Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie mgr Anna Melon Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in Streszczenie: W artykule dokonano analizy porównawczej tendencji upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach Analiza zosta a dokonana na tle sytuacji gospodarek tych dwu krajów w okresie wybuchu kryzysu finansowego w Europie. Tekst zawiera prezentacj sytuacji gospodarczej w Polsce i Irlandii, a tak e statystyki upad o ci przedsi biorstw w badanym okresie. Ko cz go uwagi dotycz ce skali i tempa procesów upad o ciowych i wp ywu na nie sytuacji gospodarczej w okresie kryzysu w porównywanych krajach. S owa kluczowe: upad o przedsi biorstw, Polska, Irlandia, gospodarka, kryzys Abstract: This article provides a comparative analysis of the trends in the volume of corporate bankruptcies in Poland and Ireland in in the context of the economic situation in these countries during the recent financial crisis. It first discusses the economic performance of Poland and Ireland over these years. Next, the relevant bankruptcy statistics are presented. The article concludes with some remarks on the scale and pace of bankruptcy processes, and how they were affected by the economic situation in Poland and Ireland during the crisis Key words: corporate bankruptcy, Poland, Ireland, economy, crisis Wst p W czasie pierwszej fazy kryzysu finansowego (od po owy 2007 roku) wiele krajów na wiecie uruchomi o specjalne programy wsparcia zagro onego niewyp acalno ci sektora finansowego: dokapitalizowanie banków, bezpo rednie po yczki bud etowe dla sektora finansowego lub bezpo redni wykup niep ynnych (tzw. toksycznych) aktywów finansowych od instytucji finansowych. W kolejnej fazie rz dy wielu krajów wprowadzi y tak e programy stymulacyjne, po stronie dochodów bud etowych polega o to m.in. na wprowadzaniu ulg i zwolnie podatkowych, po stronie wydatków m.in. zwi kszanie publicznego dofinansowania inwestycji (g ównie strukturalnych). Niniejszy artyku jest prób odpowiedzi na pytanie, jak kryzys finansowy wp yn na tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii. Okres analizy ob-

2 74 G. Go biowski, A. Melon j lata W kilku przypadkach zastosowane zosta o porównanie do roku 2006 w celu zaprezentowania zjawisk, które charakteryzowa y dany okres. Wp yw kryzysu finansowego na polsk gospodark Oznaki globalnego kryzysu finansowego w Polsce widoczne by y od po owy 2008 roku. Wi za o si to jednak w du ej mierze z efektem psychologicznym, którego pochodn sta si kryzys p ynno ci w sektorze bankowym. Warszawska Gie da zareagowa a zgodnie z trendem wiatowym, tj. spad y wszystkie indeksy, w tym indeks WIG (tabela 1). Tabela 1. Wybrane statystyki gie dowe w Polsce z lat Rok Kapitalizacja spó ek krajowych (mln z ) Liczba spó ek Obroty akcjami Warto indeksu WIG (mln z ) pkt xx ród o: Gie da Papierów Warto ciowych w Warszawie, Warszawa W okresie wzrostu ryzyka na rynku finansowym pozyskanie kapita u z rynku gie dowego by o bardzo trudne. Zak adane plany uplasowania nowych emisji akcji na rynku gie dowym nie zosta y zrealizowane. Wi kszo spó ek, które liczy y na pozyskanie kapita u w ten sposób, wycofa o si. W 2007 r. by o 81 debiutów, co oznacza pozyskanie kapita u w asnego (warto nowej emisji) w kwocie mln z. W 2008 r. debiutów by o tylko 33, w 2009 jeszcze mniej, bo 13. Warto nowej emisji akcji spó ek w 2008 r. wynios a mln z. Obroty akcjami na rynku zmniejszy y si w 2008 r. w porównaniu z tym, co si dzia o w 2007 r. W konsekwencji zmniejszy a si w 2008 r. kapitalizacja spó ek krajowych. Przedsi biorstwa prze ywa y trudno ci zwi zane z pozyskaniem kapita u. Na rynku gie dowym nie by o wielu ch tnych do nabywania akcji. Na rynku bankowym, ze wzgl du na wzrost ryzyka finansowego, zaostrzono kryteria przyznawania kredytów, a tak e podniesiono mar e. Po wzro cie niepewno ci w nast pstwie upad o ci banku inwestycyjnego Lehman Brothers, transakcje na rynku mi dzybankowym w Polsce ograniczy y si do transakcji na najkrótsze terminy, g ównie overnight. Banki przesta y zawiera umowy na lokaty o d ugich terminach zapadalno ci. Premia za ryzyko kredytowe kontrahenta zawarta w krótkoterminowych stopach procentowych by a jednak du o ni sza w Polsce ni na rynku dolara ameryka skiego czy euro Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

3 Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach i wynosi a oko o punktów bazowych. Obroty na mi dzybankowym rynku pieni nym uleg y niewielkiemu ograniczeniu. Wzrost liczby osób pozostaj cych bez pracy, którzy zarejestrowali si w urz dach, nast pi dopiero w 2009 r. (tabela 2). Tabela 2. Stopa bezrobocia w Polsce w latach ,9% 9,6% 7,1% 8,2% 9,8% ród o: Eurostat. W kontek cie opisywanych tu zdarze gospodarczych deprecjacja polskiego z otego w okresie wyst powania nasilonych objawów kryzysu by a w pewnym zakresie czynnikiem agodz cym. Pozwala o to polskiej gospodarce korzysta z dobrodziejstwa eksportu (nast pi a poprawa konkurencyjno ci polskich produktów), a tym samym cz ciowo przejmowano po rednio rodki finansowe z programów stymulacyjnych wdro onych w innych pa stwach regionu, szczególnie w Niemczech. Przyk adowo podtrzymywa o to popyt na nowe samochody w Polsce w drugiej po owie 2008 r. Ich nabywcami byli m.in. obcokrajowcy przyje d aj cy do Polski g ównie zza zachodniej granicy. Tabela 3. Kurs z otego wobec euro ,8959 3,7837 3,5121 4,3276 3,9947 ród o: Eurostat. By y równie negatywne skutki takiego kszta towania si kursu walutowego. Deprecjacja z otego, która nast pi a w II po owie 2008 i na pocz tku 2009 r. spowodowa a wzrost z otowej warto ci zad u enia wyra onego w walutach obcych oraz w przypadku cz ci przedsi biorstw doprowadzi a do du ych strat z tytu u zawartych wcze niej transakcji opcyjnych. Znalaz o to odzwierciedlenie w negatywnych wynikach dzia alno ci finansowej sektora przedsi biorstw na prze omie lat 2008 i 2009, których narastanie zosta o zahamowane w II kw r. Sta o si tak dzi ki relatywnie stabilnemu kszta towaniu si wyników sprzeda y i wska ników rentowno ci sprzeda y. Istotn rol w os abieniu z otego odegra o wyra ne pogorszenie sytuacji gospodarki w gierskiej, ukrai skiej i krajów nadba tyckich, co spowodowa o wyprzeda wi kszo ci walut regionu, w tym z otego. W ówczesnym czasie nie by o w zasadzie adnych istotnych czynników wiadcz cych o s abo ci polskiej gospodarki, które mog yby sta si przyczyn deprecjacji polskiej waluty. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

4 76 G. Go biowski, A. Melon Ze wzgl du na zasygnalizowane wy ej zdarzenia polski rz d nie musia i nie podejmowa interwencji na tak skal, jak to mia o miejsce w innych krajach, szczególnie Europy Zachodniej. Mi dzy innymi ze wzgl du na niepodejmowanie dzia a o charakterze stymulacyjnym nie zwi kszono w Polsce w tym okresie poziomu zad u enia publicznego. Deficyt sektora finansów publicznych równie nie uleg w 2008 r. drastycznym zmianom (tabela 4 i 5). Tabela 4. Saldo sektora finansów publicznych w Polsce jako % PKB ,6-1,9-3,7-7,4-7,9 ród o: Eurostat. Narastaj ce lawinowo zad u enie sektora publicznego obserwowane w wielu krajach Unii Europejskiej rodzi ryzyko ograniczania mo liwo ci wzrostu gospodarczego w rednio i d ugoterminowej perspektywie, gdy mo e wp yn negatywnie na poziom konsumpcji indywidualnej oraz na poziom nak adów inwestycyjnych przedsi biorstw. Wzrost zad u enia musi by agodzony przez ci cia w wydatkach publicznych, co mo na aktualnie zaobserwowa. Niewystarczaj ce ci cia wydatków publicznych mog w konsekwencji prowadzi do konieczno ci podniesienia podatków 1. Tabela 5. D ug publiczny w Polsce (General Government Debt) jako % PKB ,7 45,0 47,1 50,9 54,8 ród o: Eurostat. Wp yw kryzysu finansowego na sytuacj gospodarcz w Irlandii Irlandia by a do niedawna liderem wzrostu gospodarczego w Europie. W latach redni wzrost realnego PKB wyniós 5,70%, przy rednim wzro cie w krajach cz onkowskich dzisiejszej strefy euro w wysoko ci 2,25%. Do silnej korekty w trendzie wzrostowym dosz o w roku 2008, kiedy gospodarka irlandzka znalaz a si w fazie recesji 2. 1 Por. G. Go biowski, K. Raczkowski, Poland, [w:] Organized Crime and the Financial Crisis. Recent trends in the Baltic sea region, Institute of Security & Development Policy, Sztokholm S. Antkiewicz, M. Pronobis, Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 2009, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

5 Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach Wykres 1. Wzrost/spadek realnego PKB w Irlandii w latach ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Komisji Europejskiej European economic forecast Spring 2010; Spring wiatowy kryzys finansowy mia wp yw na wszystkie gospodarki w ró nym stopniu, jednak w Irlandii by bardzo dotkliwy. Przyj tam posta skumulowanego spadku nominalnego PKB o 21% w okresie od jego szczytu w czwartym kwartale 2007 r. do trzeciego kwarta u 2010 r. Spowodowa o to znaczne spowolnienie gospodarki irlandzkiej. Po relatywnie d ugim okresie nadwy ek bie cych, ostatnia w 2007 r., w latach odnotowywany by deficyt. Znaczna cz tego deficytu bud etowego mia a charakter strukturalny, dlatego stymulowanie wzrostu gospodarczego przez irlandzki rz d na w asn r k nie wystarczy o do przywrócenia równowagi fiskalnej. Ponadto jednorazowe koszty dokapitalizowania systemu bankowego spowodowa y, e ogólny deficyt bud etowy z 14,5% PKB w 2009 roku wzrós do 32% PKB w 2010 roku. Gospodarka irlandzka wchodzi a w okres spowolnienia, zanim wiatowy kryzys finansowy zacz oddzia ywa na gospodarki innych krajów 3. Ju w 2007 roku dosz o do nag ego spadku dynamiki inwestycji, co spowodowa o zak ócenia w przebiegu cyku koniunkturalnego, nag ego wzrostu bezrobocia i od 2008 r. spadku PKB, podczas gdy za pocz tek kryzysu w Irlandii uwa a si trzeci kwarta 2007 roku. 3 S. Antkiewicz, M. Pronobis, Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 2009, s ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

6 78 G. Go biowski, A. Melon Tabela 6. D ug publiczny i stopa bezrobocia w Irlandii w latach Wyszczególnienie D ug publiczny (general government) jako % PKB 24,7 24,9 44,4 65,2 94,9 Stopa bezrobocia w % 4,4 4,6 6,3 11,8 13,6 ród o: Statistical Yearbook of Ireland 2011, Stationery Office, Dublin, pa dziernik 2011 Pomimo spadku indeksu gie dowego na rynku kapita owym, w Irlandii obroty akcjami i kapitalizacji pozosta y na wysokim poziomie. Tabela 7. Wybrane statystyki gie dowe w Irlandii z lat Rok Kapitalizacja spó ek krajowych (mln ) Liczba spó ek Obroty akcjami (mln ) Warto indeksu ISEQ , , , , ,10 ród o: Annual Statistical Report 2010, Irish Stock Exchange Problemy w gospodarce irlandzkiej spowodowane by y przede wszystkim b blem spekulacyjnym na irlandzkim rynku nieruchomo ci. Boom mieszkaniowy, który zosta spowodowany agresywn akcj kredytow, doprowadzi w rezultacie do spadku cen nieruchomo ci oraz za amania dzia alno ci budowlanej, a w konsekwencji spowodowa powa ne straty w irlandzkim systemie bankowym. To z kolei przyczyni o si do kryzysu gospodarczego i fiskalnego. Warto wspomnie, e ilo oddanych mieszka w 2006 roku wynios a 93,4 tys., podczas gdy w Polsce w tym samych czasie wynios a 115,3 tys., (populacja Polski ponad 8-krotnie przewy sza populacj Irlandii). Spadek produkcji przemys owej w 2009 r. (o 5,3%) by ni szy od spadku dochodu narodowego (PKB obni y si o 7,6%). Wyst pi y jednak spore ró nice w rozwoju poszczególnych bran. Dobrze rozwija si przemys chemiczny (+24,6%), a w nim bran a farmaceutyczna (+24,7%) tradycyjnie maj ca charakter proeksportowy. Na drugim biegunie by a z kolei bran a komputerowa (-41,1%), która z jednej strony ucierpia a z powodu przeniesienia znacznej cz ci swojego potencja u produkcyjnego za granic (m.in. DELL przeniós produkcj ze swoich zak adów z Limerick do odzi) oraz zmniejszaj cego si popytu wewn trznego. W 2010 roku produkcja przemys owa wzros a (o 12,4% w lipcu w porównaniu do lipca 2009 r.) zachowuj c jednocze nie wyst puj ce w roku poprzednim dysproporcje w rozwoju poszczególnych bran 4. 4 M. Haladyj, K. Maryl, Informacja dotycz ca rezultatów dzia a antykryzysowych podejmowanych w wybranych pa stwach wiata oraz ich wp ywu na dynamik sektorów gospodarki i perspektywy wspó pracy z Polsk, Publikacja Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, 2010, s. 22. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

7 Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach Za amanie irlandzkiego budownictwa by o k opotem dla gospodarki irlandzkiej, ale tak e rzutowa o na drastyczne ograniczenie zapotrzebowania na us ugi budowlane wiadczone w Irlandii przez polskie firmy (w praktyce wycofa y si one z tego rynku), ograniczenie liczby polskich obywateli mieszkaj cych w Irlandii i pracuj cych w sektorze budowlanym (cz z nich powróci a do Polski) oraz ograniczenie importu z Polski materia ów i artyku- ów budowlanych (np. import stolarki budowlanej zmniejszy si w 2009 r. o ponad 50%, a w I pó roczu 2010 r. o kolejne 20%). Kryzys na rynku bankowym utrzymywa si, dlatego spad a ilo kredytów udzielanych przez irlandzkie banki oraz zaostrzono wymagania wobec kredytobiorców (podobnie jak w Polsce). Recesja doprowadzi a te do gwa townego wzrostu bezrobocia, który wzrós z 4,6% w 2007 roku do 13,6% w Bior c pod uwag, e wzros a liczba emigrantów, redni spadek zatrudnienia wynosi 12%. Rz d irlandzki przyj trzy podstawowe cele, mi dzy innymi: popraw systemu bankowego, przywrócenie wzrostu gospodarczego oraz osi gni cie stabilno ci fiskalnej. Skala za amania gospodarczego i finansowego by a jednak na tyle du a, e w listopadzie 2010 roku rz d Irlandii zg osi si do Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Unii Europejskiej o pomoc finansow. Irlandia wynegocjowa a pomoc finansow w wysoko ci 85 mld euro (w tym 17,5 mld euro z wk adu w asnego Irlandii). W lipcu 2011 r. przywódcy UE zgodzili si na obni enie stopy procentowej oraz na przed u enie terminu p atno ci z tytu u po yczek unijnych przewidzianych dla Irlandii w ramach programu. Decyzja ta oznacza a znaczne oszcz dno ci dla irlandzkich podatników i przyczyni a si do zmniejszenia zad u enia publicznego kraju 5. Wprowadzono te rz dowy program oszcz dno ciowy, zak adaj cy 14,6 miliardów euro, co stanowi 9,3% warto ci PKB z 2010 roku, wi cy si z dalszymi ci ciami bud etowymi i oszcz dno ciami. Natomiast na wzrost bezrobocia i spadek PKB w II kwartale 2008 r., rz d Irlandii zareagowa gwarancjami dla sektora bankowego przekraczaj cymi kilkakrotnie roczny PKB Irlandii oraz opublikowaniem planu stymuluj cego gospodark (Buliding Ireland s Smart Economy: A Framework for Sustainable Economic Renewal). Kluczowe elementy planu stanowi y: stabilizacja finansów publicznych i usprawnienie konkurencyjno ci, wspieranie bezrobotnych, irlandzkiej przedsi biorczo ci i mi dzynarodowych firm, wzrost nak adów finansowych na sektor bada i rozwoju, wspieranie innowacyjnych produktów i us ug, które pozwoli yby na powstanie setek dobrze prosperuj cych irlandzkich firm, rozwijanie infrastruktury polepszaj cej jako ycia i zwi kszaj cej konkurencyjno kraju, wdra anie dzia a sprzyjaj cych rodowisku naturalnemu. Odchodzenie od tradycyjnych róde pozyskiwania energii w kierunku ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

8 80 G. Go biowski, A. Melon energii odnawialnej. Promowanie przedsi biorczo ci przyjaznej rodowisku 6. Zaproponowany program mia s u y odbudowie gospodarki, która mia a si sta tzw. gospodark inteligentn smart economy. Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce w latach W Polsce w 2007 roku, mimo negatywnych nastrojów na rynkach europejskich i wiatowych, liczba upad o ci firm systematycznie spada a, by o ich o ponad 20% mniej ni w Tabela 8. Liczba oraz tempo zmian upad o ci polskich przedsi biorstw w latach Wyszczególnienie Og oszone upad o ci ogó em Tempo zmian - -26% -10% 57% 3% ród o: opracowanie w asne na podstawie raportu Euler Hermes - Global Macroeconomic and Insolvency Outlook Q Rozk ad liczby upad o ci w 2007 roku na obszarze ca ego kraju nie by równomierny, mia na to wp yw przede wszystkim zró nicowany poziom rozwoju ekonomicznego poszczególnych województw. Za sektor polskiej gospodarki najbardziej dotkni ty zjawiskiem upad o ci uznano produkcj. W bran y tej od stycznia do grudnia 2007 roku odnotowano blisko 177 bankructw przedsi biorstw. Stanowi to 37% cznej liczby upad o ci 7. Najwi cej firm upada o kolejno w bran ach: us ugowej, sprzeda y hurtowej, budownictwa oraz sprzeda y detalicznej. To znakomicie odzwierciedla o ówczesny trend w gospodarce i warto rodzimej waluty. Mocny z oty sprzyja dzia alno ci importerów, a z drugiej strony ogranicza eksporterów. 6 Wspó czesny kryzys gospodarczy, przyczyny przebieg skutki, praca zbiorowa pod redakcj J.L. Bednarczuk, S. Bukowski, J. Misala, CedeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 2009, s R. Anam, Bankructwa firm w Polsce w 2007, Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

9 Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach Pod wzgl dem rodzaju prowadzonej dzia alno ci w 2007 roku upad o najwi cej spó ek z ograniczon odpowiedzialno ci. Stanowi y one 71% wszystkich upad o ci. Wynika to z faktu, i stosunkowo proste jest przeprowadzenie upad o ci spó ki kapita owej, gdzie odpowiedzialno w a cicieli jest ograniczona, za maj tek przedsi biorstwa dobrze zdefiniowany, co nie jest regu w przypadku dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych czy te spó ek osobowych. Sytuacja w Europie i na wiecie pogarsza a si, tymczasem w Polsce podsumowanie roku 2008 pod wzgl dem liczby przedsi biorstw, które og osi y upad o, by o bardzo pozytywne. Zanotowano 430 upad o ci (patrz tabela 7). Spadek wyniós wi c 10%. Oznacza o to utrzymanie si trendu spadkowego liczby upad o ci z 2007 roku. Nale y jednak mie na uwadze, e dane te s konsekwencj sytuacji wyst puj cej rednio kilkana cie miesi cy wcze- niej. Wynika to z jednej strony z opó nienia w sk adaniu przez zarz dy i wspólników tych przedsi biorstw wniosków o upad o do s du, a z drugiej strony zwi zane jest z opó nieniem administracyjnym, tj. wydaniem przez s d stosownego wyroku. W 2008 roku w Polsce zanotowano 430 upad o ci. W ówczesnych warunkach istotnym czynnikiem, który bezpo rednio wp ywa na sytuacj przedsi biorstw, by y mi dzy innymi opó nienia p atno ci. Dla przyk adu, na podstawie analizy rednich opó nie p atno ci w poszczególnych województwach mo na wysnu wniosek, i firmy z zachodu i pó nocy kraju, yj c w stosunkowo wi kszej symbiozie z gospodark niemieck, szybciej odczu y recesj. Odr bnym zupe nie przypadkiem jest województwo podkarpackie. Trudno ci, jakie napotykali przedsi biorcy z tego nadgranicznego województwa, to pok osie wcze niej wprowadzanych ogranicze w swobodnym przep ywie towarów i w efekcie mniejszych obrotów polskich firm. Wykres 2. Upad o ci przedsi biorstw w 2008 roku w podziale na bran e ród o: Raport grupy Euler Hermes dotycz cy p ynno ci finansowej firm w Polsce, Warszawa W ród firm, które og osi y upad o, podobnie jak we wcze niejszych latach, najwi cej by o spó ek z ograniczon odpowiedzialno ci. Wzros a liczba upad o ci w budownictwie, z 53 w roku 2007 do 71 w Wynika to g ównie z faktu, i bran a budowlana ma zawsze najwi ksze przetermino- ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

10 82 G. Go biowski, A. Melon wania p atno ci, nawet w czasach prosperity. Ma na to wp yw m.in. d ugo procesów inwestycyjnych 8. Rozpatruj c sytuacj w bran y budowlanej, w 2008 r. zanotowano 34% wzrost liczby upad o ci w stosunku do poprzedniego roku. Bran a budowlana ma zawsze najwi ksze przeterminowania p atno ci, nawet w czasach prosperity. Wynika to m.in. z wielu szczebli procesu inwestycyjnego i d ugo ci procesów inwestycyjnych 9. Kryzys gospodarczy i finansowy przyczyni si do gwa townego i drastycznego wzrostu upad o ci korporacyjnych w 2008 roku. Globalna recesja, która zaostrzy a si i rozprzestrzeni a na wi kszo krajów i bran na pocz tku 2009 roku, by a najpowa niejszym spadkiem koniunktury od czasów II wojny wiatowej. Towarzyszy y jej niezwykle gwa towne pogorszenie sytuacji finansowej spó ek oraz trudno ci p atnicze, a co za tym idzie tak e nag y wzrost liczby upad o ci 10. W 2009 roku polskie s dy og osi y upad o 673 przedsi biorstw. W ca ym roku liczba upad o ci w porównaniu do roku 2008 wzros a o ponad po ow. Wzrost liczby upad o ci by prawdopodobnie pochodn trudno ci rynkowych wyst puj cych w 2008 r. Najwi ksi bankruci 2009 roku mieli cznie a trzykrotnie wi kszy obrót ni analogiczna grupa w roku Trzydzie ci przedsi biorstw, które upad y, mia o w ostatnim udost pnionym sprawozdaniu obrót powy ej 100 mln z otych. Zmieni si tak e ich profil na bardziej zró nicowany w 2008 roku a pi najwi kszych bankructw mia o miejsce w bran y spo ywczej. W 2009 roku grupa ta by a du o bardziej zró nicowana, znalaz y si w niej m.in. firmy z bran y tworzyw sztucznych, wyrobów mi snych, tkanin i odzie y, artyku ów elektrycznych, gumowych, AGD. Podobnie jak rok wcze niej, w roku 2009 najbardziej zagro on upad o ciami by a bran a produkcyjna (32%), potem us ugowa (19%), budownictwo (13%), sprzeda hurtowa (12%) i detaliczna (10%). W 2009 roku najwi cej og oszonych upad o ci dotyczy o firm zarejestrowanych na terenie województw: mazowieckiego (129), l skiego (93) oraz dolno l skiego (71). Pierwszy raz spowolnieniem gospodarczym na najwi ksz skal zosta o dotkni te woj. dolno l skie. Z powodu silnie w nim reprezentowanych bran : motoryzacyjnej, stalowej i transportowej. Firmy mniejsze szybciej traci y p ynno z powodu zatorów p atniczych, spadku zamówie i trudno ci z dost pem do kredytów dlatego w pierwszych miesi cach wzrost upad o ci przebiega g ównie w regionach mniej uprzemys owionych. Najwi ksze, najsilniejsze firmy (g ównie na l sku, w Wielkopolsce i na Mazowszu) radzi y sobie troch lepiej, ale i w ród nich by y takie, które by y zmuszone z o y wniosek o upad o. 8 Raport grupy Euler Hermes dotycz cy p ynno ci finansowej firm w Polsce. Analiza zmian, jakie zasz y w 2008 roku, Warszawa Raport grupy Euler Hermes dotycz cy p ynno ci finansowej firm w Polsce. Analiza zmian, jakie zasz y w 2008 roku., Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

11 Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach Zwi kszy si udzia w statystyce upad o ci spó ek akcyjnych z 30 w 2008 do ponad 60 w roku By y to zazwyczaj przedsi biorstwa o du- ej skali dzia alno ci. O tym, i k opoty nie omija y tak e najwi kszych, wiadczy znaczny (przesz o trzykrotny) wzrost upad o ci spó ek gie dowych. Liczbowo ci gle najwi ksz grup pod wzgl dem formy prawnej prowadzonej dzia alno ci w ród upad ych przedsi biorstw by y spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci 11. Warto zwróci uwag na skal upad o ci w analizowanym okresie, na tle ogólnej liczny zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w REGON. Bior c pod uwag ogóln liczb zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w analizowanym okresie oraz procentowy udzia liczby og aszanych upad o ci w poszczególnych latach, atwo zauwa y, e stanowi one zaledwie niewielki odsetek ogó u funkcjonuj cych jednostek gospodarczych. Na zarejestrowanych w REGON jednostek, upada y rednio mniej ni 2 przedsi biorstwa. Porównanie liczby upad o ci do nowo zarejestrowanych firm wskazuje, e ten stosunek jest równie bardzo niski. Najwi kszy udzia upad o ci do zarejestrowanych i nowo zarejestrowanych jednostek gospodarczych mia miejsce w 2009 roku. Nale y jednak doda, e dane prezentowane przez G ówny Urz d Statystyczny wyra aj ogóln liczb zarejestrowanych przedsi biorstw, przy czym nie wszystkie z nich s aktywne. Na przyk ad w 2009 roku na ponad 3,7 mln zarejestrowanych podmiotów tylko 1,67 mln z nich by o aktywne 12. Podobnie by o w roku 2010, liczba upad o ci nadal ros a przy czym mala a liczba przedsi biorstw wyrejestrowanych z REGON. W 2010 roku zdecydowana wi kszo upad o ci (67,95%) dotyczy a spó ek z ograniczon odpowiedzialno ci. Do istotnie zmala a liczba upad o ci spó ek akcyjnych (z 71 do 43 podmiotów), a tak e osób fizycznych samodzielnie prowadz cych pozarolnicz dzia alno gospodarcz. Wzros a natomiast liczba upadaj cych spó ek jawnych oraz spó dzielni. Bior c pod uwag form w asno ciow upad o ci z 2010 r. nale y zauwa y, i 61% ogó u upad ych jednostek gospodarczych by a w asno ci krajowych osób fizycznych oraz pozostawa a we w asno ci prywatnej krajowej pozosta ej. W analizowanym okresie og oszonych zosta o 7 upad o ci spó ek Skarbu Pa stwa. Zbankrutowa y ponadto 53 przedsi biorstwa b d ce w asno ci zagraniczn. Podobnie jak w 2009 roku, najwi ksza liczba upad o ci zosta a og oszona w województwie mazowieckim, a tak e l skim oraz dolno l skim. 11 Raport grupy Euler Hermes dotycz cy upad o ci firm w Polsce w 2009 roku, Warszawa, J. api ski, Stan sektora ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce, [w:] Raport o stanie sektora ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce, Pa stwowa Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci, Warszawa 2011, s. 15. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

12 84 G. Go biowski, A. Melon Tabela 9. Skala upad o ci w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów, podmiotów wyrejestrowanych oraz nowo zarejestrowanych w REGON w Polsce w latach Wyszczególnienie Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON Liczba og oszonych upad o ci % udzia liczby og oszonych upad o- ci w liczbie zarejestrowanych podmiotów 0,0132% 0,0117% 0,0179% 0,0177% Liczba podmiotów wyrejestrowanych z REGON Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w REGON ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, Euler Hermes. W 2010 roku w ród homogenicznych pod wzgl dem rodzaju prowadzonej dzia alno ci gospodarczej upad ych przedsi biorstw znalaz y si w szczególno ci podmioty z bran y budowlanej 13. Upad o równie du o firm prowadz cych dzia alno produkcyjn oraz zajmuj cych si sprzeda hurtow. Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Irlandii w latach Jak ju zosta o wspomniane, gospodarka Irlandii do wiadczy a znacznego spadku PKB, bo ponad 20% od czwartego kwarta u 2007 roku do trzeciego kwarta u 2010 roku. Oznacza o to wyj tkowo niekorzystn sytuacj przede wszystkim dla przedsi biorców. Wykres 3 pokazuje, jak przedstawia a si liczba upad o ci irlandzkich przedsi biorstw w tym czasie oraz dynamika tych zmian. Wyszczególnienie Og oszone upad o ci ogó em Tempo zmian - 3% 113% 82% 8% Wykres 3. Liczba oraz zmiany upad o ci przedsi biorstw w Irlandii w latach ród o: opracowanie w asne na podstawie raportu Euler Hermes - Global Macroeconomic and Insolvency Outlook Q P. Antonowicz, Procesy upad o ciowe przedsi biorstw w Polsce w latach letni raport z bada, Warszawa-Gda sk 2011, s. 17. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

13 Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach W roku 2007, w Irlandii upad o najwi cej przedsi biorstw z bran y budowlanej. Spad y ceny nieruchomo ci, ale te zaostrzono warunki udzielania kredytów. Kryzys bran y budowlanej utrzymywa si tak e w kolejnych latach. W 2008 roku liczba upad o ci podwoi a si w stosunku do poprzedniego roku. Dla porównania by to wzrost o 305% w stosunku do wyniku z 2004 roku. Znowu najgorsze wyniki zanotowa a bran a budowlana. Dane odnosz ce si do liczby przedsi biorstw, które og osi y upad o w Irlandii w latach , wskazuj, e w 2009 roku dwa razy tyle przedsi biorstw og osi o upad o co rok wcze niej. Podobnie, tylko w pierwszym kwartale 2009 zanotowano 27-procentowy wzrost w stosunku do IV kwarta u Pierwsza po owa 2009 roku by a najgorsza dla gospodarki irlandzkiej od 15 lat, ale od czerwca 2009 roku trend wzrostowy nadal si utrzymywa. Du y wp yw mia na to kontynuowany trend spadkowy PKB. Z kolei upadek wielu przedsi biorstw, w tym równie du ych firm, skutkowa zwolnieniami grupowymi. Bezrobocie w 2009 roku wzros o o 8% w porównaniu do roku Sytuacja na rynku pracy zacz a si poprawia dopiero w kolejnym roku. Mia a na to wp yw mi dzy innymi reemigracja obcokrajowców 14, w tym Polaków, g ównie pracowników bran y budowlanej. Gwa townemu wzrostowi liczby upad o ci odnotowanych w 2009 towarzyszy jednocze nie spadek liczby nowych rejestrowanych przedsi biorstw 15. Mi dzy innymi ta zale no zosta a zaprezentowana w tabeli 10. Tabela 10. Skala upad o ci w stosunku do ogólnej liczny zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz nowo zarejestrowanych podmiotów w Irlandii w latach Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych podmiotów* Liczba og oszonych upad o ci % udzia liczby og oszonych upad o ci w liczbie zarejestrowanych podmiotów 0,201% 0,419% 0,760% 0,822% Liczba wyrejestrowanych podmiotów Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów *dane nie uwzgl dniaj przedsi biorstw w trakcie likwidacji. ród o: opracowanie w asne na podstawie danych CRO Ireland, Companies Registration Office Annual Reports, Liczba og oszonych upad o ci w stosunku do liczby wszystkich zarejestrowanych podmiotów w adnym z analizowanych lat nie przekroczy a 1% wszystkich zarejestrowanych firm. W okresie , na 1000 zareje D. Coates, D. Taite, Review of key insolvency trends in Ireland, Publikacja firmy FGS, Review-of-Key-Insolvency-Trends-in-Ireland-2004.pdf, ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Problemy i pogl dy NORDYCKI KRYZYS BANKOWY 1990 1993 I GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 2007 2011 Z PERSPEKTYWY AKTUALNEJ SYTUACJI NORDYCKICH BANKÓW 1

Problemy i pogl dy NORDYCKI KRYZYS BANKOWY 1990 1993 I GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 2007 2011 Z PERSPEKTYWY AKTUALNEJ SYTUACJI NORDYCKICH BANKÓW 1 Marcin Brycz* Dariusz Filar** NORDYCKI KRYZYS BANKOWY 1990 1993 I GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY 2007 2011 Z PERSPEKTYWY AKTUALNEJ SYTUACJI NORDYCKICH BANKÓW 1 WST P W 2012 r., szóstym roku globalnego kryzysu

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie Directions of development of financial market after crisis

Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie Directions of development of financial market after crisis Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski Politechnika Warszawska, Wydzia Zarz dzania dr in.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA WST P Powszechno i masowo stosowania kredytu handlowego (inaczej kupieckiego,

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Bogus aw Ostapowicz Uniwersytet Szczeci ski WSPÓ CZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI Streszczenie W artykule podj to rozwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMO CI MIESZKANIOWYCH A POLITYKA BANKU ANGLII

RYNEK NIERUCHOMO CI MIESZKANIOWYCH A POLITYKA BANKU ANGLII Tomasz Lechowicz * RYNEK NIERUCHOMO CI MIESZKANIOWYCH A POLITYKA BANKU ANGLII WST P Ostatnie 10 lat to dla polityki Banku Anglii czas wyzwa i wielu istotnych zmian. Sektor finansów uleg w 2007 r. jednemu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powi za pomi dzy rentowno

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Co to jest manipulacja?

Co to jest manipulacja? Manipulacje gie dowe: od fa szywych informacji do nadu y i przest pstw W odzimierz W sowski Atrakcyjny rynek gie dowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochron interesów inwestora.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czynniki wp ywaj

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo