najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow"

Transkrypt

1 WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe na które zaproszenie przyj¹³ J.Em. Ksi¹dz Kardyna³ Józef Glemp. Spotkanie po³¹czone by³o z uroczystoœci¹ otwarcia i poœwiêcenia najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow w Warszawskim Domu Technika. Przeprowadzony remont modernizacyjny sali A przywróci³ jej dawny secesyjny wystrój przy jednoczesnym wyposa eniu sali w nowoczesny sprzêt audiowizualny. Przyby³ego Prymasa Polski J.Em. Ksiêdza Kardyna³a Józefa Glempa oraz zaproszonych goœci powita³ prezes FSNT-NOT W. Ratyñski, który wyg³osi³ przemówienie powitalne (tekst przemówienia drukujemy na str. 2). Prymas Polski Ksi¹dz Kardyna³ Józef Glemp przybywa na spotkanie Przemówienie powitalne prezesa FSNT-NOT dr. in. W. Ratyñskiego 1

2 Eminencjo Ksi¹ e Prymasie, Szanowni Goœcie, Drogie Kole anki, Drodzy Koledzy! Blisko 100 lat temu nasi poprzednicy polscy in ynierowie w³asnym sumptem, w³asn¹ prac¹ w czasach, gdy Polski nie by³o na mapie Europy, ale by³a w sercach Polaków, wznieœli ten wspania³y gmach, aby móc wspólnie dzia³aæ na rzecz tworzenia oraz rozwoju gospodarczych i naukowych podstaw przysz³ego pañstwa polskiego. Bo w to, e Polska wyzwoli siê z zaborów i bêdzie pañstwem niepodleg³ym wszyscy wierzyli. Polscy in ynierowie, choæ los i historia zmusza³y ich niejednokrotnie do pracy na obczyÿnie, i to nieraz na bardzo dalekiej, zawsze myœleli o kraju. A gdy w 1918 r. Polska odzyska³a niepodleg³oœæ wielu z nich wróci³o do ojczyzny, pozostawiaj¹c czêsto dobre stanowiska i apana e, aby tu swoj¹ myœl¹ twórcz¹ i prac¹ s³u- yæ odrodzonej po 123 latach niewoli ojczyÿnie. Bóg rzek³ ludziom: Czyñcie sobie ziemiê poddan¹. Ludzie techniki od zarania dziejów realizowali to has³o w praktyce, staraj¹c siê, aby ich dzie³a s³u y³y duchowemu i materialnemu rozwojowi cz³owieka. Polscy in ynierowie byli i s¹ g³osicielami i realizatorami idei pozytywizmu: pracy u podstaw, pracy organicznej. Œwiadcz¹ o tym najlepiej ich dzie³a i dokonania. W œwiadomoœci psychologicznej, spo³ecznej i zawodowej in ynierów jest bowiem zapisane dzia³anie na rzecz przekszta³cania i ulepszania œwiata. To mali i wielcy twórcy cywilizacji projektowali i wznosili piêkne budowle, œwi¹tynie, budowali drogi i mosty. To oni konstruowali urz¹dzenia, zmieniaj¹ce metody pracy ycia codziennego i œwiêtowania. Nie wszystko byæ mo e obraca³o siê na dobro cz³owieka. Ale wynika³o to i nadal wynika nie tyle z dzia³añ in ynierskich, lecz ze sposobów (nie zawsze najlepszych) wykorzystywania dorobku nauki i techniki. W cz³owieku od zarania dobro walczy ze z³em. Technika wspomaga tê walkê, ale te j¹ czasem przegrywa. Polskim in ynierom zawsze obok tworzenia dzie³ kultury materialnej w jednoœci z kultur¹ duchow¹ cz³owieka przyœwieca³a chêæ s³u enia Polsce, krajowi, który swe korzenie duchowe wywodzi z kultury chrzeœcijañskiej. Warszawski Dom Technika to symbol wspólnych dzia³añ œrodowisk in ynierskich reprezentuj¹cych ró ne specjalnoœci i te tradycyjne, jak budownictwo czy mechanika i te nowoczesne, jak telekomunikacja, ekologia, biotechnika i inne. Nierzadko s¹ to ludzie o ró nych pogl¹dach, ale maj¹cych zawsze na celu wspólne dobro Polski i jej obywateli. Tegoroczne spotkanie op³atkowo-noworoczne naszej Federacji ma szczególnie uroczyst¹ oprawê. Uda³o siê nam bowiem w roku ubieg³ym odrestaurowaæ i przywróciæ, prawie do pierwotnej œwietnoœci, salê, w której siê w³aœnie znajdujemy. Z³o y³a siê na to wielka praca i wysi³ek ca³ej naszej spo³ecznoœci, ale szczególnie Zarz¹du i pracowników Warszawskiego Domu Technika oraz pracowników firm, które tê pracê wykona³y. Chcia³bym dziœ w imieniu w³asnym, Zarz¹du NOT-u, a myœlê, e te w imieniu nas wszystkich, serdecznie podziêkowaæ tym, dziêki którym Dom Technika i ta sala s¹ dobr¹ wizytówk¹ naszych umiejêtnoœci i mo liwoœci. Dziêkujê Kole ankom i Kolegom. Up³ywaj¹cy szybko czas spowodowa³, i jesteœmy ju w drugiej po³owie stycznia, ale ci¹gle jeszcze na pocz¹tku roku Chcia³bym z tej okazji wszystkim tu zgromadzonym yczyæ by spe³ni³y siê w nim wasze marzenia i plany zarówno te osobiste, rodzinne, jak i zawodowe oraz nasze wspólne zamierzenia Federacji i Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych. Jego Eminencji Ksiêdzu Prymasowi chcia³bym, dziêkuj¹c za przyjêcie zaproszenia i uœwietnienie naszego spotkania, yczyæ tradycyjnie zdrowia i spokoju, a tak e zrealizowania planu budowy Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo ej oraz takiego wprowadzenia spo³ecznoœci Polski do Unii Europejskiej, by zachowa³y siê wszystkie nasze najlepsze tradycje wiary i patriotyzmu. Proszê teraz Jego Eminencjê o zabranie g³osu i poœwiêcenie tej sali, aby s³u y³a ona dobrze Polsce i polskiemu œrodowisku technicznemu. By zrodzone tu myœli, projekty i plany przyczyni³y siê do szerzenia dobra i pokoju w Polsce, w Europie i œwiecie. Prymas Polski J. Glemp w otoczeniu cz³onków w³adz FSNT-NOT Jego Eminencjo Ksiê e Prymasie, Szanowni Goœcie, Drogie Kole anki, Drodzy Koledzy! Obecnie Polscy in ynierowi zrzeszeni w 37 stowarzyszeniach naukowo-technicznych w³¹czyli siê czynnie w przekszta³canie naszej gospodarki i dostosowywanie jej do tego, by mog³a dorównaæ kroku i konkurencji naszym europejskim partnerem w Unii. Jest to trudne zadanie, przy realizacji, którego potrzebna jest nam nie tylko nasza in ynierska wiedza i umiejêtnoœci, ale te wsparcie duchowe. Potrzeba nam dzia³añ wspólnych, w zgodzie i spokoju, co nie oznacza wyeliminowania twórczej dyskusji i sporów. Wystapienie Prymasa Polski Józefa Glempa Aktu poœwiêcenia i otwarcia sali po modernizacji dokona³ Prymas Polski, kardyna³ Józef Glemp. Jego Eminencja w swoim wyst¹pieniu podkreœli³ rolê nauki i techniki oraz zadania in ynierów we wspó³czesnym œwiecie. Wskaza³ na wartoœci chrzeœcijañskie w yciu ka dego Polaka. Z³o y³ na rêce cz³onków Rady Krajowej yczenia noworoczne dla ca³ego œrodowiska skupionego w Federacji i podzieli³ siê op³atkiem z wszystkimi uczestnikami spotkania. Uroczystoœæ przebiega³a w podnios³ej i niezwykle ciep³ej atmosferze. 2

3 Wicepremier profesor Jerzy Hausner na spotkaniu w FSNT-NOT l 2 stycznia 2004 r. z inicjatywy w³adz Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawskim Domu Technika wicepremier, minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej prof. Jerzy Hausner spotka³ siê z przedstawicielami Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych i Komitetów Naukowo-Technicznych Federacji. Prezes dr in. Wojciech Ratyñski otwiera spotkanie Spotkanie otworzy³ i prowadzi³ prezes FSNT-NOT dr in. Wojciech Ratyñski, który w swoim zagajeniu zaprezentowa³ krótk¹ prezentacjê FSNT-NOT oraz g³ówne kierunki naszego dzia³ania na rzecz rozwoju gospodarki. Podkreœli³, e obszarem szczególnie efektywnej dzia³alnoœci jest program projektów celowych dla ma- ³ych i œrednich przedsiêbiorstw, dziêki którym uruchamiane s¹ nowe wyroby i wdra ane nowoczesne technologie. Podkreœli³ tak e dorobek Federacji w dziedzinie edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej. Nastêpnie g³os zabrali wicepremier Jerzy Hausner, który mówi³ o koniecznoœci racjonalizacji wydatków publicznych zmniejszenia deficytu bud etowego oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Wiele uwagi poœwiêci³ pobudzeniu polskiej gospodarki. Powiedzia³ m.in. Odczuwalnie poprawi³a siê sytuacja gospodarcza; tempo wzrostu gospodarczego w IV kwartale 2003 r. osi¹gnê³o ok. 4,5 proc. wobec 0,2 proc. pod koniec 2001 roku. Zdaniem wicepremiera, aby utrzymaæ wysokie tempo wzrostu nale y zrównowa yæ finanse publiczne oraz poprawiæ sytuacjê na rynku pracy. Program racjonalizacji wydatków publicznych ma pomóc osi¹gn¹æ te dwa cele. Sprzyjaæ temu bêd¹: trwa³y wzrost gospodarczy, inwestycje oraz tworzone dziêki tym inwestycjom miejsca pracy. Jesteœmy w przededniu boomu inwestycyjnego. Œwiadcz¹ o tym zwiêkszone zakupy maszyn i urz¹dzeñ oraz prace przygotowawcze pod inwestycje doda³ wicepremier Hausner. Mówi³ równie o przyczynach wysokich kosztów pracy: W Polsce mamy 14 mln osób pracuj¹cych, natomiast a 13 mln na ró nego rodzaju œwiadczeniach spo³ecznych. Powodem tak du- ej liczby osób przebywaj¹cych na œwiadczeniach spo³ecznych by³a prowadzona w latach dziewiêædziesi¹tych dezaktywuj¹ca polityka na rynku pracy: wprowadzono rozbudowany system przyznawania wczeœniejszych emerytur, z³agodzono kryteria orzecznictwa o niepe³nosprawnoœci, w efekcie czego ludzie przechodzili na renty oraz wprowadzono system zasi³ków i œwiadczeñ przedemerytalnych, który czêsto powodowa³ dezaktywizacjê ludzi ju po 40 roku ycia. Propozycje zwarte w Programie uporz¹dkowania i ograniczenia wydatków publicznych zmieniaj¹ radykalnie taki sposób myœlenia, w efekcie czego pieni¹dze publiczne maj¹ byæ wydawane nie na dezaktywacjê, a na dzia³ania aktywizuj¹ce i wyprowadzaj¹ce ludzi ze sfery zasi³ków socjalnych. W drugiej czêœci spotkania przedstawiciele œrodowisk in ynierskich przedstawili wicepremierowi m.in. program wspierania programów innowacyjnych w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach, który realizuje Naczelna Organizacja Techniczna, a tak e byli zgodni co do kierunków reform zaproponowanych w planie Hausnera. Wskazywali tak e na istotne zagro enia wynikaj¹ce z opóÿnieñ w przygotowaniu polskiej gospodarki do wymogów unijnych. W dyskusji g³os zabrali m.in.: prof. Józef S. Suchy przewodnicz¹cy Zespo³u FSNT-NOT ds. projektów celowych; mgr in. Ewa S³owiñska przewodnicz¹ca Komitetu N-T FSNT-NOT ds. Jakoœci i Certyfikacji; dr in. Jan Ma³yska przewodnicz¹cy Komitetu N-T FSNT- NOT ds. Polityki Techniczno-Gospodarczej; dr in. Henryk G³adyœ przewodnicz¹cy Polskiego Komitetu N-T FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej; dr in. Janusz Bardowski ze Stowarzyszenia In ynierów i Techników Przemys³u Spo ywczego; prof. dr in. Roman W. Pawlak z Komitetu N-T NOT ds. Integracji Europejskiej. Podsumowuj¹c spotkanie prezes FSNT-NOT przedstawi³ wicepremierowi propozycje wspó³dzia³ania MGPiPS w dziedzinie innowacyjnoœci przedsiêbiorstw. Wicepremier Jerzy Hausner wyg³asza przemówienie Uczestnicy spotkania Posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT l 18 i 19 stycznia 2004 r. w Warszawskim Domu Technika odby³o siê dwudniowe posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. W pierwszym dniu obrad (18.01) po spotkaniu op³atkowym z Prymasem Polski ks. Kardyna³em Józefem Glempem Rada Krajowa zosta³a zapoznana przez cz³onków Zarz¹du Federacji z za³o eniami merytorycznymi i organizacyjnymi tematyki bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Krajowej w dniu nastêpnym. 3

4 Prezydium obrad Rady Krajowej FSNT-NOT. Od lewej: K. Rudzki, prezes FSNT-NOT W. Ratyñski i Jan Lemañski Dzieñ zakoñczono uroczystym spotkaniem kole eñskim po- ³¹czonym z czêœci¹ artystyczn¹. Podczas tej czêœci uroczystoœci uhonorowano dyplomami uznania projektantów i wykonawców modernizacji sali A Warszawskiego Domu Technika. W dniu 19 stycznia 2004 r. goœciem Rady Krajowej by³ Krzysztof Czerkas Dyrektor Departamentu Kredytów Komercyjnych w banku RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A., który przedstawi³ mo liwoœci finansowania projektu na zasadach Projekt finance. Omówi³ organizacyjne i ekonomiczne rozwi¹zania finansowania inwestycji w oparciu o zwrotnoœæ nak³adów poprzez spó³ki celowe. Nastêpnie dr in. Czes³aw Podkowicz, prezes Rady FSNT-NOT w Bia- ³ymstoku, zapozna³ cz³onków Rady Krajowej z efektami modernizacji Domu Technika w Bia³ymstoku. Przedstawi³ za³o enia zrealizowanego przedsiêwziêcia, które umo liwi³o przeprowadzenie modernizacji, w efekcie której Dom Technika w Bia³ymstoku sta³ siê nowoczesnym, przestronnym, dobrze wyposa onym obiektem. Kazimierz Wawrzyniak sekretarz generalny FSNT-NOT referuje projekt bud etu na rok 2004 Ponadto cz³onkowie Rady Krajowej zapoznali siê i przedyskutowali nastêpuj¹ce sprawy: stan realizacji przyjêtego na bie ¹c¹ kadencjê programu dzia- ³alnoœci Federacji, informacja o obiektach stanowi¹cych w³asnoœæ lub wspó³w³asnoœæ Federacji, których byt jest zagro ony, za³o enia Forum In ynierskiego, przyjêcie Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów w poczet cz³onków nadzwyczajnych Federacji SNT. Podczas obrad cz³onkowie Rady Krajowej podjêli trzy uchwa- ³y: nr 49 w sprawie wysokoœci op³at od terenowych jednostek organizacyjnych w 2004 roku, nr 50 w sprawie bud etu Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT na 2004 r. oraz nr 51 w sprawie przyjêcia nowego stowarzyszenia w poczet cz³onków nadzwyczajnych FSNT- NOT. Dr in. Czes³aw Podkowicz prezes Rady FSNT-NOT w Bia³ymstoku W drugiej czêœci po wy³onieniu prezydium obrad i powo³aniu komisji mandatowej i skrutacyjnej rozpoczê³y siê obrady Rady Krajowej. G³ównymi tematami posiedzenia by³o: omówienie wyników konsultacji warunków wdro enia uchwa- ³y nr 47 z przedstawicielami TJO oraz korekta obowi¹zuj¹cych na rok 2004 wskaÿników zawartych w uchwale, projekt bud etu Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT na 2004 rok, w tym przewidywane wykonanie bud etu za rok Sala obrad 4

5 Z DZIA ALNOŒCI W ADZ FSNT-NOT l 2 stycznia br. odby³o siê posiedzenie Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT, podczas którego przedyskutowano za³o enia bud etowe na rok 2004, omówiono materia³y przes³ane przez TJO w ramach przygotowania stanowiska dotycz¹cego realnoœci realizacji uchwa³y nr 47 Rady Krajowej, rozpatrzono wnioski jednostek terenowych w sprawach dotacji oraz umorzenia i nie naliczania odsetek. Konkurs DŸwignia 2004 rozstrzygniêty Rozstrzygniêta zosta³a kolejna edycja konkursu DŸwignia organizowanego wspólnie przez Zarz¹d G³ówny FSNT-NOT, Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹, Akademiê In yniersk¹ w Polsce i kolegium redakcyjne Przegl¹du Technicznego. Laureatami Konkursu DŸwignia 2004 zostali: Arkadiusz Krê el prezes Agencji Rozwoju Przemys³u za dzia³ania na rzecz restrukturyzacji przemys³u, przyczyniaj¹ce siê do zwiêkszenia konkurencyjnoœci polskich firm na rynku krajowym i zagranicznym; Marian Duda wspó³w³aœciciel spó³ki DUDA Bis z Sosnowca, najwiêkszej firmy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekologicznej. Firma dzia³a w obszarze przemys³u miêsnego i jest znana w ca³ej Polsce. W ci¹gu ostatnich piêciu lat, firma zosta³a rozbudowana i ci¹gle zwiêksza³a zatrudnienie. Ma certyfikat HACCP, Marian Duda jest laureatem Agrobiznesmena 2002 r. Janusz Borkowski twórca i w³aœciciel Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Krukowiak w Brzeœciu Kujawskim. Producent maszyn rolniczych i ogrodniczych z zastosowaniem najnowszych rozwi¹zañ technicznych, w tym z elektroniki. W firmie k³adzie siê du y nacisk na wspó³pracê z nauk¹. Zatrudnia 30 konstruktorów, wspó³pracuje ponadto z kilkoma jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami, w tym z: IBMER, PIMR, Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Instytutem Warzywnictwa, Pañstwowym Instytutem Ochrony Roœlin oraz SGGW. Tradycyjnie ju wrêczenie nagród odbêdzie siê 14 lutego 2004 r. podczas Balu Charytatywnego na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii kierowanej przez prof. Zbigniewa Religê. * * * l Z inicjatywy Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT w dniu 8 stycznia 2004 r. zosta³o zorganizowane spotkanie z prof. Jerzym Hausnerem, wicepremierem, ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- ³ecznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych FSNT-NOT i cz³onkowie Komitetów Naukowo-Technicznych Federacji. Tematyka spotkania zwi¹zana z programem Rz¹du w sprawach gospodarczych, zw³aszcza finansów publicznych, cieszy³a siê du ym zainteresowaniem wœród notowskiej spo³ecznoœci. W spotkaniu uczestniczy³o ok. 150 osób. * * * l 30 stycznia 2004 r. prezes FSNT-NOT W. Ratyñski podpisa³ umowê konsorcjum o utworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii Nowe materia³y i urz¹dzenia w in ynierii powierzchni. W sk³ad konsorcjum wchodz¹: Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu jako jednostka koordynuj¹ca, Naczelna Organizacja Techniczna, Wydzia³ Mechaniczny Politechniki ódzkiej, oraz dwa przedsiêbiorstwa produkcyjne: MIKROMETR Sp. z o.o. w D¹browie Górniczej znany producent implantów medycznych, Fabryka Pierœcieni T³okowych PRIMA S.A. w odzi. Celem strategicznym Centrum jest prowadzenie badañ, tworzenie rozwi¹zañ innowacyjnych i wdra anie nowych technologii kszta³towania warstw wierzchnich materia³ów o strukturze i w³aœciwoœciach programowanych na poziomie nano i mikro. Zadaniem NOT w Konsorcjum jest w szczególnoœci propagowanie rozwoju oraz wdra anie innowacji w obszarze in ynierii powierzchni w skali kraju poprzez sieciow¹ strukturê Federacji. Narady i spotkania z udzia³em cz³onków Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT l 4 stycznia 2004 prezes FSNT-NOT Wojciech Ratyñski uczestniczy³ w corocznym spotkaniu op³atkowym z udzia³em J.Em. Ksiêdza Kardyna³a Józefa Glempa, Prymasa Polski, zorganizowanym przez Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II oraz Katolickie Stowarzyszenie Niepe³nosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Spektakl Polskie Betlejem 2003 zaprezentowa³y osoby niepe³nosprawne. l 8 stycznia 2004 r. na spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie In ynierów i Techników Przemys³u Spo- ywczego Zarz¹d G³ówny FSNT-NOT reprezentowali prezes W. Ratyñski, wiceprezes E. Mañkiewicz-Cudny i sekretarz generalny K. Wawrzyniak. l 8 stycznia br. prezes W. Ratyñski, sekretarz generalny K. Wawrzyniak oraz z-ca sekretarza generalnego W. Hausner uczestniczyli w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez prof. E. Budnego dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. l 9 stycznia br. wiceprezes E. Mañkiewicz-Cudny uczestniczy³a w posiedzeniu Polskiego Komitetu Konkursu Prac M³odych Naukowców Unii Europejskiej. Celem posiedzenia by³o podsumowanie Polskich Eliminacji Konkursu. l 12 stycznia 2004 r. wiceprezes T. Romanowicz uczestniczy³ w posiedzeniu Œrodowiskowej Rady Konsultacyjnej ds. Œrodowisk Gospodarczych zorganizowanym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej. Przedmiotem spotkania by³y kierunki rozwoju regulacji prawnych w sektorze farmaceutycznym w Unii Europejskiej. l 13 stycznia 2004 r. wiceprezes FSNT-NOT T. Romanowicz wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu Warszawskiej Korporacji Targowej. l 16 stycznia br. na posiedzeniu Rady Programowej VII Miêdzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych Federacjê NOT reprezentowa³ wiceprezes T. Romanowicz. Naczelna Organizacja Techniczna jest patronem honorowym Targów. l 20 stycznia 2004 r. prezes NOT Wojciech Ratyñski wzi¹³ udzia³ w uroczystoœci og³oszenia wyników i wrêczenia nagród laureatom IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polski Mistrz Techniki Alarmowej 2004, która odby³a siê podczas Miêdzynarodowej Wystawy Zabezpieczeñ SECUREX 2004 na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Organizatorem Konkursu by³o Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych POLALARM. l 22 stycznia br. w seminarium zorganizowanym przez Radê G³ówn¹ Jednostek Badawczo-Rozwojowych uczestniczyli prezes Federacji Wojciech Ratyñski, wiceprezes Ewa Mañkiewicz-Cudny oraz doradca prezesa M. P³aczkiewicz. Has³em seminarium by³y Polskie innowacje w Unii Europejskiej s³aboœæ czy si³a. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytutów badawczo-rozwojowych administracji pañstwowej, organizacji pozarz¹dowych oraz publicyœci. Prezes W. Ratyñski w swojej prezentacji przedstawi³ udzia³ NOT we wspomaganiu dzia³alnoœci innowacyjnej. l 22 stycznia 2004 r. przedstawiciele Zarz¹du G³ównego prezes W. Ratyñski, wiceprezes E. Mañkiewicz-Cudny, sekretarz generalny K. Wawrzyniak oraz z-ca sekretarza generalnego W. Hausner uczestniczyli w uroczystym noworocznym spotkaniu zorganizowanym przez firmê Naftobazy spó³kê logistyczn¹ sektora naftowego. l 22 stycznia br. wiceprezes FSNT-NOT T. Romanowicz wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Te- 5

6 matem spotkania by³y bie ¹ce sprawy statutowe i organizacyjne KIG. W ramach spotkañ z goœæmi KIG zapoznano siê z dzia³alnoœci¹ Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. l 24 stycznia 2004 r. Rada G³ówna Towarzystwa Kultury Technicznej w ramach cyklu zachowaæ w pamiêci zorganizowa³a spotkanie z prof. Leonem ukaszewiczem, czo³owym twórc¹ pocz¹tków elektronicznej techniki obliczeniowej w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT. l 26 stycznia 2004 r. wiceprezes T. Romanowicz reprezentowa³ Zarz¹d Federacji w posiedzeniu Œrodowiskowych Rad Konsultacyjnych ds. Œrodowisk Gospodarczych, Œrodowisk Wiejskich, Samorz¹du Terytorialnego i Organizacji Pozarz¹dowych. Przedmiotem spotkania zorganizowanego przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej by³y fundusze strukturalne oraz ocena stanu przygotowania do ich wykorzystania. l 28 stycznia br. w uroczystoœci jubileuszowej polskiego biura Institute for International Research uczestniczy³ wiceprezes Federacji T. Romanowicz. Podczas spotkania uhonorowano najlepszych prelegentów konferencji i seminariów organizowanych przez biuro. l 30 stycznia br. wiceprezes T. Romanowicz wzi¹³ udzia³ w uroczystoœci wrêczenia nagród V edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców. Organizatorami konkursu by³a Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Polsko-Amerykañsk¹ Fundacj¹ Doradztwa dla Ma³ych Przedsiêbiorstw i Warszawskim Instytutem Bankowoœci. l 30 stycznia 2004 r. Stowarzyszenie In ynierów i Techników Przemys³u Spo ywczego w salach Warszawskiego Domu Technika zorganizowa³o XII wystawê produktów spo ywczych Krajowy Produkt Przysz³oœci¹ Polski. W otwarciu wystawy uczestniczy³ prezes NOT Wojciech Ratyñski. W BIURZE ZARZ DU G ÓWNEGO FSNT-NOT Komitety Naukowo-Techniczne i G³ówne Komisje FSNT-NOT Polski Komitet N-T FSNT-NOT ds. Ergonomii i Ochrony Pracy l 16 stycznia 2004 r. odby³o siê posiedzenie Plenarne Polskiego Komitetu N-T FSNT-NOT ds. Ergonomii i Ochrony Pracy, na którym prof. Konrad Tott przewodnicz¹cy Komitetu przedstawi³ szczegó³ow¹ informacjê o prowadzonych pracach dotycz¹cych Centrum Ergonomii i Ochrony Pracy Niepe³nosprawnych. Nastêpnie zaproszeni goœcie Piotr Gondek i Barbara Miareczko przedstawili stan przygotowañ do oceniania zgodnoœci polskich wyrobów wed³ug dyrektyw Unii Europejskiej (znak CE). W drugiej czêœci spotkania cz³onkowie Komitetu opracowali plan pracy na 2004 r. uwzglêdniaj¹c: przedsiêwziêcie jakim jest Centrum Ergonomii i Ochrony Pracy Niepe³nosprawnych oraz konferencjê naukowo-techniczn¹ nt. Technika dla osób niepe³nosprawnych, która zorganizowana zostanie w I pó³roczu 2004 roku. Polski Komitet N-T FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej l W dniu 15 stycznia 2004 r. odby³o siê posiedzenie plenarne Polskiego Komitetu N-T FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej, na którym: przyjêto sprawozdanie z dzia³alnoœci Komitetu za 2003 r., omówiono sprawy organizacyjne zaplanowanych na 2004 r. dwóch konferencji naukowo-technicznych. Pierwsza organizowana 6. maja 2004 r. w Warszawie nt. Skojarzone wytwarzanie ciep³a i elektrycznoœci, druga dwudniowa, organizowana w II po³owie 2004 r. nt. Bezpieczeñstwo systemów energetycznych, omówiono propozycje tematów wyg³aszanych w czasie kolejnych spotkañ Komitetu na 2004 r. Obradom przewodniczy³ dr in. Henryk G³adyœ przewodnicz¹cy Komitetu. l Zespó³ FSNT-NOT ds. projektów celowych dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw pod przewodnictwem prof. Józefa Suchego w ramach umowy z Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci zatwierdzi³ recenzje sporz¹dzone przez ekspertów NOT do wniosków o po yczkê na innowacje. Zespó³ zatwierdzi³ tez listê rankingow¹ 18 opiniowanych wniosków i przekaza³ je do PARP. Wspó³praca z zagranic¹ l Stowarzyszenie Techników i In ynierów Polskich na Litwie, Zrzeszenie In ynierów Budowlanych i Sanitarnych, Dom Kultury Polskiej w Wilnie we wspó³udziale Federacji NOT w Warszawie zorganizuj¹ w dniach paÿdziernika 2004 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie IV sympozjum Polacy Razem pt. Polska myœl techniczna w Unii Europejskiej. W sk³ad powo³anej w tym celu Wileñskiej Rady Koordynacyjnej wchodz¹: Jan Andrzejewski przewodnicz¹cy Rady, prezes ZITBS, wiceprezes STIP; 2. Micha³ Mackiewicz prezes ZPL, radny samorz¹du m. Wilno; Artur Ludkowski dyrektor Domu Kultury Polskiej, radny samorz¹du m. Wilno; Józef Kwiatkowski prezes Polska Macierz Szkolna, radny samorz¹du m. Wilno; Zenon Bogdanowicz sekretarz odpowiedzialny STIP; Romuald Zajkowski cz³onek Zarz¹du STIP, dyrektor Rovita. Patronat nad sympozjum obj¹³ prof. Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Patronat medialny przejê³y redakcje wydawanych w Wilnie czasopism Kurier Wileñski, Magazyn Wileñski. W czasie sympozjum przewidziano bogaty program towarzysz¹cy, m.in. zwiedzanie zabytków Wilna i Wileñszczyzny, wystawy tematyczne, wystêpy artystyczne zespo³ów polskich, spotkanie z inteligencj¹ techniczn¹ Wilna. l W dniach 3 5 listopada 2004 r. w Szanghaju (Chiny) odbêdzie siê kolejny II Œwiatowy Zjazd In ynierów (WEC 2004), sponsorowany jest przez WFEO oraz UNESCO i organizowany wspólnie przez Chiñskie Stowarzyszenie Nauki i Techniki (CAST), Chiñsk¹ Akademiê In yniersk¹ (CAE) oraz w³adze miejskie Szanghaju. II Œwiatowy Zjazd In ynierów jest pomyœlany jako odpowiedÿ na globalne wyzwania pod has³em In ynierowie kszta³tuj¹ zrównowa- on¹ przysz³oœæ. Zamiarem Zjazdu jest zapewnienie in ynierom i studentom uczelni technicznych platformy dla wspó³dzia³ania i dyskusji w zakresie interesuj¹cych rozwi¹zañ i problemów. Program WEC 2004 zawiera siedem równoleg³ych sesji poœwiêconych ró nej tematyce pokaz projektów dla in ynierów przysz³oœci, pokaz wideo wielkich projektów in ynierskich wszystkich narodów, forum internetowe na piêæ tematów, wizyty techniczne w szeœciu ró nych obiektach oraz wystawê towarzysz¹c¹ zorganizowan¹ we wspó³pracy z Miêdzynarodowymi Targami w Szanghaju (SIF). Przewidziany jest równie bogaty program kulturalny, m.in. wystêpy artystyczne i pokazy akrobatyczne, zwiedzanie Szanghaju oraz wycieczki do miejscowoœci turystycznych i zabytkowych w okolicach Szanghaju. 6

7 Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej l W styczniu rozes³ano do 300 cz³onków Sekcji informacjê o Seminarium nt. wspó³pracy gospodarczej z Ukrain¹, które odbêdzie siê w Pu³awach w dniach maja br. TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FSNT-NOT Laureaci Konkursu Wroc³awskiej Rady FSNT NOT Na najlepsze rozwi¹zania w dziedzinie techniki zrealizowane w 2002 r. Rejestr T³umaczy l 20 stycznia odby³ siê egzamin z jêzyka angielskiego, który zda³a jedna osoba z dwóch ró nych specjalnoœci. W tym miesi¹cu zosta³o przed³u onych 7 legitymacji t³umaczom technicznym. Do Rejestru T³umaczy zosta³y wpisane 3 nowe osoby na podstawie egzaminu lub przed³o onych dokumentów oraz wystawione dwa duplikaty dzia³aj¹cym t³umaczom. Zg³aszaj¹cy: Akademia Rolnicza we Wroc³awiu, Katedra Higieny ywnoœci i Ochrony Zdrowia Konsumenta Autorzy: Jacek Bania, Maciej Ugorski, Antoni Polanowski, Eryk Adamczyk. Na zakoñczenie XXIX Wroc³awskich Dni Nauki i Techniki, w dniu r., na uroczystym zebraniu Wroc³awskiej Rady FSNT NOT laureatom zosta³y wrêczone nagrody za najlepsze rozwi¹zania w dziedzinie techniki zrealizowane w 2002 roku. Nagrody wrêczali: prezes Zarz¹du Wroc³awskiej Rady FSNT NOT Witold Koprowicz, wicewojewoda dolnoœl¹ski Stanis³aw Janik i przewodnicz¹cy Komisji Konkursów i Nagród WR FSNT NOT prof. Kazimierz Banyœ. Nagrodzone prace s¹ wybitnymi osi¹gniêciami technicznymi. Wszystkie zosta³y wdro one i niew¹tpliwie przynios¹ wiele korzyœci przedsiêbiorstwom stosuj¹cym je w ca³ej gospodarce narodowej. Nagroda I stopnia Praca pt. Opracowanie i wdro enie metody wykorzystania kwasu siarkowego z rafinacji benzo³u w produkcji nawozów fosforowych. Zg³aszaj¹cy: Politechnika Wroc³awska, Wydzia³ Chemiczny Autorzy: Henryk Górecki, Józef Hoffmann, Józef Tworek, Andrzej Chojnacki. Nagrody II stopnia Praca pt. Zmiana sposobu wykonania korpusów narzêdzi pneumatycznych przez zastosowanie technologii wyciskania na zimno. Zg³aszaj¹cy: ARCHIMEDES S.A. we Wroc³awiu Autorzy: Emilian Kondro, Jan Nowicki, Ryszard Szewczyk. Praca pt. Penetrometr glebowy Zg³aszaj¹cy: Akademia Rolnicza we Wroc³awiu, Dzia³ Innowacji, Wdro eñ i Promocji Absolwentów Autorzy: Leszek Kordas, W³odzimierz Bia³czyk, Pawe³ Paw³owicz, Piotr Kopystiañski, Jacek Lesiak. Praca pt. System monitorowania i sterowania oraz zdalnego rozliczania u ytkowników energii elektrycznej z zastosowaniem transmisji po sieci energetycznej niskiego napiêcia-system NETPAF. Zg³aszaj¹cy: Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wroc³awiu Autorzy: Andrzej Tomczyk, Józef Niepokój, Remigiusz Lenik, Stanis³aw Olejnik, Grzegorz Ba³uka, Krzysztof Billewicz, Micha³ B³asiak, Krzysztof Sroka, Andrzej Duœ, Krystyna Drobiñska. Wyró nienie Praca pt. Sposób identyfikacji gatunkowej mleka oraz produktów mlecznego pochodzenia Od lewej: przewodnicz¹cy Komisji Konkursów i Nagród prof. Kazimierz Banyœ, prezes Zarz¹du WR FSNT-NOT Witold Koprowicz, wicewojewoda dolnoœl¹ski Stanis³aw Janik, wiceprezes Zarz¹du WR FSNT-NOT Mieczys³aw Lewandowski Wrêczaj¹c nagrody przewodnicz¹cy Komisji Konkursów i Nagród WT FSNT NOT prof. dr in. Kazimierz Banyœ z³o y³ gratulacje wszystkim laureatom i zachêca³ do podejmowania nowych tematów i zg³aszania swoich osi¹gniêæ za rok 2003 (do r.) i w nastêpnych latach. Podkreœli³ równie jak wa ny jest rozwój myœli technicznej, aby polskie uczelnie techniczne, instytuty badawcze i fabryki sta³y siê równorzêdnymi w porównaniu z europejskimi i œwiatowymi zak³adami. Aby sprostaæ wymogom konkurencyjnoœci trzeba produkowaæ najlepsze wyroby tylko nowe rozwi¹zania naukowo-techniczne umo liwi¹ istnienie po lskich fabryk i przedsiêbiorstw. Nasze wejœcie do Unii Europejskiej powinno zachêciæ wszystkich innowatorów do aktywnej dzia³alnoœci na rzecz polskiej gospodarki narodowej. Coroczne konkursy NOT zachêcaj¹ do aktywnej dzia³alnoœci wszystkich in ynierów i pracowników naukowych polskich uczelni technicznych. W wyst¹pieniach na uroczystoœci wicewojewoda dolnoœl¹ski Stanis³aw Janik i prezes Zarz¹du Wroc³awskiej Rady FSNT NOT Witold Koprowicz podkreœlali koniecznoœæ wdra ania nowych rozwi¹zañ technicznych i patentowanie ich w celu zabezpieczenia prawa pierwszeñstwa. Unia Europejska stawia bowiem bardzo wysokie wymagania. St¹d apel do polskich in ynierów o aktywne dzia- ³ania. AGENDY I SPÓ KI FSNT-NOT Muzeum Techniki 24 stycznia br. odby³o siê w Muzeum Techniki spotkanie z prof. dr. hab. Leonem ukaszewiczem, jednym z czo³owych twórców pocz¹tków elektronicznej techniki obliczeniowej w Polsce. Spotkanie to zosta³o zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Technicznej przy udziale Muzeum pod has³em Ocaliæ dla pamiêci i mia³o na celu przypomnienie polskiego dorobku w dziedzinie myœli komputerowej, a w szczególnoœci jej intensywnego rozwoju wkrótce po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. W czasie spotkania prof. ukaszewicz wyg³osi³ odczyt pt. Zaczê³o siê od xyz historia pierwszych w Polsce elektronicznych maszyn cyfrowych, w którym scharakteryzowa³ okolicznoœci i warunki 7

8 rozpoczêcia prac nad budow¹ pierwszych elektronicznych maszyn cyfrowych i analogowych w naszym kraju. Po odczycie wywi¹za³a siê dyskusja, m.in. na temat mo liwoœci wspó³czesnej specjalizacji polskiej w zakresie techniki komputerowej. Tradycj¹ w dzia³alnoœci Muzeum Techniki jest utrzymywanie œcis³ych kontaktów i wspó³pracy ze œrodowiskiem indywidualnych kolekcjonerów gromadz¹cych przedmioty z dziedziny techniki i kultury materialnej. Jedn¹ z form tej wspó³pracy s¹ prezentacje prywatnych zbiorów w salach Muzeum na pokazach zbiorowych lub indywidualnych. By³o tego rodzaju pokazów wiele. Obecnie zorganizowany zosta³ pokaz fragmentu zbioru wag i odwa ników pañstwa Marii i Marka Sandeckich. Ta bogata kolekcja obejmuje blisko 500 okazów. W Muzeum Techniki kolekcjonerzy zaprezentowali interesuj¹c¹ czêœæ swoich zbiorów, a mianowicie wagi warszawskich producentów m.in. znanej firmy J.Sperling. W czasie inauguracji pokazu kolekcjoner Marek Sandecki wyg³osi³ odczyt pt. Historia wag sto³owych. Po egnania W dniu r. œrodowisko in ynierskie naszego regionu po egna³o na zawsze niezwyk³ego cz³owieka, dyrektora Biura Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa kol. mgr in. Jerzego Falkowskiego. Bêd¹c absolwentem Gimnazjum im. J. Kasprowicza w Inowroc³awiu (1949), nastêpnie Wydzia³ Budownictwa L¹dowego Politechniki Gdañskiej (1954), bardzo szybko przeszed³ podstawowe szczeble hierarchii zawodowej, awansuj¹c do najwy szych stanowisk. Nigdy nie zerwa³ ze swoim œrodowiskiem gimnazjalnym i akademickim, aktywnie uczestnicz¹c w yciu Stowarzyszenia Absolwentów. W latach , kieruj¹c Okrêgow¹ Dyrekcj¹ Inwestycji Miejskich, nadzorowa³ budowê wszystkich wiêkszych osiedli mieszkaniowych w Bydgoszczy: Kapuœcisk, B³onia, Skrzetuska, Bartodziejów, Wy yn, Fordonu. Ju jako dyrektor Bydgoskiego Zjednoczenia Budownictwa ( ) by³ cz³onkiem delegacji resortowej, która zakupi³a a nastêpnie zdecydowa³a o lokalizacji linii produkcyjnej fabryki domów w Bydgoszczy (Bydgoski Kombinat Budowy Domów), obs³uguj¹cej oœcienne województwa. Obdarzony charyzm¹, pe³en optymizmu i niespotykan¹ ³atwoœci¹ nawi¹zywania kontaktów, zjednywa³ sobie przychylnoœæ a jednoczeœnie koncentrowa³ wokó³ siebie grupê zapaleñców in ynierów, którym przyœwieca³ cel nadanie nale ytej rangi problemom budownictwa i zawodowi in yniera. Swój wolny czas poœwiêci³ realizacji tego celu, kieruj¹c spo³ecznie w latach , Bydgoskim Oddzia³em Naczelnej Organizacji Technicznej. W tym czasie, w latach , jako przewodnicz¹cy Komitetu Budowy Domu Technika w Bydgoszczy doprowadzi³ do jego wybudowania i stworzenia struktur administracyjno-organizacyjnych. Zdaj¹c sobie sprawê z koniecznoœci ustawicznego kszta³cenia kadr in ynieryjnych i podnoszenia ich kwalifikacji, zaanga owa³ siê i uczestniczy³ w pracach zmierzaj¹cych do powo³ania Wy szej Szko³y In ynierskiej w Bydgoszczy obecnie Akademii Techniczno-Rolniczej. W latach pe³ni³ funkcjê dyrektora Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy. W okresie napiêæ spo³ecznych lat osiemdziesi¹tych, czuj¹c siê odpowiedzialny za œrodowisko in ynierskie, stara³ siê oddzielaæ sferê dzia³alnoœci gospodarczej od politycznej. Wykorzystywa³ przy tym swój bezsporny autorytet i szerokie kontakty, chroni¹c dorobek NOT-u z ostatniego dwudziestopiêciolecia. Przejœcie na emeryturê nie spowodowa³o zahamowania jego dzia³alnoœci zawodowej. W latach dziewiêædziesi¹tych by³ m.in.: wiceprzewodnicz¹cym Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych, prezesem Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Technicznego (do dnia œmierci), za³o ycielem i cz³onkiem Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej DOM, za³o ycielem i cz³onkiem Rady Nadzorczej Zak³adów Graficznych im. Komisji Edukacji Narodowej, dyrektorem Biura Oddzia³u Polskiej Izby Przemys³owo-Handlowej Budownictwa w Bydgoszczy, cz³onkiem Rady Nadzorczej Bydgoskiego Domu Technika NOT sp. z o.o. w Bydgoszczy. Powo³anie do ycia Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa w Bydgoszczy sta³o siê ukoronowaniem jego dzia³alnoœci w walce o tworzenie i kszta³towanie samorz¹du in ynierskiego. Pomimo wieku, obejmuj¹c stanowisko dyrektora Biura, podj¹³ wyzwanie tworzenia jej struktur i z tego zadania wywi¹za³ siê w sposób znakomity. Upór, konsekwencja, zdolnoœæ przewidywania, talent organizatorski, to cechy, które towarzyszy³y mu w ca³ej jego drodze zawodowej i spo³ecznej. Wywar³ bezsporne piêtno na kszta³cie ycia spo³eczno-zawodowego stowarzyszeñ naukowotechnicznych w ostatnim pó³wieczu. Stara³ siê byæ bezstronnym arbitrem a jednoczeœnie spoiwem ³¹cz¹cym wielopokoleniowe œrodowisko in ynierskie. Zapamiêtamy go jako cz³owieka pogodnego i yczliwego, sprawiedliwego w swych os¹dach, oddanego sprawom samorz¹du technicznego i ruchu stowarzyszeniowego in ynierów i techników nie tylko naszego województwa. Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT Kujawsko-Pomorska Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Techniczne 8

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia:

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia: Uchwała nr 43/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na X Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego PTTK (KNAP) oraz na Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA WIEDZY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W INOWROCŁAWIU

OLIMPIADA WIEDZY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W INOWROCŁAWIU OLIMPIADA WIEDZY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W INOWROCŁAWIU to I edycja konkursu o zasięgu ogólnopolskim. Zapraszamy wszystkich uczniów w zawodzie technik urządzeń

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko pracy musi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 07:33:09 Numer KRS: 0000228885

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 07:33:09 Numer KRS: 0000228885 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 07:33:09 Numer KRS: 0000228885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU Statut Ośrodka Pomocy Społecznej określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej i w dalszej treści zwany jest Statutem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo