POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI"

Transkrypt

1 2012 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załączniki nr 1-6 do zarządzenia nr8/2012/2013 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. JP II w Toruniu z dnia r. Wiesława Wielandt Katarzyna Rybicka V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu

2 Zawartość I WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWA PRAWNA ZA KRES I N FORMA CJ I OB J ĘTY CH PO L I TY KĄ BEZP I ECZEŃSTW A ORA Z ZA KRES ZA STOS O W A NI A A KTUA L I Z A CJ A P O LITYKI BEZPIECZEŃSTWA SPO SÓB PRZEC HO W Y W A NI A DOKUM ENTU POL I TY KA B E ZPI ECZEŃ STW A WYJAŚNIENIE TERMINÓW... 6 II WYKAZ ZBIORÓW DANYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMÓW STOSOWANYCH DO PRZETWARZANIA TYCH DANYCH III OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH WSKAZUJĄCY ZAWARTOŚĆ PÓL INFORMACYJNYCH I POWIĄZANIA MIĘDZY NIMI IV SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH OSOBOWYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI V WYKAZ BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ LUB CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, TWORZĄCYCH OBSZAR, W KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE VI ŚRODKI T E C H N I C Z N E I O R G A N I Z A C Y J N E N I E Z B Ę D N E D L A Z A P E W N I E N I A P O U F N O Ś C I,I N T E G R A L N O Ś C I I R O Z L I C Z A L N O Ś C I P R Z E T W A R Z A N Y C H D A N Y C H O S O B O W Y C H ŚRODKI OCHRONY FIZYCZNEJ DANYCH OSOBOWYCH ŚRODKI S PRZĘT O W E, I N FORMA TY C ZNE I TEL EKO M U NI KA CY J NE ŚRODKI OCHR ON Y W RA MA CH O PR OGRA MOW A NI A U RZĄ DZEŃ TEL ETRA NSMI SJ I ŚRODKI W RA MA C H O PR O GRA MOW A NI A SY STEMÓW ŚRODKI OCHR ON Y W RA M A CH NA RZĘDZI BA Z DA NY CH I I NNY C H NA RZĘDZI PROGR A MOW Y C H ŚRODKI OCHR ON Y W RA M A CH SY ST EMU UŻY TKOW E GO ŚRODKI ORGA NI Z A CY J NE VII Załączniki: Zał nr 1 do Polityki bezpieczeństwa z dnia 28 listopada 2012 r ISTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJE OGÓLNE Systemy informatyczne liceum służące do przetwarzania danych osobowych:... 21

3 1.2.Stacje klienckie z aplikacjami do przetwarzania danych osobowych: Bazy danych na serwerach zewnętrznych chronionych przez usługodawcę, zawierające dane osobowe: Bazy zawierające dane osobowe poza serwerem: Sprzęt informatyczny w architekturze LAN, p&p PROCEDURY NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH I REJESTROWANIA TYCH UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ORAZ WSKAZANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA TE CZYNNOŚCI ( 5 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA) zasady przyznawania użytkownikowi identyfikatora w systemach informatycznych: Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania Zał nr 2 do Polityki bezpieczeństwa z dnia 28 listopada 2012 r Zał nr 3 do Polityki bezpieczeństwa z dnia 28 listopada 2012 r Zał nr 4 do Polityki bezpieczeństwa z dnia 28 listopada 2012 r

4 I WSTĘP 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa została opracowana przez p.katarzynę Rybicka- Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego w V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu w celu zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z polskim ustawodawstwem. Administratorem Danych jest dyrektor placówki p. Marcin Olszewski 1.2. Polityka Bezpieczeństwa wraz z instrukcją zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, stanowi dokumentację przetwarzania danych osobowych w rozumieniu 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz z późn. zm.) Polityka Bezpieczeństwa i instrukcja zostały wdrożona zarządzeniem dyrektora nr 8/2012/2013 z dnia r. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji zapisów niniejszych dokumentów, powinny być rozstrzygane na korzyść zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą Każda osoba mającą dostęp do danych osobowych z upoważnienia Administratora Danych, została zapoznana z Polityką Bezpieczeństwa i zobowiązana do jej przestrzegania w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań. Dotyczy to w szczególności pracowników zatrudnionych przez Administratora Danych. Osoby o których mowa, złożyły na piśmie oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Polityki Bezpieczeństwa oraz zobowiązały się dostosowania zawartych w niej postanowień.upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest wydawane na okres trwania umowy o pracę/wykonywania zadań wolontariusza, lecz nie dłużej niż na okres 3 lat. Nowe upoważnienie musi zostać wydane, po każdorazowej aktualizacji Polityki bezpieczeństwa i w konsekwencji przeprowadzeniu szkolenia Niniejszy dokument opisuje sposoby przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Zadaniem Polityki Bezpieczeństwa jest także określenie podstawowychwarunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz wymaga w zakresie odnotowywania udostępniania i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 2. PODSTAWA PRAWNA 2.1. Polityka Bezpieczeństwa została opracowana w oparciu o następujące akty prawne: dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z , str. 31, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 355, z późn. zm.), ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 4

5 ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U r. Nr 256 poz z późn. zm.), ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tj. Dz.U z 2001 r. nr 128, poz z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U r. Nr 23 poz. 225 z późn. zm.). 3. ZA KRES I N FORMA CJ I OB J ĘTY CH PO L I TY KĄ BEZP I ECZEŃSTW A ORA Z ZA KRES ZA STOS O W A NI A 3.1. Polityka Bezpieczeństwa opisuje zasady i procedury gromadzenia, przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. Jest to zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń dotyczących sposobu zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych wewnątrz liceum. Odnosi się całościowo do problemu zabezpieczenia danych osobowych tj. zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych tradycyjnie, jak i danych przetwarzanych w systemach informatycznych Polityka Bezpieczeństwa zawiera: wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, wykaz; zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, opis; struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych powiązania między nimi, sposób przepływu danych; pomiędzy poszczególnymi systemami, określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. 5

6 3.3. Politykę Bezpieczeństwa stosuje się: do wszelkich czynności, stanowiących w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych. Bez względu na źródło pochodzenia danych osobowych, ich zakres, cel zebrania, sposób przetwarzania lub czas przetwarzania, stosowane są zasady przetwarzania danych osobowych ujęte w niniejszym dokumencie. 4. A KTUA L I Z A CJ A P O LITYKI BEZPIECZEŃSTWA 4.1. W związku z dynamiką zmian w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz dużym prawdopodobieństwem wprowadzania zmian w konstrukcji systemów informatycznych, Administrator danych zobowiązuje się dokonywać corocznie przeglądu i aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa. Weryfikacja zapisów Polityki Bezpieczeństwa jest prowadzona pod kątem zgodności stanu deklarowanego ze stanem faktycznym Do końca każdego roku kalendarzowego Administrator Danych lub osoba przez niego upoważniona dokona sprawdzenia aktualności Polityki Bezpieczeństwa i przygotuje projekt ewentulanych. zmian Polityka bezpieczeństwa podlega aktualizacji każdorazowo w przypadku likwidacji, utworzenia lub zmiany zawartości zbioru danych, a także w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, wymagającej jej aktualizacji. Aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa jest przeprowadzana przez Administratora Danych. Nowa wersja Polityki Bezpieczeństwa zastępuje poprzednio obowiązującą. Administrator Danych wprowadza w życie nową wersję Polityki Bezpieczeństwa w formie zarządzenia, określając w jego treści termin, od kiedy nowy dokument obowiązuje Administrator danych jest zobowiązany do poinformowania pracowników o zmianach i zapoznania z nową wersją przed dniem wejścia w życie. 5. SPO SÓB PRZEC HO W Y W A NI A DOKUM ENTU POL I TY KA B E ZPI ECZEŃ STW A 5.1. Aktualna wersja dokumentu - Polityki Bezpieczeństwa jest dostępna do pobrania w wersji papierowej w kadrach szkoły, oraz w wersji elektronicznej na stronie WWW szkoły w zakładce dokumenty 5.2.Poprzednie instrukcje -w formie papierowej są przechowywane w kadrach jednostki. 6. WYJAŚNIENIE TERMINÓW 6.1. Liceum rozumie się przez to V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu, zwane dalej liceum, 6

7 6.2. Ustawa - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą", 6.3. Rozporządzenie rozumie się przez to rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem, 6.4. dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, 6.5. polityka bezpieczeństwa dokument polityki bezpieczeństwa w rozumieniu 1 pkt 1 rozporządzenia, zwaną dalej polityką, 6.6. instrukcja - instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych rozumieniu 1 pkt 1 rozporządzenia, 6.7. zbiór danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, 6.8. przetwarzanie danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych, 6.9. system informatyczny - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych, zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem, usuwanie danych - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą, 7

8 6.12. administrator danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą - rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści, odbiorca danych - rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem: osoby, której dane dotyczą, osoby upoważnionej do przetwarzania danych, przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem, państwo trzecie -rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, identyfikator użytkownika - rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, hasło - rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym, sieć telekomunikacyjna - rozumie się przez to sieć telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.), sieć publiczna - rozumie się przez to sieć publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne, teletransmisja rozumie się przez to przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, rozliczalność - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi, 8

9 6.22. integralność danych - rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostałyzmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany, raport - rozumie się przez to przygotowane przez system informatyczny zestawienia zakresu i treści przetwarzanych danych, poufność danych rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom, uwierzytelnianie rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowane tożsamości podmiotu 9

10 II WYKAZ ZBIORÓW DANYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMÓW STOSOWANYCH DO PRZETWARZANIA TYCH DANYCH Nr Zbiory danych Systemy informatyczne stosowane do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Dane w formie papierowej Zastosowany poziom bezpieczeństwa 1 kandydatów do liceum. System Ksenon Optivum podania, kwestionariusze, świadectwa, opinie,zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, zaświadczenia z olimpiad i konkursów wysoki 2 uczniów 1. Aplikacje webowe Librus z bazą danych -E-dziennik i modułem EdPlan, 2.Baza MOL biblioteka 3. Baza danych OKE - Hermes 3. Pakiet Microsoft Office 4.Aplikacja Świadectwa Optivum 5. Millnet arkusze ocen, dziennik zajęć indywidulanych, dokumenty IPET wysoki 3 kandydatów do pracy 1.poczta elektroniczna podania, CV wysoki 4 pracowników liceum 1.System płacowy: (baza danych i aplikacje: Płace- Optivum VULCAN). 2.Baza danych i program ZUS Płatnik. 3. Aplikacja Arkusz organizacyjny VULCAN 4.Baza danych i aplikacja SIO 5. Pakiet Microsoft Office 6. Księgowość Optivum 7. Millnet teczki osobowe, arkusze organizacyjne, listy płac, wysoki 5 osób zatrudnianych na umowy cywilno prawne (zlecenie i dzieło) 1.Płace Optivum 2.Baza danych i program ZUS Płatnik. 3. Millnet umowy, listy płac wysoki 6 osób uprawnionych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pożyczki mieszkanowe 1.Millnet 2. Płace Optivum 3. Pakiet Microsoft Office wnioski, listy płac, oświadczenia, listy uprawnionych wysoki 7 praktykantów nie dotyczy wnioski, nie dotyczy 10

11 i wolontariuszy umowy 11

12 III OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH WSKAZUJĄCY ZAWARTOŚĆ PÓL INFORMACYJNYCH I POWIĄZANIA MIĘDZY NIMI Nr Zbiory danych Zakres przetwarzanych danych 1 Kandydatów do liceum imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, świadectwa ukończenia gimnazjum (oceny, oceny z zachowania, dodatkowe zajęcia edukacyjne, szczególne osiągnięcia, indywidualny program lub tok nauki),wyniki sprawdzianu po gimnazjum, imiona i nazwiska prawnych opiekunów ich, telefony kontaktowe i adresy , informacje o opiniach i orzeczeniach poradni, dokumentacja medyczna, oświadczenie w zakresie danych osobowych. 2 Osób podlegających obowiązkowi szkolnemu imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL,płeć, ukończone gimnazjum, adres zamieszkania, imiona i nazwiska prawnych opiekunów, miejsce spełniania obowiązku nauki. 3 Uczniów imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, imiona i nazwiska prawnych opiekunów, miejsce spełniania obowiązku nauki, oceny, frekwencja, wyniki sprawdzianów i egzaminów, osiągnięcia i niepowodzenia szkolne, informacja specjalne (zdrowotne/dokumentacja medyczna, opinie lub orzeczenia poradni, uwagi z zachowania, informacje o wydanych dokumentach) 4 Kandydatów do pracy imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numer telefonu, informacje o kwalifikacjach, adresy . 5 Pracowników liceum imiona i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numer telefonu, adres , wykształcenie i kwalifikacje,stopień awansu zawodowego, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL i NIP, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, dane dot. konta bankowego, absencje, wysokość i składniki wynagrodzenia. 6 Osób zatrudnianych na umowy cywilno prawne imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),numer pesel i nip, dane dot. konta bankowego, wysokość i składniki wynagrodzenia. 7 Uprawnionych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pożyczek miszkanowych imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),numer telefonu, numer pesel i nip, dane dot. konta bankowego, wysokość świadczeń i dochodów 8 praktykantów i wolontariuszy imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce 12

13 zamieszkania (adres do korespondencji),numer telefonu,adres 13

14 IV SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH OSOBOWYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI Nr Źródłowy system informatyczny Docelowy system informatyczny (lokalny/zewn.) Zakres przesyłanych danych osobowych Sposób transmisji 1 Kadry/Płace SIO (lokalny) 2 SIO (lokalny) SIO (zewnętrzny) 3 System Hermes System Hermes (zewnętrzny) dane związane z kwalifikacjami oraz płacowe pracowników i zatrudnionych i uczniów dane uczniów niezbędne do przeprowadzenia prcesu egzaminów zewnętrznych. manualny (eksport oraz import) w sieci LAN manualny (eksport na nośnik danych)przesyłanie danych poprzez sieć telekomunikacyjną przesyłanie danych poprzez sieć telekomunikacyjną 4 System płace System lokalny Płatnik dane pracowników i zatrudnionych związane z systemem ubezpieczeń społecznych manualne wprowadzanie danych w sieci LAN manualny (eksport oraz import) w sieci LAN 5 System lokalny Płatnik System ZUS Płatnik (zewnętrzny) przesyłanie danych poprzez sieć telekomunikacyjną 6 System płace Optivum (lokalny) System Urzędu Skarbowego (zewnętrzny) PITy pracowników i zatrudnionych przesyłanie danych poprzez sieć telekomunikacyjną 7 System Ksenon Wojewódzki system rekrutacji do szkół średnich - Vulcan (zewnętrzny) dane uczniów niezbędne w procesie rekrutacji. przesyłanie danych poprzez sieć telekomunikacyjną 8 System Vulcan Świadectwa Optivum(lokalny) dane na świadectwa uczniów manualny (eksport/import) 9 System Vulcan System dla Bibliotek Mol Optivum (lokalny) imiona i nazwiska uczniów oraz pracowników liceum manualny (eksport oraz import) w sieci LAN 14

15 10 System Librus E-dziennik (zewnętrzny) dane uczniów liceum związane z ich przynależnością do szkoły i wynikami w nauce przesyłanie danych poprzez sieć telekomunikacyjną 11 System Millnet Millnet (zewnętrzny) numery kont pracowników, kontrahentów zewnętrznych, uczniów przesyłanie danych poprzez sieć telekomunikacyjną 12 System Vulcan Księgowość Optivum dane pracowników, uczniów manualny (eksport oraz import) w sieci LAN 13 System Vulcan Faktury Dane osobowe do faktur manualny (eksport oraz import) w sieci LAN 14 System Pfron Pfron (zewnętrzny) informacja o osobach niepełnosprawnych e-pfron (lokalny) przesyłanie danych poprzez sieć telekomunikacyjną 15

16 V WYKAZ BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ LUB CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, TWORZĄCYCH OBSZAR, W KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE Kto przetwarza Adres / lokalizacja Pomieszczczenia Uwagi dane osobowe przetwarzane jako Administrator Danych dane osobowe powierzone do przetwarzania Przetwarzającemu (na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu ul. Sienkiewcza 34 Toruń, Librus Sp. z o.o. ul. Misjonarzy Oblatów 20a Katowice tel , fax KRS , NIP sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet v-ce dyrektora, pomieszczenie głównej księgowej, kadryi płace, pomieszczenie kierownika gospodarczego, gabinet psychologa, gabinet pedagoga, pokój nauczycielski, sale lekcyjne -wszystkie, biblioteka i czytelnia, zaplecze w-f, po Poz. 1-6 przetwarzane wszystkie dane. Poz Przetwarzane dane dot. uczniów, dane przetwarzane na mocy Ustawy o Systemie oświaty. Librus Aneks do umowy/1/an/13/01/kn/20 11 z dnia

17 VI ŚRODKI T E C H N I C Z N E I O R G A N I Z A C Y J N E N I E Z B Ę D N E D L A Z A P E W N I E N I A P O U F N O Ś C I,I N T E G R A L N O Ś C I I R O Z L I C Z A L N O Ś C I P R Z E T W A R Z A N Y C H D A N Y C H O S O B O W Y C H 1.ŚRODKI OCHRONY FIZYCZNEJ DANYCH OSOBOWYCH 1.1.Dane osobowe przetwarzane są w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach TAK/NIE 1.2.Bazy danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi(niewzmacnianymi, nieantywłamaniowymi) TAK/NIE 1.3.Bazy danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami wzmacnianymi (nieantywłamaniowymi) TAK/NIE 1.4.Bazy danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami antywłamaniowymi TAK/NIE 1.5.Bazy danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej TAK/NIE 1.6.Pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe wyposażone jest w system alarmowy przeciwwłamaniowy TAK/NIE/CZĘŚCIOWO 1.7.Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe objęty jest systemem kontroli dostępu. TAK/NIE 1.8.Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych TAK/NIE 1.9.Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe jest nadzorowany przez całą dobę.tak/nie 1.10.Kopie zapasowe baz danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się komputer główny na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco. TAK/NIE 1.11.Kopie zapasowe/archiwalne baz danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie. TAK/NIE 1.12.Kopie zapasowe/archiwalne baz danych osobowych przechowywane są w zamkniętej szafie metalowej (nieantywłamaniowej). TAK/NIE 1.13.Kopie zapasowe/archiwalne baz danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej. TAK/NIE 1.14.Baza danych osobowych w formie pisemnej przechowywana jest w zamkniętej niemetalowej szafie TAK/NIE 1.15.Baza danych w formie pisemnej przechowywana jest w zamkniętej szafie metalowej (nieantywłamaniowej). TAK/NIE 1.16.Baza danych w formie pisemnej przechowywana jest w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej TAK/NIE 2.. ŚRODKI S PRZĘT O W E, I N FORMA TY C ZNE I TEL EKO M U NI KA CY J NE 2.1.Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy.tak/nie 2.2.Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.tak/nie 17

18 2.3.Baza danych osobowych prowadzona jest wyłącznie w postaci papierowej (bez użycia systemów informatycznych). TAK/NIE 2.4.Baza danych osobowych prowadzona jest przy użyciu komputera przenośnego.tak/nie 2.5.Komputer służący do przetwarzania danych osobowych jest połączony z lokalną siecią komputerową. TAK/NIE 2.6.Co najmniej jedno urządzenie systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych połączone jest z siecią publiczną (np. Internetem).TAK/NIE 2.7.Żadne z urządzeń systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną (np. Internetem).TAK/NIE 2.8.Uniemożliwiono użytkownikom systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe wykonywania kopii tych danych.tak/nie 2.9.Zastosowano urządzenia typu UPS lub generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed awarią zasilania.tak/nie 2.10.Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych osobowych w trakcie teletransmisji. TAK/NIE 2.11.Zastosowano macierz dyskową w komputerze głównym w celu ochrony danych osobowych. TAK/NIE 2.12.Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.tak/nie 2.13.Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej TAK/NIE. 3.ŚRODKI OCHR ON Y W RA MA CH O PR OGRA MOW A NI A U RZĄ DZEŃ TEL ETRA NSMI SJ I 3.1.Proces teletransmisji zabezpieczony jest za pomocą środków uwierzytelnienia. TAK/NIE 3.2.Proces teletransmisji zabezpieczony jest za pomocą środków kryptograficznej ochrony danych osobowych. TAK/CZĘŚCIOWO 3.3.Zastosowanie procedury oddzwonienia za pośrednictwem modemu. TAK/NIE 4.ŚRODKI W RA MA C H O PR O GRA MOW A NI A SY STEMÓW 4.1.Dostęp do bazy danych osobowych przetwarzanych za pomocą komputera zabezpieczony jest na tym komputerze za pomocą hasła BIOS. TAK/NIE 4.2.Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.tak/nie 4.3.Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.tak/nie 4.4.W systemie operacyjnym zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł. TAK/NIE 4.5.Zastosowano system operacyjny pozwalający na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.tak/nie 4.6.Zastosowano system rejestracji dostępu do bazy danych osobowych TAK/NIE 4.7.Zastosowano oprogramowanie zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem do systemu informatycznego.tak/nie 4.8.Zastosowano oprogramowanie umożliwiające wykonanie kopii zapasowych 18

19 bazy danych osobowych.tak/nie 5.ŚRODKI OCHR ON Y W RA M A CH NA RZĘDZI BA Z DA NY CH I I NNY C H NA RZĘDZI PROGR A MOW Y C H. 5.1.Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację dokonanych zmian w bazie danych osobowych. TAK/NIE 5.2.Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do bazy danych osobowych. TAK/NIE 5.3.Dostęp dobazy danych osobowych zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła TAK/NIE 5.4.Dostęp do bazy danych osobowych zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty mikroprocesorowej. TAK/NIE 5.5.Dostęp do bazy danych osobowych zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem tokena. TAK/NIE 5.6.Dostęp do bazy danych osobowych zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej. TAK/NIE 5.7.Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do bazy danych osobowych. TAK/NIE 5.8.Zastosowano mechanizm umożliwiający rejestrację identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe.tak/nie. 5.9.Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.tak/nie 6.ŚRODKI OCHR ON Y W RA M A CH SY ST EMU UŻY TKOW E GO 6.1.Stacja końcowa umożliwiająca dostęp do bazy danych osobowych jest zabezpieczona identyfikatorem i hasłem dostępu TAK/NIE 6.2.Wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe są stosowane. TAK/NIE 6.3.Mechanizm blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.tak/nie 7.ŚRODKI ORGA NI Z A CY J NE 7.1.Opis środków ochrony fizycznej danych stanowi treść niniejszego dokumentu, TAK/NIE 7.2.Do przetwarzania danych osobowych dopuszczono wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych TAK/NIE 7.3.Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych TAK/NIE 7.4.Opracowano i wdrożono instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych TAK/NIE 7.5.Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych TAK/NIE 7.6.Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego TAK/NIE 7.7.Monitory komputerów, naktórych przetwarzane są dane osobowe ustawione są 19

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Ryszard Gołębiowski B. Wężyk ABI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 17 czerwca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych

ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych Data utworzenia 2014-04-17 Numer aktu 101 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora 11. 05. 2009 r. Warszawa Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEOSTWA INFORMACJI. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

POLITYKA BEZPIECZEOSTWA INFORMACJI. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku POLITYKA BEZPIECZEOSTWA INFORMACJI w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Podstawa prawna: ustawa o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw nr 133 z 1997 r., poz.833 ze zmianami),

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. o korzystanie z aplikacji Ebexo z wykorzystaniem Serwisu Internetowego (www.ebexo.pl) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo