Realizacja przez Izbę Celną w Gdyni projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja przez Izbę Celną w Gdyni projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej"

Transkrypt

1 Realizacja przez Izbę Celną w Gdyni projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej ul. Północna 9A Gdynia tel.: fax :

2 Misja Służby Celnej: Odzwierciedla główne zadania stojące przed Służbą Celną ze wskazaniem oczekiwanego elementu jakościowego tj.: o efektywny pobór dochodów, o aktywne wspieranie przedsiębiorczości, o skuteczne zwalczanie oszustw oraz ochrona rynku i społeczeństwa. Wizja Służby Celnej: Innowacyjne wykorzystywanie wiedzy do świadczenia lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia. ul. Północna 9A Gdynia tel.: fax :

3 Struktura zatrudnienia Izba Celna w Gdyni (obszar województwa pomorskiego) 400 etatów W Izbie Celnej wraz z podległymi urzędami celnymi zatrudnione są 1072 osoby Urząd Celny w Gdyni 276 etatów Urząd Celny w Gdańsku 307 etatów Urząd Celny w Słupsku 89 etaty Strukturę organizacyjną Izby Celnej tworzą komórki organizacyjne pogrupowane w pięć pionów merytorycznych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawują Dyrektor wraz z trzema Zastępcami Dyrektora i Głównym Księgowym.

4 Służba Celna aktywnie wspiera przedsiębiorców systematycznie podnosząc standardy obsługi klienta. Zwiększa zakres i dostępność uproszczeń, skraca czas obsługi, upowszechnia ułatwienia oraz zwiększa dostępność e-usług. Zarówno instytucje międzynarodowe: - Bank Światowy w raporcie Doing business 2015, - Komisja Europejska w raporcie Eurobarometr 399, - jak i polscy przedsiębiorcy, wysoko ocenili Służbę Celną za wpływ usług elektronicznych na uproszczenie procedur celnych i tym samym obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

5 Wirtualne środowisko kontroli Izba Celna w Gdyni z roku na rok odnotowuje wzrost ilości przyjmowanych i obsługiwanych zgłoszeń celnych. W 2014 roku Izba Celna odnotowała 12% wzrost liczby przyjętych zgłoszeń celnych w stosunku do ubiegłego roku, których w sumie złożono Liczba przyjętych zgłoszeń celnych w poszczególnych procedurach 2013 r r. Wzrost Import % Eksport % Tranzyt ,4% Łącznie % W okresie od stycznia do maja 2015r. liczba przyjętych w Izbie Celnej w Gdyni zgłoszeń utrzymuje się na zbliżonym poziomie około 187 tys. w porównaniu do analogicznego okresu roku Liczba przyjętych zgłoszeń celnych w poszczególnych procedurach I V 2014 r. I V 2015 r

6 Wpływy do budżetu Izba Celna w Gdyni (PLN) (struktura rodzajowa wg stanu na dzień r.) Wyszczególnienie 2013 r r. Wzrost/ Spadek Cło ,79% Podatek akcyzowy ,13% VAT w imporcie ,71% Podatek od gier ,60% Podatek VAT w imporcie z PU** ,19% Razem ,33%

7 Przeładunki kontenerów w portach Trójmiasta w latach Odprawa zgłoszeń z wykorzystaniem systemów informatycznych trwa nie dłużej niż kilka minut. W 2014 roku obrót kontenerowy w portach Trójmiasta wyniósł ponad 2 mln TEU co obrazuje poniższe zestawienie: Terminale 2013 r r. Trend Gdańskie: DCT, GTK TEU TEU 3 % Gdyńskie: BCT, GCT, BTDG TEU TEU 17 % Łącznie TEU TEU 8 % W okresie od stycznia do maja 2015r. obrót kontenerowy w portach w Gdyni i w Gdańsku wyniósł TEU i utrzymuje się na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu 2014r.

8 Priorytety rozwojowe: INTERNET INTELLIGENCE INNOVATION klient w centrum uwagi Służby Celnej Służba Celna zgodnie z przyjętą Wizją innowacyjnie wykorzystująca wiedzę do świadczenia lepszych usług w erze cyfrowego stylu życia

9 Realizacja projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Na etapie składania wniosku aplikacyjnego do projektu Izba Celna wybrała wariant poszerzony, który objął poza integracją kontroli zarządczej z budżetem zadaniowym również wdrożenie rozwiązań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Izba Celna jest największą instytucją, która przystąpiła do projektu liczącą 400 osób. Do projektu Izba Celna w Gdyni przystąpiła bez podległych urzędów celnych.

10 Celem projektu było wdrożenie usprawnień z zakresu zarządzania jakością i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz zintegrowanie ich z realizacja standardów kontroli zarządczej, i zasadami planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym funkcjonującymi w Izbie Celnej w Gdyni. Założenia projektu realizowane były przy uwzględnieniu wymagań: normy PN-EN ISO 9001:2009, normy PN-EN ISO/IEC 17025, Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK).

11 Realizacja projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Na etapie projektowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Izba Celna w Gdyni dokonała wyłączenia w ramach następujących punktów normy PN-EN ISO 9001: 2009: o 7.3 Projektowanie i rozwój, o Walidacja procesów produkcji i dostarczania usług. Powodem wyłączenia był fakt, że Izba Celna nie projektuje własnych usług lecz je realizuje w oparciu o obowiązujące ją akty prawne, a także ze względu na specyfikę wyrobu nie występuje konieczność ich walidacji. Wyłączenia nie obejmują Referatu Laboratorium Celne, w którym projektowane są i walidowane nowe metody badawcze, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC

12 Realizacja projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Przystępując do projektu Izba Celna w Gdyni miała wdrożoną:

13 Realizacja projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Zarządzanie przez cele powiązane zostało z kontrolą zarządczą i elementami zarządzania procesowego tworząc w ten sposób Zintegrowany System Zarządzania, co obrazuje poniższy diagram: Zarządzanie przez cele w Izbie Celnej w Gdyni przechodzi od Najwyższego Kierownictwa do poziomu pojedynczego funkcjonariusza celnego.

14 Poszczególne etapy realizacji projektu: 1. Powołany został w Izbie Celnej w Gdyni Zespół do spraw wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego o normę PN-EN ISO 9001:2009, w skład którego weszli eksperci posiadający szeroką wiedzę z różnych dziedzin. 2.Powołany został Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Koordynator merytoryczny ds. SPZK. 3.Przygotowany został szczegółowy harmonogram wdrażania poszczególnych etapów projektu. 4.Przeprowadzone zostały szkolenia i warsztaty zarówno dla funkcjonariuszy celnych i pracowników jak również kadry kierowniczej i auditorów systemu.

15 Poszczególne etapy realizacji projektu: 5.Wybrane zostały najistotniejsze procesy, które zostały opisane i graficznie przedstawione przez poszczególne zespoły robocze. 6.Przygotowana i wdrożona została dokumentacja systemowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania na którą składają się: 1) Księga Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania; 2) Księga Procesów; 3) Księga Procedur Systemowych; 4) Polityka Jakości Izby Celnej w Gdyni; 5) Polityka Antykorupcyjna Izby Celnej w Gdyni. 7.Przeprowadzony został: 1) audit przed certyfikacyjny, 2) przegląd zarządzania, 3) audit certyfikacyjny pięciodniowy.

16 Poszczególne etapy realizacji projektu: W intranecie wewnętrznym portalu założona została zakładka Zarządzanie jakością gdzie umieszczona została cała dokumentacja systemowa tak by była ona dostępna dla wszystkich funkcjonariuszy celnych i pracowników.

17 Uniwersalne rozwiązania zastosowane w Izbie Celnej w Gdyni, które mogą zostać wykorzystane przez inne instytucje: 1. Przygotowanie dokumentacji systemowej w postaci odrębnych dokumentów sprawdziło się w praktyce i zostało docenione przez auditorów gdyż jest przejrzyste, spójne tematycznie i czytelne dla odbiorców. 2. Właściwa selekcja procesów i ich podział na procesy główne, zarządcze oraz wspomagające oraz przygotowanie mapy procesów i macierzy procesów dokument czytelny dla odbiorców, właścicieli i współuczestników danego procesu. 3. Powiązanie kontroli zarządczej z elementami zarządzania procesowego i budżetem zadaniowym również na poziomie monitorowania i sprawozdawczości jedna tabela sprawozdawcza zawierająca wszystkie najistotniejsze elementy.

18 Uniwersalne rozwiązania zastosowane w Izbie Celnej w Gdyni, które mogą zostać wykorzystane przez inne instytucje: 4. Udostępnianie wszystkich materiałów dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarzadzania za pośrednictwem wewnętrznego portalu intranetowego. 5. Skuteczna komunikacja = 100% zaangażowania funkcjonariuszy celnych i pracowników. 6. Stworzenie zespołów zadaniowych wszystkie ręce na pokład zaangażowanych w realizację wspólnego celu i odejście od stereotypu, iż ISO wiąże się wyłącznie z dodatkową drobiazgową dokumentacją.

19 Przykładowe korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością: 1) Zastosowanie podejścia procesowego pozwala na spojrzenie nie tylko przez pryzmat danej komórki organizacyjnej ale całej organizacji. 2) Prestiż dla organizacji Izba Celna w Gdyni pierwszą Izbą Celną w kraju, która wdrożyła Zintegrowany System Zarzadzania. 3) Możliwość podnoszenia kwalifikacji i poznawania nowych rozwiązań oraz wymiana doświadczeń.

20 Przykładowe korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością: 4) W zakresie działań antykorupcyjnych przygotowanie Izby Celnej w Gdyni do programu, który wdrożony zostanie w roku 2019, a który również oparty będzie na normie ISO. 5) Lepsze zrozumienie potrzeb klienta poprzez cykliczne przeprowadzanie Badania satysfakcji klientów i wdrażania usprawnień wnioskowanych przez Strony, 6) Ujednolicenie standardów postępowania i zwiększenie ich efektywności między innymi poprzez: - ujednolicenie dokumentacji w Izbie Celnej w Gdyni; - ujednolicenie sprawozdawczości i eliminacja dublowania dokumentacji.

21 Przykładowe. korzyści dla interesariuszy Izby Celnej w Gdyni: o Uproszczenie procesów i ujednolicenie procedur funkcjonujących w Izbie Celnej poprzez m.in. ograniczenie zbędnych lub dublujących się dokumentów i czynności, z jednoczesną poprawą ekonomiki i efektywności pracy, o Zaangażowanie interesariuszy Izby Celnej w doskonalenie jej funkcjonowania poprzez m.in. cykliczne przeprowadzanie badania poziomu satysfakcji klienta oraz analiza i realizacja ich oczekiwań. o Wzrost zaufania klientów świadomych wprowadzenia w Izbie Celnej w Gdyni najwyższych standardów w obszarze eliminowania ryzyka wystąpienia zdarzeń korupcyjnych i nadużyć,

22 Korzyści. dla interesariuszy Izby Celnej w Gdyni: o Podniesienie prestiżu organizacji i kreowanie pozytywnego wizerunku Izby Celnej wśród społeczności lokalnej i interesariuszy. o Większy poziom zaangażowania funkcjonariuszy celnych w wykonywanie obowiązków służbowych, co niesie za sobą również wzrost efektywności obsługi klienta zgodnie z podejściem Klient w centrum uwagi Służby Celnej.

23 Propozycje do wdrożenia przy realizacji kolejnych tego typu projektów: o Umożliwienie wymiany doświadczeń i poznania uczestników projektu w formie spotkań warsztatowych. o Informowanie uczestników projektu o Dobrych praktykach wdrożonych w poszczególnych urzędach. o Stworzenie forum wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami projektu.

24 - Przyjazny Urząd Wzorowa Jakość W dniu 17 czerwca 2015 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą odbyła się uroczysta Gala Finałowa I edycji Konkursu o Znak Jakości Przyjazny Urząd, którego organizatorem był Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości z Katowic. Konkurs miał na celu wyróżnianie i promowanie placówek cechujących się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Izba Celna w Gdyni pozytywnie przeszła kilkuetapową weryfikację i otrzymała dwa wyróżnienia Znak Jakości Przyjazny Urząd i wyróżnienie nadzwyczajne Wzorowa Jakość

25 Projekty realizowane przez Izbę Celną w Gdyni

26 Współpraca krajowa i zagraniczna W ramach realizowanych zadań Izba Celna w Gdyni współpracuje z: przedstawicielami Terminali w Gdańsku i Gdyni oraz Zarządem Portu w Gdyni i Gdańsku, lokalnymi władzami, służbami kontrolnymi, przedstawicielami Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, przedstawicielami środowisk kulturalno naukowych, Marynarką Wojenną, Policją, Służbą Więzienną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp.

27 Współpraca krajowa i zagraniczna W ramach realizowanych zadań Izba Celna w Gdyni współpracuje również z przedstawicielami placówek oświatowych, między innymi wspiera działalność Liceum Służb Mundurowych w Pucku, któremu patronuje fundacja Pozytywne Inicjatywy. Izba Celna w Gdyni jest również częstym obiektem wizyt przedstawicieli zagranicznych delegacji, m.in. z Gruzji, Słowacji, Tajlandii oraz spotkań z młodzieżą z trójmiejskich szkół.

28 Promocja działań Izby Celnej w Gdyni Izba Celna w Gdyni, w celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców, podejmuje następujące działania: - organizuje spotkania z przedsiębiorcami w trakcie których omawiane są nowe uproszenia i ułatwień, oraz główne zmiany w obowiązujących przepisach, - wydaje od 2014r. kwartalny Newsletter informujący o najważniejszych inicjatywach podjętych przez Izbę Celną w Gdyni, - publikuje informacje na portalu gospodarki morskiej, - zmodernizowała stronę internetową pod kątem oczekiwań klientów, - cyklicznie przeprowadza badanie satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego, - organizuje konferencje i bierze czynny udział w inicjatywach organizowanych w Trójmieście.

29

30 Dziękuję za uwagę

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Warszawa, 2013 Ministerstwo Finansów Służba Celna Misja Służby Celnej Służba

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 10/2013

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 10/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 Nr 10/2013 WIADOMOSCI l REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczka PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania Zintegrowany System Zarządzania Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie już w momencie formułowania struktur organizacyjnych i zarządczych w roku 1999, przyjął założenia budowania sprawnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Paweł Kamecki Umbrella Consulting Konferencja Fundusze zewnętrzne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości pracy administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU KSIĘGA JAKOŚCI 1 / 26 Zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Nowego Targu Nr 120.Z.7.2013 z dnia 24 maja 2013r. KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo