UWAGA: Spełnienie powyższego warunku oznacza, iż autor niniejszej publikacji wyraża zgodę na jej wykorzystywanie w procesie dydaktycznym i naukowym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGA: Spełnienie powyższego warunku oznacza, iż autor niniejszej publikacji wyraża zgodę na jej wykorzystywanie w procesie dydaktycznym i naukowym."

Transkrypt

1 UWAGA: Chcąc cytować tekst zawarty w niniejszej publikacji pamiętaj, iż respektując prawa autorskie przysługujące twórcy tego artykułu, jesteś zobowiązany do stworzenia przypisu bibliograficznego, wskazującego autora, tytuł, wydawnictwo, rok i miejsce publikacji, strony: A. Antonowicz, P. Antonowicz: Samozatrudnienie jako alternatywa dla umowy o pracę, w: Konkurencyjność gospodarki Polski pod red. A. P. Balcerzaka i E. Rogalskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s Spełnienie powyższego warunku oznacza, iż autor niniejszej publikacji wyraża zgodę na jej wykorzystywanie w procesie dydaktycznym i naukowym. Baza dostępnych artykułów autorstwa Alicji i Pawła Antonowicz:

2 Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz 1 SAMOZATRUDNIENIE JAKO ALTERNATYWA DLA UMOWY O PRACĘ Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, przedsiębiorczość, własny biznes, MSP, samozatrudnienie 1. WPROWADZENIE Jedną z alternatyw dla tradycyjnej umowy opartej na stosunku pracy jest samozatrudnienie, oznaczające prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Traktowane może być ono nie tylko jako substytut stosunku pracy, ale z uwagi na rachunek efektywnościowy, jako jej komplementarne uzupełnienie. Działalność gospodarcza może bowiem okazać się bardziej opłacalną dla przedsiębiorcy formułą realizowania projektów i prac wykonywanych na rzecz zleceniodawców. W niniejszym artykule przeprowadzona została kalkulacja opłacalności podejmowania inicjatywy samozatrudnienia w porównaniu z całkowitymi kosztami ponoszonymi przez pracodawcę z tytułu zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę. Podstawową barierą hamującą inicjatywy przedsiębiorcze wśród polskiego społeczeństwa jest według autorów artykułu postrzeganie procedur związanych z formalno-prawnym procesem rejestracji działalności gospodarczej jako nadmiernie skomplikowanych. Obszar ten stanowi niejednokrotnie temat populistycznych osądów opinii społecznej. Zdecydowanie łatwiej jest bowiem krytykować otaczającą rzeczywistość gospodarczą oraz przyjmować wobec niej bierną postawę, niż działać konstruktywnie na rzecz zdobycia wiedzy umożliwiającej aktywne włączenie się do życia gospodarczego. Już na początku ubiegłego wieku wprowadzony do firmy Corporation Computing Tabulating Record Thomas Watson (założyciel i twórca korporacji IBM) stwierdził, iż: aby osiągnąć sukces należy podwoić 1 Mgr Alicja Antonowicz, dr Paweł Antonowicz, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydz. Zarządzania, Uniwersytet Gdański.

3 liczbę niepowodzeń. Stwierdzenie to aktualne było zarówno w latach 20-tych ubiegłego wieku - w okresie budowania przez niego korporacji o międzynarodowym zasięgu, jak również w chwili obecnej, gdy wolnorynkowa konkurencja stawia coraz większe wymagania względem przedsiębiorców. Niski poziom świadomości związanej z potencjalnymi korzyściami wynikającymi z poziomu narzutów na wynagrodzenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie powinien stanowić głównej bariery rozwoju tej formy aktywności zawodowej. W niniejszym artykule w pierwszej kolejności omówione zostały w szerszym kontekście najczęściej wskazywane bariery rozwoju przedsiębiorczości, zidentyfikowane w oparciu o analizę wyników badań przeprowadzanych przez różne instytuty naukowo-badawcze w Polsce i na świecie. Dalsza część artykułu natomiast poświęcona została kalkulacji kosztów pracy wykonywanej w oparciu o tradycyjną umowę o pracę oraz na podstawie samozatrudnienia. 2. BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH Dokonując analizy ewolucji występowania barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w ostatnich latach warto zwrócić uwagę na wyniki badań przeprowadzonych przez analityków Banku Światowego w Raporcie Doing Business Na tle 178 poddanych analizie państw Polska zajęła 74 pozycję (miejsce wyżej względem roku poprzedniego), charakteryzując się przy tym konsekwentną statycznością. 2 Analitycy zwracają uwagę na brak postępu w realizacji wytycznych zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 3 (w szczególności w odniesieniu do wdrożenia systemu jednego okienka, który miał zdecydowanie usprawnić proces rejestracji działalności gospodarczej), na bardzo długi czas oczekiwania na uzyskanie licencji lub pozwolenia na prowadzenie działalności w określonym obszarze (średnio 308 dni), oraz na wysokie obciążenia podatkowe (2,3% przychodów). 2 Doing Business 2008, The World Bank Group. 3 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz

4 Z badania przeprowadzonego pod koniec 2006 roku przez Ministerstwo Gospodarki 4 wynika, iż polscy przedsiębiorcy dostrzegają szereg barier hamujących rozwój przedsiębiorczości. Dane przedstawione na wykresie 1 wskazują, iż jednym z najważniejszych czynników, utrudniających w szczególności rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, jest wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem. W badaniach przeprowadzonych w drugiej połowie 2006 roku na uciążliwość tę wskazało 40% respondentów. Wykres 1. Bariery rozwoju działalności gospodarczej w Polsce na podstawie wyników badań Ministerstwa Gospodarki przeprowadzanych w latach % 40% 30% 20% Bariery najczęściej wskazywane wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem małe obroty skomplikowanie przepisów prawnych 10% 0% konkurencja ze strony dużych przedsiębiorstw Ip.2000 IIp.2000 Ip.2001 IIp.2001 Ip.2002 IIp.2002 Ip.2003 IIp.2003 Ip.2004 IIp.2004 Ip.2005 IIp.2005 Ip.2006 IIp.2006 konkurencja ze strony innych małych przedsiębiorstw 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Bariery najrzadziej wskazywane biurokracja koszty siły roboczej kwalifikacje siły roboczej 0,0% Ip.2000 IIp.2000 Ip.2001 IIp.2001 Ip.2002 IIp.2002 Ip.2003 IIp.2003 Ip.2004 IIp.2004 Ip.2005 IIp.2005 Ip.2006 IIp.2006 warunki lokalowe, wysokość czynszu Źródło: Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2006 roku, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007, s W ramach badania przedsiębiorcy zostali poproszeni o wskazanie barier hamujących rozwój gospodarki, a także o ocenę funkcjonowania przepisów w najważniejszych obszarach otoczenia przedsiębiorców, takich jak

5 Barierę tę wydaje się potwierdzać również raport przygotowany przez PricewaterhouseCoopers i Bank Światowy 5, zawierający wyniki badań przeprowadzonych w 2006 roku w zakresie oceny systemów podatkowych pod kątem ich wpływu na rozwój przedsiębiorczości w 175 krajach. Polska w rankingu tym zajęła 71 miejsce, a do czynników najbardziej utrudniających działalność polskich przedsiębiorców zaliczono: brak zaufania między podatnikiem a aparatem skarbowym, zbyt dużą liczbę uregulowań, a także niezrozumiały język samych przepisów. Natomiast według Konfederacji Pracodawców Polskich największe bariery stawiane rozwojowi polskiej przedsiębiorczości tkwią w aktach prawnych regulujących fundamentalne dla gospodarki kwestie, takie jak: rozpoczynanie działalności gospodarczej, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, nabywanie nieruchomości, dochodzenie należności, uzyskiwanie kredytów, ochrona inwestorów, a także ochrona dłużników i wierzycieli w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ulega likwidacji. 6 Podobne opinie na temat Polski zawiera raport Indeks wolności gospodarczej 2007 przygotowany przez Heritage Foundation i Wall Street Journal. 7 W opracowaniu ocenie poddana została swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, polityka handlowa, obciążenia podatkowe, polityka budżetowa, polityka rynku pracy oraz stopień korupcji. W rankingu tym Polska zajęła 87 miejsce na 161 poddanych badaniu państw, w tym 35 pozycję w gronie 41 państw europejskich. Zbieżne opinie zawiera raport Instytutu Frasera 8, oceniający stopień wolności gospodarczej, w którym Polska zajęła 56 miejsce na 141 poddanych ocenie państw. Warto jednocześnie podkreślić, iż coraz mniej przedsiębiorców według badań NBP 9 dostrzega bariery związane z koniunkturą, takie jak niski popyt czy brak płynności. Należy prawo podatkowe, prawo pracy czy funkcjonowanie sądownictwa. 5 Paying Taxes - The global picture, The World Bank & PriceWaterHouseCoopers, Waszyngton 2006, s Zielona Księga: Państwo przyjazne pracodawcom, Konfederacja Pracodawców Polskich, Warszawa 2007, s The 2007 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation & The Wall Street Journal, Waszyngton J. Gwartney, R. Lawson, Economic Freedom of the World Annual Report, Economic Freedom Network - The Fraser Institute, Vancouver 2007, s Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kwartale 2007, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, NBP, Warszawa 2007, s

6 zatem wnioskować, iż większość barier utrudniających rozwój przedsiębiorczości w Polsce leży po stronie instytucjonalnej. Jako przeciwwagę dla przedstawionych wyników badań można potraktować raport The Federation of European Employers 10, w którym Polskę określono jako najbardziej atrakcyjny dla inwestorów kraj Europy. 11 Nie wyklucza to jednak istnienia licznych barier w rozwoju przedsiębiorczości, a jest raczej zasługą stabilnej sytuacji makroekonomicznej kraju oraz pochodną stosunkowo wysokich kwalifikacji i niskich kosztów siły roboczej. Analizując wyżej omówione bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce warto podkreślić, iż przeprowadzane badania często realizowane były na grupach aktywnych przedsiębiorców, którzy formułowali swoje opinie na podstawie własnych doświadczeń. Zdecydowanie ciężej jest jednak uzyskać obiektywny pogląd na temat faktycznych barier występujących w społeczeństwie. Próba badawcza powinna obejmować w takim przypadku reprezentatywną grupę osób, które rozważają samozatrudnienie jako formę swojej aktywności zawodowej. Problemem w tego typu badaniach jest również niechęć respondentów do wskazywania braku wiedzy w danym obszarze jako bariery skutecznie hamującej własne inicjatywy przedsiębiorcze. Jednocześnie warto wyeksponować te atuty samozatrudnienia, które bez względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej mogą przesądzić o wyborze tej formy aktywności gospodarczej. Jednym z istotniejszych kryteriów wyboru samozatrudnienia jest poziom obciążeń wynagrodzenia brutto, jaki występuje w przypadku różnych form zatrudnienia. Dlatego też autorzy artykułu w dalszej części dokonali omówienia różnic w poziomie narzutów na wynagrodzenia, jaki występuje w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w odniesieniu do tradycyjnej umowy o pracę. 10 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Wydział Public Relations, Warszawa, Badaniem objętych zostało 27 państw UE, a także Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Turcja. W gronie 5 najbardziej atrakcyjnych krajów obok Polski znalazły się: Dania, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania.

7 3. ANALIZA PORÓWNAWCZA NARZUTÓW NA WYNAGRODZENIA PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA NAJEMNEGO W celu przedstawienia kalkulacji kosztów z tytułu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia w ZUS, które związane są z samozatrudnieniem, na tle kosztów, jakie ponosi pracodawca oraz pracownik z tytułu umowy o pracę, posłużono się przykładem obliczania kolejnych narzutów na wynagrodzenie o wartości brutto zł. 12 Z uwagi na wprowadzone po 25 sierpnia 2005 roku preferencje w zakresie ustalania zadeklarowanej podstawy do naliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, jej wysokość można obliczać od: a) 30% wartości minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia zł) 13, lub b) 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w określonym kwartale 2007 r. 14 Tabela 1. Wysokość ubezpieczenia ZUS samozatrudnienie, dane na dzień Tytuł ubezpieczenia Wymiar składki Podstawa [a] zadeklarowana Wartość składki [a] preferencyjnej Podstawa [b] zadeklarowana Wartość składki [b] normalnej Składka emerytalna 19,52 % 280,80 zł 54,81 zł 1.586,60 zł 309,70 zł Składka rentowa 10,00 % 280,80 zł 28,08 zł 1.586,60 zł 158,66 zł Składka chorobowa 2,45 % 280,80 zł 6,88 zł 1.586,60 zł 38,87 zł Składka wypadkowa 0,67-3,60 % 280,80 zł odpowiedni % 1.586,60 zł odpowiedni % Fundusz Pracy 2,45 % ,60 zł 38,87 zł Składka zdrowotna 9,00 % 2.109,46 zł 189,85 zł 2.109,46 zł 189,85 zł Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS, dane obowiązują w: IX, X, XI 2007 r. 12 Kalkulacja została przeprowadzona według stanu prawnego obowiązującego w dniu r. 13 Dotyczy osób, które: rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r., nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej, a także nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 14 Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, tj.: osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w przypisie do punktu a), twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, a także osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. 113

8 W przypadku wykonywania usług np. w oparciu o kontrakt menedżerski bądź niezależnie prowadzoną działalność gospodarczą, bez względu na uzyskiwane przychody, przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania miesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz składkę zdrowotną w łącznej wysokości 279,62 zł 15 w przypadku korzystania z preferencyjnej podstawy naliczania składek przez okres 2 lat od momentu założenia działalności gospodarczej, bądź w wysokości 735,95 zł w przypadku wykorzystania standardowej podstawy do naliczania składek. Na tle tych kosztów ubezpieczeń warto przyjrzeć się poziomowi składek, jakie odprowadzane są przez pracodawcę oraz pracownika z tytułu wykonywania zadań w oparciu o tradycyjną umowę o pracę 16 (kalkulacja przeprowadzona dla kwoty zł. brutto). Tabela 2. Wysokość ubezpieczenia ZUS umowa o pracę, stan na dzień: r. Tytuł ubezpieczenia Pracownik Finansujący składkę Pracodawca Łącznie Składka emerytalna 9,76% W b 9,76% W b 19,52% W b Składka rentowa 3,50% W b 6,50% W b 10,00% W b Składka chorobowa 2,45% W b - 2,45% W b Składka wypadkowa - 0,9% - 3,60% W b 0,9% - 3,60% W b Fundusz Pracy - 2,45% W b 2,45% W b FGŚP - 0,10% W b 0,10% W b Składka zdrowotna 9% (W b Skł ) - 9% (W b Skł ) Źródło: opracowanie własne. Algorytm obliczania wynagrodzenia: A) Wynagrodzenie brutto pracownika = ( W b = zł.) B) Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika ( abc = 471,30 zł.) a. Ubezpieczenie emerytalne => 9,76% zł. = 292,80 zł. b. Ubezpieczenie rentowe => 3,50% zł. = 105,00 zł. c. Ubezpieczenie chorobowe => 2,45% zł. = 73,50 zł. 15 Podana kwota nie uwzględnia składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, która ustalana jest indywidualnie według warunków określonych w Poradniku ZUS: Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. 16 Graniczna kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi w 2007 roku zł.

9 C) Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku: 7,75% (A - B) = 7,75% (3.000 zł 471,30 zł) = 195,97 zł. W oparciu o powyższe informacje ustala się miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy: D) Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy: 19% (A B Kup) Kwota wolna od podatku C = 19% (A B 108,50) 47,71 C = 19% ( ,30 108,50) 47,71 195,97 = 216,00 zł. E) Całkowita składka na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% + 1,25%) (A B) = 227,58 zł. F) Wynagrodzenie netto = A B D E = ,30 216,00 227,58 = 2.085,12 zł. 17 G) Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę: ( abc = 595,80 zł.) a. Ubezpieczenie emerytalne => 9,76% zł. = 292,80 zł. b. Ubezpieczenie rentowe => 6,50% zł. = 195,00 zł. c. Ubezpieczenie wypadkowe => 3,60% zł. = 108,00 zł. 18 H) Składka na Fundusz Pracy => 2,45% A = 2,45% zł. = 73,50 zł. I) Składka na FGŚP => 0,10% A = 0,10% zł. = 3,00 zł. J) Całkowity koszt płacowy pracownika => A + G + H + I = 3.672,30 zł. Z zaprezentowanego powyżej algorytmu obliczania kolejnych narzutów na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynika, iż całkowity koszt pracodawcy wynosi 3.672,30 zł, wynagrodzenie brutto pracownika zł, natomiast płaca netto 2.085,12 zł. Osoba, która podjęłaby się wykonania tej samej pracy w oparciu o kontrakt zawiązany pomiędzy przedsiębiorcami (czyli poprzez własną działalność gospodarczą) mogłaby zaoszczędzić nawet ponad 600 zł w skali miesiąca. Należy mieć jednak na uwadze, iż za tą oszczędnością kryją się również pewne niedogodności związane m.in. z koniecznością prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej i związanej z nią sprawozdawczości (np. w postaci podatkowej książki przychodów i rozchodów, rejestru VAT, deklaracji ZUS), braku szeregu socjalnych uprawnień przysługujących pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, a także braku uprawnień wynikających z Kodeksu Pracy. 17 Obliczone dla I progu podatkowego (19%). 18 Obliczone przy założeniu max stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. 115

10 4. WNIOSKI Rozwój przedsiębiorczości w Polsce wymaga działań na rzecz sukcesywnej likwidacji barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomimo podejmowanych reform przedsiębiorcy i obserwatorzy życia gospodarczego w dalszym ciągu dostrzegają liczne bariery utrudniające prowadzenie własnego biznesu. Ich sukcesywne znoszenie, wraz z innymi działaniami wspierającymi, jest niezbędne dla obniżenia kosztów i ryzyka prowadzenia działalności, co z kolei powinno przełożyć się na zwiększenie liczby przedsiębiorstw obecnych na polskim rynku. Mimo barier utrudniających podejmowanie własnej działalności gospodarczej, istnieją przesłanki implikujące występowanie określonych korzyści wykorzystywania tej formy aktywności gospodarczej. Zaliczyć do nich można m.in.: niezależność oraz swobodę decyzyjną, a także określone korzyści wynikające z optymalizowania kosztów ubezpieczeń społecznych. Pomimo, iż ryzyko funkcjonowania na rynku zdecydowanie bardziej odczuwalne jest w przypadku prowadzenia własnego przedsięwzięcia gospodarczego niż w przypadku działania w ramach stosunku pracy, samozatrudnienie może okazać się w niedalekiej przyszłości szeroko stosowaną formą outsourcingu usług, która nie tylko ogranicza koszty zatrudnienia pracownika, lecz także zmotywuje go do efektywniejszego gospodarowania własnym czasem. LITERATURA [1] Doing Business 2008, The World Bank Group, [2] Gwartney J., Lawson R., Economic Freedom of the World Annual Report, Economic Freedom Network - The Fraser Institute, Vancouver 2007, [3] Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kwartale 2007, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007, [4] Paying Taxes - The global picture, The World Bank & PriceWaterHouseCoopers, Waszyngton 2006,

11 [5] The 2007 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation & The Wall Street Journal, Waszyngton 2007, [6] Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2006 roku, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007, [7] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, [8] Zielona Księga: Państwo przyjazne pracodawcom, Konfederacja Pracodawców Polskich, Warszawa 2007, SELFEMPLOYMENT AS AN ALTERNATIVE FORM OF EMPLOYMENT FOR LABOUR CONTRACT In the article we described some economical aspects of creating own business in Poland. Particularly we pointed differences costs of insurances which exist in a typical service contract in comparison with selfemployment. We also presented main barriers of growth small and medium enterprises in Poland. 117

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY Zmniejszenie podstawy wymiaru składki Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednie objęcie ub. E i R lub ich ustanie i jeśli trwały tylko część miesiąca kwotę

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 Łódź, dnia 7 marca 2014 roku... Decyzja nr 05/01/I/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r Ustawa z dnia 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Art.1 1. Na wniosek osoby podlegającej,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na

Zgodnie z art. 233. 1 kodeksu karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na O WYNAGRODZENIU jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) na podstawie umowy (adres zakładu pracy) (rodzaj umowy) na czas na stanowisku. i za ubiegły miesiąc tj.. (słownie miesiąc / rok) otrzymałam/em

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

JAK POLICZYĆ SWOJE WYNAGRODZENIE NETTO?

JAK POLICZYĆ SWOJE WYNAGRODZENIE NETTO? 13.06.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl JAK POLICZYĆ SWOJE WYNAGRODZENIE NETTO? W Internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska)

jestem zatrudniona/y w (nazwa zakładu pracy) (adres zakładu pracy) (kwota) (kwota) (kwota lub kreska) - alimenty.. zł (kwota lub kreska) O WYNAGRODZENIU z tytułu: zatrudnienia, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych * ) jestem zatrudniona/y w (nazwa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Renta a prowadzenie działalności gospodarczej Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2008r.

Renta a prowadzenie działalności gospodarczej Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2008r. Renta a prowadzenie działalności gospodarczej Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2008r. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 1 2 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniosła 4.055 zł. Zatem 60% tej kwoty, czyli minimalna podstawa wymiaru składek na 2016 rok, wynosi 2.433,00 zł. Ważne! Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk

Opodatkowanie umów zlecenia oraz innych podobnych umów zasady rozliczania i optymalizacja podatk Wyliczenia rachunkowe wskazują - w związku z różnymi zasadami rozliczania podatku od takich umów - iż od wyższych kwot brutto będzie, w niektórych przypadkach, niższy podatek do pobrania przez płatnika.

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od IV-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od IV-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za IV-V/2015

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Optymalizacja Dla wielu przedsiębiorców składki na ubezpieczenie społeczne stanowią bardzo poważne obciążenie, szczególnie w przypadku osób prowadzących jednoosobową

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Arkadiusz Żabiński ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 1. Wstęp Osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU

WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET NOWOCZESNY- WSPÓŁPRACA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMY SZKOLEŃ WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU Zasady i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe

Spis treści: Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe Potrącanie należności z tytułów wykonawczych z wynagrodzenia pracownika Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy Polska POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Pracownicy Wysokość składki ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOŁECZNYCH

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOŁECZNYCH PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOŁECZNYCH OPODATKOWANIE I OSKŁADKOWANIE WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMOWY ZLECENIA LUB UMOWY O DZIEŁO Wiele prac niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Janusz Turakiewicz Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 1. Wprowadzenie. Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana jest powszechnie za jeden z podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE ELŻBIETA redakcja naukowa KRYŃSKA Warszawa 2007 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE 13 Tomasz Duraj Rozdział I PRAWNA PERSPEKTYWA PRACY NA WŁASNY RACHUNEK 19 1.

Bardziej szczegółowo

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko.

4. Informacja o szkole, do której w roku szkolnym 2015/2016 będzie uczęszczać dziecko. WNIOSEK O PRZYZNANIE dofinansowania zakupu podręczników Nr ewidencyjny wniosku.../... 1. Dane osobowe rodziców ( prawnych opiekunów ) - wnioskodawcy Nazwisko Imiona 2. Adres zamieszkania Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2015 r.

Warszawa, luty 2015 r. MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BEZZWROTNA POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2015-2016 /informacja dla przedsiębiorców/

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Danuta Stachula Płaca brutto a płaca netto PROFESJON@LNY TRENER Danuta Stachula Danuta Stachula nauczyciel

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Od stycznia rosną płaca minimalna i składki ZUS

Od stycznia rosną płaca minimalna i składki ZUS Od stycznia rosną płaca minimalna i składki ZUS Autor: Agata Szymborska- Sutton - Tax Care 18.09.2012. Portal finansowy IPO.pl Podwyżka płacy minimalnej z 1500 zł na 1600 zł o jakiej zdecyduje do jutra

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji III. Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej. Polska na tle Europy i świata Definicja przedsiębiorczości a jej pomiar Czy skupić się na ambitnym

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ

UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku.

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku. Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku. Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 1.1. Wprowadzenie. Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana

Bardziej szczegółowo