Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Transkrypt

1 Wspieranie aktywności młodzieży i dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX POKL I VI POKL: Dz , 9.1.3, 9.2, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.4 POKL Dz. 6.2 POKL Białystok, dnia r.

2 POKL Młodzież: Zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia (dz , dz. 9.2) Wsparcie specjalistów: psychologów, pedagogów, doradców zawodowych (w tym uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych) dz ,dz. 9.2 Stypendia dla szczególnie uzdolnionych (dz POKL) Atrakcyjne praktyki i staże (dz. 9.2) Inne formy współpracy z pracodawcami (dz. 9.2) Wyjazdy edukacyjne, np. na targi branżowe, wycieczki edukacyjne (dz , dz. 9.2) Doradztwo edukacyjno-zawodowe, doradztwo kariery: zajęcia ze specjalistą, szkolne punkty doradztwa edukacyjno-zawodowego, szkolne ośrodki kariery (dz , dz. 9.2)

3 POKL Dorośli: formalne kształcenie ustawiczne (w formach szkolnych oraz pozaszkolnych) dz POKL szkolenia/kursy językowe i ICT dz POKL doradztwo edukacyjne dla dorosłych dz POKL doskonalenie zawodowe nauczycieli dz. 9.4 POKL

4 POKL Młodzież i dorośli: Wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej dz. 6.2 POKL: - bezzwrotna dotacja do 40 tys. zł na osobę - jednorazowa pożyczka na rozpoczęcie działalności gosp. do 50 zł na os. Dodatkowo: doradztwo/szkolenia jak założyd i prowadzid działalnośd gospodarczą, jak wykorzystad dotację wsparcie pomostowe

5 Doradztwo edukacyjno-zawodowe/doradztwo kariery w Priorytecie IX POKL ważny element programów rozwojowych szkół Kryteria dostępu w Planach Działao dla priorytetu IX POKL w woj. podlaskim na rok 2012, 2013, : Doradztwo edukacyjno-zawodowe jako element obowiązkowy wszystkich programów rozwojowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dodatkowo (od roku 2013): Indywidualny Plan Działao (na rok 2013, ) Edukacyjno-Zawodowych sporządzony obowiązkowo dla każdego ucznia/uczennicy ostatnich klas szkół ponadpodstawowych objętych projektem, który obligatoryjnie zawiera elementy określone przez IP jako minimalne. Plan Działao Edukacyjno Zawodowych powinien składad się co najmniej z następujących części: - diagnozy potencjałów (w tym wyniki testów), - określenia celów edukacyjno-zawodowych, - planu działania (w tym również kształtującego postawę przedsiębiorczą), - rekomendacji doradcy.

6 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Priorytecie IX POKL Kryteria strategiczne w Planach Działao na rok 2012, 2013, Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - uczniowie posiadający indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a także indywidualne możliwości psychofizyczne wynikające w szczególności z: - niepełnosprawności - niedostosowania społecznego - zagrożenia niedostosowaniem społecznym - szczególnych uzdolnieo - specyficznych trudności w uczeniu się - zaburzeo komunikacji językowej - choroby przewlekłej - sytuacji kryzysowych lub traumatycznych - niepowodzeo edukacyjnych - zaniedbao środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi - trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

7 Produkty wypracowane w projektach POKL rekomendowane przez IP/Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego w obszarze doradztwo i orientacja zawodowa model modernizacji oferty edukacyjnej szkoły zawodowej z zastosowaniem doradztwa i orientacji zawodowej - produkt wypracowany w ramach projektu pt. Innowacje edukacyjne program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim, zrealizowanego w okresie przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku - do zastosowania w szkołach zawodowych oraz ogólnych na poziomie ponadgimnazjalnym program ZAWODOWY NAWIGATOR - produkt wypracowany w ramach projektu pt. Świadomy wybór pewny sukces projekty rozwojowe dla szkół zawodowych zrealizowanego w okresie przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku - do zastosowania w szkołach zawodowych

8 POKL Działanie i 9.2: programy rozwojowe szkół oraz praktyki i staże u pracodawców Wybrane projekty są w trakcie realizacji

9 POKL Działanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Pozostała do realizacji ostatnia edycja projektu systemowego Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów ) edycja roku 2014 Liczba planowanych do przyznania stypendiów: 230 Wysokośd stypendium jednorazowo 4000zł Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w szczególności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych Projekt realizuje Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego Tel Termin rekrutacji: lipiec 2014

10 POKL Dz , i 9.4: szkoły dla dorosłych, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy/szkolenia językowe i komputerowe; różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli Wybrane projekty są w trakcie realizacji.

11 POKL Dz Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Obejmuje usługi doradztwa edukacyjnego dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno szkoleniowej. W woj.. podlaskim realizowane są pilotażowo 2 projekty na obszarach: - Powiatu Miasta Łomża - Powiatu suwalskiego Projekty realizują: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, Białystok Tel ARR Ares S.A. w Suwałkach ul. Noniewicza 42A, Suwałki Tel:

12 POKL Dz Założenia wybranych do realizacji 2 projektów pilotażowych: osób dorosłych zostanie objętych działaniami informacyjnymi w ramach projektu i odbędzie wstępne spotkania z doradcą edukacyjnym w wyniku których zostanie sporządzona wstępna diagnoza ich potrzeb edukacyjnych osób dorosłych skorzysta z usług doradztwa edukacyjnoszkoleniowego, osób dorosłych w wyniku skorzystania z usług doradczych w ramach projektu rozpocznie kształcenie (formalne lub nieformalne kształcenie ustawiczne) - zostaną utworzone i udostępnione 2 bazy danych o usługach edukacyjnych (obejmujące m.in. dany powiat a także rozszerzone o region, kraj i szerzej w zależności od zapotrzebowania)

13 POKL Działanie 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia Dorośli i młodzież W szczególności osoby młode do 30 roku życia Formy wsparcia: bezzwrotne dotacje (1 typ wsparcia): + doradztwo i wsparcie pomostowe pożyczki (2 typ wsparcia): - preferencyjne oprocentowanie (4%) - okres spłaty do 60 miesięcy - okres karencji w spłacie do 12 miesięcy + doradztwo i wsparcie pomostowe Warunki: - dla mieszkaoców woj. podlaskiego - dla osób zamierzających założyd działalnośd gosp. po raz pierwszy lub nie mający zarejestrowanej działalności przez okres 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu - należy spełnid warunki rekrutacyjne określone przez operatorów finansowych

14 POKL Przeznaczenie środków finansowych Działanie 6.2 POKL zakup środków trwałych (m.in. maszyn, urządzeo, środków transportu) zakup wartości niematerialnych i prawnych; zakup środków obrotowych; koszty prac remontowych i budowlanych.

15 Operatorzy finansowi wybrani do dofinansowania w ramach dz. 6.2 POKL w zakresie bezzwrotnej dotacji Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Ks. Suchowolca 6, Białystok Tel Rekrutacja do r. - GRUPA I (30 osób) do r. - GRUPA II i III (60 osób) Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach ul. T. Noniewicza 42A, Suwałki Tel Rekrutacja do r.

16 Operatorzy finansowi wybrani do dofinansowania w ramach dz. 6.2 POKL w zakresie mikropożyczek: Wsparcie w postaci mikropożyczek jest udzielane w ramach projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Braosku w partnerstwie z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju Bank Spółdzielczy w Braosku Braosk, ul. Kościuszki 2A tel. (85) Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju Białystok, Al lecia Paostwa Polskiego 39A tel. (85) fax. (85)

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczośd i aktywnośd zawodowa Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje

18 Konsultacje społeczne RPO woj. podlaskiego: daty spotkao: 27 listopada w Białymstoku, aula Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20, 28 listopada w Bielsku Podlaskim, Centrum Integracji Europejskiej przy Hotelu Unibus, ul. Widowska 4, 5 grudnia w Łomży, Paostwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, ul. Akademicka 1, 6 grudnia w Suwałkach, Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód, ul. Innowacyjna 1.

19 Komórki udzielające informacji w Instytucji Pośredniczącej POKL/Urzędzie Marszałkowskim Woj. Podlaskiego: Punkt Informacji ul. Poleska 89, Białystok, tel /228, pok. 020 (parter), Referat Wdrażania Działao PO KL Wspierających Promocję Przedsiębiorczości, Samozatrudnienie, Transfer Wiedzy oraz Inicjatywy Oddolne ul. Poleska 89, Białystok, tel , pok. 120, (I piętro) Referat Wdrażania Działao POKL Wspierających Rozwój Wykształcenia i Kompetencji ul. Poleska 89, Białystok, tel /255/209/231/255/285), pok. 115, 116, 124, 125, (I piętro)

20 Dziękuję za uwagę Agnieszka Godlewska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r.

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020. - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarcze. Bielsko-Biała, 09 czerwca 2015 r. Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1

Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2015 rok 1 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Katowice, 2013-11-27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety PO KL: VI VIII IX Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 6.2 Programu Kapitał Ludzki Działanie 3.1 Programu Innowacyjna Gospodarka 2. POŻYCZKI: Program Pierwszy Biznes BGK Pożyczki z

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Nie przewiduje się naboru w 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/676/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015 r. Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo