DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB"

Transkrypt

1 Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Instrukcja obs³ugi Radioodtwarzacz p³yt CD z tunerem RDS DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub DYSTRYBUCJA: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; Gdynia

2 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za zakup produktu marki Pioneer. Zalecamy dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹, aby w³aœciwie obs³ugiwaæ swój model. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nale y j¹ schowaæ do póÿniejszego u ytku. PRZED ROZPOCZÊCIEM U YTKOWANIA Informacje o produkcie 3 Instrukcja obs³ugi 3 Tryb demonstracyjny 3 Zasady bezpieczeñstwa 3 Postêpowanie w przypadku awarii 3 INSTALACJA Pod³¹czenie 4 Instalacja 8 Instalacja DIN przód/ty³ 8 Wyjmowanie urz¹dzenia 10 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Jednostka g³ówna 11 Wyœwietlacz 13 Menu konfiguracji 14 Zabezpieczenie przed kradzie ¹ 16 Zdejmowanie panelu frontowego 16 Zak³adanie panela frontowego 16 W³¹czanie urz¹dzenia 17 Wybieranie Ÿród³a sygna³u 17 Wy³¹czanie urz¹dzenia 17 Regulacja g³oœnoœci 17 Operacje jednakowe dla ustawieñ funkcji / audio / ustawieñ pocz¹tkowych / list 18 Korzystanie z radia 19 Podstawowe operacje 19 Zapamiêtywanie i przywo³ywanie czêstotliwoœci 19 Prze³¹czanie wskazañ wyœwietlacza RDS 20 Wyszukiwanie stacji RDS przy pomocy informacji PTY 20 Lista z typami programów (PTY) 21 Ustawienia funkcji 22 CD / CD-R / CD-RW / USB 24 Podstawowe odtwarzanie 24 Wyœwietlanie informacji tekstowych p³yty 25 Wybór œcie ki z listy tytu³ów œcie ek 25 Zaawansowane operacje z wykorzystanie specjalnych przycisków 25 Odtwarzanie z powtarzaniem 25 Ustawienia funkcji 26 Wprowadzenie do tematyki regulacji dÿwiêku 27 Ustawienia pocz¹tkowe 29 Prze³¹czanie jasnoœci podœwietlenia wyœwietlacza 32 Korzystanie z wejœcia AUX 32 Wyciszanie dÿwiêku 32 INFORMACJE DODATKOWE Rozwi¹zywanie problemów 33 Kody b³êdów 33 Odtwarzacz CD 34 Noœnik pamiêci USB 34 USB 38 Obchodzenie siê z odtwarzaczem p³yt CD 35 Urz¹dzenia pamiêci masowej USB 36 P³yty DualDisc 36 Informacje na temat 37 skompresowanych plików (p³yta i USB) Sekwencja plików audio 37 WMA 37 MP3 37 WAV 37 Dodatkowe informacje 37 P³yta 38 Urz¹dzenie pamiêci masowej USB 38 Sekwencja plików audio 39 Tablica rosyjskich znaków 40 Prawa autorskie i znaki towarowe 41 Dane techniczne 42 Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub

3 PRZED ROZPOCZÊCIEM U YTKOWANIA Dziêkujemy za zakup produktu marki Pioneer. Zalecamy dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹, aby w³aœciwie obs³ugiwaæ swój model. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nale y j¹ schowaæ do póÿniejszego u ytku. Informacje o produkcie Czêstotliwoœci tunera niniejszego produktu odpowiadaj¹ normom obowi¹zuj¹cym w Europie Zachodniej, Azji, na Œrodkowym Wschodzie, w Afryce oraz Oceanii. U ytkowanie na innych obszarach mo e spowodowaæ nieprawid³owy odbiór. Funkcje RDS dzia³aj¹ tylko na obszarach, gdzie stacje FM nadaj¹ sygna³y RDS. Instrukcja obs³ugi W niniejszej instrukcji obs³ugi noœniki pamiêci USB i odtwarzacze audio USB bêd¹ nazywane noœnikami pamiêci USB. Tryb demonstracyjny Nie pod³¹czenie czerwonego przewodu (ACC) tej jednostki do terminala po³¹czonego z prze³¹cznikiem zap³onu mo e prowadziæ do wyczerpania akumulatora. Pamiêtaj, e jeœli funkcja Demo dzia³a, kiedy silnik samochodu jest wy³¹czony, mo e to doprowadziæ do roz³adowania akumulatora. Tryb Demo uruchamia siê automatycznie, jeœli nie u ywasz urz¹dzenia przez oko³o 30 sekund lub gdy prze³¹cznik zap³onu jest ustawiony na pozycjê ACC lub ON, podczas gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone. Aby wy³¹czyæ tryb demo, trzeba wyœwietliæ ustawienia pocz¹tkowe. Wybierz "Demo (ustawienie wyœwietlania demo)" i wy³¹cz ekran demonstracyjny. Szczegó³owe informacje mo na znaleÿæ na stronie 14. Zasady bezpieczeñstwa Ten produkt jest produktem laserowym klasy 1 spe³niaj¹cym wymagania standardów bezpieczeñstwa produktów laserowych, IEC :2007 i zawiera modu³ lasera klasy 1M. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa, nie nale y zdejmowaæ adnych pokryw ani próbowaæ uzyskaæ dostêpu do wnêtrza produktu. Obs³ugê do wykwalifikowanego personelu. Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Postêpowanie w przypadku awarii Jeœli urz¹dzenie przestanie dzia³aæ prawid³owo nale y skontaktowaæ siê z lokalnym dealerem produktów marki Pioneer lub najbli szym punktem serwisowym produktów marki Pioneer. 3

4 INSTALACJA Pod³¹czanie Uwagi: W przypadku monta u urz¹dzenia w pojeÿdzie po³o enia ACC (akcesoria) stacyjki zap³onu brak po³¹czenia czerwonego kabla do koñcówki, która wykrywa status pracy stacyjki zap³onu mo e powodowaæ wyczerpanie akumulatora. U ywanie tego urz¹dzenia w warunkach innych ni nastêpuj¹ce mo e spowodowaæ po ar lub awariê. - Pojazdy z 12-woltowym akumulatorem i ujemnym uziemieniem. - G³oœniki z 50 W (wartoœæ wyjœciowa) i 4 ohm do 8 ohm (wartoœci impedancji). Aby unikn¹æ zwarcia, przegrzania lub awarii, nale y postêpowaæ zgodnie z poni szymi wskazówkami. - Od³¹czyæ ujemny zacisk akumulatora, przed instalacj¹. - Zabezpieczyæ przewody zaciskami kablowymi lub taœmy izolacyjn¹. Umieœæ taœmê klej¹c¹ w na okablowaniu, które wchodzi w kontakt z czêœciami metalowymi, - Umieœæ wszystkie kable z dala od czêœci ruchomych, takich jak dÿwignia zmiany biegów i szyny fotela. - Umieœæ wszystkie kable z dala od gor¹cych miejsc takich, jak w pobli u wylotu nagrzewnicy. - Nie pod³¹czaj ó³tego kabla do akumulatora poprzez przepuszczenie go przez otwór do komory silnika. - Zabezpiecz i zaklej taœm¹ izolacyjn¹ wszelkie od³¹czone z³¹cza kabla. - Nie skracaj kabli. - Nigdy nie przecinaj izolacji przewodu zasilania tego urz¹dzenia w celu pod³¹czenia zasilania do innego urz¹dzeniami. Obci¹ alnoœæ kabla jest ograniczona. - U yj bezpiecznika o okreœlonych danych znamionowych. - Nigdy nie pod³¹czaj ujemnego kabla g³oœnikowego bezpoœrednio do uziemienia. - Nigdy nie spinaj razem ujemnych kabli z wielu g³oœników. Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Gdy urz¹dzenie jest w³¹czone, sygna³y steruj¹ce s¹ przesy³ane przez kabel niebiesko / bia³y. Po³¹cz ten kabel do systemu zdalnego sterowania zewnêtrznego wzmacniacza lub automatycznego przekaÿnika anteny przekaÿnika (maks. 300 ma 12 V DC). Je eli pojazd jest wyposa ony w szklan¹ antenê, pod³¹cz przewód do gniazda zasilania wzmacniacza mocy anteny. Nigdy nie pod³¹czaæ niebieski / bia³y kabel do gniazda zasilania z zewnêtrznego wzmacniacza. 4

5 INSTALACJA Nigdy te nie, nale y pod³¹czyæ kabla do gniazda zasilania anteny. Mo e to spowodowaæ wyczerpanie akumulatora lub awariê. Czarny kabel jest uziemieniem. Kable uziemienia dla tej jednostki i innych urz¹dzeñ (zw³aszcza, wysokopr¹dowych produktów, takich jak wzmacniacze mocy) musz¹ byæ po³¹czone osobno. Jeœli nie s¹, w razie przypadkowego odczepienia mo e wybuchn¹æ po ar lub wyst¹piæ awaria. DEH-1420UB, DEH-1400UB i DEH-1400UBB DEH-1410UB 1. Wejœcie przewodu zasilania 2. Wyjœcie tylne 3. Wejœcie antenowe 4. Bezpiecznik (10 A) 5. Wejœcie systemu zdalnego sterowania Mo na pod³¹czyæ modu³ adaptuj¹cy przeznaczony dla danego rodzaju pojazdu (sprzedawany opcjonalnie). 5

6 INSTALACJA (1) Do wejœcia przewodu zasilaj¹cego (2) W zale noœci od rodzaju pojazdu, funkcje (3) i (5) mog¹ siê ró niæ. W tym przypadku, upewnij siê, e po³¹czy³eœ (4) z (5) i (6) z (3). (3) ó³ty: Back-up (akcesoria) (4) ó³ty: Pod³¹cz siê do gniazda sta³ego zasilania 12 V. (5) Czerwony: Akcesoria (lub zapas) (6) Czerwony: Pod³¹cz do zacisku kontrolowanego przez prze³¹cznik stacyjki zasilania(12 V DC). (7) Po³¹cz ze sob¹ przewody tego samego koloru. (8) Czarny (uziemienie) (9) Niebieski / bia³y: rozmieszczenie styków z³¹cza ISO bêdzie siê ró niæ w zale noœci od typu pojazdu.po³¹cz (9) i (11), jeœli styk 5 s³u y do sterowania anten¹. W innym rodzaju pojazdu, nigdy nie ³¹czyæ (9) z (11). (10) Niebieski / bia³y: pod³¹cz do koñcówki sterowania systemu ze wzmacniaczem mocy (maks. 300 ma 12 V DC). (11) Niebieski / bia³y: po³¹cz siê z gniazdem magistrali sterowania anten¹ (max. 300 ma 12 V DC). (12) ó³ty / czarny: tylko dla DEH-1420UB, DEH-1400UB i DEH-1400UBB. Jeœli korzystasz z urz¹dzenia z funkcj¹ wyciszenia (MUTE), pod³¹cz ten przewód do przewodu Audio Mute tego urz¹dzenia. Jeœli nie nale y pod³¹czaæ niczego do przewodu Audio Mute. (13) Przewody g³oœnikowe. Bia³y: Przedni lewy (+). Bia³y / czarny: przedni lewy (-). Szary: Prawy przedni (+). Szary / czarny: przedni prawy (-). Green: tylny lewy (+). Zielony / czarny: tylny lewy (-). Fioletowy: Prawy tylni (+). Violet / czarny: ty³ prawa (-). (14) Z³¹cze ISO W niektórych pojazdach, z³¹cze ISO mo e byæ podzielony na dwa. W tym przypadku, nale y do ³¹czenia siê zarówno z³¹cza. 6

7 INSTALACJA (14) Z³¹cze ISO W niektórych pojazdach, z³¹cze ISO mo e byæ podzielony na dwie czêœci. Nale y po³¹czyæ obydwa z³¹cza. Wzmacniacz mocy (sprzedawany oddzielnie) Wykonaj te po³¹czenia, gdy korzystasz z opcjonalnego wzmacniacza. 1. Pilot zdalnego sterowania: Po³¹cz kabel niebieski / bia³y. 2. Wzmacniacza mocy (sprzedawany oddzielnie) 3. Po³¹cz przy pomocy kabli RCA (sprzedawane oddzielnie) 4. Do wyjœcia tylnego 5. G³oœnik tylny 7

8 INSTALACJA Instalacja - Przed ostatecznym zainstalowaniem urz¹dzenia pod³¹cz tymczasowo wszystkie kable upewnij siê, e taki sposób po³¹czenia jest prawid³owy, oraz e urz¹dzenie i ca³y system równie dzia³aj¹ prawid³owo. - Poprawna instalacja jest mo liwa tylko wtedy, gdy zostan¹ do niej u yte jedynie czêœci znajduj¹ce siê na wyposa eniu tego urz¹dzenia. U ycie nie autoryzowanych czêœci mo e spowodowaæ nieprawid³ow¹ pracê urz¹dzenia. - Je eli instalacja bêdzie wymaga³a wiercenia otworów lub innych modyfikacji w pojeÿdzie, poproœ o radê najbli szego dealera firmy PIONEER. - Zainstaluj urz¹dzenie w taki sposób, aby nie blokowa³o ruchów kierowcy, ani zwiêksza³o ryzyka zranienia pasa erów w przypadku nag³ego hamowania. - Pó³przewodnikowy laser zamontowany w urz¹dzeniu mo e ulec uszkodzeniu, je eli ulegnie przegrzaniu. Dlatego te nie instaluj zmieniacza CD w miejscach silnie nagrzanych na przyk³ad przy wylocie dmuchawy. - Je eli urz¹dzenie zosta³o zainstalowane pod k¹tem wiêkszym ni 60 stopni do poziomu, mo e nie uzyskaæ pe³nej sprawnoœci dzia³ania. Instalacja DIN przód/ty³ Intalacja DIN od przodu 1. W³ó kieszeñ monta ow¹ w deskê rozdzielcz¹. Do monta u w p³ytkich miejscach, u yj dostarczonej tulejki monta owej Je eli jest wystarczaj¹co du o przestrzeni, u ywaæ do monta u tulei do³¹czonej do pojazdu. 2. Przymocuj kieszeñ monta ow¹ za pomoc¹ œrubokrêta zginaj¹c metalowe wypustki (90 ). Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub rozpowszechnianie bez zgody zabronione. (1) Deska rozdzielcza (2) Kieszeñ komta owa 8

9 INSTALACJA 3. Zainstaluj urz¹dzenie. Podk³adka Przegroda / metalowy element nadwozia Monta DIN od ty³u Monta przy wykorzystaniu bocznych œrub mocuj¹cych 1. Wybierz po³o enie, w którym otwory na œruby w radioodtwarzaczu i w fabrycznej ramie monta owej s¹ w jednej linii i wkrêæ po dwie œruby po ka dej ze stron. 2. Dokrêæ œruby. Œruba Œruba (M4 x 8) Metalowy pasek Œruba (5 mm x 8mm) deska rozdzielcza lub konsola Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub fabryczna rama do monta u radioodtwarzacza 9

10 INSTALACJA Wyjmowanie urz¹dzenia 1. Zdejmij ramkê maskuj¹c¹. (1) Ramka (2) Zaczep Zdjêcia panela u³atwia zdjêcie ramki. Zak³adaj¹c ramkê plastikowy zaczep powinien znajdowaæ siê na dole. 2. Przy u yciu dostarczonych w zestawie kluczy monta owych wyjmij radioodtwarzacz. W³ó do otworów po bokach przedniej czêœci radioodtwarzacza klucze ekstrakcyjne w sposób pokazany na rysunku, a us³yszysz klikniêcie. Naciskaj¹c klucze w kierunku bocznych œcianek urz¹dzenia, wyci¹gnij radioodtwarzacz. Zdejmowanie i ponowne mocowanie panelu przedniego Mo na zdj¹æ panel przedni, aby chroniæ urz¹dzenie przed kradzie ¹. Naciœnij przycisk od³¹czania i przesuñ przedni panel w górê i poci¹gnij do siebie. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie

11 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Jednostka g³ówna 1. Przycisk EJECT S³u y do wyjêcia p³yty. 2. Przycisk (List) 3. Pokrêt³o wielofunkcyjne MULTI-CONTROL Przesuñ w celu wykonania manualnego dostrajania, przewijania w przód, ty³ oraz wyszukiwanie œcie ek. S³u y równie do sterowania funkcjami. Obracanie powoduje zwiêkszanie lub zmniejszanie poziomu g³oœnoœci. 4. Przycisk SRC/OFF Naciskanie powoduje prze³¹czanie miêdzy dostêpnymi Ÿród³ami. Naciœniêcie i przytrzymanie powoduje wy³¹czenie radioodtwarzacza. 5. Szczelina aplikacji p³yty 6. Port USB S³u y do pod³¹czenia odtwarzacza muzyki USB lub przenoœnej pamiêci USB. Pod³¹cz zewnêtrzny komponent przy u yciu przewodu USB. Zaleca siê u ywanie opcjonalnego przewodu USB Pioneer (CD-U50E). 7. EQ Korektor dÿwiêku. 11

12 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA 8. Cofanie siê w menu. 9. Przyciski kierunkowe (lewo/prawo) 10. Klawisz BAND Wybiera z poœród trzech pasm FM i pasm MW/LW. 11. Przyciski 1/ do PTY 13. Gniazdo wejœciowe AUX (3.5 mm gniazdo stereo) S³u y do pod³¹czenia zewnêtrznego urz¹dzenia Ÿród³owego. 14. Przycisk DETACH S³u y do od³¹czania panela frontowego od urz¹dzenia. 12

13 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Wyœwietlacz 1. G³ówna sekcja wyœwietlacza Dla tunera radiowego: pasmo i czêstotliwoœæ RDS: nazwa programu, informacje PTY, inne informacje Wbudowany odtwarzacz CD i USB: czas odtwarzania i informacje tekstowe 2. WskaŸnik List Œwieci siê gdy korzysta siê z funkcji List. 3. WskaŸnik LOC Pojawia siê, gdy aktywna jest funkcja dostrajania lokalnych stacji. 4. WskaŸnik TA Pojawia siê, gdy aktywna jest funkcja TA (komunikaty drogowe). 5. WskaŸnik TP Pojawia siê, gdy dostrojona jest stacja TP. 6. WskaŸnik REPEAT Pojawia siê, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania z powtarzaniem (plik/katalog). 7. WskaŸnik RANDOM Pojawia siê, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania w losowej kolejnoœci. 8. WskaŸnik Sound Retriever Pojawia siê, gdy aktywna jest funkcja odzyskiwania brzmienia (Sound Retriever). 13

14 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Menu konfiguracji Po zainstalowaniu urz¹dzenia i w³¹czeniu zasilania wyœwietlone zostanie menu konfiguracji. Mo na ustawiæ nastêpuj¹ce opcje menu. 1. Po zainstalowaniu tego urz¹dzenia, nale y wy³¹czyæ zap³on na po³o enie ON. Wyœwietlony zostanie komunikat SET UP. 2. Obróæ pokrêt³o, aby prze³¹czyæ siê na YES (tak). Naciœnij pokrêt³o, aby potwierdziæ. Jeœli brak operacji przez 30 sekund, menu ustawieñ zostanie zamkniête. Jeœli nie chcesz konfigurowaæ tego menu pokrêt³em wybierz opcjê NO. Naciœnij, aby potwierdziæ wybór. Jeœli wybierzesz NO (nie), nie mo na ustawiæ w menu tych ustawieñ. 3. Wykonaj nastêpuj¹ce procedury ustawieñ menu. Aby przejœæ do nastêpnej opcji menu, musisz potwierdziæ swój wybór. Konfiguracja zegara (CLOCK SET) 1. Naciœnij pokrêt³o, aby wybraæ opcjê konfiguracji godziny (CLOCK SET). 2. Naciœnij pokrêt³o, aby wybraæ segment minut. 3. Obróæ pokrêt³o, aby dostosowaæ minuty. 4. Naciœnij pokrêt³o, aby potwierdziæ wybór. Krok strojenia FM (FM STEP) Domyœlne ustawienie: 50 khz. Kiedy AF lub TA s¹ aktywne, ustawienie automatycznie zmienia siê na 100 khz. Mo e byæ korzystne, aby ustawiæ krok strojenia na 50 khz, kiedy AF jest w³¹czona. Krok strojenia pozostaje 50 khz podczas rêcznego strojenia. 1. Obracaj¹c pokrêt³o wybierz ustawienie dla parametru FM STEP. 50 (50 khz) (100 khz) 2. Naciœnij pokrêt³o, aby potwierdziæ wybór. Tryb demonstracyjny (DEMO) 1. Obracaj¹c pokrêt³o wybierz ustawienie dla parametru DEMO. ON (w³¹czone) - OFF (wy³¹czone) 2. Naciœnij pokrêt³o, aby potwierdziæ wybór. TITLE (multi-language) To urz¹dzenie mo e wyœwietlaæ informacje tekstowe skompresowanych plików audio nawet jeœli s¹ one osadzonych w jêzyku Europy Zachodniej lub rosyjskim. Jeœli wbudowanego jêzyka i wybranego ustawienia jêzyka nie s¹ takie same, Informacje tekstowe mog¹ byæ wyœwietlane prawid³owo. 14

15 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA 4. W celu zakoñczenia ustawieñ obracaj¹c pokrêt³o wybierz YES. Jeœli chcia³byœ ponownie zmieniæ ustawienia, wybierz opcjê Numer 5. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL. Uwagi: Mo na ustawiæ opcje w menu ustawieñ pocz¹tkowych. Szczegó³owe informacje na temat ustawieñ znajdziesz w sekcji "Ustawienia pocz¹tkowe". Mo na zamkn¹æ menu ustawieñ, naciskaj¹c SRC / OFF. 15

16 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Zabezpieczenie przed kradzie ¹ Mo liwe jest zdjêcie panelu czo³owego urz¹dzenia g³ównego i przechowywanie go w ochronnym etui, co zniechêca potencjalnych z³odziei. - W trakcie jazdy panel czo³owy powinien byæ zamkniêty. Wa ne: - Chwytaj¹c panel nie u ywaj zbyt du o si³y - Unikaj wystawiania panela przedniego na silne wstrz¹sy - Nie pozostawiaj panela przedniego wystawionego na dzia³anie bezpoœrednich promieni s³onecznych, ani na wysokie temperatury. Zdejmowanie panelu frontowego 1. Wciœnij klawisz DETACH, aby zwolniæ panel czo³owy. Po naciœniêciu klawisza, panel odskoczy od jednostki g³ównej. 2. Z³ap panel i pchnij nieco ku górze (I) i poci¹gnij do siebie z wyczuciem (II). 3. Wyjêty panel nale y przechowywaæ i przenosiæ w futerale ochronnym. Zak³adanie panela frontowego 1. Wsuñ panel czo³owy lew¹ krawêdzi¹, jak pokazano na poni szym rysunku. Upewnij siê, e dopasujesz odpowiednio wystaj¹ce zaczepy z otworami. 2. Dociœnij panel tak aby panel zakotwiczy³ siê we froncie jednostki. Jeœli masz problemy z zamocowaniem panela przedniego upewnij siê, e odpowiednio wsuwasz panel w zag³êbienie w jednostce g³ównej. U ywanie si³y mo e spowodowaæ uszkodzenie panela przedniego lub jednostki g³ównej. 16

17 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA W³¹czanie urz¹dzenia - Wciœnij klawisz SRC/OFF celem w³¹czenia urz¹dzenia. Gdy wybierzesz Ÿród³o sygna³u, urz¹dzenie zostanie w³¹czone. Wybieranie Ÿród³a sygna³u Mo esz wybraæ Ÿród³o sygna³u zgodnie z Twoimi preferencjami. Celem, na przyk³ad, rozpoczêcia s³uchania muzyki z wbudowanego odtwarzacza CD nale y w³o yæ do napêdu p³ytê kompaktow¹. - Przyciskiem SRC/OFF wybierz Ÿród³o sygna³u. Wielokrotne wciskanie klawisza SRC/OFF pozwoli na prze³¹czanie miêdzy dostêpnymi Ÿród³ami sygna³u w kolejnoœci przedstawionej poni ej: TUNER (tuner radiowy) - CD (wbudowany odtwarzacz CD) - USB - AUX - Pokrêt³em MULTI-CONTROL dostosuj poziom g³oœnoœci. - Je eli niebiesko-bia³y przewód tego urz¹dzenia zosta³ pod³¹czony do gniazda kontroli przekaÿnikowej anteny samochodowej, antena samochodowa wysunie siê po w³¹czeniu tego sprzêtu. Celem schowania anteny, wy³¹cz Ÿród³o. Wy³¹czanie urz¹dzenia - Wciœnij klawisz SRC/OFF i nie puszczaj go przez przynajmniej jedn¹ sekundê, aby wy³¹czyæ urz¹dzenie. Regulacja g³oœnoœci - Pokrêt³em MULTI-CONTROL dostosuj poziom g³oœnoœci do preferowanego poziomu. 17

18 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Operacje jednakowe dla ustawieñ funkcji / audio / ustawieñ pocz¹tkowych / list Powrót do poprzednio wyœwietlanego menu Powrót do wy szego poziomu katalogów. - Naciœnij. Powrót do normalnych wskazañ wyœwietlacza Wyjœcie z menu ustawieñ pocz¹tkowych - Naciœnij BAND. Powrót do normalnych wskazañ wyœwietlacza z menu listy - Naciœnij BAND. 18

19 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Korzystanie z radia Podstawowe operacje Mo esz w³¹czaæ i wy³¹czaæ zgodnie z preferencjami funkcjê AF (poszukiwanie alternatywnych czêstotliwoœci), jak¹ dysponuje Twój nowy radioodtwarzacz CD. Podczas zwyk³ych operacji dostrajania stacji radiowych funkcja AF powinna byæ jednak wy³¹czona. 1. Przyciskiem SRC/OFF wybierz tryb obs³ugi tunera. 2. Przyciskiem BAND wybierz pasmo. Wciœnij klawisz BAND tyle razy, ile bêdzie to potrzebne, aby wyœwietliæ symbol ¹danego podzakresu/pasma (F1, F2, F3 dla pasma FM lub MW/LW). 3. W celu przeprowadzenia rêcznego dostrajania stacji radiowych, naciœnij przycisk lub. Czêstotliwoœæ zmienia siê skokowo w miarê jak naciskasz klawisze. Jeœli dla funkcji SEEK wybrany jest tryb PCH (zaprogramowany kana³), nie mo na rêcznie przeszukiwaæ pasma w górê lub w dó³. Nale y wybraæ tryb MAN (rêcznego strojenia) dla funkcji SEEK. Szczegó³owe informacje na temat ustawieñ mo na znaleÿæ w sekcji "SEEK (lewy / prawy klawisz ustawienia)" na stronie W celu przeprowadzenia automatycznego wyszukiwania stacji, wciœnij przycisk lub i przytrzymaj przez 1 sekundê, po czym puœæ go. Tuner zaczyna przeszukiwaæ pasmo i zatrzyma siê dopiero z chwil¹ znalezienia stacji radiowej doœæ silnej, by umo liwiæ jej dobry odbiór. - W ka dej chwili mo esz przerwaæ procedurê automatycznego dostrajania, naciskaj¹c szybko któryœ z klawiszy klawisz lub - Je eli wciœniesz i przytrzymasz klawisz lub mo esz w ten sposób przeskakiwaæ stacje radiowe. Automatyczne dostrajanie zostanie wznowione z chwil¹ puszczenia klawisza. Zapamiêtywanie i przywo³ywanie czêstotliwoœci Jeœli wciœniesz którykolwiek z klawiszy numerycznych 1-6, mo esz w ³atwy sposób zapisaæ w pamiêci tunera do szeœciu czêstotliwoœci stacji radiowych, które potem bêdziesz móg³ z ³atwoœci¹ bo poprzez naciœniêcie tylko jednego klawisza przywo³aæ. - Gdy znajdziesz ju czêstotliwoœæ stacji radiowej, któr¹ chcesz zapisaæ w pamiêci tunera, wciœnij jeden z klawiszy numerycznych 1-6 i trzymaj go dopóki numer komórki pamiêci nie przestanie migaæ. - Numer klawisza, który wcisn¹³eœ bêdzie miga³ w polu wskaÿnika PRESET TUNING, a nastêpnie pozostanie zapalony. W ten sposób zostajesz poinformowany, e stacja nadaj¹ca na tej czêstotliwoœci zosta³a zapisana w pamiêci tunera. - Nastêpnym razem, kiedy wciœniesz ten klawisz (numeryczny 1-6), stacja (a dok³adnie czêstotliwoœæ, na jakiej nadaje) zostanie przywo³ana z pamiêci tunera. 19

20 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Prze³¹czanie wskazañ wyœwietlacza RDS - Naciœnij. Przyciskiem prze³¹czaj zestaw wyœwietlanych informacji: nazwa us³ugi programu - informacje PTY - rozrywka - czêstotliwoœæ. Informacje PTY i czêstotliwoœæ wyœwietlane s¹ przez 8 sekund. W zale noœci od pasma mo na prze³¹czyæ informacje tekstowe. Korzystanie z funkcji PTY Mo na dostroiæ stacjê radiow¹ u ywaj¹c informacji PTY (rodzaj programu). Wyszukiwanie stacji RDS przy pomocy informacji PTY Mo esz wyszukiwaæ ogólne typy programów radiowych i takich, jak te wymienione na nastêpnej stronie. 1. Naciœnij PTY. 2. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL wybierz rodzaj programu. NEWS / INFO - POPULAR - CLASSIC - OTHERS 3. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby rozpocz¹æ wyszukiwanie. Urz¹dzenie wyszuka stacjê nadaj¹ce wybrany typ programu. Jeœli stacja zostanie znaleziona, jego nazwa zostanie przedstawiona na wyœwietlaczu Informacje PTY (kod ID typu programu) wymienione s¹ na nastêpnej stronie. Aby anulowaæ wyszukiwanie, naciœnij ponownie pokrêt³o M.C. Program niektórych stacji mo e siê ró niæ od wartoœci podanej przez nadawany kod PTY. Jeœli adna stacja jest nadaje wybranego rodzaju programu, którego szukasz, przez oko³o dwie sekundy wyœwietlony zostanie komunikat NOT FOUND. Ponownie wybrana zostanie uprzednio dostrojona stacja radiowa. 20

21 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Lista z typami programów (PTY) NEWS / Informacja NEWS (wiadomoœci), AFFAIRS (sprawy bie ¹ce), INFO (Informacje), SPORT (sport), WEATHER (pogoda), FINANCE (finanse), POPULAR POP MUS (muzyka pop), ROCK MUS (rock), EASY MUS (lekka muzyka), OTH MUS (inna muzyka), JAZZ (jazz), COUNTRY (muzyka country), NAT MUS (muzyka narodowa), OLDIES (z³ote przeboje), MUS FOLK (muzyka ludowa) CLASSICS L. CLASS (lekka klasyczna), CLASSIC (klasyczna) OTHERS EDUCATE (edukacja), Drama (dramat), kultury (kultura), SCIENCE (nauka), VARIED (ró ne), CHILDREN (dla dzieci), SOCIAL (sprawy spo³eczne), RELIGION (religia), PHONE IN (telefony), TOURING (podró e), LEISURE (rekreacja), DOCUMENT (dokumentalne) 21

22 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Ustawienia funkcji 1. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL. 2. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL zmieñ opcjê menu i naciœnij przycisk, aby wybraæ FUNCTION. 3. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL wybierz funkcjê. Po wybraniu, wykonaj nastêpuj¹ce procedury, aby wybraæ ustawienia. Jeœli wybrano pasmo MW / LW, tylko BSM, LOCAL i SEEK s¹ dostêpne. Zapamiêtywanie najsilniejszych sygna³ów (BSM) Funkcja BSM (Best Stations Memory pamiêæ najsilniejszych stacji) pozwala na automatyczne zapisanie w pamiêci tunera czêstotliwoœci szeœciu najsilniejszych stacji radiowych i przypisania ich klawiszom numerycznym 1-6 z pola PRESET TUNING. - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ BSM. W ka dej chwili mo esz przerwaæ proces zapisywania programów do pamiêci, naciskaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL. Ograniczenie procesu wyszukiwania do regionalnych stacji radiowych (REGIONAL) Gdy funkcja AF jest wykorzystywana do automatycznego ponownego dostrajania czêstotliwoœci, funkcja regionalna ogranicza ten proces do stacji nadaj¹cych programy regionalne. - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ / wy³¹czyæ funkcjê. Dostrajanie lokalnych sygna³ów (LOCAL) Funkcja przeszukiwania pasma w celu dostrojenia lokalnych stacji pozwala jedynie na dostrojenie tych stacji radiowych, które maj¹ wystarczaj¹co silny sygna³ gwarantuj¹cy dobry odbiór. - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby wybraæ tryb dzia³ania funkcji. Do wyboru s¹ cztery poziomy czu³oœci wybierania w paœmie FM i dwa poziomy czu³oœci wybierania z paœmie MW/LW: Naciskanie pokrêt³a MULTI-CONTROL prze³¹cza miêdzy poni szymi: FM:OFF-LV1- LV2-LV3-LV4 MW/LW: OFF - LV 1 - LV 2 Opcja LV 4 pozwala na odbiór jedynie najsilniejszych stacji radiowych, podczas gdy ni sze poziomy pozwalaj¹ na odbiór odpowiednio s³abszych stacji. 22

23 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Wyszukiwanie stacji RDS przy pomocy informacji PTY Mo esz wyszukiwaæ ogólne typy programów radiowych i takich, jak te wymienione na nastêpnej stronie. 1. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL w celu wyœwietlenia menu ustawieñ.. 2. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL wybierz rodzaj programu. NEWS / INFO - POPULAR - CLASSIC - OTHERS 3. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby rozpocz¹æ wyszukiwanie. Urz¹dzenie wyszuka stacjê nadaj¹ce wybrany typ programu. Jeœli stacja zostanie znaleziona, jego nazwa zostanie przedstawiona na wyœwietlaczu Informacje PTY (kod ID typu programu) wymienione s¹ na nastêpnej stronie. Aby anulowaæ wyszukiwanie, naciœnij ponownie pokrêt³o M.C. Program niektórych stacji mo e siê ró niæ od wartoœci podanej przez nadawany kod PTY. Jeœli adna stacja jest nadaje wybranego rodzaju programu, którego szukasz, przez oko³o dwie sekundy wyœwietlony zostanie komunikat NOT FOUND. Ponownie wybrana zostanie uprzednio dostrojona stacja radiowa. Odbieranie komunikatów drogowych (TA) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê. Wybieranie alternatywnych czêstotliwoœci (AF) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê. Odbieranie serwisów informacyjnych (NEWS) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê. Konfiguracja funkcji wyszukiwania SEEK (przyciski kierunkowe lewo/prawo) Do przycisków kierunkowych (lewo/prawo) mo na przypisaæ ró ne tryby dzia³ania. - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby wybraæ miêdzy:. MAN (manualne wyszukiwanie) - PCH (prze³¹czanie zaprogramowanych stacji) 23

24 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA CD / CD-R / CD-RW / USB Podstawowe odtwarzanie Wk³adanie p³yty CD/CD-R/CD-RW: - W³ó p³ytê CD do odtwarzacza. Odtwarzanie rozpoczyna siê samoczynnie. Wyjmowanie p³yty CD/CD-R/CD-RW: - Naciœnij EJECT celem wysuniêcia p³yty z odtwarzacza. Odtwarzanie utworów na urz¹dzeniu pamiêci masowej USB: 1. Otwórz pokrywê portu USB. 2. Pod³¹cz urz¹dzenie pamiêci masowej USB za pomoc¹ kabla USB. Utwór zostanie odtworzony automatycznie. Zatrzymywanie odtwarzania plików na urz¹dzeniu pamiêci USB: - Mo esz od³¹czaæ urz¹dzenia pamiêci USB w dowolnym momencie. Urz¹dzenie zatrzymuje odtwarzanie. Wybieranie katalogu: Naciœnij 1/ lub 2/. Wybieranie œcie ki: Naciœnij lub. Przewijanie w przód lub ty³: Naciœnij i przytrzymaj lub. Powrót do g³ównego katalogu: - Naciœnij i przytrzymaj BAND. Jeœli katalog g³ówny (ROOT 01) nie zawiera skompresowanych formatów audio odtwarzanie rozpoczyna siê od katalogu 02. Prze³¹czanie miêdzy skompresowanym dÿwiêkiem, a CD-DA - Naciœnij BAND. Niniejsza operacja dostêpna jest tylko podczas odtwarzania p³yt CD-EXTRA lub MIXED-MODE. Po prze³¹czeniu typu odtwarzanego materia³u, odtwarzanie rozpoczyna siê od pierwszego utworu na p³ycie. Mo na prze³¹czaæ maksymalnie pomiêdzy 32 noœnikami pamiêci Od³¹cz noœnik USB po zakoñczeniu korzystania z niego.. 24

25 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Wyœwietlanie informacji tekstowych p³yty Mo esz wyœwietlaæ informacje tekstowe zapisane na p³ycie - Naciskaj klawisz powtórnie, aby prze³¹czaæ miêdzy nastêpuj¹cymi informacjami: Informacje tekstowe, które mo na wyœwietlaæ zale ¹ od odtwarzanej p³yty. Wybór œcie ki lub pliku z listy tytu³ów œcie ek 1. Naciœnij przycisk. Pojawia siê lista tytu³ów œcie ek. 2. Pokrêt³em MULTI-CONTROL wybierz œcie kê (katalog). Obracaj w celu prze³¹czenia œcie ki. Naciœnij, aby rozpocz¹æ odtwarzanie. Zmiana nazwy pliku lub folderu - Obróciæ pokrêt³o MULTI-CONTROL. Odtwarzanie - Je eli plik lub œcie ka jest wybrana, naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL. Przegl¹danie listy plików (lub folderów) w wybranym folderze - Po wybraniu katalogu naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL Odtwarzanie utworu w wybranym folderze - Po wybraniu folderu, naciœnij i przytrzymaj pokrêt³o MULTI-CONTROL Zaawansowane operacje z wykorzystaniem specjalnych przycisków Wybieranie zakresu odtwarzania z powtarzaniem: - Przyciskiem 6 / prze³¹czaj tryb odtwarzania z powtarzaniem: CD / CD-R / CD-RW ALL - Powtarzanie wszystkich utworów ONE - powtórzyæ bie ¹cy utwór FLD - Powtórz bie ¹cy folder USB ALL - Powtarzanie wszystkich plików ONE - Powtarzaj bie ¹cy plik FLD - Powtórz bie ¹cy folder Odtwarzanie utworów w kolejnoœci losowej - Naciœnij przycisk 5 /, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ odtwarzanie losowe. Utwory w wybranym zakresie powtarzania s¹ odtwarzane w kolejnoœci losowej. Aby zmieniaæ utwory w losowej kolejnoœci, naciœnij, aby przejœæ do nastêpnego utworu. Naciœniêcie powoduje odtwarzanie bie ¹cego utworu od pocz¹tku utworu. 25

26 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Pauza - Naciœnij 4/PAUSE w celu w³¹czenia lub wy³¹czenia pauzy. Przywracanie jakoœci skompresowanym plikom muzycznym (S.rtrv) - Przyciskiem 3 / S.Rtrv wybierz tryb 1 lub 2. 1 jest bardziej wydajny dla mocniej skompresowanych plików ni 2. Ustawienia funkcji 1. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL. 2. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL zmieñ opcjê menu i naciœnij przycisk, aby wybraæ FUNCTION. 3. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL wybierz funkcjê. Po wybraniu, wykonaj nastêpuj¹ce procedury, aby wybraæ ustawienia. REPEAT (powtarzanie) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby wybraæ zakres dzia³ania funkcji. Szczegó³owe informacje, - "Wybieranie zakresu odtwarzania z powtarzaniem" na poprzedniej stronie. RANDOM (losowe odtwarzanie) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ / wy³¹czyæ odtwarzanie losowe. PAUSE (pauza) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby wstrzymaæ lub wznowiæ odtwarzanie. S.RTRV (sound retriever) Automatycznie poprawia skompresowany dÿwiêk i przywraca bogate brzmienie. - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby wybraæ odpowiednie ustawienie. Szczegó³owe informacje, - Przywracanie jakoœci skompresowanym plikom muzycznym (S.rtrv) u góry tej strony

MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD

MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD MES-211 IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE Przed uruchomieniem lub ustawianiem tego produktu Proszê przeczytaæ ten podrêcznik u ytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl SYSTEM NAWIGACJI GPS Instrukcja obs³ugi www.lark.com.pl Spis treœci 1 Przed rozpoczêciem u ytkowania...2 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji...3 Cechy urz¹dzenia.............5

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi TravelMate seria 240/250 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 240/250 Wydanie pierwsze (lipiec 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo