Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Multimetr z testerem rezystancji izolacji do 1kV AX-TI220 Instrukcja obsługi

2 Rozdział 1 Standardy bezpieczeństwa Multimetr ten został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zdefiniowanymi w standardzie IEC dla elektronicznych urządzeń pomiarowych i cyfrowych multimetrów przenośnych. Konstrukcja i proces produkcji multimetru ściśle bazują na informacjach dotyczących urządzeń KAT III 1000V z IEC i 2 stopnia zanieczyszczenia. Miernik został wyprodukowany zgodnie z wymogami Unii Europejskiej: 89/336/EEC (EMC kompatybilność elektromagnetyczna), 73/23/EEC (LVD ochrona niskiego napięcia) oraz 93/68/EEC (znak CE). Ostrzeżenia Przed rozpoczęciem korzystania z multimetru sprawdź, czy na obudowie nie ma pęknięć ani ukruszeń. Sprawdź, czy przewody pomiarowe nie są uszkodzone oraz czy nie widać na nich odsłoniętego metalu. Z miernika można korzystać jedynie, jeśli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Korzystanie z miernika w sposób inny niż opisany w instrukcji może spowodować jego uszkodzenie. Jeśli miernik działa niewłaściwie, nie korzystaj z niego i oddaj go do naprawy. Nie korzystaj z miernika w pobliżu gazów wybuchowych, pary lub kurzu. Zachowaj ostrożność podczas pracy z napięciami wyższymi niż 30V AC (wartość skuteczna) lub 50V DC. Napięcia te mogą być niebezpieczne i spowodować porażenie. Podczas wykonywania pomiarów unikaj bezpośredniego dotykania ziemi lub uziemionych metalowych przedmiotów. Podczas pomiarów noś izolacyjne obuwie ochronne, używaj izolacyjnej maty lub izolacyjnej odzieży ochronnej. Podczas pomiarów trzymaj sondę pomiarową w taki sposób, żeby palce znajdowały się zawsze przed kołnierzami ochronnymi. Nie próbuj wykonywać pomiarów napięć wyższych niż 1000V AC lub 1000V DC, ponieważ może to spowodować uszkodzenie miernika i zagrozić bezpieczeństwu użytkownika. Po pojawieniu się na wyświetlaczu symbolu baterii, należy wymienić baterie na nowe, żeby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub innych obrażeń ciała spowodowanych błędnym odczytem. Przed przystąpieniem do wymiany baterii odłącz przewody pomiarowe od miernika. Baterie należy wymieniać na nowe (typu AA), zwracając uwagę na właściwą biegunowość. Nie wykonuj pomiarów napięcia, jeśli przewody pomiarowe podłączone są do gniazd pomiaru prądu. Naprawy i kalibracja miernika mogą być wykonywane tylko przez doświadczony i wykwalifikowany personel. Inne osoby nie powinny przystępować do naprawy i kalibracji miernika. Ograniczona gwarancja i zakres odpowiedzialności Producent zobowiązuje się naprawić urządzenie w przypadku pojawienia się usterki bezpłatnie w okresie 18 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje wymiany bezpieczników i baterii oraz napraw uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, zanieczyszczenia, zmian w konstrukcji miernika lub używania miernika w sposób niezgodny z instrukcją. Konserwacja po upływie 18 miesięcznego okresu gwarancyjnego będzie wykonywana odpłatnie. 2

3 Rozdział 2 Charakterystyka Maksymalny pomiar do 5000 Pomiary ACV i DCV do wartości 1000V Dokładność pomiarów DC wynosi do 0,1% Rozdzielczość pomiarów rezystancji wynosi 0,1Ω Rozdzielczość pomiarów napięcia wynosi 10µV Pomiary częstotliwości liniowej, częstotliwości logicznej i wypełnienia przebiegu Pomiary pojemności od 0,1nF do 1000µF Pomiary AC/DC true RMS (rzeczywistej wartości skutecznej) Pomiary wartości maksymalnej i minimalnej Zakres pomiarowy rezystancji izolacji od 50kΩ do 2GΩ Wybór trybu pracy z automatycznym wyłączaniem zasilania lub pracą ciągłą Podświetlenie wyświetlacza Ochrona przeciążeniowa Plastikowa obudowa miernika z izolacją 1000V KAT III Opis płyty czołowej Poniższa ilustracja przedstawia płytę czołową miernika. Opis elementów znajduje się poniżej: V (1) Gniazdo Hz Gniazdo wejściowe dla wszystkich funkcji pomiarowych z wyjątkiem pomiarów prądu i rezystancji izolacji. Gniazdo czerwonego przewodu pomiarowego. W instrukcji gniazdo to będzie nazywane gniazdem V. (2) Gniazdo COM Ujemne gniazdo wejściowe dla wszystkich pomiarów z wyjątkiem pomiarów rezystancji. Gniazdo czarnego przewodu pomiarowego. (3) Gniazdo ma/µa Dodatnie gniazdo pomiarowe dla pomiarów prądu ma lub µa. Gniazdo czerwonego przewodu pomiarowego. Gniazdo wejściowe do pomiarów rezystancji izolacji, do podłączenia czarnego przewodu pomiarowego. (4) Gniazdo INS Gniazdo wejściowe dla pomiarów rezystancji izolacji. Gniazdo czerwonego przewodu pomiarowego. (5) Obrotowy przełącznik funkcji Służy do wyboru funkcji pomiarowej napięcia AC, napięcia DC, miliwoltów, częstotliwości / temperatury, testu diody / ciągłości, rezystancji i pojemności, prądu ma i rezystancji izolacji. (6) Włącznik zasilania Służy do włączania i wyłączania multimetru. (7) Przycisk SELECT Po ustawieniu obrotowego przełącznika na pozycję mv, µa, ma, naciśnięcie przycisku SELECT spowoduje wybór trybu DC lub AC. 3

4 Po ustawieniu obrotowego przełącznika funkcji na pozycję Hz % C, naciśnięcie przycisku SELECT spowoduje wybór dodatkowej funkcji pomiaru częstotliwości, wypełnienia przebiegu lub temperatury. Po ustawieniu obrotowego przełącznika na pozycję testu diody / ciągłości, naciśnięcie przycisku SELECT spowoduje wybór trybu testu diody lub testu ciągłości. Naciśnięcie przycisku SELECT w innym trybie pomiarowym nie odniesie żadnego skutku. Naciśnięcie przycisku SELECT podczas włączania miernika spowoduje dezaktywację funkcji automatycznego wyłączania zasilania. (8) Przycisk MAX/MIN Naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie trybu zapamiętywania wartości maksymalnej i minimalnej. Kolejne naciśnięcia przycisku spowodują wyświetlenie kolejno wartości minimalnej, maksymalnej, średniej i wartości bieżącej. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad 2 sekundy spowoduje wyłączenie trybu maksimum / minimum. (9) Przycisk Hz/Duty Podczas wykonywania pomiarów częstotliwości / wypełnienia przebiegu, naciśnięcie przycisku HZ/DUTY spowoduje przełączanie pomiędzy pomiarem częstotliwości i wypełnienia przebiegu. Naciśnięcie przycisku HZ/DUTY podczas pomiarów napięcia lub prądu AC spowoduje włączenie trybu pomiaru częstotliwości liniowej. Od tego momentu będzie mierzona częstotliwość napięcia lub prądu. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje opuszczenie trybu pomiaru częstotliwości liniowej. (10) Przycisk LIGHT Naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie podświetlenia wyświetlacza LCD na 10 sekund. Można ręcznie wyłączyć podświetlenie, naciskając przycisk LIGHT przed upływem 10 sekund. (11) Przycisk TEST W trybie pomiaru rezystancji izolacji naciśnięcie przycisku TEST spowoduje rozpoczęcie pomiaru. Ponowne naciśnięcie przycisku TEST spowoduje zakończenie pomiaru. (12) Przycisk RANGE Naciśnięcie przycisku podczas pomiarów temperatury spowoduje przełączenie pomiędzy skalą Celsjusza i Fahrenheita. Podczas innych pomiarów przycisk ten służy do ręcznej zmiany zakresu. W trybie automatycznej zmiany zakresu (na wyświetlaczu widoczne AUTO RANGE), naciśnięcie przycisku RANGE spowoduje włączenie trybu ręcznej zmiany zakresu (na wyświetlaczu widoczne MANUAL RANGE). Ponowne naciśnięcie przycisku RANGE spowoduje zmianę zakresu. Aktualnie wybrany zakres będzie pokazany za pomocą cyfr w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku RANGE przez ponad 2 sekundy spowoduje włączenie trybu automatycznej zmiany zakresu. Podczas pomiarów częstotliwości logicznej i testów diody naciśnięcie przycisku RANGE nie odniesie żadnego skutku. Podczas pomiarów rezystancji izolacji, zakres napięcia należy wybrać ręcznie. (13) Przycisk BEEP Przycisk ten służy do włączania i wyłączania sygnalizacji dźwiękowej podczas testów ciągłości. (14) Przycisk HOLD Przycisk ten służy do zatrzymywania odczytu na wyświetlaczu. Ponowne naciśnięcie przycisku HOLD spowoduje powrót do normalnej pracy. (15) Wyświetlacz LCD Służy do wyświetlania wyników pomiarów i symboli. 4

5 Opis wyświetlacza Powyższa ilustracja przedstawia wyświetlacz LCD. Znaczenie poszczególnych symboli wyświetlacza zostało opisane w poniższej tabeli: Nr Symbol Opis 1 µn F C µmav KHz Symbol jednostki pomiarowej temperatury C i F lub jednostki pomiarowej pojemności µf i nf Symbol jednostki pomiarowej prądu µa i ma lub jednostki pomiarowej napięcia µv i mv Symbol jednostki pomiarowej częstotliwości KHz i Hz. MKGΩ Symbol jednostki pomiarowej rezystancji MΩ, KΩ, GΩ i Ω. 2 Symbol włączonej funkcji testu diody. 3 Symbol włączonej funkcji testu ciągłości. 4 Symbol włączonej funkcji pomiaru wypełnienia przebiegu 5 AVG MAX MIN MAX MIN Symbol wybranej wartości pomiarowej. Dla wartości bieżącej (MAX MIN), dla wartości maksymalnej (MAX), dla wartości minimalnej (MIN) i dla wartości średniej (AVG). 6 Symbol włączonego trybu zatrzymania odczytu. 7 Symbol ostrzegający o wysokim napięciu na wejściu miernika. 8 AC Symbol włączonego trybu pomiaru wartości AC. 9 DC Symbol włączonego trybu pomiaru wartości DC. 5

6 10 Symbol ujemnego odczytu. 11 Symbol przeciążenia podczas pomiarów rezystancji izolacji. 12 AUTO RANGE Symbol trybu automatycznej zmiany zakresu. 13 MANUAL RANGE Symbol trybu ręcznej zmiany zakresu V 1000V Symbol wybranego napięcia testowego podczas przeprowadzania pomiaru rezystancji izolacji. 15 TEST Symbol włączonego trybu pomiarowego rezystancji izolacji. 16 Symbol niskiego napięcia baterii. Oznacza, że baterie niedługo zostaną wyczerpane VDC Obszar wyświetlania wyniku pomiaru, na którym prezentowane są odczyty we wszystkich trybach pomiarowych. Symbol wybranego zakresu pomiarowego oznaczający maksymalną wartość pomiaru dla danego zakresu w trybie ręcznej zmiany zakresu np. 5, 50, 500, 1000, 5000 itp. Wartość rzeczywistego napięcia testowego podczas przeprowadzania pomiarów rezystancji izolacji (zmieniająca się w czasie rzeczywistym) Opis funkcji Poza standardowymi funkcjami pomiarowymi, multimetr ten posiada też opisane poniżej funkcje specjalne: Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRUE RMS): wszystkie odczyty pomiarów napięcia i prądu AC są rzeczywistymi wartościami skutecznymi, co odróżnia ten miernik od zwykłych mierników umożliwiających jedynie wykonywanie pomiarów wartości średniej AC. Automatyczna i ręczna zmiana zakresu: po włączeniu miernika jest wybierany tryb automatycznej zmiany zakresu (na wyświetlaczu widoczny symbol AUTO RANGE). W tym trybie miernik automatycznie wybierze odpowiedni zakres w zależności od mierzonego sygnału. Jeśli w trybie automatycznej zmiany zakresu na wyświetlaczu pojawi się symbol OL, oznacza to, że przekroczony został najwyższy dostępny zakres pomiarowy. Naciśnięcie przycisku RANGE w trybie automatycznej zmiany zakresu spowoduje włączenie trybu ręcznej zmiany zakresu (na wyświetlaczu widoczny symbol MANUAL RANGE), po czym każde naciśnięcie przycisku RANGE spowoduje zmianę zakresu. Symbol zakresu będzie pokazywał maksymalną wartość dla danego zakresu. Jeśli w trybie ręcznej zmiany zakresu na wyświetlaczu pojawi się symbol OL, oznacza to, że wartość pomiaru przekroczyła wybrany zakres. Naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 2 sekundy przycisku RANGE w trybie ręcznej zmiany zakresu spowoduje włączenie trybu automatycznej zmiany zakresu. Pomiar częstotliwości liniowej: naciśnięcie przycisku Hz/Duty podczas wykonywania pomiaru napięcia lub prądu AC spowoduje pomiar częstotliwości składowej AC sygnału. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące amplitudy składowej AC. Pomiar wypełnienia przebiegu impulsu logicznego: wypełnienie przebiegu impulsu logicznego obliczane jest jako (szerokość impulsu wysokiego poziomu / okres impulsu) x 100% Test diody: podczas testu diody miernik wyświetla spadek napięcia na diodzie w kierunku przewodzenia. 6

7 Pomiar rezystancji izolacji: naciśnięcie przycisku TEST podczas wykonywania pomiaru rezystancji izolacji spowoduje rozpoczęcie pomiaru. Kolejne naciśnięcie przycisku TEST spowoduje zakończenie pomiaru. Zakres pomiarowy rezystancji izolacji wynosi od 50kΩ do 2GΩ. Pomiar wartości maksimum/minimum: naciśnięcie przycisku MAX/MIN spowoduje włączenie zapamiętywania wartości maksymalnej i minimalnej. Zapamiętane wartości będą na bieżąco aktualizowane podczas wykonywania kolejnych pomiarów. Naciskanie przycisku MAX/MIN umożliwia wyświetlenie zapamiętanej wartości maksymalnej, minimalnej, średniej i bieżącego odczytu. Po wyłączeniu trybu MAX/MIN zapamiętane wartości maksymalna i minimalna znikną z wyświetlacza. Funkcja automatycznego wyłączania i pracy ciągłej: jeśli po włączeniu miernika użytkownik nie będzie naciskał przycisków i nie będzie zmieniał położenia obrotowego przełącznika funkcji, to miernik zostanie wyłączony automatycznie po upływie 15 minut (miernik nie wyłączy się automatycznie podczas wykonywania pomiaru rezystancji izolacji). W przypadku nie używania miernika przez dłuższy okres czasu lepiej jest ręcznie wyłączyć miernik, ponieważ po automatycznym wyłączeniu miernik wciąż pobiera niewielki prąd z baterii. Jeśli chcesz dezaktywować funkcję automatycznego wyłączania, to podczas włączania miernika naciśnij przycisk SELECT. Wykrywanie niskiego napięcia baterii: kiedy miernik wykryje, że napięcie baterii spadnie poniżej 6.8V, na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol wymienione na nowe., oznaczający, że baterie powinny zostać Rozdział 3 Specyfikacje techniczne Ogólne specyfikacje Napięcie pomiędzy dowolnym gniazdem pomiarowym i uziemieniem może wynosić do 1000V AC/DC. 1000V KAT III, Stopień zanieczyszczenia 2. Maksymalny pomiar wynosi 5000, dostępne są tryby automatycznej i ręcznej zmiany zakresu, podstawowa częstotliwość próbkowania wynosi 2.5 razy / sekundę. Dla obrotowego przełącznika funkcji w położeniu mv, częstotliwości logicznej, testu diody, rezystancji i pojemności maksymalne napięcie ochrony przeciążeniowej wynosi 250V (wartość skuteczna). Dla położenia µa/ma i A prąd ochronny wynosi 0,64A. Symbol przekroczenia zakresu: OL Po wykryciu przez miernik napięcia baterii poniżej wartości 6.8V, na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii. Parametry bezpiecznika dla µa/ma to 0,63A / 600V Zasilanie: 6 baterii AAA. Temperatura pracy: 0 C ~ 30 C (dla wilgotności względnej 0 ~ 80%) 31 C ~ 51 C (dla wilgotności względnej 0 ~ 50%) Temperatura przechowywania: -20 C ~ 60 C (dla wilgotności względnej <= 80%) Wysokość: pracy: poniżej 2000m, przechowywania: poniżej 1000m Wymiary: 200mm x 100mm x 40mm Ciężar: 560g 7

8 Zakres i dokładność Podane poniżej specyfikacje dotyczące dokładności dla różnych zakresów są ważne przez okres jednego roku od daty wykonania kalibracji oraz dla pomiarów wykonywanych w temperaturze 18 C do 28 C i wilgotności względnej poniżej 80%. Dokładność podana jest jako ±(% odczytu + ilość cyfr). Napięcie AC Zakres Rozdzielczość Dokładność 40Hz~400Hz 500mV 0,1mV ±(0,8% +4) 5V 1mV ±(0,8% +4) 50V 10mV ±(0,8% +4) 500V 0,1V ±(0,8% +4) 1000V 1V ±(1.0% +4) Napięcie DC Zakres Rozdzielczość Dokładność 500mV 0, 1mV ±(0,1% +2) 5V 1mV ±(0,1% +2) 50V 10mV ±(0,1% +2) 500V 0,1V ±(0,1% +2) 1000V 1V ±(0,1% +2) Uwaga: powyższe wartości są gwarantowane dla pełnego zakresu Prąd AC Zakres Rozdzielczość Dokładność 40Hz~400Hz 500µA 0,1µA ±(0,8% +4) 5000µA 1µA ±(0,8% +4) 50mA 10µA ±(0,8% +4) 500mA 0,1mA ±(0,8% +4) Spadek napięcia 102µV/µA 1.5mV/mA Uwaga: powyższe wartości są gwarantowane dla 10% - 100% pełnego zakresu Prąd DC Zakres Rozdzielczość Dokładność Spadek napięcia 500µA 0,1µA ±(0,2% +2) 5000µA 1µA ±(0,2% +2) 50mA 10µA ±(0,2% +2) 500mA 0,1mA ±(0,2% +2) Uwaga: powyższe wartości są gwarantowane dla pełnego zakresu Rezystancja 102µV/µA 1.5mV/mA Zakres Rozdzielczość Dokładność 500Ω 0,1Ω ±(0,3% +5) 5KΩ 1Ω ±(0,3% +5) 8

9 50KΩ 10Ω ±(0,3% +5) 500KΩ 100Ω ±(0,3% +5) 5MΩ 1KΩ ±(0,3% +5) 50MΩ 10KΩ ±(0,8% +5) Uwaga: powyższe wartości są gwarantowane dla pełnego zakresu Pojemność Zakres Rozdzielczość Dokładność 50nF 0,01nF ±(2.5% +10) 500nF 0,1nF ±(2.5% +10) 5µF 1nF ±(2% +10) 50µF 10nF ±(2% +10) 500µF 0,1µF ±(2% +10) 1000µF 1µF ±(3% +10) Uwaga: powyższe wartości są gwarantowane dla pełnego zakresu (dla kondensatorów foliowych lub lepszych) Test diody Zakres Rozdzielczość Dokładność 2.5V 1mV ±(1%+5) Uwaga: prąd testowy wynosi 0,7mA Częstotliwość logiczna Zakres częstotliwości Czułość Rozdzielczość Dokładność 5Hz~2MHz Temperatura Vp 2~5V przebiegu prostokątnego 0,001Hz Zakres Rozdzielczość Dokładność ±4 cyfry -40 C~537 C 0,1 C ±(1% +1.5 C) Częstotliwość liniowa Zakres częstotliwości 5Hz~200KHz (przebiegu sinusoidalnego) Zakres napięcia/prądu 500mV Czułość Rozdzielczość Dokładność 200mV 5V 0,5V 50V 500V 1000V 4V 40V 400V 5000µA 1mA 500mA 100mA Uwaga: Niskie napięcie lub częstotliwość mogą obniżyć dokładność 0,001Hz ±4 cyfry 9

10 Wypełnienie przebiegu Zakres częstotliwości Zakres wypełnienia przebiegu Rozdzielczość Dokładność 5Hz~500KHz 5%~95% 0,01% ±0,02% Rezystancja izolacji Napięcie testowe Zakres rezystancji Rozdzielczość Dokładność 50V 100V 250V 500V 1000V Rozdział 4 Konserwacja Wymiana baterii 50K~10M 10M~50M 100K~10M 10M~100M 250K~100M 100M~250M 500K~100M 100M~500M 1M~100M 100M~2G 0,01MΩ 0,1 MΩ 0,01MΩ 0,1 MΩ 0,1MΩ 1MΩ 0,1MΩ 1MΩ 0,1MΩ 1 MΩ ±(3% +5) ±(3% +5) ±(1.5% +5) ±(1.5% +5) ±(1.5% +5) Pojawienie się na wyświetlaczu LCD symbolu oznacza, że napięcie baterii spadło poniżej wartości 6.8V. Żeby zapewnić najwyższą dokładność pomiarów, należy wymienić baterie na nowe. Przed przystąpieniem do wymiany baterii należy odłączyć czerwony i czarny przewód pomiarowy od testowanego obwodu i wyłączyć zasilanie miernika. Następnie należy odkręcić śruby mocujące obudowę za pomocą płaskiego śrubokręta i zdjąć obudowę. Potem należy wyjąć z miernika zużyte baterie i zainstalować nowe baterie typu AAA, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość, i zamontować obudowę. Nie należy używać miernika, dopóki obudowa nie zostanie złożona i przykręcona. Wymiana bezpiecznika Przed przystąpieniem do wymiany bezpiecznika należy odłączyć czerwony i czarny przewód pomiarowy od testowanego obwodu i wyłączyć zasilanie miernika. Należy używać bezpieczników o parametrach podanych w specyfikacjach. Nie należy używać miernika, dopóki bezpiecznik nie zostanie zamontowany, a obudowa złożona i przykręcona. Uwaga: podczas normalnej pracy bezpiecznik nie powinien się przepalić. W przypadku przepalenia bezpiecznika najpierw należy odnaleźć przyczynę jego przepalenia i zachować ostrożność podczas dalszego korzystania z miernika. Przepalenie bezpiecznika może nastąpić w przypadku: Wykonania pomiaru napięcia w wybranej funkcji pomiaru prądu. Przekroczenia zakresu pomiaru prądu 10

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY Z DETEKTOREM NAPIĘCIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY Z DETEKTOREM NAPIĘCIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY Z DETEKTOREM NAPIĘCIA MS8211 #03957 wersja 1.1 Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu uŝytkowania, parametrów technicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 82

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 82 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 82 #02951 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

AX-T520 Instrukcja obsługi

AX-T520 Instrukcja obsługi AX-T520 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa...3 2. Opis urządzenia...5 3. Obsługa...6 4. Specyfikacje...9 5. Wymiana baterii i bezpiecznika...13 6. Akcesoria...13 2 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR ANALOGOWO-CYFROWY

ISTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR ANALOGOWO-CYFROWY ISTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR ANALOGOWO-CYFROWY 7030 #02985 wersja 1.2 1. WPROWADZENIE Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu uŝytkowania, parametrów technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K

Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bagnetowy gastronomiczny Voltcraft DET1R, -10 do+200 C, typ K Nr produktu 109986 Strona 1 z 5 Termometr Bagnetowy 1. Przeznaczenie Termometr ten nadaje się do pomiarów temperatury

Bardziej szczegółowo

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen Mierniki > Mierniki Cęgowe > Model : - Producent : - Cechy szczególne i funkcje specjalne Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych Pomiar metodą cęgową Maksymalna średnica przewodu 4 mm DATA HOLD - zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT203 / 204 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT203 # 4688 UT204 # 4689

UNI-T UT203 / 204 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT203 # 4688 UT204 # 4689 UNI-T UT203 / 204 Cęgowy multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT203 # 4688 UT204 # 4689 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

KEW 2433 MODELE KEW 2432 CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC INSTRUKCJA OBSLUGI. Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych

KEW 2433 MODELE KEW 2432 CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC INSTRUKCJA OBSLUGI. Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych INSTRUKCJA OBSLUGI CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC MODELE KEW 2432 KEW 2433 Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych Wyświetlacz Wybór filtru wejściowego 50Hz / WIDE Szczęki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k.

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, Bud. 6 tel: +48 22 7520852 fax: +48 22 7520851 NIP: 118-205-43-37, KRS: 0000373568 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESLOMIERZ CYFROWY

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Multimetr PROTEC.class PMMP. Art. nr 05102990. Instrukcja obsługi

Multimetr PROTEC.class PMMP. Art. nr 05102990. Instrukcja obsługi Multimetr PROTEC.class PMMP Art. nr 05102990 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa/wprowadzenie...2 2. Objaśnienie przycisków...3 3. Informacje ogólne...3 4. Opis zastosowania...4

Bardziej szczegółowo

260B/T MIERNIK CĘGOWY ACA

260B/T MIERNIK CĘGOWY ACA 260B/T MIERNIK CĘGOWY ACA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU... 3 BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI... 4 OPIS MIERNIKA... 6 POMIARY... 8 Pomiar napięcia... 8 Pomiar prądu... 9 Pomiar

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

tel fax elstat.pl Na stronie internetowej dost pni jeste my 24 h na dob

tel fax elstat.pl Na stronie internetowej dost pni jeste my 24 h na dob MASTECH M890G Multimetr Numer katalogowy - # 09563 C INSTRUKCJA OBS UGI DOK ADNIE ZAPOZNAJ SI Z INSTRUKCJ OBS UGI PRZED ROZPOCZ CIEM PRACY Niestosowanie si do zalece zawartych w instrukcji mo e spowodowa

Bardziej szczegółowo

Watomierz Nr produktu 103697

Watomierz Nr produktu 103697 INSTRUKCJA OBSŁUGI Watomierz Nr produktu 103697 Strona 1 z 11 Strona 2 z 11 Strona 3 z 11 Poniższe piktogramy stosowane są w niniejszej instrukcji urządzenia: Przeczytaj instrukcję! Przestrzegaj wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA Dolnoprzepustowe filtry zasilania zaprojektowane przez firmę MPE Limited w celu uzyskania największego możliwego tłumienia przy założonych niewielkich gabarytach. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Na urządzeniu umieszczone zostały międzynarodowe symbole o następującym znaczeniu:

Na urządzeniu umieszczone zostały międzynarodowe symbole o następującym znaczeniu: Art. Nr 13 21 52 Tester przewodów i przewodzenia DUTEST www.conrad.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Na urządzeniu umieszczone zostały międzynarodowe symbole o następującym znaczeniu: Uwaga! Przestrzegać dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY CĘGOWY MIERNIK PRĄDU AC I UPŁYWU KEW 2434 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY CĘGOWY MIERNIK PRĄDU AC I UPŁYWU KEW 2434 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY CĘGOWY MIERNIK PRĄDU AC I UPŁYWU KEW 2434 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., TOKYO, JAPAN 1. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI Miernik ten został zaprojektowany, wykonany i sprawdzony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi

ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi - 2 - 1. Wstęp W odróżnieniu od innych aparatów monterskich, mikrotelefon DR-700 wyposażony jest w omomierz wyskalowany w

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Ręczny multimetr cyfrowy U1241B i U1242B Nr produktu

Ręczny multimetr cyfrowy U1241B i U1242B Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ręczny multimetr cyfrowy U1241B i U1242B Nr produktu 000128001 Strona 1 z 8 Ręczny multimetr cyfrowy U1241B i U1242B firmy Agilent Do multimetru dołączono poniższe komponenty: Silikonowe

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiaru (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność pomiaru

Zakres pomiaru (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność pomiaru Miernik parametrów instalacji elektrycznych EUROTEST EASI MI 3100 Dane techniczne 1 Rezystancja izolacji Rezystancja izolacji (znamionowe napięcia stałe: 100 V i 250 V) Zakres pomiaru, zgodny z normą EN61557-2,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 Sterownik przepływomierza na szynę DIN zasilany 230VAC może pracować w jednym z 2 trybów : 0/ jako miernik przepływu cieczy (chwilowy, średni)

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

LEV 800 digital. Strona 1 z 6. A. Opis

LEV 800 digital. Strona 1 z 6. A. Opis LEV 800 digital A. Opis LEV 800 marki Festool w wersji cyfrowej (nr katalogowy 497848) łączy w sobie dwa wysokiej jakości urządzenia pomiarowe w jednym: nowoczesną, wyjątkowo stabilną poziomicę służącą

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI Ćwiczenie S 25 WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami wykrywania błędów w układach

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Wykrywacz drewna/metalu/napięcia AC 3 w 1 z poziomicą laserową AX-903

Wykrywacz drewna/metalu/napięcia AC 3 w 1 z poziomicą laserową AX-903 Wykrywacz drewna/metalu/napięcia AC 3 w 1 z poziomicą laserową AX-903 Instrukcja obsługi Funkcje i cechy Wykrywanie drewna, metalu i przewodów pod napięciem Możliwość wykrywania drewna, metalu i przewodów

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274

Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A Nr produktu 000101274 Strona 1 z 9 Bufory danych wilgotności i temperatury TR100-A/TR200-A 1. wejście USB 2. wskaźnik diodowy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I - zmodyfikowana

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I - zmodyfikowana Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I - zmodyfikowana 1. Oscyloskopy cyfrowe kompaktowe 2-kanałowe - 3 szt. - ilość kanałów : 2 - pasmo : 100MHz - prędkość próbkowania :

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1998 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

Wizjer elektroniczny Brinno, 1,3 MPx CMOS, 640 x 480 Pixel

Wizjer elektroniczny Brinno, 1,3 MPx CMOS, 640 x 480 Pixel INSTRUKCJA OBSŁUGI Wizjer elektroniczny Brinno, 1,3 MPx CMOS, 640 x 480 Pixel Produkt nr: 754139 Strona 1 z 13 Przeznaczenie Wizjer Brinno ma zapewnić lepsze rozpoznawanie gości przed drzwiami za pomocą

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa TFA

Stacja pogodowa, bezprzewodowa TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa TFA Nr produktu 672192 Strona 1 z 6 1. Funkcje - Temperatura wewnętrzna (O O C +50 O C/32.+122 O F) - Wilgotność wewnętrzna (20%...99%RH) - Wskaźnik poziomu

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland.

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: Sterownik nie wymaga uruchomienia, ani strojenia, jedyną czynnością jaką musimy przeprowadzić jest dobór prądu wyjściowego sterownika do silnika za pomocą potencjometru

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo