DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB"

Transkrypt

1 Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Instrukcja obs³ugi Radioodtwarzacz p³yt CD z tunerem RDS DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub DYSTRYBUCJA: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; Gdynia

2 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za zakup produktu marki Pioneer. Zalecamy dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹, aby w³aœciwie obs³ugiwaæ swój model. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nale y j¹ schowaæ do póÿniejszego u ytku. PRZED ROZPOCZÊCIEM U YTKOWANIA Informacje o produkcie 3 Instrukcja obs³ugi 3 Tryb demonstracyjny 3 Zasady bezpieczeñstwa 3 Postêpowanie w przypadku awarii 3 INSTALACJA Pod³¹czenie 4 Instalacja 8 Instalacja DIN przód/ty³ 8 Wyjmowanie urz¹dzenia 10 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Jednostka g³ówna 11 Wyœwietlacz 13 Menu konfiguracji 14 Zabezpieczenie przed kradzie ¹ 16 Zdejmowanie panelu frontowego 16 Zak³adanie panela frontowego 16 W³¹czanie urz¹dzenia 17 Wybieranie Ÿród³a sygna³u 17 Wy³¹czanie urz¹dzenia 17 Regulacja g³oœnoœci 17 Operacje jednakowe dla ustawieñ funkcji / audio / ustawieñ pocz¹tkowych / list 18 Korzystanie z radia 19 Podstawowe operacje 19 Zapamiêtywanie i przywo³ywanie czêstotliwoœci 19 Prze³¹czanie wskazañ wyœwietlacza RDS 20 Wyszukiwanie stacji RDS przy pomocy informacji PTY 20 Lista z typami programów (PTY) 21 Ustawienia funkcji 22 CD / CD-R / CD-RW / USB 24 Podstawowe odtwarzanie 24 Wyœwietlanie informacji tekstowych p³yty 25 Wybór œcie ki z listy tytu³ów œcie ek 25 Zaawansowane operacje z wykorzystanie specjalnych przycisków 25 Odtwarzanie z powtarzaniem 25 Ustawienia funkcji 26 Wprowadzenie do tematyki regulacji dÿwiêku 27 Ustawienia pocz¹tkowe 29 Prze³¹czanie jasnoœci podœwietlenia wyœwietlacza 32 Korzystanie z wejœcia AUX 32 Wyciszanie dÿwiêku 32 INFORMACJE DODATKOWE Rozwi¹zywanie problemów 33 Kody b³êdów 33 Odtwarzacz CD 34 Noœnik pamiêci USB 34 USB 38 Obchodzenie siê z odtwarzaczem p³yt CD 35 Urz¹dzenia pamiêci masowej USB 36 P³yty DualDisc 36 Informacje na temat 37 skompresowanych plików (p³yta i USB) Sekwencja plików audio 37 WMA 37 MP3 37 WAV 37 Dodatkowe informacje 37 P³yta 38 Urz¹dzenie pamiêci masowej USB 38 Sekwencja plików audio 39 Tablica rosyjskich znaków 40 Prawa autorskie i znaki towarowe 41 Dane techniczne 42 Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub

3 PRZED ROZPOCZÊCIEM U YTKOWANIA Dziêkujemy za zakup produktu marki Pioneer. Zalecamy dok³adne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹, aby w³aœciwie obs³ugiwaæ swój model. Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nale y j¹ schowaæ do póÿniejszego u ytku. Informacje o produkcie Czêstotliwoœci tunera niniejszego produktu odpowiadaj¹ normom obowi¹zuj¹cym w Europie Zachodniej, Azji, na Œrodkowym Wschodzie, w Afryce oraz Oceanii. U ytkowanie na innych obszarach mo e spowodowaæ nieprawid³owy odbiór. Funkcje RDS dzia³aj¹ tylko na obszarach, gdzie stacje FM nadaj¹ sygna³y RDS. Instrukcja obs³ugi W niniejszej instrukcji obs³ugi noœniki pamiêci USB i odtwarzacze audio USB bêd¹ nazywane noœnikami pamiêci USB. Tryb demonstracyjny Nie pod³¹czenie czerwonego przewodu (ACC) tej jednostki do terminala po³¹czonego z prze³¹cznikiem zap³onu mo e prowadziæ do wyczerpania akumulatora. Pamiêtaj, e jeœli funkcja Demo dzia³a, kiedy silnik samochodu jest wy³¹czony, mo e to doprowadziæ do roz³adowania akumulatora. Tryb Demo uruchamia siê automatycznie, jeœli nie u ywasz urz¹dzenia przez oko³o 30 sekund lub gdy prze³¹cznik zap³onu jest ustawiony na pozycjê ACC lub ON, podczas gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone. Aby wy³¹czyæ tryb demo, trzeba wyœwietliæ ustawienia pocz¹tkowe. Wybierz "Demo (ustawienie wyœwietlania demo)" i wy³¹cz ekran demonstracyjny. Szczegó³owe informacje mo na znaleÿæ na stronie 14. Zasady bezpieczeñstwa Ten produkt jest produktem laserowym klasy 1 spe³niaj¹cym wymagania standardów bezpieczeñstwa produktów laserowych, IEC :2007 i zawiera modu³ lasera klasy 1M. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa, nie nale y zdejmowaæ adnych pokryw ani próbowaæ uzyskaæ dostêpu do wnêtrza produktu. Obs³ugê do wykwalifikowanego personelu. Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Postêpowanie w przypadku awarii Jeœli urz¹dzenie przestanie dzia³aæ prawid³owo nale y skontaktowaæ siê z lokalnym dealerem produktów marki Pioneer lub najbli szym punktem serwisowym produktów marki Pioneer. 3

4 INSTALACJA Pod³¹czanie Uwagi: W przypadku monta u urz¹dzenia w pojeÿdzie po³o enia ACC (akcesoria) stacyjki zap³onu brak po³¹czenia czerwonego kabla do koñcówki, która wykrywa status pracy stacyjki zap³onu mo e powodowaæ wyczerpanie akumulatora. U ywanie tego urz¹dzenia w warunkach innych ni nastêpuj¹ce mo e spowodowaæ po ar lub awariê. - Pojazdy z 12-woltowym akumulatorem i ujemnym uziemieniem. - G³oœniki z 50 W (wartoœæ wyjœciowa) i 4 ohm do 8 ohm (wartoœci impedancji). Aby unikn¹æ zwarcia, przegrzania lub awarii, nale y postêpowaæ zgodnie z poni szymi wskazówkami. - Od³¹czyæ ujemny zacisk akumulatora, przed instalacj¹. - Zabezpieczyæ przewody zaciskami kablowymi lub taœmy izolacyjn¹. Umieœæ taœmê klej¹c¹ w na okablowaniu, które wchodzi w kontakt z czêœciami metalowymi, - Umieœæ wszystkie kable z dala od czêœci ruchomych, takich jak dÿwignia zmiany biegów i szyny fotela. - Umieœæ wszystkie kable z dala od gor¹cych miejsc takich, jak w pobli u wylotu nagrzewnicy. - Nie pod³¹czaj ó³tego kabla do akumulatora poprzez przepuszczenie go przez otwór do komory silnika. - Zabezpiecz i zaklej taœm¹ izolacyjn¹ wszelkie od³¹czone z³¹cza kabla. - Nie skracaj kabli. - Nigdy nie przecinaj izolacji przewodu zasilania tego urz¹dzenia w celu pod³¹czenia zasilania do innego urz¹dzeniami. Obci¹ alnoœæ kabla jest ograniczona. - U yj bezpiecznika o okreœlonych danych znamionowych. - Nigdy nie pod³¹czaj ujemnego kabla g³oœnikowego bezpoœrednio do uziemienia. - Nigdy nie spinaj razem ujemnych kabli z wielu g³oœników. Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Gdy urz¹dzenie jest w³¹czone, sygna³y steruj¹ce s¹ przesy³ane przez kabel niebiesko / bia³y. Po³¹cz ten kabel do systemu zdalnego sterowania zewnêtrznego wzmacniacza lub automatycznego przekaÿnika anteny przekaÿnika (maks. 300 ma 12 V DC). Je eli pojazd jest wyposa ony w szklan¹ antenê, pod³¹cz przewód do gniazda zasilania wzmacniacza mocy anteny. Nigdy nie pod³¹czaæ niebieski / bia³y kabel do gniazda zasilania z zewnêtrznego wzmacniacza. 4

5 INSTALACJA Nigdy te nie, nale y pod³¹czyæ kabla do gniazda zasilania anteny. Mo e to spowodowaæ wyczerpanie akumulatora lub awariê. Czarny kabel jest uziemieniem. Kable uziemienia dla tej jednostki i innych urz¹dzeñ (zw³aszcza, wysokopr¹dowych produktów, takich jak wzmacniacze mocy) musz¹ byæ po³¹czone osobno. Jeœli nie s¹, w razie przypadkowego odczepienia mo e wybuchn¹æ po ar lub wyst¹piæ awaria. DEH-1420UB, DEH-1400UB i DEH-1400UBB DEH-1410UB 1. Wejœcie przewodu zasilania 2. Wyjœcie tylne 3. Wejœcie antenowe 4. Bezpiecznik (10 A) 5. Wejœcie systemu zdalnego sterowania Mo na pod³¹czyæ modu³ adaptuj¹cy przeznaczony dla danego rodzaju pojazdu (sprzedawany opcjonalnie). 5

6 INSTALACJA (1) Do wejœcia przewodu zasilaj¹cego (2) W zale noœci od rodzaju pojazdu, funkcje (3) i (5) mog¹ siê ró niæ. W tym przypadku, upewnij siê, e po³¹czy³eœ (4) z (5) i (6) z (3). (3) ó³ty: Back-up (akcesoria) (4) ó³ty: Pod³¹cz siê do gniazda sta³ego zasilania 12 V. (5) Czerwony: Akcesoria (lub zapas) (6) Czerwony: Pod³¹cz do zacisku kontrolowanego przez prze³¹cznik stacyjki zasilania(12 V DC). (7) Po³¹cz ze sob¹ przewody tego samego koloru. (8) Czarny (uziemienie) (9) Niebieski / bia³y: rozmieszczenie styków z³¹cza ISO bêdzie siê ró niæ w zale noœci od typu pojazdu.po³¹cz (9) i (11), jeœli styk 5 s³u y do sterowania anten¹. W innym rodzaju pojazdu, nigdy nie ³¹czyæ (9) z (11). (10) Niebieski / bia³y: pod³¹cz do koñcówki sterowania systemu ze wzmacniaczem mocy (maks. 300 ma 12 V DC). (11) Niebieski / bia³y: po³¹cz siê z gniazdem magistrali sterowania anten¹ (max. 300 ma 12 V DC). (12) ó³ty / czarny: tylko dla DEH-1420UB, DEH-1400UB i DEH-1400UBB. Jeœli korzystasz z urz¹dzenia z funkcj¹ wyciszenia (MUTE), pod³¹cz ten przewód do przewodu Audio Mute tego urz¹dzenia. Jeœli nie nale y pod³¹czaæ niczego do przewodu Audio Mute. (13) Przewody g³oœnikowe. Bia³y: Przedni lewy (+). Bia³y / czarny: przedni lewy (-). Szary: Prawy przedni (+). Szary / czarny: przedni prawy (-). Green: tylny lewy (+). Zielony / czarny: tylny lewy (-). Fioletowy: Prawy tylni (+). Violet / czarny: ty³ prawa (-). (14) Z³¹cze ISO W niektórych pojazdach, z³¹cze ISO mo e byæ podzielony na dwa. W tym przypadku, nale y do ³¹czenia siê zarówno z³¹cza. 6

7 INSTALACJA (14) Z³¹cze ISO W niektórych pojazdach, z³¹cze ISO mo e byæ podzielony na dwie czêœci. Nale y po³¹czyæ obydwa z³¹cza. Wzmacniacz mocy (sprzedawany oddzielnie) Wykonaj te po³¹czenia, gdy korzystasz z opcjonalnego wzmacniacza. 1. Pilot zdalnego sterowania: Po³¹cz kabel niebieski / bia³y. 2. Wzmacniacza mocy (sprzedawany oddzielnie) 3. Po³¹cz przy pomocy kabli RCA (sprzedawane oddzielnie) 4. Do wyjœcia tylnego 5. G³oœnik tylny 7

8 INSTALACJA Instalacja - Przed ostatecznym zainstalowaniem urz¹dzenia pod³¹cz tymczasowo wszystkie kable upewnij siê, e taki sposób po³¹czenia jest prawid³owy, oraz e urz¹dzenie i ca³y system równie dzia³aj¹ prawid³owo. - Poprawna instalacja jest mo liwa tylko wtedy, gdy zostan¹ do niej u yte jedynie czêœci znajduj¹ce siê na wyposa eniu tego urz¹dzenia. U ycie nie autoryzowanych czêœci mo e spowodowaæ nieprawid³ow¹ pracê urz¹dzenia. - Je eli instalacja bêdzie wymaga³a wiercenia otworów lub innych modyfikacji w pojeÿdzie, poproœ o radê najbli szego dealera firmy PIONEER. - Zainstaluj urz¹dzenie w taki sposób, aby nie blokowa³o ruchów kierowcy, ani zwiêksza³o ryzyka zranienia pasa erów w przypadku nag³ego hamowania. - Pó³przewodnikowy laser zamontowany w urz¹dzeniu mo e ulec uszkodzeniu, je eli ulegnie przegrzaniu. Dlatego te nie instaluj zmieniacza CD w miejscach silnie nagrzanych na przyk³ad przy wylocie dmuchawy. - Je eli urz¹dzenie zosta³o zainstalowane pod k¹tem wiêkszym ni 60 stopni do poziomu, mo e nie uzyskaæ pe³nej sprawnoœci dzia³ania. Instalacja DIN przód/ty³ Intalacja DIN od przodu 1. W³ó kieszeñ monta ow¹ w deskê rozdzielcz¹. Do monta u w p³ytkich miejscach, u yj dostarczonej tulejki monta owej Je eli jest wystarczaj¹co du o przestrzeni, u ywaæ do monta u tulei do³¹czonej do pojazdu. 2. Przymocuj kieszeñ monta ow¹ za pomoc¹ œrubokrêta zginaj¹c metalowe wypustki (90 ). Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub rozpowszechnianie bez zgody zabronione. (1) Deska rozdzielcza (2) Kieszeñ komta owa 8

9 INSTALACJA 3. Zainstaluj urz¹dzenie. Podk³adka Przegroda / metalowy element nadwozia Monta DIN od ty³u Monta przy wykorzystaniu bocznych œrub mocuj¹cych 1. Wybierz po³o enie, w którym otwory na œruby w radioodtwarzaczu i w fabrycznej ramie monta owej s¹ w jednej linii i wkrêæ po dwie œruby po ka dej ze stron. 2. Dokrêæ œruby. Œruba Œruba (M4 x 8) Metalowy pasek Œruba (5 mm x 8mm) deska rozdzielcza lub konsola Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub fabryczna rama do monta u radioodtwarzacza 9

10 INSTALACJA Wyjmowanie urz¹dzenia 1. Zdejmij ramkê maskuj¹c¹. (1) Ramka (2) Zaczep Zdjêcia panela u³atwia zdjêcie ramki. Zak³adaj¹c ramkê plastikowy zaczep powinien znajdowaæ siê na dole. 2. Przy u yciu dostarczonych w zestawie kluczy monta owych wyjmij radioodtwarzacz. W³ó do otworów po bokach przedniej czêœci radioodtwarzacza klucze ekstrakcyjne w sposób pokazany na rysunku, a us³yszysz klikniêcie. Naciskaj¹c klucze w kierunku bocznych œcianek urz¹dzenia, wyci¹gnij radioodtwarzacz. Zdejmowanie i ponowne mocowanie panelu przedniego Mo na zdj¹æ panel przedni, aby chroniæ urz¹dzenie przed kradzie ¹. Naciœnij przycisk od³¹czania i przesuñ przedni panel w górê i poci¹gnij do siebie. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie

11 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Jednostka g³ówna 1. Przycisk EJECT S³u y do wyjêcia p³yty. 2. Przycisk (List) 3. Pokrêt³o wielofunkcyjne MULTI-CONTROL Przesuñ w celu wykonania manualnego dostrajania, przewijania w przód, ty³ oraz wyszukiwanie œcie ek. S³u y równie do sterowania funkcjami. Obracanie powoduje zwiêkszanie lub zmniejszanie poziomu g³oœnoœci. 4. Przycisk SRC/OFF Naciskanie powoduje prze³¹czanie miêdzy dostêpnymi Ÿród³ami. Naciœniêcie i przytrzymanie powoduje wy³¹czenie radioodtwarzacza. 5. Szczelina aplikacji p³yty 6. Port USB S³u y do pod³¹czenia odtwarzacza muzyki USB lub przenoœnej pamiêci USB. Pod³¹cz zewnêtrzny komponent przy u yciu przewodu USB. Zaleca siê u ywanie opcjonalnego przewodu USB Pioneer (CD-U50E). 7. EQ Korektor dÿwiêku. 11

12 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA 8. Cofanie siê w menu. 9. Przyciski kierunkowe (lewo/prawo) 10. Klawisz BAND Wybiera z poœród trzech pasm FM i pasm MW/LW. 11. Przyciski 1/ do PTY 13. Gniazdo wejœciowe AUX (3.5 mm gniazdo stereo) S³u y do pod³¹czenia zewnêtrznego urz¹dzenia Ÿród³owego. 14. Przycisk DETACH S³u y do od³¹czania panela frontowego od urz¹dzenia. 12

13 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Wyœwietlacz 1. G³ówna sekcja wyœwietlacza Dla tunera radiowego: pasmo i czêstotliwoœæ RDS: nazwa programu, informacje PTY, inne informacje Wbudowany odtwarzacz CD i USB: czas odtwarzania i informacje tekstowe 2. WskaŸnik List Œwieci siê gdy korzysta siê z funkcji List. 3. WskaŸnik LOC Pojawia siê, gdy aktywna jest funkcja dostrajania lokalnych stacji. 4. WskaŸnik TA Pojawia siê, gdy aktywna jest funkcja TA (komunikaty drogowe). 5. WskaŸnik TP Pojawia siê, gdy dostrojona jest stacja TP. 6. WskaŸnik REPEAT Pojawia siê, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania z powtarzaniem (plik/katalog). 7. WskaŸnik RANDOM Pojawia siê, gdy aktywna jest funkcja odtwarzania w losowej kolejnoœci. 8. WskaŸnik Sound Retriever Pojawia siê, gdy aktywna jest funkcja odzyskiwania brzmienia (Sound Retriever). 13

14 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Menu konfiguracji Po zainstalowaniu urz¹dzenia i w³¹czeniu zasilania wyœwietlone zostanie menu konfiguracji. Mo na ustawiæ nastêpuj¹ce opcje menu. 1. Po zainstalowaniu tego urz¹dzenia, nale y wy³¹czyæ zap³on na po³o enie ON. Wyœwietlony zostanie komunikat SET UP. 2. Obróæ pokrêt³o, aby prze³¹czyæ siê na YES (tak). Naciœnij pokrêt³o, aby potwierdziæ. Jeœli brak operacji przez 30 sekund, menu ustawieñ zostanie zamkniête. Jeœli nie chcesz konfigurowaæ tego menu pokrêt³em wybierz opcjê NO. Naciœnij, aby potwierdziæ wybór. Jeœli wybierzesz NO (nie), nie mo na ustawiæ w menu tych ustawieñ. 3. Wykonaj nastêpuj¹ce procedury ustawieñ menu. Aby przejœæ do nastêpnej opcji menu, musisz potwierdziæ swój wybór. Konfiguracja zegara (CLOCK SET) 1. Naciœnij pokrêt³o, aby wybraæ opcjê konfiguracji godziny (CLOCK SET). 2. Naciœnij pokrêt³o, aby wybraæ segment minut. 3. Obróæ pokrêt³o, aby dostosowaæ minuty. 4. Naciœnij pokrêt³o, aby potwierdziæ wybór. Krok strojenia FM (FM STEP) Domyœlne ustawienie: 50 khz. Kiedy AF lub TA s¹ aktywne, ustawienie automatycznie zmienia siê na 100 khz. Mo e byæ korzystne, aby ustawiæ krok strojenia na 50 khz, kiedy AF jest w³¹czona. Krok strojenia pozostaje 50 khz podczas rêcznego strojenia. 1. Obracaj¹c pokrêt³o wybierz ustawienie dla parametru FM STEP. 50 (50 khz) (100 khz) 2. Naciœnij pokrêt³o, aby potwierdziæ wybór. Tryb demonstracyjny (DEMO) 1. Obracaj¹c pokrêt³o wybierz ustawienie dla parametru DEMO. ON (w³¹czone) - OFF (wy³¹czone) 2. Naciœnij pokrêt³o, aby potwierdziæ wybór. TITLE (multi-language) To urz¹dzenie mo e wyœwietlaæ informacje tekstowe skompresowanych plików audio nawet jeœli s¹ one osadzonych w jêzyku Europy Zachodniej lub rosyjskim. Jeœli wbudowanego jêzyka i wybranego ustawienia jêzyka nie s¹ takie same, Informacje tekstowe mog¹ byæ wyœwietlane prawid³owo. 14

15 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA 4. W celu zakoñczenia ustawieñ obracaj¹c pokrêt³o wybierz YES. Jeœli chcia³byœ ponownie zmieniæ ustawienia, wybierz opcjê Numer 5. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL. Uwagi: Mo na ustawiæ opcje w menu ustawieñ pocz¹tkowych. Szczegó³owe informacje na temat ustawieñ znajdziesz w sekcji "Ustawienia pocz¹tkowe". Mo na zamkn¹æ menu ustawieñ, naciskaj¹c SRC / OFF. 15

16 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Zabezpieczenie przed kradzie ¹ Mo liwe jest zdjêcie panelu czo³owego urz¹dzenia g³ównego i przechowywanie go w ochronnym etui, co zniechêca potencjalnych z³odziei. - W trakcie jazdy panel czo³owy powinien byæ zamkniêty. Wa ne: - Chwytaj¹c panel nie u ywaj zbyt du o si³y - Unikaj wystawiania panela przedniego na silne wstrz¹sy - Nie pozostawiaj panela przedniego wystawionego na dzia³anie bezpoœrednich promieni s³onecznych, ani na wysokie temperatury. Zdejmowanie panelu frontowego 1. Wciœnij klawisz DETACH, aby zwolniæ panel czo³owy. Po naciœniêciu klawisza, panel odskoczy od jednostki g³ównej. 2. Z³ap panel i pchnij nieco ku górze (I) i poci¹gnij do siebie z wyczuciem (II). 3. Wyjêty panel nale y przechowywaæ i przenosiæ w futerale ochronnym. Zak³adanie panela frontowego 1. Wsuñ panel czo³owy lew¹ krawêdzi¹, jak pokazano na poni szym rysunku. Upewnij siê, e dopasujesz odpowiednio wystaj¹ce zaczepy z otworami. 2. Dociœnij panel tak aby panel zakotwiczy³ siê we froncie jednostki. Jeœli masz problemy z zamocowaniem panela przedniego upewnij siê, e odpowiednio wsuwasz panel w zag³êbienie w jednostce g³ównej. U ywanie si³y mo e spowodowaæ uszkodzenie panela przedniego lub jednostki g³ównej. 16

17 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA W³¹czanie urz¹dzenia - Wciœnij klawisz SRC/OFF celem w³¹czenia urz¹dzenia. Gdy wybierzesz Ÿród³o sygna³u, urz¹dzenie zostanie w³¹czone. Wybieranie Ÿród³a sygna³u Mo esz wybraæ Ÿród³o sygna³u zgodnie z Twoimi preferencjami. Celem, na przyk³ad, rozpoczêcia s³uchania muzyki z wbudowanego odtwarzacza CD nale y w³o yæ do napêdu p³ytê kompaktow¹. - Przyciskiem SRC/OFF wybierz Ÿród³o sygna³u. Wielokrotne wciskanie klawisza SRC/OFF pozwoli na prze³¹czanie miêdzy dostêpnymi Ÿród³ami sygna³u w kolejnoœci przedstawionej poni ej: TUNER (tuner radiowy) - CD (wbudowany odtwarzacz CD) - USB - AUX - Pokrêt³em MULTI-CONTROL dostosuj poziom g³oœnoœci. - Je eli niebiesko-bia³y przewód tego urz¹dzenia zosta³ pod³¹czony do gniazda kontroli przekaÿnikowej anteny samochodowej, antena samochodowa wysunie siê po w³¹czeniu tego sprzêtu. Celem schowania anteny, wy³¹cz Ÿród³o. Wy³¹czanie urz¹dzenia - Wciœnij klawisz SRC/OFF i nie puszczaj go przez przynajmniej jedn¹ sekundê, aby wy³¹czyæ urz¹dzenie. Regulacja g³oœnoœci - Pokrêt³em MULTI-CONTROL dostosuj poziom g³oœnoœci do preferowanego poziomu. 17

18 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Operacje jednakowe dla ustawieñ funkcji / audio / ustawieñ pocz¹tkowych / list Powrót do poprzednio wyœwietlanego menu Powrót do wy szego poziomu katalogów. - Naciœnij. Powrót do normalnych wskazañ wyœwietlacza Wyjœcie z menu ustawieñ pocz¹tkowych - Naciœnij BAND. Powrót do normalnych wskazañ wyœwietlacza z menu listy - Naciœnij BAND. 18

19 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Korzystanie z radia Podstawowe operacje Mo esz w³¹czaæ i wy³¹czaæ zgodnie z preferencjami funkcjê AF (poszukiwanie alternatywnych czêstotliwoœci), jak¹ dysponuje Twój nowy radioodtwarzacz CD. Podczas zwyk³ych operacji dostrajania stacji radiowych funkcja AF powinna byæ jednak wy³¹czona. 1. Przyciskiem SRC/OFF wybierz tryb obs³ugi tunera. 2. Przyciskiem BAND wybierz pasmo. Wciœnij klawisz BAND tyle razy, ile bêdzie to potrzebne, aby wyœwietliæ symbol ¹danego podzakresu/pasma (F1, F2, F3 dla pasma FM lub MW/LW). 3. W celu przeprowadzenia rêcznego dostrajania stacji radiowych, naciœnij przycisk lub. Czêstotliwoœæ zmienia siê skokowo w miarê jak naciskasz klawisze. Jeœli dla funkcji SEEK wybrany jest tryb PCH (zaprogramowany kana³), nie mo na rêcznie przeszukiwaæ pasma w górê lub w dó³. Nale y wybraæ tryb MAN (rêcznego strojenia) dla funkcji SEEK. Szczegó³owe informacje na temat ustawieñ mo na znaleÿæ w sekcji "SEEK (lewy / prawy klawisz ustawienia)" na stronie W celu przeprowadzenia automatycznego wyszukiwania stacji, wciœnij przycisk lub i przytrzymaj przez 1 sekundê, po czym puœæ go. Tuner zaczyna przeszukiwaæ pasmo i zatrzyma siê dopiero z chwil¹ znalezienia stacji radiowej doœæ silnej, by umo liwiæ jej dobry odbiór. - W ka dej chwili mo esz przerwaæ procedurê automatycznego dostrajania, naciskaj¹c szybko któryœ z klawiszy klawisz lub - Je eli wciœniesz i przytrzymasz klawisz lub mo esz w ten sposób przeskakiwaæ stacje radiowe. Automatyczne dostrajanie zostanie wznowione z chwil¹ puszczenia klawisza. Zapamiêtywanie i przywo³ywanie czêstotliwoœci Jeœli wciœniesz którykolwiek z klawiszy numerycznych 1-6, mo esz w ³atwy sposób zapisaæ w pamiêci tunera do szeœciu czêstotliwoœci stacji radiowych, które potem bêdziesz móg³ z ³atwoœci¹ bo poprzez naciœniêcie tylko jednego klawisza przywo³aæ. - Gdy znajdziesz ju czêstotliwoœæ stacji radiowej, któr¹ chcesz zapisaæ w pamiêci tunera, wciœnij jeden z klawiszy numerycznych 1-6 i trzymaj go dopóki numer komórki pamiêci nie przestanie migaæ. - Numer klawisza, który wcisn¹³eœ bêdzie miga³ w polu wskaÿnika PRESET TUNING, a nastêpnie pozostanie zapalony. W ten sposób zostajesz poinformowany, e stacja nadaj¹ca na tej czêstotliwoœci zosta³a zapisana w pamiêci tunera. - Nastêpnym razem, kiedy wciœniesz ten klawisz (numeryczny 1-6), stacja (a dok³adnie czêstotliwoœæ, na jakiej nadaje) zostanie przywo³ana z pamiêci tunera. 19

20 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Prze³¹czanie wskazañ wyœwietlacza RDS - Naciœnij. Przyciskiem prze³¹czaj zestaw wyœwietlanych informacji: nazwa us³ugi programu - informacje PTY - rozrywka - czêstotliwoœæ. Informacje PTY i czêstotliwoœæ wyœwietlane s¹ przez 8 sekund. W zale noœci od pasma mo na prze³¹czyæ informacje tekstowe. Korzystanie z funkcji PTY Mo na dostroiæ stacjê radiow¹ u ywaj¹c informacji PTY (rodzaj programu). Wyszukiwanie stacji RDS przy pomocy informacji PTY Mo esz wyszukiwaæ ogólne typy programów radiowych i takich, jak te wymienione na nastêpnej stronie. 1. Naciœnij PTY. 2. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL wybierz rodzaj programu. NEWS / INFO - POPULAR - CLASSIC - OTHERS 3. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby rozpocz¹æ wyszukiwanie. Urz¹dzenie wyszuka stacjê nadaj¹ce wybrany typ programu. Jeœli stacja zostanie znaleziona, jego nazwa zostanie przedstawiona na wyœwietlaczu Informacje PTY (kod ID typu programu) wymienione s¹ na nastêpnej stronie. Aby anulowaæ wyszukiwanie, naciœnij ponownie pokrêt³o M.C. Program niektórych stacji mo e siê ró niæ od wartoœci podanej przez nadawany kod PTY. Jeœli adna stacja jest nadaje wybranego rodzaju programu, którego szukasz, przez oko³o dwie sekundy wyœwietlony zostanie komunikat NOT FOUND. Ponownie wybrana zostanie uprzednio dostrojona stacja radiowa. 20

21 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Lista z typami programów (PTY) NEWS / Informacja NEWS (wiadomoœci), AFFAIRS (sprawy bie ¹ce), INFO (Informacje), SPORT (sport), WEATHER (pogoda), FINANCE (finanse), POPULAR POP MUS (muzyka pop), ROCK MUS (rock), EASY MUS (lekka muzyka), OTH MUS (inna muzyka), JAZZ (jazz), COUNTRY (muzyka country), NAT MUS (muzyka narodowa), OLDIES (z³ote przeboje), MUS FOLK (muzyka ludowa) CLASSICS L. CLASS (lekka klasyczna), CLASSIC (klasyczna) OTHERS EDUCATE (edukacja), Drama (dramat), kultury (kultura), SCIENCE (nauka), VARIED (ró ne), CHILDREN (dla dzieci), SOCIAL (sprawy spo³eczne), RELIGION (religia), PHONE IN (telefony), TOURING (podró e), LEISURE (rekreacja), DOCUMENT (dokumentalne) 21

22 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Ustawienia funkcji 1. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL. 2. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL zmieñ opcjê menu i naciœnij przycisk, aby wybraæ FUNCTION. 3. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL wybierz funkcjê. Po wybraniu, wykonaj nastêpuj¹ce procedury, aby wybraæ ustawienia. Jeœli wybrano pasmo MW / LW, tylko BSM, LOCAL i SEEK s¹ dostêpne. Zapamiêtywanie najsilniejszych sygna³ów (BSM) Funkcja BSM (Best Stations Memory pamiêæ najsilniejszych stacji) pozwala na automatyczne zapisanie w pamiêci tunera czêstotliwoœci szeœciu najsilniejszych stacji radiowych i przypisania ich klawiszom numerycznym 1-6 z pola PRESET TUNING. - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ BSM. W ka dej chwili mo esz przerwaæ proces zapisywania programów do pamiêci, naciskaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL. Ograniczenie procesu wyszukiwania do regionalnych stacji radiowych (REGIONAL) Gdy funkcja AF jest wykorzystywana do automatycznego ponownego dostrajania czêstotliwoœci, funkcja regionalna ogranicza ten proces do stacji nadaj¹cych programy regionalne. - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ / wy³¹czyæ funkcjê. Dostrajanie lokalnych sygna³ów (LOCAL) Funkcja przeszukiwania pasma w celu dostrojenia lokalnych stacji pozwala jedynie na dostrojenie tych stacji radiowych, które maj¹ wystarczaj¹co silny sygna³ gwarantuj¹cy dobry odbiór. - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby wybraæ tryb dzia³ania funkcji. Do wyboru s¹ cztery poziomy czu³oœci wybierania w paœmie FM i dwa poziomy czu³oœci wybierania z paœmie MW/LW: Naciskanie pokrêt³a MULTI-CONTROL prze³¹cza miêdzy poni szymi: FM:OFF-LV1- LV2-LV3-LV4 MW/LW: OFF - LV 1 - LV 2 Opcja LV 4 pozwala na odbiór jedynie najsilniejszych stacji radiowych, podczas gdy ni sze poziomy pozwalaj¹ na odbiór odpowiednio s³abszych stacji. 22

23 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Wyszukiwanie stacji RDS przy pomocy informacji PTY Mo esz wyszukiwaæ ogólne typy programów radiowych i takich, jak te wymienione na nastêpnej stronie. 1. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL w celu wyœwietlenia menu ustawieñ.. 2. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL wybierz rodzaj programu. NEWS / INFO - POPULAR - CLASSIC - OTHERS 3. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby rozpocz¹æ wyszukiwanie. Urz¹dzenie wyszuka stacjê nadaj¹ce wybrany typ programu. Jeœli stacja zostanie znaleziona, jego nazwa zostanie przedstawiona na wyœwietlaczu Informacje PTY (kod ID typu programu) wymienione s¹ na nastêpnej stronie. Aby anulowaæ wyszukiwanie, naciœnij ponownie pokrêt³o M.C. Program niektórych stacji mo e siê ró niæ od wartoœci podanej przez nadawany kod PTY. Jeœli adna stacja jest nadaje wybranego rodzaju programu, którego szukasz, przez oko³o dwie sekundy wyœwietlony zostanie komunikat NOT FOUND. Ponownie wybrana zostanie uprzednio dostrojona stacja radiowa. Odbieranie komunikatów drogowych (TA) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê. Wybieranie alternatywnych czêstotliwoœci (AF) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê. Odbieranie serwisów informacyjnych (NEWS) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê. Konfiguracja funkcji wyszukiwania SEEK (przyciski kierunkowe lewo/prawo) Do przycisków kierunkowych (lewo/prawo) mo na przypisaæ ró ne tryby dzia³ania. - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby wybraæ miêdzy:. MAN (manualne wyszukiwanie) - PCH (prze³¹czanie zaprogramowanych stacji) 23

24 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA CD / CD-R / CD-RW / USB Podstawowe odtwarzanie Wk³adanie p³yty CD/CD-R/CD-RW: - W³ó p³ytê CD do odtwarzacza. Odtwarzanie rozpoczyna siê samoczynnie. Wyjmowanie p³yty CD/CD-R/CD-RW: - Naciœnij EJECT celem wysuniêcia p³yty z odtwarzacza. Odtwarzanie utworów na urz¹dzeniu pamiêci masowej USB: 1. Otwórz pokrywê portu USB. 2. Pod³¹cz urz¹dzenie pamiêci masowej USB za pomoc¹ kabla USB. Utwór zostanie odtworzony automatycznie. Zatrzymywanie odtwarzania plików na urz¹dzeniu pamiêci USB: - Mo esz od³¹czaæ urz¹dzenia pamiêci USB w dowolnym momencie. Urz¹dzenie zatrzymuje odtwarzanie. Wybieranie katalogu: Naciœnij 1/ lub 2/. Wybieranie œcie ki: Naciœnij lub. Przewijanie w przód lub ty³: Naciœnij i przytrzymaj lub. Powrót do g³ównego katalogu: - Naciœnij i przytrzymaj BAND. Jeœli katalog g³ówny (ROOT 01) nie zawiera skompresowanych formatów audio odtwarzanie rozpoczyna siê od katalogu 02. Prze³¹czanie miêdzy skompresowanym dÿwiêkiem, a CD-DA - Naciœnij BAND. Niniejsza operacja dostêpna jest tylko podczas odtwarzania p³yt CD-EXTRA lub MIXED-MODE. Po prze³¹czeniu typu odtwarzanego materia³u, odtwarzanie rozpoczyna siê od pierwszego utworu na p³ycie. Mo na prze³¹czaæ maksymalnie pomiêdzy 32 noœnikami pamiêci Od³¹cz noœnik USB po zakoñczeniu korzystania z niego.. 24

25 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Wyœwietlanie informacji tekstowych p³yty Mo esz wyœwietlaæ informacje tekstowe zapisane na p³ycie - Naciskaj klawisz powtórnie, aby prze³¹czaæ miêdzy nastêpuj¹cymi informacjami: Informacje tekstowe, które mo na wyœwietlaæ zale ¹ od odtwarzanej p³yty. Wybór œcie ki lub pliku z listy tytu³ów œcie ek 1. Naciœnij przycisk. Pojawia siê lista tytu³ów œcie ek. 2. Pokrêt³em MULTI-CONTROL wybierz œcie kê (katalog). Obracaj w celu prze³¹czenia œcie ki. Naciœnij, aby rozpocz¹æ odtwarzanie. Zmiana nazwy pliku lub folderu - Obróciæ pokrêt³o MULTI-CONTROL. Odtwarzanie - Je eli plik lub œcie ka jest wybrana, naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL. Przegl¹danie listy plików (lub folderów) w wybranym folderze - Po wybraniu katalogu naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL Odtwarzanie utworu w wybranym folderze - Po wybraniu folderu, naciœnij i przytrzymaj pokrêt³o MULTI-CONTROL Zaawansowane operacje z wykorzystaniem specjalnych przycisków Wybieranie zakresu odtwarzania z powtarzaniem: - Przyciskiem 6 / prze³¹czaj tryb odtwarzania z powtarzaniem: CD / CD-R / CD-RW ALL - Powtarzanie wszystkich utworów ONE - powtórzyæ bie ¹cy utwór FLD - Powtórz bie ¹cy folder USB ALL - Powtarzanie wszystkich plików ONE - Powtarzaj bie ¹cy plik FLD - Powtórz bie ¹cy folder Odtwarzanie utworów w kolejnoœci losowej - Naciœnij przycisk 5 /, aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ odtwarzanie losowe. Utwory w wybranym zakresie powtarzania s¹ odtwarzane w kolejnoœci losowej. Aby zmieniaæ utwory w losowej kolejnoœci, naciœnij, aby przejœæ do nastêpnego utworu. Naciœniêcie powoduje odtwarzanie bie ¹cego utworu od pocz¹tku utworu. 25

26 KORZYSTANIE Z URZ DZENIA Pauza - Naciœnij 4/PAUSE w celu w³¹czenia lub wy³¹czenia pauzy. Przywracanie jakoœci skompresowanym plikom muzycznym (S.rtrv) - Przyciskiem 3 / S.Rtrv wybierz tryb 1 lub 2. 1 jest bardziej wydajny dla mocniej skompresowanych plików ni 2. Ustawienia funkcji 1. Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL. 2. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL zmieñ opcjê menu i naciœnij przycisk, aby wybraæ FUNCTION. 3. Obracaj¹c pokrêt³o MULTI-CONTROL wybierz funkcjê. Po wybraniu, wykonaj nastêpuj¹ce procedury, aby wybraæ ustawienia. REPEAT (powtarzanie) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby wybraæ zakres dzia³ania funkcji. Szczegó³owe informacje, - "Wybieranie zakresu odtwarzania z powtarzaniem" na poprzedniej stronie. RANDOM (losowe odtwarzanie) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby w³¹czyæ / wy³¹czyæ odtwarzanie losowe. PAUSE (pauza) - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby wstrzymaæ lub wznowiæ odtwarzanie. S.RTRV (sound retriever) Automatycznie poprawia skompresowany dÿwiêk i przywraca bogate brzmienie. - Naciœnij pokrêt³o MULTI-CONTROL, aby wybraæ odpowiednie ustawienie. Szczegó³owe informacje, - Przywracanie jakoœci skompresowanym plikom muzycznym (S.rtrv) u góry tej strony

PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD

PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD INSTRUKCJA OBS UGI IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA PRZEWODNIK SZYBKIEJ INSTALACJI 1. Upewnij siê, e wszystkie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ³ u g i

I n s t r u k c j a o b s ³ u g i Instrukcja obs³ugi Zawartoœæ instrukcji obs³ugi 1. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa... 2 2. Lokalizacja sterowników... 3 3. Akcesoria... 3 4. Instrukcja uruchomienia... 4 Wyœwietlacz OLED... 4 Wk³adanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi SP@CECOM RF SET MT140 Instrukcja obs³ugi Witamy Zestaw SP@CECOM RF SET to klawiatura i mysz komunikuj¹ca siê z komputerem za poœrednictwem fal radiowych, co przede wszystkim likwiduje problem pl¹cz¹cych

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Specyfikacja

Wprowadzenie Specyfikacja Wprowadzenie Dziêkujemy za zakup sportowej kamery HD Redleaf RD32. Urz¹dzenie posiada wytrzyma³¹ obudowê wysokiej jakoœci. Dziêki odpornoœci na wodê, kurz i uderzenia œwietnie sprawdzi siê w ka dych warunkach.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD

Instrukcja obs³ugi. System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD Instrukcja obs³ugi System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia Dziêkujemy

Bardziej szczegółowo

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI Gratulujemy zakupu zestawu s³uchawkowego Ear Force Sentinel Task Force Turtle Beach. Zachwycisz siê niezwyk³¹

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci Spis treœci Czêœæ I Instalacja Czêœæ pierwsza jest przeznaczona dla serwisanta. Zawiera informacje dotycz¹ce pod³¹czeñ elektrycznych i monta u sterownika I.D.E. e2.05. Czêœæ druga jest przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Blue Bay MP3-player. Dzięki kompaktowemu odtwarzaczowi MP3 można słuchać ulubionej muzyki w formatach MP3 i WMA w każdy

Bardziej szczegółowo

OSTRZE ENIA OSTRZE ENIA UWAGA: NIE DOTYKAÆ SOCZEWKI! NIE WRZUCAÆ BATERII DO OGNIA!

OSTRZE ENIA OSTRZE ENIA UWAGA: NIE DOTYKAÆ SOCZEWKI! NIE WRZUCAÆ BATERII DO OGNIA! IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA OSTRZE ENIA PRODUKT ZAWIERAJ CY LASER KLASY 1 UWAGA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PO OTWARCIU OBUDOWY I ZDJÊCIU ZABEZPIECZEÑ. UNIKAJ

Bardziej szczegółowo

Opis elementów regulatora

Opis elementów regulatora Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator HYDROS 200 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej centralnego ogrzewania, pompy ³aduj¹cej podgrzewacz ciep³ej wody u ytkowej

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym Flo Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA Wraz z seri¹ odbiorników FLO dostêpn¹ w wersji wewnêtrznej i uniwersalnej lub modularnej o mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI RCD-M30/RCD-M35

INSTRUKCJA OBS UGI RCD-M30/RCD-M35 INSTRUKCJA OBS UGI RCD-M30/RCD-M35 Przed uruchomieniem urz¹dzenia prosimy uwa nie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi i stosowaæ jej zalecenia podczas u ytkowania urz¹dzenia. URZ DZENIE LASEROWE

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02

MLX LASKOMEX. Instalacja i uruchomienie. interfejsu ISD-02 MLX LASKOMEX Instalacja i uruchomienie interfejsu ISD-02 SPIS TREŒCI ISD-02 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji...2 2. Przeznaczenie zestawu ISD-02...2 3. Sk³ad zestawu ISD-02...3 Interfejs ISD-02...3

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI SV - 700

INSTRUKCJA OBS UGI SV - 700 INSTRUKCJA OBS UGI SV - 700 INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA. Przed przyst¹pieniem do instalacji i u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie przeczytaæ ca³¹ niniejsz¹ instrukcjê. Instrukcjê nale y przechowywaæ

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. DELTA 100 przeznaczony jest do a u t o m a t y c z n e g o z a ³ ¹ c z a n i a i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. Zespó³ regulator - pompa jest

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp WAGA SPEDYCYJNA model: FCS - 150 kg W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp Spis treœci Cechy urz¹dzenia......................... 1 Zasady bezpieczeñstwa pracy............... 1 Opis urz¹dzenia..........................

Bardziej szczegółowo

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel ten s³u y do przesy³ania i synchronizacji danych miêdzy kompatybilnym komputerem i urz±dzeniem Nokia. Mo na go jednocze nie u ywaæ do ³adowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Projektora DLP

Instrukcja Projektora DLP www.maxled.tv SPIS TREŒCI 1. Instrukcja bezpieczeñstwa... 2. Œrodki bezpieczeñstwa... 3. Nale y przestrzegaæ... 4. Do³¹czone akcesoria... 5. Akcesoria dodatkowe... 6. Budowa projektora... 7. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z radia. Korzystanie z radia. Wyszukiwanie stacji. Słuchanie radia. Wyszukiwanie ręczne PRZESTROGA WAŹNE

Korzystanie z radia. Korzystanie z radia. Wyszukiwanie stacji. Słuchanie radia. Wyszukiwanie ręczne PRZESTROGA WAŹNE Korzystanie z radia Korzystanie z radia Wyszukiwanie stacji PRZESTROGA W przypadku odłączenia akumulatora pojazdu (w celu naprawy lub wymontowania tego urządzenia) utracone zostaną wszystkie stacje zapisane

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI RCD-M50 / RCD-M55

INSTRUKCJA OBS UGI RCD-M50 / RCD-M55 INSTRUKCJA OBS UGI RCD-M50 / RCD-M55 Przed uruchomieniem urz¹dzenia prosimy uwa nie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi i stosowaæ jej zalecenia w przysz³oœci. OSTRZE ENIA BEZPIECZEÑSTWA URZ DZENIE

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo