezwanie do zwrotu miałoby mieć podstawę czysto umowną (porozumienie), IP/IP2 ma możliwość odwołania się do sądu powszechnego. W zakresie braku precyzyjnego określenia przesłanek uwaga niezasadna. Decyzje wydawane 5 10 WUP w Lublinie Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków 11 UMWP komponent regionalny str Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Uwaga o zwrocie środków przez IP w razie stwierdzenia naruszenia zasad i wytycznych na skutek nienależytego działania, zaniechania IP jest zbędna. miejsce zdarzenia (np. brak jakiejś pozornie nieistotnej informacji w WND) leżące po stronie beneficjenta, którym mimo wszelkich starań IP/IP2 nie byłaby w stanie na czas zaradzić. Trudno tu podawać konkretne przykłady, jednak zbyt szeroki i nie sprecyzowany wachlarz możliwości (tudzież niezbyt konkretne zapisy w Zasadach) budzi obawy czy dana instytucja mimo poprawnie wykonywanym procedurom nie znajdzie się w sytuacji, w której, w ocenie IZ, będzie zmuszona wziąć winę na siebie. Oczywiście, wyrażając swoje obawy, IP nie ma na myśli sytuacji jednoznacznych, w których beneficjent ewidentnie dokonuje niekwalifikowal- wydatków nych. Nie uwzględniono również zapisów stanowiska IZ PO KL (z dnia znak: DZF-IV Mli/12). Informacje o konsekwencjach naruszenia zasad i wytycznych na skutek nienależytego działania, zaniechania IP zawarte są w Porozumieniu w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL. wobec beneficjentów wydawane są na podstawie art. 207 ufp, mimo, że w ufp nie zdefiniowano wskazanych w tym art. przesłanek IZ dostrzega konieczność ujęcia tych zapisów również w Zasadach, a więc dokumencie, do którego stosowania zobowiązane są instytucje w Programie. Sformatowano: Odstęp Po: 0 pt 6

4 12 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego Zasady dokonywania zwrotów Projekty państwowych jednostek budżetowych IW/IP (2 razy) IW (IP2)/IP (3 razy) Prawidłowość zapisu IP/IW (IP2) Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie IW (IP2)/IP Projekty w ramach współpracy ponadnarodowej Zadania merytoryczne Zasada efektywnego zarządzania finansami Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność IP/IP Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku beneficjenta o płatność Kwoty odzyskane a kwoty wycofane IW (IP2)/IP IP/IP2(IW) (2 razy) W przypisie 54 Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)/instytucja Pośrednicząca IW (IP2)/IP (2 razy) IW (IP2)/IP IW (IP2)/IP (2 razy) 7 13 UMWŚ Zasady dokonywania zwrotów 14 Urząd Marszałkowski Mazowieckiego w Warszawie 15 Urząd Marszałkowski Mazowieckiego w Warszawie 16 Urząd Marszałkowski Mazowieckiego w Warszawie 17 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego Rozdział I, podrozdział 1.2, sekcja 1.2.4, pkt , str. 14 akapit 1 Rozdział I, podrozdział 1.2, sekcja 1.2.4, pkt , str. 14 akapit 4 Rozdział I, podrozdział 1.2, sekcja 1.2.4, pkt , str. 14 akapit 6 Treść zapisu: Natomiast odsetki oraz inne dochody uzyskiwane w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (tj. kary umowne, opłaty rezygnacyjne, wadia, itp.) jest niezgodna z podrozdziałem gdzie jest wskazane, że Przychód stanowią również kary umowne z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy zawartej z wykonawcą lub innej umowy związanej z realizacją projektu. Błąd pisarski w treści: W ramach komponentu regionalnego PO KL samorządy województw w pełniące rolę IP Brakuje zamknięcia nawiasu w ostatnim podpunkcie tj. na rachunek dochodów budżetu państwa prowadzony przez MRR (w zakresie środków dotacji celowej z lat ubiegłych. Błąd pisarski w treści: Ponowne wykorzystanie zwróconych środków z budżetu środków europejskich w ramach upoważnień przyznanych danej instytucji na dany roku budżetowy Brak zapisów dotyczących: - zasad odzyskiwania środków zwróconych na rachunek bankowy MRR oraz MF (BGK) oraz, - możliwości dokonywania przez UMWŚ W treści zdania niepotrzebnie występuje przyimek w Brakuje zamknięcia nawiasu. Zamiast roku powinno być słowo rok. Zasady finansowania określają jedynie zasady dokonywania zwrotów bez jednoczesnego wskazania zasad odzyskiwania środków przez IP, w tym możli- Uwaga uwzględniona Uwaga uwzględniona Uwaga uwzględniona Uwaga uwzględniona 8

5 18 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego 19 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego Zasady dokonywania zwrotów w ramach komponentu regionalnego informacje przekazywane przez IP/IW (IP2) 20 UMWŚ umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu 21 UMWŚ umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu IP kompensaty w odniesieniu do środków stanowiących dochód budżetu państwa zwróconych w roku bieżącym (pismo MRR znak: DZF-IX AK/ /12 z dnia ) nk: W pierwszym akapicie samorządy województw w pełniące rolę IP Właściwa nazwa rozporządzenia: Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności Proponuje się stworzenie taryfikatora, który określi czytelne zasady niekwalifikowania części lub całości wynagrodzenia personelu zarządzającego w projekcie, w przypadku, gdy stwierdzono nieprawidłową realizację zadań przez personel zarządzający (np. Beneficjent uporczywie nie uwzględnia uwag zgłaszanych do wniosków o płatność lub notorycznie składa wnioski o płatność wadliwe lub / i ze znacznym opóźnieniem). Proponuje się rozszerzenie paragrafu 25 ust. 2 punkt 5 umowy o dofinansowanie poprzez dookre- wość dokonywania przez IP kompensaty środków. Ponadto, możliwość wykorzystania mechanizmu kompensaty środków podlegających zwrotowi na rzecz beneficjenta w przypadku uchylonych decyzji. Błąd literowy Brak wskazania pełnej nazwy rozporządzenia w dwóch przypadkach w tym samym podrozdziale. Aktualnie brak podstaw prawnych i odpowiednich zapisów w dokumentach strategicznych, które pozwalałyby niekwalifikować część/całość wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. Przedmiotowy zapis może skutkować większą dyscypliną Beneficjentów. Uwaga uwzględniona Podstawą prawną jest np. zapis Wytycznych o racjonalnym i efektywnym wydatkowaniu środków. Taka ogólna podstawa powoduje jednocześnie, że każdorazowo IP / IP2 musi dokonać oceny stopnia nieprawidłowości z uwzględnieniem indywidualnego charakteru sprawy. IZ nie planuje opracowywania taryfikatora w tym zakresie. Uwaga nieuwzględniona 25 ust. 2 umowy obejmuje proponowaną przesłankę rozwiąza Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego 23 Urząd Marszałkowski w Łodzi Zabezpieczenie środków na finansowanie projektów POKL Podrozdział str. 24 oraz podrozdział rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem str. 65 ślenie, iż przesłanką do rozwiązania umowy może być również niezłożenie wniosku o płatność w wyznaczonym terminie (np. 3 miesiące lub 2 wezwania IP do złożenia wniosku). Właściwa nazwa rozporządzenia: Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność Czy beneficjent może wykazywać wkład własny w ramach kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtowo? w jakiej formie wymagać potwierdzenia wniesienia wkładu własnego w takim wypadku dla stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych. Jeśli musi dokumentować wkład własny wnoszony w ramach kosztów bezpośrednich w punkcie str. 65 należy jako wyjątek do np. kontroli na miejscu podać także dokumenty w zakresie potwierdzenia wkładu własnego. W przypisie nr 5 wpisano: Wkład w formie finansowej i niepieniężnej niekoniecznie musi być wnoszony przez beneficjenta. Może być wnoszony także przez partne- Brak wskazania pełnej nazwy rozporządzenia. Wnioskodawca powinien dysponować dokumentami na potwierdzenie poniesienia wkładu własnego, szczegółowe zapisy w zakresie dokumentowania wkładu własnego dotyczą przykładowo wkładu niepieniężnego, z drugiej strony co do zasady Beneficjent nie musi dysponować dokumentami aby wykazać poniesienie kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtowo, niewielkie doprecyzowanie dotyczy jedynie.nie ma takiego doprecyzowania w ramach konsultowanych zasad finansowania PO KL, Wytyczne kwalifikowania wydatków PO KL także nie precyzują tej kwestii. nia umowy, a przy tym jest wystarczająco ogólny, aby obejmować inne możliwe naruszenia związane ze składaniem wniosków o płatność. IZ PO KL nie dostrzega potrzeby zamieszczania tak szczegółowych zapisów w dokumentach programowych. Co do zasady, rozliczanie wkładu własnego w projektach realizowanych z zastosowaniem metod uproszczonych odbywa się na zasadach ogólnych określonych dla rozliczania bezpośrednich kosztów ryczałtowych. Oznacza to m.in., że nie ma obowiązku gromadzenia dokumentacji finansowoksięgowej dokumentującej wniesienie wkładu własnego do projektu rozliczanego z zastosowaniem uproszczeń. 10

6 24 Urząd Marszałkowski Lubelskiego w Lublinie ra i uczestników projektu, np. w formie symbolicznych opłat pobieranych od uczestników projektu (lub np. od rodziców dzieci w Poddziałaniu 9.1.1), o ile przedmiotowe środki zostały uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu jako wkład własny. Natomiast w piśmie MRR (sygnatura DZF-IV IK/12) z dnia r. napisano, iż jeśli opłaty nie będą uwzględnione we wniosku o dofinansowanie jako wkład własny będą stanowiły przychód projektu o ile nie znajdą pokrycia w wydatkach Wkład własny Należy usunąć zdanie: Jednocześnie wkład własny ze środków prywatnych może przekraczać ww. próg. Prosimy ujednolić zapisy w Zasadach finansowania z wspomnianymi pismami. Zdanie jest zbędne biorąc pod uwagę, iż poprzedza je zdanie: Wysokość wymaganego wkładu własnego określana jest w dokumentacji konkursowej, przy czym wkład własny ze środków publicznych nie może być wyższy niż poziom współfinansowania krajowego w Programie, tj. 15% środków publicznych. Oczywistym jest więc, iż limit 15 % dotyczy środków publicznych. Próg więc w ogóle nie dotyczy środków prywatnych więc bezprzedmiotowe jest rozstrzyganie czy wkład prywatny może czy też nie może go przekraczać. Zapis czysto informacyjny Urząd Marszałkowski Lubelskiego w Lublinie 26 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego 27 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego Wkład własny W przypisie nr 5 konieczne jest wyjaśnienie sformułowania symbolicznych opłat Wkład własny Dodatkowo w takim przypadku należy zweryfikować, czy wkład własny wniesiony w ten sposób nie prowadzi to podwójnego finansowania wydatków Wkład własny Ostatnie zdanie wskazuje: Wkład prywatny podlega rozliczeniu we wnioskach o płatność, a następnie jest agregowany w Poświadczeniu i deklaracji wydatków od Instytucji Wdrażającej (IP2) w zakresie Priorytetu V lub Poświadczeniu i deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej 28 UMWŚ wkład własny W przypadku niewniesienia wkładu w kwocie wskazanej w umowie, IP lub IW (IP 2) może proporcjonalnie obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania Kwestia ta jest przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych w zasadzie od początku okresu programowania. Istnieje konieczność jej rozstrzygnięcia w sposób jednoznaczny. Błąd literowy, właściwe: do Przytoczona została niewłaściwa nazwa dokumentu. Brak słów od. Proponuje się doprecyzowanie, sytuacji, w których IP powinna lub nie obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania. Ponadto nie wskazano formy, w której ma zostać obniżone dofinansowanie (czy chodzi o aneks do umowy czy też o niekwalifikowanie części dofinansowania na końcowym wniosku o płatność). 29 UMWŚ Wkład własny Wkład własny prywatny: należy obszerniej wyjaśnić kwestię wnoszenia wkładu własnego ze środków pry- IZ PO KL nie planuje uszczegóławiać dalej kwestii opłat. Decyzja w tym zakresie należy do IP / IP2. Są słowa od. Doprecyzowanie nie jest potrzebne, decyzja należy bowiem do IP / IP2. Natomiast IZ może pomóc IP / IP2 poprzez udzielenie wskazówek w odrębnym piśmie. Forma aneksu nie jest potrzebna z tego względu, że to w umowie beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w określonej wysokości. Wkład własny, zakwalifikowany ze względu na status prawny beneficjenta jako prywatny, zawsze 12

7 30 UMWŚ Wkład własny Brak informacji o pomniejszaniu wydatków kwalifikowanych podlegających certyfikacji o wydatki poniesione w ramach wkładu prywatnego. 31 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego Konieczność zapewnienia właściwego poziomu źródeł współfinansowania krajowego występuje na poziomie komponentu regionalnego, nie poszczególnych Działań. watnych, który może przekraczać próg 15% ze względu na fakt iż na chwilę obecną w ramach 15% zawiera się zarówno wkład publiczny współfinansowany ze środków krajowych jak i wkład prywatny. W monecie kiedy środki prywatne przekroczą ten próg zachwiany zostanie montaż finansowy projektu. Należy doprecyzować zapis mówiący o możliwości przekroczenia w/w progu. Ponadto należałoby umieścić przykład dot. Obliczania wkładu własnego prywatnego który przekracza podany próg. Na podstawie Porozumienia IZ/IP IP jest zobligowana do zapewnienia odpowiedniego poziomu źródeł na poziomie całego komponentu regionalnego, nie danych Działań. W oparciu o powyższe IP może wprowadzić wymagania dotyczące ponoszenia wkładu własnego w Działaniach dotychczas charakteryzujących się dofinansowaniem na poziomie 100%. będzie w całości traktowany jako prywatny nawet w sytuacji, gdy będzie pierwotnie pochodził ze źródeł publicznych. Jednocześnie, w Zasadach finansowania PO KL nie określono limitu wkładu prywatnego. Wkład ten może przekraczać 15% wartości projektu i nie ma to wpływu na zachwianie montażu finansowego projektu w zakresie EFS i krajowego publicznego. współfinansowania Przedmiotowa informacja związana jest bardziej z poświadczaniem wydatków, a nie wkładem własnym prywatnym jako takim. Uwaga niezrozumiała. Uwaga nie dotyczy treści komentowanego rozdziału Wojewódzki Opolu 33 WUP Szczecin (IP) wkład własny Proponuje się zmianę zapisu na łączna wartość wkładu własnego i dotacji celowej nie może przekroczyć 15 % Wkład własny Obowiązek wniesienia wkładu własnego powinien być odczuwalny dla Beneficjenta, a nie dla uczestnika. Wprowadzenie zapisu a takim brzmieniu spowoduje zamknięcie projektu z właściwym montażem finansowym zapewniającym wkład EFS na poziomie 85% Wskazano, iż wkład w formie finansowej i niepieniężnej niekoniecznie musi być wnoszony przez Beneficjenta. Może być wnoszony także przez partnera i uczestników projektu. Uważamy, iż wkład własny Beneficjenta nie powinien być zastępowany wkładem wnoszonym przez uczestników projektu bez względu na jego formę. Wkład własny obligatoryjnie powinien być wniesiony przez beneficjenta lub partnera projektu (jeśli wynika to z zapisów umowy partnerskiej między nimi). Możliwość wniesienia wkładu w ramach opłat od uczestników może powodować zastąpienie wkładu Beneficjenta i przerzucenie tego kosztu na uczestników (składek, wpisowych itp.). Obowiązek wniesienia wkładu własnego powinien być odczuwalny dla Beneficjenta, a nie dla uczestnika. Uwaga częściowo uwzględniona. W Zasadach finansowania PO KL doprecyzowano zapisy w tym zakresie. Ciekawa propozycja, ale już teraz Zasady finansowania PO KL przewidują m.in., że opłaty od uczestników powinny mieć wymiar symboliczny. Ponadto, wkład własny jest wnoszony w ramach projektu bez względu na rodzaj podmiotu wnoszącego wkład. Beneficjent może zdecydować o konieczności wniesienia wkładu własnego przez partnera/uczestnika, to beneficjent już na etapie aplikowania o środki deklaruje źródło wkładu własnego, co odpowiednio reguluje się w umowie. IP / IP2 ma prawo wymagać od beneficjenta dokładnego określenia źródeł pochodzenia wkładu własnego we wniosku o dofinansowanie projektu, co następnie podlega ocenia przez IP / IP2. 34 Wojewódzki Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżeto- Błędnie przywołano numer podrozdziału jest a winno być Błąd pisarski 14

8 Gdańsku wego Str Natomiast jeżeli w trakcie weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki niewygasające zostaną stwierdzone wydatki niekwalifikowane, stosuje się zasady określone w podrozdziale powinno być str PARP Podrozdział Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego W zdaniu dot. wydatków niekwalifikowanych ze środków niewygasających należy odwołać się do właściwej sekcji z Zasad finansowania (propozycja zapisu: Natomiast jeżeli w trakcie weryfikacji wniosków o płatność rozliczających wydatki niewygasające zostaną stwierdzone wydatki niekwalifikowalne, stosuje się zasady określone w podrozdziale ). 36 UMWŚ z uwzględnieniem Wątpliwość IP budzi fakt konieczność z jednej strony dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z końcem roku budżetowego, co pozostaje w sprzeczności z 30dniowym terminem rozliczenia projektu oraz dokonania zwrotu niewykorzystanych środków- w sytuacji, gdy okres realizacji projektu upływa z dniem danego roku budżetowego; W zdaniu dot. wydatków niekwalifikowanych ze środków niewygasających odwołano się do błędnej sekcji z Zasad (Wprowadzanie zmian do projektu), właściwa sekcja to: (Kwoty odzyskane i kwoty wycofane). Należałoby ewentualnie doprecyzować, czy niezależenie od daty zakończenia projektu (31.12 danego roku) - w przypadku dotacji celowej - obowiązuje termin zwrotu niewykorzystanych środków w trybie art. 168, a nie zaś 30dniowy termin na dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków, co w konsekwencji zaburzy uniemożliwi w pełni regulowanie zobowiązań finansowych w roku następnym. Doprecyzowano zapis w Zasadach finansowania PO KL UMWŚ Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego 38 WUP Szczecin (IP) Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego W przypadku projektów których zakończenie okresu realizacji przypada na koniec roku budżetowego beneficjent nie ma obowiązku zwrotu z dniem 31 grudnia na konto Instytucji Pośredniczącej niewykorzystanych środków dotacji celowej. Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego- uzupełnienie o Działanie 6.2 instrumenty inżynierii finansowej. W związku z rozliczeniem końcowym projektu Beneficjent ma obowiązek przed upływem 30 dni kalendarzowych złożyć końcowy wniosek o płatność oraz dokonać zwrotu niewykorzystanych (oszczędności). środków Z uwagi na fakt, że ( ) Zgodnie z art. 168 UFP, IP dokonuje zwrotu środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym w terminie do 31 stycznia roku następnego. Brak możliwości dochowania przez beneficjenta 30 dniowego terminu zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu w części dotyczącej dotacji celowej. Proponuje się umieszczenie przykładu obrazującego sposób dokonywania zwrotów w projektach, których okres realizacji kończy się w ostatnim dniu kalendarzowym roku. Zapisy dotyczące zwrotu środków w ramach dotacji celowej wraz z końcem roku budżetowego, powinny zostać uzupełnione o kwestie związane z realizacją wsparcia w ramach Działania 6.2 instrumenty inżynierii finansowej. Doprecyzowano zapis w Zasadach finansowania PO KL. 16

9 39 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe str WUP w Lublinie Projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe IP proponuje uszczegółowienie zapisu: Odsetki zgromadzone przez beneficjenta na przedmiotowym rachunku bankowym od środków otrzymanego dofinansowania stanowią dochód budżetu państwa i z końcem roku podlegają zwrotowi w pełnej wysokości na wskazany przez właściwą IP / IW (IP2) rachunek W części Projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe znajduje się zapis: Warunkiem przekazania drugiej transzy (n+1) jest złożenie wniosku o płatność rozliczającego pierwszą transzę (n), jego zweryfikowanie przez właściwą IP / IW (IP2) oraz spełnienie następujących warunków: - wykazanie w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez beneficjenta dalszych wyjaśnień; - nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem w trybie natychmiastowym. Proponuje się w punkcie Projekty systemowe ośrodków W opinii IP dodanie zapisu w pełnej wysokości ma na celu uniknięcia błędnych zwrotów odsetek dokonywanych przez beneficjentów na rachunek MF. Usprawnienie procesu rozliczania projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL, Poddziałanie i Kwestia jest regulowania w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL, w minimalnym zakresie wzoru umowy o dofinansowanie. Na jego podstawie nie mam możliwości stosowania zasad przekazywania kolejnych transz zaliczki w sposób analogiczny jak w projektach konkursowych. Sformatowano: Odstęp Po: 0 pt Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie doprecyzować podobny warunek w zakresie przekazania kolejnej transzy Beneficjentom Inne projekty systemowe Zgodnie z treścią umowa ramowa ma miejsce w odniesieniu do projektów systemowych w Poddziałaniu 6.1.3, 7.1.1, UMWŚ Projekty własne samorządu województwa Z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości wykazywania we wniosku o płatność odsetek bankowych (formularz nie przewiduje tego) należy stosownie zmienić poniższy zapis: Odsetki bankowe od środków przekazanych na rachunek samorządu województwa oraz rachunek wyodrębniony na cele projektu stanowią dochód samorządu województwa i nie są wykazywane we wniosku o płatność. Powyższe pozwoli zachować zgodność z przypisem 14 Zasad finansowania PO KL. 43 UMWŚ projekty partnerskie Proponuje się wprowadzenie definicji pracownika oraz współpracownika, a także dookreślenie zasad finansowania oraz kwestii rozliczeń między partnerem a liderem 44 UMWŚ Pod drugim akapitem dodać fragment ze zaktualizowanego Zakresu realizacji projektów partnerskich: nie jest dopuszczalne zlecanie zadań pomiędzy podmiotami partnerstwa, w tym kierowa- Brak wskazania Poddziałania Brak przedmiotowych regulacji w zasadach finansowania. Ujednolicenie dokumentów w tym zakresie Dokument szczególny nie przewiduje wprost, że w Poddziałaniu ma zastosowanie umowa ramowa. Uwaga nieuwzględniona (niezrozumiała). Obecne zapisy są ze sobą spójne. Problem ten szerzej opisano w Zakresie realizacji projektów partnerskich określonym przez IZ PO KL. Brak potrzeby powtarzania tych samych zapisów. 18

10 45 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego 46 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego nie zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów partnerstwa podczas udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, a także angażowanie pracowników lub współpracowników Lidera lub Partnera przez inny podmiot partnerstwa w zakresie obowiązków tych osób, które wynikają z zatrudnienia przez jeden z podmiotów partnerstwa; Projekty partnerskie Właściwa nazwa Zestawienie Niepełna nazwa dokumentu. dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Projekty w ramach współpracy ponadnarodowej 47 UMWŚ Projekty instrumentów inżynierii finansowej W przypadku realizacji projektu współpracy ponadnarodowej co do zasady partnerzy ponadnarodowi ponoszą koszty proporcjonalnie do uzyskanych korzyści wynikających z nawiązanej współpracy. Nazwa tabeli Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. Projekty instrumentów inżynierii finansowej mogą być realizowane w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej w komponencie centralnym oraz Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w komponencie regionalnym PO KL. Str. 37 Przy realizacji projektów w ramach współpracy ponadnarodowej gdy niemożliwe jest zastosowanie zasady wzajemności partnerzy ponadnarodowi powinni uzgodnić zasady podziału kosztów. W całości kursywą. Projekty instrumentów inżynierii finansowej mogą być realizowane w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w komponencie centralnym oraz Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w komponencie PO KL. regionalnym Urząd Marszałkowski Lubelskiego w Lublinie 49 Wojewódzki Poznaniu 50 Urząd Marszałkowski Lubelskiego w Lublinie Projekty instrumentów inżynierii finansowej Podrozdział Projekty instrumentów inżynierii finansowej Rozdział 2 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL Jest: Kształt umowy o dofinansowanie projektu systemowego Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej określa Instytucja Pośrednicząca w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą. Powinno być: Minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu systemowego Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej określa Instytucja Pośrednicząca w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą. W treści podrozdziału warto wskazać nazwę dokumentu, który jest bezpośrednio związany z projektami inżynierii finansowej tj. Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest: Tak jest na przykład w przypadku projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w Priorytecie VII w Poddziałaniu oraz oraz w przypadku projektów sys- Należałoby ujednolicić nazwę Działania. Uwaga o charakterze stylistycznym. Wskazanie nazwy dokumentu pozwoli na bezpośrednie odniesienie się do odrębnego dokumentu będącego częścią Systemu realizacji PO KL. Zasady dotyczące brokeringu edukacyjnego wskazują specyficzne uregulowania, które również mają przełożenie na konstrukcję budżetu, wydatki kwalifikowalne (np. niekwalifikowalność kosztów samego udziału w kształceniu ustawicznym w W ramach Działania 1.4 jest realizowany tylko jeden projekt systemowy, stąd nie określano wzoru minimalnego zakresu umowy. Opinii IZ podlegała umowa, a nie jej minimalny zakres. Wymienione Poddziałania mają charakter przykładowy, ponadto Poddziałanie jest póki co pilotażem. 20

11 51 MJWPU Rozdział 2. Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL - wstęp temowych dotyczących indywidualizacji nauczania w Priorytecie IX. Powinno być: Tak jest na przykład w przypadku projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie realizowanych w Priorytecie VII w Poddziałaniu oraz oraz w przypadku projektów systemowych dotyczących indywidualizacji nauczania i w projektach konkursowych w zakresie brokeringu edukacyjnego (9.6.3) w Priorytecie IX. Propozycja uzupełnienia zapisu: Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej jako Wytyczne). Należy zaznaczyć, że ani Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ani Instytucja Pośrednicząca nie mogą ustanawiać bardziej restrykcyjnych zasad kwalifikowalności niż te, które zostały zawarte w powyższych Wytycznych, chyba że Wytyczne stanowią inaczej. O zapis: Beneficjent wydatkując środki w ramach projektu powinien stosować się również do wszystkich ogólnie dostępnych przypadku POKL) oraz spełnianie kryterium horyzontalnego zgodności z SzOP oraz właściwymi wytycznymi IZ. Jest to konieczne ze względu na brak podstaw do możliwości stosowania się do pism / interpretacji IZ, tj. kwestionowania wydatków ponoszonych przez beneficjentów tylko w oparciu o stanowiska IZ nie określone wprost w wytycznych Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL. W praktyce beneficjenci odwołują się / zgłaszają zastrzeżenia do ustaleń kontroli powołując się na brak odpowiednich uregulowań co do podnoszonych przez IP2 kwestii. Zasady finansowania PO KL nie stanowią podstawy prawnej a jedynie interpretują zapisy Wytycznych oraz umów o dofinansowanie, do których stosowania zobowiązani są beneficjenci. 21 interpretacji / pism IZ, w tym do interpretacji zawartych na stronie WWW. efs.gov.pl, które stanowią doprecyzowanie / wyjaśnienie zasad określonych w dokumencie Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL 52 MJWPU 2.1. Przykład kwalifikowania nagród dla uczestników projektów. Konieczność wskazania braku możliwości kwalifikowania nagród dla uczestników projektu 53 Urząd Marszałkowski Lubelskiego w Lublinie 2.1 Zasady konstruowania budżetu projektu (Uwaga do całego dokumentu) Należy wskazać szczególną procedurę odnośnie stosowania zasady efektywnego zarządzania finansami oraz zasady konkurencyjności w przypadku stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych. Często we wnioskach o dofinansowanie pojawiają się zapisy dotyczące nagród dla odbiorców projektów, które nie powinny być kwalifikowane, ze względu na fakt ze udział w projekcie stanowi wyróżnienie beneficjentów, ponadto nagrody służące podniesieniu motywacji do udziału w zajęciach świadczą o braku przeprowadzonej analizy grupy docelowej także działania nie odpowiadającym na potrzeby grupy odbiorców projektu. Zgodnie z przekazanym stanowiskiem IZ nagrody nie powinny być kwalifikowalne Wskazując sposób realizacji zasady efektywnego (czy też należytego) zarządzania finansami IZ nie wskazała sposobu i trybu realizacji tej zasady w przypadku wydatków objętych stawkami jednostkowymi, które są z góry określonymi stawkami rynkowymi rozliczanymi za sprawą udokumentowania Brak możliwości ogólnego zakazu nagradzania uczestników wynika z faktu, iż nagradzanie to może mieć bardzo różny charakter i postać, dlatego problem wymaga indywidualnego podejścia i oceny każdego wniosku o dofinansowanie projektu. Przykładowo, nagroda w postaci pendrive a z nagranymi materiałami szkoleniowymi może być nierzadko uznana za racjonalną. Przedmiotowa kwestia została również szczegółowo wyjaśniona zarówno w FAQ dotyczącym uproszczeń skierowanych do IP / IP2, jak i w pismach kierowanych do IP/IP2. 22

12 54 UMWŚ 2.1. Zasady konstruowania budżetu Należy też pamiętać, że wykazanie danego wydatku w budżecie projektu nie zwalnia beneficjenta z konieczności ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Oznacza to, że nawet zatwierdzenie wydatku we wniosku o dofinansowanie na danym poziomie nie oznacza, że dokładnie taka sama kwota jest możliwa do wykonania usługi, a nie fakturami za dany wydatek. Stąd konieczność pochylenia się w Zasadach finansowania nad sposobem realizacji w praktyce: - zasady konkurencyjności - zasady efektywnego zarządzania finansami w odniesieniu do kosztów rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych bądź stawek jednostkowych. Dokument nie wskazuje na zwolnienie ze stosowania zasady konkurencyjności i zasady efektywnego zarządzania finansami w przypadku kwot ryczałtowych bądź stawek jednostkowych (raczej twardo wskazuje ich obligatoryjny charakter), jednakże nie wskazuje również, jak w praktyce należałoby dokumentować przestrzeganie ww. zasad. Zapis umożliwi pełniejszą kontrolę nad ponoszonymi wydatkami, niezależnie od uznania ich kwalifikowalności na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Odpowiednie zapisy znajdują już się w Zasadach finansowania PO KL Urząd Marszałkowski Mazowieckiego w Warszawie Rozdział II, podrozdział 2.1, sekcja 2.1.1, pkt str. 53, etap II wydatkowania w ramach projektu Propozycja dodania zapisu: Ocena kwalifikowalności wydatków odbywa się niezależnie na etapie weryfikacji wniosków o płatność, jak również podczas kontroli na miejscu realizacji projektu i dotyczy wszystkich wydatków, również tych, które zostały uprzednio zatwierdzone we wnioskach o płatność. Błąd pisarski w treści: Przy sporządzaniu umowy o dofinansowanie projektu szczególna uwagę.. 56 UMWŚ Koszty bezpośrednie Takie sprawdzenie jest przeprowadzane na końcowym etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, tj. już po zastosowaniu reguły proporcjonalności (o ile zasada ta została zastosowana), co zostało opisane w podrozdziale W praktyce może się okazać, że samo zastosowanie reguły proporcjonalności spowoduje, że wartość kosztów zarządzania nie będzie przekraczać limitów, o których mowa w Wytycznych. Błąd pisarski. Powinno być: szczególną uwagę Proponujemy dodanie przykładu projektu, w którym w trakcie końcowego rozliczenia projektu nie zastosowano reguły proporcjonalności, a wystąpiła zmiana limitów zarządzania. Przykład: Budżet projektu został zaplanowany na poziomie ,00 PLN (limit kosztów zarządzania 25%), a zrealizowano go na poziomie niższym ,00 PLN (limit kosztów zarządzania 30%). Beneficjent zrealizował wszystkie wskaźniki, zatem nie ma podstaw do zastosowania reguły proporcjonalności, a kwota ponad ,00 PLN stanowi oszczędność w projekcie, którą Beneficjent Nie ma potrzeby dodawania kolejnych przykładów w sytuacjach, które nie są problematyczne. 24

13 57 UMWŚ Koszty pośrednie, zmiana sposobu rozliczania 58 PARP Podrozdział Koszty zarządzania projektem Proponuje się uwzględnienie zapisu mówiącego o tym, iż jest możliwa zmiana sposobu rozliczania kosztów pośrednich w przypadku projektów systemowych Poddziałania oraz pomiędzy poszczególnymi wnioskami o dofinansowanie przyjmowanymi aneksami do umów ramowych. Zmiana może być dokonana zarówno z ryczałtu na rzeczywiście poniesione wydatki jak i odwrotnie. Wątpliwość budzi kwestia weryfikacji nieprzekroczenia limitu kosztów zarządzania projektem na etapie rozliczenia końcowego projektu w sytuacji wystąpienia oszczędności przy jednoczesnym pełnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu. nie zagospodarował. Przy końcowym rozliczaniu projektu bierzemy pod uwagę limit obowiązujący dla wartości projektu na podstawie faktycznie rozliczanych wydatków, a nie wartości projektu z wniosku o dofinansowanie, czyli 30%. Zgodnie z zapisami Zasad IW ma obowiązek weryfikować limity kosztów zarządzania zarówno na etapie oceny projektu, jak również na etapie rozliczania końcowego projektu. Wątpliwość budzi sytuacji, w której beneficjent zrealizował wszystkie zaplanowane w projekcie wskaźniki, jednocześnie w wyniku stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami w projekcie powstały oszczędności. Z uwagi na fakt, że Zasady finansowania powinny mieć charakter ogólny i dotyczący wszystkich projektów PO KL. Proponowana zmiana ma charakter wyjątkowy i dotyczy tylko jednego Działania. Beneficjent ma obowiązek rzetelnego oszacowania budżetu projektu na etapie sporządzania wniosku. Oszczędności w projekcie wydają się na pozór pozytywnym zjawiskiem, ale mogą niestety świadczyć również o braku rzetelności przy szacowaniu budżetu lub też po prostu jego zawyżaniem. Co do zasady przy rozliczaniu projektu i zidentyfikowaniu oszczędności w ramach zadań merytorycznych istnieje obowiązek stosowania nowych (zmniej UMWŚ Koszty zarządzania projektem Brak metodologii wyliczenia kwoty wydatku niekwalifikowalnego dot. poniższej kwestii: Podmiot będący stroną umowy może odmówić kwalifikowania całości bądź części wynagrodzenia personelu zarządzającego zadania merytoryczne stanowią największą część projektu, stąd też najczęściej oszczędności generowane są właśnie na zadaniach merytorycznych. W zadaniu zarządzanie z kolei rozliczane są głównie wynagrodzenia osób zarządzających projektem. Jeżeli osoby te wykonały swoje zadania, Beneficjent jest zobowiązany wypłacić im wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami. Tym samym powstanie oszczędności w projekcie, przy jednoczesnym pełnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego projektu, pociąga za sobą konieczność zmniejszenia wydatków na zarządzanie, pomimo tego, że osoby te wykonały swoją pracę i projekt został poprawnie zrealizowany. Jednocześnie w projekcie, w którym również zrealizowano pełny zakres rzeczowy projektu, ale nie powstały oszczędności, koszty zarządzania zostaną zakwalifikowane w całości. Brak jasno określonych zasad w przedmiotowej kwestii utrudnia rozliczanie projektów. szonych limitów kosztów zarządzania) i jednocześnie uznawania wydatków za niekwalifikowane (vide przykład). Koszty zarządzania powinny jednak zawsze być racjonalne i niezawyżone. Stąd sprawa może wymagać indywidualnego podejścia i analizy. LIMITY NIE POWINNY BYĆ WYKORZYSTYWANE W SPOSÓB MAKSYMALIZUJĄCY ZYSKI. Projekty EFS nie przewidują kwalifikowalności zysków beneficjenta, a wszelkie przychody powstałe w ramach projektu podlegają zwrotowi. Przytoczony fragment stanowi przykład doprecyzowujący zapis w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, że Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) na eta- 26

14 60 Wojewódzki Rzeszowie a) Przykład 1 b) c) Przykład 2, Przykład 3, Przykład 4 d) Przykład 1 projektem, jeżeli zadania przedmiotowego personelu nie są realizowane właściwie, np. a) wydatki związane z zatrudnieniem specjalisty ds. obsługi finansowej mogłyby zostać uznane za niekwalifikowane, jeżeli uwagi wielokrotnie zgłaszane przez ten podmiot do wniosków o płatność nie byłyby uporczywie uwzględniane; b) wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora mogłyby zostać uznane za niekwalifikowalne w sytuacji, gdy zadania projektu nie są realizowane prawidłowo lub ze znaczymi opóźnieniami, o czym beneficjent nie informuje IP / IW (IP 2) i nie podejmuje działań naprawczych. Należy skorygować widniejące literówki: niekwalifikowane i kwalifikowane: Poniżej wskazano punkty, w których widnieją niniejsze błędy: Przykład 1; ( ) występowania wydatków niekwalifikowanych określa wskaźnik ( ) ; Przykład 2; Przykład 3; Przykład 4; Zgodnie z przyjętym nazewnictwem winno być kwalifikowalne/ niekwalifikowalne. pie realizacji projektu, w szczególności podczas weryfikacji wniosku o płatność lub kontroli na miejscu, może odmówić kwalifikowania całości lub części ww. wydatków, jeżeli nie są spełnione warunki określone dla kosztów zarządzania w Wytycznych. Zdaniem IZ określenie metodologii wyliczenia poziomu wydatków niekwalifikowalnych z tego tytułu należy do IP/IP2 jako strony umowy o dofinansowanie projektu Przykład Urząd Marszałkowski w Łodzi. 62 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego Podrozdział Koszty zarządzania projektem str Koszty zarządzania projektem 63 WUP w Lublinie Koszty zarządzania projektem Niejasne jest sformułowanie Taka korekta co do zasady nie stanowi nieprawidłowości ( ) w odniesieniu do przekroczenia limitu procentowego kosztów zarządzania. W katalogu wydatków, które uwzględnia zadanie zarządzanie projektem ujęte zostały koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. Łączna wartość kosztów zarządzania nie może przekroczyć.. Kiedy obowiązują wskazane limity procentowe? Należy doprecyzować że w przypadku projektów systemowych w ramach priorytetu VII PO KL regułę proporcjonalności stosujemy w momencie weryfikacji ostatniego wniosku o płatność za dany rok budżetowy, a nie w końcowym wniosku o płatność, co wynika to ze specyfiki projektów systemowych gdzie środki przyznawane są na dany rok budżetowy i Beneficjent rozlicza się z realizacji projektu i wskaźników przyjętych we wniosku o dofinansowanie za dany rok. Co należy rozumieć pod pojęciem, co do zasady? Jest to zapis zbyt lakoniczny. Realizacja projektu następuje na podstawie umowy o dofinansowanie, którą zabezpieczamy zgodnie z Wytycznymi w zakresie Brak przypisu: limity obowiązują na etapie konstruowania budżetu projektu jak też końcowego rozliczenia projektu. Zwrot co do zasady ma za zadanie wyczulić, że może być inaczej. Uwaga niejasna. kwalifikowania wydatków (umowa w Wytycznych) Ponadto, zapis taki znajduje się w Rozdziale Rozliczanie końcowe projektu. Uwaga została uwzględniona w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL w rozdz pkt

15 64 Wojewódzki Opolu Koszty zarządzania projektem 65 WUP Kielce str. 38 przykład w kolejności drugi W treści dot. wyliczania wydatków niekwalifikowanych w przypadku przekroczenia limitu kosztów zarządzania, proponuje się aby dopisać zdanie informujące, iż po ponownym przeliczeniu tzn. po odjęciu od wartości projektu oraz od kosztów zarządzania wydatków niekwalifikowanych, ww. limit w dalszym ciągu limit nie jest zachowany i takie rozwiązanie jest akceptowane. Przykład dot. przekroczenia limitu procentowego kosztów zarządzania nieprawidłowy, wprowadzający w błąd. Celem uniknięcia wątpliwości dot. poprawności wyliczeń. Przykład dezinformujący. Wartość ostateczna projektu powinna być zmniejszona o wydatek niekwalifikowany ( stanowiący przekroczenie limitu) i jak łatwo sprawdzić, koszty zarządzania w wys ,00 w dalszym ciągu przekraczają 25% ostatecznej wartości projektu po uwzględnieniu zwrotu przekroczenia tj. kwoty ,00 ( , ,00 ). Prawidłowa, wyliczona kwota kosztów zarządzania powinna wynosić ,00 i stanowi równe 25% w stosunku do wartości projektu wynoszącego ostatecznie ,00 ( , ,00 ). Dopuszczalna kwota kosztów zarządzania (x) spełniająca wymogi nie przekroczenia limitu procentowego w końcowej wartości projektu Uwaga częściowo uwzględniona. Doprecyzowano zapisy Zasad finansowania PO KL. Uwaga po części niezrozumiała, ponieważ Zasady finansowania PO KL jednoznacznie wskazują, jak poprawnie wyliczyć koszty zarządzania w tym przypadku (vide przykład). Doprecyzowano zapisy Zasad finansowania PO KL Wojewódzki Opolu 67 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego , str. 41 Niezrozumiałą jest zmiana zapisu :Taka korekta co do zasady nie stanowi nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach Zadania merytoryczne W przypisie 30 wskazano niepełną nazwę Generatora Wniosków 68 MJWPU Ewaluacja projektu Należy uzupełnić zapisy dotyczące ewaluacji o wpis, ze działania w zakresie ewaluacji nie są działaniem jednorazowym, aby ewaluacja spełniła swoją rolę stanowiła wydatek kwalifikowany koniecznym jest przeprowadzenie ewaluacji wstępnej przed rozpoczęciem działań zamierzonych w projekcie, a następnie dokonanie ewaluacji na zakończenie działań projektowych. Ewaluacja przeprowadzona jedynie na zakończenie projektu nie spełnia swojej funkcji. winna być wyliczana ze wzoru : x = limit% ( x + koszty pozostałe bez kosztów zarządzania ). Zmiana zapisu spowodować może wątpliwości co do zakwalifikowania kosztów przekraczających dopuszczalny limit kosztów zarządzania do korekt finansowych lub nieprawidłowości. Prawidłowa nazwa: Generator Wniosków Aplikacyjnych Powtarzające się błędy beneficjentów dotyczące przyporządkowania działania ewaluacji do zadania zarządzanie. Jedną z przesłanek uznania wydatku za nieprawidłowość jest wykazanie wydatku w zatwierdzonym wniosku o płatność. W związku z tym, że w przypadku obniżania wartości wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem już po okresie realizacji projektu wydatki te w momencie ich ponoszenia były ponoszone prawidłowo, nie ma podstaw do uznania ich za nieprawidłowość. Co do zasady ewaluacja jest możliwa a nie obligatoryjna w standardowych projektach, natomiast stanowi obowiązek w ramach projektów innowacyjnych testujących i w tym przypadku ewaluację przeprowadza się w stosunku do produktu finalnego co wynika z charakteru tego rodzaju projektów. Poruszony problem dotyczy jednak nie samej ewaluacji ale monitorowania projektu - który to proces aby mógł rzetelnie ocenić wartość wskaźników, rzeczywiście powinien być prowadzony w taki 30

16 69 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego Przykładowy katalog merytorycznych zadań kwalifikowanych związanych z realizacją projektów PO KL zawiera część możliwych do realizacji działań. Problematyczna może być jednak pewność co do granicy uznawania kosztów związanych z wypracowaniem konkretnych efektów wdrożeniowych (zgodnie z SzOP, poddzialanie 8.2.1), czyli opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej dokumentacja może zawierać szereg możliwych działań do wykonania, poza analizami możliwe są także różnego rodzaju studia wykonalności, projekty konstrukcyjne maszyn i obiektów, zagospodarowania przestrzenne, opracowanie technologii, nowych linii technologicznych, które są nieodzownym elementem opracowania kompletnej dokumentacji wdrożeniowej, a nie zostały wskazane w przykładowym katalogu. Określenie kwalifikowalności składowych efektów/dokumentacji wdrożeniowej może powodować niepewność i trudność we wskazaniu linii demarkacyjnej w stosunku do kosztów ponoszonych w ramach projektów twardych/inwestycyjnych z RPO. O ile Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozdział 3 powyższych Wytycznych, Podrozdział 1- Podstawowe zasady kwalifikowania wydatków, mówi m. in. o tym, że wszystkie wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne o ile spełniają w tym przypadku warunek, że: a) są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; to nadal pozostaje w sferze własnej interpretacji przez sposób aby oszacować zarówno wartość bazową wskaźnika jak i docelową (np. poprzez pomiar stanu wiedzy uczestników szkolenia przed jego rozpoczęciem i po jego zakończeniu. ). Nie jest to jednak proces ewaluacji ale monitorowania. Uwaga niezrozumiała. Jeśli odnosi się do problemu z niedookreślonością warunku niezbędności dla realizacji projektu, to to obowiązek IP / IP2 aby każdorazowo analizować projekt i ocenić kwalifikowalność wydatków WUP w Lublinie Zadania merytoryczne Zmiana brzmienia / doprecyzowanie: rekrutacja (bez kosztów działań informacyjno promocyjnych związanych z realizacją projektu). 71 UMWŚ Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Powyższe wynika z faktu, że wskazany w podrozdz pkt 3 lit. a Wytycznych wskaźnik ryczałtowy kosztów pośrednich został ustalony na podstawie ekspertyzy zewnętrznej uwzględniającej szereg czynników i zmiennych, określających faktyczne zapotrzebowanie na tego typu koszty w oparciu o szerokie dane historyczne (projekty podobnego typu realizowane przy współudziale środków EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Instytucje Pośredniczącą uznanie np. wykonanie projektów konstrukcyjnych czy linii produkcyjnych poprawnej kwalifikowalności. Czy należy uznać w tym przypadku, że wszystkie wykonane opracowania zawierające się na dokumentację wdrożeniową, które stanowią jedynie dokumentacyjną postać są kwalifikowane? Przyjęcie powyższego rozwiązania zagwarantuje, iż koszty działań informacyjno promocyjnych związanych z realizacją projektu nie będą sztucznie wyprowadzane z katalogu kosztów zarządzania projektem i przyporządkowywane rekrutacji. do Wskazywanie genezy określenia wysokości kosztów pośrednich wydaje się niezasadne, ważniejsze jest doprecyzowanie przedmiotowego wskaźnika. Różnice pomiędzy działaniami z zakresu rekrutacji a działaniami informacyjno-promocyjnymi wydają się na tyle wyraźne, że doprecyzowanie w tym zakresie nie jest konieczne. Natomiast weryfikacja wydatków ujmowanych przez beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie należy do IP / IP2. 32

17 72 WUP Kielce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 74 Urząd Marszałkowski w Łodzi Rozliczenie kosztów bezpośrednich ryczałtowych. Oznacza to, że środki dotacji celowej, które nie zostały wykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi z końcem roku, przy czym jak wynika z zapisów art. 168 ust. 4 UFP - wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji. Rozdział 2. Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL/ 2.1. Zasady konstruowania budżetu projektu/ Koszty związane z zatrudnieniem personelu Podrozdział Koszty związane z angażowaniem personelu str. 48. Rozwój Zasobów Ludzkich). Propozycja usunięcia w/w zapisu. Przepisy dotyczące konieczności zwrotu środków za zadania, które nie zostały w całości zrealizowane są zbyt restrykcyjne. Narzucają obowiązek zwrotu środków, które mogły już zostać wydatkowane. Nie uwzględniona została Mogą zniechęcać Beneficjentów do składania projektów o wartości poniżej zł, a nawet skłaniać do sztucznego zawyżania wartości projektu tylko w celu uniknięcia obowiązku sytuacja instytucji/organizacji, ryczałtowego rozliczania które nie posiadają środków własnych, z których mogłyby zreali- kosztów bezpośrednich. zować wymagany zwrot środków. W odniesieniu do aktu prawnego Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych należy zmienić numer i rok dziennika urzędowego z Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm. na Dz.U. z 2009 r.. Nr 205, poz z późn. zm. Wykreślono słowo znacznie w odniesieniu do przekraczania stawek stosowanych, na co dzień u Beneficjenta za określone zadania. Przedmiotowe zapisy wynikają bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (art. 168 ufp). Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz z późn. zm. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Prosimy o wskazanie, iż w chwili obecnej stawka wynagrodzenia musi być równa (tj. nie większa) niż stosowana u Beneficjenta. W przypadku priorytetu IX gdzie często zatrudniani są W Zasadach finansowania PO KL istnieje zapis, z którego wynika konieczność stosowania w ramach projektu stawki wynagrodzenia równej (nie większej) niż Urząd Marszałkowski Lubelskiego w Lublinie 76 Urząd Marszałkowski Lubelskiego w Lublinie Koszty związane z angażowaniem personelu Koszty związane z angażowaniem personelu (Stosunek pracy) W ppkt a) należy doprecyzować zapis: (wg klasyfikacji zadań wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu) Jednocześnie w ramach projektów PO KL dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia, które mogą stanowić podstawę do wyliczenia wysokości dodatku zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa nauczyciele pracujący, na co dzień u Beneficjenta stawka ta ma być szacowana na tożsamym poziomie, jaki jest w szkole w rozróżnieniu na stopień awansu nauczyciela. Problemem jest jednak fakt, iż na etapie wniosku o dofinansowanie Beneficjent nie wie, jacy nauczyciele staną do przetargu i czy ostatecznie dane zadanie będzie prowadził nauczyciel mianowany czy dyplomowany. W opinii IP przedmiotowy zapis jest niezrozumiały, gdyż nie wiadomo jak rozumieć kwestię klasyfikacji zadań. Czy są to zadania merytoryczne czy też zadania związane z zarządzaniem projektem? Biorąc pod uwagę równe traktowanie Beneficjentów, proponuje się odniesienie zasady kwalifikowalności dodatków do wysokości 40% wynagrodzenia. W przypadku gdy inne przepisy stanowią inaczej, wartość dodatku powyżej 40% wynagrodzenia (nadwyżka) nie powinna być finansowana powszechnie obowiązującego. ze środków EFS, a ze Tak więc wyłącznie jeżeli np. z rozporządzenia właściwego dla środków własnych beneficjenta. danej grupy zawodowej wynika standardowo stosowana u beneficjenta poza projektem (pkt część dot. stosunku pracy). Zapis jest precyzyjny. Sformułowanie wg klasyfikacji zadań oznacza wskazanie stanowiska przypisanego danej osobie i zadania, w ramach którego jest ono wykonywane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Proponowane brzmienie zapisu wymagałoby zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, co nie jest planowane przez IZ PO KL i nie jest przedmiotem niniejszych konsultacji. 34

18 możliwość wypłacania dodatku w wysokości większej niż 40% wynagrodzenia, taki dodatek będzie można uznać za kwalifikowalny. Dopuszcza się możliwość przyznania dodatku osobie zaangażowanej do projektu na podstawie stosunku pracy za realizację dodatkowych zadań, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz charakter czynności, za które przyznawany jest dodatek nie ma charakteru stałego i z tego powodu nie może zostać włączony do podstawowych obowiązków danej osoby. 77 Urząd Marszałkowski Lubelskiego w Lublinie Koszty związane z zaangażowaniem personelu (Stosunek pracy) bezwzględny zakaz zatrudniania własnych pracowników będących personelem projektu do realizacji innych zadań na postawie innych umów np. cywilnoprawnych na pod- Błędy w pisowni stawie. 78 Urząd Marszałkowski Warmińsko-Mazurskiego Koszty związane z angażowaniem personelu W akapicie: przy zatrudnianiu personelu projektu. przywołane zostały Wytyczne, brak zaznaczenia kursywą. W zakresie Stosunku pracy czytamy zdanie, iż prawidłowość wyliczenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu może podlegać kontroli na miejscu. Brak kursywy Wytyczne Wytyczne nie wprowadzają ograniczenia do kontroli na miejscu, wskazując iż może prawidłowość wyliczenia podlegać kontroli. Wskazanie na kontrolę na miejscu miało na celu wskazanie, że nie tylko dokumentacja ale i zastany stan faktyczny mogą stanowić podstawę oceny prawidłowości wyliczenia proporcji zaangażowania pracownika w projekt. Możliwość dokonywania również innego typu kontroli wynika z innego dokumentu, tj. Zasad kontroli PO WUP w Lublinie Koszty związane z angażowaniem personelu Str dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka Dotyczy doprecyzowania zapisu odnoszącego się dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki. Proponuję się doprecyzować zapis dotyczący dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki w poniższym zakresie: a- wskazania terminu/okresu, w jakim Beneficjent może ponieść i rozliczyć wydatek związany z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki : - w odniesieniu do projektów realizowanych na podstawie umowy ramowej (zgodnie z pismem MRR z dnia r., znak: DZF-IV ML/12) tj.: możliwe jest kwalifikowanie wynagrodzenia rocznego za rok n we wnioskach o płatność rozliczających wydatki poniesione na podstawie wniosku o dofinansowanie w roku n+1, - w odniesieniu do projektów realizowanych na podstawie odrębnych umów o dofinansowanie projektu nawet w sytuacji, gdy ich tematyka i zakres są zbliżone, a projekty następują po sobie wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest możliwa jedynie w ramach okresu KL, którego Zasady finansowania PO KL w żaden sposób nie ograniczają. Kwestia kwalifikowalności dodatkowego wynagrodzenia rocznego została opisana w zestawie pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL znajdującym się na stronie internetowej w zakładce Interpretacje Instytucji Zrządzającej. IZ PO KL nie widzi zasadności uzupełniania Zasad finansowania PO KL o tak szczegółowe zapisy. 36

19 80 UMWŚ Koszty związane z angażowaniem personelu (wyposażenie stanowiska pracy) 81 UMWŚ Koszty związane z angażowaniem personelu (wyposażenie stanowiska pracy) Wydatki rozliczane w ramach cross-financingu powinny być ponoszone zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu oraz powinny zostać poniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu nie później jednak niż w pierwszej połowie realizacji projektu. niemniej jednak w przypadku zatrudnienia więcej niż jednej osoby w wymiarze poniżej ½ etatu korzystających z tego samego stanowiska pracy, dla oce- realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu (zgodnie z pismem MRR z dnia r., znak: DZF-IV ML/12). b- sytuacji ustania stosunku pracy pracownika z pracodawcą przed końcem roku kalendarzowego (zgodnie z pismem MRR z dnia r., znak: DZF-IV MU/12) tj.: możliwe jest kwalifikowanie dodatkowego wynagrodzenia Bezzasadny jest zakup sprzętu gdy większość realizacji projektu nastąpiła w oparciu o wcześniej zakupiony sprzęt, którym Beneficjent dysponował w chwili przystąpienia do realizacji projektu (np. dotyczy opóźnień w zakupie sprzętu spowodowane procedurami PZP). Interpretacja Instytucji Zarządzającej wyrażona w piśmie o sygnaturze DZF- IV KP/12 NK: 98086/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r. Skoro podstawą kwalifikowalności jest wymiar: co najmniej ½ etatu, to w przypadku zatrudnienia więcej niż 1 osoby podstawą Decyzja w tej sprawie wymaga szczegółowej analizy przypadku i należy do IP / IP Urząd Marszałkowski Mazowieckiego w Warszawie 83 Provider PPHU Paweł Ceńkar Rozdział II, podrozdział 2.1, sekcja 2.1.1, pkt str. 43, ( trzynastka, przykłady) Osoby samozatrudnione ny kwalifikowalności wydatków związanych z wyposażeniem tego stanowiska należy zsumować wymiar czasu pracy tych pracowników i jeżeli jest równy lub przekracza on ½ etatu, możliwe jest kwalifikowanie całego wydatku związanego z wyposażeniem stanowiska pracy. Wprowadzenie zapisu: jest równy lub wynosi co najmniej ½ etatu W przykładach 1 i 2 wskazano błędnie okres 7 m-cy. Z przykładu wynika, że koordynator pracował w 2010 roku 6 m-cy (od r.) Osoby samozatrudnione zaangażowane do realizacji zadań w kilku projektach nie powinien obejmować limit 240 godzin. winno być również co najmniej ½ etatu. Z obecnego zapisu: jeżeli przekracza ½ etatu wynika, iż wyposażenie stanowiska pracy przy wymiarze dokładnie ½ etatu (przy sumowaniu czasów pracy) jest niekwalifikowalne. Błędnie wskazano, iż koordynator pracował w projekcie 6 miesięcy. Z przykładu wynika, że w 2010 roku pracował 7 m-cy (od ). Należałoby zmienić datę lub liczbę miesięcy. Osoby samozatrudnione będące beneficjentem realizują zadania w projektach w ramach prowadzenia jednej działalności gospodarczej i odpowiadają za realizację projektu finansowo i merytorycznie przed IP2, w przeciwieństwie do osób zatrudnionych do realizacji zadań w projektach na podstawie umowy o pracę czy stosunku cywilnoprawnego. Dlaczego osoby samozatrudnione mają być ograniczone limitem 240 godzin, a osoby zatrudnione na podstawie stosunku cywilnoprawnego Limit 240 godzin dotyczy wszystkich form zaangażowania personelu do projektu. Ocena, czy personel prawidłowo i efektywnie wykonuje zadania należy przede wszystkim do instytucji będącej stroną umowy (IP / IP2). 38

20 mają ograniczenie tylko do umów zleceń, a limit nie obejmuje umów o dzieło i mogą one realizować zadania np. w trzech projektach na podstawie umowy zlecenia z obciążeniem po 80 godzin w każdym, a oprócz tego realizować zadania na podstawie umowy o dzieło w kolejnych trzech projektach? Przecież samozatrudnienie nie jest ani umową zlecenia, ani umową o dzieło. W wytycznych w podrozdziale 4.5 sekcja 2 - Stosunek cywilnoprawny, w pkt.1 są przywołane zapisy z podrozdziału 4.5 jako obowiązujące w tej sekcji, a nie ma takiego przywołania zapisów z podrozdziału 4.5 w sekcji 3 - Osoby samozatrudnione. Należałoby wprowadzić obowiązujące zapisy z podrozdziału 4.5 do poszczególnych sekcji, wtedy nie byłoby wątpliwości co do ich obowiązywania w stosunku do osób angażowanych do realizacji zadań w projektach na podstawie poszczególnych sekcji. Kto lepiej od beneficjenta wie czy jest on w stanie wykonywać prawidłowo i efektywnie zadania, które ma realizować w projektach? 84 Provider PPHU Paweł Ceńkar Osoby samozatrudnione Powinien być wyraźny zapis, że osoby samozatrudnione nie mają Dotychczasowe zapisy są różnie interpretowane przez Uwaga nieuwzględniona 39 obowiązku prowadzenia ewidencji przy realizacji zadań w kilku projektach, a tylko przy wykonywaniu więcej niż jednego zadania w jednym projekcie. jednostki monitorujące realizację projektu i wydziały kontrolne IP2. Z zapisów w Wytycznych z sekcji Osoby samozatrudnione, pkt. 4 wynika, że ewidencję należy prowadzić przy zaangażowaniu w realizację więcej niż jednego zadania lub funkcji w ramach projektu. W podrozdziale 4.5 pkt.7 lit. c, prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w kilku projektach na podstawie jednego stosunku pracy oraz w przypisie 34, że nie obejmuje umów o dzieło. Przecież beneficjent jako osoba samozatrudniona angażuje się w realizację zadań w projektach w ramach jednej działalności gospodarczej, która jest prowadzona na podstawie zapisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zapisy z podrozdziału 4.5 i poszczególnych sekcji nie są spójne i można je różnie interpretować, dlatego należałoby uściślić zapisy w poszczególnych sekcjach, aby nie było wątpliwości przy angażowaniu personelu do projektów. Do osób samozatrudnionych mają także zastosowanie ogólne warunki angażowania personelu projektu określone w podrozdziale 4.5 Wytycznych, w tym jego pkt 7 przewidujący obowiązek prowadzenia działalności w przypadku realizacji zadań w więcej niż jednym projekcie. 40

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8)

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1 Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu 1 Zwroty dotacji na koniec roku Zgodnie z Zasadami finansowania POKL Beneficjent ma obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Środki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Umowa o dofinansowanie Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 1. Jak będą traktowane opłaty od rodziców dzieci objętych wsparciem w ramach projektu? Czy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z Komisji Europejskiej... 4 1.1.3. Środki na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4 1.1.2. Środki otrzymywane z Komisji Europejskiej... 4 1.1.3. Środki na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Białystok, 6 7 października 2011r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Środki

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PO KL (wersja 7)

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PO KL (wersja 7) KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PO KL (wersja 7) UWAGA OGÓLNA DOTYCZĄCA WKŁADU WŁASNEGO: IZ PO KL zdecydowała o odstąpieniu w bieżącym roku od wprowadzenia obowiązku wnoszenia wkładu własnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ

USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu ogólne

Pytania dotyczące konkursu ogólne Pytania dotyczące konkursu ogólne Pytanie 1: Jak należy rozliczać wydatki w projektach partnerskich (wydatki na wynagrodzenie pracowników Partnera, wydatki na zakup elementów do budowy prototypów itp.)?

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r. Zał. nr 1 do Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW

Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW W związku z trwającym konkursem w ramach Poddziałania 2.1.4 Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej poniżej przedstawia

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

L= A U PLN + RN + KS

L= A U PLN + RN + KS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/838/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lipca 2015 r. Algorytm przeliczania środków EFS L= A U PLN + RN + KS w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 1. 6.10 Wkład niepieniężny, przypis 41

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 1. 6.10 Wkład niepieniężny, przypis 41 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 60/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2016 r Wykaz zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 23.12.2015 WARSZAWA, styczeń 2015 UWAGA Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 737/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013r. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Seminarium tematyczne III Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Wrocław, 14 września 2009 1 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 /dotyczy tylko naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach:

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Osi Priorytetowej VIII, Działanie VIII.3, Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ na lata 2014-2020 Nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 Łódź, 29.06.2016 r. 1 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie projektów systemowych

Wdrażanie projektów systemowych Wdrażanie projektów systemowych Rozliczanie wkładu własnego Wkład własny może pochodzić ze środków: a) publicznych (budżetu np. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Aneta Zaraś Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej Departament Wdrażania EFS w MPiPS

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Informacje ogólne Zasady finansowania podmiotów realizujących ZIT w ramach POPT 2014-2020 zostały

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości regionów Wiele obaw dotyczących z funkcjonowania zmienionego systemu płatności dotacji unijnych mają Urzędy Marszałkowskie.

Wątpliwości regionów Wiele obaw dotyczących z funkcjonowania zmienionego systemu płatności dotacji unijnych mają Urzędy Marszałkowskie. Nowy system płatności dotacji unijnych Dużo pytań, mało odpowiedzi Od stycznia przyszłego roku beneficjenci, którzy korzystają z unijnych dotacji w regionach mogą mieć problemy z terminowym otrzymywaniem

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Izabela Erecińska Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 711 UCHWAŁA NR 112 RADY MINISTRÓW. z dnia 14 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 711 UCHWAŁA NR 112 RADY MINISTRÓW. z dnia 14 lipca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 711 UCHWAŁA NR 112 RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL wersja obowiązująca od dn r.

- Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL wersja obowiązująca od dn r. Dokumenty programowe - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. (po przeglądzie śródokresowym) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja z 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo