W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich:"

Transkrypt

1 13.1. Wprowadzenie W krajach Europy rodkowej i Wschodniej, gdzie zwizek nauki ze sfer gospodarki szczególnie w obszarze zarzdzania i ekonomii jest raczej nikły i nowe idee przenikaj bardzo wolno, a ponadto przedsibiorcy cechuj si swoistym podejciem do biznesu, naley szczególne miejsce powici zaleno- ciom pomidzy ide przyjaznego przedsibiorstwa a efektywnoci kapitału ludzkiego, poniewa od efektywnoci działa poszczególnych ludzi zaley skuteczno całej gospodarki (Schutjens, Wever 2000). Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, jak polscy przedsibiorcy podchodz do zarzdzania personelem i czy mona tu znale niewykorzystane szanse rozwoju. Ponadto zaproponowane zostan kroki, jakie mona by przedsiwzi, aby zwikszy zaangaowanie pracowników (innymi metodami, ni podwyka wynagrodzenia), a tym samym poprawi efektywno gospodarowania całego przedsibiorstwa, całego kraju, całego regionu... Dane empiryczne, przedstawione w opracowaniu (dotyczce wybranych aspektów stylu zarzdzania pracownikami), zebrane zostały metod badania ankietowego, przeprowadzonego wród pracowników przedsibiorstw zlokalizowanych na terenie Pomorza, głównie Zachodniego. Wyniki badania pokazuj, e w sposobie zarzdzania pracownikami s pewne luki, które mona by zniwelowa i uzyska lepsz efektywno działa. Proste pocignicia ze strony pracodawców (np. szczere rozmowy) mogłyby zmieni nastawienie pracowników do wykonywanych zada. W ten sposób, tzn. poprzez tworzenie przyjaznego przedsibiorstwa, podnie mona zaangaowanie załogi i jej lojalno wobec firmy. 164

2 Joanna Hernik Czym dysponuje kade przedsibiorstwo? W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich: kultur firmy, misj i okrelone cele; zatrudnionych pracowników; struktur organizacyjn; technik i technologi. Kultura podmiotu to wynikajce z misji zachowanie firmy, tworzce jej obraz przez jednolite materiały graficzne, wygld pracowników oraz komunikacj (wewntrzn, a take t dotyczc otoczenia). Misja z kolei to ogólna wizja funkcjonowania podmiotu, z której wynikaj póniejsze cele i zadania (Ambroz, 2004). Mona stwierdzi, i zmiana, która jest konieczna przy wszelkich usprawnieniach, jest czym, co odsuwa teraniejszo, a przyblia przyszło. Akceptacja zmian wprowadzanych w firmie zaley włanie od jej kultury organizacyjnej, któr stanowi wspólne przekonania i zachowania, uwarunkowane historycznie i społecznie (Rashid, Sambasivan, Rahman, 2004). I wydaje si, e to włanie moe by jeden z głównych czynników, z powodu których podmioty europejskie zachowuj si, działaj inaczej, ni np. amerykaskie. Powstały i działaj w odmiennej kulturze. Pracownicy, drugi element przedsibiorstwa, co oczywiste, wykonuj róne obowizki na kadym etapie mona je udoskonala, zwraca uwag na popraw wybranych aspektów (np. na jako). Postpy zale jednak w duej mierze od nastawienia i zaangaowania personelu. Współczesne zasoby pracy nie s ju towarem, ale stanowi o wartoci przedsibiorstwa, dlatego wane jest, eby pracownicy utosamiali si z firm i jej problemami (Gowen, Tallon, 2003). Dlatego te pracodawcy powinni posiada wiedz np. co do struktury wiekowej pracowników, wykształcenia, dowiadczenia, ale take co do oczekiwa i ambicji. Powinni komunikowa si nie tylko na zasadzie wydawania polece, ale tak- e w oparciu o zaufanie i przyja. Wszystkie procesy, nawet te najbardziej zautomatyzowane s uwarunkowane zaangaowaniem osób w nich uczestniczcych. Efektywno gospodarowania opiera si wic o właciwe wykorzystanie zasobów ludzkich, tzn. umiejtnoci, kwalifikacji i gorliwoci pracowników. Std rola zatrudnionej kadry jest niemoliwa do przecenienia. Mona tu zauway, e na działalno podmiotu wpływ maj take inne osoby, nie bdce jego czci, np. pracownicy urzdów, banków, innych firm współpracujcych, a take obecni i potencjalni klienci. Podstaw sprawnego funkcjonowania podmiotu jest struktura organizacyjna, która pokazuje słubowe zalenoci midzy stanowiskami pracy. Dziki niej

3 166 Idea przyjaznego przedsibiorstwa a efektywno kapitału ludzkiego wiadomo, kto wydaje polecenia, a kto powinien je wykonywa. W graficznej postaci struktura przedstawiana jest jako graf obejmujcy obszar od najwyszego kierownictwa po pojedyncze, najnisze stanowiska pracy. Technika natomiast, rozumiana jako ogół rodków i czynnoci zwizanych z działalnoci ludzk, dzielona jest na nauki techniczne (np. maszynoznawstwo) oraz działania produkcyjne, czyli technologi. Ta z kolei jest rozumiana jako zasób wiadomoci o tym, w jaki sposób mona organizowa proces produkcyjny. Tradycyjnie ju menederowie, kierownicy, musieli kreowa siebie jako swego rodzaju bohaterów, którzy to dysponujc nieograniczon wiedz na własnych barkach unios ciar rozwoju i powodzenia firmy. Pod koniec XX w. zakwestionowano takie podejcie, głównie z powodu licznych, zewntrznych czynników, znaczco wpływajcych na sytuacj przedsibiorstwa (Mighty, Ashon, 2003). Co w takim razie wpływa na sytuacj podmiotu? Przede wszystkim rosnca midzynarodowa konkurencja, szybkie zmiany technologiczne, a take wzrost znaczenia wiedzy i informacji (szczególnie na wyszych szczeblach zarzdzania) oraz umiejtno komunikowania si z ludmi. W literaturze przedmiotu spotka mona opinie, e nie ma paradygmatu na sukces firmy na rynku (Schutjens, Wever 2000). Dyskutuje si nad tym, czy najlepszym rozwizaniem jest tu wprowadzanie pomysłów na zarzdzanie, sprawdzonych w rónych czciach wiata, czy te moe zasadnicz kwesti jest zastosowanie nowoczesnych technologii. Czy naley korzysta z obcego knowhow, czy raczej poszukiwa nowych pomysłów u siebie. Czsto twierdzi si przy tym, e na powodzenie firmy maj wpływ jej pracownicy, do których zaliczy mona take samych przedsibiorców z ich umiejtnociami zdobywania i utrzymywania personelu. Na dowód mona tu poda, e F. W. Tylor ju na pocztku XX w. twierdził, i w przedsibiorstwach powinna obowizywa zasada równego podziału pracy i odpowiedzialnoci (Komiski, Piotrowski, 1995). Według Tylora niska wydajno indywidualna pracowników stanowi główny hamulec rozwoju gospodarczego. I to twierdzenie bdzie kanw nastpnego punktu pracy Budowanie przyjaznych relacji Czego oczekuje typowy pracodawca od swoich pracowników? Zapewne fachowego przygotowania i dowiadczenia, ale take zaangaowania, innowacyjnoci oraz gotowoci do powicenia swojego czasu i energii. Niestety, nie da si tego uzyska prost drog zalenoci słubowych, nie nawizujc wizi przyjani. W celu okrelenia, czy w polskich przedsibiorstwach w ogóle mona mówi o jakiej przyjani, symbiozie pracowników z firm i pracodawc, przeprowadzono krótkie badanie ankietowe. W połowie 2004 r. zapytano 100 osób, wy-

4 Joanna Hernik 167 branych losowo w rónych miejscowociach Pomorza (głównie Zachodniego i rodkowego), o zachowania menederów jeli chodzi o przekazywanie informacji o sytuacji firmy, a take o konsultowanie biecych i przyszłych decyzji. W pytaniach ujto równie kwesti dostpu do szkole, jako formy podnoszenia wiedzy, a wic i wartoci pracownika. Zapytano ponadto o zadowolenie i zaangaowanie w pracy oraz o potencjaln ch/moliwo zmiany pracodawcy. Warto tu doda, e badane osoby pracowały w bardzo rónych miejscach Pomorza od Gdaska po Szczecin. Najwicej osób jako siedzib zatrudnienia podawało Szczecin oraz Sławno. Struktura badanej grupy pod wzgldem zamieszkania została zilustrowana na rysunku 1, gdzie kategori Pozostałe1 okrelono miejscowoci zlokalizowane w pobliu Szczecina, natomiast grupa o nazwie Pozostałe2 obejmuje miejscowoci na wschód od Koszalina i Sławna. Rysunek 1: Struktura badanej grupy ze wzgldu na lokalizacj zatrudnienia Szczecin Stargard Szcz. Gryfino Pozostałe1 Sławno Słupsk Koszalin Pozostałe2 Struktura badanej grupy według płci prezentowała si nastpujco: kobiety 76%, mczyni 24%. Jeli za chodzi o wiek, to 51% badanych zawierało si w przedziale lat, 38% w przedziale lat, a pozostali (11%) lat. Dobre relacje z ludmi osiga si głównie przez szczere rozmowy i jasne stawianie problemów. Dlatego te istotne jest, aby szefowie umieli rozmawia z pracownikami o biecej sytuacji firmy. Na pytanie: Czy szef przekazuje informacje o biecej sytuacji firmy? twierdzco odpowiedziało 62% badanych, pozostali (38%) udzielili odpowiedzi negatywnej. Odpowiedzi wskazuj, e wikszo przedsibiorców stara si przekazywa informacje swoim pracownikom, cho nie wszyscy. Mona wic wskaza tu pewn luk informacyjn, która na pewno przekłada si na zaangaowanie i zrozumienie działa kierownictwa.

5 168 Idea przyjaznego przedsibiorstwa a efektywno kapitału ludzkiego Rysunek 2: Struktura badanej grupy według rodzaju wykonywanej działalnoci (w %) handel usługi bankowe gastronomia usługi transportowe pozostałe usługi budownictwo produkcja sfera budetowa Kady zatrudniony pracownik chciałby mie pewno, co do przyszłej sytuacji swojej firmy, a take chciałby mie aktywny udział w jej sukcesach. Warto sprawdzi, czy szefowie/właciciele w ogóle konsultuj z pracownikami decyzje, które bd w najbliszym czasie podejmowa. Na pytanie: Czy szef konsultuje z pracownikami najblisze i przyszłe decyzje? twierdzco odpowiedziało 57% badanych, negatywnie 38%, a pozostali (5%) stwierdzili nie wiem. Ponownie stwierdzi mona, e dua grupa przedsibiorców szczerze mówi o swoich planach, ale równie dua całkowicie je przemilcza, budujc tym samym mur niechci i niezrozumienia. Mona tu zauway, e wprawdzie pracodawcy stosunkowo chtnie słuchaj, jak np. zaoszczdzi pienidze, ale rzadziej sami s skłonni mówi o swoich planach. Komunikacja w firmie czsto jest jednokierunkowa szef wydaje polecenia, ale sam raczej nie wyjania i nie konsultuje. Zaskakujco pozytywnie wyglda natomiast kwestia moliwoci zgłaszania pewnych usprawnie, pomysłów na lepsz efektywno. Ogromna wikszo badanych, bo 80%, stwierdziła, e ma tak sposobno (17% nie, 3% nie wiem ). Jednake z tych, którzy maj moliwo poprawiania efektywnoci pracy, połowa nigdy tego nie zrobiła. Jak ju wspomniano, w ankiecie zapytano pracowników, czy maj szans bra udział w szkoleniach organizowanych przez ich przedsibiorstwa wikszo (66% badanych) odpowiedziała, i nie ma takiej moliwoci (23%, e j ma, a 11% nie wiem ). Do tej grupy doda naley take tych, którzy nie maj na ten temat adnych informacji, bo to take dowodzi tego, i takich szkole nie ma, albo e bywaj na nich nieliczni. Nie mona wykluczy take, e sami pracownicy nie s zainteresowani szkoleniami, std brak wiedzy na temat moliwoci oferowanych przez pracodawc.

6 Joanna Hernik 169 Mona zauway, e z punktu widzenia szefa inwestowanie w pracownika moe okaza si ryzykowne, bowiem wewntrz firmy ronie konkurencja, która z czasem przeronie obecnego przełoonego. Wydaje si, e nader czsto w naszych firmach panuje rozdzielnictwo mdroci człowiek pracy musi by posłuszny, bo brak mu odpowiednich informacji, by mie własne zdanie. Ogranicza si wiedz pracowników, aby podtrzyma autorytet i ustrzec si przed krytyk w przypadku nietrafnych decyzji. Fakt, e pracownicy nie czuj si doceniani unaoczniaj odpowiedzi na pytanie, czy respondent byłby skłonny zmieni prac (przy załoeniu, e ta nowa bdzie troch lepiej płatna). Otó 71% badanych odpowiedziało, e tak, a 15% e w tej chwili nie wie (14% nie ). Mamy wic grup 86% pracowników nielojalnych, tzn. skłonnych zostawi swoj firm, gdy bdzie miała kłopoty, albo gdy pojawi si lepsza oferta pracy. Moe s to i naturalne zachowania, ale dobry pracodawca, nawet jeli nie moe płaci duo, jest w stanie zatrzyma pracownika odpowiednim traktowaniem. Mona by je nazwa ofert przyjani. W badaniu zapytano take o kwestie samooceny pracowników ( Czy moe Pan/Pani stwierdzi, e w pracy daje z siebie wszystko? ). Do odpowiedzi nale- y podchodzi z pewn rezerw, bo któ chciałby mówi le o samym sobie? Dlatego te zastanawiaj odpowiedzi 17% respondentów, stwierdzajce, e nie angauj si zbytnio w pracy (pozostali udzielili odpowiedzi twierdzcej). Spora grupa pracowników dysponuje w takim razie pewnymi rezerwami, które marnuj si z punktu widzenia efektywnoci pracy. I tutaj odpowiedni rol powinni odegra menederowie, poprzez sprawne zarzdzanie i motywowanie W drodze ku przyjaznemu przedsibiorstwu Nie od dzi znana jest idea marketingu wewntrznego. Pisze si o nim i mówi od lat (Barling 1995, Harmon-Vaughan 1995, Ahmed, Rafiq 2003, Kim, Mauborgne 2004). Idea ta zakłada, e pracownik bdzie traktowany tak, jak klient. Oznacza to, e do zatrudnionych osób naley odnosi si z szacunkiem, bo od nich zaley istnienie firmy na rynku; ponadto trzeba ich pyta, czego potrzebuj i spełnia te oczekiwania, a nawet dawa im wicej. Naley by jeszcze szczerym i uczciwym. I nie udawa, e jest si w stanie unie na swoich barkach cał firm lepiej podzieli si obowizkami i da ludziom satysfakcj, e tworz przyszło swojego przedsibiorstwa (Mighty, Ashon 2003). Zgodzi si mona w takim razie z twierdzeniem, e dla firmy wani s nie tylko zadowoleni klienci, ale take zadowoleni pracownicy. Odpowiednio doceniani i motywowani do pracy bd te bardziej wydajni, skłonni do podnoszenia kwalifikacji, innowacyjni na swoich stanowiskach pracy, dcy do samokontroli (Wincewicz, 2000). Tutaj równie du rol odegra moe sposób ukształto-

7 170 Idea przyjaznego przedsibiorstwa a efektywno kapitału ludzkiego wania relacji pomidzy przełoonym i pracownikami. Jednake w wielu podmiotach menederom brak umiejtnoci do wykorzystania wewntrznych ródeł wiedzy i energii (niewyszkoleni pracownicy redniego szczebla). Natomiast na skorzystanie ze ródeł zewntrznych brak czsto rodków finansowych. Załómy w takim razie, e zarzd przedsibiorstwa postanawia wprowadzi w ycie ide marketingu wewntrznego i zaprzyjani si ze swoimi pracownikami. Powinien zatem: 1. Zlikwidowa wewntrzne bariery rozwoju i zacz od mentalnoci pracowników. Przekonanie załogi, e s w stanie robi nowe rzeczy jest tu podstaw i warunkiem passy. 2. Stworzy nowy układ: rozdzielnictwo mdroci midzy kadr zarzdzajc a pracowników zastpi wizami partnerstwa. Posłuszestwo pracowników powinno zej na dalszy plan najwaniejsze stan si wówczas zaangaowanie i innowacyjno. 3. Pyta o potrzeby nie tylko otoczenie, ale i swoich pracowników. Jeli s niezadowoleni wyjania t kwesti. Jest to moliwe tylko wówczas, gdy zarzd (kierownictwo) firmy traktuje siebie jako jej integraln cz, planuje wspóln przyszło, a nie szybki sposób zarobienia pienidzy. 4. Dzieli si mdroci. Nacisk na wiedz jest uzaleniony od sposobu zachowania si ludzi, wszystkich ludzi tworzcych dan organizacj. Kierownicy czy właciciele firm powinni stworzy jasny program podnoszenia wiedzy swoich pracowników. To, jak szybko mona dzieli si wiedz, zaley od struktury organizacyjnej. Proste i raczej płaskie struktury spełniaj rol motywatorów, poniewa potencjalny pomysłodawca jest blisko władzy, kierownictwa, i jest to istotne nawet, gdy zachty (np. finansowe) nie s zbyt due. W takiej sytuacji innowator skłonny jest planowa nowe rozwizania dla prestiu czy te satysfakcji z wykonywanej pracy i nadziei uzyskania lepszej pozycji w oczach szefa. W strukturach smukłych, wielopoziomowych, nowe pomysły z trudnoci przebijaj si ku górze. W takiej sytuacji jednak nie naley pozostawia ich samym sobie, ale np. zaplanowa drog zgłaszania innowacji wspart bardziej wymiernym, ni przy strukturach płaskich, bodcem. 5. Dy do współpracy wewntrz i na zewntrz firmy. W cigu ostatnich 20 lat, dziki globalnej komunikacji, współpraca stała si zjawiskiem nagłym i powszechnym. Naley to wykorzysta. Współpraca wewntrz to z kolei wspólne rozwizywanie problemów i wspólne dochodzenie do sukcesów. 6. W przedsibiorstwie powinien w zaistnie program komunikacji wewntrznej, który obejmowałby sposoby informowania pracowników o zamierzeniach firmy, szczególnie, jeeli chodzi o plany marketingowe, czy wizje rozwoju. Wzmocni to przekonanie, e s tej firmie potrzebni (liwka 2003).

8 Joanna Hernik 171 Sze wyej wymienionych elementów stworzy przedsibiorstwo przyjazne pracownikowi. Pracownicy zgodz si na wiele, jeeli firma bdzie prowadziła tzw. model kapitału ludzkiego (human capital approach). W ramach tego podejcia tworzy si wizerunek przedsibiorstwa oparty na lojalnoci, zaangaowaniu i współpracy, poniewa zakłada on, i człowiek jest z natury zdolny i chtny do rozwoju. W momencie zatrudnienia organizacja przejmuje nad pracownikiem funkcje opiekucze. Troszczy si o jego rozwój, zawodowy i osobisty, dba o samopoczucie i zadowolenie z pracy. Taki model stosuj niektóre firmy, jak Volvo (w koncernie Forda), czy te Omega Swiss Watch, gdzie pracownikowi przyznaje si moliwie duy zakres swobody. Jeeli kierownik, meneder, nie wierzy, e pracownik moe sam pracowa, i to dobrze, to albo zatrudnił niewłaciwego kandydata, albo co czsto si zdarza nie całkiem zrozumiał na czym polega jego rola Zakoczenie Idee marketingu ulegaj przeobraeniom podobnie, jak rynki działania przedsibiorstw. O powodzeniu firmy na rynku z pewnoci decyduje nie tylko dobra oferta, skuteczna promocja czy odpowiedni poziom cen, ale i skuteczni pracownicy. Dlatego dyrektorzy, menederowie, kierownicy powinni zrozumie, e kocz si ju działania oparte o maksym: troch wicej marketingu w celu zwikszenia sprzeday. Główne aspekty współczesnego marketingu to wiedza i dowiadczenie zatrudnionych ludzi. Mówi si nawet o knowledge-based marketing o marketingu opartym o wiedz. Wiedz i dowiadczenie maj posiada oczywicie pracownicy, dlatego przedsibiorstwa musz zacz docenia ich rol. Sukces gospodarki zaley w duej mierze od tego, jak organizacje w niej działajce bd umiały wykorzysta wiedz, umiejtnoci i kreatywno swoich pracowników. Istotny jest udział polskich przedsibiorców w paneuropejskim systemie wymiany dowiadcze i informacji. Oczywicie nie ma gwarantowanej recepty na powodzenie. Naley po prostu działa jak najlepiej i mie nadziej, e da to oczekiwany efekt. Z przeprowadzonych bada wynika, e przedsibiorcy powinni czciej przekazywa informacje swoim pracownikom (głównie o sytuacji i problemach firmy). Z przeprowadzonego badania wynika, e w ogóle nie robi tego ok. 40% menederów; a mogliby oni podnosi efektywno i lojalno pracowników przez szczere rozmowy i przyjazne nastawienie. Wydaje si take, e wicej uwagi powinni kła na szkolenie zatrudnionych osób, a wic inwestowa w kapitał ludzki. Warto take zwróci uwag, e energia i innowacyjno pracowników s tłumione przez skomplikowane struktury organizacyjne, naley wic wikszy nacisk kła

9 172 Idea przyjaznego przedsibiorstwa a efektywno kapitału ludzkiego na kontakty midzyludzkie ni na formaln stron pracy. Przedsibiorstwo powinno działa w oparciu o partnerstwo i wzajemne zrozumienie; rozdzielnictwo mdroci winno by zastpione tworzeniem nowej wiedzy przez jej dzielenie. Jednake naley pamita, e demokratyczne metody zarzdzania s skuteczne, gdzy pracownicy s wiadomi celów firmy i swojej w niej roli. Konkludujc stwierdzi mona, i rezultaty działalnoci gospodarczej bd z pewnoci lepsze, gdy poprawiony zostanie styl zarzdzania ludmi, bo oznacza to lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich. Bibliografia: 1. Ahmed P.K., Rafiq M. (2003), Internal marketing issues and challenges, European Journal of Marketing nr 9 2. Ambroz M. ( 2004), Total quality system as a product of the empowered corporate culture, The TQM Magazine nr 2 3. Barling J.( 1995), Work and family: in search of the missing links, Employee Counseling Today nr 7 4. Gowen III Ch.R., Tallon J. (2003), Enhancing supply chain practices through human resource management, The Journal of Management Development nr 1 5. Harmon-Vaughan B. (1995), Tomorrow s workplace: anywhere, anytime, Facilities nr 4 6. Kim W.Ch., Mauborgne R. (2004), Graj fair!, Harvard Business Review Polska nr 3 7. Komiski A., Piotrowski W. (red.) (1995), Zarzdzanie. Teoria I praktyka, PWN, Warszawa. 8. Mighty E. J., Ashon W. (2003), Management development: hoax or hero?, The Journal of Management Development nr 1 9. Rashid Z. A., Sambasivan M., Rahman A. A. (2004), The influence of organizational culture on attitudes toward organizational change, Leadership & Organization Development Journal nr Schutjens V., Wever E. (2000), Determinants of new firm success, Papers in Regional Science nr liwka D. (2003), Organizational structure and innovative activity, Economic of Governance nr Wincewicz M. (2000), Logistyka w zarzdzaniu przedsibiorstwem midzynarodowym, Eurologistics nr 1

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo