Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt"

Transkrypt

1 Rok XI, Nr 3-4 ( ) r. cena 1,50 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - Jubileusz bielskiego samorz¹du powiatowego Noworoczne spotkania Starosty Bielskiego z przedstawicielami urzêdów, organizacji pozarz¹dowych i przedsiêbiorstw zbieg³o siê z dziesi¹t¹ rocznic¹ reaktywowania powiatów. Na spotkanie, które odbywa³o siê w Zespole Szkó³ nr 4 przyby³o bardzo wiele osób. Zebranych powita³, znany nie tylko w powiecie lecz w kraju i poza jego granicami, zespó³ pieœni i tañca Podlaskie Kuku³ki wizytówka gospodarzy spotkania. Jego wystêp przyjêto gor¹cym aplauzem. Wœród licznie zebranych goœci znaleÿli siê parlamentarzyœci: Jaros³aw Matwiejuk i Robert Tyszkiewicz, Wojewoda Podlaski Maciej ywno, duchowni trzech wyznañ na czele z biskupem drochiczyñskim Antonim Pacyfikiem Dydyczem, biskupem siemiatyckim Jerzym, który reprezentowa³ metroplitê arcybiskupa Sawê oraz pastorem ks. Konstantym Jakoniukiem. Przyby³ tak e Micha³ Aleksiejczyk - konsul Republiki Bia³oruœ w Bia³ymstoku, Podlaski Kurator Oœwiaty Jerzy Kiszkiel, starostowie s¹siaduj¹cych powiatów, wójtowie gmin i radni Rady Powiatu trzech kadencji. W okolicznoœciowym wyst¹pieniu Starosta Bielski S³awomir Jerzy Snarski przedstawi³ rys historyczny i dokonania dziesiêciolecia. Jestem przekonany powiedzia³ e powiat bielski mia³ szczêœcie do ludzi, do ich aktywnoœci przenikliwoœci i pracowitoœci. Dlatego jestem dumny, e przez szeœæ lat mogê kierowaæ Zarz¹dem Powiatu. O powiecie zaczyna siê mówiæ ju w 1379 roku. W XIX wieku funkcjê starosty bielskiego pe³ni³ Jan Klemens Branicki, a jego ona Izabela zas³u y³a siê bardzo dla powiatu bielskiego, m.in. przyczyni³a siê do powstania ratusza. W 1843 roku powiat bielski obejmowa³ osiem miast, w tym Bielsk, Brañsk, Dubicze, Kleszczele, Mielnik, Narew, 5 miasteczek, m.in. Boæki i Siemiatycze, 15 gmin, 544 wsi. Zamieszkiwa³o go 6 tysiêcy mieszkañców. Po drugiej wojnie œwiatowej powiat bielski liczy³ 151 tys. mieszkañców, by³ du ym oœrodkiem gospodarczym i kulturalnym. Na pocz¹tku lat 50 wydzielono z niego najpierw powiat hajnowski, a póÿniej siemiatycki. Obecnie powiat bielski obejmuje 2 miasta, 6 gmin i prawie 60 tys. mieszkañców; nadal te spe³nia wiele funkcji ponadregionalnych. W I kadencji Rada Powiatu sk³ada³a siê 30 radnych; przewodnicz¹c¹ Rady by³a Bo ena Grotowicz. Zarz¹dem powiatu kierowa³ starosta Marek Antoni ukaszewicz, a wicestarost¹ by³ Ryszard Anusiewicz.. Pocz¹wszy od drugiej kadencji Rada powiatu sk³ada siê z 19 radnych. Przewodnicz¹cym Rady Powiatu II kadencji by³ W³adys³aw Jagie³³o, obecnie tê funkcjê pe³ni Adam Miron eczycki. Zarz¹dem powiatu ju drug¹ kadencjê kieruj¹: Starosta S³awomir Jerzy Snarski i wicestarosta Piotr Bo ko. 5 radnych pe³ni sw¹ funkcjê trzeci¹ kadencjê, 14 drug¹ kadencjê. Wszyscy radni trzech kadencji otrzymali pami¹tkowe statuetki (nazwiska wyró nionych podajemy na str. 7) Wyró niono nimi tak- e ksiê y i zas³u onych dla powiatu przedsiêbiorców. (wss) Od redakcji: W nastêpnym numerze zamieœcimy rozmowê ze Starost¹ Bielskim obrazuj¹c¹ osi¹gniêcia minionych dziesiêciu lat. Samorz¹d na pó³metku - W paÿdzierniku ub. roku minê³y dwa lata trzeciej kadencji samorz¹du powiatowego. Jakie zamierzenia uda³o siê w tym okresie zrealizowaæ? - W³odzimierz Pietroczuk Starosta Hajnowski Miniona po- ³owa kadencji by³a okresem specyficznym, pozbawionym mo liwoœci pozyskiwania œrodków unijnych. Dopiero pod koniec ubieg³ego roku zosta³y podjête pierwsze decyzje dotycz¹ce podzia³u tych œrodków. W naszym powiecie dofinansowano projekt SP ZOZ na zakup wyposa enia, inne projekty inwestycyjne oczekuj¹ na swoj¹ kolej. Z tego te powodu zewnêtrzny obserwator móg³by powiedzieæ, e nic siê w powiecie nie dzia³o. Nie jest to oczywiœcie prawda albowiem w tym czasie zakoñczyliœmy budowê ul. Batorego. To inwestycja niezwykle wa na, nie tylko dla mieszkañców miasta, ale tak e dla turystów zd¹- aj¹cych do Bia³owie y. Udoskonali³a ona uk³ad komunikacyjny i poprawi³a estetykê miasta. - Jak rozumiem, w³adze powiatu nie zasypia³y gruszek w popiele i wykorzysta³y miniony okres na przygotowanie projektów. - Opracowaliœmy i z³o yliœmy kilka projektów. M.in. projekt na modernizacjê dróg (ul. Waszkiewicza, Parkowa, Kolejowa i Olgi Gabiec) w centrum Bia³owie y. Projekt o wartoœci tys. z³ przeszed³ pomyœlnie weryfikacjê formaln¹, jednak ku naszemu zaskoczeniu nie zosta³ zakwalifikowany do realizacji. Inwestycja ta bêdzie jednak realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach tego samego programu bêdzie przebudowywana ulica Mickiewicza w Kleszczelach. Drugi wa ny projekt tym razem dla miasta - dotyczy przebudowy ul. 11-go Listopada. Jest to ulica biegn¹ca w stronê szpitala, alternatywna dla ul. Lipowej, ale tak e droga dojazdowa do Cd str. 3

2 Chór powsta³ w paÿdzierniku 2008 roku z inicjatywy El biety Laprus. Nale ¹ do niego pracownicy nadleœnictw: Bia³owie a, Hajnówka i Browsk oraz nauczyciele Zespo³u Szkó³ Leœnych w Bia³owie y. Po raz pierwszy chór wyst¹pi³ przed publicznoœci¹ 11 listopada ub. roku na uroczystej akademii poœwiêconej obchodom 90 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci. Z kolêdami wyst¹pi³ podczas spotkania op³atkowego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku. Bra³ udzia³ w uroczystoœciach wyœwiêcenia koœcio³a katolickiego p.w. 21 i 22 stycznia s¹ to bardzo wa ne dni w roku. W tych dniach swoje œwiêto obchodz¹ dziadkowie. Doceniaj¹c ich wk³ad w wychowanie wnucz¹t, tradycj¹ lat ubieg³ych uczniowie Szko³y Podstawowej w Andryjankach przygotowali akademiê. Recytuj¹c i œpiewaj¹c wyrazili swoj¹ mi³oœæ i podkreœlili wk³ad jaki w ich wychowanie wnosz¹ dziadkowie. W tym roku to œwiêto obchodziliœmy 22 stycznia. Na tê uroczystoœæ przyby³o liczne grono babæ i BIA OWIE A BIA OWIE A BIA OWIE A Chór leœników bia³owieskich Cyryla i Metodego w Hajnówce 24 grudnia 2008 roku. 11 stycznia br. koncertowa³ w Bia³owieskim Oœrodku Kultury, a 16 stycznia wzi¹³ udzia³ w II Gminnych Prezentacjach Zespo- ³ów Kolêdniczych Gwiazda i kolêda w Narewce. Zdoby³ Grand Prix. W chórze spiewaj¹: Stanis³¹w Cwaliñski, Krzysztof Furmanek, Tomasz Ginszt, Wies³aw Komarewski, Wiktor Kostka, Wies³aw Kulbacki, Bogus³aw abêdzki, Andrzej ukasiewicz, Andrzej NiedŸwiedŸ, Bartosz Nowosadko, Wojciech Szymanowski i Krzysztof Zamojski. (jc) Zdjêcie: Portal Encyklopedia Puszcza Bia³owieska Andryjanki Kochani Dziadkowie yjcie jak najd³u ej dziadków, czêsto mieszkaj¹cych w s¹siednich gminach. Wystêpy dzieci by³y nagradzane gromkimi brawami. U niejednej babci mo na by³o zauwa yæ ³zy wzruszenia. Dzieci obdarowa- ³y swoich goœci laurkami, w³asnorêcznie przygotowanymi upominkami i ca³usami. Na goœci czeka³ tak e poczêstunek przygotowany przez rodziców. Na pewno ten dzieñ sprawi³ wszystkim obecnym wiele radoœci. Ma³gorzata Szymczuk Skandia w Bia³owie y W poniedzia³ek w Urzêdzie Gminy w Bia³owie- y podpisano umowê pomiêdzy Bia³owie ¹ i Lang Teamem dotycz¹c¹ organizacji zawodów Skandia MTB Maraton. Podpisy pod dokumentem z³o yli wójt Albert Litwinowicz oraz Czes³aw Lang. Obecni byli Nadleœniczy Wojciech Niedzielski oraz znany przed laty kolarz Jerzy Kuczko. Zawody w przecudnej Bia³owie y, która debiutuje na mapie maratonów Skandii odbêd¹ siê 2 maja 2009 roku. Trasa, któr¹ konsultowa³ w³aœnie Jerzy Kuczko prowadziæ bêdzie przez trzy Nadleœnictwa Bia³owie a, Browsk i Hajnówka. Start do wyœcigów na czterech trasach odbêdzie siê na terenie Bia³owieskiego Parku Narodowego. Do podziwiania, wiadomo lasy, lasy..., a mo e i ubry. Podczas zawodów Skandii odbêd¹ siê tak e mistrzostwa leœników w kolarskim maratonie. (Portal UGm Bia³owie a) Hajnówka Tomograf komputerowy u³atwi badania W styczniu 2009 r. Hajnowski Szpital, jako pierwsza placówka szczebla powiatowego na Podlasiu, uruchomi³ Pracowniê Tomografii Komputerowej. Bezpoœredni, ca³odobowy dostêp do tomografu komputerowego u³atwi niew¹tpliwie diagnozowanie i leczenie pacjentów Hajnowskiego Szpitala przyczyniaj¹c siê jednoczeœnie do wydatnej poprawy jakoœci œwiadczonych w placówce us³ug medycznych. Dziêki temu znikn¹ ponadto wszelkie uci¹ liwoœci i niedogod- DZIEWCZYNKA Z ZAPA KAMI w Bia³owieskim Oœrodku Kultury Powinno siê byæ dobrym, jak chleb. Jak chleb, który le y na stole, Z którego mo e ka dy kês dla siebie ukroiæ I nakarmiæ siê, kiedy jest g³odny. Œw. Albert Chmielowski Wystawienie spektaklu,,dziewczynka z zapa³kami wg Hansa Christiana Andersena - przygotowanego przez ko³o teatralne pracuj¹ce przy Bia³owieskim Oœrodku Kultury - mia³o miejsce na scenie kina ubr 11 stycznia 2009 r. Spektakl wyre yserowa³a El bieta Laprus. Scenografiê wykona³a Krystyna Dackiewicz. Wyst¹pili: dziewczynka z zapa³kami - Paulina Sakowicz, babunia - Karolina Piekacz, kobieta - Aneta Bajko, dziecko I - Zosia Zamojska, dziecko II - Ania Lewczuk, dziecko III - Klaudia Kupieñ, mê czyzna - Kuba Zamojski, mama - Urszula Sikorska, Piotruœ - Magda Orzo³ek, pani - Martyna Petruk, pan - Kuba Zamojski, osoby przy stole - Monika Witkowska i Agnieszka Wiktoruk, narrator - Marta Szymczak. M³odzi aktorzy, graj¹cy,,dziewczynkê z zapa³kami wypadli w swoich rolach znakomicie. Szczególne graj¹ca g³ówn¹ rolê Paulina Osakowicz, która musia³a opanowaæ pamiêciowo pokaÿn¹ iloœæ tekstu. Wszyscy wykonawcy podeszli do problemu dzielenia siê dobrem z drugim cz³owiekiem bardzo powa nie i starali siê zagraæ swoje role jak najpiêkniej, co doceni³a widownia oklaskami i ciep³ymi s³owami podziêkowañ. El bieta Laprus - (Portal UGm Bia³owie a) noœci zwi¹zane z transportem pacjentów wymagaj¹cych tego typu badañ do innych placówek szpitalnych. Pierwsze tygodnie funkcjonowania Pracowni potraktowane zostan¹ jako okres rozruchu, dlatego te w tym czasie badaniom tomograficznym poddawani bêd¹ wy³¹cznie pacjenci hospitalizowani w oddzia³ach szpitalnych. Osoby korzystaj¹ce z us³ug poradni specjalistycznych uzyskaj¹ pe³ny dostêp do diagnostyki TK w Hajnowskim Szpitalu od po³owy lutego br. (SPZOZ-H)... o Okr¹g³ym Stole dr. Marek Migalski, socjolog Spór o Okr¹g³y Stól uzupe³nia linie podzia- ³ów politycznych: jest prawica lewica, postkomunizm postsolidarnoœæ. Ten ostatni podzia³ w przypadku oceny wydarzeñ Okr¹g³ego Sto³u siê zatraci³ broni¹ go ludzie z ró nych stron barykady, a krytykuj¹ tylko z jednej. Byæ mo e PO uzna³a, e wchodzenie w ten spór nie przyniesie jej korzyœci. W³adys³aw Frasyniuk We Wroc³awiu jest wielkie rondo Regana i malutka ulica Kuronia, a proporcje powinny byæ odwrotne. Pomniki powinniœmy stawiaæ Wa³êsie i Jaruzelskiemu Andrzej Gwiazda Okr¹g³y Stó³ mia³ jeden cel: nie dopuœciæ spo³eczeñstwa do g³osu w sprawie zmian ustrojowych. To siê uda³o. W zamian wiele osób zrobi³o kariery polityczne i finansowe. 2 Wieœci Podlaskie

3 Z koñcem 2008r Ochotnicza Stra Po arna przy wsparciu Urzêdu Gminy Czeremcha, przyst¹pi³a do realizacji projektu Wioska Internetowa kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich. Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Kszta³cenia na odleg³oœæ wyposa onego w sprzêt komputerowy z dostêpem do internetu Siedzib¹ Centrum kszta³cenia jest Pañstwowa Stra Po arna Punkt w Czeremsze ul. Boczna 14. Mieœci siê tam oœrodek pe³ni¹cy rolê oœwiatowo kulturaln¹, umo liwiaj¹c¹ osobom zainteresowanym dostêp do kszta³cenia w formie on-line. Centrum Kszta³cenia jest wyposa one w nastêpuj¹cy sprzêt komputerowy: 1) 6 jednostek centralnych W styczniu bie ¹cego roku mija dziesiêæ lat od reaktywowania powiatów, które odrodzi³y siê jako drugi szczebel samorz¹dowy podzia³u kraju. Obraduj¹ca 29 stycznia XIX Sesja Rady Powiatu Hajnowskiego podjê³a uchwa³ê w sprawie zmian w bud ecie powiatu na 2009r. Dochody powiatu zwiêkszono o kwotê z³ na realizacjê projektu pn. Urozmaicenie oferty zajêæ pozalekcyjnych w szko³ach prowadzonych przez powiat hajnowski. Zasadniczym jednak powodem, dla którego Sesjê zwo³ano by³o podjêcie uchwa³ w sprawie nadania tytu³u Zas³u ony dla powiatu hajnowskiego. Radni postanowili przyznaæ ten tytu³ w czterech kategoriach: - w kategorii gospodarka tytu³ nadano Mieczys³awie Alinie Bogdanowicz i Sergiuszowi Martyniukowi; - w kategorii kultura tytu³y nadano Barbarze Kozub-Samosiuk i ks. Micha³owi Nigierewicz; - w kategorii sport ty- CZEREMCHA CZEREMCHA CZEREMCHA CENTRUM KSZTA CENIA SPOTKANIE EMERYTÓW NA ODLEG OŒÆ Zas³u eni dla powiatu tu³y nadano Jakubowi Ostapczukowi i Aleksandrowi Prokopiukowi: - w kategorii promocja i rozwój powiatu tytu³ nadano W³odzimierzowi Cimoszewiczowi. Ta ostatnia nominacja wzbudzi³a pewne kontrowersje; w¹tpliwoœci mia³ radny Michaluk, który stwierdzi³, e bêd¹c premierem W³odzimierz Cimoszewicz niewiele zrobi³ dla powiatu poza ustawieniem pomnika ubra, za który zap³aci³a poczta. W odpowiedzi wice starosta Jerzy Sirak jako przyk³ady pomocy premiera Cimoszewicza dla powiatu poda³: dokoñczenie budowy szpitala, wybudowanie oczyszczalni, powstanie Wydzia³u Zamiejscowego Politechniki Bia³ostockiej. W g³osowaniu nad t¹ kandydatur¹ dwóch radnych wstrzyma³o siê od g³osu. Wrêczenie tytu³ów odbêdzie siê 20 lutego br na uroczystym spotkaniu z okazji 10 lecia powstania powiatu. (wss) komputerów wraz z monitorami, oprogramowaniem u ytkowym oraz oprogramowaniem wspomagaj¹cym kszta³cenie, 2) urz¹dzenie wielofunkcyjne, 3) projektor multimedialny, 4) instalacjê sieciow¹, szerokopasmowy dostêp do internetu w raz z abonamentem 5) telefon VIP, 6) system alarmowy wraz z powiadomieniem 7) meble: stoliki komputerowe do 5 stanowisk - krzes³a obrotowe do 5 stanowisk - stolik komputerowy dla pracownika CK ( stanowisko serwerowi) - krzes³o obrotowe dla pracownika CK ( stanowisko serwerowi) - biurko pod urz¹dzenie wielofunkcyjne - szafka na biblioteczkê multimedialn¹ - szafa na dokumenty - wieszak. Korzystanie z Centrum Kszta³cenia jest nieodp³atne i dostosowane do potrzeb lokalnych. Serdecznie zapraszamy do korzystania. Maria Iwaniuk Czeremcha w s¹dzie 19 stycznia br odby³a siê rozprawa karna w S¹dzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim; oskar onymi s¹ nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Czeremsze. Kolejny termin rozprawy S¹d Rejonowy wyznaczy³ 12 lutego br. na godz Do sprawy wrócimy (tar) W dniu 31 stycznia br. w Gminnym Oœrodku Kultury w Czeremsze odby³o siê pierwsze w roku 2009 r. spotkanie karnawa³owe emerytów i rencistów. Organizatorem imprezy by³ Zarz¹d Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czeremsze. W spotkaniu z w³asnym koszyczkiem uczestniczy³o oko³o 100 osób. W uroczystoœci udzia³ wziêli: Wójt Gminy Czeremcha - Pan Micha³ Wróblewski, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Czeremcha Pani Nadzieja Sulima i Sekretarz Gminy Pani Maria Iwaniuk. Uroczystoœæ otworzy³ Przewodnicz¹cy Gminnego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i In- walidów w Czeremsze Pan Józef Dubkowicz. Powita³ wszystkich zebranych, z³o- y³ yczenia noworoczne oraz oznajmi³, e w tym roku planowanych jest piêæ podobnych spotkañ dla emerytów i rencistów. Nastêpnie g³os zabrali zaproszeni goœcie. Wszyscy dziêkowali za zaproszenie i yczyli du o zdrowia, wspania³ej, weso³ej i przyjemnej zabawy. Do tañca przygrywa³ tutejszy Zespó³ SWOJAKI. Zabawa trwa³a od godz. 13 do 20 w weso³ej i przyjemnej atmosferze. Dziêkujemy serdecznie organizatorom imprezy. M. Iwaniuk STAROSTWO HAJNÓWKA Samorz¹d na pó³metku Cd. ze str. 1 Stra y Po arnej. Projekt ten, ku naszemu zmartwieniu, zosta³ odrzucony ze wzglêdów formalnych, dlatego, e udzia³ kanalizacji burzowej w ca³oœci inwestycji przekroczy³ 30 proc. jej wartoœci. Ale nie rezygnujemy z tego projektu, po poprawieniu projektu bêdziemy nadal starali siê o dofinansowanie. Na pocz¹tku bie ¹cego roku mia³ byæ wreszcie og³oszony nabór projektów do programu s¹siedztwa Polska- Bia³oruœ- Ukraina, niestety tak siê nie sta³o. Nowy termin to po³owa bie ¹cego roku. Spowoduje to, e projekty trzeba bêdzie realizowaæ w krótszym czasie, a wiêc i w³asnych œrodków trzeba bêdzie znaleÿæ wiêcej.. - W ub. roku Zespó³ Szkó³ Leœnych w Bia³owie- y przejê³o Ministerstwo Œrodowiska. Trochê to ul y bud etowi powiatu? - Szko³a zosta³a przejêta z inicjatywy Ministerstwa, samorz¹d powiaty doœæ d³ugo broni³ siê przed jej przekazaniem mimo, e by³a to doœæ droga szko³a. Rocznie dok³adaliœmy do niej nawet po 500 tys. z³otych, wiêc teraz te œrodki mo emy przeznaczy na inne cele; jednoczeœnie jednak zmniejszy³a siê nasza zdolnoœæ kredytowa poniewa bud et powiatu zosta³ pomniejszony o bud et tej szko³y. - Po wielu latach starañ uda³o siê przej¹æ liniê kolejow¹ Nieznany Bór Bia³owie a... - To jest raczej w¹tpliwy sukces. Przejêcie linii wymaga³o wprawdzie ró - nych zabiegów natury administracyjnej ale prawdziwe problemy rozpoczê³y siê po jej przejêciu. Nagle siê okaza³o, e gminy przez które linia przebiega, tj. Bia³owie- a i Hajnówka zamiast w³¹czyæ siê w proces jej zagospodarowania chc¹ na niej zarabiaæ i nie chc¹ zrezygnowaæ z podatku, który dotychczas p³aci³o im PKP. W mojej ocenie samorz¹dom tych gmin zabrak³o perspektywicznego spojrzenia, co wcale nas nie zachêca do podejmowania inicjatyw. Linia ta to nie tylko mo liwoœæ reaktywowania komunikacji kolejowej, to tak e ewentualna œcie ka rowerowa oraz teren, po którym mo na poprowadziæ gazoci¹g do Bia³owie y. Z tego wzglêdu trudno fakt ten zaliczyæ do naszych sukcesów. Sukcesem natomiast jest na pewno, zakoñczony na pó³metku kadencji, wspólny projekt polsko-bia³oruski dotycz¹cy rozwoju turystyki transgranicznej w Puszczy Bia³owieskiej. Mówiê o tym z satysfakcj¹, bo to by³ bardzo trudny projekt, pierwszy wspólny projekt polsko-bia- ³oruski. Spotkaliœmy siê z pewnymi ograniczeniami natury biurokratycznej i administracyjnej. Ró nych uregulowañ prawnych po obu stronach jest tyle, e projektuj¹c to przedsiêwziêcie, nie byliœmy w stanie wszystkiego przewidzieæ. Do sukcesów zaliczyæ te nale y powo³anie Funduszu Stypendialnego im. Simony Kossak. W tym roku korzysta z niego 26 uczniów. Najdonioœlejszym jednak sukcesem, na który zapracowa³a przede wszystkim za³oga SP ZOZ, jest fakt, i mamy szpital, który nie ma d³ugów, szpital, który jest Cd. str 7 Wieœci Podlaskie 3

4 GMINA BIELSK Z GWIAZD I KOLÊD Okres Œwi¹t Bo ego Narodzenia to czas radoœci, spotkañ rodzinnych, oczekiwania na prezenty i niespodzianki, ale te i czas œpiewania przepiêknych kolêd i pastora³ek. Aby ta piêkna tradycja nie zaginê³a wœród dzieci i m³odzie y, w Zespole Szkó³ w Augustowie zosta³ zorganizowany i przeprowadzony przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski Raisê Rajeck¹ II Gminny Konkurs Kolêdniczy Z Gwiazd¹ i Kolêd¹. Do konkursu przyst¹pi³o 30 jednostek wykonawczych ze Szkó³ Podstawowych w: Augustowie, ubinie Koœcielnym i Chrabo³ach oraz Gimnazjum w Augustowie. Dzieci i m³odzie wyst¹pi³y w grupach wiekowych klas: 0 - III, IV VI i gimnazjum oraz w ró nych kategoriach wykonawczych, to jest: solo, duety, tercety, zespo³y i chóry. Szczególnie w m³odszych grupach wiekowych da³o siê zauwa yæ jak ogromn¹ radoœæ daje im uczestnictwo w tego typu imprezie. Dzieci bardzo starannie przygotowa³y siê do wykonania kolêd, ale te i do przygotowania strojów, w których wyst¹pi³y na konkursie. Konkurs przebiega³ w bardzo sympatycznej i mi³ej atmosferze, co przyczyni³o siê do integracji spo³ecznoœci szkolnej z terenu Gminy. Oprócz uczniów, którzy dopingowali swoich rówieœników, w spotkaniu uczestniczyli równie dyrektorzy i nauczyciele szkó³, duchowni zwi¹zani ze œrodowiskiem szkolnym, przedstawiciele samorz¹du gminnego oraz mieszkañcy wsi. Na zakoñczenie Pani Wójt Raisa Rajecka wrêczy³a uczestnikom dyplomy oraz s³odkie upominki. Miejmy nadziejê, e za rok tradycji stanie siê zadoœæ i dzieci oraz m³odzie bêd¹ znowu mog³y przyst¹piæ do kolejnej edycji konkursu kolêdniczego. 4 Wieœci Podlaskie

5 GMINA WYSZKI II Spotkanie Przedsiêbiorców i Producentów Gminy Wyszki i powiatu bielskiego W trosce o dalszy rozwój gminy wych problemach w Pronarze mówili prezesi Piotr ukowski i Sergiusz Martyniuk. UE zapowiedzia³a, e Ryszard Œwierczewski, z Podlaskiego Stowarzyszenia na rzecz Transplantologii podziêkowa³ mieszkañcom 2 lutego, blisko stu Przedsiêbiorców i Rolników uczestniczy³o w Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w spotkaniu z Ryszardem Perkowskim, Wójtem Gminy Wyszki. W spotkaniu uczestniczy³ równie Wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, Starosta bielski S³awomir Snarski, duchowni obu wyznañ, Mieczys³aw Warpechowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy, przedstawiciele oœwiaty i s³u b mundurowych. Spotkanie uœwietni³ program artystyczny uczniów gminnych szkó³. Gmina Wyszki jest gmin¹ o charakterze typowo rolniczym. Zajmuje powierzchniê 207 km kw. i liczy ponad 5 tys. mieszkañców. Obejmuje 59 wsi i stanowi 14,91% powierzchni powiatu Bielsk Podlaski. Znaczn¹ czêœæ gminy, t. j. 22% stanowi¹ lasy. Podstaw¹ gospodarki gminnej jest rolnictwo, w którym dominuje produkcja mleczna, trzody chlewnej, produkcja piekarniczo - zbo owa i miêsna. W gminie funkcjonuj¹ us³ugi budowlane, a tak e zak³ady z bran y drzewnej. Powoli zaczyna rozwijaæ siê dzia³alnoœæ agroturystyczna nad Narwi¹ w okolicach Samu³ek i Strabli. Na Podlasiu mo na osi¹gaæ sukcesy W sceneriê II Spotkania z Przedsiêbiorcami i Rol- nikami ( I spotkanie odby³o siê 30 stycznia 2008 r.) wprowadzi³ wójt Gminy Ryszard Perkowski, który w imieniu w³asnym i Mieczys³awa Warpechowskiego, Przewodnicz¹cego Rady Gminy oraz wspó³pracowników - Skarbnik Stanis³awy Ryczkowskiej i Zastêpcy Wójta Tadeusza Wielanowskiego powita³ Dostojnych Goœci. - Mamy okreœlone sukcesy i mamy przyjête do realizacji zadania, znamy te swoje s³abe strony - mówi³ R. Perkowski. Choæ jako gmina nie jesteœmy tygrysem, to nie jesteœmy te na koñcu poœród wielu gmin regionu. Zrealizowaliœmy w znacznym stopniu podjête przedsiêwziêcia, tak e dziêki wsparciu du ych firm, mocno ugruntowanych w powiecie nie tylko na rynku lokalnym, ale tak e, krajowym i miêdzynarodowym jak Mlekovita, Pronar, Maksbud, Bank Spó³dzielczy w Brañsku, MPO i POM Serwis. Jako gmina jesteœmy na zewn¹trz dobrze postrzegani i nie mamy adnych powodów do zmartwieñ. Jesteœmy otwarci do wspó³pracy oferuj¹c nasze bogactwo regionalno-kulturowe. Na Podlasiu mo na osi¹gaæ sukcesy w handlu, budownictwie, oœwiacie. Wiele osi¹gniêæ w dziedzinie kultury to zas³uga GO- KiS. - To dziêki niemu odbywaj¹ siê m. in.: zawody po- arniczo gaœnicze, festyny gminne, konkursy, w tym na najpiêkniejsz¹ posesjê, spotkania i okazjonalne imprezy sportowe i szkolne. Zorganizowane by³y warsztaty dziennikarskie, wizyta w Kurierze Porannym. Ewenementem gminy jest dzia³aj¹ca ju trzeci¹ kadencjê, M³odzie owa Rada Gminy. W czasie autoprezentacji Zdzis³awa Maksymiuk, prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Brañsku poinformowa³a, e Bank Spó³dzielczy w Brañsku za dobr¹ wspó³pracê w œrodowisku, innowacyjnoœæ zosta³ wyró - ny tytu³em Bank nowoczesny i przyjazny dla przedsiêbiorców. - Ka da dziedzina dzia- ³alnoœci ma zwi¹zek z ubezpieczeniami - stwierdzi³ Miros³aw Chilimoniuk, dyrektor Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ, Inspektoratu w Bielsku Podlaskim obs³uguj¹cego teren trzech powiatów. - Uratowaliœmy szpital od bankructwa finansowego i organizacyjnego, zdobyliœmy ISO i tytu³ Szpitala Przyjaznego Dziecku, certyfikat Profesjonalnej obs³ugi i dobrych us³ug ; obecnie trwa montowanie tomografu - mówi³a dyrektor szpitala Bo ena Grotowicz. O sytuacji skupu mleka w Mlekovicie, przejœcio- od 1 marca bêdzie interwencyjny skup mleka w proszku, mas³a i serów. - Nie by³oby zapewne tych osi¹gniêæ, gdyby nie wspólne dzia³ania ró nych grup zmierzaj¹ce do poszukiwania wspólnych mo liwoœci, aktywizowania siê do wspólnych dzia³añ - mówi³ starosta S³awomir Snarski. Wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski dobrze wypowiada³ siê o zak³adach w powiecie. Mówi³ o funduszach europejskich przeznaczonych dla obszarów wiejskich, programie operacyjnym województwa. Zapewnia³, e rz¹d podejmuje dzia³ania konsolidacyjne w dobie kryzysu. Apelowa³ o jakoœæ produktów. Jan Wyszkowski od 17 lat jest w³aœcicielem sklepu Rolnik w Wyszkach; wraz z on¹ prowadzi dzia³alnoœæ handlow¹ z wieloma firmami, m. in.: cementowni¹ Che³m, z Siarkopolem. Ks. Jerzy Cahrytoniuk, z perspektywy swoich 10 lat, wyrazi³ uznanie za widoczne w gminie trwa³e sukcesy, prowadzone kluby i czytelnie, a przede wszystkim dobrze funkcjonuj¹c¹ szko³ê, a w niej Izbê Pamiêci Narodowej. gminy, stra akom za oddanie 26 litrów krwi ratuj¹cej ycie i wrêczy³ Staroœcie Snarskiemu i Wójtowi Perkowskiemu okolicznoœciowe podziêkowania. Okolicznoœciowe grawertony za dotychczasow¹ wspó³pracê, bêd¹ce wyrazem podziêkowania za wspieranie licznych przedsiêwziêæ, z r¹k wójta i przewodnicz¹cego rady gminy otrzymali m.in.: S³awomir Snarski, Zdzis³awa Maksymiuk, Edward Karpiesiuk, Piotr Jana Miniuk, Sergiusz Martyniuk i proboszczowie ks. Andrzej Ulaczyk, Antoni Kunicki i Jerzy Chilimoniuk Imprezê ubarwi³y wystêpy uczniów ze szko³y w Niewinie Borowym i Topczewie. Wójt dziêkuj¹c za koncert podkreœli³, e gmina inwestuje w m³odzie, której trzeba w³aœciwie zagospodarowaæ czas wolny na si³owni czy w kawiarence internetowej. Gmina ma te sukcesy inwestycyjne, chocia by 124 km linii wodoci¹gowej, ale boryka siê z rozwi¹zaniem problemu œcieków, choæ funkcjonuje ju 10 oczyszczalni przyzagrodowych. W tym roku planujemy oddaæ 10 km dróg. Tadeusz Szereszewski Wieœci Podlaskie 5

6 Przy by³ej szkole w Lewkowie Starym znajduje siê du y zabytkowy daszek, oparty na czterech grubych sosnowych s³upach i kryty gontem. O jego remont od trzech lat zabiega radny z Lewkowa Nowego Jan Cie- ³uszecki. Uczy³ siê on w tej szkole w latach , a póÿniej pracowa³ w niej jako nauczyciel jêzyka polskiego. Daszek i brama pod nim by³y oryginaln¹ ozdob¹ szkolnej posesji. Mieszkañcy Lewkowa chc¹ aby daszek zosta³ wyremontowany zanim ca³kowicie ulegnie zniszczeniu. Gdy to nast¹pi planuj¹ ustawiæ pod nim ³aweczkê. W czerwcu 2008 r. radny z³o y³ interpelacjê. W odpowiedzi Wójt Gminy udzieli³ mu nastêpuj¹cej odpowie- NAREWKA NAREWKA Niebezpieczne zakrêty Z Bondar do Nowosad przez Lewkowo Nowe, Plantê i Narewkê prowadzi droga wojewódzka. Jest ona szczególnie niebezpieczna dla ruchu drogowego na odcinku z Planty do Narewki. Za Plant¹ s¹ trzy zakrêty. Tu drzewa i krzewy w rowach i na skarpach drogi ograniczaj¹ widocznoœæ kierowcom. Tego odcinka drogi nie odkrzaczano od wielu lat. Podobnie jest we wsi Grodzisk ko³o Narewki. Podlaski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich powinien powycinaæ krzewy z poboczy tej drogi na terenie gminy Narewka. Bezpieczeñstwo przede wszystkim! (jc) Nasze interwencje Remontu daszku nie widaæ Pamiêtna noc z 22 na 23 stycznia 1863 roku sta³a siê pocz¹tkiem wybuchu zbrojnego zrywu niepodleg³oœciowego, ale co nale y podkreœliæ, noc ta ziœci³a marzenia i d¹ enia tej czêœci ówczesnego spo³eczeñstwa, która wbrew wszystkiemu powiedzia³a,,nie moskiewskiej hañbie, niewoli i upodleniu. Ró norodny by³ przebieg i obszar dzia³añ powstañczych w ca³ej Rzeczypospolitej. Warto jednak pamiêtaæ, i w tym czasie obszar powiatu bielskiego, wchodz¹cy w sk³ad Guberni Grodzieñskiej, z miastem Bielsk Podlaski jako siedzib¹ naczelnika wojennego, zarówno w dzia³aniach bitewnych jak i póÿniejszych niekoñcz¹cych siê kator niczych represjach sta³ siê szczególn¹ aren¹ przeœladowañ i walk powstañczych. dzi: Odpowiadaj¹c na pana radnego interpelacjê zg³oszon¹ na sesji Rady Gminy Narewka w czerwcu 2008 roku w sprawie przeprowadzenia remontu daszku na posesji by³ej szko³y podstawowej w Lewkowie Starym uprzejmie informuje, e po uzyskaniu drewna z Lasów Pañstwowych, do czego zobowi¹za³ siê Przewodnicz¹cy Rady Gminy Narewka, natychmiast Urz¹d Gminy Narewka przyst¹pi do jego naprawy. Przewodnicz¹cy obieca³ radnemu sprawê za³atwiæ w po³owie stycznia 2009 roku, jest ju pocz¹tek lutego. S³owa nie dotrzyma³. Kiedy zatem nast¹pi remont daszku? (lew) Radny wrêcza miot³y W ubieg³ym roku w Lewkowie Nowym wybudowano piêkny chodnik. Do tego czasu mieszkañcy musieli poruszaæ siê skrajem jezdni, co nara a³o ich na niebezpieczeñstwo potr¹cenia przez licznie poruszj¹ce siê t¹ drog¹ samochody. Jak wiadomo, zim¹, po opadach œniegu, chodnik trzeba odœnie yæ. Przyk³ad da³ radny z tej miejscowoœci. On te mobilizuje swych bli szych i dalszych s¹siadów. Niektórzy nie posiadali bardzo przydatnych, a ju zapomnianych, brzozowych miote³. Jak dotychczas w akcji odsnie ania nizawodni s¹: Lidia Koz³owska, Szymon Charkiewicz, Lidia Golubowska, Miros³awa i Jan Stoccy, Eugenia i Eugeniusz Smolscy, Miko³aj awreszuk (so³tys), Teresa Sakowicz i Olga Maksymiuk. Warto dodaæ, e wszyscy wymienieni mieszkañcy Lewkowa Nowego czytaj¹ ka dy numer Wieœci Podlaskich. Mieszkañcy Lewkowa Starego i Narewki weÿcie z nich przyk³ad i zadbajcie o bezpieczeñstwo pieszych, odœnie aj¹c chodniki obok swoich posesji. Radny Jan Bank Spó³dzielczy w Brañsku laureatem kolejnego konkursu Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Amerykañsk¹ Fundacj¹ Doradztwa dla Ma³ych Przedsiêbiorstw, przeprowadzi³y X, jubileuszow¹ edycjê konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców. Tegoroczna edycja odby³a siê pod has³em Innowacyjna gospodarka nowy rynek finansowania MSP. Rywalizowano przez dwa etapy. Decyzjê o przyznaniu nagród podjêto w oparciu o ocenê audytorów, badania opinii klientów oraz badania pracy doradców bankowoœci MSP. 30 stycznia br. mia³a miejsce w Warszawie Gala. Nagrodzono zwyciêzców X edycji konkursu. Bankowi Spó³dzielczemu w Brañsku przypad³ tytu³ Laureata Konkursu wraz ze Statuetk¹ oraz Go- d³em Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców z 7 Z³otymi Gwiazdami za nieustanne poszukiwanie najlepszych rozwi¹zañ i wzorców wspó³pracy z sektorem MSP z zachowaniem najwy szych standardów obs³ugi klienta biznesowego, wprowadzenie innowacyjnych rozwi¹zañ zarówno w ofercie kierowanej do MSP, jak i wewn¹trz Banku oraz wzorow¹ wspó³pracê ze œrodowiskiem lokalnym. Galeria nagród i wyró nieñ brañskiego Banku Spó³dzielczego z roku na rok powiêksza siê. Jest to zas³uga kieruj¹cej nim Prezes Pani Zdzis³awy Maksymiuk i wszystkich pracowników. (ima) Od redakcji: Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów. Cie³uszecki zaprasza do rywalizacji ph W mojej wsi odœnie one chodniki. Najaktywniejszym obiecuje ufundowaæ nagrody oryginalne, rêcznie wykonane brzozowe miot³y, niezast¹pione zarówno zim¹ jak i latem. Niektórzy ju takie miot³y otrzymali. (lew) W 146 rocznicê Powstania Styczniowego W 146 rocznicê warto, abyœmy przynajmniej zasygnalizowali jaki by³ ówczesny klimat tamtych czasów i kontekst zmagañ naszych przodków. Dobrze zobrazuje nam to przemówienie carskiego genera³a Haneckiego w trakcie wprowadzania na urz¹d nowego naczelnika wojennego powiatu Bielsk Podlaski - pu³kownika Borejszy. W tym miejscu przytaczam fragment powieœci z,,czarnej Ksiêgi moskiewskie na Litwie rz¹dy w W³adys³awa Czaplickiego, niestety, od I - go wydania w 1869 r. nigdy nie wznawianej, a odnosz¹cej siê w g³ównej mierze do dziejów powstania na ziemi podlaskiej. Gdy zebrali siê wszyscy, ukaza³ siê jenera³ Haneckoj w asystencji nowego wojennego naczelnika Borejszy. I g³osem szalonego, albo pijaka nastêpuj¹cemi po moskiewsku do zgromadzonych odezwa³ siê krzyki:,,co za niegodziwy, co za pod³y naród zamieszkuje te strony! Œmie buntowaæ siê przeciwko Œwiêtej Rosyi; œmie nazywaæ siê polskim i tê ziemiê uwa aæ za polsk¹! Có za pod³oœæ! Co za nikczemnoœæ i bezczelnoœæ! Wiedzcie! wiedzcie, e tu nie ma ani jednej piêdzi ziemi, która by nie by³a nabyta œwiêt¹ rusk¹ krwi¹! Nastêpnie zwracaj¹c siê do Borejszy, tak dalej krzycza³:,, U yæ wszelkich najsro szych œrodków na wytêpienie choæby najmniejszego tylko zarodku polszczyzny, i sobaczego katolicyzmu istniej¹cego miedzy tymi niegodziwcami, których zaprawdê sam nie wiem jak nazwaæ? Spodziewam siê, doda³ ciszej, nachylaj¹c siê do Borejszy spodziewam siê i mam mocne przekonanie, e w tym wzglêdzie dopomo esz mi pu³kowniku ca³emi si³ami? Od 18 wrzeœnia 1863 roku, czyli od przybycia pu³kownika gwardii Borejszy, a by³ to ju na naszych ziemiach schy³ek dzia³añ na polach bitewnych, zaczê³a siê gehenna Narodu. Moskiewscy oprawcy wykonywali rozkazy jeszcze gorliwiej nawet od tego, czego oczekiwali od nich carscy genera³owie i sam Imperator. W 2013 roku obchodziæ bêdziemy 150 rocznicê wybuchu Powstania Styczniowego. Bior¹c pod uwagê, i ostatnie znaczniejsze rocznicowe uroczystoœci odby³y siê w okresie miêdzywojennym i to, w 70 rocznicê w 1933 roku, za spraw¹ marsza³ka Józefa Pi³sudskiego wielkiego adoratora zrywu powstañczego 1863 roku. To wspó³czesny czas i okolicznoœci obecnej wolnoœci oraz poszukiwania naszej to samoœci, czyli Ÿróde³ patriotyzmu zobowi¹zuj¹ nas do prze ycia godnie tej przysz³ej rocznicy. Wbrew pozorom, bior¹c pod uwagê iloœæ przedsiêwziêæ do realizacji, czasu jest niewiele. Mam nadziejê, e redakcja,,wieœci Podlaskich z przyjemnoœci¹ bêdzie wspó³uczestniczyæ w powo- ³aniu Komitetu Organizacyjnego obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. A przed komitetem stoi ambitne zadanie uczczenia tablicami pami¹tkowymi wielu miejsc w naszych wsiach, zaœciankach, miastach i miasteczkach zwi¹zanych z 1863 rokiem. Cd. str. 8 6 Wieœci Podlaskie

7 1 lutego odby³ siê mecz pomiêdzy SSUKS- em Suwa³ki a LUKS TL ubr Bia³owie a. Na proœbê zespo³u z Bia³owie y spotkanie zosta³o rozegrane tydzieñ wczeœniej, ni to by³o zaplanowane. LUKS pojecha³ do Suwa³k w okrojonym sk³adzie. Wolne dostali C. Szyku³a, J. Janiel i R. Gontar, natomiast K. Furmanek i W. Lisicki nadal lecz¹ kontuzje. Mimo tego mecz zakoñczy³ siê ³atwym zwyciêstwem goœci. M³odzi zawodnicy z Suwa³k nie postawili trudnych warunków swoim przeciwnikom. Pope³nili masê w³asnych b³êdów, przede wszystkim w przyjêciu i ataku. Pozwoli³o to ubrowi przez ca³y czas kontrolowaæ grê, która zreszt¹ nie by³a zbyt porywaj¹ca. Najlepszym w dru ynie goœci by³ zdecydowanie P. Androsiuk. SSUKS Suwa³ki- LUKS TL ubr Bia³owie a 0-3 (18:25, 11:25, 14:25) SSUKS: Grudziñski, Dzikielewski, Krupowicz, M. Waszkiewicz.,K. Waszkiewicz, Matyszkiel oraz Bielecki (libero). Trener: T. Jasiñski. ubr: Rubiel, Ma³achowski, Androsiuk, Werkowski, Ochryciuk, Gabiec oraz Biendar (libero), M. Gutowski, Orzechowski. Trener: W. Gutowski. (MG) SPORT Zwyciêstwo ubra Bia³owie a Zarz¹d Województwa Podlaskiego informuje, i Jubileusz bielskiego samorz¹du powiatowego Radni trzech kadencji: 1.Bazyli Leszczyñski 2.Zdzis³aw Tworkowski 3.Marek Malinowski 4.Jerzy Iwañczuk 5.Roch Andrzej Charyton Radni dwóch kadencji: 1.Snarski S³awomir Jerzy 2.Bo ko Piotr 3.Ba³³o Miros³aw 4.Szpakowski Zbigniew Jan 5.Buszko Helena 6.Czarniawski Jan 7.Go³¹biecki Aleksander 8.Ignatiuk Jerzy 9.Jagie³³o W³adys³aw 10.Krzemieñ Kazimierz 11.Kuprianiuk-Daniluk Zinaida 12. ukaszewicz Marek Antoni 13. ukaszuk Sergiusz 14.Wielanowski Tadeusz Radni jednej kadencji: 1.Anusiewicz Ryszard Wyró nieni Radni 2.Brzana Józef 3.Burzyñski Aleksy 4.Charyton Stanis³aw 5.Gliwa Walenty 6.Grabowski Henryk 7.Grotowicz Bo ena 8.Jaworowski Krzysztof 9.Kad³ubowski Miko³aj 10.Karpiesiuk Edward 11. êczycki Adam Miron 12.Maksymiuk Wojciech 13.Marczuk S³awomir 14.Pawluczuk W³odzimierz 15.Postêpski Jan 16.Puchalski Daniel 17.Radkiewicz Jan 18.Rajecka Raisa 19.Stepaniuk Jan 20.Syczewski Leon 21.Sysu³a Witold 22.Turkowicz Antonina 23.Tymoszewicz Eugeniusz 24.Warmijak Krzysztof 25.Wróblewski Bogdan - Skarbnik powiatu Pani Bo ena Zwoliñska do 27 lutego bie ¹cego roku mo na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium sportowego Marsza³ka Województwa Podlaskiego zawodnikom osi¹gaj¹cym wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym. Podstawowymi kryteriami s¹ m.in. uprawianie dyscypliny olimpijskiej lub dyscypliny objêtej systemem wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie y, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu oraz zajêcie miejsca od I do VI w Mistrzostwach Œwiata lub Europy lub miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski Seniorów, M³odzie owych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów M³odszych. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wyst¹piæ mog¹: Prezes Okrêgowego Zwi¹zku Sportowego, Prezes Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Sportowego, Stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej z terenu województwa podlaskiego. Wniosek mo na pobraæ z portalu lub w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego przy ul. Wyszyñskiego 1 w Bia³ysmtoku, w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ pod numerem telefonu (tel ) lub w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyñskiego 1, Bia³ystok p. 324 Jacek Piorunek Cz³onek Zarz¹du Województwa Podlaskiego Samorz¹d na pó³metku Cd. ze str. 3 nieÿle oceniany przez pacjentów. Niektóre oddzia³y szpitala, np. chirurgia, ortopedia, po³o nictwo maj¹ pacjentów z s¹siednich powiatów, a nawet z Bia³egostoku. W okresie, kiedy s³u ba zdrowia jest oceniana bardzo krytycznie to jest ogromy sukces i nie waham siê przed stwierdzeniem, e hajnowski szpital jest w tej chwili wizytówk¹ samorz¹du powiatowego. Jak ju wczeœniej mówi³em jest to zas³uga kierownictwa i ca³ej za³ogi, która w pewnych momentach potrafi³a nawet wyrzec siê podwy ek aby szpital móg³ wyjœæ z impasu. - A jaka by³a w tym sukcesie rola samorz¹du powiatowego? - Moim zdaniem, bardzo skromna, po prostu wspomagaliœmy, na ile mogliœmy, rozwój oddzia³ów SP ZOZ, chocia nie wiem czy w ostatecznym rachunku nam siê to op³aci. Mo e byæ bowiem i tak, e szpitale, które siê bez opamiêtania zad³u- a³y zostan¹ odd³u one, a te które dobrze i ekonomicznie funkcjonowa³y po prostu na tym strac¹. - Na zakoñczenie naszej rozmowy proszê jeszcze o poinformowanie mieszkañców powiatu, jakie drogi powiatowe uda³o siê w okresie minionych dwóch lat wybudowaæ i jakie s¹ plany na rok bie ¹cy? - Jerzy Sirak, wicestarosta hajnowski - W tym okresie zmodernizowano 16,5 km dróg powiatowych: Rakowicze Czy e, droga wojewódzka nr 685 Wasilkowo, Czy e Lady, Dubiny Bielszczyzna, Narew Planty, osinka Kutowa, Podlewkowie Ochrymy, droga wojewódzka nr 693 Gruzka, Istok Witowo,, ulica Batorego w Hajnówce oraz ulice w Masiewie i Hukowiczach. Plebiscyty sportowe Wieœci Wybieramy Najpopularniejszego Sportowca Gminy Po raz drugi na terenie powiatu hajnowskiego a po raz pi¹ty na terenie powiatu bielskiego wybieramy najpopularniejszego sportowca w poszczególnych gminach. G³osowanie rozpoczynamy 15 lutego i trwaæ ono bêdzie do 5 marca br. Ka dy czytelnik Wieœci mo e oddaæ swój g³os na wybranego sportowca na stronie plebiscyt. Po wyborze najpopularniejszego sporowca gminy rozpoczniemy g³osowanie na najpopularniejszych sportowców i trenerów w poszczególnych powiatach. Zapraszamy do g³osowania. Redakcja Zosta³y wyremontowane chodniki w Czeremsze, Lewkowie Starym i Lewkowie Nowym oraz wybudowano nowe w osince i w Hajnówce przy ul. Wrzosowej o ³¹cznej d³ugoœci 3022 metrów. Inwestycje te zosta³y zrealizowane przy 50 proc. zaanga owaniu finansowym ze strony samorz¹dów gminnych. Ulica Batorego w Hajnówce zosta³a dokoñczona z wykorzystaniem œrodków unijnych, natomiast modernizacjê drogi we wsi Istok i budowê chodnika w osince dofinansowali równie mieszkañcy tych wsi. W drogach powiatowych (ul. Fabryczna i ul. Stawiszcze) w Czeremsze i ul. Mickiewicza w Narewce wykonano kanalizacjê deszczow¹, a w ul. Kolejowej w Bia³owie y - przebudowano. Niezale nie od widocznych dzia³añ inwestycyjnych przygotowane zosta³y dokumentacje techniczne i geodezyjne do realizacji inwestycji drogowych w przysz³ych latach. Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³: Wies³aw S. Soko³owski. Wieœci Podlaskie 7

8 Harcerstwo by³o Jego wielk¹ twórcz¹ pasj¹ W dniu 28 stycznia, w wieku 83 lat, na Wieczn¹ Wartê odszed³ harcmistrz Stanis³aw Miller, wielki patriota i spo³ecznik, M¹, Ojciec i Dziadek, od 1958 r., wspó³organizator, a od III Zjazdu tak e niezwykle rzetelny ksiêgowy i wspó³organizator Zjazdów Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki w Bielsku Podlaskim. Stanis³aw Miller, bielszczanin, urodzi³ siê w Czêstochowie, 17 maja 1926r. Stanis³aw ju w szkole powszechnej zwi¹za³ siê harcerstwem. W szkole œredniej, 10 wrzeœnia 1944 r. wst¹pi³ do dru yny Janka Sielickiego, harcerza Rzeczypospolitej, która zachowa³a przedwojenn¹ nazwê Romualda Traugutta. Jego cztero zastêpowa dru yna w budynku szko³y przy ul. Mickiewicza, 7 stycznia 1945 r., na flagê narodow¹, z³o y³a przyrzeczenie harcerskie. Zosta³ M³odzikiem. Wraz z kolegami w mundurze uszytym z munduru nabytego od o³nierza radzieckiego dumnie uczestniczy³ w Zlocie harcerskim w miejscowoœci Ruciane. W³¹czy³ siê wraz profesorami i m³odzie ¹ w odgruzowywanie wysadzonej przez Niemców szko³y i organizacjê zbrojnego podziemia. Zdobywa³ kolejne stopnie harcerskie. Boleœnie prze- y³ œmieræ Jurka Haneczko, braci Maciaszków i Tadeusza Œmigielskiego, którzy w walce o woln¹ Polskê z³o yli daninê krwi. Rok szkolny 1946/47 by³ bardzo wa ny dla Niego ze wzglêdu na powo³an¹ w szkole III M³odzie ow¹ Dru- ynê Harcersk¹ im. W³adys³a- Po yczki - minimum formalnoœci: bez zaœwiadczeñ, porêczycieli, BIK. Oprocentowanie 7,08% rocznie! Bia³ystok 085/ wa Sikorskiego o specjalnoœci stra ackiej i maturê. Stanis³aw w³¹czy³ siê do zbierania funduszy na sztandar. W zwi¹zku z powo³aniem 23 wrzeœnia 1947 r., do wojska zakoñczy³ pobyt w dru ynie. W tym te roku Stanis³aw w koœciele Narodzenia NMP i œw. Miko³aja zawar³ zwi¹zek ma³ eñski z Apoloni¹ NiedŸwiedzk¹. Wraz z on¹ wychowa³ dwoje dzieci: syna Jerzego i córkê El bietê. Doczeka³ czwórki wnuków. Boleœnie prze y³ rozwi¹zanie 1 lutego 1949 r. harcerstwa w szkole, które by³o jego wielk¹ twórcz¹ pasj¹. Liczy³ na jego odrodzenie i przysz³¹ wspó³pracê instruktorsk¹. Dlatego te pracuj¹c w Urzêdzie Finansowym na etacie rewidenta ksiêgowego, po ZjeŸdzie ódzkim w 1956 r., przyj¹³ zaproszenie phm Franciszka Becza i Wies³awa Falkowskiego zmierzaj¹ce do odradzania bielskich dru yn. By³ wieloletnim komendantem obozów i biwaków. Troszczy³ siê o to, aby m³odzie mog³a spe³niaæ praktyki religijne. Pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej. Z pracy w harcerstwie odszed³ w 1959 roku, kiedy to nasili³y siê naciski na organizacjê ze strony w³adz. Jako senior Stanis³aw powróci³ do harcerstwa w latach dziewiêædziesi¹tych. W 1993 r. na VI ZjeŸdzie Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki, wraz z Januszem Domañskim i kilkoma dzia- ³aczami harcerstwa przyby³ymi na Zjazd, na czele z ks. hm Kazimierzem Ku³akowskim, profesorem AWSD w Bia- ³ymstoku, podj¹³ próbê reaktywowania harcerstwa w I Liceum. W zlotach, spotkaniach, harcerskich kominkach, uroczystoœciach religijno patriotycznych, obchodach 80. rocznicy harcerstwa na ziemi bielskiej, w spotkaniach op³atkowych organizowanych z ks. biskupem Antonim Dydyczem w Drohiczynie, a tak e w Pañstwowej Szkole Muzycznej w dniu 14 listopada 2008 r., podczas koncertu, poœwieconego m. in. harcerstwu uczestniczy³ w harcerskim mundurze. 28 stycznia, w kaplicy na cmentarzu parafialnym, mszê œw. wraz z ks. Marianem Wyszkowskim, proboszczem parafii Mi³osierdzia Bo ego, sprawowa³ harcmistrz ks. Piotr Jurczak, kapelan bielskiego harcerstwa, prefekt z Hajnówki. W ceremonii pogrzebowej uczestniczy³ sztandar szko³y I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki i sztandar harcerski III MDH im. Sikorskiego - szczególnie drogi Stanis³awowi. Za wiernoœæ w realizowaniu harcerskiej idei Bóg, Honor, Ojczyzna podziêkowa³ Stanis³awowi Tadeusz Szereszewski. (szet) WIEŒCI PODLASKIE - Niezale ne Pismo Lokalne Wydawca: Agencja Gospodarcza Wspó³praca spó³ka z o.o., Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 3, Prezes: Wies³awa ywolewska. tel , , Twój grosz mo e daæ mi nowe ycie Nazywam siê Patrycja Œli ewska, mam zaledwie 7 lat. Od 3 lat zmagam siê z ciê k¹ chorob¹ nowotworow¹ - ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹. Jestem przygotowywana do przeszczepu szpiku kostnego dawc¹ bêdzie mój brat ukasz. Do osi¹gniêcia sukcesu w walce z chorob¹ potrzebujemy, nie tylko si³y ducha, ale te doœæ znacznych zasobów pieniê nych. Dlatego te bardzo proszê wszystkich ludzi wielkiego serca o wspomo enie nas w tej walce. Ka - dy kto zechce nas wesprzeæ, mo e pomóc wp³acaj¹c ka d¹ z³otówkê na konto organizacji po ytku publicznego na adres: SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PA- LIATYWNEJ Nr konta: z tytu³em wp³aty dla Patrycji Œli ewskiej. Mo na tak e pomóc mi poprzez przekazanie 1% nale nego podatku. Wype³niaj¹c PIT, nale y wpisaæ: w pozycji 124: SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ w pozycji 125: Numer KRS w pozycji 126: kwotê w pozycji 128: DLA PATRYCJI ŒLI EWSKIEJ Za okazan¹ pomoc, Dziêkujê!!! Patrycja i rodzice Podziel siê z potrzebuj¹cymi Zbli a siê okres sk³adania zeznañ podatkowych. To czas, kiedy podejmujemy równie decyzjê dla kogo przeznaczymy 1 proc z naszego podatku. Jedn¹ z organizacji po ytku publicznego, któr¹ mo emy obdarowaæ jest Podlaski Okrêg Polskiego Zwi¹zku Niewidomych. Okrêg Podlaski powo³ano do ycia w 1951 r, aktualnie skupia on ponad 2000 cz³onków z terenu województwa, w tym 150 dzieci. Jest jedyn¹ organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê rehabilitacj¹ zdrowotn¹, spo³eczn¹ oraz zawodow¹ osób niewidomych. Jeœli nasi czytelnicy zechc¹ wspomóc 1 proc. swego podatku tê organizacjê wystarczy, e w zeznaniu podatkowym za 2008 rok wpisz¹ nazwê Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Podlaski oraz nr KRS (jc) W 146 rocznicê Powstania Styczniowego Cd. ze str. 6 Ponadto nale a³oby poprowadziæ szereg prac badawczych, kwerend w archiwach, aby zlokalizowaæ miejsca pobojowisk. Przygotowaæ okolicznoœciowe opracowanie wraz z programem edukacyjnym dla szkó³ oraz realizacj¹ filmu edukacyjnego. Wierzê, i niezliczeni potomkowie powstañców Zespó³ redaguj¹cy: Redaktor Naczelny: Z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Cie³uszecki, Ryszard Œwierczewski, Redaktor: Wies³aw Soko³owski /tel. kom /. Stale wspó³pracuj¹: Jerzy Gabrysiak, Robert Gromiñski, Jerzy Iwañczuk, Teresa Modzelewska, Zbigniew Podlaski, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski, Jerzy Tartak roku, yj¹cych na tej Ziemi- wywodz¹cych siê z tej Ziemii, a tak e Ci, którzy uwa aj¹, e swego dzisiejszego miejsca w naszym narodzie, w ca³ej Europie nie da siê zrozumieæ bez odniesienia do tamtych wydarzeñ zapocz¹tkowanych w Noc Styczniow¹ do³¹cz¹ do tej zacnej inicjatywy. Wszystkich chêtnych zapraszam do realizacji przedsiêwziêcia maj¹cego na celu powo³anie Komitetu Organizacyjnego obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Bli szych informacji mo na zasiêgn¹æ w Redakcji Wieœci Podlaskich, które bêd¹ te ukazywaæ siê w tej Gazecie. Krzysztof To³wiñski Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Druk: Drukarnia w Ignatkach, Ignatki 40/2, Kleosin ISSN Wieœci Podlaskie

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy Protokół z dnia 28 marca 2014r. Z odbytego wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i Komisji Porządku Publicznego.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r.

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r. POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegajacego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

1 9-2 2. 0 6. 2 0 1 4 M I C H A Ł O W O

1 9-2 2. 0 6. 2 0 1 4 M I C H A Ł O W O R E G U L A M I N X I V G R A N D P R I X P O L S K I I N D Y W I D U A L N E M I S T R Z O S T W A P O L S K I K L U B O W E M I S T R Z O S T W A P O L S K I D R U Ż Y N O W Y I I N D Y W I D U A L N

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku. P R O T O K Ó Ł NR 45/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2011 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo