Zasady właściwego przygotowania projektów obwodów drukowanych do produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady właściwego przygotowania projektów obwodów drukowanych do produkcji"

Transkrypt

1 Zasady właściwego przygotowania projektów obwodów drukowanych do produkcji 1. Wstęp 2. Format danych 2.1. Uwagi natury ogólnej 2.2. Metody dostarczania dokumentacji 3. Obróbka mechaniczna obwodów drukowanych 3.1. Wiercenie (CNC) otworowanie 3.2. Rylcowanie (CNC) 3.3. Frezowanie (CNC) 3.4. UłoŜenie płytek w panelu 4. Powłoki zewnętrzne i operacje dodatkowe 4.1. Maska przeciwlutownicza 4.2. Maska zrywalna 4.3. Pasta grafitowa wykonana technologia sitodruku 4.4. Opis 4.5. Maska zatkanych przelotek 4.6. Złocenie chemiczne obwodu 4.7. Fazowanie 5. Umieszczanie oznaczeń na płytce 6. Krytyczne parametry mozaiki 7. Pozostałe informacje 7.1. Testowanie 7.2. Dane dotyczące laminatów 8. Układy w obudowie BGA, dwustronny montaŝ SMD 9. Obwody drukowane dwustronne 10. Obwody drukowane wielowarstwowe Uwagi ogólne dotyczące obwodów wielowarstwowych Obróbka mechaniczna obwodów wielowarstwowych Budowa przykładowych płytek wielowarstwowych 11. Obwody drukowane jednostronne 12. Szablony do nakładania pasty lutowniczej Szablony do nakładania pasty lutowniczej 0,15 mm Szablony do nakładania pasty lutowniczej 0,10 mm Laserowe szablony do nakładania pasty lutowniczej 1

2 Informacje technologiczne dotyczące produkcji obwodów drukowanych w Techno-Service S.A. 1. Wstęp Zajmujemy się produkcją obwodów drukowanych głównie dwustronnych i wielowarstwowych oraz w mniejszej skali obwodów jednostronnych, na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Klienta. Dokumentacje sporządzoną według przyjętych w przemyśle standardowych formatów przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej. 2. Formaty danych Prosimy o dostarczenie projektów obwodów w poniŝszych formatach: Gerber RS274-X (Extended Gerber); Gerber RS274-D; Excellon; Sieb&Meyer; ODB++; pliki *.brd programu Eagle dla obwodów co najwyŝej 4-warstwowych. Dane projektowe podziel na trzy części: 1. Sieć połączeń, maski, opisy: W preferowanym formacie Gerber RS274-X z definicjami apertur zapisanymi bezpośrednio w pliku; W formacie Gerber RS274-D z definicjami apertur w oddzielnym pliku (niezbędnym w tym przypadku) w postaci: Kod apertury Kształt Wymiar (X,Y) D12 Rectangle 12 x 30 D13 Round 10 x 10 D14 Square 6 x 8 Określając kolejności wymiaru kształtu traktujemy pierwszy wymiar jako wymiar względem osi X, a drugi jako wymiar względem osi Y, chyba, Ŝe otrzymamy od Ciebie inne wytyczne. Wymiary w obrębie całej tabeli powinny być przedstawione w jednakowych jednostkach, np. milsach. 2. Otworowanie: W formacie Excellon preferowany; W formacie Sieb&Meyer; W formacie Gerber z określeniem średnic; W przypadku ślepych przelotek przygotuj dwa pliki (programy wierceń) z otworami przelotowymi i ślepymi. 3. Obróbka mechaniczna (frezowanie, rylcowanie, itp.): W formacie Excellon preferowany; W formacie Gerber z określeniem średnic dla frezowania; Zwymiarowany rysunek techniczny; W formacie Sieb&Meyer; W plikach PDF, JPG, GIF, BMP, lub innych standardowych plikach graficznych. 2

3 Dokumentacja przygotowana zgodnie z naszymi wymogami pozwoli skrócić czas produkcji i wyeliminować ewentualne błędy Uwagi ogólne Zalecamy zamieszczanie na poszczególnych warstwach napisów, które pomogą rozwiać ewentualne wątpliwości przy określeniu tego co przedstawia dana warstwa. MoŜesz takŝe opisać w oddzielnym pliku, który plik Gerber odpowiada danej warstwie. Do obróbki mechanicznej dołącz obrys płytki zdefiniowany na osobnej warstwie oraz rysunek z dokładnymi wymiarami (dotyczy to szczególnie obwodów, których kształt nie jest prostokątny i wymaga frezowania kształtowego oraz obwodów zawierających wycięcia). Podane przez Ciebie średnice otworów są traktowane jako średnice końcowe. Minimalne końcowe średnice otworów metalizowanych nazywanych dalej PTH (Plated Through Hole) są uwarunkowane grubością laminatu, co przedstawiliśmy w poniŝszej tabeli: Grubość laminatu [mm] Minimalna dopuszczalna średnica otworu PTH po metalizacji [mm] 1,55 0,2 2,0 0,3 2,4 0,4 3,0 0,5 3,2 0,55 Pamiętaj: Otwory PTH są zawsze wiercone wiertłem o 0,1 mm większym niŝ średnica otworu końcowego. Wszelkie komentarze do zbiorów dostarcz korzystając z jednego z wymienionych sposobów: a) poprzez formularz zamówienia lub zapytanie ofertowego na naszej stronie internetowej b) przesyłając wypełnioną Kartę Technologiczną; c) zamieszczając informację w osobnym pliku tekstowym dołączonym do zbiorów projektu Dostarczanie dokumentacji Poprzez stronę i formularz ZłóŜ zamówienie oraz Zapytanie ofertowe ; Pocztą elektroniczną Płyta CD, pendrive - w przypadku wizyty osobistej w Biurze Obsługi Klienta. Zwróć szczególną uwagę na stosowane nazwy obwodów drukowanych, których maksymalna długość nie powinna przekroczyć 10 znaków i powinna ulec zmianie wyłącznie w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w projekcie obwodu. Pomocne będzie wprowadzenie oznaczeń kolejnych wersji płytki (np. PCB/1, PCB/2 lub PCB/a, PCB/b ), co pozwoli na unikniecie ewentualnych pomyłek. 3

4 3. Obróbka mechaniczna obwodów 3.1. Wiercenie (CNC) otworowanie Minimalny otwór dla obwodów standardowych: 0,2 mm; Standardowa średnica otworu: 0,4 mm; Tolerancja otworów niemetalizowanych nazywanych dalej NPTH (Non Plated Through Hole): ±0,1 mm; Tolerancja otworów PTH: +0,10/-0,05 mm; Otwory o średnicy większej niŝ 6 mm są frezowane. Średnica padu większa od średnicy otworu interpretujemy jako otwór metalizowany PTH. Wszelkie pady oraz obszary miedzi ( masa ) pod otworami NPT zostaną wycięte, przy zachowaniu odległości 6 milsów (Rys. 1). Jeśli w projekcie występują otwory niemetalizowane oznacz je wyraźnie w sposób niebudzący wątpliwości: w pliku wierceń, Karcie Technologicznej, oddzielnym pliku tekstowym. Przykład oznaczenia otworów niemetalizowanych otwór oznaczony jako NPTH (a) (b) Narzędzie T04 T05 Opis niemetalizowany (NPTH) metalizowany (PTH) lub Średnica otworu Opis 0,5 mm niemetalizowany (NPTH) 0,6 mm metalizowany (PTH) otwór oznaczony jako NPTH 6 milsowe wycięcie W przypadku braku załączonego opisu otworów, postępujemy zgodnie z zasadami: Brak padu w miejscu otworu otwór jest interpretowany jako NPTH; Średnica padu mniejsza od lub równa średnicy otworu otwór jest interpretowany jako NPTH; (c) (d) Rys. 1. Wycinanie miedzi spod otworów NPTH. Widok mozaiki w plikach klienta (a,c) oraz po wycięciu miedzi wokół otworu NPTH (b,d). 4

5 W przypadku, gdy w projekcie nie moŝemy być wstawione takie wycięcie, naleŝy to wyraźnie oznaczyć wstawiając przypis: otwór niemetalizowany bez wycinanie miedzi. W taki przypadku dochodzi dodatkowa operacja wiercenia przed trawieniem. Parametry mostków (Rys. 2). a) 3.2. Rylcowanie (CNC) Minimalna odległość miedzi (ścieŝek, padów, masy itp.) od linii rylcowania jest uzaleŝniona od grubości laminatu: Grubość laminatu [mm] Minimalna odległość miedzi od linii rylcowania [mm] 0,55 0,15 0,8 0,2 1,0 0,25 1,55 0,4 2,0 0,5 2,4 0,6 Najcieńszy laminat do rylcowania dwustronnego: 0,8 mm; Laminat o grubości mniejszej niŝ 0,8 mm jest rylcowany tylko z jednej strony; Rylcowanie moŝe przebiegać tylko wzdłuŝ linii prostych Frezowanie (CNC) Tolerancja frezowania: ±0,10 mm; Standardowe frezowanie: frez o średnicy 2 mm (płytki w panelu z mostkami trzymającymi do wyłamania); Dostępne średnice frezów [mm]: 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2, 2,4; Minimalna odległość ścieŝek od krawędzi płytki: 0,25 mm; Odległość miedzy małymi płytkami (mniejszymi niŝ 40 mm) musi wynosić co najmniej 7 mm; b) Rys. 2. Parametry mostków w przypadku, gdy pady i ścieŝki znajdują się przy krawędzi obwodu (a) oraz braku padów i ścieŝek przy krawędzi obwodu drukowanego (b). PołoŜenie mostków na panelu i ich typ dobieramy tak, aby zachować minimalną odległość od ścieŝek, padów i mas na płytce od krawędzi otworów perforacji: - 6 milsów dla płytek dwustronnych - 10 milsów dla płytek wielowarstwowych UłoŜenie płytek w panelu Zalecamy umieszczanie w panelach duŝych serii płytek o małej powierzchni; 5

6 Jeśli co najmniej jeden bok płytki jest krótszy niŝ 30 mm, to płytki musza być wykonane w panelu; W przypadku płytek o prostokątnym obrysie zalecamy umieszczanie płytek w panelu na styk z rylcowaniem (nacinaniem z obu stron laminatu umoŝliwiającym wyłamanie) (Rys. 3.); PCB_1 płytki ułoŝone na styk marginesy, typowo 5-10 mm PCB_2 linie rylcowania Układając płytki w panel frezowany z trzymaniami stosujemy otwory pomocnicze (perforacje) tak, aby ułatwić wyłamywanie z panelu (Rys. 4.). PCB_1 płytki ułoŝone z odstępem 2 mm marginesy, typowo 5-10 mm PCB_2 linie frezowania (śr. frezu 2 mm) PCB_3 PCB_4 PCB_3 PCB_4 PCB_5 PCB_6 PCB_5 PCB_6 PCB_7 PCB_8 PCB_7 PCB_8 PCB_9 PCB_10 PCB_9 PCB_10 Rys. 3. Panel rylcowany, z marginesami, dla obwodów o prostokątnym kształcie. Rys. 4. Panel frezowany z mostkami dla obwodów o prostokątnym kształcie. 6

7 4. Powłoki zewnętrzne i operacje dodatkowe 4.1. Maska przeciwlutownicza Standardowy kolor maski zielony nakładanie metodą kurtynową; Oferujemy takŝe inne kolory masek: biały, czerwony, niebieski i czarny, które nakładane są technologią sitodruku; Przy grubości miedzi większej niŝ standardowa (35 µm) maska nakładana jest technologia sitodruku; Minimalną grubość warstwy mierzona od krawędzi ścieŝki 10 µm. Dostępne kolory opisu: biały (standard), Ŝółty, czarny; Inne kolory na Ŝyczenie Klienta; Prawidłowe i nieprawidłowe przygotowanie warstwy z opisem (Rys. 5). Opis nachodzący na pady punkty lutownicze zostanie usunięty Maska zrywalna Grubość maski ok. 0,3 mm; Maksymalna średnica otworu moŝliwego do zakrycia maską 2 mm; Maską zrywalną pokrywamy tylko otwory metalizowane, nie przekraczające jednak średnicy 2 mm. Otwory o większej średnicy mogą nie zostać całkowicie zakryte maska zrywalną; Maska zrywalna nakładana jest na gotowe płytki i panele Pasta grafitowa - nakładanie technologią sitodruku Elementy na masce grafitowej naleŝy powiększyć o 10 milsów w stosunku do elementów mozaiki. Odsłonięcie na masce musi odkrywać cała powierzchnie elementu grafitowanego! 4.4. Opisy Minimalna szerokość linii opisowej wynosi 6 milsów; (a) Rys. 5. Prawidłowe (a) oraz nieprawidłowe przygotowanie warstwy opisu (b) Maska zatkanych przelotek Na masce umieszcza sie otwory, które maja być zatkane; Zatkane mogą być otwory o średnicach z zakresu od 0,5 mm do 0,9 mm Złocenie chemiczne obwodu Grubość powłoki niklowej: 5 µm; Grubość powłoki złota: 0,1 µm 0,2 µm. (b) 7

8 4.7. Fazowanie Wykonywane jest typowo dla złącz krawędziowych na całej długości płytki pod katem 45 stopni (Rys. 6). 1. Jeśli α=45, to X=0,675 mm; 2. Jeśli α=30, to X=1,17 mm. Sposób przygotowywania kontaktów dla złącza krawędziowego (Rys. 7). Rys. 7. Przygotowanie pól kontaktowych złącza krawędziowego. Y = D/2 d/2 β = 90 o α X = Ytgβ 5. Umieszczanie oznaczeń na płytce Na Ŝyczenie Klienta na obwodach umieszczamy certyfikat niepalności UL (Underwriter Laboratoratories) oraz datowanie łącznie z naszym logo. Oznaczenia wstawiamy na wskazanym przez Ciebie miejscach lub standardowo na opisie lub masce od strony TOP. Dla obwodów bez maski i opisu oznaczenia umieszczamy na mozaice. W przypadku umieszczania na obwodach drukowanych znaku UL, niezbędne jest, abyś wskazał miejsce oraz warstwy, na której ma być on zamieszczony. W przeciwnym razie znak umieszczony zostanie w optymalnym, wybranym przez nas miejscu (na opisie bądź na masce). Rys. 6. Fazowanie krawędzi płytki. Standardowo d = 0,2 mm. Jeśli D = 1,55 mm to: Znak UL umieszczamy według następującego wzoru: D1 dla obwodów dwustronnych; 8

9 M1 M2 dla obwodów wielowarstwowych. dla obwodów wielowarstwowych o podwyŝszonym TG> Krytyczne parametry mozaiki Minimalna średnica padu: średnica otworu + 0,4 mm; Odległości minimalne pomiędzy elementami (Rys. 8): B C D A E Rys. 8. Oznaczenia minimalnych odległości (ścieŝki koloru zielonego, pady koloru Ŝółtego). Minimalny rozmiar pierścienia ( E na rys. 8) wynosi 6 milsów na warstwach zewnętrznych. Dla obwodów 4-warstwowych minimalny rozmiar pierścienia na warstwach wewnętrznych wynosi 8 milsów, natomiast dla obwodów o większej liczbie warstw wynosi co najmniej 10 milsów. Minimalne parametry mozaiki dla końcowej miedzi 35 µm. Wartość dla obwodów Opis jednostronnych / dwui wielowarstwowych Odległość między padami 5 mils / 4 mils A Odległość między padem a ścieŝką 5 mils / 4 mils B Odległości między ścieŝkami 5 mils / 4 mils C Minimalna szerokość ścieŝki 5 mils / 4 mils D Minimalne parametry mozaiki dla końcowej miedzi 70 µm. Wartość dla obwodów Opis jednostronnych / dwui wielowarstwowych Oznaczenie na rysunku Oznaczenie na rysunku Odległość między padami 8 mils / 5 mils A Odległość między padem a ścieŝką 8 mils / 5 mils B Odległości między ścieŝkami 8 mils / 5 mils C Minimalna szerokość ścieŝki 10 mils / 5 mils D Minimalne parametry mozaiki dla końcowej miedzi 105 µm. Wartość dla obwodów Opis jednostronnych / dwui wielowarstwowych Oznaczenie na rysunku Odległość między padami 12 mils / 8 mils A Odległość między padem a ścieŝką 12 mils / 8 mils B Odległości między ścieŝkami 12 mils / 8 mils C Minimalna szerokość ścieŝki 14 mils / 10 mils D 9

10 7. Pozostałe informacje 7.1. Testowanie Zalecamy testowanie obwodów drukowanych w przypadku projektów: z dwustronnym SMD; Obligatoryjnie testujemy obwody wielowarstwowe, z układami BGA, z minimalnymi szerokościami ścieŝek oraz odległościami mniejszymi od 6 milsów, z pastą grafitową oraz z maska w kolorze innymi niŝ zielony Dane dotyczące laminatów Grubość laminatu bazowego [mm] Maksymalne skręcenie i wygięcie produkowanych obwodów drukowanych (IPC-D-300): 0,2 2 %; Tolerancje grubości oferowanych laminatów przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniŝej. Grubość miedzi bazowej [mm] Suma grubości nałoŝonych powłok z dwóch stron (standard) [mm] Tolerancja laminatu +/- [mm] Dopuszczalny zakres grubości gotowych obwodów [mm] min. max. 0,8 0,018 0,1 0,07 0,86 1,01 1 gr. Cu 0,1 0,09 1,01 1,19 1,55 wliczona w laminat 0,1 0,13 1,52 1,78 2 bazowy 0,1 0,17 1,93 2,27 8. Układy w obudowie BGA Układy w obudowie typu BGA (Ball Grid Array) są układami do montaŝu powierzchniowego (Rys. 9, 10). Rys. 9. Wygląd obudowy BGA. Ze względu na to, iŝ piny tych układów są wyprowadzone pod układem, stwarza to wiele zagroŝeń podczas wytwarzania obwodu drukowanego i montaŝu elementu na płytce. Jednym z największych zagroŝeń jest odmaskowanie sąsiadujących z punktami lutowniczymi przelotek i ścieŝek, co po lutowaniu układu powoduje zwarcia. Układ taki po zmontowaniu jest praktycznie nie do odzyskania, dlatego waŝne jest zachowanie podanych poniŝej parametrów. 10

11 BGA Obwód drukowany Rys. 10. Układ BGA przylutowany do obwodu drukowanego. Uwaga! Obwody drukowane z BGA oraz µbga wykonywane są wyłącznie ze złoceniem chemicznym. Przelotki pomiędzy punktami lutowniczymi układu BGA muszą będą zamaskowywane (Rys. 11). W przypadku płytek z dwustronnym SMD zalecane jest wskazanie strony przeznaczonej do montaŝu z uŝyciem kleju, w celu uzyskania odpowiedniej powierzchni cyny (wyjątek stanowią obwody ze złoceniem chemicznym). Rys. 11. Parametry dla obudowy BGA. 9. Obwody drukowane dwustronne Maksymalny wymiar obwodu dwustronnego: 465 x 583 mm; Dostępne grubości laminatu: standardowe: 0,80 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,55 mm; inne (na Ŝyczenie Klienta): 0,55 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm. Laminaty o grubości innej niŝ 1,55 mm są standardowo dostępne dla zleceń prototypowych i małoseryjnych. W przypadku zamówień na duŝe ilości koniecznie kontaktuj się z nami w celu ustalenia moŝliwego terminu realizacji zamówienia nietypowego. 11

12 Grubość folii miedzianej: standardowa: obwody dwustronne 18 µm, obwody jednostronne 35 µm; inne (na Ŝyczenie Klienta). Maksymalne skręcenie i wygięcie obwodów drukowanych (IPC-D-300): 0,2 2 %. 10. Obwody drukowane wielowarstwowe Uwagi ogólne dotyczące obwodów wielowarstwowych Płytki wielowarstwowe ze względu na swoja specyfikę zasługują na kilka dodatkowych uwag. Wykonanie płytek wielowarstwowych wymaga duŝo większej precyzji w porównaniu do technologii dwuwarstwowych. Szczególna uwagę naleŝy przywiązać do stosunek średnic padów i średnic otworów (rozmiarów pierścieni). Zbyt mała róŝnica często moŝe prowadzi do zwarć w płytce. Odpowiednie wartości średnic padu D, antypadu D i otworu d (Rys. 12). d D d (a) D (b) Rys. 12. Średnice otworów i padów (a) oraz antypadów (b). Dla obwodów 4-warstwowych minimalna odległość D-d = 0,4 mm (16 mils), co przekłada się na pierścienie o rozmiarach 8 milsów. 12

13 Dla obwodów 6 i 8-warstwowych minimalna odległość D -d = 0,5mm (20 mils), co przekłada się na pierścienie o rozmiarach 10 milsów. Obwody wielowarstwowe wykonywane są zawsze z testowaniem elektrycznym Obróbka mechaniczna obwodów wielowarstwowych Maksymalny wymiar obwodu drukowanego wielowarstwowego: 421 x 573 [mm]; Standardowa końcowa grubość laminatu 1,55 mm ±10%. Inna grubość laminatu na Ŝyczenie Klienta; Standardowa końcowa grubość folii miedzianej: warstwy zewnętrzne oraz wewnętrzne 35 µm. Inna grubość miedzi na Ŝyczenie Klienta; Minimalne odległości: dla warstw zewnętrznych 5 milsów, dla warstw wewnętrznych 6 milsów. Minimalna odległość masy, ścieŝki lub padu od krawędzi płytki wynosi 0,5 mm (20 milsów) Budowa przykładowych płytek wielowarstwowych Standardowe budowy obwodów (Rys. 14, Rys. 15, Rys.16). Rys. 14. Obwód drukowany 4-warstwowy. Określ czytelnie kolejność złoŝenia warstw (Rys. 13.), np. poprzez nazwę plików warstw, np.: Pcb.gtl, Pcb.g1, Pcb.g2, Pcb.gbl Rys. 13. Kolejność warstw obwodu wielowarstwowego. Wszystkie warstwy (podobnie jak dla płytki dwustronnej) muszą być zawsze przygotowane w widoku od strony elementów (Top). Rys. 15. Obwód drukowany 6-warstwowy. 13

14 maksymalna szerokość: 350 mm; materiał: stal kwasoodporna; oznaczenie według DIN: X12 CrNi 177; termin realizacji: 10 dni standard Szablony do nakładania pasty lutowniczej 0,10 mm: szablon grubość: 0,10 mm (trawiony); maksymalna rozmiar: 420 x 550 mm; materiał: hartowana folia ze stali nierdzewnej; termin realizacji: 10 dni standard Laserowe szablony do nakładania pasty lutowniczej: Rys. 16. Obwód drukowany 8-warstwowy. 11. Obwody drukowane jednostronne szablon grubość: 0,03 mm do 0,40 mm; materiał: stal nierdzewna; dokładność połoŝenia: ±5 mikronów; rozdzielczość: 0,5 mikronów; minimalny pad 100 mikronów; termin realizacji: 10 dni standard. Maksymalny wymiar obwodu jednostronnego: 435 x 583 [mm]; Minimalna i standardowa szerokość ścieŝki: 6 milsów; Minimalna i standardowa odległość miedzy ścieŝkami: 6 milsów; Minimalna średnica pola lutowniczego: średnica otworu + 0,4 mm. 12. Szablony do nakładania pasty lutowniczej Szablony do nakładania pasty lutowniczej 0,15 mm: szablon grubość: 0,15 mm (trawiony); 14

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski)

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski) ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH (opracował Eligiusz Pawłowski) Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości tensometrów oporowych, metod ich badania oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Interfejsy komputerowe 4.1.1. Materiał nauczania Współczesny komputer, a precyzując to pojęcie, jednostka centralna komputera, komunikuje się z otoczeniem (operatorem) za pomocą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU

WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU Dokument określa wymagania techniczne materiałów i sposobu przygotowania prac w firmie TONGRAF. Ogólne standardy jakości wyrobów produkowanych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01

Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kordowicz-Sot Wykonywanie pomiarów warsztatowych 315[01].O4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Piotr Skawiński. Technologia budowy maszyn

Piotr Skawiński. Technologia budowy maszyn Piotr Skawiński Technologia budowy maszyn Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa, ul. Narbutta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows

Instrukcja obsługi programu Krzywa DB dla Windows PROEKO Ryszard Samoć 62-800 Kalisz, ul. Biernackiego 8 tel. (62) 757 39 87, 5977-081, fax. 5977-800 E-mail : ryszard@samoc.net, biuro@proeko-rs.pl www.proeko-rs.pl Instrukcja obsługi programu Krzywa DB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU 04 03 02 01 00 MGE / 07.12.2010 MRO / 07.12.2010 Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Alternatywa: Cadstar w praktyce elektronika konstruktora, część 1

Alternatywa: Cadstar w praktyce elektronika konstruktora, część 1 Alternatywa: Cadstar w praktyce elektronika konstruktora, część 1 Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych kolejnemu narzędziu wspomagającemu proces projektowania urządzeń elektronicznych programowi Cadstar.

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez Internetową Sieć Reklamową Ad.net

Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez Internetową Sieć Reklamową Ad.net Specyfikacja techniczna form reklamy oferowanych przez Internetową Sieć Reklamową Ad.net 2007-05-10 Aktualna wersja specyfikacji do pobrania pod adresem: http://www.adnet.pl/download/adnet_adocean_specyfikacja_techniczna.pdf

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GENERALNY PROJEKTANT: ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. UL. KARTUSKA 278, 80-125 GDAŃSK, TEL./FAX: 58 322 11 21, FAX: 58 325 42 89 www.arpro.com.pl INWESTOR ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator impulsów CRI-02

Rejestrator impulsów CRI-02 Rejestrator impulsów CRI-02 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA I INSTRUKCJA OBSŁUGI CRI2/002U DTR wersja B Łódź, wrzesień 2004 Uwaga: COMMON S.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn

ROZDZIAŁ I Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn ROZDZIAŁ I Wiedza ogólna o pomiarach w budowie maszyn 1. Metrologia informacje podstawowe Zagadnienia dotyczące metrologii określa norma PN-71/N-02050 Metrologia. Nazwy i określenia. Przedmiotem metrologii

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 1 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11 1. Opis ogólny... 3 1.1. Przeznaczenie urządzenia... 3 1.2. Bezpieczeństwo pracy... 4 1.3. Specyfikacja techniczna urządzenia...

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo