W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich:"

Transkrypt

1 13.1. Wprowadzenie W krajach Europy rodkowej i Wschodniej, gdzie zwizek nauki ze sfer gospodarki szczególnie w obszarze zarzdzania i ekonomii jest raczej nikły i nowe idee przenikaj bardzo wolno, a ponadto przedsibiorcy cechuj si swoistym podejciem do biznesu, naley szczególne miejsce powici zaleno- ciom pomidzy ide przyjaznego przedsibiorstwa a efektywnoci kapitału ludzkiego, poniewa od efektywnoci działa poszczególnych ludzi zaley skuteczno całej gospodarki (Schutjens, Wever 2000). Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, jak polscy przedsibiorcy podchodz do zarzdzania personelem i czy mona tu znale niewykorzystane szanse rozwoju. Ponadto zaproponowane zostan kroki, jakie mona by przedsiwzi, aby zwikszy zaangaowanie pracowników (innymi metodami, ni podwyka wynagrodzenia), a tym samym poprawi efektywno gospodarowania całego przedsibiorstwa, całego kraju, całego regionu... Dane empiryczne, przedstawione w opracowaniu (dotyczce wybranych aspektów stylu zarzdzania pracownikami), zebrane zostały metod badania ankietowego, przeprowadzonego wród pracowników przedsibiorstw zlokalizowanych na terenie Pomorza, głównie Zachodniego. Wyniki badania pokazuj, e w sposobie zarzdzania pracownikami s pewne luki, które mona by zniwelowa i uzyska lepsz efektywno działa. Proste pocignicia ze strony pracodawców (np. szczere rozmowy) mogłyby zmieni nastawienie pracowników do wykonywanych zada. W ten sposób, tzn. poprzez tworzenie przyjaznego przedsibiorstwa, podnie mona zaangaowanie załogi i jej lojalno wobec firmy. 164

2 Joanna Hernik Czym dysponuje kade przedsibiorstwo? W ramach przedsibiorstwa wskaza mona cztery elementy, które współpracujc ze sob okrelaj jego obecny kształt i przyszło. Zalicza si do nich: kultur firmy, misj i okrelone cele; zatrudnionych pracowników; struktur organizacyjn; technik i technologi. Kultura podmiotu to wynikajce z misji zachowanie firmy, tworzce jej obraz przez jednolite materiały graficzne, wygld pracowników oraz komunikacj (wewntrzn, a take t dotyczc otoczenia). Misja z kolei to ogólna wizja funkcjonowania podmiotu, z której wynikaj póniejsze cele i zadania (Ambroz, 2004). Mona stwierdzi, i zmiana, która jest konieczna przy wszelkich usprawnieniach, jest czym, co odsuwa teraniejszo, a przyblia przyszło. Akceptacja zmian wprowadzanych w firmie zaley włanie od jej kultury organizacyjnej, któr stanowi wspólne przekonania i zachowania, uwarunkowane historycznie i społecznie (Rashid, Sambasivan, Rahman, 2004). I wydaje si, e to włanie moe by jeden z głównych czynników, z powodu których podmioty europejskie zachowuj si, działaj inaczej, ni np. amerykaskie. Powstały i działaj w odmiennej kulturze. Pracownicy, drugi element przedsibiorstwa, co oczywiste, wykonuj róne obowizki na kadym etapie mona je udoskonala, zwraca uwag na popraw wybranych aspektów (np. na jako). Postpy zale jednak w duej mierze od nastawienia i zaangaowania personelu. Współczesne zasoby pracy nie s ju towarem, ale stanowi o wartoci przedsibiorstwa, dlatego wane jest, eby pracownicy utosamiali si z firm i jej problemami (Gowen, Tallon, 2003). Dlatego te pracodawcy powinni posiada wiedz np. co do struktury wiekowej pracowników, wykształcenia, dowiadczenia, ale take co do oczekiwa i ambicji. Powinni komunikowa si nie tylko na zasadzie wydawania polece, ale tak- e w oparciu o zaufanie i przyja. Wszystkie procesy, nawet te najbardziej zautomatyzowane s uwarunkowane zaangaowaniem osób w nich uczestniczcych. Efektywno gospodarowania opiera si wic o właciwe wykorzystanie zasobów ludzkich, tzn. umiejtnoci, kwalifikacji i gorliwoci pracowników. Std rola zatrudnionej kadry jest niemoliwa do przecenienia. Mona tu zauway, e na działalno podmiotu wpływ maj take inne osoby, nie bdce jego czci, np. pracownicy urzdów, banków, innych firm współpracujcych, a take obecni i potencjalni klienci. Podstaw sprawnego funkcjonowania podmiotu jest struktura organizacyjna, która pokazuje słubowe zalenoci midzy stanowiskami pracy. Dziki niej

3 166 Idea przyjaznego przedsibiorstwa a efektywno kapitału ludzkiego wiadomo, kto wydaje polecenia, a kto powinien je wykonywa. W graficznej postaci struktura przedstawiana jest jako graf obejmujcy obszar od najwyszego kierownictwa po pojedyncze, najnisze stanowiska pracy. Technika natomiast, rozumiana jako ogół rodków i czynnoci zwizanych z działalnoci ludzk, dzielona jest na nauki techniczne (np. maszynoznawstwo) oraz działania produkcyjne, czyli technologi. Ta z kolei jest rozumiana jako zasób wiadomoci o tym, w jaki sposób mona organizowa proces produkcyjny. Tradycyjnie ju menederowie, kierownicy, musieli kreowa siebie jako swego rodzaju bohaterów, którzy to dysponujc nieograniczon wiedz na własnych barkach unios ciar rozwoju i powodzenia firmy. Pod koniec XX w. zakwestionowano takie podejcie, głównie z powodu licznych, zewntrznych czynników, znaczco wpływajcych na sytuacj przedsibiorstwa (Mighty, Ashon, 2003). Co w takim razie wpływa na sytuacj podmiotu? Przede wszystkim rosnca midzynarodowa konkurencja, szybkie zmiany technologiczne, a take wzrost znaczenia wiedzy i informacji (szczególnie na wyszych szczeblach zarzdzania) oraz umiejtno komunikowania si z ludmi. W literaturze przedmiotu spotka mona opinie, e nie ma paradygmatu na sukces firmy na rynku (Schutjens, Wever 2000). Dyskutuje si nad tym, czy najlepszym rozwizaniem jest tu wprowadzanie pomysłów na zarzdzanie, sprawdzonych w rónych czciach wiata, czy te moe zasadnicz kwesti jest zastosowanie nowoczesnych technologii. Czy naley korzysta z obcego knowhow, czy raczej poszukiwa nowych pomysłów u siebie. Czsto twierdzi si przy tym, e na powodzenie firmy maj wpływ jej pracownicy, do których zaliczy mona take samych przedsibiorców z ich umiejtnociami zdobywania i utrzymywania personelu. Na dowód mona tu poda, e F. W. Tylor ju na pocztku XX w. twierdził, i w przedsibiorstwach powinna obowizywa zasada równego podziału pracy i odpowiedzialnoci (Komiski, Piotrowski, 1995). Według Tylora niska wydajno indywidualna pracowników stanowi główny hamulec rozwoju gospodarczego. I to twierdzenie bdzie kanw nastpnego punktu pracy Budowanie przyjaznych relacji Czego oczekuje typowy pracodawca od swoich pracowników? Zapewne fachowego przygotowania i dowiadczenia, ale take zaangaowania, innowacyjnoci oraz gotowoci do powicenia swojego czasu i energii. Niestety, nie da si tego uzyska prost drog zalenoci słubowych, nie nawizujc wizi przyjani. W celu okrelenia, czy w polskich przedsibiorstwach w ogóle mona mówi o jakiej przyjani, symbiozie pracowników z firm i pracodawc, przeprowadzono krótkie badanie ankietowe. W połowie 2004 r. zapytano 100 osób, wy-

4 Joanna Hernik 167 branych losowo w rónych miejscowociach Pomorza (głównie Zachodniego i rodkowego), o zachowania menederów jeli chodzi o przekazywanie informacji o sytuacji firmy, a take o konsultowanie biecych i przyszłych decyzji. W pytaniach ujto równie kwesti dostpu do szkole, jako formy podnoszenia wiedzy, a wic i wartoci pracownika. Zapytano ponadto o zadowolenie i zaangaowanie w pracy oraz o potencjaln ch/moliwo zmiany pracodawcy. Warto tu doda, e badane osoby pracowały w bardzo rónych miejscach Pomorza od Gdaska po Szczecin. Najwicej osób jako siedzib zatrudnienia podawało Szczecin oraz Sławno. Struktura badanej grupy pod wzgldem zamieszkania została zilustrowana na rysunku 1, gdzie kategori Pozostałe1 okrelono miejscowoci zlokalizowane w pobliu Szczecina, natomiast grupa o nazwie Pozostałe2 obejmuje miejscowoci na wschód od Koszalina i Sławna. Rysunek 1: Struktura badanej grupy ze wzgldu na lokalizacj zatrudnienia Szczecin Stargard Szcz. Gryfino Pozostałe1 Sławno Słupsk Koszalin Pozostałe2 Struktura badanej grupy według płci prezentowała si nastpujco: kobiety 76%, mczyni 24%. Jeli za chodzi o wiek, to 51% badanych zawierało si w przedziale lat, 38% w przedziale lat, a pozostali (11%) lat. Dobre relacje z ludmi osiga si głównie przez szczere rozmowy i jasne stawianie problemów. Dlatego te istotne jest, aby szefowie umieli rozmawia z pracownikami o biecej sytuacji firmy. Na pytanie: Czy szef przekazuje informacje o biecej sytuacji firmy? twierdzco odpowiedziało 62% badanych, pozostali (38%) udzielili odpowiedzi negatywnej. Odpowiedzi wskazuj, e wikszo przedsibiorców stara si przekazywa informacje swoim pracownikom, cho nie wszyscy. Mona wic wskaza tu pewn luk informacyjn, która na pewno przekłada si na zaangaowanie i zrozumienie działa kierownictwa.

5 168 Idea przyjaznego przedsibiorstwa a efektywno kapitału ludzkiego Rysunek 2: Struktura badanej grupy według rodzaju wykonywanej działalnoci (w %) handel usługi bankowe gastronomia usługi transportowe pozostałe usługi budownictwo produkcja sfera budetowa Kady zatrudniony pracownik chciałby mie pewno, co do przyszłej sytuacji swojej firmy, a take chciałby mie aktywny udział w jej sukcesach. Warto sprawdzi, czy szefowie/właciciele w ogóle konsultuj z pracownikami decyzje, które bd w najbliszym czasie podejmowa. Na pytanie: Czy szef konsultuje z pracownikami najblisze i przyszłe decyzje? twierdzco odpowiedziało 57% badanych, negatywnie 38%, a pozostali (5%) stwierdzili nie wiem. Ponownie stwierdzi mona, e dua grupa przedsibiorców szczerze mówi o swoich planach, ale równie dua całkowicie je przemilcza, budujc tym samym mur niechci i niezrozumienia. Mona tu zauway, e wprawdzie pracodawcy stosunkowo chtnie słuchaj, jak np. zaoszczdzi pienidze, ale rzadziej sami s skłonni mówi o swoich planach. Komunikacja w firmie czsto jest jednokierunkowa szef wydaje polecenia, ale sam raczej nie wyjania i nie konsultuje. Zaskakujco pozytywnie wyglda natomiast kwestia moliwoci zgłaszania pewnych usprawnie, pomysłów na lepsz efektywno. Ogromna wikszo badanych, bo 80%, stwierdziła, e ma tak sposobno (17% nie, 3% nie wiem ). Jednake z tych, którzy maj moliwo poprawiania efektywnoci pracy, połowa nigdy tego nie zrobiła. Jak ju wspomniano, w ankiecie zapytano pracowników, czy maj szans bra udział w szkoleniach organizowanych przez ich przedsibiorstwa wikszo (66% badanych) odpowiedziała, i nie ma takiej moliwoci (23%, e j ma, a 11% nie wiem ). Do tej grupy doda naley take tych, którzy nie maj na ten temat adnych informacji, bo to take dowodzi tego, i takich szkole nie ma, albo e bywaj na nich nieliczni. Nie mona wykluczy take, e sami pracownicy nie s zainteresowani szkoleniami, std brak wiedzy na temat moliwoci oferowanych przez pracodawc.

6 Joanna Hernik 169 Mona zauway, e z punktu widzenia szefa inwestowanie w pracownika moe okaza si ryzykowne, bowiem wewntrz firmy ronie konkurencja, która z czasem przeronie obecnego przełoonego. Wydaje si, e nader czsto w naszych firmach panuje rozdzielnictwo mdroci człowiek pracy musi by posłuszny, bo brak mu odpowiednich informacji, by mie własne zdanie. Ogranicza si wiedz pracowników, aby podtrzyma autorytet i ustrzec si przed krytyk w przypadku nietrafnych decyzji. Fakt, e pracownicy nie czuj si doceniani unaoczniaj odpowiedzi na pytanie, czy respondent byłby skłonny zmieni prac (przy załoeniu, e ta nowa bdzie troch lepiej płatna). Otó 71% badanych odpowiedziało, e tak, a 15% e w tej chwili nie wie (14% nie ). Mamy wic grup 86% pracowników nielojalnych, tzn. skłonnych zostawi swoj firm, gdy bdzie miała kłopoty, albo gdy pojawi si lepsza oferta pracy. Moe s to i naturalne zachowania, ale dobry pracodawca, nawet jeli nie moe płaci duo, jest w stanie zatrzyma pracownika odpowiednim traktowaniem. Mona by je nazwa ofert przyjani. W badaniu zapytano take o kwestie samooceny pracowników ( Czy moe Pan/Pani stwierdzi, e w pracy daje z siebie wszystko? ). Do odpowiedzi nale- y podchodzi z pewn rezerw, bo któ chciałby mówi le o samym sobie? Dlatego te zastanawiaj odpowiedzi 17% respondentów, stwierdzajce, e nie angauj si zbytnio w pracy (pozostali udzielili odpowiedzi twierdzcej). Spora grupa pracowników dysponuje w takim razie pewnymi rezerwami, które marnuj si z punktu widzenia efektywnoci pracy. I tutaj odpowiedni rol powinni odegra menederowie, poprzez sprawne zarzdzanie i motywowanie W drodze ku przyjaznemu przedsibiorstwu Nie od dzi znana jest idea marketingu wewntrznego. Pisze si o nim i mówi od lat (Barling 1995, Harmon-Vaughan 1995, Ahmed, Rafiq 2003, Kim, Mauborgne 2004). Idea ta zakłada, e pracownik bdzie traktowany tak, jak klient. Oznacza to, e do zatrudnionych osób naley odnosi si z szacunkiem, bo od nich zaley istnienie firmy na rynku; ponadto trzeba ich pyta, czego potrzebuj i spełnia te oczekiwania, a nawet dawa im wicej. Naley by jeszcze szczerym i uczciwym. I nie udawa, e jest si w stanie unie na swoich barkach cał firm lepiej podzieli si obowizkami i da ludziom satysfakcj, e tworz przyszło swojego przedsibiorstwa (Mighty, Ashon 2003). Zgodzi si mona w takim razie z twierdzeniem, e dla firmy wani s nie tylko zadowoleni klienci, ale take zadowoleni pracownicy. Odpowiednio doceniani i motywowani do pracy bd te bardziej wydajni, skłonni do podnoszenia kwalifikacji, innowacyjni na swoich stanowiskach pracy, dcy do samokontroli (Wincewicz, 2000). Tutaj równie du rol odegra moe sposób ukształto-

7 170 Idea przyjaznego przedsibiorstwa a efektywno kapitału ludzkiego wania relacji pomidzy przełoonym i pracownikami. Jednake w wielu podmiotach menederom brak umiejtnoci do wykorzystania wewntrznych ródeł wiedzy i energii (niewyszkoleni pracownicy redniego szczebla). Natomiast na skorzystanie ze ródeł zewntrznych brak czsto rodków finansowych. Załómy w takim razie, e zarzd przedsibiorstwa postanawia wprowadzi w ycie ide marketingu wewntrznego i zaprzyjani si ze swoimi pracownikami. Powinien zatem: 1. Zlikwidowa wewntrzne bariery rozwoju i zacz od mentalnoci pracowników. Przekonanie załogi, e s w stanie robi nowe rzeczy jest tu podstaw i warunkiem passy. 2. Stworzy nowy układ: rozdzielnictwo mdroci midzy kadr zarzdzajc a pracowników zastpi wizami partnerstwa. Posłuszestwo pracowników powinno zej na dalszy plan najwaniejsze stan si wówczas zaangaowanie i innowacyjno. 3. Pyta o potrzeby nie tylko otoczenie, ale i swoich pracowników. Jeli s niezadowoleni wyjania t kwesti. Jest to moliwe tylko wówczas, gdy zarzd (kierownictwo) firmy traktuje siebie jako jej integraln cz, planuje wspóln przyszło, a nie szybki sposób zarobienia pienidzy. 4. Dzieli si mdroci. Nacisk na wiedz jest uzaleniony od sposobu zachowania si ludzi, wszystkich ludzi tworzcych dan organizacj. Kierownicy czy właciciele firm powinni stworzy jasny program podnoszenia wiedzy swoich pracowników. To, jak szybko mona dzieli si wiedz, zaley od struktury organizacyjnej. Proste i raczej płaskie struktury spełniaj rol motywatorów, poniewa potencjalny pomysłodawca jest blisko władzy, kierownictwa, i jest to istotne nawet, gdy zachty (np. finansowe) nie s zbyt due. W takiej sytuacji innowator skłonny jest planowa nowe rozwizania dla prestiu czy te satysfakcji z wykonywanej pracy i nadziei uzyskania lepszej pozycji w oczach szefa. W strukturach smukłych, wielopoziomowych, nowe pomysły z trudnoci przebijaj si ku górze. W takiej sytuacji jednak nie naley pozostawia ich samym sobie, ale np. zaplanowa drog zgłaszania innowacji wspart bardziej wymiernym, ni przy strukturach płaskich, bodcem. 5. Dy do współpracy wewntrz i na zewntrz firmy. W cigu ostatnich 20 lat, dziki globalnej komunikacji, współpraca stała si zjawiskiem nagłym i powszechnym. Naley to wykorzysta. Współpraca wewntrz to z kolei wspólne rozwizywanie problemów i wspólne dochodzenie do sukcesów. 6. W przedsibiorstwie powinien w zaistnie program komunikacji wewntrznej, który obejmowałby sposoby informowania pracowników o zamierzeniach firmy, szczególnie, jeeli chodzi o plany marketingowe, czy wizje rozwoju. Wzmocni to przekonanie, e s tej firmie potrzebni (liwka 2003).

8 Joanna Hernik 171 Sze wyej wymienionych elementów stworzy przedsibiorstwo przyjazne pracownikowi. Pracownicy zgodz si na wiele, jeeli firma bdzie prowadziła tzw. model kapitału ludzkiego (human capital approach). W ramach tego podejcia tworzy si wizerunek przedsibiorstwa oparty na lojalnoci, zaangaowaniu i współpracy, poniewa zakłada on, i człowiek jest z natury zdolny i chtny do rozwoju. W momencie zatrudnienia organizacja przejmuje nad pracownikiem funkcje opiekucze. Troszczy si o jego rozwój, zawodowy i osobisty, dba o samopoczucie i zadowolenie z pracy. Taki model stosuj niektóre firmy, jak Volvo (w koncernie Forda), czy te Omega Swiss Watch, gdzie pracownikowi przyznaje si moliwie duy zakres swobody. Jeeli kierownik, meneder, nie wierzy, e pracownik moe sam pracowa, i to dobrze, to albo zatrudnił niewłaciwego kandydata, albo co czsto si zdarza nie całkiem zrozumiał na czym polega jego rola Zakoczenie Idee marketingu ulegaj przeobraeniom podobnie, jak rynki działania przedsibiorstw. O powodzeniu firmy na rynku z pewnoci decyduje nie tylko dobra oferta, skuteczna promocja czy odpowiedni poziom cen, ale i skuteczni pracownicy. Dlatego dyrektorzy, menederowie, kierownicy powinni zrozumie, e kocz si ju działania oparte o maksym: troch wicej marketingu w celu zwikszenia sprzeday. Główne aspekty współczesnego marketingu to wiedza i dowiadczenie zatrudnionych ludzi. Mówi si nawet o knowledge-based marketing o marketingu opartym o wiedz. Wiedz i dowiadczenie maj posiada oczywicie pracownicy, dlatego przedsibiorstwa musz zacz docenia ich rol. Sukces gospodarki zaley w duej mierze od tego, jak organizacje w niej działajce bd umiały wykorzysta wiedz, umiejtnoci i kreatywno swoich pracowników. Istotny jest udział polskich przedsibiorców w paneuropejskim systemie wymiany dowiadcze i informacji. Oczywicie nie ma gwarantowanej recepty na powodzenie. Naley po prostu działa jak najlepiej i mie nadziej, e da to oczekiwany efekt. Z przeprowadzonych bada wynika, e przedsibiorcy powinni czciej przekazywa informacje swoim pracownikom (głównie o sytuacji i problemach firmy). Z przeprowadzonego badania wynika, e w ogóle nie robi tego ok. 40% menederów; a mogliby oni podnosi efektywno i lojalno pracowników przez szczere rozmowy i przyjazne nastawienie. Wydaje si take, e wicej uwagi powinni kła na szkolenie zatrudnionych osób, a wic inwestowa w kapitał ludzki. Warto take zwróci uwag, e energia i innowacyjno pracowników s tłumione przez skomplikowane struktury organizacyjne, naley wic wikszy nacisk kła

9 172 Idea przyjaznego przedsibiorstwa a efektywno kapitału ludzkiego na kontakty midzyludzkie ni na formaln stron pracy. Przedsibiorstwo powinno działa w oparciu o partnerstwo i wzajemne zrozumienie; rozdzielnictwo mdroci winno by zastpione tworzeniem nowej wiedzy przez jej dzielenie. Jednake naley pamita, e demokratyczne metody zarzdzania s skuteczne, gdzy pracownicy s wiadomi celów firmy i swojej w niej roli. Konkludujc stwierdzi mona, i rezultaty działalnoci gospodarczej bd z pewnoci lepsze, gdy poprawiony zostanie styl zarzdzania ludmi, bo oznacza to lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich. Bibliografia: 1. Ahmed P.K., Rafiq M. (2003), Internal marketing issues and challenges, European Journal of Marketing nr 9 2. Ambroz M. ( 2004), Total quality system as a product of the empowered corporate culture, The TQM Magazine nr 2 3. Barling J.( 1995), Work and family: in search of the missing links, Employee Counseling Today nr 7 4. Gowen III Ch.R., Tallon J. (2003), Enhancing supply chain practices through human resource management, The Journal of Management Development nr 1 5. Harmon-Vaughan B. (1995), Tomorrow s workplace: anywhere, anytime, Facilities nr 4 6. Kim W.Ch., Mauborgne R. (2004), Graj fair!, Harvard Business Review Polska nr 3 7. Komiski A., Piotrowski W. (red.) (1995), Zarzdzanie. Teoria I praktyka, PWN, Warszawa. 8. Mighty E. J., Ashon W. (2003), Management development: hoax or hero?, The Journal of Management Development nr 1 9. Rashid Z. A., Sambasivan M., Rahman A. A. (2004), The influence of organizational culture on attitudes toward organizational change, Leadership & Organization Development Journal nr Schutjens V., Wever E. (2000), Determinants of new firm success, Papers in Regional Science nr liwka D. (2003), Organizational structure and innovative activity, Economic of Governance nr Wincewicz M. (2000), Logistyka w zarzdzaniu przedsibiorstwem midzynarodowym, Eurologistics nr 1

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Młodzi ludzie wobec rynku pracy sytuacja, aspiracje, postawy

Młodzi ludzie wobec rynku pracy sytuacja, aspiracje, postawy Młodzi ludzie wobec rynku pracy sytuacja, aspiracje, postawy Plan prezentacji: Forum Społeczne CASE 25 kwietnia 2003 Prezentacja wyników bada Praca dla młodych i Młodzi w pracy zrealizowanych w latach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Urzd przyjazny obywatelom. Kodeks Etyki Pracy zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Urzd przyjazny obywatelom Kodeks Etyki Pracy w Urzdzie zie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Warszawa 2006 1. Wprowadzenie Potrzeba opracowania i wdroenia w Urzdzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKRELAJCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Cz 1: Perspektywa firm

Cz 1: Perspektywa firm Cz 1: Perspektywa firm Luty 2009 HRM partners S.A. ul. K. K. Baczyskiego 1 00-038 Warszawa tel. +48/22 244 15 50 fax. +48/22 244 15 51 e-mail: hrmpartners@hrmpartners.pl www.hrmpartners.pl NIP 525-22-01-858

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU SUPERWIZJA ZAJ

W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU SUPERWIZJA ZAJ INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO UCZESTNICTWA W SUPERWIZJI W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU LAB SZKOŁA TRENERÓW I SUPERWIZJA ZAJ Zapraszamy Pa stwa do Superwizji własnych zaj LAB - szkoła trenerów

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska

Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska Kompetencje zbiorowe nowy trend w budowaniu przewagi konkurencyjnej Patrycja Pakuła Kredyt Bank i TUiR Warta Joanna Mikołajczak BPI Polska KOMPETENCJA ZBIOROWA Rónorodno dowiadcze i wiedzy uczestników

Bardziej szczegółowo

Recenzja ksiki. Thomas Gordon "Wychowanie bez poraek"

Recenzja ksiki. Thomas Gordon Wychowanie bez poraek Recenzja ksiki Thomas Gordon "Wychowanie bez poraek" Wychowywa dziecko to: "Nie depta, nie poniewiera, nie oddawa w niewol jutra, nie gasi, nie spieszy, nie pdzi." Janusz Korczak Artur Paweł Moskalik Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów

Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Zadanie 1 D: Lepiej przygotowa do egzaminów Nauczyciele zastanawiaj si, jak lepiej pomaga uczniom przygotowa si do sprawdzianów wewntrzszkolnych i egzaminów zewntrznych. Mona np. przeprowadza próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Business Angels oraz fundusze zalkowe (seed capital), VC oraz PE jako alternatywne ródła finansowania rozwoju przedsibiorstw innowacyjnych

Business Angels oraz fundusze zalkowe (seed capital), VC oraz PE jako alternatywne ródła finansowania rozwoju przedsibiorstw innowacyjnych Business Angels oraz fundusze zalkowe (seed capital), VC oraz PE jako alternatywne ródła finansowania rozwoju przedsibiorstw innowacyjnych Sylwester Janik Taurus Partners Plan spotkania Business Angels

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A. ankiet od pracodawców. - stycze 2005 -

POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A. ankiet od pracodawców. - stycze 2005 - POWIATOWY URZD PRACY NOWY SCZ URZD PRACY A N A L I Z A ankiet od pracodawców - stycze 2005 - 2 Spis treci: Wstp I. Charakterystyka ankietowanych podmiotów II. Potrzeby zatrudnieniowe badanych podmiotów

Bardziej szczegółowo

14.2. Opis bazy ródłowej, metody badawcze

14.2. Opis bazy ródłowej, metody badawcze 14.1. Wprowadzenie U ródeł genezy kapitału intelektualnego jest gospodarka oparta na wiedzy. Współczenie warto ekonomiczna powstaje w procesach tworzenia, dystrybucji i konsumpcji wiedzy oraz produktów

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Paulina HARAF Renata HARAF Marek Ł. GRABANIA ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Podstawowe informacje o badaniu Centrum Wolontariatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001?

EMAS równowanik czy uzupełnienie ISO 14001? Materiały na konferencj Systemy zarzdzania w energetyce 27-29.04.2004, Szczyrk Andrzej Ociepa Polskie Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Ekoekspert Sp. z o.o., Warszawa Główny Specjalista EMAS równowanik

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Reklama zewntrzna opinie ekspertów

Reklama zewntrzna opinie ekspertów Reklama zewntrzna opinie ekspertów Badanie obserwowanych zmian w brany oraz ocena atrakcyjnoci noników reklamowych Raport szczegółowy przygotowany dla: 02 stycznia 2009, Warszawa Agenda 1 Nota 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 267, 2012. Cezary Kochalski *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 267, 2012. Cezary Kochalski * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 267, 2012 * RAPORTOWANIE BANKÓW KOMERCYJNYCH SPOZA INDEKSU RESPECT W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOCI BIZNESU NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dług jednostek samorzdu terytorialnego

Dług jednostek samorzdu terytorialnego Grzegorz Gołbiowski /Szkoła Główna Handlowa/ Dług jednostek samorzdu terytorialnego Dług jednostek samorzdu terytorialnego jest czci pastwowego długu publicznego. Dotychczas podejmujc rozwaania na temat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach 1995-24 spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 2 POZIOM PODSTAWOWY. 1. x y x y Nr zadania Nr czynnoci Przykadowy zestaw zada nr z matematyki ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM PODSTAWOWY Etapy rozwizania zadania. Podanie dziedziny funkcji f: 6, 8.. Podanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Konsument, aczkolwiek jest najwiksz zbiorowoci społeczn współczesnego wiata, to jednoczenie jest najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI

KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI 20/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KIERUNKI ROZWOJU W INYNIERII JAKOCI S. TKACZYK 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1

PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 Renata Salecka Zespół Szkół nr 2 w Kraniku Szkolny koordynator projektu Socrates Comenius 1 PROGRAM WDROENIA MIDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS 1 EUROPEJSKIE TRADYCJE

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA

KODEKS POSTPOWANIA PRACOWNIKÓW URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA ZARZDZENIE NR 1007/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 wrzenia 2005 r. w sprawie Kodeksu postpowania pracowników. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI

STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI STOPIE INFORMATYZACJI URZDÓW W POLSCE RAPORT GENERALNY Z BADA ILOCIOWYCH DLA MINISTERSTWA NAUKI I INFORMATYZACJI Warszawa, wrzesie 2004 SPIS TRECI 1. NAJWANIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA...3 2. OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Jak stworzy i zarzdza idealnym zespołem testowym?

Jak stworzy i zarzdza idealnym zespołem testowym? Jak stworzy i zarzdza idealnym zespołem testowym? 1. Wprowadzenie 2. Budowa zespołu testowego 3. Style pracy testerów 4. Motywacja zespołu 5. Konkluzja 1. Ludzie s najwaniejszym zasobem organizacji 2.

Bardziej szczegółowo

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO?

CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? CZY I JAK M IERZY? ROI Z KAPITA?U LUDZKIEGO? KAPITA? LUDZKI A ROI Na pierwszy rzut oka mo?e si? wydawa?,?e kapita?ludzki??ywa tkanak firmy? i?cis?y, ekonomiczny wska?nik, jakim jest ROI nie przystaj? do

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo