Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL"

Transkrypt

1 PL

2 Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej imoże być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji: 6.7 PN: Copyright Symantec Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda udostępniona przez firmę Symantec Corporation dokumentacja techniczna jest chronionym prawem autorskim produktem firmy Symantec Corporation i wyłączną własnością tej firmy. BEZ GWARANCJI. Dokumentacja techniczna jest dostarczana tak jak jest i firma Symantec Corporation nie gwarantuje jej dokładności lub przydatności do określonych celów. Całkowite ryzyko związane z użytkowaniem dokumentacji technicznej lub zastosowaniem informacji w niej zawartych ponosi użytkownik. W dokumentacji mogą wystąpić niedokładności techniczne lub błędy typograficzne. Firma Symantec zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez uprzedniego powiadomienia. Żadna część niniejszej pracy nie może być reprodukowana bez pisemnej zgody udzielonej przez firmę Symantec Corporation, Stevens Creek Boulevard, Cupertino, CA Symantec, logo Symantec, Symantec Ghost, Norton Ghost, Ghost Walker, Ghost Explorer i GDisk są znakami towarowymi firmy Symantec Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. IBM, OS/2 i OS/2 Warp są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation. Novell i NetWare są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell Corporation. 3Com i EtherLink są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy 3Com Corporation. Compaq jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Compaq Corporation. Zip i Jaz są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Iomega Corporation. SuperDisk jest znakiem towarowym firmy Imation Enterprises Corporation. Nazwy innych produktów wymienione w tym podręczniku mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm i zostają niniejszym uznane. Wydrukowano w Irlandii

3 UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY SYMANTEC UWAGA: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE POSTANOWIEŃ I WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, PONIEWAŻ DOKONANIE TEGO BĘDZIE UWAŻANE ZA ZGODĘ NA ICH PRZYJĘCIE. FIRMA SYMANTEC CORPORATION ORAZ/LUB JEJ FILIE ( SYMANTEC ) UDZIELAJĄ LICENCJI NA ZAŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIKOM INDYWIDUALNYM, FIRMOM LUB JEDNOSTKOM PRAWNYM (ZWANYM DALEJ UŻYTKOWNIKIEM ), KTÓRE BĘDĄ WYKORZYSTYWAĆ OPROGRAMOWANIE, TYLKO POD WARUNKIEM, ŻE WSZYSTKIE WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ ZOSTANĄ PRZYJĘTE. JEST TO PRAWNA IWYKONALNA UMOWA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ SYMANTEC. OTWARCIE OPAKOWANIA, ZERWANIE PLOMBY, KLIKNIĘCIE PRZYCISKU ZGADZAM SIĘ LUB TAK (LUB WYRAŻENIE ZGODY ELEKTRONICZNIE W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB) LUB POBRANIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZGODĘ NA PRZYJĘCIE POSTANOWIEŃ I WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA TE POSTANOWIENIA I WARUNKI NALEŻY KLIKNĄĆ PRZYCISK NIE ZGADZAM SIĘ LUB NIE LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB WYRAZIĆ ODMOWĘ ICH PRZYJĘCIA, ZANIECHAĆ UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA I ZWRÓCIĆ CAŁY PRODUKT, WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU, DO SPRZEDAWCY W CIĄGU SZEŚĆDZIESIĘCIU (60) DNI OD DATY NABYCIA. KWOTA WYDATKOWANA NA ZAKUP ZOSTANIE ZWRÓCONA. 1. Licencja. Oprogramowanie towarzyszące tej licencji (zwane dalej Oprogramowaniem ) jest własnością firmy Symantec lub osoby, której udzielono licencji, i jest chronione prawami autorskimi. Chociaż firma Symantec zachowuje prawa własności do Oprogramowania, to nabywca po zaakceptowaniu niniejszej licencji uzyskuje określone prawa do użytkowania Oprogramowania. Niniejsza licencja obejmuje każdą wersję, wydanie lub ulepszenie Oprogramowania dostarczone użytkownikowi przez firmę Symantec. O ile nie zostało to zmienione w certyfikacie, talonie lub kluczu licencyjnym firmy Symantec (każdy z nich jest zwany Modułem licencyjnym ), towarzyszącym, poprzedzającym lub następującym po niniejszej umowie licencyjnej, prawa i obowiązki nabywcy tego Oprogramowania są następujące: Użytkownikowi wolno: A. Używać pojedynczej kopii Oprogramowania na jednym komputerze. Jeżeli niniejszej licencji towarzyszy, poprzedza ją lub następuje po niej Moduł licencyjny, można wykonać taką liczbę kopii Oprogramowania, na które firma Symantec udziela licencji, jaka została dostarczona w Module licencyjnym. Moduł licencyjny musi zawierać dowód, że użytkownik jest uprawniony do wykonywania takich kopii. B. Utworzyć jedną kopię Oprogramowania do celów archiwalnych lub skopiować Oprogramowanie na dysk twardy komputera i zachować oryginał do celów archiwalnych. C. Używać Oprogramowania w sieci pod warunkiem posiadania licencjonowanej kopii Oprogramowania dla każdego komputera mającego dostęp do Oprogramowania przez sieć. D. Po wysłaniu pisemnego zawiadomienia do firmy Symantec, przekazać Oprogramowanie na stałe innej osobie lub jednostce pod warunkiem, że żadna kopia Oprogramowania nie pozostanie u dotychczasowego użytkownika, a osoba przejmująca wyrazi zgodę na warunki niniejszej umowy. Użytkownikowi nie wolno: A. Kopiować dokumentacji dołączonej do Oprogramowania. B. Udzielać licencji, pożyczać lub wydzierżawiać żadnej części Oprogramowania, tłumaczyć, dokonywać prób odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania ani tworzyć produktów pochodnych na podstawie Oprogramowania. C. Używać poprzedniej wersji lub kopii Oprogramowania po otrzymaniu zamiennego zestawu dysków lub wersji uaktualnionej. W razie uaktualnienia Oprogramowania wszystkie kopie wersji poprzedniej muszą zostać zniszczone. D. Używać nowszej wersji oprogramowania, niż dostarczona wzałączeniu, chyba że zostało nabyte zabezpieczenie aktualizacji lub użytkownik w inny sposób uzyskał osobne prawo do używania takiej nowszej wersji. E. Używać, jeżeli Oprogramowanie zostało dostarczone na nośniku zawierającym kilka produktów firmy Symantec, jakiegokolwiek oprogramowania firmy Symantec zawartego na nośniku, w stosunku do którego nie uzyskano uprawnień w ramach Modułu licencyjnego. F. Używać oprogramowania w sposób inny niż przewiduje licencja. 2. Aktualizacje zawartości: Pewne produkty programowe firmy Symantec wykorzystują zawartości aktualizowane od czasu do czasu (produkty antywirusowe wykorzystują zaktualizowane definicje wirusów; produkty do filtrowania zawartości wykorzystują listy zaktualizowanych adresów URL; produkty typu zapory ogniowe wykorzystują zaktualizowane reguły zapór ogniowych; produkty do analizy bezpieczeństwa sieci wykorzystują zaktualizowane dane o lukach w zabezpieczeniach itd.; zbiorczo są one zwane Aktualizacjami zawartości ). Aktualizacje zawartości można otrzymywać przez cały okres, na jaki została wykupiona subskrypcja Aktualizacji zawartości dla Oprogramowania (włączając w to każdą subskrypcję dołączoną do oryginalnego zakupu Oprogramowania) lub na jaki zostało wykupione zabezpieczenie aktualizacji dla Oprogramowania, wprowadzone do umowy typu Maintenance zawierającej Aktualizacje zawartości, lub na podstawie jakiegokolwiek uzyskanego osobno prawa do otrzymywania Aktualizacji zawartości. Niniejsza licencja nie zezwala w żaden inny sposób na uzyskiwanie i używanie Aktualizacji oprogramowania.

4 3. Sześćdziesięciodniowa gwarancja zwrotu pieniędzy: Użytkownik będący oryginalnym licencjobiorcą tej kopii Oprogramowania, który z jakiegokolwiek powodu nie jest wpełni zadowolony z Oprogramowania, może w ciągu sześćdziesięciu dni od daty otrzymania Oprogramowania skontaktować się z Centrum obsługi klienta firmy Symantec lub autoryzowanym dealerem produktów firmy celem zwrotu pieniędzy. Otrzyma on pełną kwotę w wysokości ceny zakupu, pomniejszoną o koszty przesyłki zwróconego towaru i koszty manipulacyjne. 4. Gwarancja ograniczona: Firma Symantec gwarantuje, że nośniki, na których rozpowszechniane jest Oprogramowanie, będą wolne od uszkodzeń w okresie sześćdziesięciu (60) dni od daty dostawy Oprogramowania. W przypadku naruszenia warunków tej gwarancji jedyną rekompensatą będzie, zgodnie z wyborem firmy Symantec, wymiana każdego z uszkodzonych nośników zwróconych firmie w okresie gwarancji lub zwrot pieniędzy zapłaconych za Oprogramowanie. Firma Symantec nie udziela gwarancji, że Oprogramowanie spełni wymagania nabywcy albo że działanie Oprogramowania będzie przebiegać bez zakłóceń lub że Oprogramowanie będzie wolne od błędów. POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNA I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY BYŁY JAWNE CZY DOMNIEMANE, RÓWNIEŻ DOMNIEMANE GWARANCJE CO DO WARTOŚCI RYNKOWEJ PRODUKTU, JEGO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW LUB NIEPOZOSTAWANIA W SPRZECZNOŚCI Z INNYMI UMOWAMI LUB PRZEPISAMI. TA GWARANCJA DAJE KONKRETNE LEGALNE UPRAWNIENIA. UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ INNE UPRAWNIENIA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. 5. Zrzeczenie się odpowiedzialności za uszkodzenia: W NIEKTÓRYCH STANACH ORAZ KRAJACH, RÓWNIEŻ NALEŻĄCYCH DO OBSZARU EKONOMICZNEGO EUROPY, MOŻE NIE BYĆ DOZWOLONA MOŻLIWOŚĆ ZRZECZENIA SIĘ LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY CELOWE LUB PRZYPADKOWE, TAK ŻEPONIŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH KRAJACH. W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JAKIKOLWIEK PRZYTOCZONY DALEJ ŚRODEK POWODUJE SKUTKI INNE OD ZAMIERZONYCH, FIRMA SYMANTEC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE LUB INNE, W TYM RÓWNIEŻ ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŻELI FIRMA SYMANTEC ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU ODSZKODOWANIE OD FIRMY SYMANTEC LUB JEJ FILII NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU OPROGRAMOWANIA. Powyższe zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie niezależnie od tego, czy użytkownik zaakceptował warunki umowy. 6. Prawa administracji państwowej USA: OPIS OGRANICZEŃ PRAW. Wszystkie produkty i każda dokumentacja firmy Symantec ma charakter komercyjny. Oprogramowanie oraz dokumentacja oprogramowania są Pozycjami komercyjnymi, w znaczeniu zdefiniowanym w sekcji klauzuli 48 C.F.R. składającymi się z Komercyjnego oprogramowania komputerowego oraz Dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego, w znaczeniu zdefiniowanym w sekcji (a)(5) oraz (a)(1) klauzuli 48 C.F.R., oraz używanych w sekcji oraz klauzuli 48 C.F.R. (odpowiednio). Zgodnie z sekcjami , , od do oraz klauzuli 48 C.F.R, a także innymi mającymi związek sekcjami Code of Federal Regulations (odpowiednio), administracji państwowej USA udzielona jest licencja na oprogramowanie komputerowe oraz dokumentację oprogramowania komputerowego firmy Symantec o zakresie praw identycznym, jaki udzielany jest każdemu innemu użytkownikowi końcowemu, według warunków i postanowień wymienionych w umowie licencyjnej. Producentem jest firma Symantec Corporation, Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA Zasady ogólne: Jeżeli Użytkownik znajduje w Ameryce Północnej lub Ameryce Łacińskiej, niniejsza Umowa jest objęta prawem Stanu Kalifornia, USA. W przeciwnym wypadku Umowa podlega przepisom prawa Anglii. Niniejsza Umowa i wszelkie powiązane z nią Moduły licencyjne stanowią pełną umowę między Użytkownikiem oraz firmą Symantec odnośnie Oprogramowania, która: (i) zastępuje wszystkie poprzednie lub istniejące jednocześnie ustne lub pisemne komunikaty, oferty oraz oświadczenia, dotyczące treści umowy; oraz (ii) jest nadrzędna w stosunku do wszelkich pozostających w sprzeczności lub dodatkowych warunków jakiejkolwiek oferty, zamówienia, zaświadczenia lub podobnego środka komunikacji między stronami. Niniejsza umowa może być modyfikowana jedynie przez Moduł licencyjny lub przez dokument na piśmie, sygnowany zarówno przez Użytkownika, jak i przez firmę Symantec. W razie naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek warunku Umowy zostaje ona rozwiązana. Użytkownik powinien wówczas zaprzestać używania Oprogramowania i zniszczyć wszystkie posiadane kopie. Zastrzeżenia gwarancyjne i dotyczące uszkodzeń oraz ograniczenia odpowiedzialności nie wygasają. W przypadku zapytań dotyczących tej umowy lub w razie potrzeby kontaktu z firmą Symantec z jakiegokolwiek powodu, proszę pisać pod adres: (i) Symantec Customer Service, 175 W. Broadway, Eugene, OR 97401, USA lub (ii) Symantec Customer Service Center, PO BOX 5689, Dublin 15, Ireland.

5 Jak działa program Norton Ghost...12 Co można zrobić dzięki programowi Norton Ghost...12 Wymiana dysku twardego...12 Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie systemu...12 Klonowanie dysków z optymalną szybkością...13 Składniki programu Norton Ghost...13 Kreator Ghost Boot Wizard...13 Plik wykonywalny programu Norton Ghost...14 Program Ghost Explorer...14 Program GDisk...15 Wymagania systemowe...17 Instalowanie programu Norton Ghost...18 Aktualizowanie programu Norton Ghost...18 Odinstalowywanie programu Norton Ghost...19 Uruchamianie kreatora Ghost Boot Wizard...21 Tworzenie dyskietek i obrazów startowych...22 Standardowe dyskietki startowe umożliwiające obsługę portów LPT oraz USB...23 Dyskietki startowe umożliwiające pracę w sieci...24 Dyskietki startowe umożliwiające obsługę napędu CD-ROM...26 Szablony dla wielu kart i dyskietki startowe...27 Dodawanie sterowników sieciowych do kreatora Ghost Boot Wizard...27 Dodawanie sterowników pakietowych do kreatora Ghost Boot Wizard...28 Dodawanie sterowników NDIS2 do kreatora Ghost Boot Wizard...29 Dostosowywanie szablonu...29 Dodawanie parametrów wiersza poleceń do pakietu startowego...30 Wybieranie wersji systemu DOS...31

6 Uruchamianie pliku programu Norton Ghost...33 Wyszukiwanie numeru licencji programu Norton Ghost...35 Korzystanie z programu bez użycia myszy...35 Korzystanie z programu Norton Ghost...36 Klonowanie dysków...37 Klonowanie dysku na dysk...37 Klonowanie dysku do pliku obrazu...38 Klonowanie dysku z pliku obrazu...40 Klonowanie partycji...42 Klonowanie z partycji do partycji...42 Klonowanie partycji do pliku obrazu...43 Klonowanie partycji z pliku obrazu...45 Zapisywanie pliku obrazu na dysku CD-R/RW...47 Tworzenie dyskietek startowych programu Ghost...47 Uruchamianie komputera...48 Tworzenie i zapisywanie pliku obrazu...48 Dodawanie przełączników do zadania klonowania...49 Informacje o plikach obrazów utworzonych za pomocą programu Norton Ghost...51 Kompresja plików obrazów...52 Wydajność pracy w sieci...52 Sprawdzanie plików obrazów przy użyciu techniki CRC Segmentacja plików obrazów na woluminy...54 Standardowe pliki obrazów...54 Wielosegmentowe pliki obrazów o ograniczonym rozmiarze...54 Pliki obrazów podzielone na segmenty...54 Segmentacja na wiele woluminów z ograniczaniem rozmiarów segmentów...55 Ładowanie obrazu podzielonego na segmenty...56 Przechowywanie plików obrazów na taśmach...57 Zapisywanie plików obrazów na dyskach CD...58 Używanie programu Norton Ghost w systemach z zainstalowanym programem GoBack...60 Klonowanie dysków dynamicznych w systemie Windows

7 Przeglądanie plików obrazów...64 Przywracanie pliku lub katalogu z pliku obrazu...65 Modyfikowanie plików obrazów za pomocą programu Ghost Explorer...65 Dodawanie, przenoszenie i usuwanie plików...65 Zapisywanie listy ze spisem zawartości pliku obrazu...66 Ustawianie rozmiarów dla plików segmentów...66 Kompilowanie pliku...67 Określanie wersji pliku obrazu utworzonego programem Norton Ghost...67 Używanie programu Ghost Explorer z poziomu wiersza poleceń...68 Uruchamianie programu GDisk...72 Opis najważniejszych przełączników wiersza poleceń...72 Przełączniki wiersza poleceń system pomocy...73 Wspólne przełączniki wszystkich poleceń programu GDisk...74 Tworzenie partycji...75 Ponowna inicjalizacja głównego rekordu startowego...77 Wyświetlanie informacji o dyskach...78 Wykonywanie wielu operacji za pomocą programu GDisk w trybie wsadowym...78 Partycje w formacie FAT16 w systemie Windows NT...80 Usuwanie i czyszczenie zawartości dysku...80 Aktywowanie lub dezaktywowanie partycji...82 Ukrywanie lub ujawnianie partycji...82 Modyfikowanie menu startowego systemu Windows NT/ Określanie ścieżki dostępu i nazwy pliku boot.ini...83 Wyświetlanie bieżącej listy składników menu startowego...83 Dodawanie wpisów do pliku Boot.ini...84 Dodawanie wpisu uruchamiającego system Windows NT/ Dodawanie wpisu uruchamiającego system inny niż Windows NT/ Usuwanie wpisu z pliku Boot.ini...87 Ustawianie domyślnej opcji startowej i limitu czasowego...87 Obsługa dużych dysków twardych...88

8 Składnia przełącznika klonowania (clone) Definiowanie typu polecenia klonowania Opcje kombinacji klonowania Ustawianie źródła dla przełącznika clone Ustawianie miejsca docelowego dla przełącznika clone Ustawianie rozmiaru miejsca docelowego dla przełącznika clone Przykłady użycia przełączników klonowania Użycie przełącznika CRC Przykłady użycia przełącznika -CRC Połączenia typu peer-to-peer Połączenia przez porty LPT lub USB Połączenia TCP/IP Sterowniki napędów taśmowych typu SCSI Nośniki wymienne Wykorzystywanie dysków CD-ROM Dyski wewnętrzne Inne urządzenia Kable firmy Parallel Technologies Inne kable typu USB Obsługiwane konfiguracje Sposób podłączenia Konfiguracja startowa Obsługa narzędzi programu Norton Ghost

9 Wykrywanie i diagnostyka dysku twardego Plik błędów przerwania (Ghosterr.txt) programu Norton Ghost Wyświetlanie parametrów geometrycznych dysku twardego Tworzenie zrzutu podsumowania pełnej statystyki pomiarów diagnostycznych Testowanie sieci TCP/IP Testowanie narzędziem Ping lokalnego hosta

10

11 1 Program Norton Ghost jest szybkim i niezawodnym rozwiązaniem, spełniającym wszystkie wymagania związane z klonowaniem i kopiowaniem dysków komputera. Wydajne narzędzia pomagają wymieniać, tworzyć kopie zapasowe, a także odtwarzać całe dyski lub wybrane partycje. Program Norton Ghost automatycznie może określić rozmiary partycji dla napędu docelowego. Operacje klonowania można przeprowadzać bezpośrednio między dwoma komputerami, korzystając z sieci, połączenia USB lub równoległego. Program Norton Ghost przeznaczony jest dla doświadczonych użytkowników i oparty został na pakiecie Symantec Ghost Enterprise 7.0. Program Norton Ghost ma następujące funkcje i możliwości: Duża wydajność: Program Norton Ghost oparty został na pakiecie Symantec Ghost Enterprise 7.0 o zwiększonej wydajności. Teraz można klonować iodzyskiwać dane na podstawie plików obrazów szybciej niż kiedykolwiek. Obsługa systemów plików: Możliwe jest klonowanie wszystkich systemów plików typu FAT, NTFS i EXT2. Program Norton Ghost obsługuje także klonowanie systemów Windows 2000 i XP Home/Pro. Teraz można klonować również pliki systemu Linux EXT2 o rozmiarze większym niż 4 GB. Możliwość zapisu na dyskach CD-R/RW: Obrazy można zapisywać bezpośrednio na dyskach CD-R/RW, tworząc również dyski startowe. Zarządzanie plikami obrazów: Pliki obrazów można modyfikować, dodając iusuwając z nich pliki. Zarządzanie dyskami i partycjami: Aby zarządzać partycjami i dyskami, wystarczy uruchomić program GDisk w systemie DOS lub z linii poleceń w systemie Windows.

12 Podstawową funkcją programu Norton Ghost jest klonowanie, które polega na tworzeniu plików obrazów, zawierających wszystkie informacje niezbędne przy odtwarzaniu kompletnego dysku lub partycji. Pliki obrazów stanowią kopie zapasowe całych dysków lub partycji. Plik obrazu jest klonowany na jedną lub więcej partycji lub dysków, zastępując istniejące dane. Korzystając z funkcji klonowania zawartych w programie Norton Ghost, można przeprowadzać wymiany dysku twardego, jak również tworzyć kopie zapasowe systemu, a następnie przywracać go szybko i niezawodnie. Program Norton Ghost można wykorzystać do utworzenia kopii dysku twardego przed jego wymianą na inny. Można utworzyć plik obrazu na nośniku wymiennym lub sklonować dysk bezpośrednio na inny komputer za pomocą sieci, połączenia USB lub równoległego. Zapewniając większą elastyczność, program Norton Ghost obsługuje system plików Linux EXT2, jak również systemy Microsoft FAT i NTFS. Program Norton Ghost automatycznie określa także rozmiary partycji dla dysku docelowego. Gdy dysk jest już zamontowany, można przystąpić do odtwarzania zapisanych plików, klonując stary dysk na nowy lub przywracając dane na podstawie zapisanego pliku obrazu. Program Norton Ghost można wykorzystać do tworzenia plików obrazów systemu na nośnikach wymiennych, jak na przykład dyski CD-R/RW, dyskietki ZIP lub JAZ, co pozwala na tworzenie kopii zapasowych całego dysku twardego lub wybranych partycji. Można używać go do cotygodniowego tworzenia kopii zapasowych lub tylko w niektórych sytuacjach, takich jak instalacja nowego systemu operacyjnego. W przypadku, gdy w czasie tworzenia kopii zapasowej wyczerpie się wolna przestrzeń na nośniku wymiennym, program Norton Ghost monituje o włożenie kolejnej dyskietki lub zapisanie w innej lokalizacji. Po wykonaniu obrazu za pomocą programu Norton Ghost można odtworzyć zawartość dysku twardego lub dowolnej zapisanej partycji.

13 Program Norton Ghost pozwala zaoszczędzić czas w sytuacji: kopiowania zawartości jednego dysku twardego na inny; ładowania pliku obrazu z jednego dysku twardego do innego, gdy oba dyski są zainstalowane w tym samym komputerze. Wiele komputerów w czasie transferu danych jest w stanie osiągać szybkość 1 gigabajta (GB) na minutę. Jest to zdumiewająca szybkość, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że obraz napędu zawierającego system operacyjny Windows 98 ma rozmiar kilkuset megabajtów. Przy użyciu programu Norton Ghost odzyskanie systemu Windows 98 może zająć kilkadziesiąt sekund. W skład programu Norton Ghost wchodzą programy i narzędzia, które można osobno zainstalować. Kreator Ghost Boot Wizard tworzy dyskietki startowe, które uruchamiają program Norton Ghost po włączeniu komputera. Możliwe jest tworzenie dyskietek startowych dla różnych zadań klonowania. Kreator wskazuje sterowniki potrzebne do utworzenia dyskietki startowej. Kreator Ghost Boot Wizard jest aplikacją przeznaczoną dla systemu Windows.

14 Plik wykonywalny programu Norton Ghost umożliwia klonowanie dysków. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i minimalnym wymaganiom względem pamięci konwencjonalnej, plik ten może być bez problemów uruchamiany z dyskietki startowej systemu DOS lub z dysku twardego. Program Norton Ghost może odtworzyć komputer z pliku obrazu zawierającego system Windows 98 i pełną instalację pakietu Office 97 w kilka minut. Program Norton Ghost umożliwia tworzenie pełnych kopii zapasowych dysków lub partycji, kopiując także pliki systemowe, które są pomijane przez inne narzędzia do tworzenia kopii zapasowych. Dzięki temu jest przydatnym narzędziem przy operacjach usuwania skutków awarii. Program Ghost Explorer jest aplikacją przeznaczoną dla systemu Windows, która umożliwia przeglądanie katalogów i plików zawartych w plikach obrazów, a także dodawanie, odtwarzanie i usuwanie poszczególnych katalogów i plików z plików obrazów.

15 Program GDisk w pełni zastępuje narzędzia takie jak FDISK i FORMAT. Umożliwia on: formatowanie systemów plików typu FAT, lepsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej, operacje w trybie wsadowym, ukrywanie i ujawnianie partycji, bezpieczne czyszczenie dysków, otrzymywanie rozszerzonych raportów na temat stanu partycji. Program Gdisk dostarczany jest w dwóch wersjach: GDisk: działający w systemie DOS. GDisk32: działający z poziomu wiersza poleceń systemu operacyjnego Windows.

16

17 2 Dysk CD Norton Ghost zawiera programy: Norton Ghost, Ghost Explorer oraz kreator Ghost Boot Wizard. Aby można było używać programu Norton Ghost, komputer musi spełniać poniższe minimalne wymagania: komputer klasy IBM lub w pełni kompatybilny, procesor 386, 8 MB pamięci RAM, monitor VGA o rozdzielczości 640 x 480, zalecana mysz zgodna ze standardem Microsoft. Aby można było zainstalować program Norton Ghost, a także uruchamiać programy Ghost Explorer i Ghost Boot Wizard, spełnione muszą być poniższe minimalne wymagania programowe: system Windows 98, NT 4.0, 2000, XP lub Me, program Internet Explorer 4. Systemy plików obsługiwane przy autonomicznym klonowaniu: wszystkie typu FAT, wszystkie typu NTFS, EXT2. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Klonowanie systemu Linux na stronie 121.

18 Plik wykonywalny programu Norton Ghost działa w systemie DOS, jednak program Norton Ghost musi zostać zainstalowany w systemie operacyjnym Windows. Włóż dysk CD Norton Ghost do napędu CD-ROM. W oknie instalacyjnym programu Norton Ghost kliknij przycisk Install Norton Ghost Kliknij przycisk Next (Dalej). Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Aktualizowanie programu Norton Ghost jest możliwe dzięki programowi LiveUpdate. Łączy się on z witrynami internetowymi firmy Symantec, zapewniając bezpłatne aktualizacje, dzięki którym naprawiane są usterki i dostarczane dodatkowe funkcje dla programu Norton Ghost. W celu sprawdzenia, czy dostępne są aktualizacje programu Norton Ghost, program LiveUpdate łączy się z firmą Symantec za pośrednictwem Internetu. Firma Symantec nie pobiera opłat za aktualizacje programu Norton Ghost. Użytkownik ponosi jednak standardowy koszt połączenia z siecią Internet. Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno Start > Programs (Programy) > Norton Ghost 2002 > Norton Ghost Explorer. W menu Help kliknij polecenie LiveUpdate. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

19 Program Norton Ghost należy odinstalować z poziomu Panelu sterowania systemu Windows. Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno Start > Settings (Ustawienia) > Control Panel (Panel Sterowania). Kliknij dwukrotnie ikonę Add/Remove Programs (Dodaj/Usuń programy). Kliknij pozycję Norton Ghost Kliknij przycisk OK.

20

21 3 Za pomocą kreatora Ghost Boot Wizard można utworzyć pakiet startowy, który umożliwia wykonywanie różnych zadań klonowania. Kreator ten pozwala dla każdego wybranego zadania krok po kroku wybierać ustawienia i sterowniki niezbędne do utworzenia pakietu startowego. W procedurach znajdujących się w tym rozdziale przyjęto, że użytkownik potrafi uruchamiać kreatora Ghost Boot Wizard.

22 Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno Start > Programs (Programy) > Norton Ghost 2002 > Ghost Boot Wizard. W części tej opisano procedury tworzenia: standardowych dyskietek startowych pozwalających korzystać z programu Norton Ghost na pojedynczym komputerze, dyskietek startowych umożliwiających łączenie komputerów przez porty USB oraz LPT, sieciowych dyskietek startowych umożliwiających korzystanie z połączeń TCP w sieciach typu peer-to-peer, dyskietek startowych zawierających podstawowe sterowniki CD-ROM, tak aby możliwe było odczytywanie obrazów programu Ghost z dysków CD, dyskietki niezbędnej do utworzenia startowego dysku CD-ROM.

23 Kreator Ghost Boot Wizard pozwala tworzyć następujące typy dyskietek startowych: umożliwiające zapisywanie obrazów Ghost na dyskach CD-R/RW, uruchamiające plik Ghostpe.exe na komputerach obsługujących porty LPT oraz USB, zawierające jedynie plik Ghostpe.exe. Uwaga: Program Norton Ghost nie obsługuje zapisywania w napędach CD-ROM podłączonych za pomocą kabla USB. Trybem domyślnym pracy portu LPT jest ECP/EPP High Speed. Jeśli występują problemy z połączeniem LPT, należy wybrać tryb Bidirectional 8bit lub Bidirectional 4bit. Podczas następnej próby utworzenia dyskietki startowej ponownie ustawiony zostanie tryb ECP/EPP High Speed. Jeśli w komputerze jest kilka portów równoległych, a do połączenia użyty ma być port inny niż domyślny LPT1, należy za pomocą opcji portu LPT określić, do którego portu podłączono kabel. Jeśli nie można nawiązać połączenia zdomyślnym portem LPT, można połączyć się z innym portem. W oknie kreatora Ghost Boot Wizard kliknij opcję Boot Disk with CD-R/RW, LPT and USB Support. Kliknij przycisk Next. Wykonaj jedną lub kilka z poniższych czynności: Zaznacz opcję USB support, aby dyskietka startowa umożliwiała obsługę kabli USB. Zaznacz opcję LPT support, aby dyskietka startowa umożliwiała obsługę kabli LPT. Usuń zaznaczenie opcji USB support oraz LPT support, aby dyskietka startowa umożliwiała korzystanie z programu Norton Ghost na pojedynczym komputerze.

24 Kliknij przycisk Advanced, aby zmienić port lub tryb LPT. Kliknij opcję Include Adaptec SCSI drivers, aby dodać do dyskietki sterowniki Adaptec SCSI. Sterowniki te są wymagane do zapisywania obrazów bezpośrednio na dyskach SCSI CDR obsługiwanych przez program Norton Ghost. Kliknij przycisk Next. Wybierz jedną z poniższych opcji: Use PC-DOS: Powoduje zapisanie na dyskietce startowej systemu PC-DOS. Use MS-DOS: Powoduje zapisanie na dyskietce startowej systemu MS-DOS. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Wybieranie wersji systemu DOS na stronie 31. Kliknij przycisk Next. W polu GhostPE.exe wprowadź poprawną ścieżkę, jeśli plik wykonywalny został przeniesiony lub aby użyć innej wersji programu Norton Ghost. Domyślna ścieżka do pliku wykonywalnego programu Norton Ghost wyświetlana jest w polu GhostPE.exe. W polu Parameters wprowadź żądane parametry wiersza poleceń. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Dodawanie parametrów wiersza poleceń do pakietu startowego na stronie 30. Kliknij przycisk Next. W polu Floppy Disk Drive wprowadź odpowiednią literę napędu. W polu Number of disks to create wprowadź liczbę dyskietek, które mają zostać utworzone. Kliknij pozycję Format disk(s) first, aby sformatować dyskietki. Wybierz opcję Quick Format, aby przeprowadzić szybkie formatowanie. Kliknij przycisk Next. Kreator Ghost Boot Wizard pozwala tworzyć dyskietki startowe umożliwiające obsługę połączeń TCP/IP w sieciach typu peer-to-peer. Przed przystąpieniem do wykonywania procedury należy sprawdzić, jakie typy kart sieciowych są zainstalowane w komputerach. Dla każdej karty sieciowej należy utworzyć osobną dyskietkę startową, chyba że używany jest szablon dla wielu kart.

25 W oknie kreatora Ghost Boot Wizard kliknij opcję Peer-to-Peer Network Boot Disk. Kliknij przycisk Next. Wybierz odpowiedni sterownik dla karty sieciowej zainstalowanej w komputerze. Jeżeli na liście nie ma żądanego sterownika, dodaj go. Więcej informacji na ten temat znajduje się w częściach Dodawanie sterowników sieciowych do kreatora Ghost Boot Wizard na stronie 27 oraz Szablony dla wielu kart i dyskietki startowe na stronie 27. Kliknij przycisk Next. Wybierz jedną z poniższych opcji: Use PC-DOS: Powoduje zapisanie na dyskietce startowej systemu PC-DOS. Use MS-DOS: Powoduje zapisanie na dyskietce startowej systemu MS-DOS. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Wybieranie wersji systemu DOS na stronie 31. W polu GhostPE.exe wprowadź poprawną ścieżkę, jeśli plik został przeniesiony lub aby użyć innej wersji programu Ghost. Domyślna ścieżka do pliku wykonywalnego programu Ghost znajduje się w polu GhostPE.exe. W polu Parameters wprowadź żądane parametry wiersza poleceń. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Dodawanie parametrów wiersza poleceń do pakietu startowego na stronie 30. Kliknij przycisk Next. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Kliknij opcję DHCP will assign the IP settings, jeśli w sieci znajduje się serwer DHCP. Kliknij opcję The IP settings will be statically defined i wypełnij pola znajdujące się pod tą opcją, jeśli w sieci nie ma serwera DHCP. Kliknij przycisk Next. W polu Floppy Disk Drive wprowadź odpowiednią literę napędu. W polu Number of disks to create wprowadź liczbę dyskietek, które mają zostać utworzone.

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager,

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI PORSCHE DESIGN P'9220 HARD DRIVE KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO AKTUALNEJ WERSJI ONLINE tego dokumentu, który zawiera najnowsze informacje oraz jest bardziej funkcjonalny dzięki

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Uwaga Przed wykorzystaniem informacji

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo