Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego"

Transkrypt

1 Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Lokalną Grupę Działania WSTĘGA KOCIEWIA Tczew, Marzec 2006

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Streszczenie Metoda realizacji projektu CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI DO POWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ STRATEGII Nazwa LGD Status prawny LGD Data rejestracji w Sądzie Sposób rozszerzenia składu LGD o kolejnych partnerów Potencjał Administracyjny Władze LGD Doświadczenie LGD w realizacji partnerskich projektów DIAGNOZA OBSZARU OBJĘTEGO ZINTEGROWANĄ STRATEGIĄ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (ZSROW) Charakterystyka obszaru objętego ZSROW Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne Typ Gmin Położenie Powierzchnia w km2 LGD Wstęga Kociewia Ukształtowanie powierzchni Uwarunkowania przyrodnicze i środowiskowe Klimat Gleby Bogactwa naturalne Lesistość Zasoby wodne Zanieczyszczenie środowiska Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania historyczne Potencjał demograficzny i gospodarczy Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty ZSROW Liczba i struktura ludności Poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia Liczba gospodarstw rolnych Liczba podmiotów gospodarczych, w tym MSP Stan rozwoju infrastruktury wiejskiej Infrastruktura społeczna Infrastruktura techniczna Uzasadnienie spójności obszarów ZSROW

3 4. AKTUALNE WDRAŻANIE INICJATYWY/PROJEKTY NA OBSZARZE ZSROW ZSROW Analiza społeczna na podstawie ankiet przeprowadzonych na spotkaniach wiejskich oraz wywiadów zbiorowych z mieszkańcami Spotkania z mieszkańcami podsumowanie i wnioski Badania ankietowe Analiza SWOT obszaru objętego ZSROW Wizja Tematy wiodące i cele Temat: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich Cel strategiczny Cele operacyjne Temat: wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci natura Cel strategiczny ZSROW CELE I PLANOWANY BUDŻET Tematy wiodące i cele strategiczne ZSROW Uzasadnienie wyboru tematu wiodącego, celów strategicznych Partnerstwo Sposób finansowania ZSROW II Schemat WPŁYW REALIZACJI ZSROW NA ROZWÓJ REGIONU POWIĄZANIE ZSROW ZE STRATEGIĄ NPR, WOJEWÓDZKĄ, POWIATOWĄ I GMINNYMI Powiązanie ZSROW ze strategią NPR Powiązanie ZSROW z wojewódzką strategią rozwoju Powiązanie ZSROW z powiatową strategią rozwoju Powiązanie ZSROW z gminnymi strategiami rozwoju Powiązanie ZSROW z strategią rozwoju Gminy Gniew Powiązanie ZSROW z strategią rozwoju gminy Morzeszczyn Powiązanie ZSROW z strategią rozwoju gminy Subkowy Powiązanie ZSROW z strategią rozwoju gminy Pelplin Powiązanie ZSROW z strategią rozwoju gminy tczew PROMOCJA I INFORMOWANIE O PROJEKCIE I ZSROW

4 1. WSTĘP CZYŃ TO, CO MOŻESZ, ZA POMOCĄ TEGO, CO MASZ, TAM, GDZIE JESTEŚ Theodor Roosvelt Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego powstała jako nadrzędny cel projektu Partnerska Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego realizowanego w ramach Pilotażowego Programu Leader + w Schemacie I finansowanym z Sektorowego Programu Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Działanie Streszczenie Partnerstwo Wstęga Kociewia jest porozumieniem samorządów wiejskich i miejsko wiejskich Powiatu Tczewskiego, instytucji publicznych, lokalnych przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Kociewia Tczewskiego. Strategia Lokalnej Grupy Działania była tworzona w uspołecznionym procesie, Zastosowane zostały badania ankietowe, odbyło się 27 spotkań z mieszkańcami oraz konsultacje społeczne. Cały proces budowania strategii był oparty o zasady demokracji uczestniczącej a osoby tworzące zespoły robocze przygotowały się do tego zadania biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Te osoby w procesie wdrażania strategii zadeklarowały swoje uczestnictwo w Radzie Programowej Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia. Proces zmiany na obszarze LGD Wstęga Kociewia odbywał w pewnej określonej sekwencji i składał się z 7 faz: 1. Wytworzenie potrzeby zmiany. 2. Nawiązania relacji dotyczącej zmiany. 3. Wyjaśnienia i zdiagnozowania problemu występującego w społeczności. 4. Dokonania przeglądu alternatywnych dróg postępowania i celów; ustanowienie celów i intencji podejmowanych działań. 5. Zmiana intencji na rzeczywiste wysiłki w celu dokonania zmiany. 6. Generalizacja i stabilizacja zmiany. 7. Osiągnięcie nowych trwałych relacji. Zmiana ma doprowadzić do osiągnięcia celów, jakie zawiązane partnerstwo sobie postawiło 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich. 2. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 3. Wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew.

5 4. Promocja obszarów wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 5. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 6. Upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pełna, oficjalna, nazwa Fundacji LGD zapisana w jej statucie, brzmi: Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia obejmuje swoim zasięgiem 3 gminy wiejskie Tczew, Subkowy i Morzeszczyn oraz 2 gminy miejsko wiejskie Gniew i Pelplin należące do Powiatu Tczewskiego, będącego częścią obszaru etnograficznego, zwanego Kociewiem. Jej nazwa związana jest również z położeniem tych gmin wzdłuż rzeki Wisły, tworzącej na tym odcinku swego rodzaju wstęgę. Przed rejestracją podmioty wchodzące w skład partnerstwa współpracowały ze sobą na zasadzie porozumienia przy następujących projektach: 1. Grupy Partnerskie Fundacja Partnerstwo dla Środowiska PG-50/2005 Cel projektu Budowanie partnerstwa międzysektorowego na rzecz zrównoważonego rozwoju. 2. Działaj Lokalnie IV - Polsko Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Nr umowy 11DL IV-LOG/2005 Cel projektu Aktywizowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich w dziedzinach, edukacji, kultury, spraw społecznych i rozwoju lokalnego, które przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów oraz pobudzania aspiracji społeczności lokalnych 3. Działaj Lokalnie V Polsko Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. 11/DL V-LOG/2006 Cel projektu Aktywizowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich wokół rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji społeczności wsi i małych miast liczących do około mieszkańców. 4. Pracownia Umiejętności - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 PU/2005 Cel projektu Wsparcie działań w zakresie nauki, edukacji i oświaty, wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologii poprzez dofinansowanie projektów realizowanych przez grupy młodzieżowe 5. Powiatowy Turniej Gospodyń Wiejskich Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Cel projektu Aktywizacja i integracja działań kobiet mieszkających na obszarach wiejskich Powiatu Tczewskiego Obszar objęty Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich leży w całości na terenie powiatu tczewskiego. Powiat został utworzony w 1999 roku i leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Zdecydowana większość (około 67%) mieszkańców obszaru działania, LGD Wstęga Kociewia żyje na wsiach. Z czego 50,2% stanowią kobiety. Społeczeństwo obszaru LGD jest młode, osoby w wieku produkcyjnym (pomiędzy 24 a 60 rokiem życia) stanowią 50,3% ogółu mieszkańców. Ludność do 44 roku życia to aż 66,8%. Na obszarze działania LGD Wstęga Kociewia występuje wysokie bezrobocie szczególnie wśród osób młodych pomiędzy 18 a 24 rokiem życia ok. 25%. Są to osoby kończące szkoły ponad gimnazjalne, które nie kontynuują nauki jak i osoby kontynuujące naukę w szkołach wyższych. Wysokie jest także bezrobocie (26% ogółu bezrobotnych) wśród osób w wieku lat. 5

6 Pomimo tak dużych problemów społecznych na terenie Lokalnej Grupy Działania jest zarejestrowanych tylko 61 organizacji pozarządowych. W tym 32 organizacje działające w obszarze sportu (Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Uczniowskie Kluby Sportowe) oraz 20 Ochotniczych Straży Pożarnych. Istotne dla rozwoju społecznego są Koła Gospodyń Wiejskich, które działają w ramach Kółek Rolniczych stąd nie są uwidocznione w Rejestrze Starosty Tczewskiego jako samodzielne podmioty. W styczniu zawiązało się Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet (w trakcie rejestracji), które jest zrzeszeniem wszystkich KGW z terenu LGD. Wspólną cechą łączącą obszar działalności LGD jest położenie regionu. Jak każdy region etniczny, również Kociewie nie ma ściśle określonych granic, a te którymi się posługujemy zostały wytyczone przez dialektologów na podstawie badań gwary i jej wspólnych cech wśród posługującej się nią ludności. Na wschodzie linią graniczną jest około 120 km. odcinek Wisły od Topolinka na południe od Świecia do wsi Czatkowy na północ od Tczewa. Następnie granica biegnie na zachód do Trąbek Wielkich, Wysina, Liniewa, Nowych Polaszek i Konarzyn. Na zachodzie wytyczyć ją można linią przez Czarną Wodę, Osieczną, Lińsk, Lniano, Bukowiec aż do okolic Gruczna nad Wisłą. Wspólną cechą łączącą obszar LGD jest urozmaicona rzeźba terenu, piękne jeziora. Krajobraz Kociewia będący tworem z wyjątkiem doliny i delty Wisły należy do najświeższych w kraju i niezmiernie urozmaiconych. Na Kociewiu nie ma cennych surowców naturalnych, a do praktycznie osiągalnych należą jedynie kruszywo budowlane, margle nawozowe i torfy opałowe. Klejnotami ziemi, ukrytymi w jej wnętrzu, są źródła mineralne. Na terenie obszarów wiejskich powiatu tczewskiego eksploatowane są kruszywa naturalne (piaski i żwiry), kreda oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej (okolice Opalenia i Gniewu). Spójna cechą Kociewia są także te same powierzchnie gruntowe. Charakterystyczną cechą Kociewia są rzeki i jeziora. Największą rzeką regionu jest oczywiście Wisła, którą przepływa przez większość obszaru LGD. Kociewie jest jednym z regionów etniczno-kulturowych Pomorza. Spójną cechą łączącą pięć gmin z omawianego terenu jest dialekt kociewski. Trwająca od średniowiecza kolonizacja kujawsko-chełmińska, zaś pod koniec tego okresu osadnictwo mazowieckie, sprawiły, że wykształcił się tu charakterystyczny dialekt - zaliczany do tzw. polskich dialektów kontynentalnych. Podstawowym czynnikiem odróżniającym społeczność lokalną od zwykłej zbiorowości terytorialnej jest występowanie w niej więzi integrującej działanie osób i instytucji, która umożliwia podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych. Podejmowanie się przez społeczności lokalne samodzielnych prób rozwiązania swoich problemów można, więc uznać za świadectwo istnienia więzi. W przeprowadzonych w ramach I Schematu PP Leader+ badaniach zapytano czy w miejscu ich zamieszkania podejmowano już próby rozwiązania problemów występujących na wsi. 56% osób odpowiedziało twierdząco. Świadomość istnienia problemów jest sama w sobie pozytywnym zjawiskiem. Dobrze funkcjonująca społeczność lokalna jest świadoma swoich problemów. Ankietowani bez trudu wskazywali problemy, z którymi borykają się, na co dzień. Jako najistotniejsze wymieniano: - brak lub zły stan infrastruktury służącej integracji społecznej mieszkańców, w szczególności młodzieży, takiej jak boiska, świetlice, place zabaw, ośrodki kultury (m.in. Miłobądz, Rudno, Kulice), - zły stan dróg i chodników (m.in. Międzyłęż), - brak lub zły stan wodociągów i kanalizacji (m.in. Brzuśce, Lipia Góra), - bezrobocie i związane z nim ubóstwo (m.in. Swarożyn), - brak infrastruktury teleinformatycznej (m.in. Gogolewo), - brak ośrodków zdrowia, przedszkoli, szkół, - niska częstotliwość docierania do miejscowości środków transportu publicznego. 6

7 Ankietowani sygnalizowali również inne problemy, wśród których szczególną uwagę należałoby zwrócić na trudności w porozumiewaniu się z władzami gminy i brak zgody wśród mieszkańców. Szereg problemów mniejszej wagi dotyczyła wyglądu miejscowości, stanu poboczy drogi dojazdowej i temu podobnych kwestii. Przytłaczająca większość ankietowanych wyraziła gotowość do zaangażowania się w działania służące rozwiązaniu lokalnych problemów. Rzadkie przypadki odmowy tłumaczone były nadmiarem zajęć związanych z pracą na roli bądź w innym wykonywanym zawodzie oraz brakiem wiary w skuteczność takich działań. Podobnej jednomyślności zabrakło jednak, gdy spytano ankietowanych czy sami mieszkańcy są w stanie rozwiązać zasygnalizowane problemy. 22% respondentów odpowiedziała negatywnie, 38% nie miało zdania w tej kwestii. Przekonanych o istnieniu takiej możliwości było 40% ankietowanych. Wiąże się to z charakterem wskazanych wcześniej problemów. Wielu osobom mogło zabraknąć wiary w to, że ich lokalna społeczność może skutecznie przeciwdziałać ubóstwu, bezrobociu czy też podjąć działania na rzecz budowy niezbędnej infrastruktury. Wśród problemów najczęściej wskazywanych przez mieszkańców obszaru realizacji projektu Wstęga Kociewia znaczną część stanowią kwestie, których rozwiązania mogą podjąć się dobrze zorganizowane i zintegrowane społeczności lokalne. Pomoc z zewnątrz będzie w wielu przypadkach niezbędna, lecz ważniejsza jest inicjatywa mieszkańców. Ankietowani znają słabe i mocne strony swoich miejsc zamieszkania. Przejawiają też chęć do podjęcia działań na rzecz rozwiązania problemów lokalnych. Osoby, które podejmą się roli organizatorów takich działań powinni, obok dążenia do rozwiązania problemu, dążyć również do jak najpełniejszego zaangażowania mieszkańców. Pozwoli to osiągnąć trwalsze rezultaty i zwiększy możliwości samodzielnego działania społeczności lokalnych w przyszłości. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego powstawała na spotkaniach grup roboczych i poddawana była regularnie konsultacjom społecznym. Konsultacji odbyło się 10 w ramach I Schematu PP Leader+. Po zakończeniu I Schematu płatność grupy robocze w dalszym ciągu się spotykały, żeby nadać strategii kształt całkowicie zgodny z oczekiwaniami społecznymi. Strategia, co najmniej raz w roku będzie aktualizowana w trakcie konsultacji społecznych i zebrań wiejskich. Do konsultacji, nowelizacji strategii zostały wybrane cykliczne spotkania z mieszkańcami, które odbywają się na obszarze LGD Wstęga Kociewia. W tych spotkaniach dodatkowo będą uczestniczyć eksperci do spraw Funduszy Strukturalnych, przede wszystkim Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów wiejskich. Ich pomoc będzie polegała na animowaniu projektów, wpisujących się w ZSROW, komplementarnych do Osi Leader+. Proces wyboru tematów i celów strategicznych odbywał się dwutorowo. Wynikał po pierwsze z diagnozy obszaru. Diagnoza została dokonana poprzez analizę dokumentów spotkania z mieszkańcami oraz badań ankietowych. Zostało przebadanych 600 osób, odbyło się 27 spotkań, w których uczestniczyło 579 osób. Mieszkańcy w trakcie badań i spotkań wskazywali na gorszą ocenę swojego miejsca zamieszkania na tle innych części powiatu. Wyraźnie sygnalizowano zły stan infrastruktury, zarówno komunalnej jak i społecznej, gorszy dostęp do dóbr kultury, komunikacji i edukacji. Szczególnie osób dorosłych. Aż w siedmiu miejscowościach nie wskazano żadnych problemów, a w większości dyskusja skupiała się na infrastrukturze komunalnej. Jednocześnie mieszkańcy wskazywali na to, że wiele problemów mogą rozwiązać zintegrowane społeczności lokalne. Przy czy niezbędna jest pomoc z zewnątrz. Materiały z tych spotkań zostały zaprezentowane na pierwszym spotkaniu plenarnym LGD roku. Posiłkując się diagnozą społeczną oraz diagnozą obszaru dokonaną na podstawie dokumentów strategicznych gmin oraz danych zebranych przez zespół wdrażający LGD dokonano analizy SWOT. W 7

8 spotkaniu uczestniczyło 127 mieszkańców. Wybrali dwa tematy w tym Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Analiza została dokonana w podziale na sprawy społeczne, gospodarcze i ekologiczne metodą burzy mózgów. Kolejnym tematem Wybranym przez mieszkańców na spotkaniu plenarnym w Pelplinie był Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych w tym potencjału należącego do sieci natura Wybór tego tematu wynikał przede wszystkim z analizy SWOT, gdyż w badaniach ankietowych mieszkańcy skupiali się raczej na problemach, a nie zasobach. Mimo bogatej kultury unikatowych zabytków oraz cennego obszaru sieci natura 2000 (obszaru Dolnej Wisły) Świadomość możliwości wykorzystania tych zasobów dla rozwoju lokalnego jest bardzo niska. Jedynie w miejscach, w których znajdują się zabytki unikatowe na skale kraju (Gniew, Pelplin, Gorzędziej) podkreślano, że zabytki są istotnym zasobem. Na żadnym spotkaniu nie poruszono zagadnień związanych z obszarem sieci natura Natomiast w analizie SWOT wskazano, w szansach atrakcyjność turystyczną, przede wszystkim Gniewa i Pelplina, potencjał lokalnych artystów. Tradycje lokalne, stałe imprezy, które są wizytówką regionu, ciekawe punkty widokowe, bogactwo środowiska naturalnego, unikatowe rezerwaty przyrody i pomniki przyrody. Uczestnicy spotkania plenarnego w toku dyskusji doszli do wniosku, że priorytetowym zadaniem Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia jest edukacja regionalna, która zainicjuje działania wykorzystujące lokalne zasoby. Nad wyborem zadań pracowała Rada Programowa LGD Wstęga Kociewia, a każdy etap był poddawany konsultacjom, według wcześniej ustalonych zasad. Szczegółowe zestawienie zadań wybranych do realizacji w pierwszym roku przedstawia punkt 6.4. Sposób finansowania ZSROW II Schemat. W trakcie konsultacji społecznych wybrano tez zadania, które mogą być finansowane z innych źródeł niż PP Leader+ a są do niego komplementarne. Szczegółowe zastawienie jest w tabeli Zestawienie projektów wraz ze źródłami finansowania. Proces budowania strategii wyzwolił społeczna energię, doprowadził do powstania partnerstwa obejmującego cały obszar Kociewia Tczewskiego. Zdarzyło się to po raz pierwszy. 1.2 Metoda realizacji projektu Wybrana metoda budowania ZSROW LGD Wstęga Kociewia skupiała się przede wszystkim na uspołecznieniu procesu. Dlatego rozpoczęła się nie od wielkich seminariów informacyjnych, dużych spotkań, czy spotkań z decydentami, ale od małych, kameralnych spotkań z ludnością, które pozwolą na dotarcie do wszystkich mogących wnieść istotny wkład w proces budowania partnerstwa i strategii. Zapewniło to rzeczywistą partycypację społeczną procesu. Na spotkaniach moderator ukierunkowywał proces tworzenia grup roboczych na relacje pomiędzy potencjalnymi partnerami. Praca grupowa uwzględniała szeroki udział zainteresowanych osób w procesie, co z kolei przyczyniło się do akceptacji podejmowanych decyzji. Praca grupowa przyczyniła się do wypracowania dużej liczby wariantowych rozwiązań, rozpatrzenia problemu z wielu punktów widzenia. W takcie pracy grupowej zastosowane zostały interaktywne metody pracy z grupą zadaniową, zgodnie z cyklem Kolba, metody burzy mózgów, śnieżnej kuli, studium przypadku, symulacji i metaplanu. Obszary wybrane do opracowania strategicznego są zgodnie z podejściem systemowym, umożliwiającym efektywne zarządzanie zmianą. 8

9 W trakcie szkoleń wykorzystano także wymienione już interaktywne metody, dodatkowo zastosowane techniki akwarium, gry, moderowanej dyskusji oraz kwestionariusza. Właściwe okazało się przyjęcie metody techniki grupy nominalnej łączącej w sobie elementy pracy indywidualnej i grupowej. Efekty indywidualnych wysiłków były wspólnie omawiane i dopiero na spotkaniu plenarnym podejmowano decyzje. Przy przeprowadzaniu badań środowiska lokalnego zastosowano metody badań ankietowych, wywiadu swobodnego i analizy instytucjonalnej. Badania stały się wyjściową do zastosowania metody delfickiej przy prognozowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Stosowanie tej metody jest bardzo czasochłonne, ale jej efektywność i ekspercka weryfikacja problemu, przyniosły zakładane rezultaty. Konsultacje społeczne były zasadniczą metodą weryfikacji wyników pracy. Konsultacje nie tylko doprowadziły nie tylko do sformułowania celów, zadań, ale także kryteriów, według, których dokonywany będzie wybór zadań i ustalanie priorytetów. Dzięki wybranym metodom wdrażania projektu wzbudzona została świadomość konieczności posiadania takich narzędzi jak strategia partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów. Dzięki wyposażeniu kluczowych osób w umiejętności powstała grupa zdolną do działań na poziomie operacyjnym. Co gwarantuje trwałość efektów projektu. Zespół Wdrażający stał się strukturą inicjującą proces zmian na obszarach wiejskich. Zgodnie z teorią Andrzeja Nowaka - społecznych bąbli zmian. Wyedukowani liderzy lokalni, dzięki przemyślanemu i dobrze zaprojektowanemu cyklowi szkoleń, wygenerowali już projekty społeczne poza programem Leader +. Współpraca i partnerstwo pomiędzy aktorami wywołującymi zmiany w społeczności lokalnej konieczne są, jeżeli te społeczności mają być wzmocnione. W tym procesie mieszkańcy mają wspólne zadanie do wykonania w trakcie procesu zmiany. Proces zmiany na obszarze LGD Wstęga Kociewia odbywał w pewnej określonej sekwencji i składał się z 7 faz: 1. Wytworzenie potrzeby zmiany. 2. Nawiązania relacji dotyczącej zmiany. 3. Wyjaśnienia i zdiagnozowania problemu występującego w społeczności. 4. Dokonania przeglądu alternatywnych dróg postępowania i celów; ustanowienie celów i intencji podejmowanych działań. 5. Zmiana intencji na rzeczywiste wysiłki w celu dokonania zmiany. 6. Generalizacja i stabilizacja zmiany. 7. Osiągnięcie nowych trwałych relacji. 2. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI DO POWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ STRATEGII Historia partnerstwa Wstęga Kociewia sięga września 2004 roku. Podczas spotkania, którego inicjatorami były Gmina Morzeszczyn oraz Fundacja Pokolenia, a w których udział wzięli również Powiat Tczewski, Gmina Gniew, Pelplin, Tczew, Subkowy, zawiązała się grupa inicjatywna na rzecz Pilotażowego Programu Leader+. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia we wspólnym rozwiązywaniu problemów oraz posługując się najlepszymi wzorcami funkcjonowania partnerstw w Europie na przełomie października i września 2004 roku zbudowano projekt do Schematu I programu. 9

10 Projekt złożony został w grudniu tegoż roku, zaś decyzja o jego zakwalifikowaniu do finansowania przez FAPA zapadła w czerwcu 2005 roku. Umowa na realizację podpisana została 30 września. Pierwsze spotkanie osób zaangażowanych we wdrażanie projektów odbyło się w sierpniu 2005 roku. Podczas spotkania omówione zostały dalsze zasady współpracy, wyznaczono osoby odpowiedzialne w poszczególnych gminach za koordynację działań związanych z realizacją projektu oraz dokonano identyfikacji potencjalnych partnerów. Dzięki przeprowadzonym w poszczególnych gminach rozmowom, pozyskano chętne do pracy nad strategią organizacje, instytucje oraz firmy. Działając już we współpracy z tymi podmiotami, na przełomie października i listopada 2005 roku przeprowadzono 27 spotkań informacyjnych z mieszkańcami terenów wiejskich Powiatu Tczewskiego, w których udział wzięło ponad 600 mieszkańców. W trakcie ich trwania przeprowadzono badania ankietowe, których celem było rozpoznanie głównych problemów i celów rozwojowych obszaru. Podczas spotkań spośród mieszkańców wsi wyłoniono też kolejnych partnerów do budowania strategii. Swoją chęć udziału w programie wyraziło na piśmie 237 osób. Dzięki spotkaniom udało się również sprecyzować skład osobowy zespołu wdrażającego oraz grup roboczych. Osoby należące do tych formacji odbyły 70 godzinne warsztaty szkoleniowe z zakresu budowania zespołów zadaniowych, kierowania zespołem, zasad skutecznej komunikacji społecznej, procesów grupowych, promocji, zasad tworzenia strategii rozwoju obszarów wiejskich, długofalowych planów rozwoju lokalnego oraz zasad budowania projektu. W grudniu 2005 roku w pełni ukształtowany został skład Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia. Ustalono również, kto będzie reprezentował poszczególne instytucje i organizacje członkowskie w poszczególnych jej organach. Akt notarialny podpisany został 28 grudnia 2005 roku, zaś wniosek o rejestrację Wstęgi Kociewia złożony został do Krajowego Rejestru Sądowego 29 grudnia. Rejestracja nastąpiła 14 lutego 2006 roku. Pierwsze spotkanie plenarne do spraw budowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego odbyło się na początku stycznia 2006 roku. Na przełomie stycznia, lutego i marca miało miejsce 6 takich spotkań. W połowie lutego swą pracę rozpoczęło również 5 grup roboczych opracowujących poszczególne, uzgodnione na spotkaniach z mieszkańcami, obszary rozwoju Powiatu Tczewskiego. Ostateczna wersja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia Tczewskiego opracowana została w marcu 2006 roku. Fundatorzy LGD: A. Sektor Publiczny - Gmina Morzeszczyn - Gmina Gniew - Gmina Pelplin - Gmina Subkowy - Gmina Tczew - Powiat Tczewski B. Sektor Społeczny - Fundacja Zamek w Gniewie - Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie - Koło Gospodyń Wiejskich w Lignowach Szlacheckich - Ochotnicza Straż Pożarna w Opaleniu - Fundacja Pokolenia 10

11 C. Sektor Gospodarczy - Bank Spółdzielczy w Tczewie - Usługi Rekreacyjne Ranczo Uroczysko - PHU Ślizex Samorządy, będące fundatorami LGD Wstęga Kociewia, są najszerzej reprezentowane w tejże organizacji i stanowią 43% wszystkich podmiotów tworzących LGD. Dotychczasowe doświadczenia samorządów w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wiejskich, jak również w realizacji projektów rozwoju wsi, ukształtowały w samorządowcach przeświadczenie, że tylko konsolidując siły oraz posiadając wspólnie wypracowane metody działania, są w stanie skutecznie wspierać rozwój obszarów wiejskich. Wszystko to sprawiło, że wszystkie gminy Powiatu Tczewskiego oraz Starostwo Powiatowe wyraziły chęć utworzenia ponadgminnej organizacji LGD Wstęga Kociewia. Podmioty sektora społecznego stanowią 36% składu LGD. W jej skład weszły najprężniej działające organizacje pozarządowe, mające największe doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i zarządzaniu projektami, będące jednocześnie organizacjami o charakterze ponadgminnym Fundacja Zamek w Gniewie, Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie oraz Fundacja Pokolenia, a także przedstawiciele organizacji, które najczęściej funkcjonują w obrębie obszarów wiejskich, będąc jednocześnie inicjatorami najważniejszych wydarzeń w życiu tych obszarów - Koło Gospodyń Wiejskich w Lignowach Szlacheckich i Ochotnicza Straż Pożarna w Opaleniu. Sektor gospodarczy (21%) tworzą podmioty w szczególności zainteresowane podniesieniem poziomu życia ludności wiejskiej. Należą one również do najaktywniejszych w Powiecie Tczewskim, od lat wspierając różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Bank Spółdzielczy wspiera LGD wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansowym, PHU Ślizex współpracuje z lokalną społecznością m. in. w zakresie tworzenia i dystrybucji produktów regionalnych, zaś Usługi Rekreacyjne Ranczo Uroczysko to jeden z podmiotów działającym na obszarze agroturystyki, która to ze względu na wspaniałe walory kulturowo przyrodnicze ma duże szanse rozwoju na obszarach wiejskich Powiatu Tczewskiego. Cele statutowe LGD: 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich. 2. Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 3. Wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 4. Promocja obszarów wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 5. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 6. Upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich gmin: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew. 7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 11

12 Struktura organizacyjna LGD I. Rada Programowa 1. Rada Programowa jest powołana dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Lokalnej Grupy Działania. 2. Radę Programową tworzą Fundatorzy oraz osoby fizyczne lub osoby prawne, posiadające odpowiednią rangę w lokalnej społeczności i duże doświadczenie na polu zakreślonym celami Lokalnej Grupy Działania, wyrażające wolę wsparcia na zasadach partnerskich działalności Lokalnej Grupy Działania. 3. Członkowie Rady Programowej pełnią swoją funkcje honorowo. 4. Do kompetencji Rady Programowej należy: a) wyrażenie opinii i formułowanie wniosków o sposobie realizacji celów Lokalnej Grupy Działania; b) bieżąca ocena działalności Lokalnej Grupy Działania; c) wyrażanie opinii i formułowanie wniosków do założeń i planów rozwojowych Lokalnej Grupy Działania; d) wyrażanie opinii o działalności Rady Nadzorczej i Zarządu; e) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Rady Nadzorczej; f) wyrażanie opinii i formułowanie wniosków w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 5. Swój udział w Radzie Programowej zadeklarowało 288 osób. Deklaracje te składane były pisemnie podczas 27 spotkań z mieszkańcami odbywającymi się we wszystkich pięciu gminach stanowiących obszar Lokalnej Grupy Działania. Największa ilość osób tworzących Radę Programową wywodzi się z gminy Gniew (86 osób), najmniej zaś z gminy Morzeszczyn (39 osób). II. Zarząd 1. Do kompetencji Zarządu: a) zarządzanie działalnością Lokalnej Grupy Działania; b) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Lokalnej Grupy Działania, c) sprawowania zarządu majątkiem Lokalnej Grupy Działania; d) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasady wynagrodzenia pracowników Lokalnej Grupy Działania; e) reprezentowanie Lokalnej Grupy Działania na zewnątrz, w tym podpisywanie umów i przygotowywanie dokumentów, rozliczeń i raportów; f) zakładanie oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Lokalnej Grupy Działania; g) przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Lokalnej Grupy Działania. 2. Zarząd odbywać spotkania co najmniej 6 razy do roku. 3. Pierwszy Zarząd został powołany przez Fundatorów na okres 1 roku w składzie: Prezes Zarządu: Piotr Laniecki - Wójt gminy Morzeszczyn Członkowie Zarządu: Bogdan Badziong - Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Eugenia Pokorska-Sawczuk - Prezes Banku Spółdzielczego w Tczewie, Waja Jabłonowska - Prezes Zarządu Fundacji Pokolenia, Marcin Pośpiech Wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie. 12

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. Kraków, kwiecień 2015 Zintegrowana Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA STYCZEŃ 2009 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania LGD Natura i Kultura obejmującego teren gmin: Celestynów,

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 Strona 1 Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 opracowana

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

onkurencyjność ojalność wobec partnerów zyste środowisko równoważony rozwój uropejskie standardy

onkurencyjność ojalność wobec partnerów zyste środowisko równoważony rozwój uropejskie standardy onkurencyjność ojalność wobec partnerów fektywność zyste środowisko równoważony rozwój uropejskie standardy spółdziałanie 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. ORGANIZACJA I ZASADY PRACY NAD STRATEGIĄ...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 Turystyczna Podkowa dla obszaru gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim Siepraw 8 styczeń 2009r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka Lokalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo