Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory"

Transkrypt

1 Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1

2 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and innovative companies Budowa ogólnowarszawskiej bazy danych przedsiębiorców Development of a Warsaw entrepreneurial database 3 badania socjologiczne kształtowania się więzi przedsiębiorców Organizacja zagranicznych przyjazdów studyjnych Organization of field trips from abroad 3 sociological studies on the formation of business ties Blisko 400 godzin spotkań networkingowych w Urzędach Dzielnic objętych Projektem Close to 400 hours of networking meetings in the District Offices covered by the Project 3 konferencje 3 conferences Badanie potrzeb rozwojowych MŚP Study on the development needs of SMEs Ponad 40 godzin spotkań networkingowych ogólnowarszawskich Over 40 hours of general Warsaw networking meetings Wyjazdy studyjne Animatorów współpracy z przedsiębiorcami Field trips of the Promoters of collaboration with entrepreneurs 2 pozycje książkowe w języku polskim i angielskim 2 books in Polish and in English Notatki O Projekcie SFoP About the SFoP Project Stołeczne Forum Przedsiębiorczości (SFoP) jest wspólnym Projektem miasta stołecznego Warszawy oraz Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Jego realizację zaplanowano w okresie od września 2012 r. do października 2014 r. Działania w Projekcie są adresowane do przedsiębiorców z terenu Warszawy i mają na celu wypracowanie aktywnych kanałów komunikacji między przedsiębiorstwami w ramach lokalnych sieci współpracy. Notes Blisko 300 minut materiałów filmowych o przedsiębiorcach Nearly 300 minutes of footage on entrepreneurs Badania obrazujące stopień absorpcji środków europejskich przez przedsiębiorców 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców 6 district entrepreneurial partnerships Studies showing the degree of absorption of European funds by entrepreneurs Internetowy Portal dla Przedsiębiorców ( sieciowanie w sieci ) Website for Entrepreneurs ( networking on the net ) fot. W. Holnicki The Warsaw Entrepreneurship Forum (SFoP) is a joint Project of the city of Warsaw and the Center for Entrepreneurship of the Kozminski University, funded by the European Union. The implementation of this Project was scheduled for the period between September 2012 and October The activities of the Project are aimed at entrepreneurs from Warsaw and are intended to develop active channels of communication between enterprises within local Biuro Projektu (Lider) networks of cooperation. Centrum Przedsiębiorczości Smolna Project Bureau (Leader) Center for Entrepreneurship (Smolna) ul. Smolna 4, Warszawa tel.: Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego (Partner Projektu) Center for Entrepreneurship of the Kozminski University (Project Partner) ul. Jagiellońska 59 (pok. B-15), Warszawa tel.:

3 Mapa aktywności przedsiębiorców Map of entrepreneurial activity Wola Ochota Ursynów Targówek Praga Południe Wilanów Realizacji tych zadań służą cykliczne spotkania przedsiębiorców oraz dedykowane portale społecznościowe. Cechą wyróżniającą Projekt jest połączenie specjalistycznej wiedzy i doświadczeń ekspertów z możliwościami, jakie zapewniają nowoczesne technologie teleinformatyczne oraz wykorzystanie dobrych praktyk wynikających ze współpracy międzynarodowej. Więcej informacji o Projekcie jest dostępnych w serwisie internetowym: Projekt SFoP obejmuje 6 z 18 dzielnic, na terenie których działa łącznie 38,6% wszystkich podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w Warszawie. Taka skala Projektu stwarza możliwości przedstawiania innowacyjnych rozwiązań znaczącej części firm mających siedzibę w Warszawie. W poszczególnych dzielnicach objętych Projektem aktywnie działa kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy podmiotów gospodarczych. Firmy te wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności i całego miasta. Głównym zadaniem Projektu jest stworzenie dzielnicowych relacji partnerskich przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), współpracujących z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Działania takie, wspierane dodatkowo poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), pozwolą na realizację proaktywnego modelu zarządzania zmianą gospodarczą w środowisku lokalnym oraz wzmacnianie dynamicznych procesów rozwojowych (usieciowienie przedsiębiorstw czy dyfuzję dobrych praktyk). The SFoP Project includes 6 of the 18 districts, in which a total of 38.6% of all business entities located in Warsaw operate. Such a scale of the Project creates opportunities to present innovative solutions to a significant portion of companies with headquarters in Warsaw. In the respective districts covered by the Project a few, dozen or even tens of thousands of businesses are active. These companies have a significant impact on the functioning of the local community as well as the entire city. The main task of the Project is to create Business District Partnerships in the sector of Small and Medium Enterprises (SMEs), cooperating with representatives of the Local Government Units (LGUs). Such actions, additionally supported by Business Environment Institutions (BEI), will allow for the implementation of a proactive management model of economic change in the local environment and for the strengthening of the dynamic development processes (creating business networks and the diffusion of good practices). % firm w dzielnicach objętych Projektem % of companies in the districts covered by the Project % firm w pozostałych dzielnicach % of companies in other districts These tasks will be executed through regular meetings of entrepreneurs and dedicated social networking sites. The distinguishing feature of this Project is the combination of the expertise and experience of experts with the possibilities that are provided by modern information and communication technologies as well as the use of good practices resulting from international cooperation. More information on the Project is available on the following website: 61,4% 38,6% 2 3

4 Cele Projektu Diagnoza socjologiczna i ekonomiczna populacji przedsiębiorców z terenu m. st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic objętych Projektem. Baza danych ułatwiająca Jednostkom Samorządu Terytorialnego wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Roczne raporty o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy. Raport o stanie przedsiębiorczości w Warszawie. Założenia do dzielnicowych planów rozwoju przedsiębiorczości. Szkolenia i doradztwo dla Animatorów współpracy z przedsiębiorcami w dzielnicach. Gromadzenie doświadczeń i przenoszenie dobrych praktyk z zagranicznych miast partnerskich. Budowa i rozwijanie dzielnicowych Portali dla przedsiębiorców. Prowadzenie cyklicznych spotkań przedsiębiorców w dzielnicy. Organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji upowszechniających realizowane zadania. Project objectives A diagnosis of the sociological and economic population of entrepreneurs from Warsaw with particular emphasis on the districts covered by the Project. A database that will make it easier for the Local Government Units to support local entrepreneurs. Annual reports on the state of entrepreneurship in the respective districts. A report on the state of entrepreneurship in Warsaw. Assumptions for district entrepreneurship development plans. Training and consulting for the Promoters of collaboration with entrepreneurs in the respective districts. Collecting experiences and transferring good practices from foreign partner cities. The construction and development of district Websites for entrepreneurs. Conducting periodic meetings of entrepreneurs in the district. Organizing national and international conferences to promote the tasks performed. Przykłady badań w Projekcie Examples of research studies within the Project Struktura aktywnych firm w Warszawie według wieku Structure of active companies in Warsaw according to age do (till) Razem (Total) 100% ,2% ,3% ,7% ,9% Opracowanie własne na podstawie danych WUS i ZUS: prof. dr hab. Jerzy Cieślik, współpraca mgr Mariusz Łopaciński. Own elaboration based on data from WUS and ZUS: prof. dr hab. Jerzy Cieślik, in collaboration with mgr Mariusz Łopaciński. 4 5

5 Barometr Przedsiębiorczości Liczba podmiotów gospodarczych Number of businesses Stołeczny Barometr Przedsiębiorczości (SBP) Warszawa 2013 The Warsaw Entrepreneurship Barometer (SBP) Warsaw I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 V 2013 VI 2013 VII 2013 VIII 2013 IX 2013 X 2013 XI 2013 XII z arejestrowane registered wznowione have resumed activities zawieszone have suspended activities wyrejestrowane deregistered efekt netto the net effect Zmiany poziomu aktywności przedsiębiorczej w cyklu miesięcznym Changes in the level of entrepreneurial activity on a monthly basis Barometr Przedsiębiorczości to narzędzie, które pozwala zobrazować krótkookresowe (miesięczne) zmiany koniunktury przedsiębiorczej, tak aby w przypadku niekorzystnych tendencji móc podjąć niezbędne działania zaradcze. Koncepcja Barometru jest bardzo prosta, a aktualizacja danych może być dokonywana szybko i w krótkim czasie. Barometr został opracowany w ramach Projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, a następnie przetestowany na danych dotyczących Warszawy i jej poszczególnych dzielnic. W obecnej formie narzędzie to może być z powodzeniem stosowane na wszystkich poziomach: kraju, regionu, powiatu czy gminy. Entrepreneurship Barometer The Entrepreneurship Barometer is a tool that allows you to visualize the short-term (monthly) changes in the entrepreneurial business climate, so that in the event of unfavorable trends you are able to take the necessary remedial measures. The idea of the Barometer is very simple and the data can be updated quickly and within a short time. The Barometer has been developed within the framework of the Project The Warsaw Entrepreneurship Forum, and subsequently tested using data from Warsaw and its respective districts. In its current form the tool can be successfully used at all levels: national, regional, county or municipality. Opracowanie własne na podstawie danych WUS i ZUS: prof. dr hab. Jerzy Cieślik, współpraca mgr Mariusz Łopaciński. Own elaboration based on data from WUS and ZUS: prof. dr hab. Jerzy Cieślik, in collaboration with mgr Mariusz Łopaciński. 7

6 High-technology: szczególne miejsce w Projekcie a special place within the Project Rozkład liczności w zależności od lokalizacji Distribution of numbers based on location Dzielnica District Liczność Quantity Udział Share Mokotów % Śródmieście ,2% Wola % Praga-Południe 126 9,4% Ursynów 108 8% Wawer 85 6,3% Bielany 76 5,6% Bemowo 75 5,6% Włochy 70 5,2% Targówek 59 4,4% Ochota 52 3,9% Białołęka 43 3,2% Praga-Północ 40 3% Żoliborz 40 3% Ursus 20 1,5% Wilanów 20 1,5% Wesoła 17 1,3% Rembertów 14 1% Razem (Total): % Przedsiębiorstwa kwalifikujące się jako high-technology to gospodarcza śmietanka i oczko w głowie rządów nowoczesnych państw. Dlatego firmy z tego obszaru zajmują w Projekcie szczególne miejsce. Firmy te wdrażają (czasem też same tworzą) innowacje technologiczne. W efekcie są one produktywne, wysoko konkurencyjne i napędzają eksport, a także podnoszą poziom technologiczny w całej gospodarce. Tworzone w nich miejsca pracy są wysoko płatne, co pobudza popyt wewnętrzny. Przemysły wysokiej technologii stanowią jeden z najbardziej dynamicznych elementów współczesnej gospodarki światowej. Do tej grupy zakwalifikowano przedsiębiorstwa z następujących sektorów gospodarki: Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych urządzeń Companies that qualify as high-technology are the entrepreneurial crème de la crème and the apple of the eye of the governments of modern states. That is why companies in this field occupy a special place within the Project. These companies implement (and sometimes develop themselves) technological innovations. As a result, they are productive, highly competitive and they boost exports, as well as raise the technological level of the entire economy. The jobs that they create are highly paid, which stimulates domestic demand. High-technology industries are one of the most dynamic elements of the modern world economy. Enterprises from the following sectors of the economy have been included in this group: Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations and other pharmaceuticals; Manufacture of computer, electronic and optical products; Manufacture of air and spacecraft and related machinery. Opracowanie własne na podstawie danych WUS i ZUS: dr inż. Katarzyna Rostek, dr Agnieszka Skala. Own elaboration based on data from WUS and ZUS: dr inż. Katarzyna Rostek, dr Agnieszka Skala. 9

7 Upowszechnianie działań w Projekcie Jako stolica największego kraju w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa skutecznie konkuruje z innymi metropoliami na wielu płaszczyznach. Jednym z elementów decydujących o konkurencyjności jest klimat dla przedsiębiorczości, szczególnie dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Szacuje się, że w Warszawie aktywnie działa ponad 150 tys. przedsiębiorstw. Dlatego też wszelkie inicjatywy wspierające przedsiębiorczość i czyniące miasto bardziej atrakcyjnym są nie do przecenienia. Działania zaprojektowane przez Stołeczne Forum Przedsiębiorczości ukierunkowane są zarówno na zbieranie informacji o bieżących potrzebach przedsiębiorców, jak i na wypracowanie i wdrożenie skutecznych metod wsparcia szczególne w relacjach z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Konferencja organizowana w ramach Projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości przez Urząd m. st. Warszawy i Akademię Leona Koźmińskiego, wpisuje się w działania na rzecz wspierania budowy sieci kontaktów między przedsiębiorcami oraz otwierania kanałów komunikacji między przedsiębiorcami a lokalną administracją. Promotion activities within the Project The conference is organized as part of the Project The Warsaw Entrepreneurship Forum by the Authorities of the City of Warsaw together with the Kozminski University and fits in the activities supporting the creation of a network of contacts between entrepreneurs and opening channels of communication between entrepreneurs and local administration. As the capital of the largest country in Central and Eastern Europe, Warsaw successfully competes with other metropolises in many ways. One of the decisive elements with respect to competitiveness is the climate for entrepreneurship, especially for micro, small and medium enterprises. It is estimated that over 150 thousand companies are active in Warsaw. That is why any initiative that supports entrepreneurship and makes the city more attractive is invaluable. The activities designed by the Warsaw Entrepreneurship Forum are targeted both at collecting information about the current needs of entrepreneurs and at developing and implementing effective methods of support especially in relations with Local Government Units. 11

8 Gdańsk Unia Metropolii Polskich Szczecin Bydgoszcz Białystok W ramach działań upowszechniających ideę wsparcia przedsiębiorczości, a także z potrzeby wymiany doświadczeń narodził się pomysł, by swoimi doświadczeniami podzielili się wybrani przedstawiciele miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Tyle państwa ile miasta taka misja przyświeca inicjatywie Unii Metropolii Polskich, której jednym z zadań jest umocnienie pozycji Polski w Europie i świecie Poznań Łódź Warszawa Wrocław Lublin Union of Polish Metropolises Katowice Kraków Rzeszów As part of the activities to promote the idea of supporting entrepreneurship, as well as based on the need to exchange experiences, the idea was born for a selection of representatives of the cities affiliated to the Union of Polish Metropolises to share their experiences. As much city as state this is the main mission of the initiative Union of Polish Metropolises, one of whose tasks is to strengthen the position of Poland in Europe and in the world. 12

9 Warszawa Warszawa jest metropolią globalną, a zarazem miastem przyjaznym zarówno dla inwestorów, jak i jej mieszkańców. W tym największym pod względem liczby ludności ponad 1,7 miliona mieszkańców polskim mieście o powierzchni przekraczającej 500 km 2 ponad 25% stanowią tereny zielone i tyle samo zajmuje zabudowa mieszkaniowa. Pozostałe tereny to obszary przeznaczone głównie na usługi, pełniące funkcje techniczne czy produkcyjno-usługowe oraz użytki rolne. Specyficzne położenie, jak również posiadane zasoby, czynią z Warszawy atrakcyjną stolicę europejską zdolną do kreowania przyjaznej struktury przestrzennej. To właśnie stolica Polski znalazła się w gronie pięciu najchętniej wybieranych lokalizacji inwestycyjnych w Europie i jest drugim po Moskwie miastem, które w najbliższych latach może oczekiwać największego napływu firm zagranicznych. Warszawa jest również w pierwszej trójce metropolii europejskich ulubionych przez przedsiębiorców 30% wszystkich firm z kapitałem zagranicznym obecnych w Polsce ma tu swoją siedzibę. Podstawowe cele Konferencji: Ocena praktycznych rozwiązań oraz instrumentów wspierających przedsiębiorczość w aglomeracjach miejskich. Wymiana doświadczeń w promowaniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez naukowców z różnych krajów, specjalizujących się w badaniach lokalnego (a szczególnie miejskiego) wymiaru przedsiębiorczości. Stworzenie forum do dyskusji oraz współpracy między praktykami i badaczami w zakresie różnych wymiarów lokalnej (miejskiej) przedsiębiorczości. Warsaw Warsaw is a global metropolis, and yet a friendly place for both investors and residents. This largest Polish city in terms of population more than 1.7 million residents has an area of over 500 km 2, of which more than 25% are green areas, with the same amount of residential development. Other areas are used mainly for services, performing technical functions or production and service functions, or agricultural land. Its specific location, as well as the available resources, make Warsaw an attractive European capital that is capable of creating a friendly spatial structure. It is the Polish capital that is among the five most frequently chosen investment locations in Europe and is second only to Moscow in terms of expecting the biggest influx of foreign companies in the coming years. Warsaw is in the top three European metropolises favored by entrepreneurs 30% of all companies with foreign capital operating in Poland have their headquarters here. The primary objectives of the Conference: Assessment of practical solutions and instruments supporting entrepreneurship in urban agglomerations. Exchange of experiences in promoting entrepreneurship at local level. Presentation of the results of research studies conducted by scientists from different countries, specializing in the study of the local (and especially urban) dimension of entrepreneurship. Providing a forum for discussion and cooperation between practitioners and researchers with respect to the various dimensions of local (municipal) entrepreneurship

10 Białystok W Białymstoku działa wiele organizacji biznesowych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju działalności gospodarczej. Działają tu stowarzyszenia przedsiębiorców oraz centra i fundacje wspierające przedsiębiorczość. Przykładem może być Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, utworzony w celu wspierania rozwoju lokalnych firm. Gdańsk Gdańsk to jeden z największych ośrodków gospodarczych i naukowych w Polsce. Zarazem jest to jeden z najzamożniejszych regionów kraju. Gdańsk i jego obszar metropolitalny należą do największych i najdynamiczniej rozwijających się centrów usług biznesowych w Europie Środkowej. W województwie pomorskim działa ponad 225 tys. przedsiębiorstw, w tym około 60 tys. w samym Gdańsku. W mieście działa 21 uczelni, w których studiują 64 tys. studentów. Gdansk is one of the largest economic and research centers in Poland. At the same time it is one of the wealthiest regions of the country. Gdansk and its metropolitan area are among the largest and fastest-growing business service centers in Central Europe. The Pomeranian Voivodeship has more than 225 thousand active enterprises, including approximately 60 thousand in Gdansk alone. The city is home to 21 universities, with 64 thousand students. Many business organizations operate in Bialystok, the task of which is to support the development of business activity. Business associations as well as centers and foundations that support entrepreneurship can be found here. An example is the Bialystok Science & Technology Park, created to support the development of local businesses. Bydgoszcz Do głównych działań wspierających lokalną przedsiębiorczość należą: inwestycje gminne w infrastrukturę, przygotowywanie terenów inwestycyjnych na sprzedaż lub dzierżawę, działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny na obszarze ponad 280 ha stwarza sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności produkcyjnej, magazynowej i usługowej. Dodatkowym atutem miasta jest bydgoska podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. The main activities to support local entrepreneurship include: municipal investments in infrastructure, preparation of investment sites for sale or lease, promoting the development of human capital. The Bydgoszcz Industrial and Technological Park, occupying an area of over 280 hectares, creates favorable conditions for business activities in the field of production, storage and services. An additional advantage of this city is the Bydgoszcz Subzone of the Pomeranian Special Economic Zone. Katowice Ponad 2-milionowa aglomeracja, kojarzona niegdyś jedynie z przemysłem ciężkim, jest dziś miastem prawdziwie europejskim, w którym nowoczesność twórczo nawiązuje do tradycji. Miasto jest położone na przecięciu głównych europejskich szlaków komunikacyjnych. An agglomeration of more than 2 million, once only associated with heavy industry, is now a truly European city where modernity creatively refers to tradition. The city is located at the intersection of major European routes. Lublin W ramach rozwoju przedsiębiorczości w mieście są realizowane następujące cele: rozwój przemysłu (m.in. przemysł maszynowy i biotechnologiczny) oraz usług (outsourcing biznesowy), kształtowanie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie sektorów kreatywnych. Ważną rolę odgrywa Lubelski Park Naukowo-Techniczny. Kraków As part of the development of entrepreneurship in the city the following objectives are being realized: the development of the industrial sector (such as engineering and biotechnology) and the service sector (business outsourcing), creating an entrepreneurial culture and supporting the creative industries. An important role is played by the Lublin Science and Technology Park. Miasto, które w przeszłości należało do Ligi Hanzeatyckiej, zrzeszającej najważniejsze ośrodki handlowe w Europie, pełni funkcję centrum edukacyjnego, naukowego i gospodarczego. Kraków jest drugim, po Warszawie, największym w kraju rynkiem nowoczesnej powierzchni biurowej. W Balicach pod Krakowem znajduje się drugi co do wielkości polski port lotniczy o znaczeniu międzynarodowym. Miasto jest znakomitym miejscem do lokowania centrów usług dla biznesu, a ponadto znajduje się w gronie 120 najatrakcyjniejszych miast świata. This city, which once belonged to the Hanseatic League, unites the most important trading centers in Europe, serves as an educational, scientific and economic center. Krakow is the second largest, after Warsaw, market for modern office space. In Balice near Krakow is the second largest Polish airport of international importance. The city is a great location for service centers for businesses, and is also among the 120 most attractive cities in the world

11 Łódź Łódź to przyjazne, twórcze i dynamiczne miasto zrównoważonego rozwoju o konkurencyjnych warunkach życia, pracy i inwestowania, wykorzystujące swój historyczny, infrastrukturalny i kreatywny potencjał. Poznań Lodz is a friendly, creative and dynamic city of sustainable development offering attractive living, working and investment conditions, using its historical, infrastructural and creative potential. Cele strategiczne Poznania obejmują rozwój gospodarki innowacyjnej i zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz wzrost znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni publicznej i architektury są także uznawane za elementy konkurencyjności miasta. Szczecin Szczecin jest miastem otwartym na naukę, przedsiębiorczość i inwestorów. Inwestorzy otrzymują tu pomoc w realizacji swoich przedsięwzięć oraz mogą skorzystać z różnych form wsparcia. W mieście działają inkubatory dla przedsiębiorców, centra technologiczno-innowacyjne oraz klastry przemysłowe. Szczecin is a city open to learning, entrepreneurship and investors. Investors receive assistance here in the implementation of their projects and they can profit from various forms of support. The city offers so-called incubators for entrepreneurs, technology and innovation centers as well as industrial clusters. Rzeszów The strategic goals of Poznan include the development of the innovation economy and increasing the investment attractiveness of the city as well as increasing the importance of the city as a center of knowledge, culture, tourism and sport. Improving the quality of life and the attractiveness of public space and architecture are also considered to be elements of the city s competitiveness. Rzeszów to atrakcyjne, dynamicznie rozwijające się miasto młodych i przedsiębiorczych ludzi. Otwartość na nowe pomysły i przedsięwzięcia stwarza inwestorom trafiającym do Rzeszowa przyjazny klimat i miłą atmosferę. Rzeszów to gospodarcze, naukowe i kulturalne centrum południowo-wschodniej Polski. Rzeszow is an attractive, dynamic and growing city full of young and enterprising people. The openness to new ideas and ventures creates an appealing climate and friendly atmosphere for investors that come to Rzeszow. Rzeszow is the economic, scientific and cultural center of south-eastern Poland. Wrocław Oprócz działań twardych, takich jak inicjowanie i współtworzenie instytucji otoczenia biznesu (Wrocławski Park Technologiczny czy Wrocławskie Centrum Badań EIT+), samorząd Wrocławia realizuje wiele działań miękkich, takich jak edukacja przedsiębiorczości na wszystkich poziomach kształcenia. Miasto aktywnie wspiera współpracę nauki z biznesem: promuje innowacyjne start-upy, finansuje staże naukowców w firmach, oferuje MŚP realne narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku w postaci warsztatów, audytów oraz wdrożeń wzorniczych. In addition to hard activities, such as initiating and co-creating business environment institutions (the Wroclaw Technology Park or the Wroclaw Research Center EIT+), the local authorities also conduct many soft activities, such as entrepreneurship education at all levels. The city actively supports cooperation between science and business: it promotes innovative start-ups, finances internships of researchers in companies, offers SMEs real tools for building competitive advantage in a challenging market in the form of workshops, audits and design implementation

12 Głównymi moderatorami Konferencji są prof. Jerzy Cieślik, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego oraz prof. Thomas Lyons, Lawrence N. Field Family Chair in Entrepreneurship, Baruch College of the City University of New York. The main facilitators of the Conference are Prof. Jerzy Cieślik, Director of the Center for Entrepreneurship at the Kozminski University and Prof. Thomas Lyons, Lawrence N. Field Family Chair in Entrepreneurship, Baruch College of the City University of New York. Prof. Jerzy Cieślik pomysłodawca i opiekun merytoryczny Projektu originator and Project supervisor Prof. Thomas S. Lyons ekspert w Projekcie expert in the Project Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) w 1971 r. Doktor nauk ekonomicznych (1976), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze) w 1988 r. Członek założycielskiego Komitetu Narodowego AIESEC Polska w latach W okresie współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young w Polsce. Był odpowiedzialny kolejno za pion doradztwa gospodarczego, doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Licencjonowany doradca podatkowy. Od 2004 r. profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych: Jak uruchomić własny biznes oraz portalu edukacyjno-doradczego o tej samej nazwie. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. W 2007 r. prof. Jerzy Cieślik zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców, wywodzących się głównie z uczelni nieekonomicznych, przygotowujący do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej. Pełni funkcję koordynatora ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA). A graduate of the SGPiS Warsaw School of Economics (SGH) in 1971, Doctor of Economic Sciences (1976), Habilitated Doctor of Economic Sciences (majoring in International Economic Relations) in Founding member of the AIESEC National Committee in Poland in the years In the years co-founder, Board Member, and in the years Chairman of the Board of Ernst & Young in Poland. He was involved in the construction of the organizational structures of Ernst & Young in Poland. He was responsible for the department of business consulting, subsequently the department of tax advisory and finally the department of accounting services. He is a licensed tax advisor. In 2004 he became Professor at the Kozminski University in Warsaw, Poland. He specializes in high-potential entrepreneurship (technological, international, creative industries). He is the author of the textbook Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes (Ambitious Entrepreneurship. How to Start Your Own Business) as well as of an educational and advisory website with the same name. Currently he serves as a Director of the Center for Entrepreneurship at the Kozminski University. In 2007 Prof. Jerzy Cieślik initiated a nationwide program for training and consultancy for academic teachers, mainly from non-economic universities, preparing for teaching classes in the field of innovative entrepreneurship. He coordinates the nationwide Academic Network of Entrepreneurship Educators in Poland (SEIPA). Ekspert w zakresie przedsiębiorczości, profesor zarządzania w Zicklin School of Business, Baruch College Uniwersytetu Miejskiego w Nowym Yorku. Specjalizuje się w doradztwie i coachingu dla środowiska nowojorskiego biznesu oraz lokalnych przedsiębiorców. Prowadzi badania dotyczące relacji pomiędzy przedsiębiorczością a rozwojem gospodarczym oraz przedsiębiorczości społecznej. Jest autorem dziewięciu książek oraz licznych publikacji i artykułów z zakresu tej problematyki. Prof. Lyons ma wieloletnie doświadczenie oraz jest współautorem regionalnych systemów wspierania przedsiębiorczości jako strategii rozwoju gospodarczego. Zostały one wdrożone m.in. w Louisville, zachodniej Wirginii, Kentucky i Ohio oraz środkowej Luizjanie. Elementy tych działań zostały także wykorzystane w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Prof. Lyons jest doradcą w zakresie programów inkubacji w biznesie opartych na technologiach i doświadczeniu uniwersyteckim. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Centrum Badań Instytutu Polityki Wiejskiej. Ma doktorat z urbanistyki i planowania przestrzennego Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor. W przeszłości pracował, jako planista, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Były przedsiębiorca. Thomas S. Lyons is the Lawrence N. Field Family Chair in Entrepreneurship and Professor of Management in the Zicklin School of Business at Baruch College of the City University of New York. He is also a Field Mentor in Baruch s Field Center for Entrepreneurship, offering counseling to New York City s business and social entrepreneurs and coaching to students entered in the annual Merrill Lynch-Baruch College Entrepreneurship Challenge. His research specializations are the relationship between entrepreneurship and economic development and social entrepreneurship. He is the co-author of nine books, several book chapters and numerous articles and papers on these subjects, and has two additional books under contract. Dr. Lyons has had a long-time interest in regional systems for fostering entrepreneurship as an economic development strategy. He is the co-developer of such a system, the Entrepreneurial League System (ELS), which has been implemented in Louisville, KY, the Advantage Valley (portions of West Virginia, Kentucky and Ohio) and in Central Louisiana. Portions of this approach have also been used in Johannesburg, South Africa. Dr. Lyons has served on the board of directors or the advisory board to an empowerment incubation program, a microenterprise program, and a university-based technology business incubation program. He is currently a member of the Board of Directors of the Rural Policy Research Institute s Center for Rural Entrepreneurship. Lyons holds a doctorate in urban and regional planning from the University of Michigan at Ann Arbor. He has worked as a practicing planner in both the private and public sectors and has experience as an entrepreneur

13 Współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu Bank Pekao SA od czterech lat prowadzi badania sektora mikro i małych firm, czyli firm, w których pracuje maksymalnie 9 (mikro firmy) lub 49 pracowników (małe przedsiębiorstwa). Ze względu na wielkość próby badawczej (6900 właścicieli mikro i małych firm), reprezentatywne wyniki badania są przedstawiane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz subregionalnym (66 podregionów NUTS 3). Co roku wydawany jest Raport o sytuacji mikro i małych firm, który oprócz wyników badania, zawiera też wiele dodatkowych informacji związanych z sektorem mikro i małych firm w Polsce. Zakres badania obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy w trakcie wywiadów telefonicznych prowadzonych od 2010 roku są pytani m.in. o ogólną sytuację gospodarczą, sytuację branży, sytuację swoich firm, przychody, zatrudnienie, dostępność finansowania zewnętrznego, inwestycje, eksport oraz innowacje. Kilka pytań w ankiecie dotyczy także oceny otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych, z którymi spotykają się najmniejsze polskie firmy. Co roku przedsiębiorcom jest zadawanych także kilka dodatkowych pytań związanych z tematem specjalnym danej edycji raportu. W trakcie prezentacji wyniki badania za lata dla 7 największych polskich miast: Łodzi, Krakowa, Poznania, Szczecina, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia zostały zestawione z wynikami ogólnopolskimi. Pozwoliło to na wskazanie różnic w ocenie badanych zjawisk zarówno pomiędzy przedsiębiorcami z największych polskich miast a całą populacją firm w Polsce, jak również w ramach grupy 7 polskich aglomeracji. Cooperation with Business Environment Institutions Bank Pekao SA has been conducting research of micro and small companies, i.e. companies employing up to 9 (micro companies) or 49 persons (small companies) for 4 years. Due to the number of companies in the research sample (6900 owners of micro and small companies), representative survey results are presented at the national, regional (16 Polish regions voivodships) and sub-regional level (66 NUTS 3 sub-regions). Each year Report on the situation of micro and small companies is published, which apart from research results, contains also a number of additional information regarding sector of micro and small companies in Poland. Scope of the research covers issues related to business activity. Companies are requested to assess general economic situation, situation in the industry sector, situation of the enterprise, revenues, employment, access to external financing, investment, export, innovation etc. during telephone interviews conducted since Several questions refer to assessment of business environment and development barriers encountered by the smallest Polish companies. Each year entrepreneurs are also asked several additional questions related to a special topic of the Report edition. Results of the research for the years for 7 largest Polish cities: Łódź, Poznań, Szczecin, Tri-City (Gdańsk-Gdynia-Sopot), Warszawa and Wrocław as compared with national results were presented during the presentation. Such analysis made it possible to indicate variations in assessment of different topics both between companies from the largest Polish cities and the national population of the companies as well as within the group of 7 Polish agglomerations. Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego, Biuro Funduszy Europejskich oraz Programów Publicznych (Director, SME Client Department, EU Funds and Public Programmes Office) Kontekst międzynarodowy Wyjazdy studyjne: Monachium (Niemcy) Göteborg (Szwecja) Tartu (Estonia) Przyjazdy studyjne: Nowy York (USA) Göteborg (Szwecja) Tartu (Estonia) Bristol (Wielka Brytania) Konferencja międzynarodowa Lokalny wymiar przedsiębiorczości wzbudza coraz większe zainteresowanie badaczy, polityków oraz liderów społeczności lokalnych. Miasta, a szczególnie duże aglomeracje miejskie, oferują unikalne środowisko dla aktywności biznesowej, która przekłada się na społeczno-gospodarczy rozwój aglomeracji. Field trips (out): Munich (Germany) Gothenburg (Sweden) Tartu (Estonia) International context Field trips (in): New York (USA) Gothenburg (Sweden) Tartu (Estonia) Bristol (United Kingdom) International Conference The local dimension of entrepreneurship raises growing interest of researchers, politicians and local community leaders. Cities, and especially large metropolitan areas, offer a unique environment for business activity, which translates into the socioeconomic development of cities

14 Program Konferencji Conference Program Notatki Notes I dzień (day I) SESJE DLA PRAKTYKÓW (Sessions for Practitioners) Inauguracja konferencji Conference opening Sesja I (Session I) Przedsiębiorczość w strategiach rozwoju miast Entrepreneurship in Urban Development Strategies Sesja II (Session II) Promocja przedsiębiorczości i przedsiębiorców Promotion of Entrepreneurship and Entrepreneurs Sesja III (Session III) Przedsiębiorczość w miastach wyzwania Entrepreneurship in Cities Challenges Podsumowanie I dnia konferencji Summary of day I of the Conference II dzień (day II) SESJE NAUKOWE (Academic Program) Wprowadzenie Introduction Sesja I (Session I) Wpływ przedsiębiorczości na społeczności miejskie The Impact of Entrepreneurship on Urban Communities Sesja II (Session II) Sieci przedsiębiorców Networks of Entrepreneurs Sesja III (Session III) Przedsiębiorczość w instytucjach administracji lokalnej Local Government Entrepreneurship Sesja zamykająca (Closing session) Przyszłe kierunki badań lokalnej przedsiębiorczości w środowisku miejskim Future Directions of Research on Local Entrepreneurship in the Urban Environment Podsumowanie konferencji Conference summary fot. W. Holnicki Dawna rezydencja w Wilanowie jest symbolem sukcesu króla Jana III z rodu Sobieskich i troskliwej pamięci o nim kolejnych pokoleń, które nie szczędziły wysiłku, aby utrzymać pałac i ogrody w jak najlepszym stanie. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od lat wspiera inicjatywy, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania w poszanowaniu tradycyjnych wartości. Idea przedsiębiorczości nie była obca samemu królowi Janowi Sobieskiemu, który z chęcią osobiście doglądał swoich dóbr i cieszył się opinią bardzo gospodarnego i zapobiegliwego. Jednym z głównych celów muzeum jest kultywowanie poczucia dumy narodowej z wartości utożsamianych przez dziedzictwo wilanowskie. Muzeum dąży do tego poprzez przygotowanie zasobów muzeum i jego infrastruktury dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa oraz rozwijanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty kulturalno-edukacyjnej budowanej wokół genius loci, a więc na terenie obszaru muzeum oraz szerzej w granicach pomnika historii i Wilanowskiego Parku Kulturowego. The former residence in Wilanów is a symbol of the success of King John III from the Sobieski family and of the caring memory of him of the next generations, who spared no effort in keeping the palace and gardens in the best possible condition. The Museum of King John III s Palace in Wilanów has been supporting initiatives that use innovative solutions respecting traditional values for many years. The idea of entrepreneurship was not strange to the King himself John Sobieski, who was happy to personally oversee his possessions and had a reputation of being very economical and thrifty. One of the main goals of the museum is to cultivate a sense of national pride of the values identified through the Wilanów heritage. The Museum wants to achieve this goal by adapting the resources of the museum and its infrastructure to the needs of modern society and by creating an attractive and diversified cultural and educational offer built around the genius loci, thus on the museum site itself and beyond within the borders of the history monument and the Wilanów Culture Park. Biuro Projektu (Lider) Centrum Przedsiębiorczości Smolna Project Bureau (Leader) Center for Entrepreneurship (Smolna) ul. Smolna 4, Warszawa tel.: Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego (Partner Projektu) Center for Entrepreneurship of the Kozminski University (Project Partner) ul. Jagiellońska 59 (pok. B-15), Warszawa tel.:

15 Stołeczny Barometr Przedsiębiorczości (SBP) Warszawa 2013 The Warsaw Entrepreneurship Barometer (SBP) Warsaw 2013 Liczba podmiotów gospodarczych Number of businesses podmioty zarejestrowane registered businesses podmioty wznowione businesses that have resumed their activities podmioty zawieszone businesses that have suspended their activities podmioty wyrejestrowane deregistered businesses Efekt netto The net effec t : 4286 Zmiany poziomu aktywności przedsiębiorczej w cyklu rocznym Changes in the level of entrepreneurial activity in the annual cycle Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora.

Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. Analiza dotycząca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwój Sieci Współpracy Centrów Obsługi Inwestora. dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo