Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt"

Transkrypt

1 Rok XI, Nr 3-4 ( ) r. cena 1,50 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - Jubileusz bielskiego samorz¹du powiatowego Noworoczne spotkania Starosty Bielskiego z przedstawicielami urzêdów, organizacji pozarz¹dowych i przedsiêbiorstw zbieg³o siê z dziesi¹t¹ rocznic¹ reaktywowania powiatów. Na spotkanie, które odbywa³o siê w Zespole Szkó³ nr 4 przyby³o bardzo wiele osób. Zebranych powita³, znany nie tylko w powiecie lecz w kraju i poza jego granicami, zespó³ pieœni i tañca Podlaskie Kuku³ki wizytówka gospodarzy spotkania. Jego wystêp przyjêto gor¹cym aplauzem. Wœród licznie zebranych goœci znaleÿli siê parlamentarzyœci: Jaros³aw Matwiejuk i Robert Tyszkiewicz, Wojewoda Podlaski Maciej ywno, duchowni trzech wyznañ na czele z biskupem drochiczyñskim Antonim Pacyfikiem Dydyczem, biskupem siemiatyckim Jerzym, który reprezentowa³ metroplitê arcybiskupa Sawê oraz pastorem ks. Konstantym Jakoniukiem. Przyby³ tak e Micha³ Aleksiejczyk - konsul Republiki Bia³oruœ w Bia³ymstoku, Podlaski Kurator Oœwiaty Jerzy Kiszkiel, starostowie s¹siaduj¹cych powiatów, wójtowie gmin i radni Rady Powiatu trzech kadencji. W okolicznoœciowym wyst¹pieniu Starosta Bielski S³awomir Jerzy Snarski przedstawi³ rys historyczny i dokonania dziesiêciolecia. Jestem przekonany powiedzia³ e powiat bielski mia³ szczêœcie do ludzi, do ich aktywnoœci przenikliwoœci i pracowitoœci. Dlatego jestem dumny, e przez szeœæ lat mogê kierowaæ Zarz¹dem Powiatu. O powiecie zaczyna siê mówiæ ju w 1379 roku. W XIX wieku funkcjê starosty bielskiego pe³ni³ Jan Klemens Branicki, a jego ona Izabela zas³u y³a siê bardzo dla powiatu bielskiego, m.in. przyczyni³a siê do powstania ratusza. W 1843 roku powiat bielski obejmowa³ osiem miast, w tym Bielsk, Brañsk, Dubicze, Kleszczele, Mielnik, Narew, 5 miasteczek, m.in. Boæki i Siemiatycze, 15 gmin, 544 wsi. Zamieszkiwa³o go 6 tysiêcy mieszkañców. Po drugiej wojnie œwiatowej powiat bielski liczy³ 151 tys. mieszkañców, by³ du ym oœrodkiem gospodarczym i kulturalnym. Na pocz¹tku lat 50 wydzielono z niego najpierw powiat hajnowski, a póÿniej siemiatycki. Obecnie powiat bielski obejmuje 2 miasta, 6 gmin i prawie 60 tys. mieszkañców; nadal te spe³nia wiele funkcji ponadregionalnych. W I kadencji Rada Powiatu sk³ada³a siê 30 radnych; przewodnicz¹c¹ Rady by³a Bo ena Grotowicz. Zarz¹dem powiatu kierowa³ starosta Marek Antoni ukaszewicz, a wicestarost¹ by³ Ryszard Anusiewicz.. Pocz¹wszy od drugiej kadencji Rada powiatu sk³ada siê z 19 radnych. Przewodnicz¹cym Rady Powiatu II kadencji by³ W³adys³aw Jagie³³o, obecnie tê funkcjê pe³ni Adam Miron eczycki. Zarz¹dem powiatu ju drug¹ kadencjê kieruj¹: Starosta S³awomir Jerzy Snarski i wicestarosta Piotr Bo ko. 5 radnych pe³ni sw¹ funkcjê trzeci¹ kadencjê, 14 drug¹ kadencjê. Wszyscy radni trzech kadencji otrzymali pami¹tkowe statuetki (nazwiska wyró nionych podajemy na str. 7) Wyró niono nimi tak- e ksiê y i zas³u onych dla powiatu przedsiêbiorców. (wss) Od redakcji: W nastêpnym numerze zamieœcimy rozmowê ze Starost¹ Bielskim obrazuj¹c¹ osi¹gniêcia minionych dziesiêciu lat. Samorz¹d na pó³metku - W paÿdzierniku ub. roku minê³y dwa lata trzeciej kadencji samorz¹du powiatowego. Jakie zamierzenia uda³o siê w tym okresie zrealizowaæ? - W³odzimierz Pietroczuk Starosta Hajnowski Miniona po- ³owa kadencji by³a okresem specyficznym, pozbawionym mo liwoœci pozyskiwania œrodków unijnych. Dopiero pod koniec ubieg³ego roku zosta³y podjête pierwsze decyzje dotycz¹ce podzia³u tych œrodków. W naszym powiecie dofinansowano projekt SP ZOZ na zakup wyposa enia, inne projekty inwestycyjne oczekuj¹ na swoj¹ kolej. Z tego te powodu zewnêtrzny obserwator móg³by powiedzieæ, e nic siê w powiecie nie dzia³o. Nie jest to oczywiœcie prawda albowiem w tym czasie zakoñczyliœmy budowê ul. Batorego. To inwestycja niezwykle wa na, nie tylko dla mieszkañców miasta, ale tak e dla turystów zd¹- aj¹cych do Bia³owie y. Udoskonali³a ona uk³ad komunikacyjny i poprawi³a estetykê miasta. - Jak rozumiem, w³adze powiatu nie zasypia³y gruszek w popiele i wykorzysta³y miniony okres na przygotowanie projektów. - Opracowaliœmy i z³o yliœmy kilka projektów. M.in. projekt na modernizacjê dróg (ul. Waszkiewicza, Parkowa, Kolejowa i Olgi Gabiec) w centrum Bia³owie y. Projekt o wartoœci tys. z³ przeszed³ pomyœlnie weryfikacjê formaln¹, jednak ku naszemu zaskoczeniu nie zosta³ zakwalifikowany do realizacji. Inwestycja ta bêdzie jednak realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach tego samego programu bêdzie przebudowywana ulica Mickiewicza w Kleszczelach. Drugi wa ny projekt tym razem dla miasta - dotyczy przebudowy ul. 11-go Listopada. Jest to ulica biegn¹ca w stronê szpitala, alternatywna dla ul. Lipowej, ale tak e droga dojazdowa do Cd str. 3

2 Chór powsta³ w paÿdzierniku 2008 roku z inicjatywy El biety Laprus. Nale ¹ do niego pracownicy nadleœnictw: Bia³owie a, Hajnówka i Browsk oraz nauczyciele Zespo³u Szkó³ Leœnych w Bia³owie y. Po raz pierwszy chór wyst¹pi³ przed publicznoœci¹ 11 listopada ub. roku na uroczystej akademii poœwiêconej obchodom 90 rocznicy odzyskania niepodleg³oœci. Z kolêdami wyst¹pi³ podczas spotkania op³atkowego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku. Bra³ udzia³ w uroczystoœciach wyœwiêcenia koœcio³a katolickiego p.w. 21 i 22 stycznia s¹ to bardzo wa ne dni w roku. W tych dniach swoje œwiêto obchodz¹ dziadkowie. Doceniaj¹c ich wk³ad w wychowanie wnucz¹t, tradycj¹ lat ubieg³ych uczniowie Szko³y Podstawowej w Andryjankach przygotowali akademiê. Recytuj¹c i œpiewaj¹c wyrazili swoj¹ mi³oœæ i podkreœlili wk³ad jaki w ich wychowanie wnosz¹ dziadkowie. W tym roku to œwiêto obchodziliœmy 22 stycznia. Na tê uroczystoœæ przyby³o liczne grono babæ i BIA OWIE A BIA OWIE A BIA OWIE A Chór leœników bia³owieskich Cyryla i Metodego w Hajnówce 24 grudnia 2008 roku. 11 stycznia br. koncertowa³ w Bia³owieskim Oœrodku Kultury, a 16 stycznia wzi¹³ udzia³ w II Gminnych Prezentacjach Zespo- ³ów Kolêdniczych Gwiazda i kolêda w Narewce. Zdoby³ Grand Prix. W chórze spiewaj¹: Stanis³¹w Cwaliñski, Krzysztof Furmanek, Tomasz Ginszt, Wies³aw Komarewski, Wiktor Kostka, Wies³aw Kulbacki, Bogus³aw abêdzki, Andrzej ukasiewicz, Andrzej NiedŸwiedŸ, Bartosz Nowosadko, Wojciech Szymanowski i Krzysztof Zamojski. (jc) Zdjêcie: Portal Encyklopedia Puszcza Bia³owieska Andryjanki Kochani Dziadkowie yjcie jak najd³u ej dziadków, czêsto mieszkaj¹cych w s¹siednich gminach. Wystêpy dzieci by³y nagradzane gromkimi brawami. U niejednej babci mo na by³o zauwa yæ ³zy wzruszenia. Dzieci obdarowa- ³y swoich goœci laurkami, w³asnorêcznie przygotowanymi upominkami i ca³usami. Na goœci czeka³ tak e poczêstunek przygotowany przez rodziców. Na pewno ten dzieñ sprawi³ wszystkim obecnym wiele radoœci. Ma³gorzata Szymczuk Skandia w Bia³owie y W poniedzia³ek w Urzêdzie Gminy w Bia³owie- y podpisano umowê pomiêdzy Bia³owie ¹ i Lang Teamem dotycz¹c¹ organizacji zawodów Skandia MTB Maraton. Podpisy pod dokumentem z³o yli wójt Albert Litwinowicz oraz Czes³aw Lang. Obecni byli Nadleœniczy Wojciech Niedzielski oraz znany przed laty kolarz Jerzy Kuczko. Zawody w przecudnej Bia³owie y, która debiutuje na mapie maratonów Skandii odbêd¹ siê 2 maja 2009 roku. Trasa, któr¹ konsultowa³ w³aœnie Jerzy Kuczko prowadziæ bêdzie przez trzy Nadleœnictwa Bia³owie a, Browsk i Hajnówka. Start do wyœcigów na czterech trasach odbêdzie siê na terenie Bia³owieskiego Parku Narodowego. Do podziwiania, wiadomo lasy, lasy..., a mo e i ubry. Podczas zawodów Skandii odbêd¹ siê tak e mistrzostwa leœników w kolarskim maratonie. (Portal UGm Bia³owie a) Hajnówka Tomograf komputerowy u³atwi badania W styczniu 2009 r. Hajnowski Szpital, jako pierwsza placówka szczebla powiatowego na Podlasiu, uruchomi³ Pracowniê Tomografii Komputerowej. Bezpoœredni, ca³odobowy dostêp do tomografu komputerowego u³atwi niew¹tpliwie diagnozowanie i leczenie pacjentów Hajnowskiego Szpitala przyczyniaj¹c siê jednoczeœnie do wydatnej poprawy jakoœci œwiadczonych w placówce us³ug medycznych. Dziêki temu znikn¹ ponadto wszelkie uci¹ liwoœci i niedogod- DZIEWCZYNKA Z ZAPA KAMI w Bia³owieskim Oœrodku Kultury Powinno siê byæ dobrym, jak chleb. Jak chleb, który le y na stole, Z którego mo e ka dy kês dla siebie ukroiæ I nakarmiæ siê, kiedy jest g³odny. Œw. Albert Chmielowski Wystawienie spektaklu,,dziewczynka z zapa³kami wg Hansa Christiana Andersena - przygotowanego przez ko³o teatralne pracuj¹ce przy Bia³owieskim Oœrodku Kultury - mia³o miejsce na scenie kina ubr 11 stycznia 2009 r. Spektakl wyre yserowa³a El bieta Laprus. Scenografiê wykona³a Krystyna Dackiewicz. Wyst¹pili: dziewczynka z zapa³kami - Paulina Sakowicz, babunia - Karolina Piekacz, kobieta - Aneta Bajko, dziecko I - Zosia Zamojska, dziecko II - Ania Lewczuk, dziecko III - Klaudia Kupieñ, mê czyzna - Kuba Zamojski, mama - Urszula Sikorska, Piotruœ - Magda Orzo³ek, pani - Martyna Petruk, pan - Kuba Zamojski, osoby przy stole - Monika Witkowska i Agnieszka Wiktoruk, narrator - Marta Szymczak. M³odzi aktorzy, graj¹cy,,dziewczynkê z zapa³kami wypadli w swoich rolach znakomicie. Szczególne graj¹ca g³ówn¹ rolê Paulina Osakowicz, która musia³a opanowaæ pamiêciowo pokaÿn¹ iloœæ tekstu. Wszyscy wykonawcy podeszli do problemu dzielenia siê dobrem z drugim cz³owiekiem bardzo powa nie i starali siê zagraæ swoje role jak najpiêkniej, co doceni³a widownia oklaskami i ciep³ymi s³owami podziêkowañ. El bieta Laprus - (Portal UGm Bia³owie a) noœci zwi¹zane z transportem pacjentów wymagaj¹cych tego typu badañ do innych placówek szpitalnych. Pierwsze tygodnie funkcjonowania Pracowni potraktowane zostan¹ jako okres rozruchu, dlatego te w tym czasie badaniom tomograficznym poddawani bêd¹ wy³¹cznie pacjenci hospitalizowani w oddzia³ach szpitalnych. Osoby korzystaj¹ce z us³ug poradni specjalistycznych uzyskaj¹ pe³ny dostêp do diagnostyki TK w Hajnowskim Szpitalu od po³owy lutego br. (SPZOZ-H)... o Okr¹g³ym Stole dr. Marek Migalski, socjolog Spór o Okr¹g³y Stól uzupe³nia linie podzia- ³ów politycznych: jest prawica lewica, postkomunizm postsolidarnoœæ. Ten ostatni podzia³ w przypadku oceny wydarzeñ Okr¹g³ego Sto³u siê zatraci³ broni¹ go ludzie z ró nych stron barykady, a krytykuj¹ tylko z jednej. Byæ mo e PO uzna³a, e wchodzenie w ten spór nie przyniesie jej korzyœci. W³adys³aw Frasyniuk We Wroc³awiu jest wielkie rondo Regana i malutka ulica Kuronia, a proporcje powinny byæ odwrotne. Pomniki powinniœmy stawiaæ Wa³êsie i Jaruzelskiemu Andrzej Gwiazda Okr¹g³y Stó³ mia³ jeden cel: nie dopuœciæ spo³eczeñstwa do g³osu w sprawie zmian ustrojowych. To siê uda³o. W zamian wiele osób zrobi³o kariery polityczne i finansowe. 2 Wieœci Podlaskie

3 Z koñcem 2008r Ochotnicza Stra Po arna przy wsparciu Urzêdu Gminy Czeremcha, przyst¹pi³a do realizacji projektu Wioska Internetowa kszta³cenie na odleg³oœæ na terenach wiejskich. Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Kszta³cenia na odleg³oœæ wyposa onego w sprzêt komputerowy z dostêpem do internetu Siedzib¹ Centrum kszta³cenia jest Pañstwowa Stra Po arna Punkt w Czeremsze ul. Boczna 14. Mieœci siê tam oœrodek pe³ni¹cy rolê oœwiatowo kulturaln¹, umo liwiaj¹c¹ osobom zainteresowanym dostêp do kszta³cenia w formie on-line. Centrum Kszta³cenia jest wyposa one w nastêpuj¹cy sprzêt komputerowy: 1) 6 jednostek centralnych W styczniu bie ¹cego roku mija dziesiêæ lat od reaktywowania powiatów, które odrodzi³y siê jako drugi szczebel samorz¹dowy podzia³u kraju. Obraduj¹ca 29 stycznia XIX Sesja Rady Powiatu Hajnowskiego podjê³a uchwa³ê w sprawie zmian w bud ecie powiatu na 2009r. Dochody powiatu zwiêkszono o kwotê z³ na realizacjê projektu pn. Urozmaicenie oferty zajêæ pozalekcyjnych w szko³ach prowadzonych przez powiat hajnowski. Zasadniczym jednak powodem, dla którego Sesjê zwo³ano by³o podjêcie uchwa³ w sprawie nadania tytu³u Zas³u ony dla powiatu hajnowskiego. Radni postanowili przyznaæ ten tytu³ w czterech kategoriach: - w kategorii gospodarka tytu³ nadano Mieczys³awie Alinie Bogdanowicz i Sergiuszowi Martyniukowi; - w kategorii kultura tytu³y nadano Barbarze Kozub-Samosiuk i ks. Micha³owi Nigierewicz; - w kategorii sport ty- CZEREMCHA CZEREMCHA CZEREMCHA CENTRUM KSZTA CENIA SPOTKANIE EMERYTÓW NA ODLEG OŒÆ Zas³u eni dla powiatu tu³y nadano Jakubowi Ostapczukowi i Aleksandrowi Prokopiukowi: - w kategorii promocja i rozwój powiatu tytu³ nadano W³odzimierzowi Cimoszewiczowi. Ta ostatnia nominacja wzbudzi³a pewne kontrowersje; w¹tpliwoœci mia³ radny Michaluk, który stwierdzi³, e bêd¹c premierem W³odzimierz Cimoszewicz niewiele zrobi³ dla powiatu poza ustawieniem pomnika ubra, za który zap³aci³a poczta. W odpowiedzi wice starosta Jerzy Sirak jako przyk³ady pomocy premiera Cimoszewicza dla powiatu poda³: dokoñczenie budowy szpitala, wybudowanie oczyszczalni, powstanie Wydzia³u Zamiejscowego Politechniki Bia³ostockiej. W g³osowaniu nad t¹ kandydatur¹ dwóch radnych wstrzyma³o siê od g³osu. Wrêczenie tytu³ów odbêdzie siê 20 lutego br na uroczystym spotkaniu z okazji 10 lecia powstania powiatu. (wss) komputerów wraz z monitorami, oprogramowaniem u ytkowym oraz oprogramowaniem wspomagaj¹cym kszta³cenie, 2) urz¹dzenie wielofunkcyjne, 3) projektor multimedialny, 4) instalacjê sieciow¹, szerokopasmowy dostêp do internetu w raz z abonamentem 5) telefon VIP, 6) system alarmowy wraz z powiadomieniem 7) meble: stoliki komputerowe do 5 stanowisk - krzes³a obrotowe do 5 stanowisk - stolik komputerowy dla pracownika CK ( stanowisko serwerowi) - krzes³o obrotowe dla pracownika CK ( stanowisko serwerowi) - biurko pod urz¹dzenie wielofunkcyjne - szafka na biblioteczkê multimedialn¹ - szafa na dokumenty - wieszak. Korzystanie z Centrum Kszta³cenia jest nieodp³atne i dostosowane do potrzeb lokalnych. Serdecznie zapraszamy do korzystania. Maria Iwaniuk Czeremcha w s¹dzie 19 stycznia br odby³a siê rozprawa karna w S¹dzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim; oskar onymi s¹ nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Czeremsze. Kolejny termin rozprawy S¹d Rejonowy wyznaczy³ 12 lutego br. na godz Do sprawy wrócimy (tar) W dniu 31 stycznia br. w Gminnym Oœrodku Kultury w Czeremsze odby³o siê pierwsze w roku 2009 r. spotkanie karnawa³owe emerytów i rencistów. Organizatorem imprezy by³ Zarz¹d Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Czeremsze. W spotkaniu z w³asnym koszyczkiem uczestniczy³o oko³o 100 osób. W uroczystoœci udzia³ wziêli: Wójt Gminy Czeremcha - Pan Micha³ Wróblewski, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Czeremcha Pani Nadzieja Sulima i Sekretarz Gminy Pani Maria Iwaniuk. Uroczystoœæ otworzy³ Przewodnicz¹cy Gminnego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i In- walidów w Czeremsze Pan Józef Dubkowicz. Powita³ wszystkich zebranych, z³o- y³ yczenia noworoczne oraz oznajmi³, e w tym roku planowanych jest piêæ podobnych spotkañ dla emerytów i rencistów. Nastêpnie g³os zabrali zaproszeni goœcie. Wszyscy dziêkowali za zaproszenie i yczyli du o zdrowia, wspania³ej, weso³ej i przyjemnej zabawy. Do tañca przygrywa³ tutejszy Zespó³ SWOJAKI. Zabawa trwa³a od godz. 13 do 20 w weso³ej i przyjemnej atmosferze. Dziêkujemy serdecznie organizatorom imprezy. M. Iwaniuk STAROSTWO HAJNÓWKA Samorz¹d na pó³metku Cd. ze str. 1 Stra y Po arnej. Projekt ten, ku naszemu zmartwieniu, zosta³ odrzucony ze wzglêdów formalnych, dlatego, e udzia³ kanalizacji burzowej w ca³oœci inwestycji przekroczy³ 30 proc. jej wartoœci. Ale nie rezygnujemy z tego projektu, po poprawieniu projektu bêdziemy nadal starali siê o dofinansowanie. Na pocz¹tku bie ¹cego roku mia³ byæ wreszcie og³oszony nabór projektów do programu s¹siedztwa Polska- Bia³oruœ- Ukraina, niestety tak siê nie sta³o. Nowy termin to po³owa bie ¹cego roku. Spowoduje to, e projekty trzeba bêdzie realizowaæ w krótszym czasie, a wiêc i w³asnych œrodków trzeba bêdzie znaleÿæ wiêcej.. - W ub. roku Zespó³ Szkó³ Leœnych w Bia³owie- y przejê³o Ministerstwo Œrodowiska. Trochê to ul y bud etowi powiatu? - Szko³a zosta³a przejêta z inicjatywy Ministerstwa, samorz¹d powiaty doœæ d³ugo broni³ siê przed jej przekazaniem mimo, e by³a to doœæ droga szko³a. Rocznie dok³adaliœmy do niej nawet po 500 tys. z³otych, wiêc teraz te œrodki mo emy przeznaczy na inne cele; jednoczeœnie jednak zmniejszy³a siê nasza zdolnoœæ kredytowa poniewa bud et powiatu zosta³ pomniejszony o bud et tej szko³y. - Po wielu latach starañ uda³o siê przej¹æ liniê kolejow¹ Nieznany Bór Bia³owie a... - To jest raczej w¹tpliwy sukces. Przejêcie linii wymaga³o wprawdzie ró - nych zabiegów natury administracyjnej ale prawdziwe problemy rozpoczê³y siê po jej przejêciu. Nagle siê okaza³o, e gminy przez które linia przebiega, tj. Bia³owie- a i Hajnówka zamiast w³¹czyæ siê w proces jej zagospodarowania chc¹ na niej zarabiaæ i nie chc¹ zrezygnowaæ z podatku, który dotychczas p³aci³o im PKP. W mojej ocenie samorz¹dom tych gmin zabrak³o perspektywicznego spojrzenia, co wcale nas nie zachêca do podejmowania inicjatyw. Linia ta to nie tylko mo liwoœæ reaktywowania komunikacji kolejowej, to tak e ewentualna œcie ka rowerowa oraz teren, po którym mo na poprowadziæ gazoci¹g do Bia³owie y. Z tego wzglêdu trudno fakt ten zaliczyæ do naszych sukcesów. Sukcesem natomiast jest na pewno, zakoñczony na pó³metku kadencji, wspólny projekt polsko-bia³oruski dotycz¹cy rozwoju turystyki transgranicznej w Puszczy Bia³owieskiej. Mówiê o tym z satysfakcj¹, bo to by³ bardzo trudny projekt, pierwszy wspólny projekt polsko-bia- ³oruski. Spotkaliœmy siê z pewnymi ograniczeniami natury biurokratycznej i administracyjnej. Ró nych uregulowañ prawnych po obu stronach jest tyle, e projektuj¹c to przedsiêwziêcie, nie byliœmy w stanie wszystkiego przewidzieæ. Do sukcesów zaliczyæ te nale y powo³anie Funduszu Stypendialnego im. Simony Kossak. W tym roku korzysta z niego 26 uczniów. Najdonioœlejszym jednak sukcesem, na który zapracowa³a przede wszystkim za³oga SP ZOZ, jest fakt, i mamy szpital, który nie ma d³ugów, szpital, który jest Cd. str 7 Wieœci Podlaskie 3

4 GMINA BIELSK Z GWIAZD I KOLÊD Okres Œwi¹t Bo ego Narodzenia to czas radoœci, spotkañ rodzinnych, oczekiwania na prezenty i niespodzianki, ale te i czas œpiewania przepiêknych kolêd i pastora³ek. Aby ta piêkna tradycja nie zaginê³a wœród dzieci i m³odzie y, w Zespole Szkó³ w Augustowie zosta³ zorganizowany i przeprowadzony przez Wójta Gminy Bielsk Podlaski Raisê Rajeck¹ II Gminny Konkurs Kolêdniczy Z Gwiazd¹ i Kolêd¹. Do konkursu przyst¹pi³o 30 jednostek wykonawczych ze Szkó³ Podstawowych w: Augustowie, ubinie Koœcielnym i Chrabo³ach oraz Gimnazjum w Augustowie. Dzieci i m³odzie wyst¹pi³y w grupach wiekowych klas: 0 - III, IV VI i gimnazjum oraz w ró nych kategoriach wykonawczych, to jest: solo, duety, tercety, zespo³y i chóry. Szczególnie w m³odszych grupach wiekowych da³o siê zauwa yæ jak ogromn¹ radoœæ daje im uczestnictwo w tego typu imprezie. Dzieci bardzo starannie przygotowa³y siê do wykonania kolêd, ale te i do przygotowania strojów, w których wyst¹pi³y na konkursie. Konkurs przebiega³ w bardzo sympatycznej i mi³ej atmosferze, co przyczyni³o siê do integracji spo³ecznoœci szkolnej z terenu Gminy. Oprócz uczniów, którzy dopingowali swoich rówieœników, w spotkaniu uczestniczyli równie dyrektorzy i nauczyciele szkó³, duchowni zwi¹zani ze œrodowiskiem szkolnym, przedstawiciele samorz¹du gminnego oraz mieszkañcy wsi. Na zakoñczenie Pani Wójt Raisa Rajecka wrêczy³a uczestnikom dyplomy oraz s³odkie upominki. Miejmy nadziejê, e za rok tradycji stanie siê zadoœæ i dzieci oraz m³odzie bêd¹ znowu mog³y przyst¹piæ do kolejnej edycji konkursu kolêdniczego. 4 Wieœci Podlaskie

5 GMINA WYSZKI II Spotkanie Przedsiêbiorców i Producentów Gminy Wyszki i powiatu bielskiego W trosce o dalszy rozwój gminy wych problemach w Pronarze mówili prezesi Piotr ukowski i Sergiusz Martyniuk. UE zapowiedzia³a, e Ryszard Œwierczewski, z Podlaskiego Stowarzyszenia na rzecz Transplantologii podziêkowa³ mieszkañcom 2 lutego, blisko stu Przedsiêbiorców i Rolników uczestniczy³o w Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w spotkaniu z Ryszardem Perkowskim, Wójtem Gminy Wyszki. W spotkaniu uczestniczy³ równie Wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, Starosta bielski S³awomir Snarski, duchowni obu wyznañ, Mieczys³aw Warpechowski, Przewodnicz¹cy Rady Gminy, przedstawiciele oœwiaty i s³u b mundurowych. Spotkanie uœwietni³ program artystyczny uczniów gminnych szkó³. Gmina Wyszki jest gmin¹ o charakterze typowo rolniczym. Zajmuje powierzchniê 207 km kw. i liczy ponad 5 tys. mieszkañców. Obejmuje 59 wsi i stanowi 14,91% powierzchni powiatu Bielsk Podlaski. Znaczn¹ czêœæ gminy, t. j. 22% stanowi¹ lasy. Podstaw¹ gospodarki gminnej jest rolnictwo, w którym dominuje produkcja mleczna, trzody chlewnej, produkcja piekarniczo - zbo owa i miêsna. W gminie funkcjonuj¹ us³ugi budowlane, a tak e zak³ady z bran y drzewnej. Powoli zaczyna rozwijaæ siê dzia³alnoœæ agroturystyczna nad Narwi¹ w okolicach Samu³ek i Strabli. Na Podlasiu mo na osi¹gaæ sukcesy W sceneriê II Spotkania z Przedsiêbiorcami i Rol- nikami ( I spotkanie odby³o siê 30 stycznia 2008 r.) wprowadzi³ wójt Gminy Ryszard Perkowski, który w imieniu w³asnym i Mieczys³awa Warpechowskiego, Przewodnicz¹cego Rady Gminy oraz wspó³pracowników - Skarbnik Stanis³awy Ryczkowskiej i Zastêpcy Wójta Tadeusza Wielanowskiego powita³ Dostojnych Goœci. - Mamy okreœlone sukcesy i mamy przyjête do realizacji zadania, znamy te swoje s³abe strony - mówi³ R. Perkowski. Choæ jako gmina nie jesteœmy tygrysem, to nie jesteœmy te na koñcu poœród wielu gmin regionu. Zrealizowaliœmy w znacznym stopniu podjête przedsiêwziêcia, tak e dziêki wsparciu du ych firm, mocno ugruntowanych w powiecie nie tylko na rynku lokalnym, ale tak e, krajowym i miêdzynarodowym jak Mlekovita, Pronar, Maksbud, Bank Spó³dzielczy w Brañsku, MPO i POM Serwis. Jako gmina jesteœmy na zewn¹trz dobrze postrzegani i nie mamy adnych powodów do zmartwieñ. Jesteœmy otwarci do wspó³pracy oferuj¹c nasze bogactwo regionalno-kulturowe. Na Podlasiu mo na osi¹gaæ sukcesy w handlu, budownictwie, oœwiacie. Wiele osi¹gniêæ w dziedzinie kultury to zas³uga GO- KiS. - To dziêki niemu odbywaj¹ siê m. in.: zawody po- arniczo gaœnicze, festyny gminne, konkursy, w tym na najpiêkniejsz¹ posesjê, spotkania i okazjonalne imprezy sportowe i szkolne. Zorganizowane by³y warsztaty dziennikarskie, wizyta w Kurierze Porannym. Ewenementem gminy jest dzia³aj¹ca ju trzeci¹ kadencjê, M³odzie owa Rada Gminy. W czasie autoprezentacji Zdzis³awa Maksymiuk, prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Brañsku poinformowa³a, e Bank Spó³dzielczy w Brañsku za dobr¹ wspó³pracê w œrodowisku, innowacyjnoœæ zosta³ wyró - ny tytu³em Bank nowoczesny i przyjazny dla przedsiêbiorców. - Ka da dziedzina dzia- ³alnoœci ma zwi¹zek z ubezpieczeniami - stwierdzi³ Miros³aw Chilimoniuk, dyrektor Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ, Inspektoratu w Bielsku Podlaskim obs³uguj¹cego teren trzech powiatów. - Uratowaliœmy szpital od bankructwa finansowego i organizacyjnego, zdobyliœmy ISO i tytu³ Szpitala Przyjaznego Dziecku, certyfikat Profesjonalnej obs³ugi i dobrych us³ug ; obecnie trwa montowanie tomografu - mówi³a dyrektor szpitala Bo ena Grotowicz. O sytuacji skupu mleka w Mlekovicie, przejœcio- od 1 marca bêdzie interwencyjny skup mleka w proszku, mas³a i serów. - Nie by³oby zapewne tych osi¹gniêæ, gdyby nie wspólne dzia³ania ró nych grup zmierzaj¹ce do poszukiwania wspólnych mo liwoœci, aktywizowania siê do wspólnych dzia³añ - mówi³ starosta S³awomir Snarski. Wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski dobrze wypowiada³ siê o zak³adach w powiecie. Mówi³ o funduszach europejskich przeznaczonych dla obszarów wiejskich, programie operacyjnym województwa. Zapewnia³, e rz¹d podejmuje dzia³ania konsolidacyjne w dobie kryzysu. Apelowa³ o jakoœæ produktów. Jan Wyszkowski od 17 lat jest w³aœcicielem sklepu Rolnik w Wyszkach; wraz z on¹ prowadzi dzia³alnoœæ handlow¹ z wieloma firmami, m. in.: cementowni¹ Che³m, z Siarkopolem. Ks. Jerzy Cahrytoniuk, z perspektywy swoich 10 lat, wyrazi³ uznanie za widoczne w gminie trwa³e sukcesy, prowadzone kluby i czytelnie, a przede wszystkim dobrze funkcjonuj¹c¹ szko³ê, a w niej Izbê Pamiêci Narodowej. gminy, stra akom za oddanie 26 litrów krwi ratuj¹cej ycie i wrêczy³ Staroœcie Snarskiemu i Wójtowi Perkowskiemu okolicznoœciowe podziêkowania. Okolicznoœciowe grawertony za dotychczasow¹ wspó³pracê, bêd¹ce wyrazem podziêkowania za wspieranie licznych przedsiêwziêæ, z r¹k wójta i przewodnicz¹cego rady gminy otrzymali m.in.: S³awomir Snarski, Zdzis³awa Maksymiuk, Edward Karpiesiuk, Piotr Jana Miniuk, Sergiusz Martyniuk i proboszczowie ks. Andrzej Ulaczyk, Antoni Kunicki i Jerzy Chilimoniuk Imprezê ubarwi³y wystêpy uczniów ze szko³y w Niewinie Borowym i Topczewie. Wójt dziêkuj¹c za koncert podkreœli³, e gmina inwestuje w m³odzie, której trzeba w³aœciwie zagospodarowaæ czas wolny na si³owni czy w kawiarence internetowej. Gmina ma te sukcesy inwestycyjne, chocia by 124 km linii wodoci¹gowej, ale boryka siê z rozwi¹zaniem problemu œcieków, choæ funkcjonuje ju 10 oczyszczalni przyzagrodowych. W tym roku planujemy oddaæ 10 km dróg. Tadeusz Szereszewski Wieœci Podlaskie 5

6 Przy by³ej szkole w Lewkowie Starym znajduje siê du y zabytkowy daszek, oparty na czterech grubych sosnowych s³upach i kryty gontem. O jego remont od trzech lat zabiega radny z Lewkowa Nowego Jan Cie- ³uszecki. Uczy³ siê on w tej szkole w latach , a póÿniej pracowa³ w niej jako nauczyciel jêzyka polskiego. Daszek i brama pod nim by³y oryginaln¹ ozdob¹ szkolnej posesji. Mieszkañcy Lewkowa chc¹ aby daszek zosta³ wyremontowany zanim ca³kowicie ulegnie zniszczeniu. Gdy to nast¹pi planuj¹ ustawiæ pod nim ³aweczkê. W czerwcu 2008 r. radny z³o y³ interpelacjê. W odpowiedzi Wójt Gminy udzieli³ mu nastêpuj¹cej odpowie- NAREWKA NAREWKA Niebezpieczne zakrêty Z Bondar do Nowosad przez Lewkowo Nowe, Plantê i Narewkê prowadzi droga wojewódzka. Jest ona szczególnie niebezpieczna dla ruchu drogowego na odcinku z Planty do Narewki. Za Plant¹ s¹ trzy zakrêty. Tu drzewa i krzewy w rowach i na skarpach drogi ograniczaj¹ widocznoœæ kierowcom. Tego odcinka drogi nie odkrzaczano od wielu lat. Podobnie jest we wsi Grodzisk ko³o Narewki. Podlaski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich powinien powycinaæ krzewy z poboczy tej drogi na terenie gminy Narewka. Bezpieczeñstwo przede wszystkim! (jc) Nasze interwencje Remontu daszku nie widaæ Pamiêtna noc z 22 na 23 stycznia 1863 roku sta³a siê pocz¹tkiem wybuchu zbrojnego zrywu niepodleg³oœciowego, ale co nale y podkreœliæ, noc ta ziœci³a marzenia i d¹ enia tej czêœci ówczesnego spo³eczeñstwa, która wbrew wszystkiemu powiedzia³a,,nie moskiewskiej hañbie, niewoli i upodleniu. Ró norodny by³ przebieg i obszar dzia³añ powstañczych w ca³ej Rzeczypospolitej. Warto jednak pamiêtaæ, i w tym czasie obszar powiatu bielskiego, wchodz¹cy w sk³ad Guberni Grodzieñskiej, z miastem Bielsk Podlaski jako siedzib¹ naczelnika wojennego, zarówno w dzia³aniach bitewnych jak i póÿniejszych niekoñcz¹cych siê kator niczych represjach sta³ siê szczególn¹ aren¹ przeœladowañ i walk powstañczych. dzi: Odpowiadaj¹c na pana radnego interpelacjê zg³oszon¹ na sesji Rady Gminy Narewka w czerwcu 2008 roku w sprawie przeprowadzenia remontu daszku na posesji by³ej szko³y podstawowej w Lewkowie Starym uprzejmie informuje, e po uzyskaniu drewna z Lasów Pañstwowych, do czego zobowi¹za³ siê Przewodnicz¹cy Rady Gminy Narewka, natychmiast Urz¹d Gminy Narewka przyst¹pi do jego naprawy. Przewodnicz¹cy obieca³ radnemu sprawê za³atwiæ w po³owie stycznia 2009 roku, jest ju pocz¹tek lutego. S³owa nie dotrzyma³. Kiedy zatem nast¹pi remont daszku? (lew) Radny wrêcza miot³y W ubieg³ym roku w Lewkowie Nowym wybudowano piêkny chodnik. Do tego czasu mieszkañcy musieli poruszaæ siê skrajem jezdni, co nara a³o ich na niebezpieczeñstwo potr¹cenia przez licznie poruszj¹ce siê t¹ drog¹ samochody. Jak wiadomo, zim¹, po opadach œniegu, chodnik trzeba odœnie yæ. Przyk³ad da³ radny z tej miejscowoœci. On te mobilizuje swych bli szych i dalszych s¹siadów. Niektórzy nie posiadali bardzo przydatnych, a ju zapomnianych, brzozowych miote³. Jak dotychczas w akcji odsnie ania nizawodni s¹: Lidia Koz³owska, Szymon Charkiewicz, Lidia Golubowska, Miros³awa i Jan Stoccy, Eugenia i Eugeniusz Smolscy, Miko³aj awreszuk (so³tys), Teresa Sakowicz i Olga Maksymiuk. Warto dodaæ, e wszyscy wymienieni mieszkañcy Lewkowa Nowego czytaj¹ ka dy numer Wieœci Podlaskich. Mieszkañcy Lewkowa Starego i Narewki weÿcie z nich przyk³ad i zadbajcie o bezpieczeñstwo pieszych, odœnie aj¹c chodniki obok swoich posesji. Radny Jan Bank Spó³dzielczy w Brañsku laureatem kolejnego konkursu Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Amerykañsk¹ Fundacj¹ Doradztwa dla Ma³ych Przedsiêbiorstw, przeprowadzi³y X, jubileuszow¹ edycjê konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców. Tegoroczna edycja odby³a siê pod has³em Innowacyjna gospodarka nowy rynek finansowania MSP. Rywalizowano przez dwa etapy. Decyzjê o przyznaniu nagród podjêto w oparciu o ocenê audytorów, badania opinii klientów oraz badania pracy doradców bankowoœci MSP. 30 stycznia br. mia³a miejsce w Warszawie Gala. Nagrodzono zwyciêzców X edycji konkursu. Bankowi Spó³dzielczemu w Brañsku przypad³ tytu³ Laureata Konkursu wraz ze Statuetk¹ oraz Go- d³em Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców z 7 Z³otymi Gwiazdami za nieustanne poszukiwanie najlepszych rozwi¹zañ i wzorców wspó³pracy z sektorem MSP z zachowaniem najwy szych standardów obs³ugi klienta biznesowego, wprowadzenie innowacyjnych rozwi¹zañ zarówno w ofercie kierowanej do MSP, jak i wewn¹trz Banku oraz wzorow¹ wspó³pracê ze œrodowiskiem lokalnym. Galeria nagród i wyró nieñ brañskiego Banku Spó³dzielczego z roku na rok powiêksza siê. Jest to zas³uga kieruj¹cej nim Prezes Pani Zdzis³awy Maksymiuk i wszystkich pracowników. (ima) Od redakcji: Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów. Cie³uszecki zaprasza do rywalizacji ph W mojej wsi odœnie one chodniki. Najaktywniejszym obiecuje ufundowaæ nagrody oryginalne, rêcznie wykonane brzozowe miot³y, niezast¹pione zarówno zim¹ jak i latem. Niektórzy ju takie miot³y otrzymali. (lew) W 146 rocznicê Powstania Styczniowego W 146 rocznicê warto, abyœmy przynajmniej zasygnalizowali jaki by³ ówczesny klimat tamtych czasów i kontekst zmagañ naszych przodków. Dobrze zobrazuje nam to przemówienie carskiego genera³a Haneckiego w trakcie wprowadzania na urz¹d nowego naczelnika wojennego powiatu Bielsk Podlaski - pu³kownika Borejszy. W tym miejscu przytaczam fragment powieœci z,,czarnej Ksiêgi moskiewskie na Litwie rz¹dy w W³adys³awa Czaplickiego, niestety, od I - go wydania w 1869 r. nigdy nie wznawianej, a odnosz¹cej siê w g³ównej mierze do dziejów powstania na ziemi podlaskiej. Gdy zebrali siê wszyscy, ukaza³ siê jenera³ Haneckoj w asystencji nowego wojennego naczelnika Borejszy. I g³osem szalonego, albo pijaka nastêpuj¹cemi po moskiewsku do zgromadzonych odezwa³ siê krzyki:,,co za niegodziwy, co za pod³y naród zamieszkuje te strony! Œmie buntowaæ siê przeciwko Œwiêtej Rosyi; œmie nazywaæ siê polskim i tê ziemiê uwa aæ za polsk¹! Có za pod³oœæ! Co za nikczemnoœæ i bezczelnoœæ! Wiedzcie! wiedzcie, e tu nie ma ani jednej piêdzi ziemi, która by nie by³a nabyta œwiêt¹ rusk¹ krwi¹! Nastêpnie zwracaj¹c siê do Borejszy, tak dalej krzycza³:,, U yæ wszelkich najsro szych œrodków na wytêpienie choæby najmniejszego tylko zarodku polszczyzny, i sobaczego katolicyzmu istniej¹cego miedzy tymi niegodziwcami, których zaprawdê sam nie wiem jak nazwaæ? Spodziewam siê, doda³ ciszej, nachylaj¹c siê do Borejszy spodziewam siê i mam mocne przekonanie, e w tym wzglêdzie dopomo esz mi pu³kowniku ca³emi si³ami? Od 18 wrzeœnia 1863 roku, czyli od przybycia pu³kownika gwardii Borejszy, a by³ to ju na naszych ziemiach schy³ek dzia³añ na polach bitewnych, zaczê³a siê gehenna Narodu. Moskiewscy oprawcy wykonywali rozkazy jeszcze gorliwiej nawet od tego, czego oczekiwali od nich carscy genera³owie i sam Imperator. W 2013 roku obchodziæ bêdziemy 150 rocznicê wybuchu Powstania Styczniowego. Bior¹c pod uwagê, i ostatnie znaczniejsze rocznicowe uroczystoœci odby³y siê w okresie miêdzywojennym i to, w 70 rocznicê w 1933 roku, za spraw¹ marsza³ka Józefa Pi³sudskiego wielkiego adoratora zrywu powstañczego 1863 roku. To wspó³czesny czas i okolicznoœci obecnej wolnoœci oraz poszukiwania naszej to samoœci, czyli Ÿróde³ patriotyzmu zobowi¹zuj¹ nas do prze ycia godnie tej przysz³ej rocznicy. Wbrew pozorom, bior¹c pod uwagê iloœæ przedsiêwziêæ do realizacji, czasu jest niewiele. Mam nadziejê, e redakcja,,wieœci Podlaskich z przyjemnoœci¹ bêdzie wspó³uczestniczyæ w powo- ³aniu Komitetu Organizacyjnego obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. A przed komitetem stoi ambitne zadanie uczczenia tablicami pami¹tkowymi wielu miejsc w naszych wsiach, zaœciankach, miastach i miasteczkach zwi¹zanych z 1863 rokiem. Cd. str. 8 6 Wieœci Podlaskie

7 1 lutego odby³ siê mecz pomiêdzy SSUKS- em Suwa³ki a LUKS TL ubr Bia³owie a. Na proœbê zespo³u z Bia³owie y spotkanie zosta³o rozegrane tydzieñ wczeœniej, ni to by³o zaplanowane. LUKS pojecha³ do Suwa³k w okrojonym sk³adzie. Wolne dostali C. Szyku³a, J. Janiel i R. Gontar, natomiast K. Furmanek i W. Lisicki nadal lecz¹ kontuzje. Mimo tego mecz zakoñczy³ siê ³atwym zwyciêstwem goœci. M³odzi zawodnicy z Suwa³k nie postawili trudnych warunków swoim przeciwnikom. Pope³nili masê w³asnych b³êdów, przede wszystkim w przyjêciu i ataku. Pozwoli³o to ubrowi przez ca³y czas kontrolowaæ grê, która zreszt¹ nie by³a zbyt porywaj¹ca. Najlepszym w dru ynie goœci by³ zdecydowanie P. Androsiuk. SSUKS Suwa³ki- LUKS TL ubr Bia³owie a 0-3 (18:25, 11:25, 14:25) SSUKS: Grudziñski, Dzikielewski, Krupowicz, M. Waszkiewicz.,K. Waszkiewicz, Matyszkiel oraz Bielecki (libero). Trener: T. Jasiñski. ubr: Rubiel, Ma³achowski, Androsiuk, Werkowski, Ochryciuk, Gabiec oraz Biendar (libero), M. Gutowski, Orzechowski. Trener: W. Gutowski. (MG) SPORT Zwyciêstwo ubra Bia³owie a Zarz¹d Województwa Podlaskiego informuje, i Jubileusz bielskiego samorz¹du powiatowego Radni trzech kadencji: 1.Bazyli Leszczyñski 2.Zdzis³aw Tworkowski 3.Marek Malinowski 4.Jerzy Iwañczuk 5.Roch Andrzej Charyton Radni dwóch kadencji: 1.Snarski S³awomir Jerzy 2.Bo ko Piotr 3.Ba³³o Miros³aw 4.Szpakowski Zbigniew Jan 5.Buszko Helena 6.Czarniawski Jan 7.Go³¹biecki Aleksander 8.Ignatiuk Jerzy 9.Jagie³³o W³adys³aw 10.Krzemieñ Kazimierz 11.Kuprianiuk-Daniluk Zinaida 12. ukaszewicz Marek Antoni 13. ukaszuk Sergiusz 14.Wielanowski Tadeusz Radni jednej kadencji: 1.Anusiewicz Ryszard Wyró nieni Radni 2.Brzana Józef 3.Burzyñski Aleksy 4.Charyton Stanis³aw 5.Gliwa Walenty 6.Grabowski Henryk 7.Grotowicz Bo ena 8.Jaworowski Krzysztof 9.Kad³ubowski Miko³aj 10.Karpiesiuk Edward 11. êczycki Adam Miron 12.Maksymiuk Wojciech 13.Marczuk S³awomir 14.Pawluczuk W³odzimierz 15.Postêpski Jan 16.Puchalski Daniel 17.Radkiewicz Jan 18.Rajecka Raisa 19.Stepaniuk Jan 20.Syczewski Leon 21.Sysu³a Witold 22.Turkowicz Antonina 23.Tymoszewicz Eugeniusz 24.Warmijak Krzysztof 25.Wróblewski Bogdan - Skarbnik powiatu Pani Bo ena Zwoliñska do 27 lutego bie ¹cego roku mo na sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium sportowego Marsza³ka Województwa Podlaskiego zawodnikom osi¹gaj¹cym wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym. Podstawowymi kryteriami s¹ m.in. uprawianie dyscypliny olimpijskiej lub dyscypliny objêtej systemem wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie y, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu oraz zajêcie miejsca od I do VI w Mistrzostwach Œwiata lub Europy lub miejsca od I do III w Mistrzostwach Polski Seniorów, M³odzie owych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów M³odszych. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wyst¹piæ mog¹: Prezes Okrêgowego Zwi¹zku Sportowego, Prezes Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Sportowego, Stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej z terenu województwa podlaskiego. Wniosek mo na pobraæ z portalu lub w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego przy ul. Wyszyñskiego 1 w Bia³ysmtoku, w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ pod numerem telefonu (tel ) lub w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyñskiego 1, Bia³ystok p. 324 Jacek Piorunek Cz³onek Zarz¹du Województwa Podlaskiego Samorz¹d na pó³metku Cd. ze str. 3 nieÿle oceniany przez pacjentów. Niektóre oddzia³y szpitala, np. chirurgia, ortopedia, po³o nictwo maj¹ pacjentów z s¹siednich powiatów, a nawet z Bia³egostoku. W okresie, kiedy s³u ba zdrowia jest oceniana bardzo krytycznie to jest ogromy sukces i nie waham siê przed stwierdzeniem, e hajnowski szpital jest w tej chwili wizytówk¹ samorz¹du powiatowego. Jak ju wczeœniej mówi³em jest to zas³uga kierownictwa i ca³ej za³ogi, która w pewnych momentach potrafi³a nawet wyrzec siê podwy ek aby szpital móg³ wyjœæ z impasu. - A jaka by³a w tym sukcesie rola samorz¹du powiatowego? - Moim zdaniem, bardzo skromna, po prostu wspomagaliœmy, na ile mogliœmy, rozwój oddzia³ów SP ZOZ, chocia nie wiem czy w ostatecznym rachunku nam siê to op³aci. Mo e byæ bowiem i tak, e szpitale, które siê bez opamiêtania zad³u- a³y zostan¹ odd³u one, a te które dobrze i ekonomicznie funkcjonowa³y po prostu na tym strac¹. - Na zakoñczenie naszej rozmowy proszê jeszcze o poinformowanie mieszkañców powiatu, jakie drogi powiatowe uda³o siê w okresie minionych dwóch lat wybudowaæ i jakie s¹ plany na rok bie ¹cy? - Jerzy Sirak, wicestarosta hajnowski - W tym okresie zmodernizowano 16,5 km dróg powiatowych: Rakowicze Czy e, droga wojewódzka nr 685 Wasilkowo, Czy e Lady, Dubiny Bielszczyzna, Narew Planty, osinka Kutowa, Podlewkowie Ochrymy, droga wojewódzka nr 693 Gruzka, Istok Witowo,, ulica Batorego w Hajnówce oraz ulice w Masiewie i Hukowiczach. Plebiscyty sportowe Wieœci Wybieramy Najpopularniejszego Sportowca Gminy Po raz drugi na terenie powiatu hajnowskiego a po raz pi¹ty na terenie powiatu bielskiego wybieramy najpopularniejszego sportowca w poszczególnych gminach. G³osowanie rozpoczynamy 15 lutego i trwaæ ono bêdzie do 5 marca br. Ka dy czytelnik Wieœci mo e oddaæ swój g³os na wybranego sportowca na stronie plebiscyt. Po wyborze najpopularniejszego sporowca gminy rozpoczniemy g³osowanie na najpopularniejszych sportowców i trenerów w poszczególnych powiatach. Zapraszamy do g³osowania. Redakcja Zosta³y wyremontowane chodniki w Czeremsze, Lewkowie Starym i Lewkowie Nowym oraz wybudowano nowe w osince i w Hajnówce przy ul. Wrzosowej o ³¹cznej d³ugoœci 3022 metrów. Inwestycje te zosta³y zrealizowane przy 50 proc. zaanga owaniu finansowym ze strony samorz¹dów gminnych. Ulica Batorego w Hajnówce zosta³a dokoñczona z wykorzystaniem œrodków unijnych, natomiast modernizacjê drogi we wsi Istok i budowê chodnika w osince dofinansowali równie mieszkañcy tych wsi. W drogach powiatowych (ul. Fabryczna i ul. Stawiszcze) w Czeremsze i ul. Mickiewicza w Narewce wykonano kanalizacjê deszczow¹, a w ul. Kolejowej w Bia³owie y - przebudowano. Niezale nie od widocznych dzia³añ inwestycyjnych przygotowane zosta³y dokumentacje techniczne i geodezyjne do realizacji inwestycji drogowych w przysz³ych latach. Dziêkujê za rozmowê. Rozmawia³: Wies³aw S. Soko³owski. Wieœci Podlaskie 7

8 Harcerstwo by³o Jego wielk¹ twórcz¹ pasj¹ W dniu 28 stycznia, w wieku 83 lat, na Wieczn¹ Wartê odszed³ harcmistrz Stanis³aw Miller, wielki patriota i spo³ecznik, M¹, Ojciec i Dziadek, od 1958 r., wspó³organizator, a od III Zjazdu tak e niezwykle rzetelny ksiêgowy i wspó³organizator Zjazdów Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki w Bielsku Podlaskim. Stanis³aw Miller, bielszczanin, urodzi³ siê w Czêstochowie, 17 maja 1926r. Stanis³aw ju w szkole powszechnej zwi¹za³ siê harcerstwem. W szkole œredniej, 10 wrzeœnia 1944 r. wst¹pi³ do dru yny Janka Sielickiego, harcerza Rzeczypospolitej, która zachowa³a przedwojenn¹ nazwê Romualda Traugutta. Jego cztero zastêpowa dru yna w budynku szko³y przy ul. Mickiewicza, 7 stycznia 1945 r., na flagê narodow¹, z³o y³a przyrzeczenie harcerskie. Zosta³ M³odzikiem. Wraz z kolegami w mundurze uszytym z munduru nabytego od o³nierza radzieckiego dumnie uczestniczy³ w Zlocie harcerskim w miejscowoœci Ruciane. W³¹czy³ siê wraz profesorami i m³odzie ¹ w odgruzowywanie wysadzonej przez Niemców szko³y i organizacjê zbrojnego podziemia. Zdobywa³ kolejne stopnie harcerskie. Boleœnie prze- y³ œmieræ Jurka Haneczko, braci Maciaszków i Tadeusza Œmigielskiego, którzy w walce o woln¹ Polskê z³o yli daninê krwi. Rok szkolny 1946/47 by³ bardzo wa ny dla Niego ze wzglêdu na powo³an¹ w szkole III M³odzie ow¹ Dru- ynê Harcersk¹ im. W³adys³a- Po yczki - minimum formalnoœci: bez zaœwiadczeñ, porêczycieli, BIK. Oprocentowanie 7,08% rocznie! Bia³ystok 085/ wa Sikorskiego o specjalnoœci stra ackiej i maturê. Stanis³aw w³¹czy³ siê do zbierania funduszy na sztandar. W zwi¹zku z powo³aniem 23 wrzeœnia 1947 r., do wojska zakoñczy³ pobyt w dru ynie. W tym te roku Stanis³aw w koœciele Narodzenia NMP i œw. Miko³aja zawar³ zwi¹zek ma³ eñski z Apoloni¹ NiedŸwiedzk¹. Wraz z on¹ wychowa³ dwoje dzieci: syna Jerzego i córkê El bietê. Doczeka³ czwórki wnuków. Boleœnie prze y³ rozwi¹zanie 1 lutego 1949 r. harcerstwa w szkole, które by³o jego wielk¹ twórcz¹ pasj¹. Liczy³ na jego odrodzenie i przysz³¹ wspó³pracê instruktorsk¹. Dlatego te pracuj¹c w Urzêdzie Finansowym na etacie rewidenta ksiêgowego, po ZjeŸdzie ódzkim w 1956 r., przyj¹³ zaproszenie phm Franciszka Becza i Wies³awa Falkowskiego zmierzaj¹ce do odradzania bielskich dru yn. By³ wieloletnim komendantem obozów i biwaków. Troszczy³ siê o to, aby m³odzie mog³a spe³niaæ praktyki religijne. Pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej. Z pracy w harcerstwie odszed³ w 1959 roku, kiedy to nasili³y siê naciski na organizacjê ze strony w³adz. Jako senior Stanis³aw powróci³ do harcerstwa w latach dziewiêædziesi¹tych. W 1993 r. na VI ZjeŸdzie Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki, wraz z Januszem Domañskim i kilkoma dzia- ³aczami harcerstwa przyby³ymi na Zjazd, na czele z ks. hm Kazimierzem Ku³akowskim, profesorem AWSD w Bia- ³ymstoku, podj¹³ próbê reaktywowania harcerstwa w I Liceum. W zlotach, spotkaniach, harcerskich kominkach, uroczystoœciach religijno patriotycznych, obchodach 80. rocznicy harcerstwa na ziemi bielskiej, w spotkaniach op³atkowych organizowanych z ks. biskupem Antonim Dydyczem w Drohiczynie, a tak e w Pañstwowej Szkole Muzycznej w dniu 14 listopada 2008 r., podczas koncertu, poœwieconego m. in. harcerstwu uczestniczy³ w harcerskim mundurze. 28 stycznia, w kaplicy na cmentarzu parafialnym, mszê œw. wraz z ks. Marianem Wyszkowskim, proboszczem parafii Mi³osierdzia Bo ego, sprawowa³ harcmistrz ks. Piotr Jurczak, kapelan bielskiego harcerstwa, prefekt z Hajnówki. W ceremonii pogrzebowej uczestniczy³ sztandar szko³y I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. T. Koœciuszki i sztandar harcerski III MDH im. Sikorskiego - szczególnie drogi Stanis³awowi. Za wiernoœæ w realizowaniu harcerskiej idei Bóg, Honor, Ojczyzna podziêkowa³ Stanis³awowi Tadeusz Szereszewski. (szet) WIEŒCI PODLASKIE - Niezale ne Pismo Lokalne Wydawca: Agencja Gospodarcza Wspó³praca spó³ka z o.o., Bia³ystok, ul. Sienkiewicza 3, Prezes: Wies³awa ywolewska. tel , , Twój grosz mo e daæ mi nowe ycie Nazywam siê Patrycja Œli ewska, mam zaledwie 7 lat. Od 3 lat zmagam siê z ciê k¹ chorob¹ nowotworow¹ - ostr¹ bia³aczk¹ limfoblastyczn¹. Jestem przygotowywana do przeszczepu szpiku kostnego dawc¹ bêdzie mój brat ukasz. Do osi¹gniêcia sukcesu w walce z chorob¹ potrzebujemy, nie tylko si³y ducha, ale te doœæ znacznych zasobów pieniê nych. Dlatego te bardzo proszê wszystkich ludzi wielkiego serca o wspomo enie nas w tej walce. Ka - dy kto zechce nas wesprzeæ, mo e pomóc wp³acaj¹c ka d¹ z³otówkê na konto organizacji po ytku publicznego na adres: SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PA- LIATYWNEJ Nr konta: z tytu³em wp³aty dla Patrycji Œli ewskiej. Mo na tak e pomóc mi poprzez przekazanie 1% nale nego podatku. Wype³niaj¹c PIT, nale y wpisaæ: w pozycji 124: SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ w pozycji 125: Numer KRS w pozycji 126: kwotê w pozycji 128: DLA PATRYCJI ŒLI EWSKIEJ Za okazan¹ pomoc, Dziêkujê!!! Patrycja i rodzice Podziel siê z potrzebuj¹cymi Zbli a siê okres sk³adania zeznañ podatkowych. To czas, kiedy podejmujemy równie decyzjê dla kogo przeznaczymy 1 proc z naszego podatku. Jedn¹ z organizacji po ytku publicznego, któr¹ mo emy obdarowaæ jest Podlaski Okrêg Polskiego Zwi¹zku Niewidomych. Okrêg Podlaski powo³ano do ycia w 1951 r, aktualnie skupia on ponad 2000 cz³onków z terenu województwa, w tym 150 dzieci. Jest jedyn¹ organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê rehabilitacj¹ zdrowotn¹, spo³eczn¹ oraz zawodow¹ osób niewidomych. Jeœli nasi czytelnicy zechc¹ wspomóc 1 proc. swego podatku tê organizacjê wystarczy, e w zeznaniu podatkowym za 2008 rok wpisz¹ nazwê Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Podlaski oraz nr KRS (jc) W 146 rocznicê Powstania Styczniowego Cd. ze str. 6 Ponadto nale a³oby poprowadziæ szereg prac badawczych, kwerend w archiwach, aby zlokalizowaæ miejsca pobojowisk. Przygotowaæ okolicznoœciowe opracowanie wraz z programem edukacyjnym dla szkó³ oraz realizacj¹ filmu edukacyjnego. Wierzê, i niezliczeni potomkowie powstañców Zespó³ redaguj¹cy: Redaktor Naczelny: Z-ca Redaktora Naczelnego: Jan Cie³uszecki, Ryszard Œwierczewski, Redaktor: Wies³aw Soko³owski /tel. kom /. Stale wspó³pracuj¹: Jerzy Gabrysiak, Robert Gromiñski, Jerzy Iwañczuk, Teresa Modzelewska, Zbigniew Podlaski, Anna Stulgis, Tadeusz Szereszewski, Jerzy Tartak roku, yj¹cych na tej Ziemi- wywodz¹cych siê z tej Ziemii, a tak e Ci, którzy uwa aj¹, e swego dzisiejszego miejsca w naszym narodzie, w ca³ej Europie nie da siê zrozumieæ bez odniesienia do tamtych wydarzeñ zapocz¹tkowanych w Noc Styczniow¹ do³¹cz¹ do tej zacnej inicjatywy. Wszystkich chêtnych zapraszam do realizacji przedsiêwziêcia maj¹cego na celu powo³anie Komitetu Organizacyjnego obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Bli szych informacji mo na zasiêgn¹æ w Redakcji Wieœci Podlaskich, które bêd¹ te ukazywaæ siê w tej Gazecie. Krzysztof To³wiñski Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Druk: Drukarnia w Ignatkach, Ignatki 40/2, Kleosin ISSN Wieœci Podlaskie

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Takim wyborom mówimy: Nie!!!

Takim wyborom mówimy: Nie!!! S³awno Burzliwa komisja i sesja. Radni chcieli zlikwidowaæ przedszkola ale im to nie wysz³o na str 4 Bal charytatywny na rzecz hospicjum, na którym bawi³y siê elity powiatu. Fotoreporta na str 9 Malechowo

Bardziej szczegółowo

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo