KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2"

Transkrypt

1 BR uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra ustanowion uchwał nr XXXII/435/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Zielona Góra

2 1. PAN TADEUSZ KULCZYK prac w górnictwie naftowym rozpoczł od stanowiska asystenta a póniej kierownika wiertni. Pracował równie jako specjalista ds. eksploatacji ropy i gazu, rekonstrukcji i robót górniczych, profilaktyki przeciwerupcyjnej. Od roku 1987 do roku 2000 pełnił funkcj Dyrektora Naczelnego ZZGNiG. W czasie jego kadencji najwaniejszym odkryciem i udokumentowaniem były złoa BMB i Kocian S, uruchomienie KRNiGZ Dbno, budowa laboratorium Geologiczno - Złoowego przy ul. Naftowej oraz generalny remont zielonogórskich biurowców. W czasie jego rzdów firma obchodziła jubileusz 20 i 30-lecia, a take była gospodarzem III Krajowego Zjazdu Brany Górnictwa Naftowego. Od 4 listopada 1996 r. do 31 sierpnia 2004 r. pełnił funkcj Dyrektora Oddziału, Wiceprezesa Zarzdu PGNiG SA, Pełnomocnika Dyrektora. Od 15 padziernika 2004 r. do 2 listopada 2008 r. pracował w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu na stanowisku specjalisty ds. pozyskiwania i zagospodarowania gazu, specjalisty ds. eksploatacji sieci. Od 3 listopada 2008 r. ponownie został Dyrektorem zielonogórskiego Oddziału Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 1001/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2

3 2. PAN JÓZEF LENART zalicza si do pionierów górnictwa naftowego w Zielonej Górze. Prac w górnictwie naftowym rozpoczł na stanowisku wiertnika w 1970 r. Od 1998 r. do dnia dzisiejszego pełni funkcj Prezesa Zarzdu - Dyrektora Generalnego spółki z o.o. Poszukiwania Nafrtowe Diament. Jest osob sumienn, odpowiedzialn i oddan w pełnieniu obowizków zawodowych. Działa w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, gdzie zawsze stara si promowa Zielona Gór zarówno w kraju jak i za granic. Pan J. Lenart współtworzył firm Diament od pocztków jej istnienia kultywujc tradycje górnicze i kontynuujc działalno dawnego Zakładu Wierce. Przekazuje swoj wiedz i umiejtnoci młodej kadrze wiertniczej. Od blisko 40 lat działa na rzecz rozwoju propagowania górnictwa otworowego na Niu Polskim. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 1001/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 3

4 3. POWSZECHNA KASA OSZCZDNOCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE jest najwikszym, a zarazem jednym z najstarszych polskich banków. Kontynuuje tradycje utworzonej w 1919 r. Pocztowej Kasy Oszczdnoci. Jej władze od chwili powstania zdawały sobie spraw z głboko zakorzenionej wród Wielkopolan tradycji gospodarnoci i oszczdzania. Obszar Wielkopolski stał si, wic doskonałym polem do rozwoju P.K.O., co spowodowało, e włanie w Poznaniu 1 lutego 1921 r. zaczł funkcjonowa pierwszy zamiejscowy oddział Banku. Od tamtej pory działała jedynie Centrala w Warszawie, a wszelkich operacji dokonywano w urzdach pocztowych. W 1950 roku Pocztow Kas Oszczdnoci przekształcono w Powszechn Kas Oszczdnoci. W tym samym roku uruchomiono Oddział PKO w Zielonej Górze. Reforma administracyjna kraju z 1975 roku i powstanie 49 województw oznaczało na jaki czas kres samodzielnej PKO - decyzj najwyszych władz połczono j z Narodowym Bankiem Polskim. Oddziały banku zachowały jednak dawn nazw i wikszo swoich klientów. Kolejnym etapem w historii PKO był przełom lat 1987/88 i rozpoczcie reformy polskiej bankowoci. Wówczas nastpiło wydzielenie PKO z NBP i nadanie mu nazwy Powszechna Kasa Oszczdnoci Bank Pastwowy. Na pocztku 1994 r. utworzono oddziały regionalne, których zadaniem jest realizowanie ogólnej polityki banku i jednoczesne dostosowywanie działa do potrzeb rynków lokalnych. Region wielkopolski, obejmuje województwo wielkopolskie oraz południow cz województwa lubuskiego. W 2004 r. nastpiła kolejna reorganizacja, w wyniku której powołano w Poznaniu Regionalny Oddział Detaliczny oraz Regionalny Oddział Korporacyjny. Obecnie w województwie lubuskim klienci mog korzysta z usług Banku w 42 oddziałach, 70 agencjach i 70 bankomatach. Presti marki budowany był przez wiele dziesicioleci, a z usług Banku skorzystało ju kilka pokole Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowizuj. Dlatego PKO Bank Polski chce by postrzegany jako instytucja: bezpieczna, silna i konkurencyjna na rynku, nowoczesna i innowacyjna, przyjazna dla klientów i sprawnie zarzdzana, wraliwa na materialne oraz duchowe potrzeby społeczestwa, dbajca o rozwój jego wiadomoci kulturowej. Oferta usług Banku jest stale dostosowywana do zmieniajcych si uwarunkowa rynku oraz rosncych wymaga klientów. Chocia konkurencja na rynku bankowym w Polsce jest bardzo silna, Bank od lat pozostaje liderem - zarówno pod wzgldem osigni na polu działalnoci biznesowej, jak i wyników finansowych. Pozycj t umacnia najwiksza sie sprzeday. Jednoczenie Bank rozwija alternatywne kanały dystrybucji: instaluje nowe bankomaty i uruchamia kolejne terminale. Klienci mog korzysta z usług bankowoci elektronicznej, oferowanych pod mark ipko. PKO Bank Polski jest liderem wród banków wiadczcych usługi klientom detalicznym: prowadzi najwicej depozytów oraz rachunków oszczdnociowo-rozliczeniowych, zajmuje równie pierwsz pozycj pod wzgldem liczby wydawanych kart bankowych. Oprócz tego Bank jest wanym partnerem dla małych i rednich przedsibiorstw, jak i duych korporacji. Ma te znaczcy udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Jest równie najbardziej liczcym si organizatorem emisji obligacji komunalnych. Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnoci cile bankow, wiadczy usługi specjalistyczne, m.in. maklerskie oraz zajmuje si sprzeda: rozmaitych produktów finansowych (takich jak fundusze emerytalne), produktów leasingowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, elektronicznych usług płatniczych. Tym samym PKO Bank Polski wraz z jednostkami zalenymi zapewnia kompleksow ofert produktów i usług finansowych. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 4

5 PKO BP w regionie wielkopolskim jest laureatem wielu nagród i wyrónie najwaniejsze z nich w ostatnich latach: od 1999 r. - Oddziały z Wielkopolski i Lubuskiego plasuj si na czołowych miejscach w kadej edycji ogólnopolskiego konkursu Bank Przyjazny dla Przedsibiorców ; 2003 r. - Oddział Regionalny w Poznaniu otrzymał certyfikat Dobre, bo polskie w Konsumenckim Konkursie Jakoci organizowanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za wysok jako obsługi małych i rednich przedsibiorstw r. - Nagroda Gospodarcza Województwa Wielkopolskiego w kategorii Instytucji Finansowej r. - statuetka Honorowego Hipolita dla Lidera Pracy Organicznej przyznawan przez poznaskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za działalno upowszechniajc i utrwalaj szacunek dla tradycji pozytywistycznej i pracy r. - nagroda ProStudent czyli wyrónienie rodowiska studenckiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu trzy razy z rzdu Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wyróniło PKO BP tytułem POLSKIEGO KUPCA ROKU w brany usługi. PKO BP zawsze duy nacisk kładł na rozwój sieci placówek. Obecnie w województwie lubuskim funkcjonuj 42 oddziały i 70 agencji PKO BP w wikszoci nowoczesne, zmodernizowane w ostatnich latach. Placówki z logo PKO BP znajduj si w niemal kadym miasteczku Lubuskiego. Jest jednym z wikszych pracodawców w województwie. Dba o rozwój małej i redniej przedsibiorczoci w województwie lubuskim oprócz oferty dla firm, jest uczestnikiem samorzdowych funduszy porcze kredytowych, m.in. Lubuskiego Funduszu Porcze Kredytowych. Oprócz działalnoci biznesowej, angauje si take w inne działania w regionie. Jest sponsorem znaczcych przedsiwzi m.in. Winobrania Zielonogórskiego, Midzynarodowych Festiwali Folkloru. Wród instytucji, które otrzymuj wsparcie finansowe banku znajduj si m.in. Filharmonia Zielonogórska, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski. PKO angauje si w organizacje: koncertów w Konkatedrze p.w. w. Jadwigi w Zielonej Górze, imprezy Europejskie Ogrody Sztuki, corocznego Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Lubuskiego, Festiwalu Muzyka w Raju w Paradyu, doynek powiatowych. Przekazał rodki finansowe na Wigili dla mieszkaców Zielonej Góry, ratowanie zabytkowego kocioła w Szprotawie, konserwacj kocioła w Paradyu, zakup sprztu przeciwpoarowego dla Ochotniczej Stray Poarnej w Przewozie, zabezpieczenie obiektów architektury fortecznej oraz najwikszego w Europie rodkowo - Wschodniej rezerwatu nietoperzy w gminie Lubrza. W 1997 r. zainicjował take interesujc form wymiany myli, jak jest Konwersatorium Przedsibiorczo-Kultura-Religia. W siedzibie Banku w Zielonej Górze zorganizowano Konwersatorium z biskupem Adamem Dyczkowskim i dr Andrzejem Byrtem, ambasadorem RP w Niemczech. W listopadzie 2008 r. Bank zakoczył jedn z waniejszych inicjatyw w woj. Lubuskim, była ni gruntowna, kompleksowa modernizacja siedziby Oddziału 1 PKO BP w Zielonej Górze, umiejscowiona w zabytkowym budynku. Bank - Powszechna Kasa Oszczdnoci Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie uhonorowany został Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 5

6 PAN JERZY KEPEL Dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP S.A. w Poznaniu Prawnik i ekonomista. Jest magistrem prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukoczył w 1962 roku. Studiował take na Wydziale Ogólnoekonomicznym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którego absolwentem został w 1965 roku. W 1975 roku ukoczył studia podyplomowe w zakresie organizacji przetwarzania danych w Akademii Ekonomicznej, a w 1990 roku Studium Organizacji i Zarzdzania Midzynarodowej Szkoły Zarzdzania. W 1992 i 1995 roku odbył szkolenia menederskie w J. L. Kellog w Chicago. Od 1962 roku pracował w Narodowym Banku Polskim (NBP) na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich - był m.in. organizatorem i dyrektorem Wojewódzkiego Orodka Obliczeniowego NBP w Poznaniu, a póniej zastpc dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NBP w Poznaniu. W PKO BP pracuje od 1988 roku, czyli od momentu wyłczenia banku ze struktur NBP. Był Dyrektorem Oddziału Wiodcego i I Oddziału PKO BP w Poznaniu. W latach członek Zarzdu Banku i pełnomocnik ds. restrukturyzacji PKO BP w Warszawie. Od 1994 roku dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP w Poznaniu, a od 2004 roku dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP w Poznaniu. Organizował i kierował zespołem opracowujcym i realizujcym koncepcj restrukturyzacji PKO BP w latach Brał udział w procesie wprowadzania nowoczesnej technologii do bankowoci oraz w modernizacji i rozbudowie sieci placówek bankowych i agencji w regionie wielkopolskim (obejmujcym woj. wielkopolskie i południow cz woj. lubuskiego dawne zielonogórskie), przyczyniajc si do stworzenia ponad 1000 miejsc pracy. Jedn z waniejszych inicjatyw w woj. lubuskim była gruntowna, kompleksowa modernizacja siedziby Oddziału 1 PKO BP w Zielonej Górze, umiejscowionej w zabytkowym budynku, zakoczona w listopadzie 2008 r. Uhonorowany licznymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, m.in.: Brzowym, Srebrnym i Złotym Krzyem Zasługi; Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Złot Odznak za Zasługi dla Finansów; Honorow Odznak za Zasługi dla rozwoju województwa poznaskiego; Honorow Odznak Miasta Poznania; Srebrn i Złot Honorow Odznak Centralnego Zwizku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego; Odznak Zasłuony dla Bankowoci i Zasłuony dla Województwa Wielkopolskiego, Reprezentuje Bank w organizacjach działajcych na rzecz społeczestwa w regionie, jego ycia gospodarczego i kulturalnego, np. w Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 4. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 6

7 PAN TOMASZ CEMEL Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP S.A. w Poznaniu Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1986). Prac zawodow rozpoczł w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych nr 5 w Poznaniu ( ). Potem zatrudniony był kolejno w Poznaskiej Wytwórni Produktów Spoywczych PPT Pegaz w Poznaniu, jako Kierownik Działu Ekonomicznego ( ) oraz w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Pozna, na stanowisku Kierownika Działu Finansowego ( ). W PKO BP pracuje nieprzerwanie od 1993 r.: PKO BP Oddział 1 w Poznaniu, główny specjalista (1993), PKO BP Oddział Regionalny w Poznaniu, Naczelnik Wydziału Kredytów ( ), PKO BP Oddział Regionalny, Zastpca Dyrektora ( ). Od 1 lipca 2004 r. Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu. Członek Loy Wielkopolskiej BCC w Poznaniu oraz Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek wielu Rad Nadzorczych. Odznaczony odznak honorow Za Zasługi dla Bankowoci Rzeczypospolitej Polskiej (2006). Jako Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego był inicjatorem i pomysłodawc utworzenia w 2004 r. w Zielonej Górze Centrum Korporacyjnego - bezporednio mu podporzdkowanej komórki organizacyjnej banku, specjalizujcej si w obsłudze firm i przedsibiorstw oraz jednostek samorzdu terytorialnego funkcjonujcych na tym terenie. Od tego czasu komórka ta umacnia swoj pozycj na rynku, dbajc o wysok jako obsługi klientów korporacyjnych, z korzyci dla dalszego rozwoju Miasta i Regionu. W cigu swojej pracy w bankowoci wykazał due zaangaowanie w zakresie popularyzacji wiedzy z zakresu bankowoci i finansów wród jednostek samorzdu terytorialnego i przedsibiorstw działajcych na terenie Zielonej Góry i południowej czci Woj. Lubuskiego. Dziki Jego wydatnemu zaangaowaniu, bank jako pierwszy w Polsce wdroył Program Europejski - pakiet usług finansowych ułatwiajcych jst korzystanie z rodków unijnych. Wspiera take lokalne samorzdy w pozyskiwaniu rodków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Był osobicie zaangaowany w proces przygotowania załoe funkcjonowania Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Lubuskiego instytucji, która do dzi wspiera drobn przedsibiorczo w Wielkopolsce, stajc si jednoczenie pierwowzorem innych tego typu przedsiwzi w kraju. Zainicjował prace w zakresie zmiany sposobu wiadcze społecznych przez jednostki samorzdu terytorialnego, czego wyrazem jest jedyna na rynku usługa - Instrument Pienidza Elektronicznego do wypłaty wiadcze pieninych, zmaterializowany w karcie elektronicznej, tzw. karcie wiadczeniowej, umoliwiajcej wypłat przez jednostki samorzdów terytorialnych rónego rodzaju wiadcze uprawnionym osobom, które nie posiadaj rachunków bankowych. Rozwizanie to, wielokrotnie nagradzane przez niezalene organizacje i stowarzyszenia, pozwala usprawni proces realizacji wiadcze socjalnych. Niezalenie od obowizków zwizanych z wykonywaniem biecej pracy, aktywnie uczestniczy w yciu społecznym i gospodarczym Miasta i regionu, współpracujc z wieloma organizacjami i instytucjami zrzeszajcymi tak lokalne firmy, jaki i jst. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego. Kierowany przez niego Region PKO Banku Polskiego od lat aktywnie angauje si w realizacj projektów majcych na celu ochron dziedzictwa. Prowadzi take aktywn działalno charytatywn i sponsorsk wspierajc m. in.: Miasto Zielona Góra - Winobranie, Wigilia, Starostwo Powiatowe w arach - Doynki Powiatowe Powiatu arskiego, Turniej Mikołajkowy w Piłce Siatkowej, Mikołajkowy Turniej Sportowy, zajcia wyrównujce szanse dzieci i młodziey z terenów wiejskich w dostpie do kultury i sztuki, Urzd Gminy Przewóz - Zakup sprztu przeciwpoarowego dla Ochotniczej Stray Poarnej w Przewozie, Klub Sportowy "Pogo" w wiebodzinie - pomoc dla najuboszych dzieci i młodziey z terenu Powiatu wiebodziskiego, Czerwiskie Towarzystwo Tenisowe, 5. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 7

8 Powiat Zielonogórski - zakup paczek dla najuboszych dzieci z Terenu Powiatu Zielonogórskiego Zwizek Kombatantów RP i Byłych Winiów Politycznych Koło Miejsko- Gminne w Wielichowie - Renowacja Pomnika Powstaców Wielkopolskich w Wielichowie, Gmina Lubrza - zabezpieczenie obiektów architektury fortecznej oraz najwikszego w Europie rodkowo-wshodniej rezerwatu nietoperzy, organizacja zaj dla dzieci w wietlicy socjoterapeutycznej w ubrzy, Urzd Gminy Skpe wypoczynek letni dzieci z najuboszych rodzin, agaski Pałac Kultury, Kuria Diecezjalna Zielonogórsko-Gorzowska - dom szkoleniowo-rekolekcyjny w Grynie. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 8

9 6. PAN LECH KUROWSKI Dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Zielonej Górze Urodził si 6 padziernika1957 r. w Somiance na Mazowszu. W latach studiował w WOSL w Dblinie (Szkoła Orlt). W 1982 r. ukoczył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Ekonomiczno-Społeczny w Lublinie, a w 1988 r. ekonomik i organizacj produkcji na tym samym uniwersytecie. Politechnik Warszawsk i Akademi Obrony Narodowej ukoczył w latach Ponadto w latach ukoczył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarzdzania i Finansów. W latach w Katedrze Przedsibiorstw Szkoły Głównej Handlowej studia podyplomowe o specjalnoci: budowa i działanie strategii działania spółek radiowych i telewizyjnych. W latach ukoczył bankowo na SGH, gdzie równie otworzył przewód doktorski. W latach pełnił funkcj zastpcy dyrektora Liceum Lotniczego w Zielonej Górze. W latach pełnił funkcj dyrektora Banku Staropolskiego SA w Zielonej Górze. W latach wykładowca w Studium Finansów Wyszej Szkoły Finansów w Poznaniu, a w latach prowadził warsztaty menederskie na Wydziale Zarzdzania i Marketingu w WSP w Zielonej Górze. Od 1996 r. dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Zielonej Górze. W latach jako radny Rady Miejskiej w Zielonej Górze (przewodniczcy Komisji Rewizyjnej), uczestniczył w pracach na strategi rozwoju Miasta Zielonej Góry. Przez 3 kadencje członek Rady Nadzorczej (reprezentant Ministra Finansów i Skarbu Pastwa) Radia ZACHÓD SA w Zielonej Górze. Członek Oddziału PTE w Zielonej Górze od 1990 r. Od 1996 r. członek Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W latach członek Rady Nadzorczej ze strony Ministerstwa Skarbu Pastwa w PKS Zielona Góra. W latach Prezes Zarzdu Klubu Kolarskiego LKS TRASA Zielona Góra, jednego z lepszych w regionie i w kraju. Wychowankami wymienionego Klubu s: pierwszy w historii polskiego kolarstwa zawodowy wicemistrz i mistrz wiata z 2001 r. Zbigniew Spruch i mistrz wiata juniorów z 2002 r. Krzysztof Kuniak. Od 2008 r. Prezes Lubuskiego Zwizku Kolarskiego w Gorzowie Wlkp. Jako prezes klubu i zwizku organizator licznych imprez sportowych w miecie i w regionie: Midzynarodowe Mistrzostwa Polski w przełajach, co roku Puchar Polski oraz winobraniowe nocne kryterium uliczne pod patronatem Prezydenta Miasta, edycje Pucharu Polski z okazji 11 Listopada pod patronatem Marszałka Lubuskiego, Prezydenta Miasta, Starosty Zielonogórskiego. Z ramienia Rady Miejskiej w Zielonej Górze był zaangaowany w prace nad utworzeniem Województwa Lubuskiego. Wraz z zespołem koleanek i kolegów z PKO BP przyczynił si do rozwoju sieci placówek banku w miecie i w regionie. Współorganizator z Gazet Lubusk, Radiem ZACHÓD, Aeroklubem Ziemi Lubuskiej i Agencj Reklamow ABI Plus w latach lotniczego festynu dziecicego w Przylepie. W 2002 r. przy pomocy Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP SA w Poznaniu i ogromnym zaangaowaniu kolegów z Oddziału 1 w Zielonej Górze pomógł stworzy Marszałkowi Województwa Lubuskiego Lubuski Fundusz Porcze Kredytowych, który od pocztku naley do najlepszych w kraju. Koordynuje współprac banku PKO z tym Funduszem. Udział PKO w porczeniach LFPK w skali całego województwa osiga poziom 75%, pomimo współpracy tego Funduszu z 25 innymi bankami. Organizacyjnie i materialnie wspiera liczne przedsiwzicia wpisane w coroczny kalendarz imprez Marszałka Lubuskiego, Prezydenta Zielonej Góry i Starosty Zielonogórskiego m.in.: winobranie, doynki, obchody dni Czerwieska, Sulechowa i Zielonej Góry i instytucji o charakterze, kulturalnym, naukowym, historycznym (Filharmonia Zielonogórska, Muzeum Ziemi Lubuskiej i Teatr Lubuski, Uniwersytet Zielonogórski). KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 9

10 Wraz z załog Oddziału obsługuje znakomit wikszo społeczestwa miasta i okolic oraz najbardziej prne firmy, przyczyniajc si do ich znaczcego rozwoju. Angaował si równie w prac na rzecz Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr kierowanego przez Pana Czesława Fiedorowicza. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 10

11 7. PAN GRZEGORZ SKURZYSKI Dyrektor Centrum Korporacyjnego PKO BP SA w Zielonej Górze. Urodził si 17 lutego 1963 r. w wiebodzinie. Legitymuje si wykształceniem wyszym magisterskim, w 1987r. ukoczył Politechnik Poznask na Wydziale Budownictwa Ldowego. Ponadto w 1997 r. koczył studia podyplomowe w zakresie bankowoci na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2002 r. uzyskał stopie zawodowy Samodzielnego Pracownika Bankowego. Pełnił nastpujce funkcje społeczne: r. Radny Miasta i Gminy wiebodzin, r. Radny Województwa Lubuskiego, od 2000 r. członek Społecznej Rady LORO w wiebodzinie. W latach pełnił funkcje Burmistrza Miasta i Gminy wiebodzin. Jako Burmistrz i Radny Miasta i Gminy wiebodzin doprowadził do istotnego rozwoju infrastruktury drogowej, sieci sanitarnej, wodocigowej, gazowej i telekomunikacyjnej, budowy oczyszczalni cieków. Bdc Radnym Województwa Lubuskiego, był aktywnym członkiem Komisji Finansów i Budetu oraz Komisji Infrastruktury Technicznej. Był jednym z inicjatorów powołania Lubuskiego Funduszu Porcze Kredytowych oraz opracowania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego i Planu Zagospodarowania Województwa Lubuskiego. Aktualnie pełni funkcj członka Społecznej Rady LORO w wiebodzinie. Prac zawodow w PKO BP SA rozpoczł w marcu 1996 r. na stanowisku dyrektora Oddziału w wiebodzinie. W tym czasie przeprowadził modernizacj Oddziału w wiebodzinie, w wyniku której Oddział w wiebodzinie stał si bardzo nowoczesn placówk bankow sprawnie obsługujc mieszkaców i podmioty gospodarcze z terenu Powiatu wiebodziskiego. Ambicja i ch rozwoju, wysokie zdolnoci analityczne i organizacyjne, sumienno, kreatywno, otwarto na nowe dowiadczenia, elastyczno w dostosowywaniu si do zmiennych warunków pracy, łatwo nawizywania kontaktu i komunikatywno, dowiadczenie we współpracy z podmiotami instytucjonalnymi, znajomo lokalnego rynku, umiejtno kierowania zespołem i dowiadczenie w tym zakresie, to mocne strony, które miały istotny wpływ na dalsz ciek rozwoju zawodowego p. Grzegorza Skurzyskiego. W grudniu 2002 r. Pan Grzegorz Skurzyski został powołany na stanowisko zastpcy Dyrektora 1 Centrum Sprzeday w Zielonej Górze, któremu zostało powierzone zadanie zorganizowania komórki do obsługi jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetu pastwa oraz duych podmiotów gospodarczych z terenu Miasta Zielonej Góry i jego okolic. Od 1 lipca 2004 r. pełni funkcj Dyrektora Centrum Korporacyjnego w Zielonej Górze. Do jego głównych zada naley prowadzenie obsługi bankowej jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetu pastwa oraz duych podmiotów gospodarczych z terenu południowej czci Województwa Lubuskiego (Powiatów: wiebodziskiego, Zielonogórskiego, Kronieskiego, Nowosolskiego, agaskiego i arskiego oraz Miasta Zielona Góra). Dotychczasowa praktyka Pana Dyrektora Grzegorza Skurzyskiego na zajmowanym stanowisku dowiodła, e jest on osob wykazujc pełne zaangaowanie w działalno. W podejmowanych działaniach wykazuje si rozwag i nie boi si konsekwencji podejmowanych decyzji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Cechuje go take ogromny takt, kultura i poczucie odpowiedzialnoci. Za wyniki pracy wyróniony licznymi nagrodami. Jako Dyrektor PKO BP S.A. pozyskał do obsługi wiele jednostek samorzdu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych, przyczyniajc si do rozwoju regionu zielonogórskiego. Podczas swojej 12-letniej pracy w PKO Banku Polskim, Pan Grzegorz Skurzyski wykazał due zaangaowanie w zakresie popularyzacji wiedzy z zakresu bankowoci i finansów wród jednostek samorzdu terytorialnego. Był inicjatorem i pomysłodawc szeregu form i rozwiza, majcych bezporedni wpływ na rozszerzenie oferty produktowej, co bezporednio przełoyło si na jako obsługi klientów. Działalno Pana Skurzyskiego i jego sukcesy zawodowe, maj istotny wpływ na rozwój polskiej bankowoci i pozycj PKO BP SA na rynku obsługi jednostek KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 11

12 samorzdu terytorialnego. Podejmuje take liczne działania wspierajce inicjatywy społeczne. Niezalenie od obowizków zwizanych z wykonywaniem biecej pracy, aktywnie uczestniczy w yciu społecznym i gospodarczym Miasta i regionu, współpracujc z wieloma organizacjami i instytucjami zrzeszajcymi tak lokalne firmy, jaki i jednostki samorzdu terytorialnego. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego. Prowadzi take aktywn działalno charytatywn. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 12

13 PAN WŁODZIMIERZ BOGUCKI Pan Włodzimierz Bogucki pracujc najpierw w Zakładzie Ubezpiecze Społecznych, a nastpnie w Urzdzie Wojewódzkim jednoczenie był aktywnym działaczem zwizkowym pełnic funkcje w strukturach Zwizku Zawodowego Pracowników Pastwowych i Społecznych. W roku 1980 współtworzył Solidarno w zielonogórskich zakładach pracy. W NSZZ Solidarno sprawował funkcj wiceprzewodniczcego Komisji Zakładowej w Urzdzie Wojewódzkim, a take członka Prezydium Midzyzakładowego Komitetu Załoycielskiego. W roku 1981 został delegatem na Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu Zielona Góra. Jako współpracownik Biura Interwencyjno-Prawnego przy Zarzdzie Regionu został oddelegowany do Komisji Prawa i Porzdku Publicznego Rady Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Uczestniczył równie w strajku pracowników PGR w Lubogórze, gdzie był członkiem zespołu negocjatorów. Został internowany 13 grudnia 1981 r. m. in. w Orodku Odosobnienia we Wrocławiu, skd został zwolniony w maju W latach był współzałoycielem podziemnego zielonogórskiego Koła Represjonowanych w Stanie Wojennym. Za swoj działalno był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Na pocztku 1989 r. uczestniczył w tworzeniu komitetów obywatelskich, a w marcu tego roku został wybrany przewodniczcym Komitetu Obywatelskiego Solidarno województwa Zielonogórskiego. W latach dziewidziesitych był załoycielem Koła Emerytów i Rencistów przy Zarzdzie Regionu, członkiem władz Terenowej Komisji Emerytów i Rencistów, załoycielem Komitetu Wyborczego Lecha Wałsy w Zielonej Górze oraz Komitetu Wyborczego BBWR. W 1993 zainicjował i załoył Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Odrbnym polem zainteresowania kandydata jest sprawa katyska. Jako poszkodowany t zbrodni, zorganizował nalece do Federacji Rodzin Katyskich, stowarzyszenie Lubuska Rodzina Katyska, w którym od załoenia piastuje funkcj prezesa. Z jego inicjatywy powstały liczne miejsca upamitniajce zbrodni katysk w postaci obelisków, symbolicznych grobów, tablic pamitkowych. Posiada status osoby poszkodowanej nadany przez Instytut Pamici Narodowej. Został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamici Narodowej (2000), Krzyem Sybiru (2002), Medalem Pro Memoria (2004), Krzyem Semper Fidelis (2005). 8. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 559/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 13

14 PAN WACŁAW MANDRYK Pan Wacław Mandryk urodził si na Syberii 19 stycznia 1942 roku, dokd w 1940 roku z terenów Wileszczyzny deportowano jego rodzin. Szkol podstawow ukoczył w Nowogrodzie Bobrzaskim, a w Zielonej Górze Technikum Ekonomiczne. W 1966 roku ukoczył studia w Wyszej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. Po studiach rozpoczł prac w Zielonej Górze jako stypendysta w przedsibiorstwie Prefabet", produkujcym betonowe elementy budowlane dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w regionie zielonogórskim. W 1973 roku najpierw jako z-ca dyrektora ds. ekonomicznych, a od 1975 roku jako dyrektor przedsibiorstwa, pracował w fabryce domów Fadom w Nowogrodzie Bobrzaskim. W firmie Fadom przepracował ogółem 25 lat. Firma Fadom 25% swojej produkcji w postaci elementów budowlanych do montau budynków mieszkalnych dostarczała do Zielonej Góry, z których wybudowano 15 tys. mieszka dla około 50 tys. osób. Na terenie byłego województwa zielonogórskiego w mieszkaniach zbudowanych w systemie wielopłytowym z firmy Fadom" mieszka co najmniej 200 tys. osób. Fabryka Domów, któr kierował Wacław Mandryk naleała do najlepszych w kraju i była wielokrotnie nagradzana. Od 1997 r. do 2002 r. kierował firm budowlan Inter-Inbud" w Zielonej Górze, uczestniczcej midzy innymi w rozbudowie bazy dydaktycznej Politechniki Zielonogórskiej i Wyszej Szkoły Pedagogicznej. Dziełem firmy s Instytut Neofilologii, Instytut Ochrony rodowiska, Wydział Mechaniczny, Instytut Nauk cisłych oraz kompleksowa przebudowa budynku dydaktycznego przy ul. Energetyków. Pan Wacław Mandryk znaczn cz swojej aktywnoci zawodowej powicił integracji przedsibiorstw budowlanych w województwie lubuskim. W 1998 roku z jego inicjatywy grupa przedsibiorstw budowlanych z nowopowstałego województwa lubuskiego powołała Lubusk Izb Budownictwa z siedzib w Zielonej Górze - został wybrany na pierwszego jej prezesa. Firma Inter- Inbud, któr kierował Wacław Mandryk wspólnie z Agencj Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze utworzyła Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego celem była i jest intensyfikacja budownictwa mieszkaniowego w miecie Zielona Góra i na terenie województwa. Dziki dobrej współpracy z władzami miasta powstaje jedno z najładniejszych osiedli mieszkaniowych przy ul. Krtej, gdzie zbudowano ju kilkaset mieszka z moliwoci dalszej rozbudowy osiedla. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego kontynuuje równie budow mieszka na osiedlu Czarkowo", znajdujcym si na granicy Zielonej Góry i miejscowoci Łyca. Został odznaczony: Złotym i Srebrnym Krzyem Zasługi, Złot i Srebrn odznak Zasłuony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, odznak honorow Zasłuony dla Województwa Zielonogórskiego, Medalem za Zasługi dla Zielonej Góry, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Naczelnej Organizacji Technicznej. Pan Wacław Mandryk swoj prac zawodow uczestniczył aktywnie w dynamicznym procesie rozwoju miasta Zielonej Góry. Po przejciu w 2002 roku na emerytur, rozpoczł aktywn prac społeczn w Kole nr 8 Zwizku Sybiraków w Zielonej Górze, pracujc równoczenie zawodowo na stanowisku dyrektora w Przedsibiorstwie Inynieryjno - Budowlanym Milbud w Zielonej Górze. Aktualnie pełni w Kole Nr 8 Zwizku Sybiraków w Zielonej Górze funkcj wiceprezesa Zarzdu, był 9. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 14

15 inicjatorem powołania Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Zesłacom Sybiru, która jest organizacj poytku publicznego, przygotowujc na terenie Zielonej Góry budow pomnika Matki Sybiraczki. Wybudowanie pomnika Matki Sybiraczki" bdzie istotnym znakiem pamici narodowej w hołdzie Sybirakom dla ich mczestwa oraz wiernoci ideałom wolnoci i niepodległoci Narodu Polskiego, a take stanowi bdzie dowód uznania dla ludzi kresów wschodnich w zagospodarowaniu i rozwoju Ziem Zachodnich Polski. Pan Wacław Mandryk jest równie zastpc przewodniczcego Komisji ds. Osób Represjonowanych działajcej przy Oddziale Zwizku Sybiraków w Zielonej Górze, której głównym celem jest naprawa krzywd doznanych przez zielonogórskich Sybiraków nieposiadajcych statusu osoby represjonowanej. Wacław Mandryk jest równie w imieniu Firmy Milbud wieloletnim sponsorem i kibicem Zielonogórskiego Klubu ulowego. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 784/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 15

16 10. PAN TOMASZ LIS Pan Tomasz Lis jest polskim dziennikarzem telewizyjnym, znanym publicyst, prowadzcym programy informacyjne i publicystyczne oraz reporterem, pochodzcym z Zielonej Góry. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształccego w Zielonej Górze. Na antenie TVP zadebiutował 3 maja 1990 roku, prowadzc wieczorne Wiadomoci. Wkrótce stał si głównym sprawozdawc parlamentarnym tego programu informacyjnego. Był korespondentem Wiadomoci TVP w Ameryce. Współtworzył programy informacyjne - od 1997 roku Fakty TVN gdzie był głównym prezenterem oraz Wydarzenia w telewizji Polsat gdzie 1 wrzenia 2005 roku został członkiem Zarzdu i dyrektorem programowym telewizji Polsat. Był pomysłodawc i gospodarzem programów publicystycznych Co z t Polsk? w telewizji Polsat oraz z portalem Gazeta.pl stworzył Co z Polsk? emitowany przez Internet. Po sukcesie, opublikowanej jesieni 2003 roku, ksiki Co z t Polsk? uwaano nawet, e miał szanse na zwycistwo w wyborach prezydenckich. Jest autorem ksiek Jak to si robi w Ameryce ; Zawód korespondent, LIST z Ameryki, Wielki finał. Kulisy wejcia Polski do NATO, ABC dziennikarstwa (współautor), Co z t Polsk?, Nie tylko Fakty, Polska, głupcze!, PISneyland, My, Naród. W listopadzie 2007 roku został doradc zarzdu Edipresse Polska. Od 2008 ponownie w TVP, gdzie jest gospodarzem autorskiego programu publicystycznego pod tytułem Tomasz Lis na ywo. Tomasz Lis otrzymał m. in. siedem Wiktorów, w tym Super Wiktora 2006, tytuł Dziennikarza Roku 1999 oraz Dziennikarza Roku Był laureatem konkursu Telekamery 2002 oraz Telekamery 2006 w których otrzymał nagrody za Fakty TVN i Co z t Polsk?. Jest take laureatem Nagrody Kisiela Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 16

17 11. PAN DOMAN NOWAKOWSKI Pan Doman Nowakowski jest autorem sztuk teatralnych i scenariuszy seriali telewizyjnych, głównie komediowych, urodził si w Zielonej Górze. Ukoczył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Pastwowej Wyszej Szkole Teatralnej w Warszawie, gdzie mieszka od 1982 roku. W trakcie nauki podjł prac w Radiu Zet. Nastpnie rozpoczł prac w telewizji publicznej, w której wspólnie z Katarzyn Dowbor prowadził program Apetyt na zdrowie. W 1997 roku przygotował pierwszy scenariusz telewizyjny - dla serialu Pokój 107, potem Plac Słoneczny 4, Miodowe lata, wita wojna, Kocham Klar, Camera Cafe, Dziupla Cezara, Hela w opałach, Okazja oraz Kasia i Tomek. Jest take autorem scenariusza filmu Biała sukienka Michała Kwieciskiego, emitowanego przez TVP w cyklu wita polskie. Jego sztuk Usta Micka Jaggera wystawiły dwa teatry zagraniczne: w czeskiej Ostrawie i w rosyjskim Ninym Nowgorodzie. Wraz z Adamem Bortnowskim napisał i wyreyserował dwa filmy offowe: krótkometraowy Niektóre gatunki dziewic. Part 2 oraz długi metra 7 grzechów popcooltury. Oba zebrały wiele nagród na festiwalach offowych w całej Polsce. Miał te swój udział w pisaniu scenariusza do filmu Michała Kwieciskiego Statyci, który zwyciył na festiwalu w Gdyni. Serial 39 i pół zaczł pisa majc lat 39 i pół. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 17

18 12. PAN RAFAŁ DARYNKIEWICZ Pan Rafał Darynkiewicz jest polskim dziennikarzem i komentatorem sportowym. Absolwent VII Liceum Ogólnokształccego im. Jarosława Dbrowskiego w Zielonej Górze oraz Wydziału Historii w Wyszej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Prac zawodow rozpoczł 2 maja 1992 r. w telewizji regionalnej Zielonogórska Telewizja Przewodowa w Zielonej Górze jako komentator meczów ulowych. W latach był korespondentem Przegldu Sportowego. W sezonie piłkarskim 2000/2001 był prezesem Autonomicznej Sekcji Piłki Nonej (ASPN) Zryw w Zielonej Górze. W padzierniku 2000 r. wził udział w castingu na korespondenta sportowego TVP1. Po jego wygraniu od stycznia 2001 r. rozpoczł prac w Redakcji Sportowej TVP1. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 18

19 13. PAN BARTŁOMIEJ JDRZEJAK Pan Bartłomiej Jdrzejak jest rodowitym zielonogórzaninem, a na co dzie prezenterem pogody TVN 24 i TVN Meteo. Prowadzi imprezy społeczno-kulturalne na terenie miasta, m. in. XXIII Midzynarodowy Festiwal Folkloru Zielona Góra Brał udział w kampanii promocyjnej Zielonej Góry na antenie telewizji TVN. Przygotowany przez niego materiał do cyklicznego programu TVN Meteo Wyjazdowa prognoza pogody spotkał si z tak pozytywnymi ocenami producentów, e zamiast sponsorowanego przez Miasto Zielona Góra jednego odcinka, z nagranego materiału zrealizowano bez dodatkowych kosztów dla Miasta dwa odcinki i wyemitowano na antenie stacji. Bartosz Jdrzejak czsto podkrela podczas programów telewizyjnych, w których wystpuje, i pochodzi z Zielonej Góry. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 19

20 PAN ZBIGNIEW JUJKA Pan Zbigniew Jujka - przyjaciel i wielki ordownik naszego Miasta, wspaniały rysownik oraz satyryk Pan Zbigniew Jujka. Cho urodził si 23 lipca 1935 r. na Powilu i mieszka na stałe w Gdasku, to jednak przez wiele lat zwizany był z Zielon Góra i jej okolicami. Wikszo mieszkaców naszego Miasta kojarzy go z cotygodniow rubryk satyryczn A propos w Gazecie Zielonogórskiej, gdzie na bieco komentował wydarzenia społeczne, polityczne, obyczajowe przez ponad trzydzieci lat. Prace autorstwa Pana Jujki w sposób szczególny ukazywały lokaln codzienno, postawy ludzkie, które autor pitnował z przymrueniem oka. Ten niezwykły serwis aktualnoci satyrycznych cieszył si niesłabnc popularnoci czytelników tygodnika. Gdy w 1987 r. pojawiła si inicjatywa utworzenia w Zielonej Górze galerii rysunku i konkursu satyrycznego, bardzo chtnie przyłczył si i oddał tej idei cały swój potencjał oraz pełne poparcie. Podobnie działo si w dwadziecia lat póniej, gdy nastpiła reaktywacja konkursu. Dziki Jego wstawiennictwu i bezinteresownoci odwiedzaj Zielon Gór najwiksze gwiazdy rysunku satyrycznego. Do dnia dzisiejszego aktywnie współtworzy polityk i poprawia obyczaje, poprzez wytykanie rzdzcym uprzedze, wrogoci, paradoksów, groteski. Piciokrotny laureat Złotej Szpilki. W roku 1998 odznaczony został Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 r. otrzymał Nagrod Eryka przyznawan przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury Spak, którego był współtwórc i przewodniczcym w latach W roku 2003 i 2004 w ramach Festiwalu Dobrego Humoru w Gdasku uhonorowany został Błkitnym melonikiem Charciego. W roku 2006 Zbigniew Jujka został wyróniony Nagrod Pomorsk, srebrnym medalem zasłuony kulturze Gloria Artis oraz odznak Pro Ecclesia et Populo. W Ustroniu Morskim ma swoj ławeczk zwan Ław Sławy. W roku 2000 TVP 2 wyemitował benefis Jujka według Tyma prezentowany potem w ramach Festiwalu Dobrego Humoru w Gdasku. W okresie swojej długoletniej pracy opublikował ponad 56 tomików satyrycznych. Jest współautorem albumowej antologii III Rzeczpospolita w karykaturze. Jego prace publikowane były w wielu albumach powiconych polskiej i europejskiej satyrze, wydawanych w Polsce i za granic. Jest laureatem najwaniejszych nagród w dziedzinie rysunku satyrycznego m.in. w Montrealu, w Ancona, w Bordighera, w Knnoke Hist., w Tokio, w Skopje oraz z Legnicy i w Zielonej Górze. Czsto wspomaga non profit. Bez honorariów przygotował okładk do wydania zbioru felietonów zielonogórskiej dziennikarki Eugenii Pawłowskiej (Snobki). Wieloletnia obecno Pana Zbigniewa Jujki w yciu kulturalnym Miasta to trwały i znaczcy wkład w proces promowania lokalnej kultury, historii i tradycji, a take poczucia wizi. Udostpnia swoje prace i chtnie uczestniczy w wystawach w lokalnych galeriach sztuki. Jako bystry obserwator ycia i trwały kronikarz naszej codziennoci zdobył sobie du popularno, cieszy si szacunkiem i uznaniem rodowisk artystycznych Miasta oraz jego mieszkaców. Zielona Góra moe szczyci si takim przyjacielem, a zarazem najlepszym ambasadorem naszego Miasta i Ziemi Lubuskiej. 14. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 20

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012

VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012 VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra Krasnobród 2012 pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ksidza Biskupa dr Mariusza Leszczyskiego Patronaty Burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW NOTKI BIOGRAFICZNE Trudno ocenić jednoznacznie mijający 2013 rok. Dane statystyczne w zakresie pkb wskazują systematyczny wzrost gospodarczy.

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

UKRAINA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) UKRAINA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 Szanowni Państwo, W ciągu trzech lat

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 Załcznik do Uchwały nr XXVII/184/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Letnie spotkania z SGB

Letnie spotkania z SGB Poznań, lipiec-sierpień 2009 nr 4/147 Letnie spotkania z SGB Od Redakcji... Uczciwość jest najlepszym sposobem postępowania Tę maksymę propagował już dwieście lat temu Benjamin Franklin, jeden z autorów

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego.

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego. STYCZEŃ 1.01.2007 Zielonogórzanka Pani Bronisława Musiałowicz ukończyła 100 lat. 29 grudnia 2006 roku - życzenia składali prezydent Janusz Kubicki, kierownik USC Tomasz Brzózka, przedstawicielki ZUS oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2012 31.08.2013 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2013 r. Opracowanie prof. nzw.

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa

Chopin w barwach jesieni festiwal w Antoninie sponsorowała Spółdzielcza Grupa Bankowa Poznań, wrzesień-październik 2009 nr 5/148 Gratulacje od Starosty Kępińskiego str. 4 Jubileusz BS Biała i GBS Choszczno str. 6 i 9 Obsługa w języku migowym str. 7 Nie wyobrażam sobie Słupcy bez Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo