najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow"

Transkrypt

1 WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe na które zaproszenie przyj¹³ J.Em. Ksi¹dz Kardyna³ Józef Glemp. Spotkanie po³¹czone by³o z uroczystoœci¹ otwarcia i poœwiêcenia najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow w Warszawskim Domu Technika. Przeprowadzony remont modernizacyjny sali A przywróci³ jej dawny secesyjny wystrój przy jednoczesnym wyposa eniu sali w nowoczesny sprzêt audiowizualny. Przyby³ego Prymasa Polski J.Em. Ksiêdza Kardyna³a Józefa Glempa oraz zaproszonych goœci powita³ prezes FSNT-NOT W. Ratyñski, który wyg³osi³ przemówienie powitalne (tekst przemówienia drukujemy na str. 2). Prymas Polski Ksi¹dz Kardyna³ Józef Glemp przybywa na spotkanie Przemówienie powitalne prezesa FSNT-NOT dr. in. W. Ratyñskiego 1

2 Eminencjo Ksi¹ e Prymasie, Szanowni Goœcie, Drogie Kole anki, Drodzy Koledzy! Blisko 100 lat temu nasi poprzednicy polscy in ynierowie w³asnym sumptem, w³asn¹ prac¹ w czasach, gdy Polski nie by³o na mapie Europy, ale by³a w sercach Polaków, wznieœli ten wspania³y gmach, aby móc wspólnie dzia³aæ na rzecz tworzenia oraz rozwoju gospodarczych i naukowych podstaw przysz³ego pañstwa polskiego. Bo w to, e Polska wyzwoli siê z zaborów i bêdzie pañstwem niepodleg³ym wszyscy wierzyli. Polscy in ynierowie, choæ los i historia zmusza³y ich niejednokrotnie do pracy na obczyÿnie, i to nieraz na bardzo dalekiej, zawsze myœleli o kraju. A gdy w 1918 r. Polska odzyska³a niepodleg³oœæ wielu z nich wróci³o do ojczyzny, pozostawiaj¹c czêsto dobre stanowiska i apana e, aby tu swoj¹ myœl¹ twórcz¹ i prac¹ s³u- yæ odrodzonej po 123 latach niewoli ojczyÿnie. Bóg rzek³ ludziom: Czyñcie sobie ziemiê poddan¹. Ludzie techniki od zarania dziejów realizowali to has³o w praktyce, staraj¹c siê, aby ich dzie³a s³u y³y duchowemu i materialnemu rozwojowi cz³owieka. Polscy in ynierowie byli i s¹ g³osicielami i realizatorami idei pozytywizmu: pracy u podstaw, pracy organicznej. Œwiadcz¹ o tym najlepiej ich dzie³a i dokonania. W œwiadomoœci psychologicznej, spo³ecznej i zawodowej in ynierów jest bowiem zapisane dzia³anie na rzecz przekszta³cania i ulepszania œwiata. To mali i wielcy twórcy cywilizacji projektowali i wznosili piêkne budowle, œwi¹tynie, budowali drogi i mosty. To oni konstruowali urz¹dzenia, zmieniaj¹ce metody pracy ycia codziennego i œwiêtowania. Nie wszystko byæ mo e obraca³o siê na dobro cz³owieka. Ale wynika³o to i nadal wynika nie tyle z dzia³añ in ynierskich, lecz ze sposobów (nie zawsze najlepszych) wykorzystywania dorobku nauki i techniki. W cz³owieku od zarania dobro walczy ze z³em. Technika wspomaga tê walkê, ale te j¹ czasem przegrywa. Polskim in ynierom zawsze obok tworzenia dzie³ kultury materialnej w jednoœci z kultur¹ duchow¹ cz³owieka przyœwieca³a chêæ s³u enia Polsce, krajowi, który swe korzenie duchowe wywodzi z kultury chrzeœcijañskiej. Warszawski Dom Technika to symbol wspólnych dzia³añ œrodowisk in ynierskich reprezentuj¹cych ró ne specjalnoœci i te tradycyjne, jak budownictwo czy mechanika i te nowoczesne, jak telekomunikacja, ekologia, biotechnika i inne. Nierzadko s¹ to ludzie o ró nych pogl¹dach, ale maj¹cych zawsze na celu wspólne dobro Polski i jej obywateli. Tegoroczne spotkanie op³atkowo-noworoczne naszej Federacji ma szczególnie uroczyst¹ oprawê. Uda³o siê nam bowiem w roku ubieg³ym odrestaurowaæ i przywróciæ, prawie do pierwotnej œwietnoœci, salê, w której siê w³aœnie znajdujemy. Z³o y³a siê na to wielka praca i wysi³ek ca³ej naszej spo³ecznoœci, ale szczególnie Zarz¹du i pracowników Warszawskiego Domu Technika oraz pracowników firm, które tê pracê wykona³y. Chcia³bym dziœ w imieniu w³asnym, Zarz¹du NOT-u, a myœlê, e te w imieniu nas wszystkich, serdecznie podziêkowaæ tym, dziêki którym Dom Technika i ta sala s¹ dobr¹ wizytówk¹ naszych umiejêtnoœci i mo liwoœci. Dziêkujê Kole ankom i Kolegom. Up³ywaj¹cy szybko czas spowodowa³, i jesteœmy ju w drugiej po³owie stycznia, ale ci¹gle jeszcze na pocz¹tku roku Chcia³bym z tej okazji wszystkim tu zgromadzonym yczyæ by spe³ni³y siê w nim wasze marzenia i plany zarówno te osobiste, rodzinne, jak i zawodowe oraz nasze wspólne zamierzenia Federacji i Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych. Jego Eminencji Ksiêdzu Prymasowi chcia³bym, dziêkuj¹c za przyjêcie zaproszenia i uœwietnienie naszego spotkania, yczyæ tradycyjnie zdrowia i spokoju, a tak e zrealizowania planu budowy Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo ej oraz takiego wprowadzenia spo³ecznoœci Polski do Unii Europejskiej, by zachowa³y siê wszystkie nasze najlepsze tradycje wiary i patriotyzmu. Proszê teraz Jego Eminencjê o zabranie g³osu i poœwiêcenie tej sali, aby s³u y³a ona dobrze Polsce i polskiemu œrodowisku technicznemu. By zrodzone tu myœli, projekty i plany przyczyni³y siê do szerzenia dobra i pokoju w Polsce, w Europie i œwiecie. Prymas Polski J. Glemp w otoczeniu cz³onków w³adz FSNT-NOT Jego Eminencjo Ksiê e Prymasie, Szanowni Goœcie, Drogie Kole anki, Drodzy Koledzy! Obecnie Polscy in ynierowi zrzeszeni w 37 stowarzyszeniach naukowo-technicznych w³¹czyli siê czynnie w przekszta³canie naszej gospodarki i dostosowywanie jej do tego, by mog³a dorównaæ kroku i konkurencji naszym europejskim partnerem w Unii. Jest to trudne zadanie, przy realizacji, którego potrzebna jest nam nie tylko nasza in ynierska wiedza i umiejêtnoœci, ale te wsparcie duchowe. Potrzeba nam dzia³añ wspólnych, w zgodzie i spokoju, co nie oznacza wyeliminowania twórczej dyskusji i sporów. Wystapienie Prymasa Polski Józefa Glempa Aktu poœwiêcenia i otwarcia sali po modernizacji dokona³ Prymas Polski, kardyna³ Józef Glemp. Jego Eminencja w swoim wyst¹pieniu podkreœli³ rolê nauki i techniki oraz zadania in ynierów we wspó³czesnym œwiecie. Wskaza³ na wartoœci chrzeœcijañskie w yciu ka dego Polaka. Z³o y³ na rêce cz³onków Rady Krajowej yczenia noworoczne dla ca³ego œrodowiska skupionego w Federacji i podzieli³ siê op³atkiem z wszystkimi uczestnikami spotkania. Uroczystoœæ przebiega³a w podnios³ej i niezwykle ciep³ej atmosferze. 2

3 Wicepremier profesor Jerzy Hausner na spotkaniu w FSNT-NOT l 2 stycznia 2004 r. z inicjatywy w³adz Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawskim Domu Technika wicepremier, minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej prof. Jerzy Hausner spotka³ siê z przedstawicielami Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych i Komitetów Naukowo-Technicznych Federacji. Prezes dr in. Wojciech Ratyñski otwiera spotkanie Spotkanie otworzy³ i prowadzi³ prezes FSNT-NOT dr in. Wojciech Ratyñski, który w swoim zagajeniu zaprezentowa³ krótk¹ prezentacjê FSNT-NOT oraz g³ówne kierunki naszego dzia³ania na rzecz rozwoju gospodarki. Podkreœli³, e obszarem szczególnie efektywnej dzia³alnoœci jest program projektów celowych dla ma- ³ych i œrednich przedsiêbiorstw, dziêki którym uruchamiane s¹ nowe wyroby i wdra ane nowoczesne technologie. Podkreœli³ tak e dorobek Federacji w dziedzinie edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej. Nastêpnie g³os zabrali wicepremier Jerzy Hausner, który mówi³ o koniecznoœci racjonalizacji wydatków publicznych zmniejszenia deficytu bud etowego oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Wiele uwagi poœwiêci³ pobudzeniu polskiej gospodarki. Powiedzia³ m.in. Odczuwalnie poprawi³a siê sytuacja gospodarcza; tempo wzrostu gospodarczego w IV kwartale 2003 r. osi¹gnê³o ok. 4,5 proc. wobec 0,2 proc. pod koniec 2001 roku. Zdaniem wicepremiera, aby utrzymaæ wysokie tempo wzrostu nale y zrównowa yæ finanse publiczne oraz poprawiæ sytuacjê na rynku pracy. Program racjonalizacji wydatków publicznych ma pomóc osi¹gn¹æ te dwa cele. Sprzyjaæ temu bêd¹: trwa³y wzrost gospodarczy, inwestycje oraz tworzone dziêki tym inwestycjom miejsca pracy. Jesteœmy w przededniu boomu inwestycyjnego. Œwiadcz¹ o tym zwiêkszone zakupy maszyn i urz¹dzeñ oraz prace przygotowawcze pod inwestycje doda³ wicepremier Hausner. Mówi³ równie o przyczynach wysokich kosztów pracy: W Polsce mamy 14 mln osób pracuj¹cych, natomiast a 13 mln na ró nego rodzaju œwiadczeniach spo³ecznych. Powodem tak du- ej liczby osób przebywaj¹cych na œwiadczeniach spo³ecznych by³a prowadzona w latach dziewiêædziesi¹tych dezaktywuj¹ca polityka na rynku pracy: wprowadzono rozbudowany system przyznawania wczeœniejszych emerytur, z³agodzono kryteria orzecznictwa o niepe³nosprawnoœci, w efekcie czego ludzie przechodzili na renty oraz wprowadzono system zasi³ków i œwiadczeñ przedemerytalnych, który czêsto powodowa³ dezaktywizacjê ludzi ju po 40 roku ycia. Propozycje zwarte w Programie uporz¹dkowania i ograniczenia wydatków publicznych zmieniaj¹ radykalnie taki sposób myœlenia, w efekcie czego pieni¹dze publiczne maj¹ byæ wydawane nie na dezaktywacjê, a na dzia³ania aktywizuj¹ce i wyprowadzaj¹ce ludzi ze sfery zasi³ków socjalnych. W drugiej czêœci spotkania przedstawiciele œrodowisk in ynierskich przedstawili wicepremierowi m.in. program wspierania programów innowacyjnych w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach, który realizuje Naczelna Organizacja Techniczna, a tak e byli zgodni co do kierunków reform zaproponowanych w planie Hausnera. Wskazywali tak e na istotne zagro enia wynikaj¹ce z opóÿnieñ w przygotowaniu polskiej gospodarki do wymogów unijnych. W dyskusji g³os zabrali m.in.: prof. Józef S. Suchy przewodnicz¹cy Zespo³u FSNT-NOT ds. projektów celowych; mgr in. Ewa S³owiñska przewodnicz¹ca Komitetu N-T FSNT-NOT ds. Jakoœci i Certyfikacji; dr in. Jan Ma³yska przewodnicz¹cy Komitetu N-T FSNT- NOT ds. Polityki Techniczno-Gospodarczej; dr in. Henryk G³adyœ przewodnicz¹cy Polskiego Komitetu N-T FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej; dr in. Janusz Bardowski ze Stowarzyszenia In ynierów i Techników Przemys³u Spo ywczego; prof. dr in. Roman W. Pawlak z Komitetu N-T NOT ds. Integracji Europejskiej. Podsumowuj¹c spotkanie prezes FSNT-NOT przedstawi³ wicepremierowi propozycje wspó³dzia³ania MGPiPS w dziedzinie innowacyjnoœci przedsiêbiorstw. Wicepremier Jerzy Hausner wyg³asza przemówienie Uczestnicy spotkania Posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT l 18 i 19 stycznia 2004 r. w Warszawskim Domu Technika odby³o siê dwudniowe posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. W pierwszym dniu obrad (18.01) po spotkaniu op³atkowym z Prymasem Polski ks. Kardyna³em Józefem Glempem Rada Krajowa zosta³a zapoznana przez cz³onków Zarz¹du Federacji z za³o eniami merytorycznymi i organizacyjnymi tematyki bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Krajowej w dniu nastêpnym. 3

4 Prezydium obrad Rady Krajowej FSNT-NOT. Od lewej: K. Rudzki, prezes FSNT-NOT W. Ratyñski i Jan Lemañski Dzieñ zakoñczono uroczystym spotkaniem kole eñskim po- ³¹czonym z czêœci¹ artystyczn¹. Podczas tej czêœci uroczystoœci uhonorowano dyplomami uznania projektantów i wykonawców modernizacji sali A Warszawskiego Domu Technika. W dniu 19 stycznia 2004 r. goœciem Rady Krajowej by³ Krzysztof Czerkas Dyrektor Departamentu Kredytów Komercyjnych w banku RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A., który przedstawi³ mo liwoœci finansowania projektu na zasadach Projekt finance. Omówi³ organizacyjne i ekonomiczne rozwi¹zania finansowania inwestycji w oparciu o zwrotnoœæ nak³adów poprzez spó³ki celowe. Nastêpnie dr in. Czes³aw Podkowicz, prezes Rady FSNT-NOT w Bia- ³ymstoku, zapozna³ cz³onków Rady Krajowej z efektami modernizacji Domu Technika w Bia³ymstoku. Przedstawi³ za³o enia zrealizowanego przedsiêwziêcia, które umo liwi³o przeprowadzenie modernizacji, w efekcie której Dom Technika w Bia³ymstoku sta³ siê nowoczesnym, przestronnym, dobrze wyposa onym obiektem. Kazimierz Wawrzyniak sekretarz generalny FSNT-NOT referuje projekt bud etu na rok 2004 Ponadto cz³onkowie Rady Krajowej zapoznali siê i przedyskutowali nastêpuj¹ce sprawy: stan realizacji przyjêtego na bie ¹c¹ kadencjê programu dzia- ³alnoœci Federacji, informacja o obiektach stanowi¹cych w³asnoœæ lub wspó³w³asnoœæ Federacji, których byt jest zagro ony, za³o enia Forum In ynierskiego, przyjêcie Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów w poczet cz³onków nadzwyczajnych Federacji SNT. Podczas obrad cz³onkowie Rady Krajowej podjêli trzy uchwa- ³y: nr 49 w sprawie wysokoœci op³at od terenowych jednostek organizacyjnych w 2004 roku, nr 50 w sprawie bud etu Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT na 2004 r. oraz nr 51 w sprawie przyjêcia nowego stowarzyszenia w poczet cz³onków nadzwyczajnych FSNT- NOT. Dr in. Czes³aw Podkowicz prezes Rady FSNT-NOT w Bia³ymstoku W drugiej czêœci po wy³onieniu prezydium obrad i powo³aniu komisji mandatowej i skrutacyjnej rozpoczê³y siê obrady Rady Krajowej. G³ównymi tematami posiedzenia by³o: omówienie wyników konsultacji warunków wdro enia uchwa- ³y nr 47 z przedstawicielami TJO oraz korekta obowi¹zuj¹cych na rok 2004 wskaÿników zawartych w uchwale, projekt bud etu Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT na 2004 rok, w tym przewidywane wykonanie bud etu za rok Sala obrad 4

5 Z DZIA ALNOŒCI W ADZ FSNT-NOT l 2 stycznia br. odby³o siê posiedzenie Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT, podczas którego przedyskutowano za³o enia bud etowe na rok 2004, omówiono materia³y przes³ane przez TJO w ramach przygotowania stanowiska dotycz¹cego realnoœci realizacji uchwa³y nr 47 Rady Krajowej, rozpatrzono wnioski jednostek terenowych w sprawach dotacji oraz umorzenia i nie naliczania odsetek. Konkurs DŸwignia 2004 rozstrzygniêty Rozstrzygniêta zosta³a kolejna edycja konkursu DŸwignia organizowanego wspólnie przez Zarz¹d G³ówny FSNT-NOT, Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹, Akademiê In yniersk¹ w Polsce i kolegium redakcyjne Przegl¹du Technicznego. Laureatami Konkursu DŸwignia 2004 zostali: Arkadiusz Krê el prezes Agencji Rozwoju Przemys³u za dzia³ania na rzecz restrukturyzacji przemys³u, przyczyniaj¹ce siê do zwiêkszenia konkurencyjnoœci polskich firm na rynku krajowym i zagranicznym; Marian Duda wspó³w³aœciciel spó³ki DUDA Bis z Sosnowca, najwiêkszej firmy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekologicznej. Firma dzia³a w obszarze przemys³u miêsnego i jest znana w ca³ej Polsce. W ci¹gu ostatnich piêciu lat, firma zosta³a rozbudowana i ci¹gle zwiêksza³a zatrudnienie. Ma certyfikat HACCP, Marian Duda jest laureatem Agrobiznesmena 2002 r. Janusz Borkowski twórca i w³aœciciel Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Krukowiak w Brzeœciu Kujawskim. Producent maszyn rolniczych i ogrodniczych z zastosowaniem najnowszych rozwi¹zañ technicznych, w tym z elektroniki. W firmie k³adzie siê du y nacisk na wspó³pracê z nauk¹. Zatrudnia 30 konstruktorów, wspó³pracuje ponadto z kilkoma jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami, w tym z: IBMER, PIMR, Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Instytutem Warzywnictwa, Pañstwowym Instytutem Ochrony Roœlin oraz SGGW. Tradycyjnie ju wrêczenie nagród odbêdzie siê 14 lutego 2004 r. podczas Balu Charytatywnego na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii kierowanej przez prof. Zbigniewa Religê. * * * l Z inicjatywy Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT w dniu 8 stycznia 2004 r. zosta³o zorganizowane spotkanie z prof. Jerzym Hausnerem, wicepremierem, ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- ³ecznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych FSNT-NOT i cz³onkowie Komitetów Naukowo-Technicznych Federacji. Tematyka spotkania zwi¹zana z programem Rz¹du w sprawach gospodarczych, zw³aszcza finansów publicznych, cieszy³a siê du ym zainteresowaniem wœród notowskiej spo³ecznoœci. W spotkaniu uczestniczy³o ok. 150 osób. * * * l 30 stycznia 2004 r. prezes FSNT-NOT W. Ratyñski podpisa³ umowê konsorcjum o utworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii Nowe materia³y i urz¹dzenia w in ynierii powierzchni. W sk³ad konsorcjum wchodz¹: Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu jako jednostka koordynuj¹ca, Naczelna Organizacja Techniczna, Wydzia³ Mechaniczny Politechniki ódzkiej, oraz dwa przedsiêbiorstwa produkcyjne: MIKROMETR Sp. z o.o. w D¹browie Górniczej znany producent implantów medycznych, Fabryka Pierœcieni T³okowych PRIMA S.A. w odzi. Celem strategicznym Centrum jest prowadzenie badañ, tworzenie rozwi¹zañ innowacyjnych i wdra anie nowych technologii kszta³towania warstw wierzchnich materia³ów o strukturze i w³aœciwoœciach programowanych na poziomie nano i mikro. Zadaniem NOT w Konsorcjum jest w szczególnoœci propagowanie rozwoju oraz wdra anie innowacji w obszarze in ynierii powierzchni w skali kraju poprzez sieciow¹ strukturê Federacji. Narady i spotkania z udzia³em cz³onków Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT l 4 stycznia 2004 prezes FSNT-NOT Wojciech Ratyñski uczestniczy³ w corocznym spotkaniu op³atkowym z udzia³em J.Em. Ksiêdza Kardyna³a Józefa Glempa, Prymasa Polski, zorganizowanym przez Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II oraz Katolickie Stowarzyszenie Niepe³nosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Spektakl Polskie Betlejem 2003 zaprezentowa³y osoby niepe³nosprawne. l 8 stycznia 2004 r. na spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie In ynierów i Techników Przemys³u Spo- ywczego Zarz¹d G³ówny FSNT-NOT reprezentowali prezes W. Ratyñski, wiceprezes E. Mañkiewicz-Cudny i sekretarz generalny K. Wawrzyniak. l 8 stycznia br. prezes W. Ratyñski, sekretarz generalny K. Wawrzyniak oraz z-ca sekretarza generalnego W. Hausner uczestniczyli w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez prof. E. Budnego dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. l 9 stycznia br. wiceprezes E. Mañkiewicz-Cudny uczestniczy³a w posiedzeniu Polskiego Komitetu Konkursu Prac M³odych Naukowców Unii Europejskiej. Celem posiedzenia by³o podsumowanie Polskich Eliminacji Konkursu. l 12 stycznia 2004 r. wiceprezes T. Romanowicz uczestniczy³ w posiedzeniu Œrodowiskowej Rady Konsultacyjnej ds. Œrodowisk Gospodarczych zorganizowanym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej. Przedmiotem spotkania by³y kierunki rozwoju regulacji prawnych w sektorze farmaceutycznym w Unii Europejskiej. l 13 stycznia 2004 r. wiceprezes FSNT-NOT T. Romanowicz wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu Warszawskiej Korporacji Targowej. l 16 stycznia br. na posiedzeniu Rady Programowej VII Miêdzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych Federacjê NOT reprezentowa³ wiceprezes T. Romanowicz. Naczelna Organizacja Techniczna jest patronem honorowym Targów. l 20 stycznia 2004 r. prezes NOT Wojciech Ratyñski wzi¹³ udzia³ w uroczystoœci og³oszenia wyników i wrêczenia nagród laureatom IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polski Mistrz Techniki Alarmowej 2004, która odby³a siê podczas Miêdzynarodowej Wystawy Zabezpieczeñ SECUREX 2004 na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich. Organizatorem Konkursu by³o Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych POLALARM. l 22 stycznia br. w seminarium zorganizowanym przez Radê G³ówn¹ Jednostek Badawczo-Rozwojowych uczestniczyli prezes Federacji Wojciech Ratyñski, wiceprezes Ewa Mañkiewicz-Cudny oraz doradca prezesa M. P³aczkiewicz. Has³em seminarium by³y Polskie innowacje w Unii Europejskiej s³aboœæ czy si³a. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytutów badawczo-rozwojowych administracji pañstwowej, organizacji pozarz¹dowych oraz publicyœci. Prezes W. Ratyñski w swojej prezentacji przedstawi³ udzia³ NOT we wspomaganiu dzia³alnoœci innowacyjnej. l 22 stycznia 2004 r. przedstawiciele Zarz¹du G³ównego prezes W. Ratyñski, wiceprezes E. Mañkiewicz-Cudny, sekretarz generalny K. Wawrzyniak oraz z-ca sekretarza generalnego W. Hausner uczestniczyli w uroczystym noworocznym spotkaniu zorganizowanym przez firmê Naftobazy spó³kê logistyczn¹ sektora naftowego. l 22 stycznia br. wiceprezes FSNT-NOT T. Romanowicz wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Te- 5

6 matem spotkania by³y bie ¹ce sprawy statutowe i organizacyjne KIG. W ramach spotkañ z goœæmi KIG zapoznano siê z dzia³alnoœci¹ Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. l 24 stycznia 2004 r. Rada G³ówna Towarzystwa Kultury Technicznej w ramach cyklu zachowaæ w pamiêci zorganizowa³a spotkanie z prof. Leonem ukaszewiczem, czo³owym twórc¹ pocz¹tków elektronicznej techniki obliczeniowej w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarz¹du G³ównego FSNT-NOT. l 26 stycznia 2004 r. wiceprezes T. Romanowicz reprezentowa³ Zarz¹d Federacji w posiedzeniu Œrodowiskowych Rad Konsultacyjnych ds. Œrodowisk Gospodarczych, Œrodowisk Wiejskich, Samorz¹du Terytorialnego i Organizacji Pozarz¹dowych. Przedmiotem spotkania zorganizowanego przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej by³y fundusze strukturalne oraz ocena stanu przygotowania do ich wykorzystania. l 28 stycznia br. w uroczystoœci jubileuszowej polskiego biura Institute for International Research uczestniczy³ wiceprezes Federacji T. Romanowicz. Podczas spotkania uhonorowano najlepszych prelegentów konferencji i seminariów organizowanych przez biuro. l 30 stycznia br. wiceprezes T. Romanowicz wzi¹³ udzia³ w uroczystoœci wrêczenia nagród V edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców. Organizatorami konkursu by³a Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Polsko-Amerykañsk¹ Fundacj¹ Doradztwa dla Ma³ych Przedsiêbiorstw i Warszawskim Instytutem Bankowoœci. l 30 stycznia 2004 r. Stowarzyszenie In ynierów i Techników Przemys³u Spo ywczego w salach Warszawskiego Domu Technika zorganizowa³o XII wystawê produktów spo ywczych Krajowy Produkt Przysz³oœci¹ Polski. W otwarciu wystawy uczestniczy³ prezes NOT Wojciech Ratyñski. W BIURZE ZARZ DU G ÓWNEGO FSNT-NOT Komitety Naukowo-Techniczne i G³ówne Komisje FSNT-NOT Polski Komitet N-T FSNT-NOT ds. Ergonomii i Ochrony Pracy l 16 stycznia 2004 r. odby³o siê posiedzenie Plenarne Polskiego Komitetu N-T FSNT-NOT ds. Ergonomii i Ochrony Pracy, na którym prof. Konrad Tott przewodnicz¹cy Komitetu przedstawi³ szczegó³ow¹ informacjê o prowadzonych pracach dotycz¹cych Centrum Ergonomii i Ochrony Pracy Niepe³nosprawnych. Nastêpnie zaproszeni goœcie Piotr Gondek i Barbara Miareczko przedstawili stan przygotowañ do oceniania zgodnoœci polskich wyrobów wed³ug dyrektyw Unii Europejskiej (znak CE). W drugiej czêœci spotkania cz³onkowie Komitetu opracowali plan pracy na 2004 r. uwzglêdniaj¹c: przedsiêwziêcie jakim jest Centrum Ergonomii i Ochrony Pracy Niepe³nosprawnych oraz konferencjê naukowo-techniczn¹ nt. Technika dla osób niepe³nosprawnych, która zorganizowana zostanie w I pó³roczu 2004 roku. Polski Komitet N-T FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej l W dniu 15 stycznia 2004 r. odby³o siê posiedzenie plenarne Polskiego Komitetu N-T FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej, na którym: przyjêto sprawozdanie z dzia³alnoœci Komitetu za 2003 r., omówiono sprawy organizacyjne zaplanowanych na 2004 r. dwóch konferencji naukowo-technicznych. Pierwsza organizowana 6. maja 2004 r. w Warszawie nt. Skojarzone wytwarzanie ciep³a i elektrycznoœci, druga dwudniowa, organizowana w II po³owie 2004 r. nt. Bezpieczeñstwo systemów energetycznych, omówiono propozycje tematów wyg³aszanych w czasie kolejnych spotkañ Komitetu na 2004 r. Obradom przewodniczy³ dr in. Henryk G³adyœ przewodnicz¹cy Komitetu. l Zespó³ FSNT-NOT ds. projektów celowych dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw pod przewodnictwem prof. Józefa Suchego w ramach umowy z Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci zatwierdzi³ recenzje sporz¹dzone przez ekspertów NOT do wniosków o po yczkê na innowacje. Zespó³ zatwierdzi³ tez listê rankingow¹ 18 opiniowanych wniosków i przekaza³ je do PARP. Wspó³praca z zagranic¹ l Stowarzyszenie Techników i In ynierów Polskich na Litwie, Zrzeszenie In ynierów Budowlanych i Sanitarnych, Dom Kultury Polskiej w Wilnie we wspó³udziale Federacji NOT w Warszawie zorganizuj¹ w dniach paÿdziernika 2004 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie IV sympozjum Polacy Razem pt. Polska myœl techniczna w Unii Europejskiej. W sk³ad powo³anej w tym celu Wileñskiej Rady Koordynacyjnej wchodz¹: Jan Andrzejewski przewodnicz¹cy Rady, prezes ZITBS, wiceprezes STIP; 2. Micha³ Mackiewicz prezes ZPL, radny samorz¹du m. Wilno; Artur Ludkowski dyrektor Domu Kultury Polskiej, radny samorz¹du m. Wilno; Józef Kwiatkowski prezes Polska Macierz Szkolna, radny samorz¹du m. Wilno; Zenon Bogdanowicz sekretarz odpowiedzialny STIP; Romuald Zajkowski cz³onek Zarz¹du STIP, dyrektor Rovita. Patronat nad sympozjum obj¹³ prof. Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Patronat medialny przejê³y redakcje wydawanych w Wilnie czasopism Kurier Wileñski, Magazyn Wileñski. W czasie sympozjum przewidziano bogaty program towarzysz¹cy, m.in. zwiedzanie zabytków Wilna i Wileñszczyzny, wystawy tematyczne, wystêpy artystyczne zespo³ów polskich, spotkanie z inteligencj¹ techniczn¹ Wilna. l W dniach 3 5 listopada 2004 r. w Szanghaju (Chiny) odbêdzie siê kolejny II Œwiatowy Zjazd In ynierów (WEC 2004), sponsorowany jest przez WFEO oraz UNESCO i organizowany wspólnie przez Chiñskie Stowarzyszenie Nauki i Techniki (CAST), Chiñsk¹ Akademiê In yniersk¹ (CAE) oraz w³adze miejskie Szanghaju. II Œwiatowy Zjazd In ynierów jest pomyœlany jako odpowiedÿ na globalne wyzwania pod has³em In ynierowie kszta³tuj¹ zrównowa- on¹ przysz³oœæ. Zamiarem Zjazdu jest zapewnienie in ynierom i studentom uczelni technicznych platformy dla wspó³dzia³ania i dyskusji w zakresie interesuj¹cych rozwi¹zañ i problemów. Program WEC 2004 zawiera siedem równoleg³ych sesji poœwiêconych ró nej tematyce pokaz projektów dla in ynierów przysz³oœci, pokaz wideo wielkich projektów in ynierskich wszystkich narodów, forum internetowe na piêæ tematów, wizyty techniczne w szeœciu ró nych obiektach oraz wystawê towarzysz¹c¹ zorganizowan¹ we wspó³pracy z Miêdzynarodowymi Targami w Szanghaju (SIF). Przewidziany jest równie bogaty program kulturalny, m.in. wystêpy artystyczne i pokazy akrobatyczne, zwiedzanie Szanghaju oraz wycieczki do miejscowoœci turystycznych i zabytkowych w okolicach Szanghaju. 6

7 Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej l W styczniu rozes³ano do 300 cz³onków Sekcji informacjê o Seminarium nt. wspó³pracy gospodarczej z Ukrain¹, które odbêdzie siê w Pu³awach w dniach maja br. TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FSNT-NOT Laureaci Konkursu Wroc³awskiej Rady FSNT NOT Na najlepsze rozwi¹zania w dziedzinie techniki zrealizowane w 2002 r. Rejestr T³umaczy l 20 stycznia odby³ siê egzamin z jêzyka angielskiego, który zda³a jedna osoba z dwóch ró nych specjalnoœci. W tym miesi¹cu zosta³o przed³u onych 7 legitymacji t³umaczom technicznym. Do Rejestru T³umaczy zosta³y wpisane 3 nowe osoby na podstawie egzaminu lub przed³o onych dokumentów oraz wystawione dwa duplikaty dzia³aj¹cym t³umaczom. Zg³aszaj¹cy: Akademia Rolnicza we Wroc³awiu, Katedra Higieny ywnoœci i Ochrony Zdrowia Konsumenta Autorzy: Jacek Bania, Maciej Ugorski, Antoni Polanowski, Eryk Adamczyk. Na zakoñczenie XXIX Wroc³awskich Dni Nauki i Techniki, w dniu r., na uroczystym zebraniu Wroc³awskiej Rady FSNT NOT laureatom zosta³y wrêczone nagrody za najlepsze rozwi¹zania w dziedzinie techniki zrealizowane w 2002 roku. Nagrody wrêczali: prezes Zarz¹du Wroc³awskiej Rady FSNT NOT Witold Koprowicz, wicewojewoda dolnoœl¹ski Stanis³aw Janik i przewodnicz¹cy Komisji Konkursów i Nagród WR FSNT NOT prof. Kazimierz Banyœ. Nagrodzone prace s¹ wybitnymi osi¹gniêciami technicznymi. Wszystkie zosta³y wdro one i niew¹tpliwie przynios¹ wiele korzyœci przedsiêbiorstwom stosuj¹cym je w ca³ej gospodarce narodowej. Nagroda I stopnia Praca pt. Opracowanie i wdro enie metody wykorzystania kwasu siarkowego z rafinacji benzo³u w produkcji nawozów fosforowych. Zg³aszaj¹cy: Politechnika Wroc³awska, Wydzia³ Chemiczny Autorzy: Henryk Górecki, Józef Hoffmann, Józef Tworek, Andrzej Chojnacki. Nagrody II stopnia Praca pt. Zmiana sposobu wykonania korpusów narzêdzi pneumatycznych przez zastosowanie technologii wyciskania na zimno. Zg³aszaj¹cy: ARCHIMEDES S.A. we Wroc³awiu Autorzy: Emilian Kondro, Jan Nowicki, Ryszard Szewczyk. Praca pt. Penetrometr glebowy Zg³aszaj¹cy: Akademia Rolnicza we Wroc³awiu, Dzia³ Innowacji, Wdro eñ i Promocji Absolwentów Autorzy: Leszek Kordas, W³odzimierz Bia³czyk, Pawe³ Paw³owicz, Piotr Kopystiañski, Jacek Lesiak. Praca pt. System monitorowania i sterowania oraz zdalnego rozliczania u ytkowników energii elektrycznej z zastosowaniem transmisji po sieci energetycznej niskiego napiêcia-system NETPAF. Zg³aszaj¹cy: Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wroc³awiu Autorzy: Andrzej Tomczyk, Józef Niepokój, Remigiusz Lenik, Stanis³aw Olejnik, Grzegorz Ba³uka, Krzysztof Billewicz, Micha³ B³asiak, Krzysztof Sroka, Andrzej Duœ, Krystyna Drobiñska. Wyró nienie Praca pt. Sposób identyfikacji gatunkowej mleka oraz produktów mlecznego pochodzenia Od lewej: przewodnicz¹cy Komisji Konkursów i Nagród prof. Kazimierz Banyœ, prezes Zarz¹du WR FSNT-NOT Witold Koprowicz, wicewojewoda dolnoœl¹ski Stanis³aw Janik, wiceprezes Zarz¹du WR FSNT-NOT Mieczys³aw Lewandowski Wrêczaj¹c nagrody przewodnicz¹cy Komisji Konkursów i Nagród WT FSNT NOT prof. dr in. Kazimierz Banyœ z³o y³ gratulacje wszystkim laureatom i zachêca³ do podejmowania nowych tematów i zg³aszania swoich osi¹gniêæ za rok 2003 (do r.) i w nastêpnych latach. Podkreœli³ równie jak wa ny jest rozwój myœli technicznej, aby polskie uczelnie techniczne, instytuty badawcze i fabryki sta³y siê równorzêdnymi w porównaniu z europejskimi i œwiatowymi zak³adami. Aby sprostaæ wymogom konkurencyjnoœci trzeba produkowaæ najlepsze wyroby tylko nowe rozwi¹zania naukowo-techniczne umo liwi¹ istnienie po lskich fabryk i przedsiêbiorstw. Nasze wejœcie do Unii Europejskiej powinno zachêciæ wszystkich innowatorów do aktywnej dzia³alnoœci na rzecz polskiej gospodarki narodowej. Coroczne konkursy NOT zachêcaj¹ do aktywnej dzia³alnoœci wszystkich in ynierów i pracowników naukowych polskich uczelni technicznych. W wyst¹pieniach na uroczystoœci wicewojewoda dolnoœl¹ski Stanis³aw Janik i prezes Zarz¹du Wroc³awskiej Rady FSNT NOT Witold Koprowicz podkreœlali koniecznoœæ wdra ania nowych rozwi¹zañ technicznych i patentowanie ich w celu zabezpieczenia prawa pierwszeñstwa. Unia Europejska stawia bowiem bardzo wysokie wymagania. St¹d apel do polskich in ynierów o aktywne dzia- ³ania. AGENDY I SPÓ KI FSNT-NOT Muzeum Techniki 24 stycznia br. odby³o siê w Muzeum Techniki spotkanie z prof. dr. hab. Leonem ukaszewiczem, jednym z czo³owych twórców pocz¹tków elektronicznej techniki obliczeniowej w Polsce. Spotkanie to zosta³o zorganizowane przez Towarzystwo Kultury Technicznej przy udziale Muzeum pod has³em Ocaliæ dla pamiêci i mia³o na celu przypomnienie polskiego dorobku w dziedzinie myœli komputerowej, a w szczególnoœci jej intensywnego rozwoju wkrótce po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. W czasie spotkania prof. ukaszewicz wyg³osi³ odczyt pt. Zaczê³o siê od xyz historia pierwszych w Polsce elektronicznych maszyn cyfrowych, w którym scharakteryzowa³ okolicznoœci i warunki 7

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 Spis treœci Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego... 15 II. Studia i studenci... 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie.

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie. Strażnik twojej dzielnicy str. 2 Szansa, którą musimy wykorzystać Rozmowa ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem Dąbrowy Górniczej str. 6-7 ISSN 1731-3732 http://www.dabrowa-gornicza.pl GAZETA BEZP ATNA, PA

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo