Publikacje - Przedsiębiorstwa Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje - Przedsiębiorstwa Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Publikacje - Przedsiębiorstwa Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw Komisja Europejska

2

3 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw Przyjęta przez Państwa Członkowskie na spotkaniu Rady Europejskiej w Feira czerwca 2000 r. Komisja Europejska

4 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw została wydana jako załącznik III do wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w Santa Maria da Feira w dniach czerwca 2000 r. Informacje na temat Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw są dostępne pod następującym adresem internetowym: W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw Departament B.1 - Przedsiębiorczość B-1049 Bruksela, Belgia Fax: Europe Direct jest serwisem informacyjnym, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej Nowa bezpłatna infolinia: Wiele dodatkowych informacji o Unii Europejskiej znajduje się w internecie. Można do nich dotrzeć za pośrednictwem serwera Europa (www://europa.eu.int). Zbiór danych katalogowych znajduje się na końcu niniejszej publikacji. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004 ISBN Wspólnoty Europejskie 2004 Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Printed in Belgium DRUK NA PAPIERZE BIAłYM BEZCHLOROWYM.

5 Spis treści Przedmowa Erkki Liikanena Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw Zasady Kierunki działania EUROPEJSKA KARTA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 3

6 Przedmowa Erkki Liikanena Komisarza ds. Przedsiębiorstw i Społeczeństwa Informacyjnego M ałe przedsiębiorstwa są podstawą gospodarki europejskiej. Stanowią one 99% przedsiębiorstw i są głównym źródłem miejsc pracy, innowacji i tworzenia dobrobytu. Podczas spotkania Rady Europejskiej, które odbyło się w Feira w czerwcu 2000 r., głowy państw i rządów Unii Europejskiej uznały znaczenie małych przedsiębiorstw, przyjmując Europejską Kartę Małych Przedsiębiorstw. Karta przedstawia w zarysie, jakie działania Państwa Członkowskie i Komisja powinny podjąć w celu poprawy otoczenia małych przedsiębiorstw. Przyjmując Kartę, zobowiązaliśmy się postępować w myśl zasady "think small first" ("najpierw myśl na małą skalę") we wszystkich naszych działaniach politycznych. Karta stała się kamieniem węgielnym polityki przedsiębiorczości Komisji Europejskiej oraz narzędziem mającym pomóc Państwom Członkowskim w poprawieniu ich wyników gospodarczych. Wprowadzenie w życie strategicznych zaleceń Karty ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia wyznaczonego w Lizbonie celu uczynienia z Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki świata do 2010 r. Znaczenie Karty zostało również zauważone w innych krajach europejskich. W kwietniu 2002 r. Karta została przyjęta przez kraje kandydujące, a 4

7 następnie, w czerwcu 2003 r., przez kraje Bałkanów Zachodnich. Ogółem 34 państwa uczestniczą obecnie w procesie wyznaczonym przez Kartę. Na spotkaniu Rady Europejskiej w Barcelonie, w marcu 2002 r., oraz w Brukseli, w marcu 2003 r., głowy państw i rządów podkreśliły potrzebę przyśpieszenia wdrażania Karty przez Państwa Członkowskie oraz wzorowania się na dobrych praktykach. Komisja promuje wzorowanie się na dobrych praktykach poprzez projekty analiz porównawczych z udziałem Państw Członkowskich w dziedzinach objętych przez Kartę. Europa powinna teraz budować na tych osiągnięciach. Wyzwanie polega na wykorzystaniu potencjału każdej ze stron jako źródła inspiracji. Konkurencyjność Europy zależy od małych przedsiębiorstw. Dla osiągnięcia celów wyznaczonych w Lizbonie powinniśmy wciąż przyznawać im rolę priorytetową w naszym programie działań oraz nieustannie kierować się zasadą "think small first". Niniejsza publikacja zawiera tekst tego kluczowego dla promocji przedsiębiorczości i konkurencyjności w Unii Europejskiej dokumentu. Erkki Liikanen EUROPEJSKA KARTA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 5

8

9 Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw Małe przedsiębiorstwa są podstawą gospodarki europejskiej. Stanowią one główne źródło miejsc pracy i bazę dla pomysłów związanych z działalnością gospodarczą. Starania Europy, aby wprowadzić nową gospodarkę, przyniosą sukces jedynie wtedy, gdy sektor ten stanie się głównym punktem programu działania. Małe przedsiębiorstwa są najbardziej wrażliwe na zmiany w środowisku gospodarczym. Jako pierwsze odczuwają negatywne skutki obciążenia nadmierną biurokracją i także jako pierwsze odczuwają pozytywne efekty inicjatyw zmierzających do ograniczenia biurokracji i nagradzania sukcesów. W Lizbonie wytyczyliśmy Unii Europejskiej cel, zgodnie z którym ma ona stać się najbardziej konkurencyjnym oraz dynamicznym i opartym na wiedzy organizmem gospodarczym na świecie, zdolnym do utrzymywania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zapewniania nowych, lepszych miejsc pracy oraz poprawy spójności społecznej. Małe przedsiębiorstwa należy postrzegać jako główną siłę napędową innowacji, zatrudnienia oraz społecznej i lokalnej integracji w Europie. Wynika z tego potrzeba stworzenia możliwie najlepszego środowiska dla małych przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. EUROPEJSKA KARTA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 7

10 Zasady Zachęcając do przyjęcia powyższych założeń: uznajemy dynamiczne zdolności małych firm do reagowania na nowe potrzeby rynku i zapewniania miejsca pracy, podkreślamy znaczenie małych przedsiębiorstw przy wspieraniu rozwoju społecznego i regionalnego, gdzie przedsiębiorstwa te stanowią przykład inicjatywy i zaangażowania, uznajemy przedsiębiorczość za wartościową i produktywną umiejętność życiową na wszystkich szczeblach odpowiedzialności, wyrażamy uznanie dla dobrze prosperującej przedsiębiorczości, która zasługuje na sprawiedliwe nagradzanie, uważamy, że odpowiedzialnym inicjatywom i podejmowaniu ryzyka czasem towarzyszą niepowodzenia i należy je traktować głównie jako możliwość uczenia się, uznajemy wartość wiedzy, zaangażowania i elastyczności w nowej gospodarce. 8

11 Sytuację małych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej można poprawić poprzez działania mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości, ocenę istniejących środków i w razie potrzeby zmianę tych środków na przyjazne dla małych przedsiębiorstw oraz działania zmierzające do tego, by przy kształtowaniu polityki w należyty sposób uwzględniane były potrzeby takich przedsiębiorstw. W tym celu zobowiązujemy się do: umacniania ducha innowacji i przedsiębiorczości, który umożliwia gospodarce europejskiej sprostanie czekającym ją wyzwaniom, ukształtowania struktur regulacyjnych, podatkowych i administracyjnych sprzyjających działalności przedsiębiorczej oraz do poprawy statusu przedsiębiorców, zapewnienia dostępu do rynków przy jak najmniej uciążliwych wymaganiach, spójnych z nadrzędnymi celami polityki w sferze publicznej, ułatwienia dostępu do najlepszych badań i technologii, poprawy dostępu do środków finansowych przez cały okres funkcjonowania przedsiębiorstwa, stałego usprawniania naszej działalności, tak aby UE oferowała najlepsze na świecie środowisko dla małych przedsiębiorstw, wysłuchiwania głosu małych przedsiębiorstw, promocji wsparcia dla małych przedsiębiorstw na najwyższym poziomie. EUROPEJSKA KARTA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 9

12 Kierunki działania Podpisując niniejszą Kartę, zobowiązujemy się postępować zgodnie z następującymi kierunkami działania, mając należyty wzgląd na potrzeby małych przedsiębiorstw. 1 Kształcenie i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości Europa będzie pielęgnować ducha przedsiębiorczości i nowe umiejętności poczynając od młodszego wieku. Wiedzę ogólną na temat działalności gospodarczej i przedsiębiorczości należy przekazywać na wszystkich poziomach kształcenia. W szkołach wszystkich typów należy przekazywać ogólną wiedzę na temat działalności gospodarczej oraz przedsiębiorczości. Określone moduły dotyczące działalności gospodarczej powinny stać się istotnym składnikiem programów edukacyjnych w szkołach średnich i na wyższych uczelniach. Będziemy pobudzać i promować dążenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości i rozwijać odpowiedni system szkoleń dla menedżerów w małych przedsiębiorstwach. 2 Mniejsze koszty i szybsze rozpoczęcie działalności Koszty rozpoczęcia działalności przedsiębiorstw powinny stawać się najbardziej konkurencyjne na świecie. Należy zachęcać kraje, w których opóźnienia związane z założeniem nowej firmy są największe i gdzie procedury są najbardziej uciążliwe, aby dołączyły do krajów najlepszych w tym zakresie. Należy rozszerzyć możliwości rejestracji w trybie online. 10

13 3 Sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy Należy dokonać oceny prawa upadłościowego w poszczególnych państwach członkowskich pod kątem zgodności z najlepszymi wzorami. Wiedza uzyskana na podstawie dotychczas znanych przypadków powinna prowadzić do poprawienia obecnych rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej. Należy dokonać przeglądu nowych regulacji na szczeblu krajowym i wspólnotowym, dla oceny ich wpływu na małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców. We wszystkich możliwych przypadkach należy uprościć przepisy obowiązujące w poszczególnych państwach i we Wspólnocie Europejskiej. Rządy państw powinny przyjąć dokumenty administracyjne w postaci przyjaznej dla użytkowników. Małe przedsiębiorstwa mogłyby zostać zwolnione z niektórych zobowiązań prawnych. W związku z tym Komisja mogłaby uprościć ustawodawstwo dotyczące konkurencji w celu zmniejszenia uciążliwości osiągania zgodności z przepisami w przypadku małych przedsiębiorstw. 4 5 Dostępność umiejętności Będziemy dążyć do tego, aby instytucje szkoleniowe, wspierane przez programy szkoleń w przedsiębiorstwach zapewniały odpowiednią podaż umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb małych przedsiębiorstw, jak również szkolenia i doradztwo przez cały okres funkcjonowania przedsiębiorstwa. Usprawnienie dostępu w trybie online Należy nakłaniać władze publiczne do rozszerzenia komunikacji elektronicznej z sektorem małych przedsiębiorstw. Dzięki temu firmy będą mogły otrzymywać porady, składać wnioski i zeznania podatkowe lub otrzymywać proste informacje w trybie online szybciej i taniej. Komisja musi dawać dobry przykład w tej dziedzinie. EUROPEJSKA KARTA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 11

14 6 Szersza działalność wychodząca poza jednolity rynek Małe przedsiębiorstwa odczuwają korzyści z zachodzących reform gospodarki europejskiej. Dlatego też Komisja i państwa członkowskie muszą prowadzić te reformy, mające na celu zakończenie tworzenia na obszarze Unii prawdziwego rynku wewnętrznego, przyjaznego dla małych przedsiębiorstw, w obszarach istotnych dla rozwoju takich przedsiębiorstw, w tym w dziedzinie handlu elektronicznego, telekomunikacji, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, zamówień publicznych i trans-granicznych systemów rozliczeniowych. Jednocześnie konieczne jest zdecydowane stosowanie przepisów dotyczących konkurencji obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych państwach członkowskich, aby zapewnić małym przedsiębiorstwom jak najwięcej możliwości wchodzenia na nowe rynki i konkurowania zgodnie z uczciwymi zasadami. 7 Kwestie opodatkowania i finansowe Systemy podatkowe należy tak dostosować, aby nagradzać sukcesy, zachęcać do rozpoczynania działalności, wspierać ekspansję małych przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy, a także aby ułatwiać tworzenie i zachowanie ciągłości małych przedsiębiorstw. Państwa członkowskie powinny stosować najlepsze rozwiązania w zakresie podatków oraz osobistych zachęt do działalności. Przedsiębiorcy potrzebują środków finansowych, aby urzeczywistniać swoje aspiracje. Aby usprawnić dostęp małych przedsiębiorstw do usług finansowych będziemy: identyfikować i usuwać bariery w tworzeniu paneuropejskiego rynku kapitałowego oraz wdrażaniu Financial Services Action Plan i Risk Capital Action Plan, poprawiać stosunki między systemem bankowym i małymi przedsiębiorstwami przez tworzenie odpowiednich warunków dostępu do kredytów i kapitału wysokiego ryzyka, zwiększać możliwości dostępu do funduszy strukturalnych i zachęcać Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank) do inicjatyw na rzecz powiększenia funduszy dostępnych dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oraz przedsiębiorstw korzystających z najnowszych technologii, w tym także instrumentów kapitałowych. 12

15 8 Zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw Będziemy ulepszać istniejące programy mające na celu popularyzowanie technologii w małych przedsiębiorstwach, a także poprawiać zdolność małych przedsiębiorstw do identyfikacji, wyboru i wdrażania technologii. Będziemy wspierać współpracę w zakresie technologii oraz jej współużytkowanie przez firmy różnej wielkości, a szczególnie małe przedsiębiorstwa europejskie, tworzyć skuteczniejsze programy badawcze, skupiające się na komercyjnym wykorzystaniu wiedzy i technologii oraz rozwijać i przystosowywać systemy jakości i certyfikacji do zastosowania w małych przedsiębiorstwach. Istotne jest zapewnienie i ułatwienie małym przedsiębiorstwom dostępu do patentów wspólnotowych. Będziemy wspierać zaangażowanie małych przedsiębiorstw we współpracę między firmami na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym, jak również we współpracę między małymi przedsiębiorstwami oraz uczelniami wyższymi i instytucjami badawczymi. Z tego względu należy wspierać działania na szczeblu poszczególnych państw i regionów mające na celu tworzenie grup i sieci firm, należy rozszerzać paneuropejską współpracę między małymi przedsiębiorstwami z wykorzystaniem technologii informacyjnych, rozpowszechniać najlepsze rozwiązania w zakresie umów o współpracy, jak również wspierać współpracę małych przedsiębiorstw w celu poprawy ich zdolności do wejścia na rynki paneuropejskie i rozszerzenia działalność na rynkach państw trzecich. EUROPEJSKA KARTA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 13

16 9 Skuteczne modele handlu elektronicznego i najlepsze wsparcie dla małych przedsiębiorstw Komisja i państwa członkowskie powinny zachęcać małe przedsiębiorstwa do stosowania najlepszych rozwiązań i przyjmowania modeli skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej, które umożliwią im rzeczywisty rozkwit w nowej gospodarce. Będziemy koordynować działania państw członkowskich i Unii Europejskiej zmierzające do tworzenia systemów informacyjnych i systemów wspomagania działalności gospodarczej, tworzenia sieci i usług łatwych pod względem dostępu i zrozumienia, dostosowanych do potrzeb w zakresie działalności gospodarczej. Na całym obszarze Unii Europejskiej zapewnimy dostęp do informacji i pomocy ze strony mentorów i osób finansujących przedsięwzięcia (business angels), z możliwością uzyskania informacji za pośrednictwem witryn internetowych włącznie, jak również dostęp do zasobów Europejskiego Obserwatorium Małych Przedsiębiorstw (European Observatory on SMEs). 14

17 10 Rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezantacji interesów małych przedsiębiorstw na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych państw Przeanalizujemy, w jaki sposób reprezentowane są interesy małych przedsiębiorstw na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych państw. Analiza ta będzie obejmować również dialog społeczny. * * * Zobowiązujemy się dążyć do osiągnięcia powyższych celów przy użyciu otwartej metody koordynacji krajowego ustawodawstwa dotyczącego przedsiębiorstw. W tym celu będziemy korzystać z Wieloletniego Programu na Rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości (Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship), strategii reform gospodarczych zgodnej z procesem z Cardiff (Cardiff process on economic reforms), polityki zatrudnienia zgodnej z procesem luksemburskim (Luxembourg process on employment policies) oraz innych programów i inicjatyw Wspólnoty. Będziemy śledzić i oceniać postępy w cyklu rocznym na podstawie raportu Komisji dotyczącego odnośnych zagadnień, przedstawianego na szczytach wiosennych. Dla stałej poprawy naszej działalności będziemy posługiwać się skutecznymi wskaźnikami do oceny postępów z upływem czasu i w relacji do najlepszych wyników światowych, aby rozszerzać swoją wiedzę, poszukując lepszych rozwiązań we wszystkich dziedzinach, które mają wpływ na małe przedsiębiorstwa. EUROPEJSKA KARTA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 15

18 Komisja Europejska Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich str. - 17,6 x 25 cm ISBN

19

20 8 10 NB PL-C Urząd Publikacji Publications.eu.int ISBN ,!7IJ2I9-ehgbea!

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie L 394/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Magdalena Kochmańska* BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM STRESZCZENIE W artykule przedstawiono bariery ograniczające przedsiębiorczość małych i średnich firm w oparciu o przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo