konferencja 11 spss polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "konferencja 11 spss polska"

Transkrypt

1 konferencja 11 spss polska Błędem jest budoanie teorii bez oparcia danych Artur Conan Doyle Inspiracją dla nas do organizacji konferencji KORELACJE było storzenie użytkonikom przestrzeni do dzielenia się dośiadczeniami. Od sześciu lat przedstaiciele biznesu, administracji publicznej i yższej edukacji prezentują soje drożenia, dzielą się soimi pomysłami i noościami zakresie ykorzystania technik gromadzenia i analizy danych. Mam ogromną przyjemność dzielić z Państem tę pasję. Naza KORELACJE zoboiązuje, dlatego na konferencji ielką agę przykładamy do budoania relacji poprzez bezpośredni kontakt z Państem, naszymi Klientami. Korzystając z okazji zaprezentujemy noości ofercie IBM SPSS, zaróno zakresie produktó, jak i roziązań funkcjonalnych, które czekają nas najbliższym czasie. Pokażemy, jaki sposób działa i zmienia się. Liczymy, że nasze spotkanie będzie okazją do rozmó z tak licznie zgromadzoną grupą analitykó, ekspertó i odbiorcó ynikó analiz. Sprzyjać temu będą nie tylko przery pomiędzy ystąpieniami, ale także da yjątkoe ieczory Krakoie, które przygotoaliśmy dla Państa. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić Państa do aktynego udziału konferencji. Życzę miłego pobytu Krakoie. Piotr Komornicki Prezes

2 program 2 11 program 2. dzień 30 rześnia :00 10:00 rejestracja przy kaie SESJA I B WSPÓLNA 10:00 10:40 Analiza danych niejedno ma imię Piotr Komornicki 10:50 11:30 To klient jest najażniejszy prof. dr hab. Małgorzata Rószkieicz Szkoła Głóna Handloa Warszaie 11:30 12:00 przera kaoa SESJA II A SESJA II B 12:00 12:40 F20 fenomen czy choroba? Renata Merta Grzegorz Zagórny Śląski OW NFZ 12:50 13:30 IBM SPSS Modeler i IBM SPSS Collaboration & Deployment Services modeloanie to nie szystko! Bartosz Jędrzejczak Bank Zachodni WBK SA 13:30 14:30 przera obiadoa SESJA III A 14:30 15:10 Ważny problem kiepskie dane: narzędzia analityczne dla zmiennych nominalnych Izabela Koryś Biblioteka Narodoa 15:20 16:00 Wykorzystanie programu IBM SPSS badaniach statystycznych z brakami odpoiedzi Marcin Szymkoiak Uniersytet Ekonomiczny Poznaniu 16:00 16:30 przera kaoa SESJA IV A 16:30 17:10 Jak ykorzystać innoacyjne techniki zbierania danych badaniu branży medycznej/farmaceutycznej środoisku międzynarodoym? Marcin Rzepka PMR Research 17:20 18:00 Realizacja badań losó zaodoych absolentó na przykładzie Biura Karier UJ Agnieszka Dudziak Biuro Karier Uniersytetu Jagiellońskiego Krakoie 20:00 ieczór klubie Alchemia Statystyczne sparcie procesu zarządzania ierzytelnościami z ykorzystaniem IBM SPSS Modeler Sebastian Ćmak EOS KSI Polska Windykacja jak ykorzystać data mining Przemysła Budzeski SESJA III B Różnica odległości Ja realnego od Ja idealnego jako predyktor zachoań konsumentó Paeł Wójcik 4P Research Mix Przelotny flirt czy trały romans? Jak spradzić, co łączy mklienta z innymi bankami Łukasz Pyfel mbank SESJA IV B Nieklasyczne metody popray jakości ynikó badań ankietoych z ykorzystaniem ieloymiaroej analizy statystycznej Wojciech Roszka Uniersytet Ekonomiczny Poznaniu Czas olny pochodna czy determinanta pozycji społecznej dr hab. Maria Naojczyk Akademia Górniczo-Hutnicza Krakoie legenda r i s parter ii piętro Centrum KonferenCyjne punkt rejestracyjny stoisko informacyjne sklepik konferencyjny inda sala konferencyjna b SESJA V B WSPÓLNA 10:00 10:40 Dashboard potrzeba czy moda? Wizualizacja informacji spierających procesy decyzyjne Janusz Wachnicki 10:50 11:30 Mapy co i jak można zaprezentoać IBM SPSS Statistics 20 Krzysztof Kusch 11:30 12:00 przera kaoa SESJA VI A SESJA VI B 12:00 12:40 Ocena ryzyka i przecidziałanie praniu pieniędzy oraz finansoaniu terroryzmu PKO BP SA Stefan Bryndza PKO BP 12:50 13:30 Case Management monitoring, obsługa i raportoanie spra obszarze ykryania i przecidziałania nadużyciom Julian Kiełbasa 13:30 14:30 przera obiadoa SESJA VII A 14:30 15:10 Co poinieneś iedzieć o soich praconikach? Badanie Zaangażoania Praconikó Agnieszka Fronczyk GfK Polonia 15:20 16:00 Zastosoanie SPSS Complex Samples analizie danych z badań, których stosoany był złożony schemat losoania dr Daniel Rabczenko Narodoy Instytut Zdroia Publicznego Państoy Zakład Higieny 16:10 Losoanie nagród Trendsetter a spamer Piotr Janczeski Nasza Klasa SPSS domu medioym, czyli jak liczby i analizy przekuć na efekt działań reklamoych Dagmara Robak Mindshare Polska SESJA VII B System Informatyczny Syriusz jako źródło danych lokalnej polityce zatrudnienia Grzegorz Śider Poiatoy Urząd Pracy Dębicy Zastosoanie analizy skupień metodą k-średnich na przykładzie profili artości realizoanych pracy zaodoej dr Agnieszka Czer Politechnika Wrocłaska sala konferencyjna c sala konferencyjna d Porozmaiajmy o roziązaniach IBM SPSS Podczas konferencji będą mieli Państo możliość umóienia się na indyidualną rozmoę z konsultantem i zobaczenia najnoszych roziązań IBM SPSS działaniu. W tym celu oddajemy do Państa dyspozycji Centrum Biznesoe. Wystarczy na stoisku informacyjnym przy salach konferencyjnych zgłosić chęć odbycia takiego spotkania. plan Legenda r i s parter II piętro Centrum Konferencyjne punkt rejestracyjny stoisko informacyjne sklepik konferencyjny sala konferencyjna a szatnia toaleta damska s toaleta męska lobby bar i restauracja klub mile Stone stone fontanna klub Mile inda ejście od strony parkingu ejście głóne recepcja recepcja recepcja r pokoje hoteloe centrum biznesoe

3 Analiza danych niejedno ma imię Reolucja informatyczna spoodoała, że gromadzenie danych ma charakter masoy. Można pokusić się o stierdzenie, że nie istnieje już żaden obszar, którego by ten proces nie dotyczył. Coraz częściej można odnieść rażenie, że jeśli ktoś lub coś nie istnieje śiecie elektronicznym, czyli danych, to nie istnieje ogóle. Warto się zastanoić, jakie znaczenie dla przedsiębiorst, jednostek administracji publicznej, uczelni, ma dzisiaj analiza danych? Jaki pły na samą analizę danych ma rozój technologii zbierania i gromadzenia danych? Jak zmieniły się oczekiania stosunku do analitykó i technologii analitycznych? Czego mogą się spodzieać najbliższej przyszłości osoby zajmujące się technikami gromadzenia i analizy danych? Wystąpienie będzie okazją do zadania tych i innych pytań oraz poszukania odpoiedzi przynajmniej na niektóre z nich. Analiza danych to dzień poszedni zespołu SPSS Polska od 20 lat. Z tego łaśnie poodu dobór pytań i odpoiedzi na peno będzie subiektyny i obciążony bagażem tych 20 lat dośiadczeń. Mam nadzieję, że łaśnie to subiektyne spojrzenie będzie inspiracją do dyskusji i przemyśleń, które będą toarzyszyć tegorocznym KORELACJOM. Piotr Komornicki Prezes Absolent Akademii Górniczo-Hutniczej Krakoie. Od 1991 roku ziązany z branżą oprogramoania do analizy danych, ze szczególnym uzględnieniem oprogramoania do statystycznej analizy danych i data mining. Od 1998 roku prezes. Zaangażoany e drożenia roziązań analitycznych biznesie i administracji publicznej, ykorzystujących narzędzia analityczne IBM SPSS zakresie analitycznego spomagania podejmoania decyzji, m.in. CRM Analitycznego. Propagator praktycznego ykorzystania nooczesnych metod analizy danych do spomagania podejmoania decyzji zarządzaniu. To klient jest najażniejszy Wszystkie działania obszarze klienta można zamknąć następujących czterech obszarach, z których każdy ymaga odmiennych informacji, by esprzeć proces decyzyjny: z identyfikacja klienta ymaga rozpoznania rynku i jego struktur, by grupie konsumentó yodrębnić potencjalnych klientó firmy; z pozyskanie klienta ymaga rozpoznania kryterió i mechanizmó dokonyanych yboró rynkoych; z utrzymanie klienta ymaga rozpoznania satysfakcji i zadoolenia oraz korzyści płynących z posiadania produktu lub nabycia usługi, a także uarunkoań lojalności obec marki; z rozój klienta ymaga rozpoznania zorcó dokonyanych yboró. Wsparcie analityczne zakresie yróżnionych działań marketingoych pozalających stymuloać reakcję behaioralną konsumentó najiększym stopniu opiera się na bloku analiz statystycznych, do których pierszej kolejności należy zaliczyć analizę spółzależności oraz modeloanie z prognozoaniem, ieloymiaroe analizy porónacze i rekurencyjnego podziału oraz grupoania, a także reguły asocjacyjne i sekencyjne. By dość skomplikoany aparat narzędzioy mógł być z poodzeniem ykorzystany, konieczna jest rónież ażna umiejętność izualizacji ynikó i ich eksplikacja kategoriach iedzy marketingoej. Bez tych dodatkoych atrybutó ynik pracy analityka pozostanie sztuką nierozpoznaną, a przecież nooczesnym marketingu relacyjnym będący nie do przecenienia. Prof. dr hab. małgorzata rószkieicz Szkoła Głóna handloa Warszaie Absolentka Szkoły Głónej Handloej Warszaie (óczas Szkoły Głónej Planoania i Statystyki). W 1986 roku otrzymała tytuł doktora nauk ekonomicznych ramach specjalizacji statystyka i demografia, 1992 roku tytuł doktora habilitoanego, a 2011 roku profesora nauk ekonomicznych. Obecnie jest profesorem Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głónej Handloej Warszaie. Kieruje Zakładem Metod Badań Marketingoych. Se prace naukoe realizuje ramach trzech specjalizacji badaczych: statystyki, demografii i badań marketingoych. Współpracuje z agencjami badaczymi jako konsultant z zakresu badań ilościoych. Należy do Międzynarodoego Stoarzyszenia Badań Statystycznych (IASA), Europejskiego Toarzysta Ekonomii Ludnościoej (ESPE) oraz Europejskiego Stoarzyszenia Badań Ludnościoych (EAPS). Wiceprzeodnicząca Kapituły programu ARIADNA. F20 fenomen czy choroba? Schizofrenia należy do grupy chorób, która generuje jedne z najyższych kosztó refundacji lekó. Ordynacja lekarska na leki z tej grupy jest stale poddaana szczegółoej analizie poszukianiu ziązkó przyczynoo-skutkoych pomiędzy modelami klinicznymi, a praktykami farmakologicznymi. W celu opisania zachodzących procesó problem zostanie przedstaiony postaci reguł i siły ziązkó między nimi przy użyciu m.in. technik asocjacji. W trakcie ystąpienia zaprezentujemy, czy dotychczasoe działania tym zakresie spoodoały obniżenie liczby recept ystaianych z rozpoznaniem innym niż F20 generując koszty podlegające zrotoi do NFZ. Pokażemy, czy liczba i skala fraudó płya na statystyczny stan zdroia populacji na Śląsku. renata Merta Kieronik Działu monitoroania I Analiz, Śląski OW NFZ Katoicach Ukończyła studia informatyczne na Uniersytecie Śląskim Katoicach oraz studia zakresie informatyki i ekonometrii na Politechnice Śląskiej Gliicach. Od 2000 roku ziązana z Śląskim OW NFZ Katoicach (poprzednio ŚRKCh). Od 2000 roku autorka lub spółautorka noatorskich roziązań informatycznych zakresie monitoroania rozchodu lekó (m.in. programy seli mmuno, SWGL, HERMES), czy też systemu przydzielania numeró recept NuRec oraz lokalnego projektu elektronicznej recepty. Od 2006 roku kieruje działem, którego zadaniem jest monitoroanie spraozdaczości zakresie refundacji lekó i ordynacji lekarskiej, prognozoanie kosztó refundacji, ykryanie nadużyć obszarze refundacji cen lekó i śiadczeń. grzegorz Zagórny Naczelnik Wydziału gospodarki Lekami Śląski OW NFZ Katoicach Ukończył Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej, członek Śląskiej Rady Aptekarskiej, od 2001 r. członek zespołu ds. polityki lekoej przy Ministrze Zdroia, latach Prezes Izby Gospodarczej Apteka Polska, 2007 Dyrektor DGL Centrali NFZ. Współautor systemó: analiz refundacji lekó FARMSTAD, elektronicznego monitoringu rozchodu lekó Chemioterapia, analiz ordynacji lekarskiej i modeli refundacyjnych, spółtórca projektó Recepta elektroniczna i Europejski Rejestr Usług Medycznych. Tórca idei terapeutycznych programó lekoych, które jako piersze zaistniały na terenie Śląska. Pomysłodaca ykorzystania narzędzi data mining do poszukiania niepraidłoości sferze refundacji. Dzięki zdefinioaniu ysoce specyficznych arunkó analitycznych i unikalnym skali kraju ykorzystaniu narzędzi fraud detection zespół, którym kieruje osiąga najlepsze yniki ykryaniu niepraidłoości dotyczących refundacji śiadczeń i lekó. Statystyczne sparcie procesu zarządzania ierzytelnościami z ykorzystaniem IBM SPSS Modeler Działając branży indykacyjnej, EOS KSI Polska ma do czynienia z szerokim spektrum ierzytelności. Różnią się one pod zględem ieku (od nieprzeterminoanych do ieloletnich), branżą (banki i instytucje finansoe, branża telekomunikacyjna, firmy sprzedaży bezpośredniej i iele innych), artością (od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych), typem (osoby fizyczne i podmioty prane) i ieloma innymi cechami. Na różnych etapach dochodzenia ierzytelności inne cechy lub zestay cech mogą mieć istotne znaczenie. Różnego rodzaju działania lub zestay działań mogą mieć pły na skuteczność odzyskiania ierzytelności. Przy pomocy narzędzia IBM SPSS Modeler budoane są modele predykcyjne dostarczające Działoi Operacyjnemu informacje na temat jakości analizoanego portfela, jeszcze przed rozpoczęciem działań. Analizując sekencję podjętych spraach działań, eliminoane są te nieefektyne i skazyane są te, które ziększają pradopodobieństo sukcesu. Wykryając przypadki odstające od przeciętnej, możlie jest zastosoanie indyidualnego podejścia takich spraach. Sebastian Ćmak dyrektor Działu IT, EOS KSI Polska Absolent kierunku Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji ydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszaskiej. Od 12 lat ziązany z rynkiem indykacyjnym. W przeszłości ziązany z firmami Intrum Justitia, Kasolvenzia Holding i EOS International Beteiligungs-Veraltungsgesellschaft. Obecnie Dyrektor Działu IT firmie EOS KSI Polska. IBM SPSS Modeler i IBM SPSS Collaboration & Deployment Services modeloanie to nie szystko! IBM SPSS Modeler to nie tylko narzędzie do modeloania danych. Dzięki sojej szerokiej funkcjonalności, połączeniu z IBM SPSS Collaboration & Deployment Services, może być ykorzystany do ielu innych celó ziązanych z analizą danych i raportoaniem. W czasie prezentacji przedstaione zostaną przykładoe zastosoania narzędzi IBM SPSS BZWBK. Omóiona będzie m.in. integracja danych i proces ETL, generoanie raportó ad-hoc i raportó cyklicznych, automatyzacja zadań, ersjonoanie oraz dystrybucja raportó. Co ażne, szystkie poyższe zadania mogą być realizoane przez osoby bez specjalistycznej iedzy informatycznej, a często naet przy minimalnej iedzy z zakresu oprogramoania IBM SPSS. Zaletą zastosoanych roziązań jest ich elastyczność, prostota i krótki czas drożenia. Dobrze pisuje się to też praktykę, która przed zainestoaniem noe oprogramoanie specjalistyczne zaleca analizę możliości ykorzystyania funkcjonalności oprogramoania już posiadanego. Bartosz Jędrzejczak Analityk danych, Bank Zachodni WBK Z ykształcenia informatyk (specjalizacja: inteligentne systemy spomagania decyzji), absolent Politechniki Poznańskiej. Od początku 2006 r. pracuje Banku Zachodnim WBK jako analityk danych. Opiekun środoiska analitycznego BZWBK. Aktualnie zajmuje się analizą danych typu ad-hoc oraz roziązaniami raportoymi technologii OLAP. Windykacja jak ykorzystać data mining? Data mining rozumiany jako metoda podnoszenia jakości decyzji biznesoych. Znajduje zastosoanie tych obszarach, których zjaiska mają charakter masoy, a danych jest dużo. Jednak nie oznacza to, że mają dużą artość yjaśniającą, a sukcesy obarczone są niską marżą. Takim obszarem jest indykacja długó. W trakcie ystąpienia pragnę zaprezentoać efekt kilkuletnich dośiadczeń analizach z obszaru indykacji postaci soistej mapy analitycznej. Na mapie zostaną oznaczone przede szystkim następujące obiekty : z co indykacji jest problemem biznesoym, który może zostać roziązany przy pomocy data mining? z jakie dane są artościoe i jak należy je gromadzić? z jakie analizy arto realizoać, jakim celu i pod jakimi arunkami? z gdzie tkią pułapki i jak można starać się je ominąć? Przemysła Budzeski menedżer ds. analiz Statystycznych I data mining, Absolent Instytutu Socjologii Uniersytetu Jagiellońskiego Krakoie. Pracuje na stanoisku Menedżer ds. analiz statystycznych i data mining. Głóny obszar zainteresoań zaodoych to analityczne sparcie podejmoania decyzji szeroko rozumianej branży finansoej (CRM analityczny, indykacja, ykryanie fraudó). W ramach projektó realizoanych przez spółpracuje z takimi instytucjami jak: PKO BP, BZ WBK, BRE Bank, BNP PARIBAS, EOS KSI. Współautor roziązań m.in. z zakresu indykacji. Proadzi szkolenia z zakresu statystycznej analizy danych, raportoania i data mining.

4 Ważny problem, kiepskie dane narzędzia analityczne dla zmiennych nominalnych Część informacji pochodzących z badań sondażoych (np. dane metryczkoe) dostępna jest jedynie formie zmiennych nominalnych, do których nie należy stosoać iększości popularnych metod statystycznych (m.in. takich jak analiza czynnikoa czy spółczynnik korelacji r Pearsona). Co zrobić, kiedy dla yjaśnienia struktury ażnych zjaisk dostępne są tylko zmienne nominalne? Po jakie procedury sięgnąć? Jakie są ich ograniczenia, a jaka artość eksplanacyjna? W prezentacji omóione zostaną narzędzia analityczne użyteczne dla tego typu problemó badaczych, które upraniony sposób zastosoać można do zmiennych nominalnych i zero-jedynkoych (m.in. analiza asocjacji, analiza skupień metodą k-średnich, drzea decyzyjne). Dane o czytelnictie zilustrują ich zastosoania eksplanacyjne. Izabela Koryś Socjolog, Instytut Książki I Czytelnicta, Biblioteka Narodoa Socjolog, praconik naukoy Instytutu Książki i Czytelnicta BN oraz dyrektor Obseratorium Regionalnych Rynkó Pracy, cześniej badacz i koordynator projektó badaczych Międzynarodoej Organizacji ds. Migracji. Laureatka nagrody im. Floriana Znanieckiego poznaanej przez PTS. Zaodoo zajmuje się projektoaniem schemató badaczych oraz interpretacją ynikó badań zlecanych zenętrznym firmom badań społecznych. Interesuje się społeczną dystrybucją kompetencji poznaczych i społecznych kontekście potrzeb polskiego rynku pracy oraz aplikacją standardoych technik badaczych do trudnych grup respondentó i nietypoych zagadnień społecznych. Autorka artykułó i publikacji języku polskim i angielskim. Różnica odległości Ja realnego od Ja idealnego jako predyktor zachoań konsumentó W psychologii użya się dóch pojęć Ja realne i Ja idealne. Ja realne (jaki jestem) to aktualny obraz naszej osoby, czyli jak samych siebie idzimy i oceniamy. Ja idealne (jaki chciałbym być) to obraz naszej osoby, do którego dążymy, coś co stanoi przedmiot naszej aspiracji. Przyjęcie założenia, że na obraz Ja może się składać zespół cech osoboości, umożliia nam pomiar Ja realnego i Ja idealnego i obliczenie różnicy pomiędzy oba rodzajami Ja. Badania psychologiczne pokazują, że ielkość tej różnicy może mieć pły na postay i zachoanie człoieka. W soim ystąpieniu chciałbym odpoiedzieć na pytanie, czy ielkość różnicy pomiędzy Ja realnym a Ja idealnym ma pły na postay i zachoania konsumentó. Czy, na przykład, osoby o dużej odległości Ja realnego od Ja idealnego mają inne postay obec zakupó, reklam czy promocji sprzedaży porónaniu z osobami, których Ja realne jest podobne do Ja idealnego. Paeł Wójcik Wiceprezes, 4P Research Mix Doktor psychologii, latach praconik naukoo-dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniersytetu Warszaskiego. W latach kieronik projektu, a następnie dyrektor badań agencji badaczej DEMOSKOP. Od 1996 do 2008 roku członek zarządu agencji IQS and QUANT Group. Obecnie iceprezes agencji badań marketingoych 4P Research Mix. Specjalizuje się badaniach osoboości i motyacji konsumentó, badaniach psychograficznych i styló życia oraz badaniach segmentacyjnych. Członek ESOMAR (Europejska Organizacja Badań Rynku) i PTBRiO (Polskie Toarzysto Badaczy Rynku i Opinii). Wykorzystanie programu IBM SPSS badaniach statystycznych z brakami odpoiedzi W badaniach statystycznych jednym z poażniejszych błędó nielosoych, istotny sposób rzutujących na jakość ynikó, są braki odpoiedzi. Występują one zaróno badaniach częścioych i pełnych oraz nie mają charakteru czysto losoego. Głónym celem ystąpienia jest przybliżenie uczestnikom konferencji podejścia kalibracyjnego jako metody ykorzystyanej badaniach statystycznych z brakami odpoiedzi. Rozażania teoretyczne zilustroane zostaną praktycznym ykorzystaniem kalibracji rzeczyistych badaniach statystycznych z użyciem aplikacji G-Calib zaimplementoanej środoisku programistycznym SPSS przez Belgijski Urząd Statystyczny. Pokazane zostaną rónież możliości zsynchronizoania z programem SPSS darmoego pakietu R i ykorzystania ybranych bibliotek, kontekście podejścia kalibracyjnego, na potrzeby badań z brakami odpoiedzi. marcin Szymkoiak Adiunkt, Katedra Statystyki, uniwersytet Ekonomiczny Poznaniu Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się statystyce oraz jej zastosoaniach różnych dziedzinach życia. Absolent Uniersytetu im. Adama Mickieicza Poznaniu (matematyka) i Akademii Ekonomicznej Poznaniu (ekonomia). Na co dzień adiunkt Katedrze Statystyki Uniersytetu Ekonomicznego Poznaniu i praconik Ośrodka Statystyki Małych Obszaró Urzędu Statystycznego Poznaniu. Zainteresoania naukoe koncentrują się na metodzie reprezentacyjnej, statystyce małych obszaró, statystyce matematycznej i ykorzystaniu metod ilościoych badaniach rynku. Autor i spółautor opracoań pośięconych estymacji pośredniej, kalibracji i statystyce matematycznej. Prelegent na ielu konferencjach krajoych i zagranicznych, na których miał przyjemność ygłaszać referaty pośięcone statystyce i jej zastosoaniom ekonomii. Przelotny flirt czy trały romans? Jak spradzić, co łączy mklienta z innymi bankami Banki porónaniu z innymi firmami dysponują bardzo dużą ilością szczegółoych informacji o soich klientach. Pomimo posiadania iedzy zaartej bazach danych, banki proadzą intensyne badania łasnych klientó. Jednym z badanych obszaró jest posiadanie przez klientó produktó innych bankach. Całościoego obrazu klienta mbanku dostarczają dopiero analizy opierające się na różnych źródłach. Chociaż każde ze źródeł informacji ma soje ady i ograniczenia, to jednak źródła te zajemnie się uzupełniając pozalają na przybliżenie się do iedzy o korzystaniu przez naszych klientó z produktó bankó konkurencyjnych. łukasz Pyfel Analityk, departament Client Lab, mbank Doktorant Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniersytetu Łódzkiego. Absolent socjologii na Uniersytecie Łódzkim oraz studió Metody Statystyczne Biznesie na Uniersytecie Warszaskim. Jego zainteresoania naukoe i zaodoe koncentrują się okół socjologii ekonomicznej oraz metodologii badaczej. Jak ykorzystać innoacyjne techniki zbierania danych badaniu branży medycznej/farmaceutycznej środoisku międzynarodoym? Branża farmaceutyczna realizuje duże budżety badacze, ale ykorzystane są one raczej zakresie badań reklamy, U&A, nie badania naz. Chciałbym zrócić uagę na to, jak ażne jest dobranie nazy leku przypadku ejścia na rynek międzynarodoy. 1. Jak przygotoać badanie tak, by dało jak najięcej skazóek dla procesu torzenia ostatecznej nazy dla zróżnicoanego rynku międzynarodoego? 2. Jak storzyć odpoiedni panel lekarzy/farmaceutó różnych krajach i przeproadzić konkurencyjne cenoo a jednocześnie iarygodne badania CAWI o tak trudnej tematyce i tak trudnym środoisku branżoym? 3. Zastosoanie CAWI yiadach z lekarzami i farmaceutami różnych krajach jak przeproadzić iarygodne badanie na różnych rynkach, z tak trudnym respondentem? marcin Rzepka Kieronik działu Badań, PMR Research Ukończył studia socjologiczne na Uniersytecie Wrocłaskim. Pracoał na stanoisku starszego badacza Pentor/Research International oraz PKO Banku Polskim jako Naczelnik Wydziału Badań. W PMR Research objął stanoisko Kieronika Działu Badań. Jego dośiadczenie obejmuje badania konsumenckie, B2B oraz badania efektyności organizacji. Poza sektorem finansoym, realizoał projekty z różnych branż tym FMCG, telekomunikacja czy IT. Nieklasyczne metody popray jakości ynikó badań ankietoych z ykorzystaniem ieloymiaroej analizy statystycznej Roziązaniem problemó ziązanych z niedostateczną liczebnością próby, a co się z tym iąże niezadoalającą jakością ynikó dla złożonych przekrojó danych, ydaje się być zastosoanie nooczesnych, nieklasycznych metod estymacji pośredniej. Wykorzystuje się nich informacje dodatkoe pochodzące z innych źródeł. Dzięki takiemu podejściu możlie jest dostarczenie informacji na niższym poziomie agregacji ynikó, naet przy nieielkiej lub naet zeroej liczebności próby dla danej subdomeny. Wśród metod tych yróżnia się iteracyjne dopasoanie proporcjonalne (Iterative Proportional Fitting, IPF) służące do przeażania i rozszacoania częstości tabelach kontyngencji pochodzących z badań częścioych oparciu o liczebności brzegoe pochodzące z innych, pełnych źródeł. Uzyskane ten sposób szacunki charakteryzują się lepszą jakością niż dane ejścioe ziększając zasób informacyjny badania. Wykorzystanie analizy loglinioej umożliia pełną automatyzację tego procesu dla tabel o doolnych ymiarach i dla doolnej liczby ariantó cech poszczególnych zmiennych torzących tabele. Rozażania mają charakter teoretyczno- -empiryczny. W części teoretycznej zostaną opisane założenia metody IPF oraz jej zastosoanie badaniach proadzonych innych krajach. W części empirycznej przedstaione zostanie badanie symulacyjne, którego celem będzie eryfikacja jakości szacunkó uzyskanych na podstaie zastosoania iteracyjnego dopasoania proporcjonalnego z ykorzystaniem funkcjonalności oprogramoania IBM SPSS. Wojciech Roszka Ekspert ds. badań ILościoych, uniwersytet Ekonomiczny Poznaniu Absolent kierunku Informatyka i ekonometria na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniersytet Ekonomiczny) Poznaniu, student dziennych studió doktoranckich Katedrze Statystyki na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na sojej macierzystej uczelni. Naukoo zajmuje się metodami statystycznej integracji danych na potrzeby spisu irtualnego oraz implementacją nooczesnych metod ieloymiaroych badaniach rynku. Dodatkoo zatrudniony jest na Uniersytecie charakterze eksperta ds. badań ilościoych, gdzie ramach unijnego projektu Kadry dla Gospodarki zajmuje się badaniem losó absolentó oraz badaniem stopnia dostosoania umiejętności studentó do potrzeb przyszłych pracodacó. Realizacja badań losó zaodoych absolentó na przykładzie Biura Karier UJ 1. Jak to robią inni metody monitoroania losó absolentó na przykładzie Austrii, Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. 2. Cel realizoanych badań przedstaienie sytuacji absolentó na rynku pracy/edukacji oraz prezentacja najażniejszych, z punktu idzenia uczelni, obszaró badaczych. 3. Metodologia charakterystyka populacji badaczej oraz sposoby gromadzenia danych teleadresoych. Czy ysoka zrotność to synonim sukcesu badaczego? 4. Narzędzia ykorzystyane do realizacji badań platforma badacza IBM SPSS Data Collection, jako innoacyjne narzędzie uspraniające pracę badaczy i ułatiające kontakt z respondentem. 5. Czy idealne dopasoanie jest możlie? rynek edukacji a rynek pracy Agnieszka Dudziak Kieronik Biura Karier UJ, uniwersytet Jagielloński krakoie Kieronik Biura Karier UJ od 2001 roku i akademicki doradca zaodoy. Autorka artykułó i projektó szkolenioych z zakresu rynku pracy i procesó rekrutacji. Członek Europejskiego Stoarzyszenia Doradcó Zaodoych FEDORA. Prezes drugiej kadencji Jagiellońskiego Klubu Biznesu. Przeodniczy pracom grupy zadanioej Badanie losó absolentó ramach Małopolskiego Partnersta na rzecz Kształcenia Ustaicznego. Czas olny pochodna czy determinanta pozycji społecznej Pozycja społeczna, jaką zajmują jednostki strukturze społecznej, jest yznaczana przez czynniki statusu, które opierają się na takich skaźnikach jak: poziom ykształcenia, dochody, prestiż ykonyanego zaodu, styl życia. Do stylu życia należy rónież sposób spędzania czasu olnego. Nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć, jakim kierunku przebiega zależność pomiędzy sposobem spędzania olnego czasu, a pozycją społeczną ale da się pokazać, że taki ziązek istnieje. Na podstaie danych pochodzących z Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego z roku 2008 chciałabym tę zależność zaprezentoać.

5 dzień 30 rześnia 9 11 Przeproadzone analizy pozolą pokazać, jakie jest rozumienie olnego czasu, jaka aktyność nim ystępuje śród respondentó najczęściej, czy ma ona ziązek z pozycją społeczną, i odniesieniu do jakich aspektó czasu olnego ziązek ten jest najsilniejszy, czy poza pozycją społeczną istnieją jeszcze inne czynniki demograficzno-społeczne, takie jak np. płeć, iek, miejsce zamieszkania itp., które mają pły na postay obec czasu olnego i na sposób jego spędzania? dr hab. Maria Naojczyk doktor socjologii, Akademia górniczo-hutnicza Krakoie Praconik Wydziału Humanistycznego AGH. Jej zainteresoania obejmują zagadnienia z zakresu socjologii ekonomicznej, socjologii pracy i zarządzania, zarządzania między-kulturoego, metodologii, statystyki, metod ilościoych socjologii. Aktyny członek toarzyst socjologicznych: przeodnicząca Oddziału Toruńskiego PTS, członek zarządu Oddziału Krakoskiego PTS, od 2005 spółprzeodnicząca Komitetu Badaczego Socjologii Ekonomicznej ESA. Autorka ponad trzydziestu publikacji naukoych. 2. dzień 30 rześnia Dashboard potrzeba czy moda? Wizualizacja informacji spierających procesy decyzyjne W celu spierania procesó decyzyjnych firmach i różnego typu instytucjach draża się systemy klasy Business Intelligence. Za tym pojęciem kryją się dużej mierze technologie informatyczne umożliiające torzenie raportó, tym tz. dashbordy (kokpity, pulpity). Czym one są? Czy to tylko specyficzna forma izualizacji informacji, czy też ściśle określony zesta informacji, a może konfiguracja obu tych elementó? W jakim stopniu ażna jest dashbordach możliość ich automatycznej aktualizacji oraz interakcja poprzez drill-don itp.? W końcu, czy tego typu narzędzia są użyteczne dla analityka użyającego na co dzień narzędzia statystyczne i data mining, czy też są one adresoane do osób, których iedza statystyczna jest mocno ograniczona? Janusz Wachnicki dyrektor Konsultingu I Szkoleń, Dyrektor konsultingu i szkoleń. Wykładoca proadzący szkolenia dotyczące metodologii i technik statystycznych oraz data mining. Na co dzień bierze udział i zarządza projektami konsultingoymi z zakresu roziązyania problemó biznesoych z użyciem data mining i klasycznych technik badania rynku. Specjalizuje się analizach zachoań klientó instytucji finansoych. Mapy co i jak można zaprezentoać IBM SPSS Statistics 20 W najnoszej ersji programu IBM SPSS Statistics zaimplementoana zostanie możliość izualizacji danych na mapach. Głóną zaletą prezentoania danych na mapach jest możliość ich osadzenia ich naturalnym kontekście grafika, która pokazuje dane zupełnym oderaniu od ich naturalnego środoiska, ymaga od odbiorcy dużo iększego zaangażoania, przez co informacje, które niesie mogą zostać przeoczone. Z sytuacją przeciną mamy do czynienia, gdy skonstruujemy grafikę ten sposób, że niektóre z jej elementó będą intuicyjnie rozumiane przez odbiorcę. Wizualizując dane odnoszące się jakiś sposób do podziału terytorialnego, z pomocą torzeniu łato przysajalnych przez odbiorcę grafik mogą przyjść nam łaśnie mapy. W trakcie ystąpienia zaprezentoane zostaną przykłady zastosoań możliości, jakie daje ersja 20. programu IBM SPSS Statistics zakresie spomnianego typu izualizacji. Przedstaiane grafiki będą miały na celu omóienie technicznych zagadnień ziązanych z prezentacją danych na mapach, jak i zainspiroanie do tórczego ykorzystania noych funkcjonalności programu codziennej pracy. Krzysztof Kusch Konsultant ds. roziązań ANALItycznych I data mining, Absolent socjologii Akademii Górniczo- -Hutniczej Krakoie oraz Uniersytetu Jagiellońskiego Krakoie o specjalizacji badania społeczne i analiza danych. W SPSS Polska pracuje od 2010 roku na stanoisku Konsultant ds. roziązań analitycznych i data mining, gdzie skupia się szczególnie na roziązaniach analitycznych dla sektora bankoego, ubezpieczenioego i farmaceutycznego (CRM analityczny, prognozoanie sprzedaży), a także na kestiach ziązanych z izualizacją danych i raportoaniem. Proadzi szkolenia z zakresu statystycznej analizy danych. Ocena ryzyka i przecidziałanie praniu pieniędzy oraz finansoaniu terroryzmu PKO BP Pranie pieniędzy jest nieodłącznym elementem funkcjonoania śiata przestępczego. Legalne ykorzystanie brudnych pieniędzy przez przestępcó ymaga cześniejszego zatarcia źródła ich pochodzenia. W trakcie ystąpienia zaprezentoane zostanie podejście Banku PKO BP do oceny ryzyka ystępoania prania pieniędzy z uzględnieniem takich obszaró jak: naiązyanie spółpracy z noymi klientami, ocena ryzyka dla klientó istniejących, analiza i monitoring transakcji, eryfikacja transakcji zagranicznych, identyfikacja sankcji i osób na eksponoanych stanoiskach politycznych, ielokanałoość obsługi oraz integracja z systemami bankoymi i iele innych. Stefan Bryndza PKO Bank Polski Od 2005 r. praconik Poszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski. Od 2007 r. spółodpoiedzialny Banku za tematykę przecidziałania praniu pieniędzy oraz finansoania terroryzmu. Członek Zespołu Projektoego odpoiedzialnego za implementację Banku ymagań Dyrektyy 2005/60/WE oraz znoelizoanej ustay o przecidziałaniu praniu pieniędzy oraz finansoaniu terroryzmu. Absolent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniersytetu Lubelskiego oraz Podyplomoego Studium Zarządzania Ryzykiem Instytucjach Finansoych SGH. Trendsetter a spamer Celem zaprezentoanej analizy będzie jasne scharakteryzoanie trendsetteró, czyli useró aktynie uczestniczących życiu portalu, popularnych śród ielu innych użytkonikó, których każda iadomość czy staiony link spotyka się z aktynym i gorącym przyjęciem innych użytkonikó yrażonym poprzez liczbę kliknięć, liczbę komentarzy czy przyznanych lubię to, od spameró czyli useró, którzy zasypują innych dużymi ilościami treści bez reakcji. Do analizy zostaną ykorzystane dane behaioralne oraz dane pochodzące z eksperymentu ankietoego przeproadzonego na portalu NK.pl, którym badano zasięg społeczny różnych użytkonikó portalu oraz jego determinanty. Piotr Janczeski researcher-manager, Nasza Klasa Absolent Metod Ilościoych SGH, pracoał MillardBron SMG-KRC, TNS OBOP, Gemius SA, 4P Research Mix. Realizoał zaróno projekty typoo badacze, jak i przedsięzięcia interdyscyplinarne. W Naszej Klasie kieruje Działem Badań Ilościoych. Case Management monitoring, obsługa i raportoanie spra obszarze ykryania i przecidziałania nadużyciom Uruchomienie skutecznego procesu przecidziałania nadużyciom nie kończy się na drożeniu analitycznego systemu ykryania przypadkó podyższonego ryzyka nadużyć. Systemy analityczne zazyczaj dostarczają odpoiedź na pytanie: które zachoania i z jakich poodó należy uznać za podejrzane, ciąż jednak poruszamy się sferze niepotierdzonych podejrzeń, a nie faktó. Ogólnie rzecz ujmując, rola systemó zarządzania spraami rozpoczyna się tam gdzie kończy się funkcja analitycznych systemó ykryania nadużyć, przy czym rzeczyistości istnieje iele różnych poiązań i zależności pomiędzy tymi doma systemami (gromadzenie i ymiana danych, alerty, notyfikacje, raportoanie, itp.). Niniejsza prezentacja pośięcona jest omóieniu roli systemó zarządzania spraami ykryaniu nadużyć ze szczególnym uzględnieniem organizacji procesu obsługi spra oraz przedstaieniu interakcji zachodzących pomiędzy systemem analitycznym, a systemem zarządzania spraami. Julian Kiełbasa Kieronik Projektó Wdrożenioych W Dziale Konsultingu i Szkoleń Absolent Wydziału Inżynierii Elektrycznej Politechniki Krakoskiej i Master of Business Administration z obszaru zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi National Louis University. Ukończył studia podyplomoe z zarządzania strategicznego Wyższej Szkole Biznesu Noym Sączu oraz kursy z zarządzania projektami edług metodyk PMI i Prince 2. Na co dzień odpoiada za zarządzanie projektami konsultingoymi z zakresu roziązyania problemó biznesoych z użyciem data mining i aplikacji predykcyjnych. W ramach projektó realizoanych przez spółpracoał z takimi Klientami jak: PKO BP, BZWBK, BRE Bank, Paribas-Fortis Bank, Ministersto Finansó RP, Philip Morris i z ieloma innymi. SPSS domu medioym, czyli jak liczby i analizy przekuć na efekt działań reklamoych Czy tego chcemy, czy nie szyscy jesteśmy odbiorcami reklam. Nie zasze zdajemy sobie jednak spraę, że za blokami reklamoymi, jakimi torturują nas stacje teleizyjne, setkami tablic reklamoych mieście i każdym radioym spotem kryją się skomplikoane badania, analizy i zestaienia. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z procesem planoania kampanii reklamoej od momentu określenia jej celu aż po ocenę ynikó. Przykłady zrealizoanych badań przybliżą sposób idzenia rynku, obecnych na nim marek, zasady rządzące doborem medió do kampanii oraz metody spomagające decyzje dotyczące ykorzystania budżetu reklamoego. dagmara Robak Partner, Business Planning, Mindshare Polska Odpoiada za zarządzanie i rozój działu Business Planning oraz planoanie i organizację projektó badaczych. Specjalizuje się doradztie strategicznym, opracoyaniu kompleksoych strategii działań reklamoych oraz realizacji projektó badaczych dla klientó firmy. Ponadto nadzoruje prace zespołu CATI. W sojej ponad 10-letniej karierze zaodoej realizoała projekty m.in. dla domu medioego OMD i Mediatak. Z Mindshare Polska ziązana od 2006 roku. Absolentka Szkoły Głónej Handloej na kierunku Metody Ilościoe i Systemy Informacyjne. Tytuł MBA zdobyła Wyższej Szkole Biznesu, National Louis University Noym Sączu. Co poinieneś iedzieć o soich praconikach? Badanie zaangażoania praconikó Badanie Zaangażoania Praconikó to noatorskie podejście ykraczające poza dotychczas stosoaną ocenę samej satysfakcji praconikó. Najnosze yniki badań pokazują, że gotoość do działania oraz akceptacji i spierania zmian organizacji ziązane są ze stopniem zaangażoania praconikó, a nie samą satysfakcją. Dlatego nasza metoda koncentruje się na badaniu zaangażoania praconikó. Poziom zaangażoania praconikó danej firmy proponujemy mierzyć za pomocą Indeksu Zaangażoania Praconikó. Szczegółoej diagnozie poddaane są działania podejmoane organizacji (np. motyoanie, kultura organizacyjna, przekazyanie iedzy) oraz poziom kapitału ludzkiego (np. rozój kariery, ocena przełożonego, ocena zespołu, ocena zarządu, specyfika pracy itp). Kluczoe czynniki płyające na zaangażoanie szacoane są za pomocą modeloania strukturalnego (metodą PLS). Głóne korzyści biznesoe to pomiar zaangażoania praconikó (rónież czasie) oraz ocena efektyności działań podejmoanych organizacji kontekście kapitału ludzkiego. Podsumoując, metoda ta pozala na diagnozoanie czynnikó sprzyjających budoaniu efektynie działającej organizacji. Agnieszka Fronczyk Statystyk-Konsultant, GfK Polonia Absolentka Instytutu Socjologii (specjalizacja: socjologia matematyczna) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniersytetu Warszaskiego. Od początku ziązana z instytutem GfK Polonia, gdzie pracuje od 2001 roku zespole metodologicznym na stanoisku statystyk-konsultant. Specjalizuje się badaniach conjointoych, segmentacjach oraz modeloaniu strukturalnym. W kręgu jej zainteresoań znajdują się rónież badania społeczne, m.in. badania praconicze.

6 10 2. dzień 30 rześnia System Informatyczny Syriusz jako źródło danych lokalnej polityce zatrudnienia SI Syriusz jest systemem transakcyjnym, którego podstaoym zadaniem jest sparcie procesu zarządzania urzędem pracy, eidencjonoania jego działań oraz gromadzenia danych o bezrobotnych i poszukujących pracy. Patrząc z perspektyy administratora systemu i osoby pracującej z tym systemem, bardzo dobrze realizuje on soje cele. Gromadzi i przetarza szereg danych, stając się podstaoym źródłem zasilającym statystykę publiczną rynku pracy. Jednak z drugiej strony możliości raportoe systemu, realizoane poprzez moduł spraozdaczości lokalnej i generoania zapytań złożonych, pozalają ykorzystać tylko nieielką część zgromadzonych danych, ograniczony sposób zaspokajając potrzeby informacyjne urzędu. Prezentacja pośięcona będzie dośiadczeniom z drożenia roziązania Poiatoym Urzędzie Pracy Dębicy, jego zastosoaniom działaniach urzędu oraz korzyściom, jakie yniknęły ze spółpracy z. Grzegorz Śider Starszy Informatyk, Poiatoy Urząd Pracy Dębicy Absolent Wyższej Szkoły Informatyki i Za rządzania Rzeszoie. Programista baz danych. W Poiatoym Urzędzie Pracy Dębicy pełni rolę informatyka i administratora SI Syriusz. Zajmuje się opracoyaniem i obróbką danych statystycznych dla potrzeb Urzędu. Od początku uczestniczy pracach nad storzeniem i udoskonaleniem SI Syriusz. Od 2 lat jest użytkonikiem narzędzi IBM SPSS Zastosoanie SPSS Complex Samples analizie danych z badań, których stosoany był złożony schemat losoania Zastosoanie analizy skupień metodą k-średnich na przykładzie profili artości realizoanych pracy zaodoej W ielu badaniach stanu zdroia ludności, opinii publicznej, sondażoych, stosoany jest złożony schemat losoania, polegający na pobieraniu próby kilku etapach, z podziałem badanych na arsty i zespoły. Taki schemat zapenia losoy dobór próby przy optymalnym ykorzystaniu posiadanych środkó. Do oszacoania błędu estymoanych parametró należy stosoać metody statystyczne, które uzględniają fakt takiego schematu losoania. W trakcie prezentacji za przykład posłużą yniki badania rozposzechnienia problemó zdroia psychicznego (EZOP-Polska) przeproadzonego na losoej próbie mieszkańcó Polski. Jednym z podstaoych motyatoró ludzkich działań jest yznaany system artości. Każde nasze zachoanie podejmoane jest z przyjemnością kiedy ziązane jest z realizacją ażnych dla nas artości. Natomiast sytuacji, gdy działanie zagraża tym artościom brakuje nam motyacji do angażoania się takie działania. Oczyiście ta sama zasada oboiązuje nasze zachoania sytuacji pracy. Problematyka systemu artości yznaanego przez praconikó ydaje się szczególnie ażna tam, gdzie organizacji zależy na akceptacji przez praconikó artości pisanych tz. kulturę organizacyjną. Referat przedstaia nioski z badań przeproadzonych przy pomocy Kestionariusza Wartości i Motyó Pracy autorsta Bajcar, Borkoskiej, Czer i Gąsioroskiej, śród dorosłych pracujących. Efektem tych badań jest yodrębnienie pięciu profili artości motyujących człoieka sytuacji pracy. Uzyskane profile postały przy zastosoaniu analizy skupień metodą k-średnich pakiecie IBM SPSS. Dr Daniel Rabczenko Biostatystyk, Narodoy Instytut Zdroia Publicznego Państoy Zakład Higieny Biostatystyk, pracuje Narodoym Instytucie Zdroia Publicznego Państoym Zakładzie Higieny, Zakładzie-Centrum Monitoroania i Analiz Stanu Zdroia Ludności. Zajmuje się analizą różnego rodzaju danych epidemiologicznych. dr Agnieszka Czer Adiunkt, Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocłaska Z ykształcenia psycholog. Jej zainteresoania naukoe skupiają się na funkcjonoaniu człoieka sytuacji pracy. Autorka kestionariusza do pomiaru optymizmu, artykułó i książki Optymizm. Perspektya psychologiczna. Współautorka Kestionariusza Zainteresoań Zaodoych ykorzystyanego polskim doradztie zaodoym. atrakcje Da ieczory Krakoie Dobra zabaa nierozeralnie toarzyszy KORELACJOM, nie tylko trakcie dni konferencyjnych, ale także ieczorami. Szukamy dla Państa miejsc, które oddają atmosferę Krakoa i pozalają dobrze się czuć i baić. Mamy nadzieję, że tak samo będzie tym roku. 11 Drugiego ieczoru, 29 rześnia, przeniesiemy się do klubu Alchemia położonego sercu Kazimierza, dzielnicy słynącej z artystycznego klimatu, który dla ielu jest esencją Krakoa. Miejsce aangardoych koncertó muzycznych, ysta i happeningó artystycznych. Ten ieczór uśietni ystęp zespołu Très.b laureata nagrody Fryderyk 2011 kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Pierszego ieczoru, 28 rześnia, zapraszamy Państa tradycyjnie na poitalne spotkanie do klubu Mile Stone, mieszczącego się budynku hotelu Qubus. Przyjemny nastrój klubu jazzoego, spólna kolacja i dobra muzyka storzą odpoiednią atmosferę do konersacji przy inie. bardzo dobrze) operuje prostymi środkami yrazu (okal, gitara, bas, minimum elektroniki), co daje śietny efekt postaci muzyki zdolnej trafić do każdego. Odbieramy zakodoane dźiękach emocje i nastroje od melancholii po ekstazę dzięki czemu naet ktoś, kto nie zna angielskiego, yczuje, o co może chodzić piosenkach śpieanych przez Misię Furtak. Właśnie głos okalistki ydaje się najiększą siłą zespołu mocny sopran, który dolnych rejestrach sięga altu, przypomina nieco barę i skalę głosu Kate Bush. Napradę Misia robi ielkie rażenie i chociaż Très.b bliżej do alternatyy niż popoego mainstreamu, można oczekiać, że krótce Polka z Holandii zyska status jasno śiecącej międzynarodoej giazdy. Mirosła Pęczak, Polityka, :00 uroczyste rozpoczęcie konferencji 20:00-22:30 spólna kolacja To pradziy znak czasu: osiedleni Holandii Polka, Duńczyk i Amerykanin torzą muzykę, która śmiało przekracza szelkie bariery międzykulturoe. Płyta tercetu Très.b (chodzi o francuskie tres bien, czyli Nagrody czekają! Na zakończenie konferencji tradycyjnie daka emocji. Podczas tych kilku chil można stać się łaścicielem cennych i funkcjonalnych gadżetó. W tym roku przy odrobinie szczęścia będzie można yjechać z konferencji zbogaconym nie tylko o iedzę i kontakty, ale także o jedną z trzech yjątkoych nagród: zz ipad2 16GB zz aparat Panasonic Lumix DMC-FS16 zz zesta bezprzeodoy Logitech MK520. Na losoanie zapraszamy 30 rześnia o godz. 16:10 do sali A 19:45 zbiórka przy recepcji hotelu Qubus. Prosimy o punktualne przybycie i zabranie identyfikatoró. 19:50 przejazd do klubu Alchemia 20:00-3:00 impreza od 24:00 kursy busu do hotelu Qubus

7 sklepik konferencyjny 11 W trakcie KORELACJI zapraszamy do sklepiku konferencyjnego, gdzie mogą Państo nabyć ciekae i funkcjonalne gadżety firmoe SPSS Polska, do biura i nie tylko: z pendrive 8 GB z kubek z kubek IBM SPSS Modeler z kubek KORELACJE'11 z koszulka z podkładka pod mysz z izytonik skórzany z siatka baełniana z długopis z notatnik z skrobaczka do szyb z rękaicą z zaparzacz do herbaty z smycz krótka i długa. Dostępne będą rónież książki ydane bądź spierane przez. W tym noa pozycja autorsta prof. dr hab. Małgorzaty Rószkieicz Analiza klienta. Wszystkie cenach specjalnych dla uczestnikó konferencji. Analiza klienta [ ] ypełnia lukę praktycznego podejścia do zarządzania artością klienta, z uzględnieniem całego cyklu życia klienta firmie prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona Szkoła Głóna-Handloa Warszaie spss Polska ul. Racłaicka Krakó tel faks e [.predictivesolutions.pl[ Najiększą artością firmy są jej klienci. Minęły czasy, kiedy dominoał marketing masoy nakieroany na działania ATL. Obecnie dzięki rozojoi technologicznemu mamy możliość szerszej realizacji działań dopasoanych do indyidualnych potrzeb klienta. Proadzenie działań na rynkach nasyconych spraia, że szczególnie bolesna jest utrata klienta z poodu braku satysfakcji, zaś koszty utrzymania klientó są zdecydoanie niższe niż koszty pozyskania noych. Z drugiej strony może się okazać, że część klientó, których obsługuje firma, jest dla niej yłącznie źródłem kosztó. Dlatego szczególnie ażne stają się odpoiedzi na pytania: jaki sposób poznać potrzeby klientó? jak rozpoznać, którzy są artościoi? jak klienci korzystają z naszej oferty? którzy klienci myślą o przejściu do konkurencji i dlaczego? Dzięki tej iedzy firma może zyskać znaczącą przeagę konkurencyjną, zmacniając soją pozycję na rynku. Noa książka prof. Rószkieicz Analiza klienta jest rozszerzeniem treści m.in. z zakresu analiz statystycznych dotychczasoych pozycji książkoych autorki. Jej noość i unikalność ynika z faktu, że opisane analizy statystyczne zostały zbogacone o prezentacje ich realizacji z ykorzystaniem oprogramoania IBM SPSS Statistics. Z tego łaśnie poodu jest ona polecana nie tylko dla studentó i ykładocó, ale także dla praktykó, którzy samodzielnie chcieliby rozpocząć przygodę z analizą danych. Patronat Honoroy Patronat Medialny

Są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią. W tym cała rzecz. Kubuś Puchatek

Są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią. W tym cała rzecz. Kubuś Puchatek Konferencja Szanowni Państwo, Są tacy, co potrafią, a są tacy, co nie potrafią. W tym cała rzecz. Kubuś Puchatek Serdecznie witam Państwa na organizowanej już po raz siódmy konferencji KORELACJE. Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

plan Centrum Konferencyjnego w hotelu Qubus KLUB MILE STONE

plan Centrum Konferencyjnego w hotelu Qubus KLUB MILE STONE plan Centrum Konferencyjnego w hotelu Qubus KLUB MILE STONE Szanowni Państwo, W czasach gospodarczej niepewności, gdy niemal z każdej strony docierają do nas komunikaty o kryzysie i jego konsekwencjach,

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji Ag e n c ja Rozoju Przemysłu Spółka Akcyj MATERIAŁY Z KONFERENCJI: E-NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE GENERATYWNE JAKO SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI *** prof. dr inż. Tomasz Koch Politechnika Wrocłaska Jak stosoać

Bardziej szczegółowo

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM!

B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! System dla przedsiębiorst B E R B E R I S - ERP, CRM, BPM! Berberis system, to rozbudoany, który nooczesny skutecznie esprze funkcjonoanie Tojego przedsiębiorsta. W odróżnieniu od iększości systemó klasy

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie ze spotkania logopedów. Szanowni Czytelnicy!

3 Sprawozdanie ze spotkania logopedów. Szanowni Czytelnicy! TE M AT M I E S I ĄC A BEZPŁATNY KWARTALNIK K W IE C IE Ń 2 0 1 3 NR 2 J AK ZROZU M I E Ć N I E TYP OWE ZAC H OWAN I E D Z I E C KA S P RAWOZD AN I E ZE S P OTKAN I A LOG OP E D ÓW WARS ZTATY P ROF I LAKTYC

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Katalog. 2006 PTBRiO. Rynek badań. Badacze Firmy badawcze. XI Edycja ISSN 1644-0811

Katalog. 2006 PTBRiO. Rynek badań. Badacze Firmy badawcze. XI Edycja ISSN 1644-0811 ISSN 1644-0811 Katalog 2006 PTBRiO Rynek badań XI Edycja Badacze Firmy badawcze 03 Wewnątrz 05 06 14 17 18 20 20 21 22 24 25 26 28 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Wstęp Rynek badawczy

Bardziej szczegółowo

Praktyki i staże w IT

Praktyki i staże w IT LUTY 2013 RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW COMPUTERWORLD.PL/PRACA Praktyki i staże w IT Jak staż pomoże Ci w karierze Ile można zarobić na stażu Jak znaleźć pierwszą pracę w IT Kogo szukają pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net codziennie nowe informacje nt. e-edukacji.

Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest w serwisie: wioska.net codziennie nowe informacje nt. e-edukacji. SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Witam w nowym roku akademickim i zachęcam do lektury październikowego numeru pisma. Bieżące wydanie rozpoczyna analiza bardzo ważnego problemu,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

Liczy się długoterminowe patrzenie na biznes

Liczy się długoterminowe patrzenie na biznes 1/2012 Magazyn klientów i partnerów Archman 04 Liczy się długoterminowe patrzenie na biznes 08 Controlling to kompleksowy system wsparcia menedżera w jego pracy 10 Dlaczego konieczne jest szersze spojrzenie

Bardziej szczegółowo