Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro"

Transkrypt

1 للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad egz. nak³ad egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel cza, Hru bie szow skie To - wa rzy stwo Rol ni cze, prze trwa ³a za bo - ry i woj ny œwia to we. Nie prze trwa ³a pre zy den ta Bie ru ta i pierw sze go eta - pu bu do wa nia so cja li zmu. Sp ³ dziel - czoœو nie by ³a ulu bie ni c¹ rz¹ dz¹ cych w PRL, ale r w nie w Pol sce po prze - mia nach 1989 ro ku nie na le a ³a do pro mo wa nych form or ga ni za cji go - spo dar ki. Do pie ro te raz za czy na byو do ce nia na ja ko szan sa na za trud nie - nie i god ne y cie dla os b, kt re z tru - dem ra dz¹ so bie na ryn ku pra cy. Oso by wy klu czo ne, d³u go trwa le bez ro bot ne, nie pe³ no spraw ne, kt re znaj du j¹ u nas za trud nie nie, ma j¹ czê sto pro ble my z mo ty wa cj¹ do pra cy m wi Bar ba ra Du da, jed na z za ³o y cie lek pierw szej w om y sp ³ dziel ni so cjal nej. Dla nas naj wa niej szy jest cz³o wiek, wpro wa dza my go na ry nek pra cy, da je - my wia rê w sie bie. I chce my e by nas w tym wspie ra no. Idee zwi¹ za ne ze sp ³ dziel czo œci¹ by ³y te ma tem miê dzy na ro do wej kon fe - ren cji Sp ³ dziel nia so cjal na szan s¹ na lep sze ju tro w Wy szej Szko le Za rz¹ - dza nia i Przed siê bior czo œci im. Bog da - na Ja skie go w om y. W mu rach uczel - ni po ja wi li siê w³o scy prak ty cy oraz teo - re ty cy sp ³ dziel czo œci, miesz ka cy, stu - den ci, sa mo rz¹ dow cy i przed siê bior cy. Go œcie z We ro ny opo wie dzie li o hi sto rii i for mach sp ³ dziel cze go dzia ³a nia w kon tek œcie w³o skie go po dw r ka, kt re ob fi tu je w pro jek ty zwi¹ za ne z sek to rem eko no mii spo ³ecz nej. W ro ku 1947 w na szej kon sty tu cji za pi sa no, e sp ³ dziel nie gwa ran tu j¹ do - bro spo ³ecz ne i mu sz¹ byو praw nie od - rêb ne oraz chro nio ne. Do war to œcio wa - no tê for mê go spo dar cze go dzia ³a nia m wi³ Giu sep pe Tur ri ni, pra cow nik sp ³ dziel ni so cjal nej Aza lea. W 1991 ro ku w³o ski rz¹d wdro y³ w y cie uchwa - ³ê o sp ³ dziel czo œci so cjal nej, a w 1992 ro ku Aza lea za wi¹ za ³a dzia ³al noœو. Zaj - mu je my siê do mo w¹ opie k¹ nad oso ba - mi cho ry mi na AIDS, nie pe³ no spraw ny - mi i pro mu je my ideê odej œcia od in sty - tu cjo nal nych form opie ki nad ludں mi znaj du j¹ cy mi siê w trud nej sy tu acji zdro - wot nej do da³ w³o ski pre le gent. Na czel n¹ za sa d¹ dzia ³a nia sp ³ dziel - ni so cjal nych jest two rze nie no wych miejsc pra cy po ³¹ czo ne z sze ro ko ro zu - mia n¹ in te gra cj¹ spo ³ecz n¹. Sp ³ dziel cy re kru tu j¹ siê w du ym stop niu z os b na mar gi ne sie ryn ku pra cy: d³u go trwa le bez ro bot nych, uza le nio nych, cho rych itp. Dziê ki wpro wa dze niu go spo dar czej for mu ³y dzia ³a nia, kt ra k³a dzie na cisk na wsp ³ dzia ³a nie, oso by wy klu cza ne z neo li be ral ne go ryn ku pra cy, ma j¹ szan - sê od zy ska nia za wo do wej god no œci i de - Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro cy do wa nia o two rzo nym przez sie bie miej scu pra cy. Wsp ³ dziel ni Aza lea 80 proc. przy cho d w jest wy dat ko wa nych na po - kry cie kosz t w pra cy, pra cu je u nas 600 os b, z cze go 116 to przed sta wi cie le 33 r nych na ro do wo œci m wi³ Giu sep pe Tur ri ni. Aza lea pro wa dzi ho tel oraz re stau ra cjê, z kt rych ko rzy sta j¹ klien ci in dy wi du al ni, oraz oso by cho re prze by - wa j¹ ce tym cza so wo w We ro nie. Na za sa - dzie spo ³ecz nej fran czy zy ga stro no micz - no ho te lar ski pro jekt W sa mym ser cu go œcin no œci mo na wdra aو w ob sza - rach tu ry sty ki in klu zyj nej do da³ W³och. Hi sto ria sp ³ dziel czo œci wy da je siê doœو skom pli ko wa na, przez wie le lat roz wi ja ³a siê na prze ciw le g³ych bie gu - nach so cja li stycz nym, li be ral nym i chrze œci ja skim. Ro bert Owen, Char - les Fo urier i Pier re -Jo seph Pro udhon roz wi ja li hu ma ni stycz ny so cja lizm, ma - rzy li o re wo lu cji spo ³ecz nej, kt ra do ko - na siê bez kr wa wo po przez zmia nê wa - run k w ludz kie go y cia. Idee przez nich wpro wa dza ne, czê sto by ³y uto pij - ne, nie przy sta j¹ ce do rze czy wi sto œci. W Po ema cie dla do ro s³ych (1955 rok) Adam Wa yk pi sa³ prze œmiew czo: Ma- rzy ciel Fo urier uro czo za po wia da³, e w mo rzach p³y waو bê dzie le mo nia da. In ny nurt sp ³ dziel czo œci, li be ral ny, reklama opto wa³ za tym, e nie na le y po ma gaو naj bied niej szym, bo jest to nie wy ko nal - ne. Na le y na to miast wspie raو drob - nych wy tw r c w, przed siê bior c w, kt - rzy p³a c¹c po dat ki i po ci¹ gn¹ za so b¹ ca ³e spo ³e cze stwo. Ini cja to rem tej idei by³ nie miec ki sê dzia Her mann Schul ze - -De litzsch, kt ry w ro dzin nej Sak so nii two rzy³ ban ki sp ³ dziel cze z ofer t¹ dla drob nych przed siê bior c w. Mo del ban - k w lu do wych zo sta³ szyb ko i sku tecz - nie prze nie sio ny na zie mie pol skie, do za bo ru pru skie go. Ka to lic ki od³am, prak ty ko wa ny by³ m.in. przez eko no mi - stê Char le sa Gi de a i za k³a da³, e nie war to wspo mi naو bied nym o Bo gu, na - le y naj pierw na kar miو ich do sy ta. Obec ny na kon fe ren cji ksi¹dz bi - skup po moc ni czy die ce zji ³om y skiej Ta de usz Bro na kow ski przy po mnia³ s³o - wa pa pie a Fran cisz ka o glo ba li za cji obo jêt no œci. In dy wi du alizm i ego izm roz le wa j¹ siê na co raz szer sze ob sza ry geo gra ficz ne, krzyw da ludz ka sta je siê nor m¹, pra wi d³em ludz kie go su mie nie, nie bu dzi sprze ci wu. W ro ku 1999 na zie mi e³c kiej b³o - go s³a wio ny Jan Pa we³ II na wo ³y wa³ Nie za twar dzaj my serc, gdy s³y szy my krzyk bied nych. Sta raj my siê tak po stê po waو i yو, by ni ko mu w na szej Oj czyں nie nie bra k³o da chu nad g³o w¹ i chle ba na sto - le, by nikt nie czu³ siê sa mot ny, po zo sta - wio ny bez opie ki przy po mnia³ bi skup Bro na kow ski. Pod czas kon fe ren cji pro fe sor geo gra - fii spo ³ecz nej Ema nu ela Gam be ro ni z Uni wer sy te tu w We ro nie i pro rek tor Ja skie go Ma te usz Goc za de kla ro wa li na wi¹ za nie wsp ³ pra cy po miê dzy oœrod - ka mi na uko wy mi. Go œcie z We ro ny po raz pierw szy przy by li do Pol ski, om - a by ³a te pierw szym mia stem, w kt - rym za trzy ma li siê na d³u ej. Ich wi zy ta to od po wiedں na zor ga ni zo wa ny przez Sta ro stwo Po wia to we w om y wy jazd stu dyj ny. De le ga cja ze sta ro stwa w lip cu bie ¹ ce go ro ku od wie dzi ³a We ro nê, by ob ser wo waو i prze trans por to waو na ³om y skie po dw r ko do bre prak ty - ki sp ³ dziel cze. Jo LaN Ta ŒwIêSz kow Ska Szerzej na temat sp ³dzielni socjalnych, zasad ich funkcjonowania na stronie internetowej narew. info

2 2 / wydarzenie n n n wtorek 15 paںdziernika 2013 Ju dwunasty raz om a zawirowa³a dziêki Wiruj¹cej Strefie Marka Kisiela Wy ni ki HIP HoP DaN ce So Lo 1. RY FA An na Ma ria Wilcz kow - ska War sza wa (TST) 2. PAU LA Pau li na Szczê sno - wicz Gda sk (En zym Crew) 3. SUR WI Mag da le na Sur wi³ ³o Bia ³y stok (Ko lor Kon kret Crew) HIP HoP DaN ce Du ety 1. PAU LA (Pau li na Szczê sno wicz) & ME RY (Ma ria Bia ³o us w) Gda sk (En zym Crew) 2. MAR TA (Mar ta Ma tus) & ALA (Ala Ja szo wicz) Bia ³y stok 3. FRAN CUZ (Piotr Fran czak) & PI DI (Pa we³ Dunst) War sza wa Ho use DaN ce So Lo 1. SO K SOK Pa we³ So ko ³ow - ski Gda sk 2. MI SIEK An na Miœ Wro c³aw (Yes Yes Y all) 3. PAU LA Pau li na Szczê sno - wicz Gda sk (En zym Crew) Loc king So Lo 1. CAR RO MO THER SHIP Ca ro li na Ha ve rvall Stoc - kholm/war sza wa 2. BE STIA Prze my s³aw Wal kie - wicz Po zna 3. EDWIN (Edwin Si wek) War - sza wa (War szaw ski Funk) PoP PINg So Lo 1. Mag da Wsze bo row ska Ust ka 2. CHA OS Kor nel Znor ko Bia ³y stok (Ban gers) 3. REX Mi cha³ Ka czo row ski W³o c³a wek / War sza wa SHow ca Se 1. Ko lor Fresh Bia ³y stok 2. En zym Crew Gda sk 3. Œlun ski Azyl Gli wi ce all STy LeS BaT TLe Te ams 1. KO LOR KON KRET CREW Bia ³y - stok 2. EN ZYM CREW Gda sk 3. STR8 OUT FROM THE CI TY OF MER MA ID War sza wa reklama om a, Stary Rynek 13 tel./fax ReDakToR NaczeLNy: Artur Filipkowski wsp ³praca: Jolanta Œwiêszkowska, Karol Babiel, Kinga Sawicka, Ilona Makal DyRekToR BIuRa RekLamy I og oszeر: Monika Strzelecka tel Narew Extra Tygodnik wydawany jest na podst. umowy franchisowej z Pro Media Sp. z o.o. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœو zamieszczanych og³osze i zastrzega sobie prawo do skracania nades³anych tekst w.

3 n n n wtorek 15 paںdziernika 2013 om a / 3 Wystawa w Restauracji na Farnej ka da kre ska, ruch pêdz la, zde rze nie barw, jest jak ksi¹ ka: mo na j¹ jed no cze œnie roz wi jaو i czy taو twier dzi ad rian Li pi - ski, ucze Li ceum Pla stycz ne go im. woj cie cha kos sa ka w om y. Re stau ra cji na Far nej m³o - dy adept sztuk pla stycz nych za - pre zen to wa³ swo je pra ce: rzeں bê, ry su nek i ma lar stwo. Wiêk szoœو prac po wsta ³a na za jê ciach, pod kie run kiem pe da go g w z li - ceum pla stycz ne go: Ada ma Ty - mi skie go, An ny Kar wow skiej i Te re sy Ada mow skiej. Ad rian ma œwie e spoj rze nie, po tra fi two rzyو cie ka we kom po zy cje i wy do by - waو na po wierzch niê ukry te de ta le przed mio t w i obiek t w ar chi tek to nicz nych oce nia Te re sa Ada mow ska, ma lar ka i pe da gog li ceum. Ad rian Li pi ski jest w kla sie ma tu ral nej, to je go pierw sza wy sta wa. W nie da le kiej przy sz³o œci za mie rza zda waو na ASP w Gda sku. In te re su je mnie przede wszyst kim rzeں ba, ja ko for ma prze strzen nie zr ni co - wa na twier dzi Ad rian. Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ³y dwa gip so we po pier sia m³o de go ar ty sty. Na tle in nych uczni w Ad rian wy r nia siê pra co wi to œci¹ twier dzi Li dia J. Ra - dziw no wicz, dy rek tor pla sty ka. Li czy my, e wy sta wa Ad ria na zmo ty wu je in nych uczni w i eks po zy cje ich prac na far nej przej d¹ do szkol nej tra dy cji do da je. Wer ni sa Ad ria na Li pi skie go uroz ma ici³ wy stêp mu zycz ny Ka ro li ny Gra li i Grze go rza Sek mi strza. Chce my stwo rzyو m³o dych lu dziom cy klicz n¹ mo li woœو wy sta wia nia prac pla - stycz nych de kla ru je Ja go da Se ra fin, w³a œci ciel ka lo ka lu na uli cy Far nej. Wy sta wê Ad ria na mo e cie Pa stwo obej rzeو w Re stau ra cji na Far nej. Za pra sza - my! J. Œ Zapraszamy obro c w obwodnicy om y Te le wi zja Na rew w³¹ czy ³a siê w ak cjê spo ³ecz ne go ko mi te tu miesz ka c w om y, kt rzy wal cz¹ o bu do wê ob - wod ni cy mia sta. Jed nym z dzia ³a jest zbie ra nie pod pi s w pod skie ro wa nym do rz¹ du ¹ da niem przy spie sze nia prac nad przy go to wa niem tej in we sty - cji. Ja ko pierw szy kar tecz kê pod pi sa³ pre zy dent mie czy s³aw czer niaw ski. Te le wi zja Na rew w swo jej sie dzi bie przy Sta rym Ryn ku tak e zbie ra pod pi sy w spra wie ob wod ni cy om y. Za pra sza - my wszyst kich, kt rym spra wa lep szej przy sz³o œci na sze go mia sta nie jest obo - jêt na. w tym ro ku przy pa da 120. rocz ni ca uru cho mie nia ko lei Nad nar wia skiej. od da na do u yt ku w 1893 r. li nia po ³¹ czy ³a a py z ostro ³ê k¹, wy dat nie przy czy nia j¹c siê do roz - wo ju oko licz nych te re n w i miej sco wo œci. Z tej oka zji sa mo rz¹ dy wszyst kich miast i gmin le ¹ cych na tra sie li nii ko le - na zdjêciu Pani Aneta Piotrowska w redakcji Telewizji narew sk³ada podpis w sprawie obwodnicy. 120-le cie Ko lei Nad nar wia skiej jo wej a py Ostro ³ê ka -Œnia do wo om a or ga ni zu j¹ wsp l ny prze jazd z ap do om y. Na sta cjach cze ka j¹ na pa sa e r w te go hi sto rycz ne go kur su licz ne atrak cje i nie spo dzian ki. Dziê ki wsp l nym za bie gom sa mo - rz¹ d w oraz ru cho wi spo ³ecz ne mu PKP cof nê ³y de cy zjê o za mkniê ciu li nii nad - nar wia skiej m wi Je rzy Li pi ski z Urzê du Miej skie go w om y. Za re - zer wo wa ne s¹ pie ni¹ dze w bu d e cie wo - je w dz twa na mo der ni za cjê li nii om a Œnia do wo tak, aby wzmoc niو prze wo - zy to wa ro we. om a g³o œno te upo mi - na siê o prze wo zy pa sa er skie. Ta rocz ni - ca to do bry mo ment, aby po ka zaو, jak wa na dla na sze go mia sta jest ko lej i jak bar dzo po trzeb na miesz ka com. Rocz ni co wa wy pra wa po szy - nach za pla no wa na jest na 20 paں - dzier ni ka, w godz Z om - y po ci¹g wy je d a o godz Nie od p³at ne bi le ty na prze jazd om a Œnia do wo om a mo - na zdo byو w re dak cji Te le wi zji Na - rew. Wy star czy za dzwo niو pod nu mer z ha - s³em: KO LEJ. Ser decz nie za pra - sza my na wsp l n¹ wy pra wê.

4 4 / promocja n n n wtorek 15 paںdziernika 2013

5 iv / og oszenia drobne n n n wtorek 15 paںdziernika 2013 US U Gi RE MOn TO WO BU DOW LA ne Szam ba be to no we wo dosz czel ne z ate stem PzH. Jed no ko mo ro we, dwu ko mo ro we. R ne po jem no œci. za sto so wa nie pod œcie ki przy do - mo we, gno j w kê, gno jo wi cê, desz cz w kê. za - pew niam trans port, mon ta gra tis. Tel IW BUD Iwo na Wi œniew ska wy po y czal nia sprzê tu bu dow la ne go i i ogrod ni cze go: m³o ty wy bu rze nio we i in ne za gêsz czar ki rusz to wa nia pi ³y spa li no we ko siar ki, wy ka szar ki do tra wy, are ator sprzêt rol ni czy om a, ul. No wo grodz ka 44B. Tel DOM Pra nie dy wa n w, ta pi cer ki me blo wej i sa mo cho do - wej sprzê tem fir my nie miec kiej Kar cher. Pie rze my u klien ta i w fir mie, trans port gra tis. Tel EDWAL me ble na za m wie nie. Pro jekt gra tis. Ko - na rzy ce. Tel , US U Gi TRAnS POR TO WE Us³u gi trans por to we, prze pro wadz ki me blo wo zem, pro fe sjo nal nie, ta nio. Tel nie RU CHO MO ŒCi ku PIê Ka wa ler kê w cen trum om y. Tel wy NaJ mê Sa mo dziel ny po k j z anek sem ku chen nym, ³a zien k¹ oso bie pra cu j¹ cej lub ucz¹ cej siê. Tel Lo kal biu ro wy 100 m2 przy ul. Dmow skie - go 1A, I piê tro -nad Oku la rium, wy god ne doj œcie, mo li woœو re kla my z trzech stron, mo li woœو po - dzia ³u lo ka lu. Tel EXPRE SO WA GO TسW KA BEZ BIK od dzia³ om a. Tel , od dzia³ Ostr w Ma zo wiec ka Tel US U Gi in FOR MA TyCZ ne Ser wis tech no lo gii i sys te m w in for ma tycz nych. In - for ma ty ka dla firm i do mu. om a. Tel , US U Gi RTV AGD Za k³ad Us³u go wy RTV Ma rek Brze ziak ul. Woj ska Pol - skie go 26 a, om a. Tel Œwiad czy us³u - gi w za kre sie na pra wy TV, DVD VCR, KA ME RY, LAP - TO PY, MO NI TO RY KOM PU TE RO WE I IN NE oraz mon - ta an ten TV i SAT. US U Gi kra WiEC kie Wszyst kie ro dza je szy cia: na pra wa na mio t w, przed sion k w do przy czep camp. Wy mia na bar dzo d³u gich zam k w do przed sion k w, na mio t w. Na - pra wa pa ra so li ogro do wych, al tan. Na bi ja nie nap, oczek, ni t w. Zwê a nie cho le wek, wszy wa nie zam - k w do bu t w, kur tek sk rza nych, ple ca k w, to reb po dr nych oraz ich na pra wa. Fu tra, ko u chy wszel - kie prze r b ki. Kol no se na tor ska 2 przy par ku tel wiec two plo na.pl US U Gi SZEW SkiE Na pra wa obu wia. om a, ul. Kr t ka 12. Tel Express szewc. Sta ry Ry nek 7 (Ha la Tar go wa). Tel SA LE WE SEL ne, US U Gi Wi DEO FiL MO - WA nie, ZE SPO y MU ZyCZ ne zdjê cia œlub ne im pre zy oko licz no œcio we. Tel agen cja ar ty stycz na grze gorz Sek mistrz: aran e, kon cer ty, im pre zy oko licz no œcio we, stu dio mu zycz ne. Tel Fo to graf. Tel MO TO Ry ZA CJA Kom plek so wy ser wis kli ma ty za cji, na bi ja nie, od - grzy bia nie, spraw dza nie szczel no œci. Elek tro me cha - ni ka. Sprze da opon: no we i u y wa ne. Mon ta i wy - wa a nie k ³ gra tis. Naj ta niej w om y. Sta ra om a p/sz., ul. Aka cjo wa 5. Tel au to myj nia: pra nie i czysz cze nie ta pi cer ki sa mo cho do wej, pra nie i czysz cze nie ta pi cer ki sa mo cho do wej, pra nie dy wa n w re no wa cja la kie ru. om a ul. To wa ro wa 25 (by ³a ba - za wzgs). Tel , , to myj nia.lom za.pl ROL nic TWO Sprze dam kro wy ho dow la ne 10 szt. Tel Ku pie ka de zbo e, r w nie ³u bin, rze pak, bo bik. Min 24t. Za pew niam trans port, p³a cê w dniu od bio - ru. Tel ZDRO WiE i URO DA Spe cja li sta fo nia tra oto la ryn go log Li lian na U. Le - cho wicz. Tel , Spe cja li sta cho r b we wnêtrz nych ga stro log dr n med. Sta ni s³aw Ol szew ski. Przyj mu jê w po nie dzia³ ki od Re je stra cja te le fo nicz na po om a, ul. Se na tor ska 48. ku Piت Ko mis FART za pra sza pn. pt. od przyj mê odzie w bar dzo do brym sta nie, dzie ciê ce w z ki, fo te li ki sa mo cho do we, in ny sprzêt w do brym sta nie. om a, ul. Kr t ka 4 przej œcie pod fi la ra mi. SPRZE DAM mieszkania w om y - ul. Wiejska - pow. 35,26m2, 1 pok j, parter, do wyko czenia z³ tel (Kupuj¹cy 0%) - ul. Ma³achowskiego - pow.59,30m2, 3 pokoje, II piêtro, nowe budownictwo z³ tel ul. Wiejska - pow.60,78m2, I piêtro, 2 pokoje, do wyko czenia z³ tel (Kupuj¹cy 0%) - ul. Chopina - pow.61,02m2,3 pokoje, IV piêtro z³ tel ul. Œniadeckiego - pow. 71,80m2, 4 pokoje, IV piêtro z³ tel Domy - Wilamowo, gm. Przytu³y- pow. 80m2, pow. dzia³ki 2037m2, zabudowania gospodarcze z³ tel om a, ul. W¹ska - pow. 80m2, pow. dzia³ki 1164m z³ tel om a - pow.138,7m2, pow. dzia³ki 441m2, wyko czony z³ tel Stare Kupiski, gm. om a - pow.140,20m2, pow. dzia³ki 1220m2, wyko czony z³ tel Œniadowo - pow.107,02m2, pow. dzia³ki 1488m z³ tel om a - pow.178,95m2, pow. dzia³ki 982m2, parterowy z poddaszem u ytkowym z³ tel (Kupuj¹cy 0%) m I e S z k a N I a 1 - pokojowe om a, Centrum 32,89m2, III piêtro, cena z³ LOM- 789 KUP BEZ PROWIZJI! 2 - pokojowe om a, Po³udnie- 33,30m2, parter, cena z³ LOM-685 om a Os. Parkowe 44,88m2, III piêtro, cena z³ LOM-727 om a 61,20m2, I piêtro, cena z³ LOM-1060 om a ul. Por. agody 45,30m2, parter, cena z³ LOM-1062 TYLKO U NAS!!! om a oœ. Jantar- 48,83m2, III piêtro, z³. LOM-1092 om a, Po³udnie -48,83m2, III piêtro, cena z³ LOM pokojowe om a os. Konstytucji - 60,29m2, parter, cena z³ LOM-908 om a, Po³udnie 67,00m2, VIII piêtro, cena z³ LOM om a, Po³udnie 61,70m2, III piêtro, cena z³ LOM om a, Centrum 57,05m2, II piêtro, cena z³ LOM om a ul. Wyszy skiego 61,40m2, IV piêtro, cena z³ LOM pokojowe om a 72,40m2, IV piêtro, cena z³ LOM-647 om a ul. F. Chopina 73,24m2, III piêtro, cena z³ LOM-1068 TYLKO U NAS!!! om a, Po³udnie 70,90m2, III piêtro, cena z³ LOM Dom ki na Ma zu rach i Kur piach. Tel SPRze Dam No wy dom wol no sto j¹ cy w om y na osie dlu no - wo pow sta j¹ cym przy ul. Mo drze wio wej pow. do - mu 170 m2 + ga ra dwa sta no wi ska, dzia³ ka 630 m2. Tel Miesz ka nie M -5, om a Por. a go dy IV piê tro, 72,3 m2. Ce na 195 tys. Tel Dom piê tr w ka, Sta ra om a n/rze k¹ 120 m2, dzia³ ka 26 ar w z do stê pem do Na rwi. Ce na 380 tys. Tel US U Gi Fi nan SO WE Po trze bu jesz wspar cia fi nan so we go? ma my dla cie bie ban ko we kre dy ty na oœwiad cze nie DLa FIRm, chwi l w ki, hi po tecz ne i na ka dy in ny cel. Bez p³at ne po ra dy! Przyjdں do Biu ra Po rad Fi nan so wych HoS Sa, om a ul. wy - szy skie go 2 paw. 13 tel www. ho osa -fi nan se. pl We se la, im pre zy oko licz no œcio we, mu zy ka rom ska. Gra, œpie wa i ta czy D u dli. Gwa ran cja do brej za - ba wy. Tel Rس ne kom po zy cje Na grob ne. VIR ga. kwia ty Sztucz - ne. Naj ni sze ce ny w om y. om a ul. No wo pro jek to wa na 34. tel ga.cba.pl Wr ka Ka sia ta rot nu me ro lo gia. Tel , pon. pt po te le fo nicz nym uzgod nie niu. ka ta rzy na - bo gu Opra wa ob ra z w, Igna cy Ja wor ski, om a, ul. Rz¹ - do wa 9a. Tel wr ka, ta rot, nu me ro lo gia. Pro fe sjo nal nie. pon. pt po te le fo nicz nym uzgod nie niu. Tel Po wiem ci o zdro wiu, mi ³o œci, pra cy, fi nan sach, ostrze e - niach, wro gach. Ra zem roz wi¹ e my tw j pro - blem. Sprze dam me ble: sy pial nia (stan bdb. bia ³o -r o - wa) re ga³, kre dens, szaf ki, ka na pa. Tel TU Ry STy ka Uro dzi ny, spo tka nia in te gra cyj ne, week end we dwo je: Agro tu ry sty ka We so ³a Za gro da k. Wi zny, Sre bro wo 46, so la za gro da.ugu.pl Tel PRA CA Szu kam pra cy. Pra wo jaz dy kat. A, C. Tel Pie karz po szu ku je pra cy. Tel DzIa ki - Stare Kupiski, gmina om a - pow.1020m2, z decyzj¹ o warunkach zabudowy z³ tel Piasutno elazne, gmina Zb jna -pow. 3000m z³ tel (OKAZJA) - El biecin, gmina Pi¹tnica - pow.3000m2, z decyzj¹ o warunkach zabudowy z³ tel Krzewo, gmina Pi¹tnica - pow. 1300m2, budowlana z³ tel (Kupuj¹cy 0%) - om a ul. W¹ska - pow. 1200m2, budowlana z³ tel Przy og³oszeniu: Kupuj¹cy 0 %, wynagrodzenie kupuj¹cego zawarte jest w prowizji od sprzedaj¹cego. D o m y om a - p. domu 123m2, p. dzia³ki 423m2, cena z³ LOM-884 D z I a k I Budowlane om a - p. dzia³ki 1000m2, cena z³ LOM-1048 Gie³czyn - p. dzia³ki 1210m2, cena z³ LOM-1053 om a ul. ukasi skiego - p. dzia³ki 500m2, cena z³ LOM-1064 OBNI KA! LokaLe Do wynajêcia om a, Centrum - 200m2, czynsz 6 000z³ LOM-1067

6 n n n wtorek 15 paںdziernika 2013 reklama / V tel

7 n n n wtorek 15 paںdziernika 2013 promocja / 5 Od pa dy uczmy naj m³od szych Jesz cze na po cz¹t ku XX wie ku pro du ko - wa li œmy sto sun ko wo nie wie le od pa - d w. obec nie jed nak prze mys³ roz wi ja siê tak dy na micz nie, a kon sump cja jest tak du a, i wy two rzo ne pro duk ty nie tyl ko cie sz¹ od bior c w, ale sta ³y sie te ogrom nym pro ble mem i wa nym wy - zwa niem dla ludz ko œci zmu szo nej po ra - dziو so bie z po wsta j¹ cy mi od pa da mi. Co raz czê œciej po zby wa my siê rze czy jesz cze nie zu y tych, nie - ko niecz nie zda j¹c so bie spra wê, e two rzy my co raz wiêk sze g ry œmie ci. Dla te go te ko niecz ne jest sta ³e t³u ma cze nie na szym dzie - ciom tym naj m³od szym i tym star szym jak wy gl¹ da na sze œro - do wi sko i uœwia da mia nie im, e ka dy z nas ma wp³yw na ochro - nê przy ro dy, choو by po je dyn czych drze wek i krze w w. To my ro - dzi ce, ja ko Ci, kt rzy wy cho wu j¹ na sze po cie chy, po win ni œmy za - szcze piaو w nich za sa dy, jak po win no siê po stê po waو. Wie dza prze ka zy wa na ju od naj m³od szych lat zo sta je na d³u go i przy no - si naj lep sze efek ty. Po œr d nas s¹ ta cy, kt rym te mat se gre ga cji od pa d w wy da je siê byو zbêd ny, nie po trzeb ny. My œl¹ a mo e ktoœ in ny siê tym zaj mie?. Wie le os b za da je py ta nie dla cze go tak wie le m wi siê o go spo dar ce od pa da mi. Od po wiedں na su wa siê sa ma. Œwia do - moœو eko lo gicz na spo ³e cze stwa jest na dal na ni skim po zio mie, a ota cza j¹ ca na przy ro da ma co raz wiêk sze k³o po ty, by bro niو siê sa ma, a jed no cze œnie spe³ niaو na sze ocze ki wa nia. Brak sza cun ku dla na tu ry spo wo du je, i na stêp ne po ko le nia nie bê d¹ mia ³y szan - sy na y cie w zdro wym i czy stym œro do wi sku. A prze cie wy star czy po œwiê ciو tyl ko tro chê cza su i chê ci, by po znaو isto tê i wa gê se lek tyw nej zbi r ki od pa d w. To my wy cho - wu j¹c na sze dzie ci wp³y wa my na to, by ro zum nie bra ³y udzia³ w ochro nie œro do wi ska, w³a œnie po przez np. od dzie la nie od pa - d w r ne go ro dza ju. Ju nie d³u go w rê ce dzie ci z na sze go mia sta tra fi ksi¹ ecz ka edu ka cyj na ofe ru j¹ ca atrak cyj n¹ mo li woœو po g³ê bie nia wie dzy na te mat se gre ga cji od pa d w. Po przez za ba wê, wsp l ne czy ta nie i oma wia nie przed sta wio nych w ksi¹ ecz ce sy tu acji dzie ci zdo bê d¹ i utrwa l¹ wie dzê, a my ro dzi ce bê dzie my mie li tak e mo li woœو po - zna nia cie ka wo stek do ty cz¹ cych se lek tyw nej zbi r ki od pa d w.

8 6 / region n n n wtorek 15 paںdziernika 2013 Reagujemy na potrzeby klient w Na ja kim te re nie dzia ³a Bank Sp ³ - dziel czy w kol nie? Bank Sp ³ dziel czy w Kol nie po sia da ka pi ta ³y prze kra cza j¹ ce 5 mln eu ro i mo - e pro wa dziو dzia ³al noœو na te re nie ca ³e - go kra ju tak jak ban ki ko mer cyj ne. Nie ko rzy sta my jed nak z ta kiej mo li wo œci. Na sza stra te gia to dzia ³a nie w ob sza rze naj bli szym: po wie cie kol ne skim oraz s¹ sied nich i wo je w dz twie pod la skim, ale z za cho wa niem za sa dy nie kon ku ro - wa nia z ban ka mi sp ³ dziel czy mi. Dla ja kich klien t w Bank Sp ³ dziel czy ma ofer tê? czy ka dy klient znaj dzie tu coœ od po wied nie go dla sie bie? Ofer ta BS w Kol nie jest skie ro wa - na za r w no do os b fi zycz nych, jak i pro wa dz¹ cych dzia ³al noœو go spo dar cz¹, przed siê biorstw, sp ³ ek oraz sp ³ dziel ni. Bank ob s³u gu je wszyst kie jed nost ki sa - mo rz¹ do we na te re nie swe go dzia ³a nia, ze Sta ro stwem Po wia to wym w Kol nie na cze le. Po wiat kol ne ski ma przede wszyst kim cha rak ter rol ni czy, a za tem pra cu j¹ cy w tej sfe rze to zde cy do wa - na wiêk szoœو na szych klien t w. Ale tak - e wszy scy in ni znaj d¹ dla sie bie od po - wied ni¹, do k³ad nie do pra co wa n¹ ofer tê. Mo e my ela stycz nie i szyb ko re ago waو na po trze by klien t w, bo de cy zje nie wy - ma ga j¹ ak cep ta cji ja kiejœ cen tra li. czy zna Pan oso bi œcie swo ich klien - t w? Zna jo moœو klien t w jest atu tem ka - de go ban ku sp ³ dziel cze go, kt ry sku pia dzia ³al noœو na œro do wi sku lo kal nym. Nie tyl ko pre zes ban ku oraz in ni pra - cow ni cy zna j¹ oso by ko rzy sta j¹ ce z na - szych us³ug, ale przede wszyst kim to my nie je ste œmy dla nich ano ni mo wi. W ka - dym mo men cie mo li we jest spo tka nie z kie row ni ka mi po szcze g l - nych jed no stek, jak r w nie z pre ze sem i po zo sta ³y mi cz³on ka mi za rz¹ du ban ku. Ja kie bran e do mi nu j¹ wœr d firm ob s³u gi wa nych przez Bank Sp ³ dziel czy? czy wi daو pod tym wzglê - dem ja k¹œ lo kal n¹ spe cy fi - kê? Rol ni cy in dy wi du al ni sta - no wi¹ po nad po ³o wê os b ko - rzy sta j¹ cych z na szych us³ug,. Po zo sta ³e bran e w na szej dzia ³al no œci to przede wszyst - kim han del i us³u gi. Nie wie le jest na to miast za k³a d w pro - duk cyj nych, ale jest to spe cy fi - ka nie tyl ko po wia tu kol ne - skie go. czym r ni siê Bank Sp ³ - dziel czy od ban k w ko mer - cyj nych? Obo wi¹z kiem ban k w ko mer cyj - nych jest mak sy ma li za cja zy sku, ban ki sp ³ dziel cze zaœ to przede wszyst kim wza jem na po moc, przy uzy ski wa niu do - brych wy ni k w fi nan so wych, kt re nie - zbêd ne s¹ do pro wa dze nia bez piecz nej dzia ³al no œci. Sko ro Bank Sp ³ dziel czy jest mniej szy ni ban ki ko mer cyj ne, to czy mo - na bez piecz nie po wie rzyو mu pie ni¹ - dze? Mniej szy to nie zna czy gor szy, a wprost prze ciw nie. Ban ko woœو sp ³ - dziel cza w Pol sce bar dzo do brze po ra - dzi ³a so bie z kry zy sem fi nan so wym. Do - bra zna jo moœو klien ta spra wia, e w BS w Kol nie wskaں nik kre dy t w za gro o - nych to za le d wie 0,21 proc. W ca ³y sys - te mie ban ko wym jest to wiê cej ni 8 proc, w ban ko wo œci sp ³ dziel czej 5 proc. Ban ki ko mer cyj ne nie jed no krot nie ma j¹ wskaں nik dwu cy fro wy. Po tra fi my zi den ty fi ko waو ry zy ko, od po wied nio je oce niو oraz w od po wied nim cza sie za re - ago waو. Dzie je siê tak dla te go, e nie wal czy my o klien ta za wszel k¹ ce nê, a mak sy ma li za cja wy ni ku fi nan so we go nie jest g³ w nym na szym ce lem. Po sia da - my gwa ran cjê Ban ko we go Fun du szu Gwa ran cyj ne go, iden tycz ne jak po zo sta - ³e ban ki. kto jest w³a œci cie lem Ban ku Sp ³ dziel - cze go? W³a œci cie la mi Ban ku Sp ³ dziel cze go w Kol nie jest po nad 4000 os b. S¹ to sp ³ dziel cy z te re nu po wia tu kol ne skie - go. Je ste œmy je dy nym ban - kiem na ryn ku lo kal nym o stu pro cen to wo pol skim ka - pi ta le. wia do mo, e ban ki ko mer - cyj ne chc¹ mieو jak naj wiêk - sze zy ski. a Bank Sp ³ dziel - czy? czy ma zy ski? Na co s¹ prze zna cza ne? G³ w nie na zwiêk sze nie fun du szy w³a snych. Ich wiel - koœو wp³y wa na roz mia ry pro - wa dzo nej dzia ³al no œci oraz na bez pie cze stwo ban ku. Wy ni ki fi nan so we BS w Kol - nie na le ¹ do lep szych wœr d wszyst kich ban k w sp ³ dziel - czych czy miesz ka cy re gio nu ma - j¹ ja kieœ ko rzy œci z dzia ³a nia tu taj Ban ku Sp ³ dziel cze go? Bank Sp ³ dziel czy w Kol - nie po sia da w po wie cie kol - ne skim gê st¹ sieو pla c wek. W Kol nie, opr cz na szej g³ w nej sie dzi by, jest jesz - cze Od dzia³ Ope ra cyj ny przy ul. Ko le jo - wej, dwie Fi lie jed na przy ul. 11 li sto - pa da, dru ga przy ul. Wi to sa oraz dwa Punk ty Ob s³u gi Klien ta w Urzê dzie Mia - sta oraz Sta ro stwie Po wia to wym. W gmin nych miej sco wo œciach Gra bo - wo, Ma ³y P³ock i Tu roœl pro wa dz¹ dzia ³al noœو Od dzia ³y Ban ku. W La cho - wie jest Punkt Ob s³u gi Klien ta. Dziê ki tym pla c w kom ko rzy sta j¹ cy z na szych us³ug ma j¹ ³a twy do nich do stêp oszczê - dza j¹c czas oraz pie ni¹ dze dziê ki mo li - wo œci ko rzy sta nia z no wo cze snych mo - li wo œci elek tro nicz nych. Bank po sia da 9 ban ko ma t w, w tym 5 w Kol nie. Wa - nym ele men tem na szej obec no œci w y - ciu spo ³ecz no œci lo kal nej jest dzia ³al noœو spo ³ecz na. Wspie ra my wiêk szoœو ini cja - tyw z r nych dzie dzin za r w no pod wzglê dem or ga ni za cyj nym, jak i udzie la j¹c wspar cia fi nan so we go. Dla te - go BS zo sta³ wy r nio ny ty tu ³em Me ce - na sa Kul tu ry oraz Spon so ra Ro ku. Ja kie s¹ Pa na zda niem atu ty re gio nu, w kt rym dzia ³a Pa na bank? czym lo - kal ni przed siê bior cy mo g¹ kon ku ro - waو na ryn ku pol skim, a mo e na wet miê dzy na ro do wym? Nie ma my wiel kie go prze my s³u i za - pew ne d³u go mieو nie bê dzie my. Ma my na to miast zdro we po wie trze i zdro w¹ yw noœو pro du ko wa n¹ przez miej sco - wych rol ni k w. Re gion kol ne ski to Kra ina mle kiem p³y n¹ ca. Wy ro by mle - czar skie po wsta j¹ ce z su row ca od lo kal - nych pro du cen t w kon ku ru j¹ z po wo - dze niem na ryn kach miê dzy na ro do - wych. Szan s¹ dla na sze go re gio nu s¹ spe - cjal nie przy go to wa ne te re ny in we sty cyj - ne w Kol nie. Wy Rس nie nia (nie ktس RE): 1. Bank Przyjazny Dla Przedsiêbiorc w 2. orze³ agrobiznesu 3. Najlepszy Bank w Polsce Super firma powiatu kolne skiego 5. mened er sp ³dzielca dla Prezesa krzysztofa kajko 6. medal Œwiêtego Izydora oracza za szczeg lne zas³ugi w rolnictwie 7. Najdynamiczniejszy Polski Bank Sp ³dzielczy 8 Podlaska z³ota Setka Przedsiêbiorstw 9. Bank przyjazny rodzinie D Z i E D O B R y, J U J E S T E M! Amelia Graff ur godz , waga 3600g, 58 cm Rodzice: Justyna i kamil Graff Miasto: om a Amelia Jab³o ska ur godz.18.07, waga 4500g, 57cm. Rodzice: Aneta i Andrzej Jab³o scy siostra: Patrycja Miasto: om a Antoni Choi ski ur godz. 2.00, waga 3300g, 56cm. Rodzice: Ewa i Tomasz Choi scy Miasto: om a Dawid Wojewoda ur godz.15.45, waga 4500g, 61cm Rodzice: Agnieszka i Piotr Wojewoda Miasto: om a Emilia Zaremba ur godz.20.20, waga 2850g, 54cm Rodzice: Magdalena i Mariusz Zaremba Miasto: om a karina Julita kopczewska ur godz.9.16, waga 3050g, 52cm Rodzice: Monika i kamil kopczewscy Miejscowoœو: om a Laura kowalewska ur godz , waga 3600g, 56cm Rodzice: Milena i Piotr kowalewscy Miejscowoœو: Siemie nadrzeczny Olaf Stankiewicz ur godz. 4.00, waga 3000g, 54cm Rodzice: Justyna i Adam Miasto: om a Piotr Leon Gontarski ur godz , waga 2600g, 52cm Rodzice: Monika i Marcin Gontarscy Miasto: om a C rka Szyma ska ur godz.7.45, waga 3300g, 53cm Rodzice Dorota i Robert Szyma scy Miasto: om a Broniszewska Aneta. Data urodzin r. godzina narodzin 00:25, waga 3300 g i wzrost 58 cm. imiona rodzic w Aneta i kamil. Miejsce zamieszkania Srebrny Borek, gm. Szumowo Reczko Filip. Data urodzin r. godzina narodzin 13:40, waga 3660 g i wzrost 55 cm. imiona rodzic w katarzyna i Piotr. Miejsce zamieszkania Zambr w. imiona i nazwiska babci i dziadk w: Dorota i Janusz kosakowscy oraz Magdalena i Edward Reczko. Za³uska Julia. Data urodzin r. godzina narodzin 19:45, waga 3100 g i wzrost 53 cm. imiona rodzic w Justyna. Miejsce zamieszkania Andrzejewo kolonia. imiona i nazwiska babci i dziadk w: Danuta Za³uska Pi³kowski nataniel. Data urodzin r. godzina narodzin 12:40, waga 3170 g i wzrost 53 cm. imiona rodzic w Lena i ukasz. Miejsce zamieszkania Zambr w. imiona i nazwiska babci i dziadk w: krystyna Pi³kowska i Halina Chmielewska

9 n n n wtorek 15 paںdziernika 2013 sport / 7 SIAT KسW KA Os³a bio na Je dyn ka o krok od punk tu mi mo ogrom nych k³o po t w ka dro wych i fi nan so - wych siat kar ki uks -u Je dyn ka PwSIP om a dziel - nie wal cz¹ na par kie tach II li gi. Nie ste ty du a am bi - cja i wo la wal ki nie wy star czy ³y, e by urwaو choو by punkt Vic to rii Lu bli nie. w me czu 3. ko lej ki, w so bo - tê, ³om an ki prze gra ³y na w³a snym par kie cie 1: 3 (12: 25, 25: 20, 15: 25, 21: 25). Go spo dy nie przy st¹ pi ³y do te go spo tka nia z dwo - ma zmia na mi w sk³a dzie w po r w na niu do ostat nie go me czu w a sku. Po prze rwie spo wo do wa nej ura zem ko la na do ze spo ³u wr ci ³a pod sta wo wa roz gry wa j¹ ca, Pa try cja Kar pi ska. Nie ste ty w ty go dniu po prze dza j¹ - cym star cie z Vic to ri¹ kon tu zji ko la na na ba wi ³a siê li - be ro Je dyn ki, Ri ta a pacz. W zwi¹z ku z odej œciem Agniesz ki Cho mut nik i Mi le ny Skow ro skiej oraz nie - mo no œci¹ po twier dze nia do gry Li twin ki El wi ry Bog - da no wicz tre ner Mi ro s³aw Skaw ski mia³ do dys po zy cji tyl ko szeœو do œwiad czo nych za wod ni czek oraz czte ry ju nior ki. Po je dy nek roz po cz¹³ siê bar dzo ںle dla miej sco - wych. Przy jezd ne gra ³y szyb ko, do k³ad nie i co wa ne po pe³ nia ³y bar dzo ma ³o b³ê d w. om an ki nie mo g³y po ra dziو so bie w przy jê ciu, a to po ci¹ ga ³o za so b¹ ³a - twiej szy do prze wi dze nia dla ry wa lek atak. Na do miar z³e go przy wy ni ku 9 do 18 z par kie tu zmu szo na by ³a zejœو Kar pi ska, kt ra zno wu po czu ³a b l w ko la nie. Na bo isko mu sia ³a wejœو nie do œwiad czo na Ad rian - na Per ka. Ten fakt wy ko rzy sta ³y za wod nicz ki go œci szyb ko ko cz¹c se ta zwy ciê stwem 25: 12. Na szczê œcie uraz roz gry wa j¹ cej Je dyn ki nie oka - LEK KA ATLE TY KA Dobra passa Prefbetu trwa nadal ko lej ne suk ce sy za no to wa li re pre zen tan ci L ks Pre fbet Œnia do wo om a, kt rzy zaj mo wa li miej - sca na po dium w bie gach na te re nie ca ³e go kra ju. Bê d¹ ca ostat nio w bar dzo wy so kiej for mie stu - dent ka die te ty ki z PWSiP w om y Ju sty na Ko ryt - kow ska wy gra ³a swo je ju sz ste za wo dy w ci¹ gu ostat - nich 3 ty go dni. Tym ra zem na sza bie gacz ka zwy ciê y - ³a w bie gu III Dy cha Drzy ma ³y w Ra ko nie wi cach k/po zna nia, gdzie star to wa ³o 1300 os b w tym 281 PI KA NO NA Kolejna pora ka KS-u Bez zdo by czy punk to wej wr ci li z Tolk mic ka pi³ ka - rze om y skie go klu bu Spor to we go. w mi nio n¹ nie dzie lê ule gli miej sco we mu Bar ka so wi 0:2 i po - zo sta li na 15. miej scu w ta be li III li gi. - Uwa am, e za gra li œmy jed no z lep szych spo tka w tej run dzie. Stwo rzy li œmy so bie kil ka bar dzo do - brych oka zji do zdo by cia go la, ale za bra k³o nam zno - wu tro chê szczê œcia. Ry wa le mie li w su mie trzy do god - ne sy tu acje, z cze go dwie wy ko rzy sta li i to wy star czy - za³ siê zbyt groں ny i Kar pi ska wy sz³a na dru g¹ par tiê. To do da ³o wia ry w sie bie jej ko le an kom, kt re za czê - ³y graو bar dzo do brze i sku tecz nie wal czy ³y z ry wal ka - mi. Przez d³u gie frag men ty go spo dy nie pro wa dzi ³y kil - ko ma punk ta mi, ale przed de cy du j¹ cy mi mo men ta mi te go se ta Vic to ria od sko czy ³a na dwa oczka (18: 20). Wte dy za cz¹³ siê kon cert gry Je dyn ki. Po wy gra nym punk cie w po lu za gryw ki po ja wi ³a siê Ukra in ka, Ole - na Bon dar i do ko ca ju z niej nie ze sz³a raz po raz ra ¹c ry wal ki trud ny mi ser wi sa mi. Osta tecz nie ³om - an ki zwy ciê y ³y 25 do 20, do pro wa dza j¹c tym sa - mym do re mi su. Eu fo ria na try bu nach ha li spor to wej w Pu bli - czym Gim na zjum nr 1 nie trwa ³a jed nak zdyt d³u - go, gdy trze ci set swo im prze bie giem przy po mi - ko biet. Na ate sto wa nym dy stan sie 10 km Ju sty na po - pra wi ³a sw j re kord y cio wy uzy sku j¹c czas 34 mi nu - ³o im do zwy ciê stwa oce ni³ II tre ner KS -u, Mar cin Mrocz kow ski. W pierw szej po ³o wie oba ze spo ³y gra ³y ostro nie i sta ra ³y siê przede wszyst kim nie stra ciو bram ki. Jed - nak de fen sy wy nie do ko ca siê spi sa ³y, gdy i KS i Bar kas stwo rzy ³y so bie po jed nej do brej oka zji strze - lec kiej. Naj pierw Ar tur Ba jor sta n¹³ oko w oko z gol - ki pe rem go spo da rzy, jed nak lep szy oka za³ siê ten dru - gi. Gra cze z Tolk mic ka by li bar dziej sku tecz ni i za spra w¹ Ma te usza Bog da no wi cza w 38. mi nu cie wy szli na pro wa dze nie. Po zmia nie stron ob raz gry uleg³ zmia nie. om a nie mu sie li od ra biaو stra ty i za gra li od wa - niej, ale bar dzo szyb ko zo sta li skon tro wa ni. Ju w 55. mi nu cie ³ad nym strza ³em z wo le ja po pi sa³ siê Bog da no wicz zdo by wa j¹c swo je go dru gie go go la w na³ pierw sz¹ par tiê. Za wod nicz ki z Lu - bli ca pre zen to wa ³y doj rzal sz¹ siat k w kê i zde cy do wa nie rza dziej siê my li ³y. Po kil - ku na stu mi nu tach nie r w nej wal ki wy gra - ³y 25: 15 i by ³y ju pew ne jed ne go punk - tu. Mi mo wy so ko prze gra nej po przed niej par tii gra j¹ ce od po cz¹t ku me czu prak tycz nie jed n¹ sz st k¹ ³om an ki nie mia ³y za mia ry re - zy gno waو z wal ki o zwy ciê stwo. Czwar ty set od po cz¹t ku by³ bar dzo wy r w na ny z lek k¹ prze wa g¹ go œci. Od sta nu 11: 13 a do 21: 23 prze wa ga Vic to rii wa ha ³a siê od 1-2 punk t w. W dw ch ostat nich ak cjach wiê cej zim nej krwi za cho wa ³y przy jezd ne i chwi lê p ں niej od ta czy ³y na par kie cie ta niec zwy ciê stwa. Przy tych k³o po tach zdro wot nych w ze spo le nie mo gli œmy wiê cej ugraو. Je stem pe ³en po dzi wu, e dziew czê ta po tra fi ³y tak dziel nie wal czyو pod kre œli³ tre ner Skaw ski Dru gi i czwar ty set po ka za ³y, e w tym ze spo le jest du y po ten cja³. My œlê, e jak tyl ko do zdro wia wr c¹ a pacz i w pe³ ni si³ bê dzie Kar pi - ska, to bê dzie my w sta nie sku tecz niej ry wa li zo waو o li - go we punk ty. Po trzech me czach ³om an ki pla su j¹ siê na przed - ostat nim miej scu nie ma j¹c na kon cie ani jed ne go punk tu. Na stêp nym ry wa lem bê dzie ze sp ³ NO SiR - -u No wy Dw r Ma zo wiec ki, a spo tka nie ro ze gra ne zo - sta nie w ha li im. Olim pij czy k w Pol skich w so bo tê, 19 paں dzier ni ka, o godz. 16: 00. (DB) ty i 49 se kund, po ko nu j¹c na sa mym fi ni szu o 2 se kun dy te go rocz n¹ M³o dzie o w¹ Mi - strzy niê Pol ski i uczest nicz kê Mi strzostw Eu - ro py, Do mi ni kê Na pie raj (AZS AWF Wro - c³aw). R w nie zwy ciê stwem mo e po chwa liو siê Emil Do bro wol ski, kt ry oka za³ siê naj lep - szy wœr d 200 za wod ni k w wal cz¹ cych na dy - stan sie 10,5km pod czas XXXV Bie gu im. To - ma sza Hop fe ra w miej sco wo œci Pa rzy mie chy. Do brze za pre zen to wa li siê te za wod ni cy Pre fbe tu w pre sti o wych za wo dach Bie gnij War sza wo. W za wo dach, kt re uko czy ³o a os b Mi cha³ Ber nar del li za mel do wa³ siê na me cie ja ko trze ci (31.40 sek.) wy prze - dza j¹c czwar te go na me cie klu bo we go ko le gê, Ja ku ba Wi œniew skie go o 19 se kund. (oprac. DB) tym spo tka niu. Na kwa drans przed ko cem spo - tka nia na past nik go spo da rzy, u kasz Wo lak mu - sia³ zejœو z bo iska po otrzy ma niu czer wo nej kart - ki. Gra cze KS -u ru szy li do fron tal nych ata k w prak tycz nie nie scho dz¹c z po ³o wy ry wa li. Stwo - rzy li so bie kil ka œwiet nych oka zji do zdo by cia go - la, ale po strza ³ach Ma te usza La skow skie go i Da - nie la Le ma skie go pi³ ka dwa ra zy tra fia ³a w po - przecz kê i raz w s³u pek bram ki Bar ka sa. Mi mo du - ej prze wa gi ³om a nom nie uda ³o siê do ko ca spo tka nia zmie niو wy ni ku i si d ma po ra ka w tym se zo nie sta ³a siê fak tem. Ko lej ny mecz e³ ka esia cy za gra j¹ w przy sz³¹ so bo - tê, 19 paں dzier ni ka o godz. 14:00. Na w³a snym bo isku po dej mo waو bê d¹ eki pê Pro mie nia Mo ki. (DB) extra sport SZA CHy Woj ciech Wa lew ski zwy ciê y³ w Otwar tych Mi strzo stwach om y w sza chach szyb kich. Mistrz za no to wa³ osiem zwy ciêstw i je den re - mis w dzie wiê ciu par tiach i bar dzo pew nie po ko na³ ry wa li uzy sku j¹c a 1,5 pkt prze wa gi nad dru gim Paw ³em Kra je wi czem z Ostro ³ê ki. Trze cie miej sce w ka te go rii open za j¹³ Piotr Obie dzi ski z wy ni kiem 6,5 pkt. W gru pach wie ko wych ju nio r w trium fo wa li Bar tosz Ko - tar ski (do lat 18), Ju sty na Choj now ska (do lat 14) i Mo ni ka Mar ci czyk (do lat 10). W ro ze gra nych w pierw szy week end paں dzier - ni ka zma ga niach wziê ³o udzia³ w su mie 19 za - wod ni k w z om y, Ostro ³ê ki, War sza wy, Bia - ³e go sto ku i Cie cha now ca. ko SZy kسw ka Dru y na ko szy ka rzy Ze spo ³u Szk ³ Me cha - nicz nych i Og l no kszta³ c¹ cych nr 5 w om - y za jê ³a trze cie miej sce w ro ze gra nym na Li - twie tur nie ju miê dzy na ro do wym. Pro wa dze ni przez tre ne ra Bo gu s³a wa Ci choc kie go ³om a - nie po ko na li eki pê z Pu ska, z kt rym ju nie ba wem ry wa li zo waو bê d¹ w wo je w dz kiej Li ce alia dzie oraz prze gra li z dwo ma ze spo ³a - mi go spo da rzy Spor to Cen tras Laz di jai. Pi ka no na Wy ni ki dru yn z na sze go re gio nu: II li ga 12. ko lej ka Olim pia Za mbr w Po go Sie dl ce 1: 2 (1: 1) mecz na sta dio nie miej skim w om y Bram ka dla Olim pii: Ka mil Za pol nik 38. Czwar ta po ra ka z rzê du spo wo do wa ³a, e pi³ ka rze za mbrow skiej Olim pii spa dli na przed ostat nie, 17. miej sce w dru go li go wej ta be li. III li ga 12. ko lej ka Bar kas Tolk mic ko KS 1926 om a 2: 0 (1: 0) IV li ga 11. ko lej ka Spar ta Au gu st w KS Œnia do wo 2: 0 (1: 0) Orze³ Kol no Spar ta Sze pie to wo 1: 2 (1: 2) Bram ka dla Or ³a: Ka mil Kie³ czew ski 25. Obaj na si czwar to li gow cy za no to wa li w ostat - niej ko lej ce po ra ki. Dla dru y ny z Kol na by³ to trze ci z ko lei mecz bez punk t w. Po je de - na stu se riach spo tka KS Œnia do wo zaj mu je w dal szym ci¹ gu 11. miej sce, a Orze³ spad³ na przed ostat ni¹, 15. lo ka tê. Li ga okrê go wa 11. ko lej ka Or lê ta Czy ew Vic to ria Je dwab ne 1: 2 Ko ro na Do brzy nie wo Du e For ty Pi¹t ni - ca 0: 0 W dal szym ci¹ gu bar dzo do brze na bo - iskach okrê g w ki ra dz¹ so bie gra cze z Je - dwab ne go. W 11. ko lej ce Vic to ria wy gra ³a ju po raz sz sty i z do rob kiem 20 punk - t w zaj mu je wy so kie, czwar te miej sce. Na prze ciw le g³ym bie gu nie znaj du j¹ siê For ty Pi¹t ni ca, kt re nie prze gra ³y do pie ro po raz trze ci w tym se zo nie i ma j¹c na kon - cie za le d wie 7 oczek pla su j¹ siê na dru gim miej scu od ko ca.

10 8 / waںne informacje n n n wtorek 15 paںdziernika 2013

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ئwiczenia hatha jogi program autorski

ئwiczenia hatha jogi program autorski BIBLIOTECZKA MONOGRAFICZNA DANUTA PALICA ئwiczenia hatha jogi program autorski Hatha joga 1 jest czêœci¹ sk³adow¹ systemu wychowawczo-higieniczno- -leczniczego, kt rego korzenie tkwi¹ w kulturze i tradycji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Czas na zmiany. Przyjazne starostwo Legionowskie sta ro stwo no mi no - wa ne w ple bi scy cie Urz¹d Przy - ja zny Me diom i Spo ³e cze stwu,

Czas na zmiany. Przyjazne starostwo Legionowskie sta ro stwo no mi no - wa ne w ple bi scy cie Urz¹d Przy - ja zny Me diom i Spo ³e cze stwu, INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje siê w: Jab³onnie Nieporêcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl grudzie nr 22/2011 Przysta w sercu Mazowsza Czas na zmiany W numerze Jaki

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Bajki nie-bajki i bajkoterapia

Bajki nie-bajki i bajkoterapia TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI Bajki nie-bajki i bajkoterapia O po ytkach p³yn¹cych z czytania, opowiadania, a nawet uk³adania bajek napisano ju niemal wszystko, zw³aszcza w ostatnio bardzo popularnym krêgu

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Jedenaście zespołów z Polski wystartuje

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA

10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA targi tekstyli w domowych 10 WRZEŒNIA 2015, GODZ. 09:00-17:00 CENTRUM KONFERENCYJNE POZIOM 2, PGE NARODOWY, ALEJA KS. J. PONIATOWSKIEGO 1, WARSZAWA agenda Godz Temat Wyk³adowca 9:00 10:00 Rejestracja,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pra cy 170 mi nut LISTOPAD ROK 2009 In struk cja dla zda jà ce go 1. Sprawdê, czy ar kusz eg za mi na

Bardziej szczegółowo

www.narew.info.pl redakcja@narew.info.pl

www.narew.info.pl redakcja@narew.info.pl n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n Co tydzień 200 000 czytelników w całym kraju 20 października

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 65 Rok III

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion Pra wi d 0 0o we od 0 4y wia nie w cza sie le cze nia C za da nia pie l 0 1 gniar ki on ko lo gicz nej w pro fi lak ty ce i te ra pii nie do 0 4y wie nia u cho rych mo g 0 2 cych si 0 1 od 0 4y wia 0 4

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992 Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos Mówimy o tym, co ważne! PIŁA Nr 7 (57), r. ISSN 2299-8497 Bezpłatny dwutygodnik 29-letni Paweł w., w Przeszłości dobrze rokujący członek młodzieżówki Platformy

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 7 (346) 22 kwietnia 2016 DWUTYGODNIK BIAŁOŁĘCKIE NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl REKLAMA w Echu - tel.

Bardziej szczegółowo

Dla zjednoczenia z Bogiem, nale y poœwiêciæ wszystko Œw. Brat Albert

Dla zjednoczenia z Bogiem, nale y poœwiêciæ wszystko Œw. Brat Albert NUMER JUBILEUSZOWY Dla zjednoczenia z Bogiem, nale y poœwiêciæ wszystko Œw. Brat Albert UROCZYSTE EUCHARYSTIE z najnowszej historii Poświęcenie przez ks. bp Zygmunta Pawłowicza kaplicy pw. Matki Bożej

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Triumf Prawa i Sprawiedliwo 0 2ci i prezydencka druga tura w 0 9om 0 4y

Triumf Prawa i Sprawiedliwo 0 2ci i prezydencka druga tura w 0 9om 0 4y 1 3P O W I A T 0 9 O M 0 3 Y 0 1 S K I, P O W I A T K O L N E 0 1 S K I, P O W I A T Z A M B R O W S K I, P O W I A T W Y S O K O M A Z O W I E C K I 18 listopada 2014 r. l nr 329 l rok Vii O dru gie miej

Bardziej szczegółowo

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych kongregacja Do SpraW instytutów życia konsekrowanego i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego Rozpoznawajcie Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych rok życia konsekrowanego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

1-9, 16 10-13 14-15. nr 2/15luty. po no We na rzę dzie z za kre su kon sul ta cji spo łecz nych. już 6 lutego rusza platforma konsultacyjna

1-9, 16 10-13 14-15. nr 2/15luty. po no We na rzę dzie z za kre su kon sul ta cji spo łecz nych. już 6 lutego rusza platforma konsultacyjna nr 2/15luty Miasto / inwestycje 1-9, 16 Będzie kanalizacja sanitarna! Największa inwestycja komunalna w Grodźcu 2 Teatr 3 Szczegóły dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Walentynki Fe rie bez nu dy

Walentynki Fe rie bez nu dy Walentynki Fe rie bez nu dy Feriezmierzająkukońcowi.Alena razieżadnychpracdomowychczysprawdzianów.tylkozabawa Feriebeznudy W tym ro ku MDK przy go to wał atrak cyj ny pro gram. Dzie ci zo ba czy ły, jak

Bardziej szczegółowo

Śmieci za kilka lat znikną z Radiowa

Śmieci za kilka lat znikną z Radiowa Nr 15 (236) 26 września 2014 DWUTYGODNIK ŁomianekiBielan NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Kiełbasa wyborcza

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie.

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie. Spawanie łukowe Spawanie łukowe Jest to spo sób łą cze nia me ta li przez za sto so wa nie spa war ki elektrycznej wy twa rza się łuk (wyła do wa nie elek trycz ne) w szczeli nie mię dzy spa wa nym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Natalia z Ujścia zmarła po tragicznych otrzęsinach w Bydgoszczy

Natalia z Ujścia zmarła po tragicznych otrzęsinach w Bydgoszczy Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos PIŁA Nr 20 (70), r. ISSN 2299-8497 Mówimy o tym, co ważne! Bezpłatny dwutygodnik Tra gicz ny wy pa dek w centrum Piły. No cą kie row ca oso bów ki prze je

Bardziej szczegółowo

Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA. II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października

Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA. II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października ANTWERPIA PO POLSKU MIESIĘCZNIK ANTWERPSKIEJ POLONII Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października W NUMERZE m.in.: n Piotr Wojtczak

Bardziej szczegółowo

Terapia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Terapia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) TEMAT NUMERU TERAPIA SI Terapia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) INTEGRACJA SENSORYCZNA polega na uporz¹dkowaniu oraz w³aœciwej interpretacji informacji odbieranych z r nych uk³ad w i wykorzystywaniu ich w

Bardziej szczegółowo

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Magia swiatla_1-338:layout 1 19-03-09 17:04 Page 27 2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Pod pew ny mi wzgl da mi fo to gra fo wie bar dziej przy po mi na jà mu zy ków ni ma la rzy, rzeê bia rzy czy in

Bardziej szczegółowo