SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni"

Transkrypt

1 Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 tys. euro, na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Gdyni sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), w dalszej części SIWZ zwanej Ustawą. EZP nr MN czerwiec

2 Spis treści 1.ZAMAWIAJĄCY TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA INNE POSTANOWIENIA Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia...12 Załącznik nr 1 formularz ofertowy...13 Załącznik nr 2 wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat...15 Załącznik nr 3 ogólne warunki umowy...16 Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...18 Załącznik nr 5 zobowiązanie...19 Załącznik nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Gwarancja...36 Załącznik nr 7 specyfikacja dostawy...38 Załącznik nr 8 lista podmiotów należących do tj samej grupy kapitałowej

3 3

4 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni. Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. PL NIP Wydział prowadzący postępowanie Wydział Informatyki tel fax Godziny urzędowania 8:00 16:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy) 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 tys. euro. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Gdyni Kody CPV: , , , , , ,, , , , , 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik: Załącznik nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3.4. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego. 4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 5.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. 6. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. 4

5 6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 Ustawy, Wykonawca winien złożyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi: Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa: w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art. 24 ust.2 Ustawy W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust. 1 ustawy tj : posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej: Dwie dostawy sprzętu komputerowego, każda w ramach odrębnej umowy, o wartości netto minimum zł każda Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 5

6 pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy. 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 8.1. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty: Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym) Wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane o treści odpowiadającej załącznikowi: Załącznik nr 2 wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, wraz z załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wśród głównych dostaw potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć dostawy na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane dostawy, wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców; Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów o treści odpowiadającej załącznikowi: Załącznik nr 5 zobowiązanie. 9. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 9.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi: Załącznik nr 1 formularz ofertowy. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 6

7 zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy 9.2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału 6 i rozdziału 8 SIWZ Listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zmianami), albo informację, o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (Załącznik nr 8 lista podmiotów należących do tj samej grupy kapitałowej) wykaz oferowanego sprzętu na formularzu zgodnym z załącznikiem: Załącznik nr 7 specyfikacja dostawy W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta winna być sporządzona w języku polskim Wykonawca może złożyć jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były ze sobą połączone (spięte, zszyte) w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe usunięcie z oferty Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, kancelaria ogólna na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni. Nie otwierać przed 27 lipca 2015 r. godz Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w pkt.10.7 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź 7

8 przedwczesne, przypadkowe otwarcie Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej Zmiana lub Wycofanie, i opisane jak w pkt Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr ) lub drogą elektroniczną (adres Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 8

9 11.4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Małgorzata Groth-Bobrowska godz TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. - Kierownik Referatu Zarządzania Siecią, tel. (058) w Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć do 27 lipca 2015r. godzina 9.00 w siedzibie Zamawiającego: w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia Publiczne otwarcie ofert odbędzie się 27 lipca 2015r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inna drogą np. pocztą kurierską o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. 15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena podana przez Wykonawcę to cena ostateczna i nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy Cenę należy podać w wartości brutto (w tym stawka VAT 23%) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Cena zawarta w ofercie musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia Cenę w ofercie należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 9

10 zgodnie z obowiązującymi przepisami Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: Jeżeli występuje rozbieżność pomiędzy Ceną brutto określoną w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) a kwotą w pozycji Łączna kwota brutto w Specyfikacji Dostawy (załącznik nr 7 do specyfikacji), przyjmuje się za prawidłową kwotę ze Specyfikacji Dostawy Jeżeli w Specyfikacji Dostawy (załącznik nr 7 do specyfikacji) iloczyn pozycji Liczba/Ilość i pozycji Cena jednostkowa brutto będzie rozbieżny z pozycją Wartość brutto, Zamawiający poprawi omyłkę rachunkową, przyjmując, że Cena jednostkowa brutto jest prawidłowa Jeżeli "Liczba/Ilość" w Specyfikacji Dostawy (załącznik nr 7 do SIWZ) będzie niezgodna z określoną w przedmiocie zamówienia, Zamawiający poprawi kolumnę "Liczba/Ilość" i "Wartość brutto", przyjmując za prawidłową ilość przedstawioną w przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i przyjmując, że cena jednostkowa przedstawiona w specyfikacji dostawy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ jest prawidłowa. 16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: cena oferty brutto 95 % okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 5 % Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: - w zakresie kryterium Cena: cena oferty najniższej C = x 10 cena oferty badanej Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium. - w zakresie kryterium Okres gwarancji: Wymagany minimalny okres gwarancji zgodny z przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. Punkty przydzielane będą według tabeli: Okres gwarancji Dłuższy niż określony w przedmiocie zamówienia od 1 do 12 m-cy 3 Dłuższy niż określony w przedmiocie zamówienia od 13 do 24 m-cy 7 Punkty Dłuższy niż określony w przedmiocie zamówienia o 25 lub więcej m-cy 10 Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze 10

11 tego kryterium. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym SIWZ. 17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w załączniku do specyfikacji - Załącznik nr 3 ogólne warunki umowy Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 17.3, jeżeli: złożono tylko jedną ofertę; nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w następujących zakresie: Zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji działania siły wyższej, Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadkach uniemożliwiających im pełnienie wyznaczonych funkcji (np. przypadki losowe, rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą) Zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak poprzedni Zmiany sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są lepsze pod względem technologicznym lub gwarantują lepszą funkcjonalność. 11

12 18. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wskazuje w ofercie również nazwy podwykonawców W przypadku powierzenia realizacji części dostaw/prac podwykonawcom na których zasoby wykonawca nie powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca będzie zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców. 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy 20. INNE POSTANOWIENIA W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty. 21. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 1 formularz ofertowy; Załącznik nr 2 wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat Załącznik nr 3 ogólne warunki umowy; Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 5 zobowiązanie 12

13 Załącznik nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 specyfikacja dostawy Załącznik nr 8 lista podmiotów należących do tj samej grupy kapitałowej 13

14 Załącznik nr 1 formularz ofertowy pieczątka firmowa Wykonawcy..., dnia... Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: FORMULARZ OFERTY Gmina Miasta Gdyni Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Nazwa (firma)/imię nazwisko... Adres.... Adres do korespondencji. Nr telefonu/nr faksu Nr NIP Nr PESEL(osoba fizyczna) Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 207 tys. euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena brutto... zł (słownie... złotych), w tym podatek VAT w wysokości 23%. Udzielimy dłuższej o. gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (minimalny okres gwarancji określa załącznik nr 6 SIWZ). 2. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. DZ. U. Z 2013 R. POZ. 907 I 984). 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 5. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 1) siłami własnymi * 2) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie: *

15 3) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się w ofercie, w następującym zakresie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy) *:.. *niepotrzebne skreślić 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 3 ogólne warunki umowy) i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. 8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 9. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 21 dni od daty złożenia faktury. 10. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 11. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK). 12. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):... Miejscowość, data:... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy 15

16 Załącznik nr 2 wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat pieczątka firmowa Wykonawcy Wykaz głównych dostaw wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz musi zawierać co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego, każda w ramach odrębnej umowy, o wartości netto minimum zł każda. L.p. Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy) Wartość zamówienia netto Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana Data wykonania zamówienia Oddane do dysponowa nia przez inne podmioty Dostawy na potwierdzeni e warunku, o którym mowa w pkt SIWZ ** Uwaga: Należy załączyć dowody, określające, czy dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wśród głównych dostaw, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć dostawy na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane dostawy, wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. *Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli wykonawcą dostaw był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu (Załącznik nr 5 zobowiązanie) do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. ** W kolumnie 7 należy wstawić znak X przy dostawach na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt SIWZ... Miejscowość, data:..... (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 3 ogólne warunki umowy OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Gdyni. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki gwarancji zawiera załącznik nr Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do... dni od daty zawarcia umowy. 2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 3. Realizacja każdej, częściowej dostawy musi być potwierdzona protokołem zdawczoodbiorczym podpisanym przez obie strony. 4. Realizacja umowy musi być potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony. Protokół ten, podpisany przez obie strony stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi...zł (słownie:... złotych) brutto tj. wraz z podatkiem VAT 23% 2. Płatności wynikające z umowy Zamawiający realizować będzie przelewami bankowymi na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) za opóźnienie w realizacji umowy - 0,1 % kwoty, o której mowa w wymienionej w 3, ust.1 za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni 0,2% za każdy kolejny dzień zwłoki; 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 10% kwoty, o której mowa w 3, ust.1 ; 3) za pozostałe opóźnienia w realizacji umowy 0,1 % kwoty, o której mowa w wymienionej w 3, ust.1 za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, naliczane w następujących wypadkach i wysokościach : 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - 10% kwoty, o której mowa w 3, ust.1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Jeżeli zwłoka w realizacji umowy przez jedną ze stron przekroczy 30 dni druga strona ma prawo odstąpić od umowy. Winę za odstąpienie ponosi wówczas strona odpowiedzialna za zwłokę. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych 5 1. Ze strony Zamawiającego, osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest Jerzy Przeworski 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo