Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory"

Transkrypt

1 Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1

2 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and innovative companies Budowa ogólnowarszawskiej bazy danych przedsiębiorców Development of a Warsaw entrepreneurial database 3 badania socjologiczne kształtowania się więzi przedsiębiorców Organizacja zagranicznych przyjazdów studyjnych Organization of field trips from abroad 3 sociological studies on the formation of business ties Blisko 400 godzin spotkań networkingowych w Urzędach Dzielnic objętych Projektem Close to 400 hours of networking meetings in the District Offices covered by the Project 3 konferencje 3 conferences Badanie potrzeb rozwojowych MŚP Study on the development needs of SMEs Ponad 40 godzin spotkań networkingowych ogólnowarszawskich Over 40 hours of general Warsaw networking meetings Wyjazdy studyjne Animatorów współpracy z przedsiębiorcami Field trips of the Promoters of collaboration with entrepreneurs 2 pozycje książkowe w języku polskim i angielskim 2 books in Polish and in English Notatki O Projekcie SFoP About the SFoP Project Stołeczne Forum Przedsiębiorczości (SFoP) jest wspólnym Projektem miasta stołecznego Warszawy oraz Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Jego realizację zaplanowano w okresie od września 2012 r. do października 2014 r. Działania w Projekcie są adresowane do przedsiębiorców z terenu Warszawy i mają na celu wypracowanie aktywnych kanałów komunikacji między przedsiębiorstwami w ramach lokalnych sieci współpracy. Notes Blisko 300 minut materiałów filmowych o przedsiębiorcach Nearly 300 minutes of footage on entrepreneurs Badania obrazujące stopień absorpcji środków europejskich przez przedsiębiorców 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców 6 district entrepreneurial partnerships Studies showing the degree of absorption of European funds by entrepreneurs Internetowy Portal dla Przedsiębiorców ( sieciowanie w sieci ) Website for Entrepreneurs ( networking on the net ) fot. W. Holnicki The Warsaw Entrepreneurship Forum (SFoP) is a joint Project of the city of Warsaw and the Center for Entrepreneurship of the Kozminski University, funded by the European Union. The implementation of this Project was scheduled for the period between September 2012 and October The activities of the Project are aimed at entrepreneurs from Warsaw and are intended to develop active channels of communication between enterprises within local Biuro Projektu (Lider) networks of cooperation. Centrum Przedsiębiorczości Smolna Project Bureau (Leader) Center for Entrepreneurship (Smolna) ul. Smolna 4, Warszawa tel.: Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego (Partner Projektu) Center for Entrepreneurship of the Kozminski University (Project Partner) ul. Jagiellońska 59 (pok. B-15), Warszawa tel.:

3 Mapa aktywności przedsiębiorców Map of entrepreneurial activity Wola Ochota Ursynów Targówek Praga Południe Wilanów Realizacji tych zadań służą cykliczne spotkania przedsiębiorców oraz dedykowane portale społecznościowe. Cechą wyróżniającą Projekt jest połączenie specjalistycznej wiedzy i doświadczeń ekspertów z możliwościami, jakie zapewniają nowoczesne technologie teleinformatyczne oraz wykorzystanie dobrych praktyk wynikających ze współpracy międzynarodowej. Więcej informacji o Projekcie jest dostępnych w serwisie internetowym: Projekt SFoP obejmuje 6 z 18 dzielnic, na terenie których działa łącznie 38,6% wszystkich podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w Warszawie. Taka skala Projektu stwarza możliwości przedstawiania innowacyjnych rozwiązań znaczącej części firm mających siedzibę w Warszawie. W poszczególnych dzielnicach objętych Projektem aktywnie działa kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy podmiotów gospodarczych. Firmy te wywierają istotny wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności i całego miasta. Głównym zadaniem Projektu jest stworzenie dzielnicowych relacji partnerskich przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), współpracujących z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Działania takie, wspierane dodatkowo poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), pozwolą na realizację proaktywnego modelu zarządzania zmianą gospodarczą w środowisku lokalnym oraz wzmacnianie dynamicznych procesów rozwojowych (usieciowienie przedsiębiorstw czy dyfuzję dobrych praktyk). The SFoP Project includes 6 of the 18 districts, in which a total of 38.6% of all business entities located in Warsaw operate. Such a scale of the Project creates opportunities to present innovative solutions to a significant portion of companies with headquarters in Warsaw. In the respective districts covered by the Project a few, dozen or even tens of thousands of businesses are active. These companies have a significant impact on the functioning of the local community as well as the entire city. The main task of the Project is to create Business District Partnerships in the sector of Small and Medium Enterprises (SMEs), cooperating with representatives of the Local Government Units (LGUs). Such actions, additionally supported by Business Environment Institutions (BEI), will allow for the implementation of a proactive management model of economic change in the local environment and for the strengthening of the dynamic development processes (creating business networks and the diffusion of good practices). % firm w dzielnicach objętych Projektem % of companies in the districts covered by the Project % firm w pozostałych dzielnicach % of companies in other districts These tasks will be executed through regular meetings of entrepreneurs and dedicated social networking sites. The distinguishing feature of this Project is the combination of the expertise and experience of experts with the possibilities that are provided by modern information and communication technologies as well as the use of good practices resulting from international cooperation. More information on the Project is available on the following website: 61,4% 38,6% 2 3

4 Cele Projektu Diagnoza socjologiczna i ekonomiczna populacji przedsiębiorców z terenu m. st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic objętych Projektem. Baza danych ułatwiająca Jednostkom Samorządu Terytorialnego wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Roczne raporty o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy. Raport o stanie przedsiębiorczości w Warszawie. Założenia do dzielnicowych planów rozwoju przedsiębiorczości. Szkolenia i doradztwo dla Animatorów współpracy z przedsiębiorcami w dzielnicach. Gromadzenie doświadczeń i przenoszenie dobrych praktyk z zagranicznych miast partnerskich. Budowa i rozwijanie dzielnicowych Portali dla przedsiębiorców. Prowadzenie cyklicznych spotkań przedsiębiorców w dzielnicy. Organizacja krajowych i międzynarodowych konferencji upowszechniających realizowane zadania. Project objectives A diagnosis of the sociological and economic population of entrepreneurs from Warsaw with particular emphasis on the districts covered by the Project. A database that will make it easier for the Local Government Units to support local entrepreneurs. Annual reports on the state of entrepreneurship in the respective districts. A report on the state of entrepreneurship in Warsaw. Assumptions for district entrepreneurship development plans. Training and consulting for the Promoters of collaboration with entrepreneurs in the respective districts. Collecting experiences and transferring good practices from foreign partner cities. The construction and development of district Websites for entrepreneurs. Conducting periodic meetings of entrepreneurs in the district. Organizing national and international conferences to promote the tasks performed. Przykłady badań w Projekcie Examples of research studies within the Project Struktura aktywnych firm w Warszawie według wieku Structure of active companies in Warsaw according to age do (till) Razem (Total) 100% ,2% ,3% ,7% ,9% Opracowanie własne na podstawie danych WUS i ZUS: prof. dr hab. Jerzy Cieślik, współpraca mgr Mariusz Łopaciński. Own elaboration based on data from WUS and ZUS: prof. dr hab. Jerzy Cieślik, in collaboration with mgr Mariusz Łopaciński. 4 5

5 Barometr Przedsiębiorczości Liczba podmiotów gospodarczych Number of businesses Stołeczny Barometr Przedsiębiorczości (SBP) Warszawa 2013 The Warsaw Entrepreneurship Barometer (SBP) Warsaw I 2013 II 2013 III 2013 IV 2013 V 2013 VI 2013 VII 2013 VIII 2013 IX 2013 X 2013 XI 2013 XII z arejestrowane registered wznowione have resumed activities zawieszone have suspended activities wyrejestrowane deregistered efekt netto the net effect Zmiany poziomu aktywności przedsiębiorczej w cyklu miesięcznym Changes in the level of entrepreneurial activity on a monthly basis Barometr Przedsiębiorczości to narzędzie, które pozwala zobrazować krótkookresowe (miesięczne) zmiany koniunktury przedsiębiorczej, tak aby w przypadku niekorzystnych tendencji móc podjąć niezbędne działania zaradcze. Koncepcja Barometru jest bardzo prosta, a aktualizacja danych może być dokonywana szybko i w krótkim czasie. Barometr został opracowany w ramach Projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, a następnie przetestowany na danych dotyczących Warszawy i jej poszczególnych dzielnic. W obecnej formie narzędzie to może być z powodzeniem stosowane na wszystkich poziomach: kraju, regionu, powiatu czy gminy. Entrepreneurship Barometer The Entrepreneurship Barometer is a tool that allows you to visualize the short-term (monthly) changes in the entrepreneurial business climate, so that in the event of unfavorable trends you are able to take the necessary remedial measures. The idea of the Barometer is very simple and the data can be updated quickly and within a short time. The Barometer has been developed within the framework of the Project The Warsaw Entrepreneurship Forum, and subsequently tested using data from Warsaw and its respective districts. In its current form the tool can be successfully used at all levels: national, regional, county or municipality. Opracowanie własne na podstawie danych WUS i ZUS: prof. dr hab. Jerzy Cieślik, współpraca mgr Mariusz Łopaciński. Own elaboration based on data from WUS and ZUS: prof. dr hab. Jerzy Cieślik, in collaboration with mgr Mariusz Łopaciński. 7

6 High-technology: szczególne miejsce w Projekcie a special place within the Project Rozkład liczności w zależności od lokalizacji Distribution of numbers based on location Dzielnica District Liczność Quantity Udział Share Mokotów % Śródmieście ,2% Wola % Praga-Południe 126 9,4% Ursynów 108 8% Wawer 85 6,3% Bielany 76 5,6% Bemowo 75 5,6% Włochy 70 5,2% Targówek 59 4,4% Ochota 52 3,9% Białołęka 43 3,2% Praga-Północ 40 3% Żoliborz 40 3% Ursus 20 1,5% Wilanów 20 1,5% Wesoła 17 1,3% Rembertów 14 1% Razem (Total): % Przedsiębiorstwa kwalifikujące się jako high-technology to gospodarcza śmietanka i oczko w głowie rządów nowoczesnych państw. Dlatego firmy z tego obszaru zajmują w Projekcie szczególne miejsce. Firmy te wdrażają (czasem też same tworzą) innowacje technologiczne. W efekcie są one produktywne, wysoko konkurencyjne i napędzają eksport, a także podnoszą poziom technologiczny w całej gospodarce. Tworzone w nich miejsca pracy są wysoko płatne, co pobudza popyt wewnętrzny. Przemysły wysokiej technologii stanowią jeden z najbardziej dynamicznych elementów współczesnej gospodarki światowej. Do tej grupy zakwalifikowano przedsiębiorstwa z następujących sektorów gospodarki: Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych urządzeń Companies that qualify as high-technology are the entrepreneurial crème de la crème and the apple of the eye of the governments of modern states. That is why companies in this field occupy a special place within the Project. These companies implement (and sometimes develop themselves) technological innovations. As a result, they are productive, highly competitive and they boost exports, as well as raise the technological level of the entire economy. The jobs that they create are highly paid, which stimulates domestic demand. High-technology industries are one of the most dynamic elements of the modern world economy. Enterprises from the following sectors of the economy have been included in this group: Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations and other pharmaceuticals; Manufacture of computer, electronic and optical products; Manufacture of air and spacecraft and related machinery. Opracowanie własne na podstawie danych WUS i ZUS: dr inż. Katarzyna Rostek, dr Agnieszka Skala. Own elaboration based on data from WUS and ZUS: dr inż. Katarzyna Rostek, dr Agnieszka Skala. 9

7 Upowszechnianie działań w Projekcie Jako stolica największego kraju w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa skutecznie konkuruje z innymi metropoliami na wielu płaszczyznach. Jednym z elementów decydujących o konkurencyjności jest klimat dla przedsiębiorczości, szczególnie dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich. Szacuje się, że w Warszawie aktywnie działa ponad 150 tys. przedsiębiorstw. Dlatego też wszelkie inicjatywy wspierające przedsiębiorczość i czyniące miasto bardziej atrakcyjnym są nie do przecenienia. Działania zaprojektowane przez Stołeczne Forum Przedsiębiorczości ukierunkowane są zarówno na zbieranie informacji o bieżących potrzebach przedsiębiorców, jak i na wypracowanie i wdrożenie skutecznych metod wsparcia szczególne w relacjach z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Konferencja organizowana w ramach Projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości przez Urząd m. st. Warszawy i Akademię Leona Koźmińskiego, wpisuje się w działania na rzecz wspierania budowy sieci kontaktów między przedsiębiorcami oraz otwierania kanałów komunikacji między przedsiębiorcami a lokalną administracją. Promotion activities within the Project The conference is organized as part of the Project The Warsaw Entrepreneurship Forum by the Authorities of the City of Warsaw together with the Kozminski University and fits in the activities supporting the creation of a network of contacts between entrepreneurs and opening channels of communication between entrepreneurs and local administration. As the capital of the largest country in Central and Eastern Europe, Warsaw successfully competes with other metropolises in many ways. One of the decisive elements with respect to competitiveness is the climate for entrepreneurship, especially for micro, small and medium enterprises. It is estimated that over 150 thousand companies are active in Warsaw. That is why any initiative that supports entrepreneurship and makes the city more attractive is invaluable. The activities designed by the Warsaw Entrepreneurship Forum are targeted both at collecting information about the current needs of entrepreneurs and at developing and implementing effective methods of support especially in relations with Local Government Units. 11

8 Gdańsk Unia Metropolii Polskich Szczecin Bydgoszcz Białystok W ramach działań upowszechniających ideę wsparcia przedsiębiorczości, a także z potrzeby wymiany doświadczeń narodził się pomysł, by swoimi doświadczeniami podzielili się wybrani przedstawiciele miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Tyle państwa ile miasta taka misja przyświeca inicjatywie Unii Metropolii Polskich, której jednym z zadań jest umocnienie pozycji Polski w Europie i świecie Poznań Łódź Warszawa Wrocław Lublin Union of Polish Metropolises Katowice Kraków Rzeszów As part of the activities to promote the idea of supporting entrepreneurship, as well as based on the need to exchange experiences, the idea was born for a selection of representatives of the cities affiliated to the Union of Polish Metropolises to share their experiences. As much city as state this is the main mission of the initiative Union of Polish Metropolises, one of whose tasks is to strengthen the position of Poland in Europe and in the world. 12

9 Warszawa Warszawa jest metropolią globalną, a zarazem miastem przyjaznym zarówno dla inwestorów, jak i jej mieszkańców. W tym największym pod względem liczby ludności ponad 1,7 miliona mieszkańców polskim mieście o powierzchni przekraczającej 500 km 2 ponad 25% stanowią tereny zielone i tyle samo zajmuje zabudowa mieszkaniowa. Pozostałe tereny to obszary przeznaczone głównie na usługi, pełniące funkcje techniczne czy produkcyjno-usługowe oraz użytki rolne. Specyficzne położenie, jak również posiadane zasoby, czynią z Warszawy atrakcyjną stolicę europejską zdolną do kreowania przyjaznej struktury przestrzennej. To właśnie stolica Polski znalazła się w gronie pięciu najchętniej wybieranych lokalizacji inwestycyjnych w Europie i jest drugim po Moskwie miastem, które w najbliższych latach może oczekiwać największego napływu firm zagranicznych. Warszawa jest również w pierwszej trójce metropolii europejskich ulubionych przez przedsiębiorców 30% wszystkich firm z kapitałem zagranicznym obecnych w Polsce ma tu swoją siedzibę. Podstawowe cele Konferencji: Ocena praktycznych rozwiązań oraz instrumentów wspierających przedsiębiorczość w aglomeracjach miejskich. Wymiana doświadczeń w promowaniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez naukowców z różnych krajów, specjalizujących się w badaniach lokalnego (a szczególnie miejskiego) wymiaru przedsiębiorczości. Stworzenie forum do dyskusji oraz współpracy między praktykami i badaczami w zakresie różnych wymiarów lokalnej (miejskiej) przedsiębiorczości. Warsaw Warsaw is a global metropolis, and yet a friendly place for both investors and residents. This largest Polish city in terms of population more than 1.7 million residents has an area of over 500 km 2, of which more than 25% are green areas, with the same amount of residential development. Other areas are used mainly for services, performing technical functions or production and service functions, or agricultural land. Its specific location, as well as the available resources, make Warsaw an attractive European capital that is capable of creating a friendly spatial structure. It is the Polish capital that is among the five most frequently chosen investment locations in Europe and is second only to Moscow in terms of expecting the biggest influx of foreign companies in the coming years. Warsaw is in the top three European metropolises favored by entrepreneurs 30% of all companies with foreign capital operating in Poland have their headquarters here. The primary objectives of the Conference: Assessment of practical solutions and instruments supporting entrepreneurship in urban agglomerations. Exchange of experiences in promoting entrepreneurship at local level. Presentation of the results of research studies conducted by scientists from different countries, specializing in the study of the local (and especially urban) dimension of entrepreneurship. Providing a forum for discussion and cooperation between practitioners and researchers with respect to the various dimensions of local (municipal) entrepreneurship

10 Białystok W Białymstoku działa wiele organizacji biznesowych, których zadaniem jest wspieranie rozwoju działalności gospodarczej. Działają tu stowarzyszenia przedsiębiorców oraz centra i fundacje wspierające przedsiębiorczość. Przykładem może być Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, utworzony w celu wspierania rozwoju lokalnych firm. Gdańsk Gdańsk to jeden z największych ośrodków gospodarczych i naukowych w Polsce. Zarazem jest to jeden z najzamożniejszych regionów kraju. Gdańsk i jego obszar metropolitalny należą do największych i najdynamiczniej rozwijających się centrów usług biznesowych w Europie Środkowej. W województwie pomorskim działa ponad 225 tys. przedsiębiorstw, w tym około 60 tys. w samym Gdańsku. W mieście działa 21 uczelni, w których studiują 64 tys. studentów. Gdansk is one of the largest economic and research centers in Poland. At the same time it is one of the wealthiest regions of the country. Gdansk and its metropolitan area are among the largest and fastest-growing business service centers in Central Europe. The Pomeranian Voivodeship has more than 225 thousand active enterprises, including approximately 60 thousand in Gdansk alone. The city is home to 21 universities, with 64 thousand students. Many business organizations operate in Bialystok, the task of which is to support the development of business activity. Business associations as well as centers and foundations that support entrepreneurship can be found here. An example is the Bialystok Science & Technology Park, created to support the development of local businesses. Bydgoszcz Do głównych działań wspierających lokalną przedsiębiorczość należą: inwestycje gminne w infrastrukturę, przygotowywanie terenów inwestycyjnych na sprzedaż lub dzierżawę, działania na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny na obszarze ponad 280 ha stwarza sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności produkcyjnej, magazynowej i usługowej. Dodatkowym atutem miasta jest bydgoska podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. The main activities to support local entrepreneurship include: municipal investments in infrastructure, preparation of investment sites for sale or lease, promoting the development of human capital. The Bydgoszcz Industrial and Technological Park, occupying an area of over 280 hectares, creates favorable conditions for business activities in the field of production, storage and services. An additional advantage of this city is the Bydgoszcz Subzone of the Pomeranian Special Economic Zone. Katowice Ponad 2-milionowa aglomeracja, kojarzona niegdyś jedynie z przemysłem ciężkim, jest dziś miastem prawdziwie europejskim, w którym nowoczesność twórczo nawiązuje do tradycji. Miasto jest położone na przecięciu głównych europejskich szlaków komunikacyjnych. An agglomeration of more than 2 million, once only associated with heavy industry, is now a truly European city where modernity creatively refers to tradition. The city is located at the intersection of major European routes. Lublin W ramach rozwoju przedsiębiorczości w mieście są realizowane następujące cele: rozwój przemysłu (m.in. przemysł maszynowy i biotechnologiczny) oraz usług (outsourcing biznesowy), kształtowanie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie sektorów kreatywnych. Ważną rolę odgrywa Lubelski Park Naukowo-Techniczny. Kraków As part of the development of entrepreneurship in the city the following objectives are being realized: the development of the industrial sector (such as engineering and biotechnology) and the service sector (business outsourcing), creating an entrepreneurial culture and supporting the creative industries. An important role is played by the Lublin Science and Technology Park. Miasto, które w przeszłości należało do Ligi Hanzeatyckiej, zrzeszającej najważniejsze ośrodki handlowe w Europie, pełni funkcję centrum edukacyjnego, naukowego i gospodarczego. Kraków jest drugim, po Warszawie, największym w kraju rynkiem nowoczesnej powierzchni biurowej. W Balicach pod Krakowem znajduje się drugi co do wielkości polski port lotniczy o znaczeniu międzynarodowym. Miasto jest znakomitym miejscem do lokowania centrów usług dla biznesu, a ponadto znajduje się w gronie 120 najatrakcyjniejszych miast świata. This city, which once belonged to the Hanseatic League, unites the most important trading centers in Europe, serves as an educational, scientific and economic center. Krakow is the second largest, after Warsaw, market for modern office space. In Balice near Krakow is the second largest Polish airport of international importance. The city is a great location for service centers for businesses, and is also among the 120 most attractive cities in the world

11 Łódź Łódź to przyjazne, twórcze i dynamiczne miasto zrównoważonego rozwoju o konkurencyjnych warunkach życia, pracy i inwestowania, wykorzystujące swój historyczny, infrastrukturalny i kreatywny potencjał. Poznań Lodz is a friendly, creative and dynamic city of sustainable development offering attractive living, working and investment conditions, using its historical, infrastructural and creative potential. Cele strategiczne Poznania obejmują rozwój gospodarki innowacyjnej i zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz wzrost znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni publicznej i architektury są także uznawane za elementy konkurencyjności miasta. Szczecin Szczecin jest miastem otwartym na naukę, przedsiębiorczość i inwestorów. Inwestorzy otrzymują tu pomoc w realizacji swoich przedsięwzięć oraz mogą skorzystać z różnych form wsparcia. W mieście działają inkubatory dla przedsiębiorców, centra technologiczno-innowacyjne oraz klastry przemysłowe. Szczecin is a city open to learning, entrepreneurship and investors. Investors receive assistance here in the implementation of their projects and they can profit from various forms of support. The city offers so-called incubators for entrepreneurs, technology and innovation centers as well as industrial clusters. Rzeszów The strategic goals of Poznan include the development of the innovation economy and increasing the investment attractiveness of the city as well as increasing the importance of the city as a center of knowledge, culture, tourism and sport. Improving the quality of life and the attractiveness of public space and architecture are also considered to be elements of the city s competitiveness. Rzeszów to atrakcyjne, dynamicznie rozwijające się miasto młodych i przedsiębiorczych ludzi. Otwartość na nowe pomysły i przedsięwzięcia stwarza inwestorom trafiającym do Rzeszowa przyjazny klimat i miłą atmosferę. Rzeszów to gospodarcze, naukowe i kulturalne centrum południowo-wschodniej Polski. Rzeszow is an attractive, dynamic and growing city full of young and enterprising people. The openness to new ideas and ventures creates an appealing climate and friendly atmosphere for investors that come to Rzeszow. Rzeszow is the economic, scientific and cultural center of south-eastern Poland. Wrocław Oprócz działań twardych, takich jak inicjowanie i współtworzenie instytucji otoczenia biznesu (Wrocławski Park Technologiczny czy Wrocławskie Centrum Badań EIT+), samorząd Wrocławia realizuje wiele działań miękkich, takich jak edukacja przedsiębiorczości na wszystkich poziomach kształcenia. Miasto aktywnie wspiera współpracę nauki z biznesem: promuje innowacyjne start-upy, finansuje staże naukowców w firmach, oferuje MŚP realne narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku w postaci warsztatów, audytów oraz wdrożeń wzorniczych. In addition to hard activities, such as initiating and co-creating business environment institutions (the Wroclaw Technology Park or the Wroclaw Research Center EIT+), the local authorities also conduct many soft activities, such as entrepreneurship education at all levels. The city actively supports cooperation between science and business: it promotes innovative start-ups, finances internships of researchers in companies, offers SMEs real tools for building competitive advantage in a challenging market in the form of workshops, audits and design implementation

12 Głównymi moderatorami Konferencji są prof. Jerzy Cieślik, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego oraz prof. Thomas Lyons, Lawrence N. Field Family Chair in Entrepreneurship, Baruch College of the City University of New York. The main facilitators of the Conference are Prof. Jerzy Cieślik, Director of the Center for Entrepreneurship at the Kozminski University and Prof. Thomas Lyons, Lawrence N. Field Family Chair in Entrepreneurship, Baruch College of the City University of New York. Prof. Jerzy Cieślik pomysłodawca i opiekun merytoryczny Projektu originator and Project supervisor Prof. Thomas S. Lyons ekspert w Projekcie expert in the Project Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) w 1971 r. Doktor nauk ekonomicznych (1976), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze) w 1988 r. Członek założycielskiego Komitetu Narodowego AIESEC Polska w latach W okresie współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young w Polsce. Był odpowiedzialny kolejno za pion doradztwa gospodarczego, doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Licencjonowany doradca podatkowy. Od 2004 r. profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych: Jak uruchomić własny biznes oraz portalu edukacyjno-doradczego o tej samej nazwie. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego. W 2007 r. prof. Jerzy Cieślik zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców, wywodzących się głównie z uczelni nieekonomicznych, przygotowujący do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej. Pełni funkcję koordynatora ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA). A graduate of the SGPiS Warsaw School of Economics (SGH) in 1971, Doctor of Economic Sciences (1976), Habilitated Doctor of Economic Sciences (majoring in International Economic Relations) in Founding member of the AIESEC National Committee in Poland in the years In the years co-founder, Board Member, and in the years Chairman of the Board of Ernst & Young in Poland. He was involved in the construction of the organizational structures of Ernst & Young in Poland. He was responsible for the department of business consulting, subsequently the department of tax advisory and finally the department of accounting services. He is a licensed tax advisor. In 2004 he became Professor at the Kozminski University in Warsaw, Poland. He specializes in high-potential entrepreneurship (technological, international, creative industries). He is the author of the textbook Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes (Ambitious Entrepreneurship. How to Start Your Own Business) as well as of an educational and advisory website with the same name. Currently he serves as a Director of the Center for Entrepreneurship at the Kozminski University. In 2007 Prof. Jerzy Cieślik initiated a nationwide program for training and consultancy for academic teachers, mainly from non-economic universities, preparing for teaching classes in the field of innovative entrepreneurship. He coordinates the nationwide Academic Network of Entrepreneurship Educators in Poland (SEIPA). Ekspert w zakresie przedsiębiorczości, profesor zarządzania w Zicklin School of Business, Baruch College Uniwersytetu Miejskiego w Nowym Yorku. Specjalizuje się w doradztwie i coachingu dla środowiska nowojorskiego biznesu oraz lokalnych przedsiębiorców. Prowadzi badania dotyczące relacji pomiędzy przedsiębiorczością a rozwojem gospodarczym oraz przedsiębiorczości społecznej. Jest autorem dziewięciu książek oraz licznych publikacji i artykułów z zakresu tej problematyki. Prof. Lyons ma wieloletnie doświadczenie oraz jest współautorem regionalnych systemów wspierania przedsiębiorczości jako strategii rozwoju gospodarczego. Zostały one wdrożone m.in. w Louisville, zachodniej Wirginii, Kentucky i Ohio oraz środkowej Luizjanie. Elementy tych działań zostały także wykorzystane w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Prof. Lyons jest doradcą w zakresie programów inkubacji w biznesie opartych na technologiach i doświadczeniu uniwersyteckim. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Centrum Badań Instytutu Polityki Wiejskiej. Ma doktorat z urbanistyki i planowania przestrzennego Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor. W przeszłości pracował, jako planista, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Były przedsiębiorca. Thomas S. Lyons is the Lawrence N. Field Family Chair in Entrepreneurship and Professor of Management in the Zicklin School of Business at Baruch College of the City University of New York. He is also a Field Mentor in Baruch s Field Center for Entrepreneurship, offering counseling to New York City s business and social entrepreneurs and coaching to students entered in the annual Merrill Lynch-Baruch College Entrepreneurship Challenge. His research specializations are the relationship between entrepreneurship and economic development and social entrepreneurship. He is the co-author of nine books, several book chapters and numerous articles and papers on these subjects, and has two additional books under contract. Dr. Lyons has had a long-time interest in regional systems for fostering entrepreneurship as an economic development strategy. He is the co-developer of such a system, the Entrepreneurial League System (ELS), which has been implemented in Louisville, KY, the Advantage Valley (portions of West Virginia, Kentucky and Ohio) and in Central Louisiana. Portions of this approach have also been used in Johannesburg, South Africa. Dr. Lyons has served on the board of directors or the advisory board to an empowerment incubation program, a microenterprise program, and a university-based technology business incubation program. He is currently a member of the Board of Directors of the Rural Policy Research Institute s Center for Rural Entrepreneurship. Lyons holds a doctorate in urban and regional planning from the University of Michigan at Ann Arbor. He has worked as a practicing planner in both the private and public sectors and has experience as an entrepreneur

13 Współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu Bank Pekao SA od czterech lat prowadzi badania sektora mikro i małych firm, czyli firm, w których pracuje maksymalnie 9 (mikro firmy) lub 49 pracowników (małe przedsiębiorstwa). Ze względu na wielkość próby badawczej (6900 właścicieli mikro i małych firm), reprezentatywne wyniki badania są przedstawiane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz subregionalnym (66 podregionów NUTS 3). Co roku wydawany jest Raport o sytuacji mikro i małych firm, który oprócz wyników badania, zawiera też wiele dodatkowych informacji związanych z sektorem mikro i małych firm w Polsce. Zakres badania obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy w trakcie wywiadów telefonicznych prowadzonych od 2010 roku są pytani m.in. o ogólną sytuację gospodarczą, sytuację branży, sytuację swoich firm, przychody, zatrudnienie, dostępność finansowania zewnętrznego, inwestycje, eksport oraz innowacje. Kilka pytań w ankiecie dotyczy także oceny otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych, z którymi spotykają się najmniejsze polskie firmy. Co roku przedsiębiorcom jest zadawanych także kilka dodatkowych pytań związanych z tematem specjalnym danej edycji raportu. W trakcie prezentacji wyniki badania za lata dla 7 największych polskich miast: Łodzi, Krakowa, Poznania, Szczecina, Trójmiasta, Warszawy i Wrocławia zostały zestawione z wynikami ogólnopolskimi. Pozwoliło to na wskazanie różnic w ocenie badanych zjawisk zarówno pomiędzy przedsiębiorcami z największych polskich miast a całą populacją firm w Polsce, jak również w ramach grupy 7 polskich aglomeracji. Cooperation with Business Environment Institutions Bank Pekao SA has been conducting research of micro and small companies, i.e. companies employing up to 9 (micro companies) or 49 persons (small companies) for 4 years. Due to the number of companies in the research sample (6900 owners of micro and small companies), representative survey results are presented at the national, regional (16 Polish regions voivodships) and sub-regional level (66 NUTS 3 sub-regions). Each year Report on the situation of micro and small companies is published, which apart from research results, contains also a number of additional information regarding sector of micro and small companies in Poland. Scope of the research covers issues related to business activity. Companies are requested to assess general economic situation, situation in the industry sector, situation of the enterprise, revenues, employment, access to external financing, investment, export, innovation etc. during telephone interviews conducted since Several questions refer to assessment of business environment and development barriers encountered by the smallest Polish companies. Each year entrepreneurs are also asked several additional questions related to a special topic of the Report edition. Results of the research for the years for 7 largest Polish cities: Łódź, Poznań, Szczecin, Tri-City (Gdańsk-Gdynia-Sopot), Warszawa and Wrocław as compared with national results were presented during the presentation. Such analysis made it possible to indicate variations in assessment of different topics both between companies from the largest Polish cities and the national population of the companies as well as within the group of 7 Polish agglomerations. Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego, Biuro Funduszy Europejskich oraz Programów Publicznych (Director, SME Client Department, EU Funds and Public Programmes Office) Kontekst międzynarodowy Wyjazdy studyjne: Monachium (Niemcy) Göteborg (Szwecja) Tartu (Estonia) Przyjazdy studyjne: Nowy York (USA) Göteborg (Szwecja) Tartu (Estonia) Bristol (Wielka Brytania) Konferencja międzynarodowa Lokalny wymiar przedsiębiorczości wzbudza coraz większe zainteresowanie badaczy, polityków oraz liderów społeczności lokalnych. Miasta, a szczególnie duże aglomeracje miejskie, oferują unikalne środowisko dla aktywności biznesowej, która przekłada się na społeczno-gospodarczy rozwój aglomeracji. Field trips (out): Munich (Germany) Gothenburg (Sweden) Tartu (Estonia) International context Field trips (in): New York (USA) Gothenburg (Sweden) Tartu (Estonia) Bristol (United Kingdom) International Conference The local dimension of entrepreneurship raises growing interest of researchers, politicians and local community leaders. Cities, and especially large metropolitan areas, offer a unique environment for business activity, which translates into the socioeconomic development of cities

14 Program Konferencji Conference Program Notatki Notes I dzień (day I) SESJE DLA PRAKTYKÓW (Sessions for Practitioners) Inauguracja konferencji Conference opening Sesja I (Session I) Przedsiębiorczość w strategiach rozwoju miast Entrepreneurship in Urban Development Strategies Sesja II (Session II) Promocja przedsiębiorczości i przedsiębiorców Promotion of Entrepreneurship and Entrepreneurs Sesja III (Session III) Przedsiębiorczość w miastach wyzwania Entrepreneurship in Cities Challenges Podsumowanie I dnia konferencji Summary of day I of the Conference II dzień (day II) SESJE NAUKOWE (Academic Program) Wprowadzenie Introduction Sesja I (Session I) Wpływ przedsiębiorczości na społeczności miejskie The Impact of Entrepreneurship on Urban Communities Sesja II (Session II) Sieci przedsiębiorców Networks of Entrepreneurs Sesja III (Session III) Przedsiębiorczość w instytucjach administracji lokalnej Local Government Entrepreneurship Sesja zamykająca (Closing session) Przyszłe kierunki badań lokalnej przedsiębiorczości w środowisku miejskim Future Directions of Research on Local Entrepreneurship in the Urban Environment Podsumowanie konferencji Conference summary fot. W. Holnicki Dawna rezydencja w Wilanowie jest symbolem sukcesu króla Jana III z rodu Sobieskich i troskliwej pamięci o nim kolejnych pokoleń, które nie szczędziły wysiłku, aby utrzymać pałac i ogrody w jak najlepszym stanie. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od lat wspiera inicjatywy, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania w poszanowaniu tradycyjnych wartości. Idea przedsiębiorczości nie była obca samemu królowi Janowi Sobieskiemu, który z chęcią osobiście doglądał swoich dóbr i cieszył się opinią bardzo gospodarnego i zapobiegliwego. Jednym z głównych celów muzeum jest kultywowanie poczucia dumy narodowej z wartości utożsamianych przez dziedzictwo wilanowskie. Muzeum dąży do tego poprzez przygotowanie zasobów muzeum i jego infrastruktury dla potrzeb nowoczesnego społeczeństwa oraz rozwijanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty kulturalno-edukacyjnej budowanej wokół genius loci, a więc na terenie obszaru muzeum oraz szerzej w granicach pomnika historii i Wilanowskiego Parku Kulturowego. The former residence in Wilanów is a symbol of the success of King John III from the Sobieski family and of the caring memory of him of the next generations, who spared no effort in keeping the palace and gardens in the best possible condition. The Museum of King John III s Palace in Wilanów has been supporting initiatives that use innovative solutions respecting traditional values for many years. The idea of entrepreneurship was not strange to the King himself John Sobieski, who was happy to personally oversee his possessions and had a reputation of being very economical and thrifty. One of the main goals of the museum is to cultivate a sense of national pride of the values identified through the Wilanów heritage. The Museum wants to achieve this goal by adapting the resources of the museum and its infrastructure to the needs of modern society and by creating an attractive and diversified cultural and educational offer built around the genius loci, thus on the museum site itself and beyond within the borders of the history monument and the Wilanów Culture Park. Biuro Projektu (Lider) Centrum Przedsiębiorczości Smolna Project Bureau (Leader) Center for Entrepreneurship (Smolna) ul. Smolna 4, Warszawa tel.: Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego (Partner Projektu) Center for Entrepreneurship of the Kozminski University (Project Partner) ul. Jagiellońska 59 (pok. B-15), Warszawa tel.:

15 Stołeczny Barometr Przedsiębiorczości (SBP) Warszawa 2013 The Warsaw Entrepreneurship Barometer (SBP) Warsaw 2013 Liczba podmiotów gospodarczych Number of businesses podmioty zarejestrowane registered businesses podmioty wznowione businesses that have resumed their activities podmioty zawieszone businesses that have suspended their activities podmioty wyrejestrowane deregistered businesses Efekt netto The net effec t : 4286 Zmiany poziomu aktywności przedsiębiorczej w cyklu rocznym Changes in the level of entrepreneurial activity in the annual cycle Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

GROW - Bridging Business and Science

GROW - Bridging Business and Science GROW - Bridging INTERREG IIIC Agnieszka Sito Kierownik CITTRU Partnerzy projektu: University of Surrey Research and Enterpreneurship Services, Guildford, UK (lider projektu) CITTRU, Kraków Universidad

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown

Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu ReNewTown This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co financed by the ERDF Główne problemy, założenia i etapy realizacji projektu Konsultacje publiczne Warszawa, 29 maja 2012 Magdalena Wątorska-Dec,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

jako narzędzie pomiaru krótkookresowych zmian w poziomie aktywności przedsiębiorczej

jako narzędzie pomiaru krótkookresowych zmian w poziomie aktywności przedsiębiorczej Barometr Przedsiębiorczości jako narzędzie pomiaru krótkookresowych zmian w poziomie aktywności przedsiębiorczej 1. Wprowadzenie W statystyce publicznej oraz w badaniach naukowych stosowane są różnorodne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE TWÓJ PARTNER W BIZNESIE YOUR BUSINESS PARTNER MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE W świecie postępującej globalizacji sukces gospodarczy regionu zależy od wiedzy i potencjału ludzi, zastosowania nowych idei i

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Dokument informacyjny Opis inicjatywy 1. W skrócie Global Student Entrepreneur Awards to prestiżowy, międzynarodowy konkurs skierowany do studentów, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Celem

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice

Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice Operating as if it was one common city Cross Border Cooperation on common infrastructure in the Twin City of Frankfurt (Oder) & Słubice Sören Bollmann, Head of Frankfurt-Slubice Cooperation Center and

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo