KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2"

Transkrypt

1 BR uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra ustanowion uchwał nr XXXII/435/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Zielona Góra

2 1. PAN TADEUSZ KULCZYK prac w górnictwie naftowym rozpoczł od stanowiska asystenta a póniej kierownika wiertni. Pracował równie jako specjalista ds. eksploatacji ropy i gazu, rekonstrukcji i robót górniczych, profilaktyki przeciwerupcyjnej. Od roku 1987 do roku 2000 pełnił funkcj Dyrektora Naczelnego ZZGNiG. W czasie jego kadencji najwaniejszym odkryciem i udokumentowaniem były złoa BMB i Kocian S, uruchomienie KRNiGZ Dbno, budowa laboratorium Geologiczno - Złoowego przy ul. Naftowej oraz generalny remont zielonogórskich biurowców. W czasie jego rzdów firma obchodziła jubileusz 20 i 30-lecia, a take była gospodarzem III Krajowego Zjazdu Brany Górnictwa Naftowego. Od 4 listopada 1996 r. do 31 sierpnia 2004 r. pełnił funkcj Dyrektora Oddziału, Wiceprezesa Zarzdu PGNiG SA, Pełnomocnika Dyrektora. Od 15 padziernika 2004 r. do 2 listopada 2008 r. pracował w Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzib w Poznaniu na stanowisku specjalisty ds. pozyskiwania i zagospodarowania gazu, specjalisty ds. eksploatacji sieci. Od 3 listopada 2008 r. ponownie został Dyrektorem zielonogórskiego Oddziału Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 1001/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 2

3 2. PAN JÓZEF LENART zalicza si do pionierów górnictwa naftowego w Zielonej Górze. Prac w górnictwie naftowym rozpoczł na stanowisku wiertnika w 1970 r. Od 1998 r. do dnia dzisiejszego pełni funkcj Prezesa Zarzdu - Dyrektora Generalnego spółki z o.o. Poszukiwania Nafrtowe Diament. Jest osob sumienn, odpowiedzialn i oddan w pełnieniu obowizków zawodowych. Działa w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, gdzie zawsze stara si promowa Zielona Gór zarówno w kraju jak i za granic. Pan J. Lenart współtworzył firm Diament od pocztków jej istnienia kultywujc tradycje górnicze i kontynuujc działalno dawnego Zakładu Wierce. Przekazuje swoj wiedz i umiejtnoci młodej kadrze wiertniczej. Od blisko 40 lat działa na rzecz rozwoju propagowania górnictwa otworowego na Niu Polskim. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 1001/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 3

4 3. POWSZECHNA KASA OSZCZDNOCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE jest najwikszym, a zarazem jednym z najstarszych polskich banków. Kontynuuje tradycje utworzonej w 1919 r. Pocztowej Kasy Oszczdnoci. Jej władze od chwili powstania zdawały sobie spraw z głboko zakorzenionej wród Wielkopolan tradycji gospodarnoci i oszczdzania. Obszar Wielkopolski stał si, wic doskonałym polem do rozwoju P.K.O., co spowodowało, e włanie w Poznaniu 1 lutego 1921 r. zaczł funkcjonowa pierwszy zamiejscowy oddział Banku. Od tamtej pory działała jedynie Centrala w Warszawie, a wszelkich operacji dokonywano w urzdach pocztowych. W 1950 roku Pocztow Kas Oszczdnoci przekształcono w Powszechn Kas Oszczdnoci. W tym samym roku uruchomiono Oddział PKO w Zielonej Górze. Reforma administracyjna kraju z 1975 roku i powstanie 49 województw oznaczało na jaki czas kres samodzielnej PKO - decyzj najwyszych władz połczono j z Narodowym Bankiem Polskim. Oddziały banku zachowały jednak dawn nazw i wikszo swoich klientów. Kolejnym etapem w historii PKO był przełom lat 1987/88 i rozpoczcie reformy polskiej bankowoci. Wówczas nastpiło wydzielenie PKO z NBP i nadanie mu nazwy Powszechna Kasa Oszczdnoci Bank Pastwowy. Na pocztku 1994 r. utworzono oddziały regionalne, których zadaniem jest realizowanie ogólnej polityki banku i jednoczesne dostosowywanie działa do potrzeb rynków lokalnych. Region wielkopolski, obejmuje województwo wielkopolskie oraz południow cz województwa lubuskiego. W 2004 r. nastpiła kolejna reorganizacja, w wyniku której powołano w Poznaniu Regionalny Oddział Detaliczny oraz Regionalny Oddział Korporacyjny. Obecnie w województwie lubuskim klienci mog korzysta z usług Banku w 42 oddziałach, 70 agencjach i 70 bankomatach. Presti marki budowany był przez wiele dziesicioleci, a z usług Banku skorzystało ju kilka pokole Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowizuj. Dlatego PKO Bank Polski chce by postrzegany jako instytucja: bezpieczna, silna i konkurencyjna na rynku, nowoczesna i innowacyjna, przyjazna dla klientów i sprawnie zarzdzana, wraliwa na materialne oraz duchowe potrzeby społeczestwa, dbajca o rozwój jego wiadomoci kulturowej. Oferta usług Banku jest stale dostosowywana do zmieniajcych si uwarunkowa rynku oraz rosncych wymaga klientów. Chocia konkurencja na rynku bankowym w Polsce jest bardzo silna, Bank od lat pozostaje liderem - zarówno pod wzgldem osigni na polu działalnoci biznesowej, jak i wyników finansowych. Pozycj t umacnia najwiksza sie sprzeday. Jednoczenie Bank rozwija alternatywne kanały dystrybucji: instaluje nowe bankomaty i uruchamia kolejne terminale. Klienci mog korzysta z usług bankowoci elektronicznej, oferowanych pod mark ipko. PKO Bank Polski jest liderem wród banków wiadczcych usługi klientom detalicznym: prowadzi najwicej depozytów oraz rachunków oszczdnociowo-rozliczeniowych, zajmuje równie pierwsz pozycj pod wzgldem liczby wydawanych kart bankowych. Oprócz tego Bank jest wanym partnerem dla małych i rednich przedsibiorstw, jak i duych korporacji. Ma te znaczcy udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Jest równie najbardziej liczcym si organizatorem emisji obligacji komunalnych. Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnoci cile bankow, wiadczy usługi specjalistyczne, m.in. maklerskie oraz zajmuje si sprzeda: rozmaitych produktów finansowych (takich jak fundusze emerytalne), produktów leasingowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, elektronicznych usług płatniczych. Tym samym PKO Bank Polski wraz z jednostkami zalenymi zapewnia kompleksow ofert produktów i usług finansowych. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 4

5 PKO BP w regionie wielkopolskim jest laureatem wielu nagród i wyrónie najwaniejsze z nich w ostatnich latach: od 1999 r. - Oddziały z Wielkopolski i Lubuskiego plasuj si na czołowych miejscach w kadej edycji ogólnopolskiego konkursu Bank Przyjazny dla Przedsibiorców ; 2003 r. - Oddział Regionalny w Poznaniu otrzymał certyfikat Dobre, bo polskie w Konsumenckim Konkursie Jakoci organizowanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za wysok jako obsługi małych i rednich przedsibiorstw r. - Nagroda Gospodarcza Województwa Wielkopolskiego w kategorii Instytucji Finansowej r. - statuetka Honorowego Hipolita dla Lidera Pracy Organicznej przyznawan przez poznaskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za działalno upowszechniajc i utrwalaj szacunek dla tradycji pozytywistycznej i pracy r. - nagroda ProStudent czyli wyrónienie rodowiska studenckiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu trzy razy z rzdu Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wyróniło PKO BP tytułem POLSKIEGO KUPCA ROKU w brany usługi. PKO BP zawsze duy nacisk kładł na rozwój sieci placówek. Obecnie w województwie lubuskim funkcjonuj 42 oddziały i 70 agencji PKO BP w wikszoci nowoczesne, zmodernizowane w ostatnich latach. Placówki z logo PKO BP znajduj si w niemal kadym miasteczku Lubuskiego. Jest jednym z wikszych pracodawców w województwie. Dba o rozwój małej i redniej przedsibiorczoci w województwie lubuskim oprócz oferty dla firm, jest uczestnikiem samorzdowych funduszy porcze kredytowych, m.in. Lubuskiego Funduszu Porcze Kredytowych. Oprócz działalnoci biznesowej, angauje si take w inne działania w regionie. Jest sponsorem znaczcych przedsiwzi m.in. Winobrania Zielonogórskiego, Midzynarodowych Festiwali Folkloru. Wród instytucji, które otrzymuj wsparcie finansowe banku znajduj si m.in. Filharmonia Zielonogórska, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski. PKO angauje si w organizacje: koncertów w Konkatedrze p.w. w. Jadwigi w Zielonej Górze, imprezy Europejskie Ogrody Sztuki, corocznego Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Lubuskiego, Festiwalu Muzyka w Raju w Paradyu, doynek powiatowych. Przekazał rodki finansowe na Wigili dla mieszkaców Zielonej Góry, ratowanie zabytkowego kocioła w Szprotawie, konserwacj kocioła w Paradyu, zakup sprztu przeciwpoarowego dla Ochotniczej Stray Poarnej w Przewozie, zabezpieczenie obiektów architektury fortecznej oraz najwikszego w Europie rodkowo - Wschodniej rezerwatu nietoperzy w gminie Lubrza. W 1997 r. zainicjował take interesujc form wymiany myli, jak jest Konwersatorium Przedsibiorczo-Kultura-Religia. W siedzibie Banku w Zielonej Górze zorganizowano Konwersatorium z biskupem Adamem Dyczkowskim i dr Andrzejem Byrtem, ambasadorem RP w Niemczech. W listopadzie 2008 r. Bank zakoczył jedn z waniejszych inicjatyw w woj. Lubuskim, była ni gruntowna, kompleksowa modernizacja siedziby Oddziału 1 PKO BP w Zielonej Górze, umiejscowiona w zabytkowym budynku. Bank - Powszechna Kasa Oszczdnoci Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie uhonorowany został Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 5

6 PAN JERZY KEPEL Dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP S.A. w Poznaniu Prawnik i ekonomista. Jest magistrem prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukoczył w 1962 roku. Studiował take na Wydziale Ogólnoekonomicznym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którego absolwentem został w 1965 roku. W 1975 roku ukoczył studia podyplomowe w zakresie organizacji przetwarzania danych w Akademii Ekonomicznej, a w 1990 roku Studium Organizacji i Zarzdzania Midzynarodowej Szkoły Zarzdzania. W 1992 i 1995 roku odbył szkolenia menederskie w J. L. Kellog w Chicago. Od 1962 roku pracował w Narodowym Banku Polskim (NBP) na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich - był m.in. organizatorem i dyrektorem Wojewódzkiego Orodka Obliczeniowego NBP w Poznaniu, a póniej zastpc dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NBP w Poznaniu. W PKO BP pracuje od 1988 roku, czyli od momentu wyłczenia banku ze struktur NBP. Był Dyrektorem Oddziału Wiodcego i I Oddziału PKO BP w Poznaniu. W latach członek Zarzdu Banku i pełnomocnik ds. restrukturyzacji PKO BP w Warszawie. Od 1994 roku dyrektor Oddziału Regionalnego PKO BP w Poznaniu, a od 2004 roku dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP w Poznaniu. Organizował i kierował zespołem opracowujcym i realizujcym koncepcj restrukturyzacji PKO BP w latach Brał udział w procesie wprowadzania nowoczesnej technologii do bankowoci oraz w modernizacji i rozbudowie sieci placówek bankowych i agencji w regionie wielkopolskim (obejmujcym woj. wielkopolskie i południow cz woj. lubuskiego dawne zielonogórskie), przyczyniajc si do stworzenia ponad 1000 miejsc pracy. Jedn z waniejszych inicjatyw w woj. lubuskim była gruntowna, kompleksowa modernizacja siedziby Oddziału 1 PKO BP w Zielonej Górze, umiejscowionej w zabytkowym budynku, zakoczona w listopadzie 2008 r. Uhonorowany licznymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, m.in.: Brzowym, Srebrnym i Złotym Krzyem Zasługi; Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Złot Odznak za Zasługi dla Finansów; Honorow Odznak za Zasługi dla rozwoju województwa poznaskiego; Honorow Odznak Miasta Poznania; Srebrn i Złot Honorow Odznak Centralnego Zwizku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego; Odznak Zasłuony dla Bankowoci i Zasłuony dla Województwa Wielkopolskiego, Reprezentuje Bank w organizacjach działajcych na rzecz społeczestwa w regionie, jego ycia gospodarczego i kulturalnego, np. w Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 4. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 6

7 PAN TOMASZ CEMEL Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO BP S.A. w Poznaniu Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1986). Prac zawodow rozpoczł w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych nr 5 w Poznaniu ( ). Potem zatrudniony był kolejno w Poznaskiej Wytwórni Produktów Spoywczych PPT Pegaz w Poznaniu, jako Kierownik Działu Ekonomicznego ( ) oraz w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Pozna, na stanowisku Kierownika Działu Finansowego ( ). W PKO BP pracuje nieprzerwanie od 1993 r.: PKO BP Oddział 1 w Poznaniu, główny specjalista (1993), PKO BP Oddział Regionalny w Poznaniu, Naczelnik Wydziału Kredytów ( ), PKO BP Oddział Regionalny, Zastpca Dyrektora ( ). Od 1 lipca 2004 r. Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Poznaniu. Członek Loy Wielkopolskiej BCC w Poznaniu oraz Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek wielu Rad Nadzorczych. Odznaczony odznak honorow Za Zasługi dla Bankowoci Rzeczypospolitej Polskiej (2006). Jako Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego był inicjatorem i pomysłodawc utworzenia w 2004 r. w Zielonej Górze Centrum Korporacyjnego - bezporednio mu podporzdkowanej komórki organizacyjnej banku, specjalizujcej si w obsłudze firm i przedsibiorstw oraz jednostek samorzdu terytorialnego funkcjonujcych na tym terenie. Od tego czasu komórka ta umacnia swoj pozycj na rynku, dbajc o wysok jako obsługi klientów korporacyjnych, z korzyci dla dalszego rozwoju Miasta i Regionu. W cigu swojej pracy w bankowoci wykazał due zaangaowanie w zakresie popularyzacji wiedzy z zakresu bankowoci i finansów wród jednostek samorzdu terytorialnego i przedsibiorstw działajcych na terenie Zielonej Góry i południowej czci Woj. Lubuskiego. Dziki Jego wydatnemu zaangaowaniu, bank jako pierwszy w Polsce wdroył Program Europejski - pakiet usług finansowych ułatwiajcych jst korzystanie z rodków unijnych. Wspiera take lokalne samorzdy w pozyskiwaniu rodków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Był osobicie zaangaowany w proces przygotowania załoe funkcjonowania Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Lubuskiego instytucji, która do dzi wspiera drobn przedsibiorczo w Wielkopolsce, stajc si jednoczenie pierwowzorem innych tego typu przedsiwzi w kraju. Zainicjował prace w zakresie zmiany sposobu wiadcze społecznych przez jednostki samorzdu terytorialnego, czego wyrazem jest jedyna na rynku usługa - Instrument Pienidza Elektronicznego do wypłaty wiadcze pieninych, zmaterializowany w karcie elektronicznej, tzw. karcie wiadczeniowej, umoliwiajcej wypłat przez jednostki samorzdów terytorialnych rónego rodzaju wiadcze uprawnionym osobom, które nie posiadaj rachunków bankowych. Rozwizanie to, wielokrotnie nagradzane przez niezalene organizacje i stowarzyszenia, pozwala usprawni proces realizacji wiadcze socjalnych. Niezalenie od obowizków zwizanych z wykonywaniem biecej pracy, aktywnie uczestniczy w yciu społecznym i gospodarczym Miasta i regionu, współpracujc z wieloma organizacjami i instytucjami zrzeszajcymi tak lokalne firmy, jaki i jst. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego. Kierowany przez niego Region PKO Banku Polskiego od lat aktywnie angauje si w realizacj projektów majcych na celu ochron dziedzictwa. Prowadzi take aktywn działalno charytatywn i sponsorsk wspierajc m. in.: Miasto Zielona Góra - Winobranie, Wigilia, Starostwo Powiatowe w arach - Doynki Powiatowe Powiatu arskiego, Turniej Mikołajkowy w Piłce Siatkowej, Mikołajkowy Turniej Sportowy, zajcia wyrównujce szanse dzieci i młodziey z terenów wiejskich w dostpie do kultury i sztuki, Urzd Gminy Przewóz - Zakup sprztu przeciwpoarowego dla Ochotniczej Stray Poarnej w Przewozie, Klub Sportowy "Pogo" w wiebodzinie - pomoc dla najuboszych dzieci i młodziey z terenu Powiatu wiebodziskiego, Czerwiskie Towarzystwo Tenisowe, 5. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 7

8 Powiat Zielonogórski - zakup paczek dla najuboszych dzieci z Terenu Powiatu Zielonogórskiego Zwizek Kombatantów RP i Byłych Winiów Politycznych Koło Miejsko- Gminne w Wielichowie - Renowacja Pomnika Powstaców Wielkopolskich w Wielichowie, Gmina Lubrza - zabezpieczenie obiektów architektury fortecznej oraz najwikszego w Europie rodkowo-wshodniej rezerwatu nietoperzy, organizacja zaj dla dzieci w wietlicy socjoterapeutycznej w ubrzy, Urzd Gminy Skpe wypoczynek letni dzieci z najuboszych rodzin, agaski Pałac Kultury, Kuria Diecezjalna Zielonogórsko-Gorzowska - dom szkoleniowo-rekolekcyjny w Grynie. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 8

9 6. PAN LECH KUROWSKI Dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Zielonej Górze Urodził si 6 padziernika1957 r. w Somiance na Mazowszu. W latach studiował w WOSL w Dblinie (Szkoła Orlt). W 1982 r. ukoczył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Ekonomiczno-Społeczny w Lublinie, a w 1988 r. ekonomik i organizacj produkcji na tym samym uniwersytecie. Politechnik Warszawsk i Akademi Obrony Narodowej ukoczył w latach Ponadto w latach ukoczył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarzdzania i Finansów. W latach w Katedrze Przedsibiorstw Szkoły Głównej Handlowej studia podyplomowe o specjalnoci: budowa i działanie strategii działania spółek radiowych i telewizyjnych. W latach ukoczył bankowo na SGH, gdzie równie otworzył przewód doktorski. W latach pełnił funkcj zastpcy dyrektora Liceum Lotniczego w Zielonej Górze. W latach pełnił funkcj dyrektora Banku Staropolskiego SA w Zielonej Górze. W latach wykładowca w Studium Finansów Wyszej Szkoły Finansów w Poznaniu, a w latach prowadził warsztaty menederskie na Wydziale Zarzdzania i Marketingu w WSP w Zielonej Górze. Od 1996 r. dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Zielonej Górze. W latach jako radny Rady Miejskiej w Zielonej Górze (przewodniczcy Komisji Rewizyjnej), uczestniczył w pracach na strategi rozwoju Miasta Zielonej Góry. Przez 3 kadencje członek Rady Nadzorczej (reprezentant Ministra Finansów i Skarbu Pastwa) Radia ZACHÓD SA w Zielonej Górze. Członek Oddziału PTE w Zielonej Górze od 1990 r. Od 1996 r. członek Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. W latach członek Rady Nadzorczej ze strony Ministerstwa Skarbu Pastwa w PKS Zielona Góra. W latach Prezes Zarzdu Klubu Kolarskiego LKS TRASA Zielona Góra, jednego z lepszych w regionie i w kraju. Wychowankami wymienionego Klubu s: pierwszy w historii polskiego kolarstwa zawodowy wicemistrz i mistrz wiata z 2001 r. Zbigniew Spruch i mistrz wiata juniorów z 2002 r. Krzysztof Kuniak. Od 2008 r. Prezes Lubuskiego Zwizku Kolarskiego w Gorzowie Wlkp. Jako prezes klubu i zwizku organizator licznych imprez sportowych w miecie i w regionie: Midzynarodowe Mistrzostwa Polski w przełajach, co roku Puchar Polski oraz winobraniowe nocne kryterium uliczne pod patronatem Prezydenta Miasta, edycje Pucharu Polski z okazji 11 Listopada pod patronatem Marszałka Lubuskiego, Prezydenta Miasta, Starosty Zielonogórskiego. Z ramienia Rady Miejskiej w Zielonej Górze był zaangaowany w prace nad utworzeniem Województwa Lubuskiego. Wraz z zespołem koleanek i kolegów z PKO BP przyczynił si do rozwoju sieci placówek banku w miecie i w regionie. Współorganizator z Gazet Lubusk, Radiem ZACHÓD, Aeroklubem Ziemi Lubuskiej i Agencj Reklamow ABI Plus w latach lotniczego festynu dziecicego w Przylepie. W 2002 r. przy pomocy Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO BP SA w Poznaniu i ogromnym zaangaowaniu kolegów z Oddziału 1 w Zielonej Górze pomógł stworzy Marszałkowi Województwa Lubuskiego Lubuski Fundusz Porcze Kredytowych, który od pocztku naley do najlepszych w kraju. Koordynuje współprac banku PKO z tym Funduszem. Udział PKO w porczeniach LFPK w skali całego województwa osiga poziom 75%, pomimo współpracy tego Funduszu z 25 innymi bankami. Organizacyjnie i materialnie wspiera liczne przedsiwzicia wpisane w coroczny kalendarz imprez Marszałka Lubuskiego, Prezydenta Zielonej Góry i Starosty Zielonogórskiego m.in.: winobranie, doynki, obchody dni Czerwieska, Sulechowa i Zielonej Góry i instytucji o charakterze, kulturalnym, naukowym, historycznym (Filharmonia Zielonogórska, Muzeum Ziemi Lubuskiej i Teatr Lubuski, Uniwersytet Zielonogórski). KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 9

10 Wraz z załog Oddziału obsługuje znakomit wikszo społeczestwa miasta i okolic oraz najbardziej prne firmy, przyczyniajc si do ich znaczcego rozwoju. Angaował si równie w prac na rzecz Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr kierowanego przez Pana Czesława Fiedorowicza. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 10

11 7. PAN GRZEGORZ SKURZYSKI Dyrektor Centrum Korporacyjnego PKO BP SA w Zielonej Górze. Urodził si 17 lutego 1963 r. w wiebodzinie. Legitymuje si wykształceniem wyszym magisterskim, w 1987r. ukoczył Politechnik Poznask na Wydziale Budownictwa Ldowego. Ponadto w 1997 r. koczył studia podyplomowe w zakresie bankowoci na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2002 r. uzyskał stopie zawodowy Samodzielnego Pracownika Bankowego. Pełnił nastpujce funkcje społeczne: r. Radny Miasta i Gminy wiebodzin, r. Radny Województwa Lubuskiego, od 2000 r. członek Społecznej Rady LORO w wiebodzinie. W latach pełnił funkcje Burmistrza Miasta i Gminy wiebodzin. Jako Burmistrz i Radny Miasta i Gminy wiebodzin doprowadził do istotnego rozwoju infrastruktury drogowej, sieci sanitarnej, wodocigowej, gazowej i telekomunikacyjnej, budowy oczyszczalni cieków. Bdc Radnym Województwa Lubuskiego, był aktywnym członkiem Komisji Finansów i Budetu oraz Komisji Infrastruktury Technicznej. Był jednym z inicjatorów powołania Lubuskiego Funduszu Porcze Kredytowych oraz opracowania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego i Planu Zagospodarowania Województwa Lubuskiego. Aktualnie pełni funkcj członka Społecznej Rady LORO w wiebodzinie. Prac zawodow w PKO BP SA rozpoczł w marcu 1996 r. na stanowisku dyrektora Oddziału w wiebodzinie. W tym czasie przeprowadził modernizacj Oddziału w wiebodzinie, w wyniku której Oddział w wiebodzinie stał si bardzo nowoczesn placówk bankow sprawnie obsługujc mieszkaców i podmioty gospodarcze z terenu Powiatu wiebodziskiego. Ambicja i ch rozwoju, wysokie zdolnoci analityczne i organizacyjne, sumienno, kreatywno, otwarto na nowe dowiadczenia, elastyczno w dostosowywaniu si do zmiennych warunków pracy, łatwo nawizywania kontaktu i komunikatywno, dowiadczenie we współpracy z podmiotami instytucjonalnymi, znajomo lokalnego rynku, umiejtno kierowania zespołem i dowiadczenie w tym zakresie, to mocne strony, które miały istotny wpływ na dalsz ciek rozwoju zawodowego p. Grzegorza Skurzyskiego. W grudniu 2002 r. Pan Grzegorz Skurzyski został powołany na stanowisko zastpcy Dyrektora 1 Centrum Sprzeday w Zielonej Górze, któremu zostało powierzone zadanie zorganizowania komórki do obsługi jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetu pastwa oraz duych podmiotów gospodarczych z terenu Miasta Zielonej Góry i jego okolic. Od 1 lipca 2004 r. pełni funkcj Dyrektora Centrum Korporacyjnego w Zielonej Górze. Do jego głównych zada naley prowadzenie obsługi bankowej jednostek samorzdu terytorialnego, jednostek budetu pastwa oraz duych podmiotów gospodarczych z terenu południowej czci Województwa Lubuskiego (Powiatów: wiebodziskiego, Zielonogórskiego, Kronieskiego, Nowosolskiego, agaskiego i arskiego oraz Miasta Zielona Góra). Dotychczasowa praktyka Pana Dyrektora Grzegorza Skurzyskiego na zajmowanym stanowisku dowiodła, e jest on osob wykazujc pełne zaangaowanie w działalno. W podejmowanych działaniach wykazuje si rozwag i nie boi si konsekwencji podejmowanych decyzji. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Cechuje go take ogromny takt, kultura i poczucie odpowiedzialnoci. Za wyniki pracy wyróniony licznymi nagrodami. Jako Dyrektor PKO BP S.A. pozyskał do obsługi wiele jednostek samorzdu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych, przyczyniajc si do rozwoju regionu zielonogórskiego. Podczas swojej 12-letniej pracy w PKO Banku Polskim, Pan Grzegorz Skurzyski wykazał due zaangaowanie w zakresie popularyzacji wiedzy z zakresu bankowoci i finansów wród jednostek samorzdu terytorialnego. Był inicjatorem i pomysłodawc szeregu form i rozwiza, majcych bezporedni wpływ na rozszerzenie oferty produktowej, co bezporednio przełoyło si na jako obsługi klientów. Działalno Pana Skurzyskiego i jego sukcesy zawodowe, maj istotny wpływ na rozwój polskiej bankowoci i pozycj PKO BP SA na rynku obsługi jednostek KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 11

12 samorzdu terytorialnego. Podejmuje take liczne działania wspierajce inicjatywy społeczne. Niezalenie od obowizków zwizanych z wykonywaniem biecej pracy, aktywnie uczestniczy w yciu społecznym i gospodarczym Miasta i regionu, współpracujc z wieloma organizacjami i instytucjami zrzeszajcymi tak lokalne firmy, jaki i jednostki samorzdu terytorialnego. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju Zielonej Góry i Województwa Lubuskiego. Prowadzi take aktywn działalno charytatywn. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 30/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 12

13 PAN WŁODZIMIERZ BOGUCKI Pan Włodzimierz Bogucki pracujc najpierw w Zakładzie Ubezpiecze Społecznych, a nastpnie w Urzdzie Wojewódzkim jednoczenie był aktywnym działaczem zwizkowym pełnic funkcje w strukturach Zwizku Zawodowego Pracowników Pastwowych i Społecznych. W roku 1980 współtworzył Solidarno w zielonogórskich zakładach pracy. W NSZZ Solidarno sprawował funkcj wiceprzewodniczcego Komisji Zakładowej w Urzdzie Wojewódzkim, a take członka Prezydium Midzyzakładowego Komitetu Załoycielskiego. W roku 1981 został delegatem na Wojewódzki Zjazd Delegatów Regionu Zielona Góra. Jako współpracownik Biura Interwencyjno-Prawnego przy Zarzdzie Regionu został oddelegowany do Komisji Prawa i Porzdku Publicznego Rady Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Uczestniczył równie w strajku pracowników PGR w Lubogórze, gdzie był członkiem zespołu negocjatorów. Został internowany 13 grudnia 1981 r. m. in. w Orodku Odosobnienia we Wrocławiu, skd został zwolniony w maju W latach był współzałoycielem podziemnego zielonogórskiego Koła Represjonowanych w Stanie Wojennym. Za swoj działalno był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Na pocztku 1989 r. uczestniczył w tworzeniu komitetów obywatelskich, a w marcu tego roku został wybrany przewodniczcym Komitetu Obywatelskiego Solidarno województwa Zielonogórskiego. W latach dziewidziesitych był załoycielem Koła Emerytów i Rencistów przy Zarzdzie Regionu, członkiem władz Terenowej Komisji Emerytów i Rencistów, załoycielem Komitetu Wyborczego Lecha Wałsy w Zielonej Górze oraz Komitetu Wyborczego BBWR. W 1993 zainicjował i załoył Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. Odrbnym polem zainteresowania kandydata jest sprawa katyska. Jako poszkodowany t zbrodni, zorganizował nalece do Federacji Rodzin Katyskich, stowarzyszenie Lubuska Rodzina Katyska, w którym od załoenia piastuje funkcj prezesa. Z jego inicjatywy powstały liczne miejsca upamitniajce zbrodni katysk w postaci obelisków, symbolicznych grobów, tablic pamitkowych. Posiada status osoby poszkodowanej nadany przez Instytut Pamici Narodowej. Został odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamici Narodowej (2000), Krzyem Sybiru (2002), Medalem Pro Memoria (2004), Krzyem Semper Fidelis (2005). 8. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 559/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 13

14 PAN WACŁAW MANDRYK Pan Wacław Mandryk urodził si na Syberii 19 stycznia 1942 roku, dokd w 1940 roku z terenów Wileszczyzny deportowano jego rodzin. Szkol podstawow ukoczył w Nowogrodzie Bobrzaskim, a w Zielonej Górze Technikum Ekonomiczne. W 1966 roku ukoczył studia w Wyszej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu. Po studiach rozpoczł prac w Zielonej Górze jako stypendysta w przedsibiorstwie Prefabet", produkujcym betonowe elementy budowlane dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w regionie zielonogórskim. W 1973 roku najpierw jako z-ca dyrektora ds. ekonomicznych, a od 1975 roku jako dyrektor przedsibiorstwa, pracował w fabryce domów Fadom w Nowogrodzie Bobrzaskim. W firmie Fadom przepracował ogółem 25 lat. Firma Fadom 25% swojej produkcji w postaci elementów budowlanych do montau budynków mieszkalnych dostarczała do Zielonej Góry, z których wybudowano 15 tys. mieszka dla około 50 tys. osób. Na terenie byłego województwa zielonogórskiego w mieszkaniach zbudowanych w systemie wielopłytowym z firmy Fadom" mieszka co najmniej 200 tys. osób. Fabryka Domów, któr kierował Wacław Mandryk naleała do najlepszych w kraju i była wielokrotnie nagradzana. Od 1997 r. do 2002 r. kierował firm budowlan Inter-Inbud" w Zielonej Górze, uczestniczcej midzy innymi w rozbudowie bazy dydaktycznej Politechniki Zielonogórskiej i Wyszej Szkoły Pedagogicznej. Dziełem firmy s Instytut Neofilologii, Instytut Ochrony rodowiska, Wydział Mechaniczny, Instytut Nauk cisłych oraz kompleksowa przebudowa budynku dydaktycznego przy ul. Energetyków. Pan Wacław Mandryk znaczn cz swojej aktywnoci zawodowej powicił integracji przedsibiorstw budowlanych w województwie lubuskim. W 1998 roku z jego inicjatywy grupa przedsibiorstw budowlanych z nowopowstałego województwa lubuskiego powołała Lubusk Izb Budownictwa z siedzib w Zielonej Górze - został wybrany na pierwszego jej prezesa. Firma Inter- Inbud, któr kierował Wacław Mandryk wspólnie z Agencj Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze utworzyła Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego celem była i jest intensyfikacja budownictwa mieszkaniowego w miecie Zielona Góra i na terenie województwa. Dziki dobrej współpracy z władzami miasta powstaje jedno z najładniejszych osiedli mieszkaniowych przy ul. Krtej, gdzie zbudowano ju kilkaset mieszka z moliwoci dalszej rozbudowy osiedla. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego kontynuuje równie budow mieszka na osiedlu Czarkowo", znajdujcym si na granicy Zielonej Góry i miejscowoci Łyca. Został odznaczony: Złotym i Srebrnym Krzyem Zasługi, Złot i Srebrn odznak Zasłuony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, odznak honorow Zasłuony dla Województwa Zielonogórskiego, Medalem za Zasługi dla Zielonej Góry, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Naczelnej Organizacji Technicznej. Pan Wacław Mandryk swoj prac zawodow uczestniczył aktywnie w dynamicznym procesie rozwoju miasta Zielonej Góry. Po przejciu w 2002 roku na emerytur, rozpoczł aktywn prac społeczn w Kole nr 8 Zwizku Sybiraków w Zielonej Górze, pracujc równoczenie zawodowo na stanowisku dyrektora w Przedsibiorstwie Inynieryjno - Budowlanym Milbud w Zielonej Górze. Aktualnie pełni w Kole Nr 8 Zwizku Sybiraków w Zielonej Górze funkcj wiceprezesa Zarzdu, był 9. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 14

15 inicjatorem powołania Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Zesłacom Sybiru, która jest organizacj poytku publicznego, przygotowujc na terenie Zielonej Góry budow pomnika Matki Sybiraczki. Wybudowanie pomnika Matki Sybiraczki" bdzie istotnym znakiem pamici narodowej w hołdzie Sybirakom dla ich mczestwa oraz wiernoci ideałom wolnoci i niepodległoci Narodu Polskiego, a take stanowi bdzie dowód uznania dla ludzi kresów wschodnich w zagospodarowaniu i rozwoju Ziem Zachodnich Polski. Pan Wacław Mandryk jest równie zastpc przewodniczcego Komisji ds. Osób Represjonowanych działajcej przy Oddziale Zwizku Sybiraków w Zielonej Górze, której głównym celem jest naprawa krzywd doznanych przez zielonogórskich Sybiraków nieposiadajcych statusu osoby represjonowanej. Wacław Mandryk jest równie w imieniu Firmy Milbud wieloletnim sponsorem i kibicem Zielonogórskiego Klubu ulowego. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 784/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 15

16 10. PAN TOMASZ LIS Pan Tomasz Lis jest polskim dziennikarzem telewizyjnym, znanym publicyst, prowadzcym programy informacyjne i publicystyczne oraz reporterem, pochodzcym z Zielonej Góry. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształccego w Zielonej Górze. Na antenie TVP zadebiutował 3 maja 1990 roku, prowadzc wieczorne Wiadomoci. Wkrótce stał si głównym sprawozdawc parlamentarnym tego programu informacyjnego. Był korespondentem Wiadomoci TVP w Ameryce. Współtworzył programy informacyjne - od 1997 roku Fakty TVN gdzie był głównym prezenterem oraz Wydarzenia w telewizji Polsat gdzie 1 wrzenia 2005 roku został członkiem Zarzdu i dyrektorem programowym telewizji Polsat. Był pomysłodawc i gospodarzem programów publicystycznych Co z t Polsk? w telewizji Polsat oraz z portalem Gazeta.pl stworzył Co z Polsk? emitowany przez Internet. Po sukcesie, opublikowanej jesieni 2003 roku, ksiki Co z t Polsk? uwaano nawet, e miał szanse na zwycistwo w wyborach prezydenckich. Jest autorem ksiek Jak to si robi w Ameryce ; Zawód korespondent, LIST z Ameryki, Wielki finał. Kulisy wejcia Polski do NATO, ABC dziennikarstwa (współautor), Co z t Polsk?, Nie tylko Fakty, Polska, głupcze!, PISneyland, My, Naród. W listopadzie 2007 roku został doradc zarzdu Edipresse Polska. Od 2008 ponownie w TVP, gdzie jest gospodarzem autorskiego programu publicystycznego pod tytułem Tomasz Lis na ywo. Tomasz Lis otrzymał m. in. siedem Wiktorów, w tym Super Wiktora 2006, tytuł Dziennikarza Roku 1999 oraz Dziennikarza Roku Był laureatem konkursu Telekamery 2002 oraz Telekamery 2006 w których otrzymał nagrody za Fakty TVN i Co z t Polsk?. Jest take laureatem Nagrody Kisiela Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 16

17 11. PAN DOMAN NOWAKOWSKI Pan Doman Nowakowski jest autorem sztuk teatralnych i scenariuszy seriali telewizyjnych, głównie komediowych, urodził si w Zielonej Górze. Ukoczył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Pastwowej Wyszej Szkole Teatralnej w Warszawie, gdzie mieszka od 1982 roku. W trakcie nauki podjł prac w Radiu Zet. Nastpnie rozpoczł prac w telewizji publicznej, w której wspólnie z Katarzyn Dowbor prowadził program Apetyt na zdrowie. W 1997 roku przygotował pierwszy scenariusz telewizyjny - dla serialu Pokój 107, potem Plac Słoneczny 4, Miodowe lata, wita wojna, Kocham Klar, Camera Cafe, Dziupla Cezara, Hela w opałach, Okazja oraz Kasia i Tomek. Jest take autorem scenariusza filmu Biała sukienka Michała Kwieciskiego, emitowanego przez TVP w cyklu wita polskie. Jego sztuk Usta Micka Jaggera wystawiły dwa teatry zagraniczne: w czeskiej Ostrawie i w rosyjskim Ninym Nowgorodzie. Wraz z Adamem Bortnowskim napisał i wyreyserował dwa filmy offowe: krótkometraowy Niektóre gatunki dziewic. Part 2 oraz długi metra 7 grzechów popcooltury. Oba zebrały wiele nagród na festiwalach offowych w całej Polsce. Miał te swój udział w pisaniu scenariusza do filmu Michała Kwieciskiego Statyci, który zwyciył na festiwalu w Gdyni. Serial 39 i pół zaczł pisa majc lat 39 i pół. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 17

18 12. PAN RAFAŁ DARYNKIEWICZ Pan Rafał Darynkiewicz jest polskim dziennikarzem i komentatorem sportowym. Absolwent VII Liceum Ogólnokształccego im. Jarosława Dbrowskiego w Zielonej Górze oraz Wydziału Historii w Wyszej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Prac zawodow rozpoczł 2 maja 1992 r. w telewizji regionalnej Zielonogórska Telewizja Przewodowa w Zielonej Górze jako komentator meczów ulowych. W latach był korespondentem Przegldu Sportowego. W sezonie piłkarskim 2000/2001 był prezesem Autonomicznej Sekcji Piłki Nonej (ASPN) Zryw w Zielonej Górze. W padzierniku 2000 r. wził udział w castingu na korespondenta sportowego TVP1. Po jego wygraniu od stycznia 2001 r. rozpoczł prac w Redakcji Sportowej TVP1. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 18

19 13. PAN BARTŁOMIEJ JDRZEJAK Pan Bartłomiej Jdrzejak jest rodowitym zielonogórzaninem, a na co dzie prezenterem pogody TVN 24 i TVN Meteo. Prowadzi imprezy społeczno-kulturalne na terenie miasta, m. in. XXIII Midzynarodowy Festiwal Folkloru Zielona Góra Brał udział w kampanii promocyjnej Zielonej Góry na antenie telewizji TVN. Przygotowany przez niego materiał do cyklicznego programu TVN Meteo Wyjazdowa prognoza pogody spotkał si z tak pozytywnymi ocenami producentów, e zamiast sponsorowanego przez Miasto Zielona Góra jednego odcinka, z nagranego materiału zrealizowano bez dodatkowych kosztów dla Miasta dwa odcinki i wyemitowano na antenie stacji. Bartosz Jdrzejak czsto podkrela podczas programów telewizyjnych, w których wystpuje, i pochodzi z Zielonej Góry. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 19

20 PAN ZBIGNIEW JUJKA Pan Zbigniew Jujka - przyjaciel i wielki ordownik naszego Miasta, wspaniały rysownik oraz satyryk Pan Zbigniew Jujka. Cho urodził si 23 lipca 1935 r. na Powilu i mieszka na stałe w Gdasku, to jednak przez wiele lat zwizany był z Zielon Góra i jej okolicami. Wikszo mieszkaców naszego Miasta kojarzy go z cotygodniow rubryk satyryczn A propos w Gazecie Zielonogórskiej, gdzie na bieco komentował wydarzenia społeczne, polityczne, obyczajowe przez ponad trzydzieci lat. Prace autorstwa Pana Jujki w sposób szczególny ukazywały lokaln codzienno, postawy ludzkie, które autor pitnował z przymrueniem oka. Ten niezwykły serwis aktualnoci satyrycznych cieszył si niesłabnc popularnoci czytelników tygodnika. Gdy w 1987 r. pojawiła si inicjatywa utworzenia w Zielonej Górze galerii rysunku i konkursu satyrycznego, bardzo chtnie przyłczył si i oddał tej idei cały swój potencjał oraz pełne poparcie. Podobnie działo si w dwadziecia lat póniej, gdy nastpiła reaktywacja konkursu. Dziki Jego wstawiennictwu i bezinteresownoci odwiedzaj Zielon Gór najwiksze gwiazdy rysunku satyrycznego. Do dnia dzisiejszego aktywnie współtworzy polityk i poprawia obyczaje, poprzez wytykanie rzdzcym uprzedze, wrogoci, paradoksów, groteski. Piciokrotny laureat Złotej Szpilki. W roku 1998 odznaczony został Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 r. otrzymał Nagrod Eryka przyznawan przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury Spak, którego był współtwórc i przewodniczcym w latach W roku 2003 i 2004 w ramach Festiwalu Dobrego Humoru w Gdasku uhonorowany został Błkitnym melonikiem Charciego. W roku 2006 Zbigniew Jujka został wyróniony Nagrod Pomorsk, srebrnym medalem zasłuony kulturze Gloria Artis oraz odznak Pro Ecclesia et Populo. W Ustroniu Morskim ma swoj ławeczk zwan Ław Sławy. W roku 2000 TVP 2 wyemitował benefis Jujka według Tyma prezentowany potem w ramach Festiwalu Dobrego Humoru w Gdasku. W okresie swojej długoletniej pracy opublikował ponad 56 tomików satyrycznych. Jest współautorem albumowej antologii III Rzeczpospolita w karykaturze. Jego prace publikowane były w wielu albumach powiconych polskiej i europejskiej satyrze, wydawanych w Polsce i za granic. Jest laureatem najwaniejszych nagród w dziedzinie rysunku satyrycznego m.in. w Montrealu, w Ancona, w Bordighera, w Knnoke Hist., w Tokio, w Skopje oraz z Legnicy i w Zielonej Górze. Czsto wspomaga non profit. Bez honorariów przygotował okładk do wydania zbioru felietonów zielonogórskiej dziennikarki Eugenii Pawłowskiej (Snobki). Wieloletnia obecno Pana Zbigniewa Jujki w yciu kulturalnym Miasta to trwały i znaczcy wkład w proces promowania lokalnej kultury, historii i tradycji, a take poczucia wizi. Udostpnia swoje prace i chtnie uczestniczy w wystawach w lokalnych galeriach sztuki. Jako bystry obserwator ycia i trwały kronikarz naszej codziennoci zdobył sobie du popularno, cieszy si szacunkiem i uznaniem rodowisk artystycznych Miasta oraz jego mieszkaców. Zielona Góra moe szczyci si takim przyjacielem, a zarazem najlepszym ambasadorem naszego Miasta i Ziemi Lubuskiej. 14. Uhonorowany Nagrod Miasta Zielona Góra nadan przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Janusza Kubickiego zarzdzeniem nr 869/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Zielona Góra. KSIGA ZASŁUONYCH uhonorowanych Nagrod Miasta Zielona Góra 20

Pani Grayna Ku nie jest wpisana do Rejestru Dłuników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sdowym.

Pani Grayna Ku nie jest wpisana do Rejestru Dłuników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sdowym. 1. Grayna Ku Pani Grayna Ku jest absolwentk Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Wydział Zarzdzania, mgr ekonomii. Ponadto Pani Grayna Ku: - uzyskała licencj Maklera Papierów Wartociowych, - ukoczyła studium

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZASŁUŻONYCH uhonorowanych Nagrodą Miasta Zielona Góra 2

KSIĘGA ZASŁUŻONYCH uhonorowanych Nagrodą Miasta Zielona Góra 2 BR.06301 BR.052.1. uhonorowanych Nagrodą Miasta Zielona Góra ustanowioną uchwałą nr XXXII/435/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Zielona Góra 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZAŁ NADZORU PEDAGOGCZNEGO RAPORT Realizacja modułu wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym oraz podstaw przedsibiorczoci w szkołach województwa podlaskiego. Podlaskie Kuratorium Owiaty w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku

Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Sprawozdanie z działalnoci Fundacji Ulicy Piotrkowskiej w 2006 roku Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 04.02.2002 roku pod numerem 0000086466 i zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze. Najważniejsze wydarzenia roku 2015. www.ospsbhp.zgora.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze. Najważniejsze wydarzenia roku 2015. www.ospsbhp.zgora. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze Najważniejsze wydarzenia roku 2015 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP - ODDZIAŁ LUBUSKI Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR III/9/06 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami prowadzcymi działalno poytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu ofert z zakresu: promocja zdrowia w roku 2008. Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota

Wyniki konkursu ofert z zakresu: promocja zdrowia w roku 2008. Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota Wyniki konkursu ofert z zakresu: promocja zdrowia w roku 2008 Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Przyznana kwota 11 Fundacja Wydawnicza Wydawanie kwartalnika pedagogiczno-terapeutycznego Nasze Forum poruszajcego

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r.

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r. Dz.U.03.174.1686 2005.01.25 zm. Dz.U.05.4.18 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ORAZ MINISTRA ZDROWIA 2) z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

Komisja w składzie : Lp. NAZWA ORGANIZATORA Termin zadania KWOTA. obozy szkoleniowo - sportowe 2.000 UKS VII LO

Komisja w składzie : Lp. NAZWA ORGANIZATORA Termin zadania KWOTA. obozy szkoleniowo - sportowe 2.000 UKS VII LO Protokół posiedzenia Komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na organizacj w roku 2005 wypoczynku letgo mieszkaców Zielonej Góry przez organizacje poytku publicznego Komisja w składzie : 1. Maciej Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RB 25/2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję. Treść raportu: Zarząd Fabryki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. wiadczenie nieodpłatnych usług pielgnacyjno - socjalnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.

Zadanie 1. wiadczenie nieodpłatnych usług pielgnacyjno - socjalnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Załcznik Nr 1 I. Rodzaje zada publicznych, terminy i warunki ich realizacji. I. Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdujcym si w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Jana Pawła II przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych PREAMBUŁA Regulamin okrela zasady funkcjonowania Funduszu Stypendialnego im. Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

1994 Zespół Szkół Budowy Okrętów ul. Willowa 2/4

1994 Zespół Szkół Budowy Okrętów ul. Willowa 2/4 Rodowód d Zespołu u Szkół Technicznych i Morskich 1949 Publiczna Średnia Szkoła Metalowa przy stoczni 1950 Zasadnicza Szkoła Budowy Okrętów od 1953 przy ul. Willowej 2/4 1958 Wieczorowe Technikum Budowy

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego Miasta Szczecina Wykaz programów realizacyjnych wraz z ogólnym harmonogramem działań Przewidywany Kod progra mu Nazwa programu Cele

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień.

UCHWAŁA. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. UCHWAŁA Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej dotycząca zasad wnioskowania o przyznanie: orderów, medali, odznak i innych wyróżnień. Działając na wniosek Komisji Odznaczeń ZZPN przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki

Członkowie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołani w dniu 26.05.2010r. przez Walne Zgromadzenie Spółki 1. Krzysztof Folta Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pan Krzysztof Folta, powołany w dniu 26 maja 2010r., na czteroletnią kadencję, z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem ukończył

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to pita edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

1. Roman Jarosiński. Pan Roman Jarosiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa, mgr prawa. Przebieg kariery zawodowej:

1. Roman Jarosiński. Pan Roman Jarosiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa, mgr prawa. Przebieg kariery zawodowej: 1. Roman Jarosiński Pan Roman Jarosiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa, mgr prawa. 1977-1982 - Wydawnictwo Czasopism i KsiąŜek Technicznych NOT SIGMA Wicedyrektor ds. ekonomiczno-handlowych,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa Brzenica, dnia 2006-03-14 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOCI FUNDACJI TWOJA SZANSA W SFERZE POYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2005

Fundacja Twoja Szansa Brzenica, dnia 2006-03-14 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOCI FUNDACJI TWOJA SZANSA W SFERZE POYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2005 Fundacja Twoja Szansa Brzenica, dnia 2006-03-14 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOCI FUNDACJI TWOJA SZANSA W SFERZE POYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2005 I. DANE PODSTAWOWE NAZWA i ADRES

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

Urszula Skrzypczak. Tytuł: Autor:

Urszula Skrzypczak. Tytuł: Autor: Tytuł: Autor: Jak samorządy radzą sobie z różnorodnością w edukacji? Edukacja dzieci zdolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie Urszula Skrzypczak Talenty językowe Umiejętności kluczowe edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji.

Monika Markowska. Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Monika Markowska Biblioteka Pedagogiczna zachowuje prawa autorskie do prezentacji. Przy prezentacji wykorzystano m.in.: zbiory Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Kroniki Komendy Hufca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ LUBSKA OGŁASZA OTWARTE KONKURSY NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADA PUBLICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI, OWIATY I WYCHOWANIA.

BURMISTRZ LUBSKA OGŁASZA OTWARTE KONKURSY NA WSPIERANIE WYKONANIA ZADA PUBLICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI, OWIATY I WYCHOWANIA. OTWARTY KONKURS OFERT na realizacj zada publicznych przez Gmin Lubsko w 2008 r. Podstawa prawna: art. 13 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU www.stisk.pl e-mail: biuro@stisk.pl tel. 607 997 613 ul. Kochanowskiego 2a; 60-844 Poznań; NIP 781-17-40-562; Konto PKO BP SA 38 1020 4027

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N I. Założenia Producenci dobrej, cenionej przez klientów i taniej żywności są ciągle niedoceniani, niemal anonimowi. Polskim firmom

Bardziej szczegółowo

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie.

GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. GBS Bank dobrym rozwiązaniem na pożyczkę dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie. 1. Rys historyczny. 2. Dzień dzisiejszy: jubileusz 65-lecia, teren działania wyniki finansowe, GBS Bank na tle innych bs.

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK O nas Jesteśmy Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża NAFTA" zrzeszającym krwiodawców pracowników PGNiG O/ w Zielonej Górze i PN Diament sp. z o. o. Podstawowym celem działalności naszego

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy Relacje

Kształtujemy Relacje Kształtujemy Relacje Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie, od 17 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju samorządności, budowy społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa. SIS realizuje

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia 2013 Dyplom uznania za zdobycie Wyróżnienia Specjalnego w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2011/2012. 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

5.Społeczeństwo. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea 2015

5.Społeczeństwo. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Enea 2015 5.Społeczeństwo Enea jest firmą związaną z północno-zachodnią Polską i zawsze była aktywnym członkiem społeczności, w której wyrosła. Mamy świadomość, że ponosimy szczególną odpowiedzialność za społeczności

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/96/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 7 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/96/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 7 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/96/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej oraz nagradzania szkół za osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Kim jesteśmy Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (OFEK) to organizacja pozarządowa powołana w 1986 roku we Wrocławiu przez Fundatorów Założycieli. Inicjatorami jej powstania byli dyrektorzy wrocławskich

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek ZBIGNIEW MAŁEK od siedemnastu lat jest dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu oraz szósty rok dyrektorem Katolickiej Niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo