TOśSAMOŚĆ LUBUSKA. REFLEKSJE O TOśSAMOŚCI LUBUSKIEJ. Henryk Maciej Woźniak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOśSAMOŚĆ LUBUSKA. REFLEKSJE O TOśSAMOŚCI LUBUSKIEJ. Henryk Maciej Woźniak"

Transkrypt

1 TOśSAMOŚĆ LUBUSKA Henryk Maciej Woźniak REFLEKSJE O TOśSAMOŚCI LUBUSKIEJ Dziedzictwo historii Województwo lubuskie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku ostatniej reformy administracyjnej Rzeczypospolitej Polskiej jako jedno z najmniejszych pośród 16 województw o charakterze samorządoworządowym, Jest regionem młodym utworzonym głównie z połączenia ziem dawnych województw zielonogórskiego i gorzowskiego. Istotnym obciąŝeniem regionu jest wyraźny brak cech jednorodności historyczno-geograficznej. W wyniku zmian politycznych, tworzących nowy ład europejski po II wojnie światowej, tereny nad dolną Wartą i środkową Odrą stały się częścią terytorium Polski i na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lipca 1945 r. weszły w skład województwa poznańskiego. JuŜ wówczas obszar ten był na tyle duŝy (14 powiatów od Piły przez Gorzów Wielkopolski do Zielonej Góry), a jednocześnie tak niespójny z jednolitym obszarem historycznej Wielkopolski, Ŝe 29 maja 1946 r. rząd postanowił wyodrębnić go administracyjnie, ustanawiając Delegaturę poznańskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Gorzowie, z kierującym nią starostą gorzowskim będącym jednocześnie wicewojewodą poznańskim. W poszukiwaniu toŝsamości tych ziem, wchodzących wcześniej w skład wielkich historycznych krain Śląska i Brandenburgii oraz Wielkopolski, głównie w Gorzowie wydobyto z mroku dziejów i odświeŝono tradycję średniowiecznej Ziemi Lubuskiej oraz nieistniejącego od czasów reformacji biskupstwa lubuskiego. SłuŜyła temu oficjalna aura powrotu prastarych ziem piastowskich do

2 10 Macierzy oraz powszechna na tym tle, narodowa euforia wspierana publikacjami środowiska naukowego Poznania. Ogromne znaczenie miał dekret prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda z 15 sierpnia 1945 r. ustanawiający w Gorzowie Wlkp. administrację apostolską dla Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Prałatury Pilskiej. To wszystko tworzyło Ŝyzną glebę, na której w społecznej świadomości zaczęła kiełkować lubuska toŝsamość. JuŜ w 1945 na podgorzowskim Osiedlu Poznańskim odbyły się pierwsze doŝynki Ziemi Lubuskiej, otwarto w Gorzowie Muzeum Ziemi Lubuskiej, wystawę gospodarczą Ziemi Lubuskiej, itp. śycie potwierdziło słuszność tej koncepcji, bowiem Sejm ustawą z 28 czerwca 1950 r. dokonał korekty podziału administracyjnego kraju, wskutek której wspomniane powiaty, z wyjątkiem pilskiego, stworzyły fundament nowego województwa zielonogórskiego, z którego z kolei w 1975 r. wydzielone zostało województwo gorzowskie. Ciągłe poszukiwania na przestrzeni juŝ ponad półwiecza optymalnej formuły administracyjnej dla ziem leŝących nad środkową Odrą i dolną Wartą, świadczą dobitnie, iŝ w szerokiej przestrzeni zachodnich kresów Polski, pomiędzy Szczecinem i Wrocławiem oraz Poznaniem, jest miejsce dla samodzielnego regionu i społeczne zapotrzebowanie na pełnienie przez Gorzów oraz Zieloną Górę funkcji ośrodków regionalnych. Funkcji pełnionych w przeszłości przez Frankfurt n/o we wschodniej Brandenburgii (Nowa Marchia) oraz Legnicę na północy Dolnego Śląska. Dzisiejsza Ziemia Lubuska to wynik wtapiania się trzeciego juŝ pokolenia Ŝywiołu polskiego począwszy od osiedleńców przybyłych w 1945 r., głównie z Wielkopolski oraz Kresów Wschodnich w historyczny, w zasadzie poniemiecki pejzaŝ kulturowy dawnych obrzeŝy Brandenburgii, Śląska i Wielkopolski. To efekt zacierania się historycznej tradycji tych krain oraz poszukiwania i prób budowania własnej toŝsamości. To takŝe brak jednego silnego stołecznego miasta, wręcz agresywna rywalizacja głównych ośrodków Ŝycia politycznego, gospodarczego i naukowego regionu, Zielonej Góry i Gorzowa. Lubuskie to równieŝ wciąŝ nierozwiązane problemy o charakterze strukturalnym; niski poziom przedsiębiorczości, wysoki poziom bezrobocia, niska in-nowacyjność gospodarki, brak kapitału inwestycyjnego, niski poziom wykształcenia społeczeństwa. Suma tych

3 jakŝe skomplikowanych uwarunkowań powoduje konieczność pilnego, w atmosferze politycznego i społecznego porozumienia, zdefiniowania, czym dla nas tu i teraz Ŝyjących jest lubuskość? Udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy czuje-my się Lubuszanami? Co to oznacza? Są to pytania tym bardziej waŝne, Ŝe nie moŝna uznać, iŝ ustrój administracyjny Polski został juŝ ukształtowany docelowo. Województwo lubuskie jak to było? Genezę województwa lubuskiego, a zwłaszcza klimat polityczny i społeczny, w jakim ono powstawało, przypomniał redaktor Alfred Siatecki w eseju opublikowanym w 11 tomie Studiów Zielonogórskich. Ciekawe i w miarę wszechstronne spojrzenie na waŝne w najnowszej historii wydarzenie, w moim przekonaniu nie jest dziełem dokonanym, aczkolwiek ogarnia wszystkie najistotniejsze fakty. Zasługuje, by uzupełniać je o nowe fakty, o refleksje i opinie osób uczestniczących w pro-cesie wykuwania Lubuskiego. Zapyta ktoś, czy to jest dziś waŝne? Nie mam wątpliwości, Ŝe wracanie do tamtych dni jest waŝne pozwala lepiej rozumieć złoŝoną rzeczywistość, która tylko z pozoru jest prosta. Pozwala z doświadczeń przeszłości wyciągać mądre wnioski na przyszłość, unikać błędów i reagować na zagroŝenia. Wydarzenia historyczne, a bez wątpienia takim było powstanie województwa lubuskiego, mają swoją dynamikę dzieją się duŝo wcześniej nim formalnie zaistnieją. Wiele teŝ działo się zanim powstało województwo lubuskie. Pod koniec 1997 roku było juŝ pewne, Ŝe koalicja rządząca AWS i Unii Wolności ma ambicję oraz polityczną wolę i parlamentarną większość, by radykalnie zmienić podział administracyjny kraju. W gruncie rzeczy chodziło o trzy kwestie: 1) dokończenie po upadku PRL-u odbudowy samorządu terytorialnego (po reformie prof. Regulskiego od 1990 r. istniał tylko samorząd gminny, który w powszechnej opinii świetnie zdał egzamin), 2) dostosowanie podziału Polski do struktury regionalnej powszechnie obowiązującej w Europie, 3) zerwanie z tradycją Polski gierkowskiej, której symbolem był podział z 1975 r. na 49 województw. Istniały zatem przesłanki racjonalne, bowiem wiele z tych małych województw nie posiadało wojewódzkiej infrastruktury instytucjonalnej, były więc one województwami bardziej z nazwy aniŝeli de facto. Wydawać by się mogło nic prostszego, tylko pisać 11

4 12 nową mapę kraju, jednak w praktyce okazało się to wcale nie takie łatwe. Szybko ujawniły się dwie silne grupy interesów. Pierwsza, powiedzmy metropolitalna, skupiona wokół miast metropolitalnych, przekonująca do rządowej koncepcji 8-12 regionów historycznych. Druga zaś, nazwijmy ją grupą prowincjonalną, skupiona wokół miast, które nie chciały juŝ dać się zepchnąć na pozycje powiatowe. W tej drugiej grupie znalazły się stolice województw od 1945 r.: Kielce, Olsztyn, Rzeszów oraz od 1950 r: Koszalin, Opole, Zielona Góra, a takŝe od 1975 r. m.in. Częstochowa, Bielsko Biała, Gorzów, Radom, Toruń. Słabą stroną koncepcji rządowej odwołującej się do tradycji historycznej, było nieuwzględnianie niezwykle istotnych zmian, jakie historia w ciągu minionych wieków wywołała w przestrzeni kulturowej Polski pojałtańskiej. Ośmielało to opiniotwórcze i decydenckie środowiska miast średniej wielkości do walki o zachowanie rangi regionalnej. Przez pewien czas, wziąwszy pod uwagę silną rywalizację, a często wręcz istniejący realnie w społecznej mentalności antagonizm pomiędzy wieloma miastami o podobnym potencjale (Gorzów Zielona Góra, Bydgoszcz Toruń, Kielce Radom, Koszalin Słupsk), za realną uchodziła koncepcja 25 województw. Próbą pogodzenia obu opcji miał być więc model pośredni między postpeerelowskim status quo a wielkimi regionami historyczny-mi. Uznawaliśmy w tej sytuacji, z duŝą dozą optymizmu, Ŝe jest szansa na wykreowanie na bazie istniejących województw gorzowskiego i zie-lonogórskiego dwóch nowych województw nawiązujących do tradycji Ziemi Lubuskiej z okresu (Gorzów wraz z Piłą i Zielona Góra z Głogowem). W takim duchu opublikowałem obszerny tekst na łamach Ziemi Gorzowskiej. Zwracałem uwagę, w przypadku wyboru koncepcji rządowej, na wielkie zagroŝenie peryferyzacji, wręcz cywilizacyjnej marginalizacji ogromnych obszarów Polski. Ta groźba podziału Polski na sytą i szczęśliwą w promieniu około 80 km od wielkich metropolii i biedną, zabitą dechami, skazaną na wegetację, była wówczas bardzo realna. Na początku 1998 r. wziąłem udział w spotkaniu 25 pod patronatem oraz z udziałem Alicji Grześkowiak, marszałka Senatu RP w to-ruńskim Ratuszu. Spotkanie w opinii uczestników parlamentarzystów, prezydentów miast, przewodniczących sejmików samorządowych miało być przełomowe dla promocji koncepcji 25

5 województw. Niestety, tak się nie stało, bowiem rola polityczna pani marszałek okazała się nieadekwatna do rangi trzeciej osoby w państwie. Rząd rychło usztywnił swe stanowisko, zdecydowanie odrzucił model pośredni. W tej sytuacji naleŝało natychmiast zrewidować dotychczasowe działania i rozwaŝyć moŝliwość zbudowania kompromisu lubuskiego, a w przypadku fiaska takiej próby lub niemoŝności jej przeprowadzenia, poszukać no-wej drogi. W tym celu odbyłem sondaŝowe spotkania z prezydentami Poznania i Szczecina oraz wojewodą poznańskim i niektórymi parlamentarzystami. Poza werbalnymi deklaracjami Ŝyczliwości i przyjaźni, nie przyniosły one jednak Gorzowowi realnych perspektyw partnerskiej koegzystencji w jednym regionie z wyŝej wymienionymi miastami. Nie miałem wątpliwości, Ŝe optymalnym rozwiązaniem, ze względów historycznych ale i perspektywicznych, było wspólne województwo lubuskie. Był tylko jeden szkopuł, jak zbudować kompromis szanujący aspiracje głównych jego miast. 10 lutego, na spotkaniu wielkiej szansy elit obu województw lubuskich w międzyrzeckim ratuszu, o którym wspomina red. Siatecki, wobec kompromisowych deklaracji, powołany został zespół roboczy, złoŝony m.in. z obu wojewodów oraz prezydentów miast stołecznych, do przygotowania koncepcji podziału potencjału instytucjonalnego obu województw. Na moje zaproszenie zespół spotkał się w poniedziałek, 16 lutego w sali portretowej gorzowskiego ratusza. Przed członkami zespołu połoŝyłem projekt lokalizacji organów administracji wojewódz-kiej w Zielonej Górze i Gorzowie. Zakładałem poszanowanie trwałości lokalizacji instytucji z czasów sprzed reformy z 1975 r. oraz uczciwe i sprawiedliwe rozlokowanie instytucji powstałych po tym czasie, np. organów skarbowych. Strona zielonogórska przyjęła ten projekt milcząco, a sam zespół, jak pokazała przyszłość, juŝ więcej miał się nie spotkać. W tym zachowaniu była swoista miara partnerstwa, miara zdol-ności do kompromisu. I choć było to bardzo przykre doświadczenie, potraktowałem je jako zielonogórską postawę negocjacyjną. Mimo tego, zabierając głos na spotkaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z parlamentarzystami 24 marca w Bukowym Dworku 13

6 14 udzieliłem jednoznacznego poparcia idei wspólnego województwa lubuskiego. Jeszcze wcześniej, bo 19 marca w liście otwartym do premiera Jerzego Buzka zaprotestowałem przeciwko umieszczeniu w rządowym projekcie Gorzowa w województwie zachodniopomorskim. Napisałem m.in.: Oczekujemy uszanowania dorobku ludzi, którzy tutaj po 1945 r. przybywając z róŝnych stron Rzeczypospolitej znaleźli swój dom. Oczekujemy uznania, iŝ integralność wspólnoty regionalnej środkowo-zachodniej Polski jest w pełni zgodna z polską racją stanu, Ŝe dobrze słuŝy interesom Rzeczypospolitej. Panie Premierze! Reforma ustroju terytorialnego ma wyzwolić nowe impulsy rozwoju lokalnego oraz całego państwa, ma oddać władzę ludziom; tutaj w Gorzowskiem oznacza ona jednak działanie władzy wbrew woli ludzi co za tym idzie działanie skazane na brak ich akceptacji, skazane na niepowodzenie.... Jesteśmy przekonani, Ŝe w Ojczyźnie wszystkich Polaków Rzeczypospolitej Polskiej jest miejsce na naszą małą ojczyznę Ziemię Lubuską! Szła wiosna, a wraz z nią wzrastał poziom optymizmu. Skoncentrowałem wysiłki na budowaniu w Gorzowie społecznej akceptacji dla wspólnego województwa gorzowsko-zielonogórskiego. KaŜdego roku 28 marca jest w Gorzowie bardzo podniosła atmosfera, bo to Dzień Pioniera. Tego roku był to dzień szczególny, bowiem w programie obchodów przewidziana była uroczystość wręczenia po raz pierwszy w dziejach tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Florianowi Kroenkemu, legendarnemu pierwszemu staroście gorzowskiemu i wicewojewodzie poznańskiemu. Wykorzystałem okazję, by na Starym Rynku zorganizować wiec poparcia dla województwa lubuskiego. Na moją prośbę przygotowane zostały okolicznościowe plakaty i transparenty, na scenę przybyli parlamentarzyści. Niestety, poparcie wygłoszone ze sceny spotkało się z obojętnością mieszkańców nie wszystkie plakaty znalazły ręce do ich trzymania! Miałem nadzieję, Ŝe młodzieŝ zachowa się w zgodzie z własnym interesem i poprze województwo lubuskie. Od kilku lat lansowałem nową tradycję uczestnictwo w dniu wagarowicza w plenerowym zdarzeniu kulturalnym. 1 kwietnia 1998 roku zaprosiłem młodzieŝ na plac Grunwaldzki.

7 Frekwencja, jak w poprzednich latach, w dniu wagarowicza była duŝa, jednak chęć publicznego zaangaŝowania równie mizerna jak kilka dni wcześniej u dorosłych. Działania mające na celu zbudowanie klimatu społecznej akceptacji dla wspólnie tworzonego z Zieloną Górą województwa spotykały się nie tylko z bardzo słabym odzewem, ale wręcz nierzadko z jawnie demonstrowaną nieufnością, z obawą odtworzenia dawnego województwa zielonogórskiego, funkcjonującego w miejscowym stereotypie jako antygorzowskiego. Pamiętam tamten klimat społecznej obojętności bardzo mnie deprymował, zwłaszcza przy ogromnej wręcz aktywności społeczności zielonogórskiej. Z kolei determinacja była w pełni zrozumiała. Była to walka o zachowanie potencjału instytucjonalnego o charakterze regionalnym (urzędy, uczelnie, kultura, mass media), walka o tysiące miejsc pracy, przysłowiowa walka o tlen! W Zielonej Górze obrona regionalnej przeszłości miasta była walką o jego przyszłość. Wszyscy to doskonale rozumieli, do tego jeszcze kapitalną rolę odegrały, mocno zatroskane o swą przyszłość regionalna gazeta oraz rozgłośnia radiowa. Wspomnieć trzeba teŝ koniecznie panią Zdzisławę Czeredę, która włoŝyła w walkę o Lubuskie bardzo wiele serca i pracy. Dla odmiany w Gorzowie, w duŝym uproszczeniu oczywiście, nie było specjalnie czego bronić, więc i nie było komu bronić! Wyjątkiem były elity polityczne o szerszym horyzoncie i widzeniu spraw publicznych. Ale i tu wielkie obawy o przyszłość budziło pytanie: co będzie, jeśli w skład nowego województwa nie wejdą skrajne powiaty gorzowskie (Myślibórz, Choszczno i Międzychód), jaka będzie wówczas pozycja Gorzowa? Czy jego rola nie będzie z czasem ulegać marginalizacji przez przewaŝający demograficzny, a w konsekwencji i polityczny po-tencjał południa skupionego wokół Zielonej Góry? Obawy wzmacniała zielonogórska akcja medialna na rzecz przyłączenia Głogowa. Gdyby tak się stało, oznaczałoby to restytucję województwa zielonogórskiego sprzed 1975 roku, bez względu na jego nazwę, a na to w Go-rzowie nie było zgody. Było wiele obaw o przyszłość, a we mnie silne poczucie tradycji historycznej oraz perspektywicznej wspólnoty celów. Głęboko wierzyłem, Ŝe narodowa racja stanu wymaga nad środkową Odrą i dolną Wartą a nie 150 km stąd silnych struktur instytucjonalnych państwa polskiego, struktur które zapewnić moŝe jedynie samodzielne 15

8 16 województwo lubuskie! Koniec końców przewaŝyła skłonność do kompromisu, pomógł teŝ precedens w postaci porozumienia bydgosko-toruńskiego, który ułatwił wypracowanie konsensusu w podziale stołecznych ról pomiędzy Zieloną Górą i Gorzowem, uwieńczonego ugodą paradyską. Czym jest lubuska toŝsamość? Pytanie o toŝsamość jest zawsze pytaniem o odmienność, bo czymŝe innym jak nie innością jest toŝsamość, nie wyłączając regionalnej? Czym zatem róŝnimy się od naszych sąsiadów? Łatwo znaleźć wiele róŝ-nic kulturowych, etnograficznych i socjologicznych, jeśli chodzi o Wiel-kopolskę. W tych kwestiach jednak zasadniczo nie róŝnimy się z Dolnym Śląskiem oraz Zachodnim Pomorzem, bowiem proces zasiedlania tych ziem odbywał się od 1945 roku w podobnych okolicznościach. A jednak się róŝnimy. W moim przekonaniu kotwicą lubuskiej toŝsamości jest reaktywowana przez powojennych kolonizatorów z Wielkopolski świadomość tradycji historycznej Ziemi Lubuskiej. Ziemia Lubuska leŝąca po obu stronach Odry, na wysokości ujścia Warty, bezsprzecznie naleŝąca do piastowskiej monarchii Bolesławów, oraz biskupstwo lubuskie wchodzące w skład polskiej prowincji kościelnej, zaistniały w wiekach średnich i odeszły w mrok historii. Powstanie naszego województwa sięga do tamtej tradycji i przywraca pamięć historii, czyniąc na zachodnich kresach naszą polską przestrzeń kulturową o wiele bogatszą. To jest nasz kapitał. Mamy prawo czerpać z tego źródła siłę naszej toŝsamości. Nie jest to jednak siła wystarczająca, by mówić o regionalnej toŝsamości, a tym bardziej, by sprostać wyzwaniom przyszłości. Mały historyczny region Ziemia Lubuska jest niczym mityczna Atlantyda; moŝe być dla nas tu i teraz Ŝyjących natchnieniem, ikoną, ramą, którą jednak trzeba wypełnić Ŝywą treścią. Przybywszy na tzw. Ziemie Odzyskane pionierzy przywrócili Polsce jakŝe waŝną część jej historii. My, w 1998 r. ją na nowo oŝywiliśmy! Najłatwiej osiągnąć toŝsamość regionalną na gruncie prawno-politycznym, gdyŝ moŝna ją politycznie uchwalić. Jak kaŝe ustawa o samorządzie województwa: Mieszkańcy województwa tworzą z

9 mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Ustawą 24 lipca 1998 roku Sejm przyznał regionowi suwerenność prawną. Zawsze waŝnym elementem toŝsamości jest własna symbolika. Nie był znany herb historycznej Ziemi Lubuskiej, toteŝ jeszcze we wrześniu 1998 r. skierowałem najpierw do Gazety Lubuskiej (nie opublikowała), a następnie do Gazety Wyborczej tekst pt. Lubuska toŝsamość, w którym zaproponowałem projekt herbu województwa lubuskiego. Jakkolwiek waŝne są decyzje prawne oraz imponderabilia, to jednak decydujące o toŝsamości jest rzeczywiste, powszechne poczucie regionalnej wspólnoty mieszkańców mocno tętniące w ich sercach i umysłach. Silne więzi kulturowe, społeczne i gospodarcze stanowią o regionalnej wspólnocie, warunku regionalnej toŝsamości. Bez tego moŝna mówić jedynie o historycznej tradycji lub formalno-prawnej przynaleŝności. Myślę, Ŝe jesteśmy na dobrej drodze do zbudowania regionalnej lubuskiej toŝsamości, są bowiem spełnione istotne warunki: tradycja historyczna, podstawa prawno-ustrojowa. JednakowoŜ to my musimy chcieć budować społeczne i gospodarcze więzi, to mieszkańcy powinni chcieć być Lubuszanami, ze świadomością, Ŝe jest to proces historyczny, niełatwy i wymagający cierpliwości. Czy nasza młoda, nieukształtowana jeszcze wspólnota ma szansę na przetrwanie? Pytanie to pada często, mamy bowiem do uporania się z zespołem wyróŝniających nas negatywnie problemów, pozostałości po pegeerach, po socjalistycznych molochach przemysłowych oraz po garnizonach wojskowych (ostatnim aktem wojny zielonogórsko-gorzowskiej była bitwa o sztandar województwa). Wierzę, Ŝe tak. Są jednak jak sądzę niezbędne do spełnienia dwa istotne warunki: 1) poszanowanie zasady dwustołeczności województwa, 2) brak narzucania lubuskości na siłę tym wszystkim, którzy mają poczucie toŝsamości wielkopolskiej na wschodzie, śląskiej na południu oraz łuŝyckiej na południowymzachodzie województwa. Lubuskość poprzez nazwę winna spajać województwo, przy pełnej świadomości i akceptacji, Ŝe Ziemia Lubuska sensu stricto odnosi się tylko do niewielkiej jego części (powiaty słubicki, sulęciński i część gorzowskiego). Stąd do określania terytorium całego 17

10 18 województwa, jako bardziej zasadne i bez zbędnego naginania historii, wydają się słowa lubuskie, Lubuszczyzna, a nie Ziemia Lubuska. Powinniśmy chlubić się przeszłością (Iłowa, Krosno, Międzyrzecz i Santok) zamieniając ją na produkty turystyczne. Powinniśmy z naszej 50% lesistości zrobić symbol województwa zarabiający na przetwórstwie drewna oraz turystyce. WyróŜniająca nas wysoka jakość środowiska naturalnego powinna być wsparta dbałością mieszkańców o miejsce zamieszkania, wtenczas dopiero będziemy mogli uchodzić za czysty region. Eksploatacja zasobów gazu i ropy naftowej powinna kreować nas na polskie zagłębie naftowe. Przez ostatnie kilkanaście lat było Lubuskie polską bramą do Europy, dziś powinniśmy natomiast być europejską bramą do Polski miejscem weekendowego wypoczynku berlińczyków. Co jeszcze nas wyróŝnia na tle sąsiadów tradycja winiarstwa, uprawa szparagów, miłość do ŜuŜla? MoŜe niska gęstość zaludnienia, tolerancja religijna i obyczajowa? KaŜdego dnia musimy mozolnie pracować nad naszą toŝsamością, pozytywną innością! Jest jej niemało, nie byłoby bowiem moŝliwe wywalczenie województwa lubuskiego bez poczucia lubuskiej odrębności. Staliśmy się Lubuszanami z własnego wyboru, a to zobowiązuje Gorzów, lipiec 2007 r. Henryk Maciej Woźniak Ur. 24 września 1957 r. w Mirosławcu (woj. zachodniopomorskie). Magister ekonomii, absolwent Politechniki Szczecińskiej (1981r.). Ukończył szkolenia i kursy spe-cjalistyczne w resorcie finansów oraz z zakresu bankowości i zarządzania. W przeszłości pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., w Izbie Skarbowej, w latach kierował Urzędem Skarbowym w Gorzowie, wykładał systemy podatkowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. W latach był prezydentem Gorzowa Wlkp. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gorzowie, przeprowadzał proces restrukturyzacji kapitałowej spółki; pełnił funkcję przewodni-czącego Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie i wdraŝał program naprawczy. Od 1999 roku organizator i dyrektor oddziału Powszechnego Banku Kredytowego S.A., aktualnie dyrektor gorzowskiej grupy oddziałów Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. Kierowany przez niego Bank w rankingu miesięcznika Bank został uznany

11 za najlepszy w Polsce w 2002 r. w kategorii: oddział uniwersalny. W edycji 2003 r. konkursu KIG Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców oddział zdobył wyróŝnienie honorowe wraz z godłem promocyjnym Złoty Oddział. Podobny sukces został powtórzony w 2006 r. Za wyniki finansowe i sprzedaŝowe gorzowskiej grupy oddziałów BPH wyróŝniony tytułem honorowym Bankier Roku WspółzałoŜyciel i członek m.in. Stowarzyszenia Wspierania Integracji Europejskiej Wspólna Europa, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacji Contra Crimen, Fundacji Akademia, prezes Towarzystwa Przyjaciół Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie. W latach prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina i prezydent Euroregionu Pro Europa Viadrina. Przewodniczący Rady Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie. W 1997 roku H. M. Woźniak został przez czytelników Gazety Lubuskiej wybrany Lubuszaninem Roku. W latach członek władz miejskich, regionalnych i krajowych KLD (przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego w Gorzowie), następnie Unii Wolności. W Platformie Obywatelskiej od chwili powstania, aktualnie członek Zarządu Regionu Lubuskiego i Przewodniczący Lubuskiej Rady Programowej PO. Radny Województwa Lubuskiego od jego powstania. Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Województwa I kadencji, zastępca przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego II kadencji, od 30 listopada 2006 r. przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Rodzina Ŝona ElŜbieta, dwoje dzieci córka Kinga, studentka prawa, i syn Konrad, student finansów. (zobacz więcej 19

Projekt PRACTPLANT (nr projektu 0855.01.J2.2.280813.1.10) jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Projekt PRACTPLANT (nr projektu 0855.01.J2.2.280813.1.10) jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze (Lubuser Stiftung Westliches Wirtschaftszentrum) ) jako przykład instytucji non profit ukierunkowanych na wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym tworzenie

Bardziej szczegółowo

Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej. Praca napisana pod kierunkiem dr A.

Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej. Praca napisana pod kierunkiem dr A. PRACA DYPLOMOWA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych Kierunek: Politologia Specjalność Podyplomowe Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU ROMAN CIEPIELA WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKEIGO MOSKWA 18-19 WRZEŚNIA 2009 odzyskanie KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU NAJISTOTNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Miasto jako produkt. Wojciech Jarczewski INSTYTUT ROZWOJU MIAST

Miasto jako produkt. Wojciech Jarczewski INSTYTUT ROZWOJU MIAST Miasto jako produkt Wojciech Jarczewski Trzy generacje marketingu terytorialnego 1. Promocja miejsca (place promotion) 2. SprzedaŜ miejsca (selling places) 3. Marketing strategiczny trzecia generacja marketingu

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

Potencjał metropolitalny Krakowa

Potencjał metropolitalny Krakowa Potencjał metropolitalny Krakowa Grzegorz Gorzelak EUROREG Uniwersytet Warszawski Polska wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI w. Druga konferencja krakowska, 18-19 czerwca 2009 Dynamika PKB w regionach metropolitalnych

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM nt. Kostrzyn nad Odrą a środowisko naturalne

SEMINARIUM nt. Kostrzyn nad Odrą a środowisko naturalne SEMINARIUM nt. Kostrzyn nad Odrą a środowisko naturalne Patronat Starosta Powiatu Gorzowskiego Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 21.Maj.2007 CELE SEMINARIUM : 1. Wymiana informacji dotyczącej środowiska

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego Listy z okazji inauguracji roku akademickiego MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Krystyna ŁYBACKA Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowna Społeczności Akademicka! Każdego roku z początkiem października

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

Konkursu historycznego

Konkursu historycznego Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Ul. Ku Słońcu 124 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Organizują Drugą edycję Konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin dr hab. Przemysław Kulawczuk 1 2 ścieŝki inwestycji w kapitał ludzki w gminach 1. Inwestowanie w menedŝerów rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW Pakt na rzecz Seniorów Rok 2012 Rokiem UTW Liczba UTW z podziałem na województwa 20 21 20 21 9 20 38 71 24 41 11 44 40 6 17 21 UTW w województwie małopolskim Liczba UTW w latach 1975-2012 424 248 187 125

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska)

Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem Alzacji (Republika Francuska) zwani dalej Stronami WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Reprezentowane przez Marszałka

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie miast wojewódzkich. Grudzień 2013. Postrzeganie miast wojewódzkich. TNS grudzień 2013 K.077/13

Postrzeganie miast wojewódzkich. Grudzień 2013. Postrzeganie miast wojewódzkich. TNS grudzień 2013 K.077/13 Grudzień 01 TNS grudzień 01 K.077/1 Informacja o badaniu Które marki miast wojewódzkich są najmocniejsze a które najsłabsze? Badanie TNS Polska pokazuje, jak Polacy postrzegają miasta wojewódzkie pod kątem

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

S11 a rozwój gospodarczy regionów. VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Droga S11. Koszalin, 10 czerwca 2013 r.

S11 a rozwój gospodarczy regionów. VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Droga S11. Koszalin, 10 czerwca 2013 r. Bożena Przewoźna Prezes Zarządu Stowarzyszenia Droga S11. S11 a rozwój gospodarczy regionów. VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Droga S11. Koszalin, 10 czerwca 2013 r. Transport jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa klastrowa porównanie form organizacyjno prawnych Uczestnicy klastra formy prawne Przedsiębiorcy: o osoby fizyczne prowadzące

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń wspólna sprawa

Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń to nie tylko estetyka czy tzw. marketing miejsca. Planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju miast i dotyka wielu sfer życia społeczno gospodarczego, jak choćby

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 SPRAWOZDANIE ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 1) Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie jest uzyskanie opinii potencjalnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPO- MORSKIM 3.1. Specyfika społeczno-gospodarcza województwa zachodniopomorskiego Podjęcie próby opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Konferencja pt. Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna

OPINIA PRAWNA. I. Przedmiot informacji. II. Stan faktyczny. III. Podstawa prawna Oświęcim, dnia 2 lutego 2012 roku OPINIA PRAWNA w przedmiocie odpowiedzi na pytanie: jaka jest droga prawna dochodzenia przez mieszkańców odszkodowania wyrządzonego działaniem przedsiębiorstwa górniczego?

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Informacja prasowa Warszawa, 31.05.2012 r. Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Rozpoczął się proces rekrutacji do udziału w projekcie Aktywny emeryt. Usługa szkoleniowo-doradcza realizowana

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR

Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR Tabela nr 2 Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR Lp. Nazwa i adres Beneficjenta Tytuł, numer umowy Ogólna wartość dofinansowania Termin Opis 1. 2. Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ

WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ WARTY HONOROWE PEŁNIONE PRZY TRUMNACH PARY PREZYDENCKIEJ 13 17 kwietnia 2010 roku Pałac Prezydencki W dniach od 13 do 17 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego pełnione były Warty Honorowe

Bardziej szczegółowo

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015 1 Mapa zamieszczona obok przedstawia podział Polski na: a) gminy b) powiaty c) województwa d) dzielnice 2 Zaznacz poprawne dokończenie zdania Rada gminy: a) wybierana jest co 4 lata w wyborach powszechnych,

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP

STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP STANOWISKO KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany ustawy o odpadach. NaleŜy rozwaŝyć dokonanie zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KULTURY POTENCJAŁ KULTURY MATERIALNY >>zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków; >>zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury;

Bardziej szczegółowo

Dzień Kuchni Polskiej. zaproszenie do współpracy

Dzień Kuchni Polskiej. zaproszenie do współpracy Dzień Kuchni Polskiej zaproszenie do współpracy Dzień Kuchni Polskiej jest formą radosnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. To apolityczny ruch społeczny, promujący prywatny i całkowicie osobisty

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok

Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Plan pracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej na 2010/2011 rok Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, chcąc zmieniać wciąŝ na lepsze wizerunek swojej miejscowości, wytyczyli plan pracy

Bardziej szczegółowo

System administracji publicznej w Polsce

System administracji publicznej w Polsce System administracji publicznej w Polsce Warszawa, lipiec 2014 r. Wykonanie: DWJST DAP Główne etapy przemian ustroju administracji publicznej w Polsce po 1989 roku 1990 r. - wprowadzenie samorządu na poziomie

Bardziej szczegółowo

1.2. Ordynacja większościowa (w zasadzie jednomandatowe okręgi wyborcze) w wyborach organów stanowiących JST.

1.2. Ordynacja większościowa (w zasadzie jednomandatowe okręgi wyborcze) w wyborach organów stanowiących JST. Ważna deklaracja przewodniczących ogólnopolskich organizacji gmin, powiatów i województw dotyczy problemów ustrojowych, finansowych, majątkowych oraz związanych z pozycją samorządu terytorialnego w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta

Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta Znaczenie komunikacji i promocji szkoły w aspekcie rekrutacji do liceum ogólnokszta lnokształcącegocego Wojciech Zagórny VII Liceum Ogólnokszta lnokształcące ce w Krakowie ORGANIZACJA to grupa ludzi skupiona

Bardziej szczegółowo

ZIELONE PŁUCA POLSKI

ZIELONE PŁUCA POLSKI ZIELONE PŁUCA POLSKI U podstaw idei Zielonych Płuc Polski leży zasada zrównoważonego, rozwoju, który nie zagraża środowisku naturalnemu, pozwala przyszłym pokoleniom czerpać z zasobów Ziemi tyle samo ile

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Siedziba Zarządu

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Siedziba Zarządu Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Siedziba Zarządu Lokalizacja Lokalizacja ośrodków terenowych Partnerzy Euroregion Pro Europa Viadrina Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków Regulamin ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w roku szkolnym 2011/2012 W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem?

Bardziej szczegółowo

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia

Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia dr Bogusław Bukowski 1 Biuro Obsługi Inwestora BranŜe przemysłu w Gorzowie W Gorzowie funkcjonuje około 18 000 firm, z tego blisko 500 z kapitałem zagranicznym Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY

Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Poznaniu 1863 PAMIĘTAMY POWSTANIE STYCZNIOWE 150 ROCZNICA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH organizowany przez GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LUBONIU NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU Konkurs

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

1. Przynależność administracyjna przed 1945 rokiem. Kraina Pomarenia z Obszarem sławieńskim, mapa z 1913 roku.

1. Przynależność administracyjna przed 1945 rokiem. Kraina Pomarenia z Obszarem sławieńskim, mapa z 1913 roku. 1. Przynależność administracyjna przed 1945 rokiem. Kraina Pomarenia z Obszarem sławieńskim, mapa z 1913 roku. Kraina sławieńska z podziałem na poszczególne miejscowości. 2. Przynależność administracyjna

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr IV/.../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku

- Projekt - Uchwała Nr IV/.../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku - Projekt - Uchwała Nr IV/.../2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: odpowiedzi na wniosek pracowników Przychodni Rejonowo Specjalistycznej w Radlinie ul. Orkana 10 o

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Perspektywa Finansowa 2014-2020 82,5 mld euro dla Polski! 906 mln euro dla Lubuskiego! 653,4 mln euro Projekty twarde 252,69 mln euro Projekty miękkie Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Szanse edukacyjne wiejskich dzieciz doświadczeń samorządowca

Szanse edukacyjne wiejskich dzieciz doświadczeń samorządowca Szanse edukacyjne wiejskich dzieciz doświadczeń samorządowca Teresa Kot Sekretarz Powiatu Puławskiego Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Czy warto zajmować się edukacją małych dzieci? opinie zebrane

Bardziej szczegółowo

Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej

Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej 1 Prezentacja Gazety Wyborczej Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej wydanie wydanie białostockie wydanie bydgoskie i toruńskie wydanie częstochowskie wydanie katowickie i bielskie wydanie kieleckie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość społeczna, rola i znaczenie dla rozwoju społecznogospodarczego. www.wzp.pl

Przedsiębiorczość społeczna, rola i znaczenie dla rozwoju społecznogospodarczego. www.wzp.pl Przedsiębiorczość społeczna, rola i znaczenie dla rozwoju społecznogospodarczego Diagnoza Województwo zachodniopomorskie w liczbach Liczba mieszkańców [11 m.]: Miasto: Wieś: 1 722 885 1 187 748 535 137

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2009 r.

Ustawa. z dnia 2009 r. Projekt Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Szczecińska Agencja Artystyczna i nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Szczecińska Agencja Artystyczna i nadania jej Statutu UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Szczecińska Agencja Artystyczna i nadania jej Statutu Na podstawie art. 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

ODKODOWANY BIZNES ODKODOWANY SAMORZĄD. II Konferencja współpracy i wymiany doświadczeń 22 kwietnia 2015, Tarnowo Podgórne

ODKODOWANY BIZNES ODKODOWANY SAMORZĄD. II Konferencja współpracy i wymiany doświadczeń 22 kwietnia 2015, Tarnowo Podgórne ODKODOWANY BIZNES ODKODOWANY SAMORZĄD II Konferencja współpracy i wymiany doświadczeń 22 kwietnia 2015, Tarnowo Podgórne Biuro konferencji Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r.

Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r. Druk nr 3586 Warszawa, 15 listopada 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego NOW-020-1-2010 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84 poz. 710 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity) Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Program wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania Red.: Joachim Osiński Wprowadzenie Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI wieku (Joachim Osiński) 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GOSPODARCZEGO POWIATU DRAWSKIEGO BOBRY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FIRMA ROKU ROZDZIAŁ I Cel i charakter Konkursu

REGULAMIN KONKURSU GOSPODARCZEGO POWIATU DRAWSKIEGO BOBRY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FIRMA ROKU ROZDZIAŁ I Cel i charakter Konkursu REGULAMIN KONKURSU GOSPODARCZEGO POWIATU DRAWSKIEGO BOBRY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FIRMA ROKU 2011 ROZDZIAŁ I Cel i charakter Konkursu 1 1. Organizatorem Konkursu jest Starosta Drawski przy współudziale Gazety

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski

Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski Połączenie miasta z gminą i co dalej? Czesław Osękowski Miasto Zielona Góra od 1 stycznia 2015 roku Strony połączenia: -Miasto Zielona Góra -Gmina Zielona Góra współuczestnicy -Powiat Zielona Góra - Miasto

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2 4 września 2014

VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2 4 września 2014 VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2 4 września 2014 Godzina 14:00-15:30 16:00 17:00 Metropolie versus regiony: kształtowanie polityki rozwoju regionalnego 2 września 2014 Sesja plenarna XXIV Forum Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013

Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego. ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Potencjałgospodarczy województwa lubuskiego ELŻBIETA POLAK Marszałek Województwa Lubuskiego Piątek, 19 kwietnia 2013 Lubuskie w pigułce Obszar : 13 988km 2 (4,5% powierzchni PL) lesistość 49% Ludność:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo