Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego"

Transkrypt

1 Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Lokalną Grupę Działania WSTĘGA KOCIEWIA Tczew, Marzec 2006

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Streszczenie Metoda realizacji projektu CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI DO POWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ STRATEGII Nazwa LGD Status prawny LGD Data rejestracji w Sądzie Sposób rozszerzenia składu LGD o kolejnych partnerów Potencjał Administracyjny Władze LGD Doświadczenie LGD w realizacji partnerskich projektów DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO ZINTEGROWANĄ STRATEGIĄ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (ZSROW) Charakterystyka obszaru objętego ZSROW Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne Typ Gmin Położenie Powierzchnia w km2 LGD Wstęga Kociewia Ukształtowanie powierzchni Uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe Klimat Gleby Bogactwa naturalne Lesistość Zasoby wodne Zanieczyszczenie środowiska Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania historyczne Potencjał demograficzny i gospodarczy Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty ZSROW Liczba i struktura ludności Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia Liczba gospodarstw rolnych Liczba podmiotów gospodarczych, w tym MSP Stan rozwoju infrastruktury wiejskiej Infrastruktura społeczna Infrastruktura techniczna Uzasadnienie spójności obszarów ZSROW

3 4. AKTUALNE WDRAŻANIE INICJATYWY/PROJEKTY NA OBSZARZE ZSROW ZSROW Analiza społeczna na podstawie ankiet przeprowadzonych na spotkaniach wiejskich oraz wywiadów zbiorowych z mieszkańcami Spotkania z mieszkańcami podsumowanie i wnioski Badania ankietowe Analiza SWOT obszaru objętego ZSROW Wizja Tematy wiodące i cele Temat: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich Cel strategiczny Cele operacyjne Temat: wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci natura Cel strategiczny ZSROW CELE I PLANOWANY BUDŻET Tematy wiodące i cele strategiczne ZSROW Uzasadnienie wyboru tematu wiodącego, celów strategicznych Partnerstwo Sposób finansowania ZSROW II Schemat WPŁYW REALIZACJI ZSROW NA ROZWÓJ REGIONU POWIĄZANIE ZSROW ZE STRATEGIĄ NPR, WOJEWÓDZKĄ, POWIATOWĄ I GMINNYMI Powiązanie ZSROW ze strategią NPR Powiązanie ZSROW z wojewódzką strategią rozwoju Powiązanie ZSROW z powiatową strategią rozwoju Powiązanie ZSROW z gminnymi strategiami rozwoju Powiązanie ZSROW z strategią rozwoju Gminy Gniew Powiązanie ZSROW z strategią rozwoju gminy Morzeszczyn Powiązanie ZSROW z strategią rozwoju gminy Subkowy Powiązanie ZSROW z strategią rozwoju gminy Pelplin Powiązanie ZSROW z strategią rozwoju gminy tczew PROMOCJA I INFORMOWANIE O PROJEKCIE I ZSROW

4 1. WSTĘP CZYŃ TO, CO MOŻESZ, ZA POMOCĄ TEGO, CO MASZ, TAM, GDZIE JESTEŚ Theodor Roosvelt Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego powstała jako nadrzędny cel projektu Partnerska Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego realizowanego w ramach Pilotażowego Programu Leader + w Schemacie I finansowanym z Sektorowego Programu Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie Streszczenie Partnerstwo Wstęga Kociewia jest porozumieniem samorządów wiejskich i miejsko wiejskich Powiatu Tczewskiego, instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Kociewia Tczewskiego. Strategia Lokalnej Grupy Działania była tworzona w uspołecznionym procesie, Zastosowane zostały badania ankietowe, odbyło się 27 spotkań z mieszkańcami oraz konsultacje społeczne. Cały proces budowania strategii był oparty o zasady demokracji uczestniczącej a osoby tworzące zespoły robocze przygotowały się do tego zadania biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Te osoby w procesie wdrażania strategii zadeklarowały swoje uczestnictwo w Radzie Programowej Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia. Proces zmiany na obszarze LGD Wstęga Kociewia odbywał w pewnej określonej sekwencji i składał się z 7 faz: 1. Wytworzenie potrzeby zmiany. 2. Nawiązania relacji dotyczącej zmiany. 3. Wyjaśnienia i zdiagnozowania problemu występującego w społeczności. 4. Dokonania przeglądu alternatywnych dróg postępowania i celów; ustanowienie celów i intencji podejmowanych działań. 5. Zmiana intencji na rzeczywiste wysiłki w celu dokonania zmiany. 6. Generalizacja i stabilizacja zmiany. 7. Osiągnięcie nowych trwałych relacji. Zmiana ma doprowadzić do osiągnięcia celów, jakie zawiązane partnerstwo sobie postawiło 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich. 2. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 3. Wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew.

5 4. Promocja obszarów wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 5. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 6. Upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pełna, oficjalna, nazwa Fundacji LGD zapisana w jej statucie, brzmi: Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia obejmuje swoim zasięgiem 3 gminy wiejskie Tczew, Subkowy i Morzeszczyn oraz 2 gminy miejsko wiejskie Gniew i Pelplin należące do Powiatu Tczewskiego, będącego częścią obszaru etnograficznego, zwanego Kociewiem. Jej nazwa związana jest również z położeniem tych gmin wzdłuż rzeki Wisły, tworzącej na tym odcinku swego rodzaju wstęgę. Przed rejestracją podmioty wchodzące w skład partnerstwa współpracowały ze sobą na zasadzie porozumienia przy następujących projektach: 1. Grupy Partnerskie Fundacja Partnerstwo dla Środowiska PG-50/2005 Cel projektu Budowanie partnerstwa międzysektorowego na rzecz zrównoważonego rozwoju. 2. Działaj Lokalnie IV - Polsko Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Nr umowy 11DL IV-LOG/2005 Cel projektu Aktywizowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich w dziedzinach, edukacji, kultury, spraw społecznych i rozwoju lokalnego, które przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów oraz pobudzania aspiracji społeczności lokalnych 3. Działaj Lokalnie V Polsko Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. 11/DL V-LOG/2006 Cel projektu Aktywizowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich wokół rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji społeczności wsi i małych miast liczących do około mieszkańców. 4. Pracownia Umiejętności - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 PU/2005 Cel projektu Wsparcie działań w zakresie nauki, edukacji i oświaty, wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologii poprzez dofinansowanie projektów realizowanych przez grupy młodzieżowe 5. Powiatowy Turniej Gospodyń Wiejskich Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Cel projektu Aktywizacja i integracja działań kobiet mieszkających na obszarach wiejskich Powiatu Tczewskiego Obszar objęty Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich leży w całości na terenie powiatu tczewskiego. Powiat został utworzony w 1999 roku i leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Zdecydowana większość (około 67%) mieszkańców obszaru działania, LGD Wstęga Kociewia żyje na wsiach. Z czego 50,2% stanowią kobiety. Społeczeństwo obszaru LGD jest młode, osoby w wieku produkcyjnym (pomiędzy 24 a 60 rokiem życia) stanowią 50,3% ogółu mieszkańców. Ludność do 44 roku życia to aż 66,8%. Na obszarze działania LGD Wstęga Kociewia występuje wysokie bezrobocie szczególnie wśród osób młodych pomiędzy 18 a 24 rokiem życia ok. 25%. Są to osoby kończące szkoły ponad gimnazjalne, które nie kontynuują nauki jak i osoby kontynuujące naukę w szkołach wyższych. Wysokie jest także bezrobocie (26% ogółu bezrobotnych) wśród osób w wieku lat. 5

6 Pomimo tak dużych problemów społecznych na terenie Lokalnej Grupy Działania jest zarejestrowanych tylko 61 organizacji pozarządowych. W tym 32 organizacje działające w obszarze sportu (Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Uczniowskie Kluby Sportowe) oraz 20 Ochotniczych Straży Pożarnych. Istotne dla rozwoju społecznego są Koła Gospodyń Wiejskich, które działają w ramach Kółek Rolniczych stąd nie są uwidocznione w Rejestrze Starosty Tczewskiego jako samodzielne podmioty. W styczniu zawiązało się Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet (w trakcie rejestracji), które jest zrzeszeniem wszystkich KGW z terenu LGD. Wspólną cechą łączącą obszar działalności LGD jest położenie regionu. Jak każdy region etniczny, również Kociewie nie ma ściśle określonych granic, a te którymi się posługujemy zostały wytyczone przez dialektologów na podstawie badań gwary i jej wspólnych cech wśród posługującej się nią ludności. Na wschodzie linią graniczną jest około 120 km. odcinek Wisły od Topolinka na południe od Świecia do wsi Czatkowy na północ od Tczewa. Następnie granica biegnie na zachód do Trąbek Wielkich, Wysina, Liniewa, Nowych Polaszek i Konarzyn. Na zachodzie wytyczyć ją można linią przez Czarną Wodę, Osieczną, Lińsk, Lniano, Bukowiec aż do okolic Gruczna nad Wisłą. Wspólną cechą łączącą obszar LGD jest urozmaicona rzeźba terenu, piękne jeziora. Krajobraz Kociewia będący tworem z wyjątkiem doliny i delty Wisły należy do najświeższych w kraju i niezmiernie urozmaiconych. Na Kociewiu nie ma cennych surowców naturalnych, a do praktycznie osiągalnych należą jedynie kruszywo budowlane, margle nawozowe i torfy opałowe. Klejnotami ziemi, ukrytymi w jej wnętrzu, są źródła mineralne. Na terenie obszarów wiejskich powiatu tczewskiego eksploatowane są kruszywa naturalne (piaski i żwiry), kreda oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej (okolice Opalenia i Gniewu). Spójna cechą Kociewia są także te same powierzchnie gruntowe. Charakterystyczną cechą Kociewia są rzeki i jeziora. Największą rzeką regionu jest oczywiście Wisła, którą przepływa przez większość obszaru LGD. Kociewie jest jednym z regionów etniczno-kulturowych Pomorza. Spójną cechą łączącą pięć gmin z omawianego terenu jest dialekt kociewski. Trwająca od średniowiecza kolonizacja kujawsko-chełmińska, zaś pod koniec tego okresu osadnictwo mazowieckie, sprawiły, że wykształcił się tu charakterystyczny dialekt - zaliczany do tzw. polskich dialektów kontynentalnych. Podstawowym czynnikiem odróżniającym społeczność lokalną od zwykłej zbiorowości terytorialnej jest występowanie w niej więzi integrującej działanie osób i instytucji, która umożliwia podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych. Podejmowanie się przez społeczności lokalne samodzielnych prób rozwiązania swoich problemów można, więc uznać za świadectwo istnienia więzi. W przeprowadzonych w ramach I Schematu PP Leader+ badaniach zapytano czy w miejscu ich zamieszkania podejmowano już próby rozwiązania problemów występujących na wsi. 56% osób odpowiedziało twierdząco. Świadomość istnienia problemów jest sama w sobie pozytywnym zjawiskiem. Dobrze funkcjonująca społeczność lokalna jest świadoma swoich problemów. Ankietowani bez trudu wskazywali problemy, z którymi borykają się, na co dzień. Jako najistotniejsze wymieniano: - brak lub zły stan infrastruktury służącej integracji społecznej mieszkańców, w szczególności młodzieży, takiej jak boiska, świetlice, place zabaw, ośrodki kultury (m.in. Miłobądz, Rudno, Kulice), - zły stan dróg i chodników (m.in. Międzyłęż), - brak lub zły stan wodociągów i kanalizacji (m.in. Brzuśce, Lipia Góra), - bezrobocie i związane z nim ubóstwo (m.in. Swarożyn), - brak infrastruktury teleinformatycznej (m.in. Gogolewo), - brak ośrodków zdrowia, przedszkoli, szkół, - niska częstotliwość docierania do miejscowości środków transportu publicznego. 6

7 Ankietowani sygnalizowali również inne problemy, wśród których szczególną uwagę należałoby zwrócić na trudności w porozumiewaniu się z władzami gminy i brak zgody wśród mieszkańców. Szereg problemów mniejszej wagi dotyczyła wyglądu miejscowości, stanu poboczy drogi dojazdowej i temu podobnych kwestii. Przytłaczająca większość ankietowanych wyraziła gotowość do zaangażowania się w działania służące rozwiązaniu lokalnych problemów. Rzadkie przypadki odmowy tłumaczone były nadmiarem zajęć związanych z pracą na roli bądź w innym wykonywanym zawodzie oraz brakiem wiary w skuteczność takich działań. Podobnej jednomyślności zabrakło jednak, gdy spytano ankietowanych czy sami mieszkańcy są w stanie rozwiązać zasygnalizowane problemy. 22% respondentów odpowiedziała negatywnie, 38% nie miało zdania w tej kwestii. Przekonanych o istnieniu takiej możliwości było 40% ankietowanych. Wiąże się to z charakterem wskazanych wcześniej problemów. Wielu osobom mogło zabraknąć wiary w to, że ich lokalna społeczność może skutecznie przeciwdziałać ubóstwu, bezrobociu czy też podjąć działania na rzecz budowy niezbędnej infrastruktury. Wśród problemów najczęściej wskazywanych przez mieszkańców obszaru realizacji projektu Wstęga Kociewia znaczną część stanowią kwestie, których rozwiązania mogą podjąć się dobrze zorganizowane i zintegrowane społeczności lokalne. Pomoc z zewnątrz będzie w wielu przypadkach niezbędna, lecz ważniejsza jest inicjatywa mieszkańców. Ankietowani znają słabe i mocne strony swoich miejsc zamieszkania. Przejawiają też chęć do podjęcia działań na rzecz rozwiązania problemów lokalnych. Osoby, które podejmą się roli organizatorów takich działań powinni, obok dążenia do rozwiązania problemu, dążyć również do jak najpełniejszego zaangażowania mieszkańców. Pozwoli to osiągnąć trwalsze rezultaty i zwiększy możliwości samodzielnego działania społeczności lokalnych w przyszłości. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego powstawała na spotkaniach grup roboczych i poddawana była regularnie konsultacjom społecznym. Konsultacji odbyło się 10 w ramach I Schematu PP Leader+. Po zakończeniu I Schematu płatność grupy robocze w dalszym ciągu się spotykały, żeby nadać strategii kształt całkowicie zgodny z oczekiwaniami społecznymi. Strategia, co najmniej raz w roku będzie aktualizowana w trakcie konsultacji społecznych i zebrań wiejskich. Do konsultacji, nowelizacji strategii zostały wybrane cykliczne spotkania z mieszkańcami, które odbywają się na obszarze LGD Wstęga Kociewia. W tych spotkaniach dodatkowo będą uczestniczyć eksperci do spraw Funduszy Strukturalnych, przede wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów wiejskich. Ich pomoc będzie polegała na animowaniu projektów, wpisujących się w ZSROW, komplementarnych do Osi Leader+. Proces wyboru tematów i celów strategicznych odbywał się dwutorowo. Wynikał po pierwsze z diagnozy obszaru. Diagnoza została dokonana poprzez analizę dokumentów spotkania z mieszkańcami oraz badań ankietowych. Zostało przebadanych 600 osób, odbyło się 27 spotkań, w których uczestniczyło 579 osób. Mieszkańcy w trakcie badań i spotkań wskazywali na gorszą ocenę swojego miejsca zamieszkania na tle innych części powiatu. Wyraźnie sygnalizowano zły stan infrastruktury, zarówno komunalnej jak i społecznej, gorszy dostęp do dóbr kultury, komunikacji i edukacji. Szczególnie osób dorosłych. Aż w siedmiu miejscowościach nie wskazano żadnych problemów, a w większości dyskusja skupiała się na infrastrukturze komunalnej. Jednocześnie mieszkańcy wskazywali na to, że wiele problemów mogą rozwiązać zintegrowane społeczności lokalne. Przy czy niezbędna jest pomoc z zewnątrz. Materiały z tych spotkań zostały zaprezentowane na pierwszym spotkaniu plenarnym LGD roku. Posiłkując się diagnozą społeczną oraz diagnozą obszaru dokonaną na podstawie dokumentów strategicznych gmin oraz danych zebranych przez zespół wdrażający LGD dokonano analizy SWOT. W 7

8 spotkaniu uczestniczyło 127 mieszkańców. Wybrali dwa tematy w tym Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Analiza została dokonana w podziale na sprawy społeczne, gospodarcze i ekologiczne metodą burzy mózgów. Kolejnym tematem Wybranym przez mieszkańców na spotkaniu plenarnym w Pelplinie był Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych w tym potencjału należącego do sieci natura Wybór tego tematu wynikał przede wszystkim z analizy SWOT, gdyż w badaniach ankietowych mieszkańcy skupiali się raczej na problemach, a nie zasobach. Mimo bogatej kultury unikatowych zabytków oraz cennego obszaru sieci natura 2000 (obszaru Dolnej Wisły) Świadomość możliwości wykorzystania tych zasobów dla rozwoju lokalnego jest bardzo niska. Jedynie w miejscach, w których znajdują się zabytki unikatowe na skale kraju (Gniew, Pelplin, Gorzędziej) podkreślano, że zabytki są istotnym zasobem. Na żadnym spotkaniu nie poruszono zagadnień związanych z obszarem sieci natura Natomiast w analizie SWOT wskazano, w szansach atrakcyjność turystyczną, przede wszystkim Gniewa i Pelplina, potencjał lokalnych artystów. Tradycje lokalne, stałe imprezy, które są wizytówką regionu, ciekawe punkty widokowe, bogactwo środowiska naturalnego, unikatowe rezerwaty przyrody i pomniki przyrody. Uczestnicy spotkania plenarnego w toku dyskusji doszli do wniosku, że priorytetowym zadaniem Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia jest edukacja regionalna, która zainicjuje działania wykorzystujące lokalne zasoby. Nad wyborem zadań pracowała Rada Programowa LGD Wstęga Kociewia, a każdy etap był poddawany konsultacjom, według wcześniej ustalonych zasad. Szczegółowe zestawienie zadań wybranych do realizacji w pierwszym roku przedstawia punkt 6.4. Sposób finansowania ZSROW II Schemat. W trakcie konsultacji społecznych wybrano tez zadania, które mogą być finansowane z innych źródeł niż PP Leader+ a są do niego komplementarne. Szczegółowe zastawienie jest w tabeli Zestawienie projektów wraz ze źródłami finansowania. Proces budowania strategii wyzwolił społeczna energię, doprowadził do powstania partnerstwa obejmującego cały obszar Kociewia Tczewskiego. Zdarzyło się to po raz pierwszy. 1.2 Metoda realizacji projektu Wybrana metoda budowania ZSROW LGD Wstęga Kociewia skupiała się przede wszystkim na uspołecznieniu procesu. Dlatego rozpoczęła się nie od wielkich seminariów informacyjnych, dużych spotkań, czy spotkań z decydentami, ale od małych, kameralnych spotkań z ludnością, które pozwolą na dotarcie do wszystkich mogących wnieść istotny wkład w proces budowania partnerstwa i strategii. Zapewniło to rzeczywistą partycypację społeczną procesu. Na spotkaniach moderator ukierunkowywał proces tworzenia grup roboczych na relacje pomiędzy potencjalnymi partnerami. Praca grupowa uwzględniała szeroki udział zainteresowanych osób w procesie, co z kolei przyczyniło się do akceptacji podejmowanych decyzji. Praca grupowa przyczyniła się do wypracowania dużej liczby wariantowych rozwiązań, rozpatrzenia problemu z wielu punktów widzenia. W takcie pracy grupowej zastosowane zostały interaktywne metody pracy z grupą zadaniową, zgodnie z cyklem Kolba, metody burzy mózgów, śnieżnej kuli, studium przypadku, symulacji i metaplanu. Obszary wybrane do opracowania strategicznego są zgodnie z podejściem systemowym, umożliwiającym efektywne zarządzanie zmianą. 8

9 W trakcie szkoleń wykorzystano także wymienione już interaktywne metody, dodatkowo zastosowane techniki akwarium, gry, moderowanej dyskusji oraz kwestionariusza. Właściwe okazało się przyjęcie metody techniki grupy nominalnej łączącej w sobie elementy pracy indywidualnej i grupowej. Efekty indywidualnych wysiłków były wspólnie omawiane i dopiero na spotkaniu plenarnym podejmowano decyzje. Przy przeprowadzaniu badań środowiska lokalnego zastosowano metody badań ankietowych, wywiadu swobodnego i analizy instytucjonalnej. Badania stały się wyjściową do zastosowania metody delfickiej przy prognozowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Stosowanie tej metody jest bardzo czasochłonne, ale jej efektywność i ekspercka weryfikacja problemu, przyniosły zakładane rezultaty. Konsultacje społeczne były zasadniczą metodą weryfikacji wyników pracy. Konsultacje nie tylko doprowadziły nie tylko do sformułowania celów, zadań, ale także kryteriów, według, których dokonywany będzie wybór zadań i ustalanie priorytetów. Dzięki wybranym metodom wdrażania projektu wzbudzona została świadomość konieczności posiadania takich narzędzi jak strategia partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów. Dzięki wyposażeniu kluczowych osób w umiejętności powstała grupa zdolną do działań na poziomie operacyjnym. Co gwarantuje trwałość efektów projektu. Zespół Wdrażający stał się strukturą inicjującą proces zmian na obszarach wiejskich. Zgodnie z teorią Andrzeja Nowaka - społecznych bąbli zmian. Wyedukowani liderzy lokalni, dzięki przemyślanemu i dobrze zaprojektowanemu cyklowi szkoleń, wygenerowali już projekty społeczne poza programem Leader +. Współpraca i partnerstwo pomiędzy aktorami wywołującymi zmiany w społeczności lokalnej konieczne są, jeżeli te społeczności mają być wzmocnione. W tym procesie mieszkańcy mają wspólne zadanie do wykonania w trakcie procesu zmiany. Proces zmiany na obszarze LGD Wstęga Kociewia odbywał w pewnej określonej sekwencji i składał się z 7 faz: 1. Wytworzenie potrzeby zmiany. 2. Nawiązania relacji dotyczącej zmiany. 3. Wyjaśnienia i zdiagnozowania problemu występującego w społeczności. 4. Dokonania przeglądu alternatywnych dróg postępowania i celów; ustanowienie celów i intencji podejmowanych działań. 5. Zmiana intencji na rzeczywiste wysiłki w celu dokonania zmiany. 6. Generalizacja i stabilizacja zmiany. 7. Osiągnięcie nowych trwałych relacji. 2. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI DO POWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ STRATEGII Historia partnerstwa Wstęga Kociewia sięga września 2004 roku. Podczas spotkania, którego inicjatorami były Gmina Morzeszczyn oraz Fundacja Pokolenia, a w których udział wzięli również Powiat Tczewski, Gmina Gniew, Pelplin, Tczew, Subkowy, zawiązała się grupa inicjatywna na rzecz Pilotażowego Programu Leader+. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia we wspólnym rozwiązywaniu problemów oraz posługując się najlepszymi wzorcami funkcjonowania partnerstw w Europie na przełomie października i września 2004 roku zbudowano projekt do Schematu I programu. 9

10 Projekt złożony został w grudniu tegoż roku, zaś decyzja o jego zakwalifikowaniu do finansowania przez FAPA zapadła w czerwcu 2005 roku. Umowa na realizację podpisana została 30 września. Pierwsze spotkanie osób zaangażowanych we wdrażanie projektów odbyło się w sierpniu 2005 roku. Podczas spotkania omówione zostały dalsze zasady współpracy, wyznaczono osoby odpowiedzialne w poszczególnych gminach za koordynację działań związanych z realizacją projektu oraz dokonano identyfikacji potencjalnych partnerów. Dzięki przeprowadzonym w poszczególnych gminach rozmowom, pozyskano chętne do pracy nad strategią organizacje, instytucje oraz firmy. Działając już we współpracy z tymi podmiotami, na przełomie października i listopada 2005 roku przeprowadzono 27 spotkań informacyjnych z mieszkańcami terenów wiejskich Powiatu Tczewskiego, w których udział wzięło ponad 600 mieszkańców. W trakcie ich trwania przeprowadzono badania ankietowe, których celem było rozpoznanie głównych problemów i celów rozwojowych obszaru. Podczas spotkań spośród mieszkańców wsi wyłoniono też kolejnych partnerów do budowania strategii. Swoją chęć udziału w programie wyraziło na piśmie 237 osób. Dzięki spotkaniom udało się również sprecyzować skład osobowy zespołu wdrażającego oraz grup roboczych. Osoby należące do tych formacji odbyły 70 godzinne warsztaty szkoleniowe z zakresu budowania zespołów zadaniowych, kierowania zespołem, zasad skutecznej komunikacji społecznej, procesów grupowych, promocji, zasad tworzenia strategii rozwoju obszarów wiejskich, długofalowych planów rozwoju lokalnego oraz zasad budowania projektu. W grudniu 2005 roku w pełni ukształtowany został skład Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia. Ustalono również, kto będzie reprezentował poszczególne instytucje i organizacje członkowskie w poszczególnych jej organach. Akt notarialny podpisany został 28 grudnia 2005 roku, zaś wniosek o rejestrację Wstęgi Kociewia złożony został do Krajowego Rejestru Sądowego 29 grudnia. Rejestracja nastąpiła 14 lutego 2006 roku. Pierwsze spotkanie plenarne do spraw budowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego odbyło się na początku stycznia 2006 roku. Na przełomie stycznia, lutego i marca miało miejsce 6 takich spotkań. W połowie lutego swą pracę rozpoczęło również 5 grup roboczych opracowujących poszczególne, uzgodnione na spotkaniach z mieszkańcami, obszary rozwoju Powiatu Tczewskiego. Ostateczna wersja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego opracowana została w marcu 2006 roku. Fundatorzy LGD: A. Sektor Publiczny - Gmina Morzeszczyn - Gmina Gniew - Gmina Pelplin - Gmina Subkowy - Gmina Tczew - Powiat Tczewski B. Sektor Społeczny - Fundacja Zamek w Gniewie - Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie - Koło Gospodyń Wiejskich w Lignowach Szlacheckich - Ochotnicza Straż Pożarna w Opaleniu - Fundacja Pokolenia 10

11 C. Sektor Gospodarczy - Bank Spółdzielczy w Tczewie - Usługi Rekreacyjne Ranczo Uroczysko - PHU Ślizex Samorządy, będące fundatorami LGD Wstęga Kociewia, są najszerzej reprezentowane w tejże organizacji i stanowią 43% wszystkich podmiotów tworzących LGD. Dotychczasowe doświadczenia samorządów w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wiejskich, jak również w realizacji projektów rozwoju wsi, ukształtowały w samorządowcach przeświadczenie, że tylko konsolidując siły oraz posiadając wspólnie wypracowane metody działania, są w stanie skutecznie wspierać rozwój obszarów wiejskich. Wszystko to sprawiło, że wszystkie gminy Powiatu Tczewskiego oraz Starostwo Powiatowe wyraziły chęć utworzenia ponadgminnej organizacji LGD Wstęga Kociewia. Podmioty sektora społecznego stanowią 36% składu LGD. W jej skład weszły najprężniej działające organizacje pozarządowe, mające największe doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i zarządzaniu projektami, będące jednocześnie organizacjami o charakterze ponadgminnym Fundacja Zamek w Gniewie, Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie oraz Fundacja Pokolenia, a także przedstawiciele organizacji, które najczęściej funkcjonują w obrębie obszarów wiejskich, będąc jednocześnie inicjatorami najważniejszych wydarzeń w życiu tych obszarów - Koło Gospodyń Wiejskich w Lignowach Szlacheckich i Ochotnicza Straż Pożarna w Opaleniu. Sektor gospodarczy (21%) tworzą podmioty w szczególności zainteresowane podniesieniem poziomu życia ludności wiejskiej. Należą one również do najaktywniejszych w Powiecie Tczewskim, od lat wspierając różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Bank Spółdzielczy wspiera LGD wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansowym, PHU Ślizex współpracuje z lokalną społecznością m. in. w zakresie tworzenia i dystrybucji produktów regionalnych, zaś Usługi Rekreacyjne Ranczo Uroczysko to jeden z podmiotów działającym na obszarze agroturystyki, która to ze względu na wspaniałe walory kulturowo przyrodnicze ma duże szanse rozwoju na obszarach wiejskich Powiatu Tczewskiego. Cele statutowe LGD: 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich. 2. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 3. Wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 4. Promocja obszarów wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 5. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 6. Upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 11

12 Struktura organizacyjna LGD I. Rada Programowa 1. Rada Programowa jest powołana dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Lokalnej Grupy Działania. 2. Radę Programową tworzą Fundatorzy oraz osoby fizyczne lub osoby prawne, posiadające odpowiednią rangę w lokalnej społeczności i duże doświadczenie na polu zakreślonym celami Lokalnej Grupy Działania, wyrażające wolę wsparcia na zasadach partnerskich działalności Lokalnej Grupy Działania. 3. Członkowie Rady Programowej pełnią swoją funkcje honorowo. 4. Do kompetencji Rady Programowej należy: a) wyrażenie opinii i formułowanie wniosków o sposobie realizacji celów Lokalnej Grupy Działania; b) bieżąca ocena działalności Lokalnej Grupy Działania; c) wyrażanie opinii i formułowanie wniosków do założeń i planów rozwojowych Lokalnej Grupy Działania; d) wyrażanie opinii o działalności Rady Nadzorczej i Zarządu; e) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Rady Nadzorczej; f) wyrażanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 5. Swój udział w Radzie Programowej zadeklarowało 288 osób. Deklaracje te składane były pisemnie podczas 27 spotkań z mieszkańcami odbywającymi się we wszystkich pięciu gminach stanowiących obszar Lokalnej Grupy Działania. Największa ilość osób tworzących Radę Programową wywodzi się z gminy Gniew (86 osób), najmniej zaś z gminy Morzeszczyn (39 osób). II. Zarząd 1. Do kompetencji Zarządu: a) zarządzanie działalnością Lokalnej Grupy Działania; b) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Lokalnej Grupy Działania, c) sprawowania zarządu majątkiem Lokalnej Grupy Działania; d) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasady wynagrodzenia pracowników Lokalnej Grupy Działania; e) reprezentowanie Lokalnej Grupy Działania na zewnątrz, w tym podpisywanie umów i przygotowywanie dokumentów, rozliczeń i raportów; f) zakładanie oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Lokalnej Grupy Działania; g) przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Lokalnej Grupy Działania. 2. Zarząd odbywać spotkania co najmniej 6 razy do roku. 3. Pierwszy Zarząd został powołany przez Fundatorów na okres 1 roku w składzie: Prezes Zarządu: Piotr Laniecki - Wójt gminy Morzeszczyn Członkowie Zarządu: Bogdan Badziong - Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Eugenia Pokorska-Sawczuk - Prezes Banku Spółdzielczego w Tczewie, Waja Jabłonowska - Prezes Zarządu Fundacji Pokolenia, Marcin Pośpiech Wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie. 12

13 Przedstawiciele sektora publicznego stanowią 40% składu Zarządu, co oznacza, iż sektory społeczny i gospodarczy reprezentowane są w 60%. W Zarządzie zachowany został również parytet płci 40% stanowią kobiety, 60% - mężczyźni. III. Rada Nadzorcza 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Lokalnej Grupy Działania; b) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądania wyjaśnień; c) składanie dorocznych sprawozdań ze swojej działalności na sesje Rady Programowej wraz z oceną działalności Lokalnej Grupy Działania; d) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie sesji Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania, Wstęga Kociewia; e) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu; f) udzielanie absolutorium dla Zarządu; g) coroczna akceptacja założeń i planów rozwojowych Lokalnej Grupy Działania; h) podejmowanie uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją; i) podejmowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Lokalnej Grupy Działania; j) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Lokalnej Grupy Działania; k) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd; l) powoływanie drugiego (i kolejnych) Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu; m) odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu; n) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i członków Zarządu; o) rozpatrywanie odwołań od wykluczenia w Radzie Programowej Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia. 2. Pierwsza Rada Nadzorcza powołana przez Fundatorów na okres 1 roku w składzie: Marek Modrzejewski Starosta Tczewski, Andrzej Stanuch Burmistrz Gminy i Miasta Pelplin, Mirosław Murzydło Wójt Gminy Subkowy, Roman Rezmerowski Wójt Gminy wiejskiej Tczew, Jarosław Struczyński Prezes Fundacji Zamek w Gniewie, Wiesław Ślizewski właściciel PHU Ślizex, Krystyna Gierszewska Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Pelplin, Adam Hillar Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Opaleniu, Anna Myszka właściciel Usługi Rekreacyjne Uroczysko Nazwa LGD Pełna, oficjalna, nazwa LGD zapisana w jej statucie, brzmi: Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia obejmuje swoim zasięgiem 3 gminy wiejskie Tczew, Subkowy i Morzeszczyn oraz 2 gminy miejsko wiejskie Gniew i Pelplin należące do Powiatu Tczewskiego, będącego częścią obszaru etnograficznego, zwanego Kociewiem. Jej nazwa związana jest również z położeniem tych gmin wzdłuż rzeki Wisły, tworzącej na tym odcinku swego rodzaju wstęgę. 13

14 2.2. Status prawny LGD Lokalna Grupa Działania ma status fundacji Data rejestracji w Sądzie Wniosek o rejestrację wraz z przepisanymi prawem załącznikami, aktem notarialnym, w tym Statutem Fundacji, został złożony w Sądzie Rejonowym w Gdańskim VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku dnia 28 grudnia 2005 roku. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 14 lutego 2006 roku Sposób rozszerzenia składu LGD o kolejnych partnerów Rozszerzanie składu LGD o kolejnych partnerów zostało określone w statucie. Podzielono je na 2 etapy. Pierwszy w fazie tworzenia się partnerstwa i tworzenia jego struktur wewnętrznych. Nowi partnerzy są przyjmowani na podstawie pisemnych deklaracji, po zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd LGD. W pierwszym etapie spośród osób, które w trakcie spotkań z mieszkańcami, zadeklarowały wolę uczestniczenia w Radzie Programowej, każda Gmina wybrała od 3 do 5 przedstawicieli, zachowując parytety wymagane Programem Leader +. W procesie rozszerzania funkcji LGD Rada Programowa będzie zwiększała swoją liczebność w ramach tworzenia zespołów tematycznych i projektowych. Członkowie Rady będą uczestniczyli w szkoleniach niezbędnych dla należytego pełnienia funkcji Potencjał Administracyjny Władze LGD 14

15 Tabela nr 1. Zarząd - doświadczenie Lp. Imię i nazwisko osoby wskazanej Podmiot delegujący Adres zamieszkania, telefon, Zakres odpowiedzialności w LGD Doświadczenie (związane z projektami, zarządzaniem, rozwojem obszarów wiejskich) Kwalifikacje 1 Piotr Laniecki Gmina Morzeszczyn Ul.22 Lipca Morzeszczyn tel Wójt Gminy 8 lat Morzeszczyn Wybudowanie Morzeszczyn Prezes Zarządu 1. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim przy Pomorskim Programie Odnowy Wsi 2. Udział w komisji oceniającej wnioski w ramach programów Działaj Lokalnie i Pracownia Umiejętności realizowanych Fundację Pokolenia w Tczewie Wykształcenie średnie rolnicze Szkolenia: Budowanie ZSROW. Budowanie oraz kierowanie zespołem zadaniowym. Budowanie projektów 3. Członek Stowarzyszenia Klubu Sportowego Piast Majewo Szkoleniach organizowanych przez Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich 4. Udział w realizacji projektów realizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze i Radę Sołecką w Nowej Cerkwi w ramach programu Działaj Lokalnie Udział w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Odnowa Wsi 2 Eugenia Pokorska- Sawczuk Bank Spółdzielczy w Tczewie u. Paderewskiego Tczew Prezes Zarządu 25 lat Rybaki ul. Kociewska Subkowy Członek Zarządu 1. Udział w programach rozwoju gospodarczego finansowanych ze środków programu PHARE, SAPARD, unijnych. 2. Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym w Tczewie od 1981 r. 3. Znajomość środowiska lokalnego rolników oraz działania małych i średnich przedsiębiorstw. Długoletnia współpraca z rolnikami i przedsiębiorstwami 4.Nagrody Bank przyjazny przedsiębiorcom i Bank w służbie społeczności lokalnej Akademia Techniczno-Rolnicza im. JJ. Śniadeckich w Bydgoszczy mgr inż. Rolnictwa Akademia Ekonomiczna w Krakowie Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Semestralne Podyplomowe Studium Bankowości Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Dwu semestralne studia Podyplomowe w zakresie Integracja Europejska. Zarządzanie przedsiębiorstwem w świetle zasad Jednolitego Rynku Europejskiego. Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie Dwu semestralne studium Europejskiego Prawa Bankowego. Studium Europejskiego Prawa Bankowego Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie Trzy semestralne studia Podyplomowe w zakresie Europejskiego Prawa Bankowego. Wyższa Szkoła Bankowości i finansów w Katowicach Studia Podyplomowe w zakresie Działalność kredytowa banku.

16 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Finansów i Zarządzania Dwu semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Finansów i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 3 Waja Jabłonowska Fundacja Pokolenia Ul. Wybickiego Pelplin enia.pl Prezes Zarządu Fundacji 3 lat Ul. Sienkiewicza 2/ Pelplin tel acjapokolenia.pl Członek Zarządu 1.Przedstawiciel organizacji pozarządowych w RKS do SPO ROL woj. Pomorskie. 2. Przedstawiciel organizacji pozarządowych w Pomorskim Komitecie Sterującym do ZPORR. 3.Prezes Fundacji Pokolenia aktywnego członka Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 4.Programy na rzecz społeczności wiejskiej Działaj Lokalnie III Podwójna integracja (PHARE CPF) Działaj Lokalnie IV i V Lokalna Organizacja Grantowa, Pracowania Umiejętności Konkurs Grantowy dla młodzieży Wyższe Pedagogiczne kierunek filologia polska Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych, Biznesu i Doradców Personalnych Umiejętności wymagane od trenera STOP i PTP) ( ) Dyplom Europejskiej Szkoły Animatorów Społecznych specjalizacja obszary wiejskie ( ) Gdańska Szkoła Inicjatyw Pozarządowych Współpraca sektora publicznego z pozarządowym Rozpoznanie potrzeb i zasobów środowiska społecznego. Wolrwide Strategies INC Washington ( ) Grupy Partnerskie (Fundusz Partnerstwo dla Środowiska) Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego ARPG S.A. (2000) Szkolenia, informacje w PP Leader + (przetarg Gmina Starogard Gdański) Planowanie Strategiczne i Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi 5.Programy społeczne: Bank Inicjatyw Młodzieżowych aktywizacja społeczna młodzieży (Program Młodzież) Łacznik-specjalista ds. Funduszy Strukturalnych (Fundacja im. Stefana Batorego) Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi (FRDL) Budowanie reprezentacji młodzieży na poziomie powiatowym (Bank Światowy) 4 Bogdan Badziong Urząd Miasta i Gminy Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, Gniew Adres: Ul. Kusocińskiego 11A/3, Gniew, tel. Kom. 0 Członek Zarządu 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew od roku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gniewie Studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego

17 Burmistrz Gminy 4 lata , l 3. Organizator Turystyki Pieszej 4. Członek Rady Powiatowej w Tczewie Nadzór nad zarządzaniem projektami realizowanymi przez Urząd Miasta i Gminy Gniew od listopada 2002 roku (wykaz projektów doświadczenia Urzędu Miasta i Gminy Gniew) 2. Studium podyplomowe w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego Specjalizacja zawodowa - nauczanie historii r. 4. Studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w zakresie Menedżerskiego Zarządzania Placówką Edukacyjną r. 5. Studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym Bałtyckiej Szkoły Humanistycznej w zakresie Nadzoru Pedagogicznego z Elementami Ewaluacji r. 5 Marcin Pośpiech LOT Kociewie Gniew ul. Zamkowa 3 Członek Zarządu 3 lata Adres; ul. Jagiellońska 42a/ Gdańsk Członek Zarządu Nadzór nad projektami turystycznymi Gminy Gniew 1. Szkolenie dla lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych Akademia produktu turystycznego 2. Polska Agencja Turystyki Rozwój turystyki w programach przedakcesyjnych i strukturalnych UE 3. Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Specjalista do spraw opracowywania projektów europejskich 4. Instytut Turystyki Promocja i turystyka w gminie ; Lokalna polityka i marketing turystyczny 17

18 Tabela nr 2. Komisja rewizyjna - doświadczenie Lp. Imię i nazwisko osoby wskazanej Podmiot delegujący Adres zamieszkania, telefon, Zakres odpowiedzialności w LGD Doświadczenie (związane z projektami, zarządzaniem, rozwojem obszarów wiejskich) Kwalifikacje 1. Marek Modrzejewski Powiat Tczewski Ul. Dąbrowskiego Tczew Starosta Tczewski 8 lat Pelplin Czarnieckiego Przewodniczący Realizacja projektów współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych: - modernizacja drogi w Bałdowie (SAPARD) - modernizacja drogi Gniew- Małe Walichnowy (ZPORR) - program stypendialny dla uczniów i studentów z obszarów wiejskich (ZPORR) Wykształcenie wyższe prawnicze, Rolnik kwalifikowany W działalności publicznej od 1990 roku, Starosta i radny powiatowy od 1998 roku Organizacja i współorganizacja: - eliminacje powiatowe konkursu Piękna Wieś którego celem jest poprawa estetyki i stanu środowiska na wsi, - konkursów i zawodów integrujących społeczność wiejską (Turniej KGW, zawody OSP, zawody sportowe) 2. Andrzej Stanuch Urząd Gminy i Miasta Pelplin Ul. Plac Grunwaldzki Pelplin W strukturze podmiotu 8 lat Pelplin, ul. Gen. Dąbrowskiego 1, (058) , e- mail: Członek Burmistrz Koordynator Pomorskiego Programu Odnowy Wsi Rolnicze: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (inż. rolnictwa) Pedagogiczne:Wydział Ekonomiczny-Rolniczy szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (mgr pedagogiki rolniczej) Podyplomowe: -Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie Integracja Europejska. Zarządzanie firmą w świetle zasad jednolitego rynku europejskiego - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z zakresu szacowania nieruchomościami Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości nr 6007 z 2001r. 18

19 3 Mirosław Murzydło 4 Roman Rezmerowski 5 Jarosław Struczyński 6 Krystyna Gierszewska 7 Adam Bogdan Hillar Gminy Subkowy Ul Wybickiego 19 A Subkowy Gmina Tczew Fundacja Zamek w Gniewie Ul. Zamkowa Gniew Gminna Rada KGW Gmina Pelplin Subkowy , ul. Kościelna 33b Turze, ul. Leśna 8A/4 tel Ul. Boczna Gniew Tel Lignowy Szlacheckie Rudno OSP Opalenie Ul. Spacerowa 5, Opalenie Tel Członek członek Członek Członek Członek Wójt Gminy Subkowy Gminny koordynator Pomorskiego Programu Odnowy Wsi Aplikacja i realizacja projektu w ZPORR ( ) i SPO(2005) Realizacja 2 projektów w PPOW (2003 i 2004) 1. Prezes Fundacji Zamek w Gniewie realizującej projekty finansowane przez: Ministerstwo Kultury, Samorząd Województwa Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Urząd Miasta i Gminy w Gniewie, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja Pokolenia 2. Wcześniej m.in. Prezes Spółki z o.o. Zamek w Gniewie, Dyrektor zakładu budżetowego Centrum Kultury Zamek w Gniew 3. Współtworzył i działa/ł w licznych organizacjach pozarządowych: Fundacja Zamek w Gniewie, Stowarzyszenie Konfraternia św. Wojciecha, Fundacja Ochrony Zabytków, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych, Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Kultury i Edukacji w Gdańsku, Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Gniewskiego,, Kapituła Rycerstwa Polskiego. Prezes Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Lignowach Szlacheckich Prezes Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewie realizujące projekt pn. Przyjemne z Pożytecznym w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie IV Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności Wykształcenie wyższe Administracja w zakresie Administracji Publicznej Średnie rolnicze Studia wyższe rolnicze, studia podyplomowe- europejskie, samorządowe, pedagogiczne, finansowe 1. Studia Magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej Szkolenie Budowanie projektów prowadzone przez Fundację Pokolenia Szkolenia: Budowanie ZSROW. Budowanie oraz kierowanie zespołem zadaniowym. Budowanie projektów Szkolenia: Budowanie ZSROW. Budowanie oraz kierowanie zespołem zadaniowym. Budowanie projektów 19

20 8 Anna Myszka Przedsiębiorcy Tczew, ul. Chłopska 6 (058) Członek Działalność gospodarcza - usługi rekreacyjne Inicjatywa Zlot Ań impreza ponadregionalna Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Kształcenie Rolników w Zakresie Nowych Technologii. 9 Wiesław Ślizewski Przedsiębiorcy Ul. Górny Podmur Gniew członek Tworzenie miejsc pracy w ramach programu ARiMR Organizacja Sieci Kociewie dystrybucja produktów regionalnych Wykształcenie wyższe kierunek politologia Szkolenia: Rolnik kwalifikowany Budowanie ZSROW. Budowanie oraz kierowanie zespołem zadaniowym. Budowanie projektów 20

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia

Statut fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia Statut fundacji Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa i podstawy jej działania 1. Fundacja pod nazwą Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia, w skrócie LGD Wstęga

Bardziej szczegółowo

Lider Projektu Powiat Chojnicki

Lider Projektu Powiat Chojnicki Lider Projektu Powiat Chojnicki Starostwo Powiatowe w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice tel. 52 396 65 00 e-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl Partnerzy Projektu Gmina Brusy Gmina Chojnice

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r.

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 PROJEKT Załacznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Miechowskiego z dnia... Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182 /XXXIII/ Rady Gminy w Pawonkowie. z dnia 22 grudnia 2009

Uchwała Nr 182 /XXXIII/ Rady Gminy w Pawonkowie. z dnia 22 grudnia 2009 Uchwała Nr 182 /XXXIII/ 2009 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie: Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA PROJEKT GRUDZIEŃ - 2008 rok 1 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie przy szkole

Stowarzyszenie przy szkole Mikoszewo 25.05.2015 Stowarzyszenie przy szkole jako sposób na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dzieci i młodzieży Stowarzyszen ie krok po kroku Jak założyć stowarzyszenie? źródło: ngo.pl Obowiązki

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN ORAZ GMINY GNIEW

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN ORAZ GMINY GNIEW LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN ORAZ GMINY GNIEW tekst jednolity marzec 2013 Zleceniodawca: Lokalna Grupa Działania Wstęga

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie. Zaświadczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew. Oświadczenie. Zarządu LGD

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie. Zaświadczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew. Oświadczenie. Zarządu LGD Doświadczenie i kwalifikacje członków Rady Fundacji Lp. Imię Nazwisko Wiedza i doświadczenie 1 Krystyna Helbin Szkolenia w ramach I Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Urzędu Gminy Znajomość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o Współpracy dot. Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim

Porozumienie o Współpracy dot. Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim Porozumienie o Współpracy dot. Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim 1 Porozumienie o Współpracy dot. Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus

STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus STATUT Stowarzyszenia na rzecz wspierania działalności i rozwoju Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r.

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. WÓJT GMINY BEŁŻEC Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 22 września 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:48:13 Numer KRS: 0000529355

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:48:13 Numer KRS: 0000529355 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:48:13 Numer KRS: 0000529355 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,

Bardziej szczegółowo

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku

Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym. Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym Lubycza Królewska, 19 grudnia 2014 roku Czym jest animacja? Animacja to: - działalność, która ożywia społeczność lokalną, - metoda budowania kapitału

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo