Transakcje przejęć przedsiębiorstw w oparciu o mechanizm wykupów lewarowanych aspekty prawne i organizacyjne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transakcje przejęć przedsiębiorstw w oparciu o mechanizm wykupów lewarowanych aspekty prawne i organizacyjne."

Transkrypt

1 Autorzy: Transakcje przejęć przedsiębiorstw w oparciu o mechanizm wykupów lewarowanych aspekty prawne i organizacyjne. Wstęp Zmiany, które dokonały się w ostatnich dekadach wśród podmiotów sektora energetycznego z pewnością można zaliczyć do zmian mających charakter rewolucyjny. Wpłynęło na to wiele czynników, z których z pewnością jeden z kluczowych był związany z transformacją gospodarczą w roku Umocnienie integracji polskiej gospodarki z gospodarkami światowymi, między innymi w ramach jak się dzisiaj wydaje naturalnego już procesu globalizacji, zapoczątkowały kolejne oczywiste działania w postaci konsolidacji podmiotów sektora energetycznego. Nie doszukując się związków przyczynowo-skutkowych oraz nie dokonując oceny, co było pierwotnymi czynnikami, które miały wpływ na obecną strukturę oraz kształt sektora elektroenergetycznego można poniżej wymienić główne elementy i zjawiska makro oraz mikroekonomiczne, które charakteryzują podmioty sektora elektroenergetycznego. Z pewnością jednym związanych ze sferą makroekonomiczną były procesu konsolidacji rozpoczęte w spółkach dystrybucyjnych energii elektrycznej w roku Warto na marginesie zauważyć, że zjawisko w sektorze energetycznym nie jest nowe. W historii podmiotów energetycznych w ostatnich dekadach, dochodziło do centralizacji i decentralizacji spółek. Dobrym przykładem są okręgi energetyczne zbudowane na bazie zakładów energetycznych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, które podlegały wydzielonemu Ministerstwu Energetyki. Występowało w tamtym okresie pięć dużych okręgów energetycznych, które skupiały do kilkunastu zakładów wytwórczych i dystrybucyjnych wraz z realizacją procesów wsparcia w postaci między innymi usług remontowych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Ministerstwo Energetyki uległo likwidacji,

2 co skutkowało także rozwiązaniem okręgów energetycznych, decentralizacją podmiotów a w konsekwencji dużym rozdrobnieniem rynku zupełnie odwrotnie do tendencji w krajach Europy Zachodniej w tym samym okresie. Istotna zmiana koncepcji organizacji podmiotów nastąpiła dopiero właśnie w roku 2003, kiedy powstała pierwsza grupa energetyczna zintegrowana w pierwszej fazie poziomo - bazująca na energetyce szczecińskiej, bydgoskiej, gorzowskiej, zielonogórskiej oraz poznańskiej. Jak powszechnie wiadomo do specyficznego rodzaju podziału a raczej wydzielenia doszło w wyniku dostosowywania się spółek do dyrektywy UE w zakresie utworzenia operatorów systemów dystrybucyjnych. Do pozostałych działań na poziomie mikroekonomicznym determinującym istotne zmiany można zaliczyć procesy prywatyzacji, które skoncentrowane były w dużym stopniu wokół elektrowni i elektrociepłowni zawodowych (np. Zespół Elektrowni PAK S.A, Elektrownia Rybnik SA, Elektrownia Połaniec S.A., Elektrownia Skawina S.A., Elektrociepłownie m.in. w Łodzi, Zielonej Górze, Poznaniu w sumie sprywatyzowano jedenaście elektrociepłowni zawodowych). Nie jest celem artykułu podsumowanie zmian jakie zaszły w ostatnich latach w sektorze energetycznym, a raczej na podkreślenie swego rodzaju rewolucyjności zmian jakie dokonywały się w ostatnich dekadach. Warto zwrócić na przykład uwagę na fakt, że jeszcze około 10-ciu lat temu nienaturalne były dla dystrybutorów energii przyjazne rynkowo oznaczenia taryf na wzór spółek telekomunikacyjnych. Dzisiaj oznaczenia nie dość, że są wzorowane na spółkach telekomunikacyjnych to dodatkowo podobnie jak w innych firmach są skorelowane z możliwością otrzymania dodatkowych produktów lub usług. Niewątpliwie należy uznać to za rewolucję w orientacji prorynkowej przedsiębiorstw. Odchodząc od analizy zmian zachowań rynkowych firm warto zwrócić uwagę na sferę zarządzania kapitałem przedsiębiorstw bo w tym obszarze prawdopodobnie będziemy świadkami istotnych zmian. Można się tego spodziewać na podstawie zachowań przedsiębiorstw w innych krajach o bardziej rozwiniętej, a może nawet właściwszym słowem jest bardziej liberalnych systemach gospodarczych. Przykładem mogą być wszelkiego rodzaju transakcje wykupów przedsiębiorstw z wykorzystaniem inżynierii finansowej. Doskonałą ilustracją jest chociażby rekordowy wykup lewarowany, który miał miejsce w USA na początku 2007 roku dokonany przez fundusze inwestycyjne Kohlberg Kravis Roberts i Texas Pacific Group. Celem przejęcia za 45 mld dolarów była spółka TXU Corporation największy producent energii w stanie Teksas w USA. Dla porównania wartość spółek z momentu konsolidacji PGE wynosiła około 20 mld zł, a spółek wchodzących w skład grupy TAURON w roku 2007 około 18 mld zł. Są to więc wartości niewspółmiernie mniejsze w stosunku do

3 transakcji, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach. Warto dodatkowo zauważyć, że transakcje, które jeszcze kilka lat temu uznane byłyby za trudno uzasadnione społecznie oraz rynkowo, dzisiaj nie spotykają nawet z większymi komentarzami. Dobrą tego ilustracją jest bardzo skomplikowana transakcja pozbycia się w procesie podziału uprzednio pieczołowicie nabytych aktywów wiatrowych TAURON Ekoenergia a następnie ich sprzedaż na rynkach zagranicznych w celu uwolnienia gotówki na kolejne inwestycje. Niewątpliwie są to operacje stosowane na rynkach, jednak trzeba podkreślić, że niewątpliwie rewolucyjne z punktu widzenia dotychczasowych doświadczeń sektora. W dalszej części autorzy dokonają szczegółowej charakterystyki jednej z metodyk wykupu przedsiębiorstw. Charakterystyka oraz mechanizm wykupów lewarowanych Jak wspomniano jednym z typów transakcji przejęć przedsiębiorstwa są transakcje wykupów (najczęściej lewarowanych) ogólnie określane w języku angielskim mianem buyout. Technika ta pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a w Europie cieszy się szczególną popularnością w Wielkiej Brytanii. W ramach technik buy-out możemy wyróżnić różnego rodzaju transakcje, których definicje nierzadko są ze sobą mylone, szczególnie w krajach w których zjawisko to nie jest zbyt powszechne na przykład w Polsce. Za procesy wykupu przedsiębiorstw typu buy-out uznaje się te transakcje, w wyniku których dochodzi do przejęcia pakietu kontrolnego spółki przez nabycie akcji lub udziałów od właściciela. W nabyciu tym uczestniczy kadra zarządzająca daną spółką lub jej pracownicy. Możliwy jest także udział w transakcji podmiotu instytucjonalnego (lub kilku podmiotów) 1. W zależności od roli kapitału obcego oraz rodzaju stron (uczestników) tej transakcji będziemy wyróżniać poszczególne jej podtypy co szczegółowo opisano w dalszej części artykułu. Mechanizm transakcji wykupu opiera się na kilku etapach w etapie pierwszym dochodzi do utworzenia przez grupę menedżerów (w przypadku klasycznego procesu MBO) spółki SPV (ang. special pourpouse vehicle) tzw. wehikułu inwestycyjnego, której zadaniem będzie nabycie spółki przeznaczonej do sprzedaży. Transakcja zakupu jest finansowana z pozyskanych przez spółkę 1 W Wielkiej Brytanii jako kraju będącym liderem w liczbie transakcji typu MBO zostało powołane przy Uniwersytecie w Nottingham Centrum Badań Rynku Wykupów (The Centre for Management Buy-Out Research CMBOR), które analizuje rynek wykupów od roku Instytucja posiada szczegółową bazę danych zawierającą ponad transakcji zrealizowanych w Wielkiej Brytanii oraz Europie Kontynentalnej.

4 powołaną pożyczek bankowych oraz kapitału założycieli. Schemat pierwszego etapu realizacji wykupu przedstawiono na rysunku 1. Grupa menedżerów dokonująca wykupu (opcjonalnie) Podmiot finansujący zasilenie kapitałem Powołana spółka (wehikuł inwestycyjny) kredyt płatność akcje/udziały Spółka nabywana (cel przejęcia) Rys. 1. Pierwszy etap transakcji wykupu menedżerskiego Źródło: Opracowanie własne. Kolejnym etapem rozpatrywanej procedury przejęcia kontroli nad spółką jest połączenie powołanego podmiotu wehikułu inwestycyjnego oraz spółki nabywanej (celu przedsięwzięcia). W wyniku połączenia akcje lub udziały podmiotu połączonego (wynikające z podniesienia kapitału akcyjnego/zakładowego) przechodzą na akcjonariusza/udziałowca spółki wehikułu inwestycyjnego, co ilustruje rys. 2. Grupa menedżerów dokonująca wykupu Podmiot finansujący akcje/udziały spłata kredytu Powołana spółka (wehikuł inwestycyjny) połączenie podmiotów Spółka nabywana (cel przejęcia) Rys. 2. Drugi etap transakcji wykupu menedżerskiego. Źródło: Opracowanie własne. Zwrócić należy uwagę, że po połączeniu podmiotów dochodzi do sytuacji polegającej na tym, że nowy podmiot przejmuje zobowiązania kredytowe wehikułu inwestycyjnego (nie

5 posiadającego de facto możliwości jego spłaty). Dodatkowo połączona firma (pierwotna spółka przejmowana) dzięki swojej działalności podstawowej posiada zdolność generowania gotówki do obsługi długu. Efektywność ekonomiczna transakcji jest więc w kolejnych okresach uzależniona od takich czynników jak atrakcyjność przejmowanej spółki oraz możliwości dynamicznego wzrostu jej wartości. Całkowity wykup firmy kończy się z chwilą spłaty zaciągniętego długu. W praktyce zdarzają się transakcje, które kończą się w okresie kilkuletnim. Opisane powyżej połączenie podmiotów jest realizowane zgodnie z reżimem Kodeksu Spółek Handlowych, który wyróżnia dwa rodzaje połączeń spółek. Pierwsze zwane fuzją per incorporationem (art pkt 1 kodeksu spółek handlowych) oraz fuzją per unionem (art pkt 2 kodeksu spółek handlowych). Fuzja przez przejęcie polega na inkorporowaniu majątku spółki przez inną spółkę. W efekcie, spółka inkorporująca zachowuje ciągłość funkcjonowania, zaś spółka inkorporowana przestaje istnieć. W tym przypadku wszystkie regulaminy i akty korporacyjne spółki inkorporowanej nadal obowiązują. W przypadku fuzji przez połączenie, łączone spółki przestają istnieć, a w ich miejsce powstaje nowa spółka, która przejmuje ich majątek na zasadzie sukcesji generalnej. Dzieje się tak na podstawie artykułu 494 kodeksu spółek handlowych. W szczególności dotyczy to zezwoleń i koncesji, które zostały uzyskane przez podmioty uczestniczące w połączeniu. Ponadto, przejście praw ujawnionych w rejestrach oraz księgach wieczystych następuje ex lege, ujawnienie przejścia praw następuje na wniosek nowo powstałego podmiotu. Przejście praw w postaci zezwoleń i koncesji udzielonych spółce będącej instytucją finansową jest ograniczone o tyle, iż podmiot udzielający zezwolenia może w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia złożyć sprzeciw. Należy zauważyć, że przypadku łączenia spółek, spółki ulegają rozwiązaniu przez przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Nowopowstałe przedsiębiorstwo, niezależnie od typu łączenia, staje się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną były dotąd istniejące spółki. Typy oraz modele transakcji wykupów lewarowanych. W ramach wykupów można wyróżnić różne typy transakcji. Najczęściej wyróżnia się transakcje typu LBO tzw. wykupy lewarowane (ang. leveraged buy-out), transakcje typu MBO wspomniany już tzw. wykup menedżerski (ang. management buy-out) oraz operacje LMBO lewarowane wykupy menedżerskie (ang. leveraged management buy out), EBO (employee buyout) - transakcja polegająca na wykupie przez pracowników pakietu

6 większościowego firmy, MBI (management buy-in) - zakup pakietu większościowego spółki przez osoby dotychczas niezwiązane ze spółką, które mają zamiar zająć się zarządzaniem zakupioną firmą, MEBO (management & employee buyout) - połączenie transakcji typu MBO i EBO oraz BIMBO (buy-in management buyout) - połączenie transakcji typu MBO i MBI. W transakcji LMBO oprócz kadry menedżerskiej mogą występować jeszcze inne podmioty W teorii i praktyce można spotkać dwa modele realizacji transakcji LMBO przedstawione w poniższej tabeli 1. Tab. 1. Charakterystyka modelu anglosaskiego oraz modelu francuskiego w transakcjach leveraged management buy-out. Transakcje typu LMBO (leveraged management buy-out) Model anglosaski Model francuski Działania składają się z następujących etapów. 1. Etap pierwszy koncentruje się wokół gromadzenia kapitału przez kadrę zarządzającą spółką będącą obiektem przejęcia oraz nawiązywaniem kontaktów z ewentualnymi inwestorami instytucjonalnymi takimi jak firmy komercyjne, fundusze inwestycyjne, spółki typu venture capital itp. Konsekwencją określenia grupy podmiotów zainteresowanych jest założenie wraz z menedżerami nowej spółki - holdingu finansowego. 2. Etap drugi koncentruje się na zgromadzeniu odpowiedniej wielkości kapitału dla potrzeb przyszłej transakcji (kredyty bankowe, emisja akcji lub obligacji utworzonego holdingu finansowego). Cechą charakterystyczną jest to, że wartość pożyczek z reguły stanowi wielokrotność kapitału własnego holdingu. 3. W ostatnim etapie następuje fuzja spółki przejmowanej oraz utworzonego holdingu finansowego. Model jest podobny do modelu anglosaskiego. Różnica polega na tym, że spółka holding jest tworzona wspólnie przez pracowników, menedżerów i wybranego inwestora instytucjonalnego. Charakterystyką modelu jest to, że występują tu restrykcyjne ograniczenia dotyczące zasad utworzenia spółki mogą ją tworzyć wyłącznie menedżerowie i pracownicy, którzy przepracowali w firmie minimum rok, powinni oni posiadać co najmniej 51% głosów (maksymalnie 49% może należeć do inwestorów instytucjonalnych) i żaden z nich nie może uzyskać większościowego pakietu 51%. Po utworzeniu holdingu kadra menedżerska wraz z pracownikami oraz inwestorem instytucjonalnym zaciągają pożyczki na potrzeby sfinansowania transakcji. Po zgromadzeniu odpowiedniego kapitału może nastąpić fuzja holdingu i spółki przejmowanej W praktyce we Francji dochodzi do tego bardzo rzadko. Najczęściej dochodzi do transakcji przejęcia firmy przez utworzony holding. Dzieje się tak w 80% przypadków.

7 Transakcje typu LMBO (leveraged management buy-out) Model anglosaski Model francuski W efekcie procesu fuzji powstaje nowa spółka, która posiada wolne środki finansowe przejmowanego przedsiębiorstwa. Z reguły są one wykorzystywane do spłaty części zobowiązań zaciągniętych na potrzeby przejęcia. Przez następne lata spółka spłaca zaciągnięte pożyczki wraz z oprocentowaniem. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szczepankowski P., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa, 2000, s oraz Zając C., Społeczne i organizacyjne problemy fuzji i przejęć przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2005, s. 53. Zwrócić należy uwagę na fakt, że lewarowane wykupy menedżerskie opierają się na dwóch zasadniczych elementach do których należy zaliczyć wysokie kompetencje kadry menedżerskiej umożliwiającej rynkowy rozwój spółki i zwiększenie jej wartości po dokonaniu fuzji lub przejęcia oraz działaniu dźwigni finansowej wynikającej z finansowania zewnętrznego. Oczywiście działania związane z takim rodzajem przejęcia są poprzedzone dokładnymi analizami finansowymi. Dla podmiotów zewnętrznych (inwestorów i banków udzielających pożyczek) bardzo ważnym elementem jest właśnie kadra menedżerska, która jako mająca najwięcej informacji o działalności firmy powinna także być gwarantem jej efektywnej restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej. Duży efekt dźwigni finansowej w tego typu transakcjach oznacza bardzo wysokie zadłużenie w stosunku do kapitałów własnych zadłużenie dochodzi nawet do 90% wartości sprzedaży przedsiębiorstwa. Pamiętać należy o tym, że transakcje tego typu kończą się sukcesem wyłącznie w sytuacji wzrostu wartości podmiotu w perspektywie kilkuletniej. Ponieważ ryzyko operacji jest stosunkowo wysokie, inwestorzy oczekują dużej stopy zwrotu sięgającej nawet 40% w skali roku. Jest wiele przykładów na skuteczne zakończenie tego typu transakcji, a przykładem może być amerykańska spółka Gibbon Greeting Cards, która została przejęta przez kadrę za kwotę 81 milionów dolarów. Po półtora roku od tej operacji spółka sprzedała 17% akcji za kwotę 45 milionów dolarów. Po tym okresie wartość przedsiębiorstwa była trzy razy większa. Zwrócić także należy uwagę na fakt, że obok kompetencji kadry zarządzającej przejmującej podmiot istotne w ocenie powodzenia przedsięwzięcia jest także rodzaj i kondycja spółki mającej być

8 przedmiotem przejęcia. Inne ryzyko przedsięwzięcia będzie towarzyszyło spółkom o charakterze innowacyjnym a inne spółkom działającym na mniej rozwojowych rynkach. Istotne znaczenie ma także struktura finansowania działalności firmy przed przejęciem oraz jej wskaźniki finansowe. Zdarzają się spółki przejmowane w wyniku transakcji LMBO, które posiadają silną nadpłynność finansową a udział środków pieniężnych w aktywach stanowi kilkadziesiąt procent. Oczywiście takie podmioty są wymarzonym celem transakcji LMBO z uwagi na fakt, że bezpośrednio po przejęciu można zmniejszyć dostępnymi środkami pieniężnymi ich zadłużenie. Odnosząc się do transakcji LBO w warunkach polskich należy zauważyć, że rynek wykupów lewarowanych jest na początku rozwoju. Największym wykupem typu LBO w Polsce była transakcja sprzedaży telewizji kablowej Aster City Cable przez brytyjski fundusz private equity Hicks, Muse, Tate and Furst (pod obecną nazwą Lion Capital) innej firmie private equity Mid Europa Partners za kwotę 1,6 mld zł. Wartość tej transakcji była dwa razy większa niż wartości całego rynku w roku wcześniejszym. Abstrahując od stopnia wykorzystania dźwigni finansowej, jak już wspomniano, transakcje typu MBO cieszą się szczególnym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii, w której na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się duży ich udział we wszystkich transakcjach fuzji i przejęć (M&A) zarówno pod względem ilościowym jak i wartościowym stanowiący około 60%. W pozostałych krajach Europy Zachodniej zainteresowanie transakcjami typu MBO jest silnie zróżnicowane, co wynika z różnego poziomu rozwoju rynków finansowych, zróżnicowanych regulacji prawnych oraz natężenia procesów prywatyzacyjnych. Poniżej przedstawione wykresy 3 oraz 4 pokazuję liczbę i wartości transakcji typu buy-in oraz buyout na przestrzeni lat w Wielkiej Brytanii oraz w Europie Kontynentalnej.

9 Rys. 3. Liczba i wartość transakcji Buy-In/Buy-Out w Wielkiej Brytanii w latach Źródło: CMBOR/Barclays Private Equity/Deloitte & Touche Rys.4. Liczba i wartość transakcji Buy-In/Buy-Out w Europie Kontynentalnej w latach Źródło: CMBOR/Barclays Private Equity/Deloitte & Touche Analizując proces wykupów przedsiębiorstw typu MBO można zauważyć, że natężenie tego zjawiska jest uzależnione także od oceny atrakcyjności inwestycji alternatywnych. Wpływ na spadek zainteresowania przejęciami typu MBO w Wielkiej Brytania kilka lat temu miało na przykład silne zainteresowanie inwestorów podmiotami sektora nowych technologii, które dawały nadzieję na bardzo wysokie wskaźniki zwrotu z zaangażowanego kapitału. Z kolei spadek liczby fuzji i przejęć przedsiębiorstw (klasycznych

10 transakcji typu M&A) może spowodować wzrost liczby transakcji MBO za sprawą malejących wycen firm w tym okresie. Bardzo ważnym czynnikiem w rozwoju procesu przejęć typu MBO są regulacje podatkowe. Przykładem kraju w którym doszło do istotnej fali wzrostu tego typu transakcji w wyniku liberalizacji obciążeń podatkowych w przypadku przychodów z operacji kapitałowych była Irlandia 2. Także w Niemczech doszło w ostatnich latach do zmian regulacji prawnych i podatkowych, co zwiększyło zainteresowanie transakcjami typu MBO do tego stopnia, że Niemcy w roku 2003 miały drugą pozycję w Europie pod względem wartości zrealizowanych transakcji wykupów przedsiębiorstw 3. Próbując odnieść poziom europejskiego rynku wykupów do sytuacji w Polsce należy stwierdzić, że Polska jest krajem, w którym tego typu transakcje są zjawiskiem silnie kontrowersyjnym. Nie są jednocześnie prowadzone szczegółowe analizy dotyczące transakcji 4. Szacuje się, że rocznie w Polsce przeprowadzanych jest kilkadziesiąt transakcji typu buy-out. Zwrócić należy uwagę, że wiele transakcji przeprowadzanych jest bez rozgłosu na przykład w wyniku wycofania się z rynku zachodnich koncernów, które nie osiągnęły w Polsce planowanego poziomu przychodów. W takiej sytuacji zachodnie spółki pozbywają się na rzecz kadry menedżerskiej swoich podmiotów zależnych ulokowanych w Polsce. Pewnym miernikiem niskiego rozwoju tego rynku w Polsce jest porównanie wartości transakcji w Wielkiej Brytanii do poziomu przychodów z prywatyzacji w Polsce. W roku 2005 wartość transakcji wykupów w Wielkiej Brytanii wyniosła około 131 miliardów złotych wobec przychodów z prywatyzacji w Polsce rzędu 5 miliardów złotych i w roku 2012 przychodów z prywatyzacji na poziomie niecałych 10 miliardów złotych, co stanowi odpowiednio około 3% i 6% wartości transakcji zrealizowanych w Anglii. Polskie transakcje wykupu przedsiębiorstw, w szczególności transakcje lewarowane z wykorzystaniem zaawansowanej inżynierii finansowej, są z reguły postrzegane jako chęć szybkiego nieetycznego wzbogacenia się inwestorów. Nie postrzega się ich jako narzędzia wzrostu efektywności firmy. Jest wiele przykładów transakcji w Polsce, które nie doszły do skutku ze względu na dużą asekuracyjność banków jako podmiotów współfinansujących transakcję buy-out. Przykładem projektów, które zakończyły się fiaskiem jest transakcja zakupu pakietu kontrolnego spółki FM Famur SA (spółka działająca na rynku produkcji, sprzedaży i naprawy kombajnów górniczych) od Narodowego Funduszy Inwestycyjnego (NFI). Powołana w tym celu spółka 2 Zmniejszenie obciążeń podatkowych nastąpiło w 2002 roku. 3 Do jednej z większych transakcji MBO można zaliczyć zakup DB Capital od Deutsche Bank o wartości 1743 mln Euro. 4 Jednym z ważniejszych źródeł informacji o omawianych transakcjach są analizy spółki Avalon Corporate Finance Sp. z o.o.

11 menedżersko-pracownicza Famur Inwestor podpisała z NFI warunkową umowę sprzedaży akcji o wartości około 38 mln złotych. Środki na ten cel miały pochodzić z kredytu bankowego, którego zabezpieczeniem miały być nabywane akcje. Wycofanie się banków z transakcji spowodowało niespełnienie warunków wstępnej umowy z NFI. Taki sam powód był przyczyną niezrealizowania transakcji nabycia pakietu 33% akcji spółki Bumar Fablok SA przez Fablok pracowniczą Spółkę Akcyjną także od jednego z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych za kwotę 6 mln złotych 5. Skutki organizacyjne oraz ograniczenia transakcji typu buy-out. Jak już wspomniano na wcześniejszych stronach artykułu, efektywna transakcja wykupu przedsiębiorstwa ma miejsce w sytuacji występowania określonych cech zarówno po stronie podmiotu nabywanego będącego celem przejęcia jak również po stronie otoczenia (inwestora i dostawcy kapitału). Do czynników tych można zaliczyć następujące elementy: 1. Zaufanie do transakcji podmiotu finansującego, skutkujące niższym kosztem kapitału. W praktyce o dostępie do kapitału decydują różne czynniki, jak na przykład chęć wejścia na nowe zagraniczne rynki a więc finansowanie inwestycji zagranicznych przez bank lub fundusz inwestycyjny pochodzący z tego samego kraju, co spółka przejmująca. Przykładem takiej transakcji było przejęcie jeleniogórskiej spółki akcyjnej JELFA SA przez litewski podmiot prawa polskiego SANITAS Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym w wysokości 50 tys. zł, powiązany kapitałowo z podmiotem SANITAS AB LITHUANIA spółka SANITAS Sp. z o.o. pełniła funkcję wehikułu inwestycyjnego. 2. Nieefektywnie zarządzane przedsiębiorstwo będące celem przejęcia, które jest podatne procesowi restrukturyzacji. W praktyce może to oznaczać możliwość przeprowadzenia na przykład restrukturyzacji kosztów stałych w wyniku realizacji programu dobrowolnych odejść, połączenie funkcji czy też konsolidacji podmiotów w przypadku, gdy celem akwizycji jest grupa kapitałowa. Czynnikiem korzystnym z punktu widzenia nowego inwestora jest także nieefektywne zarządzanie aktywami trwałymi, które po zinwentaryzowaniu mogą zostać upłynnione. Innym przykładem jest rozwiązanie rezerw finansowych w wyniku nie ziszczenia się warunków uzasadniających ich zawiązanie, które nie miały odzwierciedlenia w wycenie przedsiębiorstwa. 5 Więcławski R., Aranżacja finansowania dla wykupów menedżerskich, Nasz rynek kapitałowy, nr 2/2004, s. 64.

12 3. Wysokie kompetencje kadry zarządzającej będącej aktorami zmian. W szczególności istotna jest wiedza z zakresu zarządzania finansami i reorganizacji procesów. Oczywiście wymienione powyżej czynniki stanowią tylko syntetyczne elementy determinujące uzyskanie zakładanej rentowności procesu akwizycji. Obok nich można wymienić szereg czynników makro i mikroekonomicznych jak choćby aktualną sytuację na rynkach kapitałowych, czy nawet sytuację na rynku nieruchomości w przypadku możliwych do uwolnienia po akwizycji zbędnych aktywów trwałych. Zwrócić należy uwagę na kluczowy w procesie przejęcia proces restrukturyzacji wewnętrznej nabytej spółki. Próbując zidentyfikować ograniczenia transakcji buy-out, zwrócić należy uwagę na częste trudności z możliwościami finansowania. Szczególnie w ostatnim okresie widoczne jest silnie asekuracyjne podejście podmiotów sektora bankowego. Generalnie przeprowadzanie transakcji wykupów lewarowanych nie jest łatwe w szczególności warunkach polskich. Jedną z istotniejszych barier są uregulowania artykułu 345 Kodeksu Spółek Handlowych, które zakazują spółce akcyjnej udzielanie pożyczek, zabezpieczeń jak również zakazują finansowania nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji, zapis ten nie dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością stąd w transakcjach lewarowanych stosuje się często spółkę o takiej formie organizacyjno-prawnej. Przepis artykułu 345 Kodeksu Spółek Handlowych wymienia się jako potencjalna bariera w przypadku spółek wehikułów inwestycyjnych (SPV). Jeśli powołujemy spółkę z minimalnym kapitałem wyłącznie w celu przejęcia spółki będącej celem akwizycji, w wyniku tego procesu jedynymi aktywami spółki będącej wehikułem inwestycyjnym pozostają akcji spółki przejętej, po stronie pasywów posiadamy wszystkie zobowiązania w stosunków do podmiotów będących źródłami finansowania. W związku z kolejnym etapem, którym jest połączenie podmiotów, dotykamy znów problematyki zapisów artykułu 345 Kodeksu Spółek Handlowych (spółka przejmowana jest najczęściej spółką akcyjną) na bazie artykułu 494 Kodeksu Spółek Handlowych, który wskazuje, że spółka przejmująca w naszym przypadku spółka SPV, albo spółka nowopowstała, wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Jedną z proceduralnych ograniczeń sprawności realizacji procesu przejęcia spółki jest też artykuł 509 Kodeksu Spółek Handlowych, który zabezpiecza prawa korporacyjne akcjonariuszom mniejszościowym w postaci możliwości zaskarżenia uchwał połączeniowych, co w połączeniu ze stosunkowo długim czasem oczekiwania na rejestrację połączenia przez sądy rejestrowe w Polsce może być czynnikiem utrudniającym proces. Te

13 ostatnie elementy są jednak charakterystyczne dla każdego procesu reorganizacji w którym dochodzi do zmian kapitału akcyjnego wymagającego rejestracji w KRS. Podsumowanie Reasumując, wykupy lewarowane są na pewno transakcjami o wyższym poziomie skomplikowania w stosunku do klasycznych procesów fuzji i przejęć. Bardzo często towarzyszy im chęć szybkiego uzyskania określonego zwrotu z zainwestowanego kapitału nieporównywalnego pod względem wartości do jakichkolwiek inwestycji alternatywnych bez chęci długookresowego zaangażowania się w rozwój przejmowanego przedsiębiorstwa. Zdaniem autorów może to prowadzić (i często prowadzi) do spirali wyciskania przedsiębiorstw przez inwestorów finansowych, dla których w kolejnych etapach generowane są wysokie, choć coraz mniejsze poziomy zwroty z zainwestowanego kapitału związane z ograniczającymi się możliwościami restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Popularność tego typu transakcji z pewnością będzie się zwiększać w związku z coraz większą presją na zwiększanie rentowności inwestycji i rentowności prowadzonej działalności w każdym sektorze gospodarki, co wydaje się być nierozłącznym elementem obecnego świata i zwiększającej się roli rynków kapitałowych. Z drugiej strony w kontekście sektora energetycznego w Polsce, należy szczególnie podkreślić, że nie powinno się zapominać o szczególnej roli jaką pełni on w gospodarce każdego kraju. Podobnie jak sektor bankowy może on wpływać na rozwój lub zahamowanie rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie atrakcyjności inwestycyjnej. Zwrócić należy także uwagę na fakt, że w związku z tym, że polskie spółki energetyczne w większości są dopiero w trakcie procesów restrukturyzacyjnych i mają przed sobą jeszcze długą drogę do uzyskania efektywności procesów charakterystycznych dla podmiotów Europy Zachodniej, mogą być przez to niezwykle łakomym celem przejęcia, analogicznie jak w przypadku opisanego w artykule przedsiębiorstwa farmaceutycznego.

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych

Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Optymalna forma spółki dla planowania sukcesji przekształcenia kapitałowe spółek rodzinnych Dorota Szlachetko-Reiter Partner, Radca Prawny Tomasz Kucharski Partner kancelarii Kraków, 26 kwietnia 2011 1.

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Połączenia spółek powiązanych stanowią specyficzny obszar rachunkowości, w którym regulacje prawa bilansowego są nieco odmienne od przepisów dotyczących zasad rozliczania połączeń niezależnych podmiotów.

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji

Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji Mezzanine Finance - historia Mezzanine powstał w latach 70 w USA bazując na rozwoju rynku poŝyczek udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe i kasy oszczędnościowe;

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej Źródła finansowania działalności gospodarczej ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ISTOTA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSOWANIE polega na: pozyskiwaniu środków pieniężnych przez

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet Szczeciński 24. listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE maj 2014 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa)

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich

Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich Mgr Bogusław Wacławik Doktorant na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1 Maksyma wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

w i e l k i c h jutra

w i e l k i c h jutra wspieramy w i e l k i c h jutra DORADZTWO BIZNESOWE I TRANSAKCYJNE wrzesień 2011 Zakres usług Departamentu Doradztwo w rozwoju biznesu Wyceny i modelowanie finansowe Doradztwo transakcyjne Slajd 2 Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek.

Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Celem nowych uregulowań ustawy o rachunkowości jest m.in. określenie sposobu i ujęcia w księgach rachunkowych połączeń spółek. Przepisy ustawy o rachunkowości - podobnie jak ich wzorzec, tj. IV Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE Bojszowy, 7 listopada 2013 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. 24 lipca 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia przewidziane w treści Porozumienia są następujące:

Kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia przewidziane w treści Porozumienia są następujące: 2016-09-07 12:24 KOPEX SA (79/2016) Podpisanie porozumienia w sprawie kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego KOPEX S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych Raport bieżący 79/2016 W

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego.

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego. Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski Słabnące tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. sporządzone w trybie art Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. sporządzone w trybie art Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzone w trybie art. 516 5 Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE oraz

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej:

Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej: Elektrownia OZE szansa dla samorządu Propozycja Stowarzyszenia Energii Odnawialnej: realizacja inwestycji OZE wraz z propozycją rozwiązania problemów ich finansowania. Proponujemy samorządom w Polsce model

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Data sporządzenia: 2014-10-02

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Data sporządzenia: 2014-10-02 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 43/2014 Data sporządzenia: 2014-10-02 Temat: Opinia Zarządu Bakalland S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji

Bardziej szczegółowo

XIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Spółka akcyjna pozyskiwanie kapitałów na rynku finansowym. Etap szkolny. Rok szkolny 2013/2014

XIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Spółka akcyjna pozyskiwanie kapitałów na rynku finansowym. Etap szkolny. Rok szkolny 2013/2014 XIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Spółka akcyjna pozyskiwanie kapitałów na rynku finansowym Etap szkolny Rok szkolny 2013/2014 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Załącznik nr 4 Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Część 2 - Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Przymusowa restrukturyzacja w kompetencji BFG

Przymusowa restrukturyzacja w kompetencji BFG Przymusowa restrukturyzacja w kompetencji BFG Od dnia 9 października 2016 roku obowiązuje nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. STRUKTURA GRUPY na dzień 31.12.2012r. PODMIOTY GRUPY PRAGMA INKASO SA lider rynku windykacji wierzytelnościami b2b o

Bardziej szczegółowo

Focused on your needs

Focused on your needs Focused on your needs FORDATA to pionier na polskim rynku kapitałowym, który w oparciu o autorskie systemy informatyczne, bazujące na technologii Virtual Data Room, wspiera największe transakcje M&A,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG Wysogotowo, 21 marca 2013 r. Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG W 2012 roku na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG zdecydowany wpływ miało wiele zdarzeń jednorazowych,

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów W celu skorzystania z tej możliwości finansowania swojej działalności niezbędne jest zrozumienie jego idei, zalet i wad oraz związanych z nim procedur. W ciągu ostatnich kilku lat notujemy wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. ZA OKRES 01.01.2009 31.12.2009 I. Skład Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. w 2009 r. funkcjonowała w

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Łączenie spółek użyteczności publicznej

Łączenie spółek użyteczności publicznej Łączenie spółek użyteczności publicznej Coraz więcej samorządów zastanawia się nad łączeniem spółek komunalnych. Jednak nie zawsze takie działanie doprowadzi do obniżenia kosztów świadczenia usług publicznych.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M.

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. Spis treści Wstęp Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. 1.1.1 Formy działań na rynku kontroli przedsiębiorstw 1.1.2

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo