Globalizacja. Liberalizacja. Etyka UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalizacja. Liberalizacja. Etyka UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 819 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja Liberalizacja Etyka Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2014

2 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki, Renata Ziemińska Marek Górski przewodniczący Rady Wydawniczej Edyta Łongiewska-Wijas redaktor naczelna, dyrektor Wydawnictwa Naukowego Rada Naukowa prof. Irina Pilvere, Uniwersytet Ekonomiczno-Przyrodniczy w Jełgawie, Łotwa, prof. Kwun Eric Skouby, Ingenioren Skaber Teknologien w Bellerup, Dania, prof. Libor Svadlenka, Uniwersytet w Pardubicach, Czechy prof. Ivona Vrdoljak Raguz, Uniwersytet w Dubrowniku, Chorwacja prof. Iwona Windekilde, Aalborg University, Dania prof. dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. dr hab. Tadeusz Dyr, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Danuta Miłaszewicz, Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Joanna Kizielewicz, Akademia Morska w Gdyni Lista recenzentów znajduje się na stronie (w zakładce nauka/zeszyty naukowe) Redaktor naukowy prof. dr hab. Grażyna Wolska, Uniwersytet Szczeciński Sekretarz i redaktor tematyczny dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska Redaktor statystyczny dr Marcin Hundert Adres redakcji WZiEU, Szczecin, ul. Cukrowa 8 Redaktor językowy Barbara Pawlikowska Korektor Renata Bacik Redakcja techniczna i skład komputerowy Marcin Kaczyński Projekt okładki Paweł Kozioł Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon; Wersja papierowa jest wersją pierwotną. Pełen tekst publikacji jest na stronach: lub Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014 ISSN ISSN Wydanie I Nakład 41 egz.

3 Spis treści Wstęp...5 Globalizacja Anna Butkiewicz-Schodowska Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym...9 Marta Ciarko, Agnieszka Paluch-Dybek Ład ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny triadą zrównoważonego rozwoju...17 Dariusz Krzysztof Kielek Cykle koniunkturalne we współczesnej gospodarce...29 Iwona Krymarys Konwergencja Unii Europejskiej...39 Agnieszka Łopatka Produkt Krajowy Brutto i jego współczesna krytyka...49 Ewelina Pawłowska Wolność i odpowiedzialność przedsiębiorstwa w dobie globalizacji...63 Mariusz Rafało Relacja poziomu inflacji i stopy bezrobocia w ujęciu ekonomii behawioralnej...73 Katarzyna Twarowska Znaczenie najważniejszych walut w gospodarce światowej a współczesne problemy ekonomiczne...85 Anna Katarzyna Wieczór Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro...99 Marek Zygan Islam a ekonomia Liberalizacja Katarzyna Czupilowska Rola innowacji marketingowej w strategii przedsiębiorstwa...123

4 Agnieszka Łopatka, Agnieszka Matuszczak Skuteczność strategii Europa 2020 w aspekcie zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym w Polsce Magdalena Ławicka Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie strategii Europa Piotr Jan Mackiewicz Rynek papierów wartościowych w świetle rozwoju społeczeństwa informacyjnego Katarzyna Piechota Turbulentność otoczenia a zarządzanie organizacją lean management Gabriela Poteralska Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Rosanna Sibora Nowe metody zapobiegania efektowi Baumola. Przypadek Metropolitan Opera w Nowym Jorku Elżbieta Szaruga Analiza energochłonności transportu samochodowego na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej Małgorzata Szewczuk System aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce Małgorzata Twarowska Funkcje podatku od transakcji finansowych w świetle rosnących potrzeb budżetowych Agnieszka Watoła Zarządzanie zmianą podczas restrukturyzacji przedsiębiorstwa studium przypadku Wioleta Zgliczyńska Odwrócona hipoteka jako jedna z możliwości zwiększania przychodów emerytów Dominika Zielińska Spółka komandytowa jako alternatywna forma prowadzenia działalności gospodarczej Etyka Paulina Blukacz Dylematy etyczne w badaniach naukowych w dobie globalizacji Piotr Jan Mackiewicz Etyczne aspekty rynku kapitałowego Małgorzata Ścieżyńska Wpływ mediacji na ocenę skutków konfliktów organizacyjnych...279

5 Wstęp Oddajemy do rąk Czytelników zbiór oryginalnych artykułów będących rezultatem badań prowadzonych przez liczny zespół pracowników naukowych wywodzących się z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Prezentowany dziewiąty zeszyt naukowy Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, podobnie do wcześniejszych, łączy opis i analizę problemów dotyczących szeroko pojętych procesów globalizacyjnych, liberalizacyjnych oraz etycznych we współczesnej gospodarce. Aby nadać pewną perspektywę tematom poruszanym w opracowaniu, postanowiono zachować podział treści na trzy części. W części pierwszej umieszczono teksty omawiające procesy globalizacyjne, w tym pozytywne i negatywne skutki globalizacji. W drugiej zawarto artykuły naukowe nawiązujące do procesów liberalizacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Z kolei relacje między etyką a ekonomią, a także problem miejsca komponentu moralnego w działalności gospodarczej obrazuje trzecia, ostatnia, część opracowania. Autorzy umieszczonych w przedłożonym zeszycie tekstów dołożyli wielu starań, aby studium to odnosiło się zarówno do teorii, jak też empirii współczesnej gospodarki. W efekcie tych wysiłków powstało opracowanie charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym oraz aktualnością omawianej problematyki. Wszystkim interesującym się aktualnymi problemami ekonomii polecam przedstawione opracowanie. Mam nadzieję, że teksty w nim zawarte wzbudzą duże zainteresowanie czytelników oraz wzbogacą ich wiedzę dotyczącą skomplikowanych relacji ekonomicznych współczesnej gospodarki. Wierzę, że zawarte w publikacji treści okażą się pomocne w zgłębianiu problemów rozwoju i obecnego stanu współczesnej gospodarki oraz będą przyczynkiem do dalszych rozważań naukowych, tym bardziej że wielogłos w sprawach tak aktualnych jak zawarte w artykułach stanowi przegląd opinii wielu polskich środowisk uniwersyteckich. Przekazując tę publikację Czytelnikom, przede wszystkim pragnę podziękować Autorom artykułów, żywiąc nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana. Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Wolska

6

7 Globalizacja Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym Ład ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny triadą zrównoważonego rozwoju Cykle koniunkturalne we współczesnej gospodarce Konwergencja Unii Europejskiej Produkt Krajowy Brutto i jego współczesna krytyka Wolność i odpowiedzialność przedsiębiorstwa w dobie globalizacji Relacja poziomu inflacji i stopy bezrobocia w ujęciu ekonomii behawioralnej Znaczenie najważniejszych walut w gospodarce światowej a współczesne problemy ekonomiczne Doświadczenia Grecji i Hiszpanii a argumenty za przystąpieniem i przeciw przystąpieniu Polski do strefy euro Islam a ekonomia

8

9 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 819 Współczesne Problemy Ekonomiczne Anna Butkiewicz-Schodowska* Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym Słowa kluczowe: wiedza, informacja, społeczeństwo informacyjne Keywords: knowledge, information, information society Wprowadzenie Artykuł ma na celu przybliżenie znaczenia wiedzy jako dominującego zasobu w przedsiębiorstwie. Wzrost dostępności informacji, a zwłaszcza ich wpływ na niezbędność selekcji z punktu widzenia ich wartości, powoduje konieczność przetwarzania ich w wiedzę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa. Celem organizacji staje się pozyskiwanie i tworzenie zasobu, który umożliwi zajęcie przez nie wysokiej pozycji konkurencyjnej na rynku. Wiedza jako kluczowy zasób w przedsiębiorstwie W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji wiedzy. Postrzegana jest ona jako zasób, który jest wartościowy nie tylko z punktu widze nia przedsiębiorstwa, ale także z punktu widzenia ludzi. W przypadku przedsiębior stwa wiedza i odpowiednie nią zarządzanie mogą sprzyjać osiąganiu długookresowej przewagi konkurencyjnej 1. Wiedza, którą dysponuje przedsiębiorstwo, to specyficzny zasób o niematerial nym charakterze; w przeciwieństwie do większości zasobów nie można jej zobaczyć ani * Magister Anna Butkiewicz-Schodowska jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra Organizacji i Zarządzania) Uniwersytetu Szczecińskiego. 1 G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska, Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i praktyczne, PWE, Warszawa 2013, s

10 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja dotknąć. W organizacji może być zawarta w różnego rodzaju dokumentach, pro cedurach, bazach danych, zwyczajach, normach, ale przede wszystkim jest ukryta i rozwija się w ludzkich umysłach; stanowi płynną kompozycję ukierunkowanego doświadczenia, wartości, użytecznych informacji i fachowego spojrzenia, stwarza jącą podstawy do oceny i przyswojenia nowych doświadczeń i informacji 2. Charakteryzuje się ona tym, że rola wiedzy (w porównaniu z zasobami naturalnymi, kapitały fizycznym i nisko wykwalifikowaną siłą roboczą) jest znacznie większa. Wiedza stanowi uniwersalny substytut, kluczowy zasób rozwiniętej gospodarki, gdyż zmniejsza zapotrzebowanie na surowce, siłę roboczą, czas, przestrzeń i inne czynniki wytwórcze 3. Za fundamentalny potencjał we współczesnej gospodarce uznaje się wiedzę, która staje się źródłem sukcesu bądź klęski ekonomicznej 4. Wiedza to kompetencje organizacji i jej personelu, jego zdolności twórcze lub naśladowcze, umiejętności wykorzystywane w procesach gospodarczych, a także wiedza zgromadzona w umysłach ludzkich, dokumentach, publikacjach. Jest ona podstawą istnienia, funkcjonowania i rozwoju organizacji. Jej wartość rośnie oraz następuje jej stały rozwój w trakcie używania, w przeciwieństwie do pozostałych zasobów firmy 5. Warto zauważyć, iż stanowi połączenie wartości i doświadczenia, jak również odpowiednio dobranych i wyselekcjonowanych informacji. Wykształciło się kilka sposobów rozumienia wiedzy, która zazwyczaj przedstawiana jest jako 6 : powiązanie informacji z ich zrozumieniem, efekt myślowego przetworzenia informacji i doświadczeń oraz uczenia się, ogół wiadomości człowieka, odzwierciedlenie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka, potwierdzone przekonanie. Postrzeganie pojęcia wiedzy bardzo często utożsamiane jest z informacjami oraz danymi. Jednak warto zauważyć, iż wiedza, informacje i dane nie są pojęciami zamiennymi. Wiedzą są przedstawione informacje wraz z ich zrozumieniem. Natomiast na informacje składają się zaprezentowane dane, definiowane jako obrazy, znaki czy też fakty. 2 T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998 oraz A. Bird, Careers as Repositories of Knowledge. A New Perspective on Boundaryless Careers, Journal of Organizational Behaviour 1994, no. 15, za: G. Gruszczyńska-Malec, M. Rutkowska, Strategie zarządzania..., s Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, red. G. Śmigielska, Difin, Warszawa 2013, s M. Kłak, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2010, s M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s

11 Anna Butkiewicz-Schodowska Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym Drugim ze sposobów jest traktowanie wiedzy jako wyniku zastosowania przetworzonych informacji oraz zdobytych doświadczeń wpływających na proces uczenia się. W sposób bardzo prosty wiedza ujmowana jest jako ogół informacji i wiadomości danej osoby. Czwarte z wymienionych ujęć charak teryzuje ją jako uporządkowane odzwierciedlenie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka, postawy twórczej, kreowania nowych rozwiązań oraz procesów 7. Rozpatrując ostatni z przedstawionych sposobów rozumienia wiedzy, należy wskazać, iż jest ona pojmowana jako przekonanie, które zostało potwierdzone. Można postrzegać ją jako mądrość nabywaną przez jednostkę. A. Toffler wymienia cztery charakterystyczne cechy odróżniające wiedzę od pozostałych tradycyjnych zasobów 8 : 1. Dominacja wiedza zajmuje priorytetowe miejsce wśród pozostałych zasobów i ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. 2. Niewyczerpalność wartość zasobów wiedzy nie zmniejsza się, gdy jest przekazywana. Eksperci i specjaliści rozwijają kreatywne zdolności i umiejętności pracowni ków; po wykonaniu zadania przekazana wiedza, mimo iż została sprzedana, nie tyl ko pozostanie u usługodawcy, ale jeszcze prawdopodobnie zostanie rozwinięta o nowe elementy, zdobyte w trakcie procesu nauczania. 3. Symultaniczność wiedza może być w tym samym czasie wykorzystywana przez wiele osób w wielu miejscach jednocześnie. Posiadając wiedzę, nie mamy prawa na jej wyłączność, chyba że mówimy o patentach, wzorach użytkowych i tak dalej. 4. Nieliniowość brak jednoznacznej korelacji pomiędzy wielkością zasobów wiedzy a korzyściami z tego faktu wynikającymi. Posiadanie dużych zasobów wie dzy nie decyduje bezpośrednio o przewadze konkurencyjnej i nie gwarantuje domi nacji nad przedsiębiorstwem dysponującym ograniczoną wiedzą, ale w praktyce taką przewagę daje. Globalizacja Wiedza a informacja Jak już zostało wskazane, fundamentem wiedzy są informacje oraz dane. Należy jednak pamiętać, iż przytoczone pojęcia nie są tożsame. W odróżnieniu od nich wiedza jest nierozerwalnie związana z konkretną osobą. Dość często zdarza się jednak, iż informacja jest mylo na z wiedzą obie przemieszczają się w przedsiębiorstwie przez sieci strukturalne systemów zarządzania i organizacji. 7 Tamże, s W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2006, s

12 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja Dane należy rozumieć jako zestaw pojedynczych zaistniałych faktów o jakimś wydarzeniu, natomiast w kontekście organizacyjnym jako sformalizowany zapis dokonywanych transakcji 9. Są elementami składającymi się na informację. Dodatkowo można wskazać, iż są to surowe, niepoddane analizie fakty, liczby i zdarzenia, z któ rych można opracować informacje. Czyste nieopracowane dane nie mają większego zna czenia praktycznego w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zarządzanie danymi w sposób tradycyjny (ang. data management) polega na ich analizie i selekcji dokonywanej z punk tu widzenia: kosztów ich pozyskania, szybkości, takich jak czasu upływającego pomiędzy zaistnieniem jakiegoś faktu a formalnym jego zarejestrowaniem, oraz jakości, to jest stopnia, w jakim są one przydatne przy podejmowaniu decyzji. Rozwój technologii i kompute ryzacja przedsiębiorstw znacznie ułatwiają i przyspieszają proces zarządzania danymi, co stanowi jednak pokusę do gromadzenia zbyt wielu zbędnych danych 10. Informacja to dane uporządkowane w celu wykorzystania ich do podejmowania decyzji. Słowo informacja wywodzi się od łacińskiego informare, co znaczy nadawać formę. Informacja powstaje wskutek kategoryzacji i klasyfikacji danych oraz nadania im odpowiedniego kontekstu w celu określonego ich wykorzystania 11. Zadaniem informacji jest zmiana sposobu postrzegania pewnych rzeczy poprzez oddziaływanie na pogląd i zachowanie odbiorcy; w połączeniu z dotychczasową wiedzą i z doświadczeniem staje się ona źródłem nowej wiedzy. Wiedza w społeczeństwie informacyjnym Wzrost ilości wiedzy wywołuje coraz większą dezorientację u kadry kierowniczej oraz wymaga pokonania kłopotów w podejmowaniu decyzji. Dlatego powstała dziedzina nazywana zarządzaniem wiedzą, która ma wspomóc przedsiębiorstwa w dążeniu do sukcesu za pomocą umiejętnego kreowania i porządkowania wiedzy, a także wykorzystywania jej w najodpowiedniejszy i najbardziej wartościowy dla przedsiębiorstwa sposób 12. Firmy zamierzające zarządzać wiedzą powinny koncentrować się na poszczególnych składnikach kultury organizacyjnej, tak aby ich kombinacja stworzyła środowisko, w którym wiedza będzie faktycznie tworzona, rozpowszechniana i użytkowana T.H. Davenport, L.Prusak, Working Knowledge..., s W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą..., s Tamże, s A. Sokół, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2014, s J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s

13 Anna Butkiewicz-Schodowska Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym P. Drucker twierdził, że dyskusje na temat procesu decyzyjnego w większości zakładają znacze nie wyłącznie decyzji najwyższego kierownictwa, a to niebezpieczny błąd 14. Wskazywał on, iż należy angażować pracowników z niższych szczebli do tworzenia wiedzy w ramach przywództwa dzielonego. Działania, takie jak identyfikacja, zdobywanie, dzielenie się, wykorzystywanie oraz ochrona wiedzy, mają za zadanie utworzenie tak zwanej pamięci organizacyjnej. Oznacza ona istnienie zasobów wiedzy dostępnych dla pracowników wszystkich szczebli organizacji, kontrolowanych przez całe przedsiębiorstwo, a nie tylko przez jednostki. Wspomniane zasoby wiedzy w organizacji obejmują między innymi 15 : doświadczenia zawodowe pracowników, sieć kontaktów z klientami i partnerami, procedury wewnątrzorganizacyjne, technologie produkcji, wykorzystywane systemy informatyczne, patenty, znaki towarowe i markę. Biorąc pod uwagę konieczność dostępu do wiedzy, należy zauważyć, że dużego znaczenia nabiera pojęcie społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne opiera się na powszechnym dostępie do bardzo dużych zasobów informacyjnych oraz możliwości stałego uczestniczenia w ich zwiększaniu 16. Z chwilą pojawienia się komputerów oraz cyfryzacji zasobów informacyjnych stały się one znacznie bardziej dostępne (dla szerszego grona odbiorców i przy znacznie mniejszych ograniczeniach czasowych). Jednakże sama komputeryzacja stanowiła dopiero pierwszy etap zmian. Bezsprzecznie istotnym czynnikiem sprawczym powstawania społeczeństwa informacyjnego był rozwój struktur sieciowych i upowszechnienie możliwości łączenia rozwiniętych technologii z rozproszonym przetwarzaniem danych 17. Wśród najistotniejszych cech społeczeństwa informacyjnego można wymienić 18 : a) dominację sektora usług w gospodarce oraz rozwój sektora czwartego (finanse, ubezpieczenia i tym podobne) i piątego (zdrowie, oświata, nauka); b) rosnące znaczenie specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej; Globalizacja 14 Dziedzictwo Druckera znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela nauk o zarządzaniu dla współczesnych liderów biznesu, red. C.L. Pearce, J.A. Maciariello, H. Yamawaki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s M. Castells, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture Information Age Series, John Wiley and Sons, Hoboken 2009, za: J. Trajer, A. Paszek, S. Iwan, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2012, s Tamże. 18 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, za: J. Trajer, A. Paszek, S. Iwan, Zarządzanie wiedzą..., s

14 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja c) centralne znaczenie wiedzy teoretycznej jako źródła innowacji i polityki; d) nastawienie na sterowany rozwój techniki; e) tworzenie nowych technologii intelektualnych jako podstawa podejmowania decyzji politycznych i społecznych. Dane, informacje oraz wiedza powinny być rozpowszechniane i przekazywane większej liczbie odbiorców. Przykładem wykorzystania wiedzy jest dzielenie się nią przez pracowników w danej organizacji. W sytuacji, gdy wieloletni pracownik danego przedsiębiorstwa zmienia pracę, pozostawiając nieobsadzone jeszcze stanowisko, powinien podzielić się posiadaną przez niego wiedzą nabytą przez lata pracy z kandydatem przejmującym jego obowiązki. Pozwoli to na zniwelowanie potencjalnych błędów popełnianych przez jego następców. Innym istotnym przykładem wykorzystania wiedzy jest wymiana posiadanych informacji przez pracowników. Wpływa ona na zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku oraz poprawia wewnętrzny system przepływu informacji. Dzielenie się wiedzą przez pracowników pozwoli szybciej i sprawniej rozwiązywać napotkane problemy w codziennym funkcjonowaniu organizacji. W tym kontekście pojawia się konieczność używania intranetu jako systemu wymiany informacji pomiędzy pracownikami poprzez wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach. W sieci, dzięki relacjom kształtowanym pomiędzy współpracownikami, powstają warunki sprzyjające do transferu wiedzy, jej twórczego rozwoju oraz wykorzystania w innowacjach 19. Na rysunku 1 zaprezentowano wyniki badań przedsiębiorstw w Polsce posiadających intranet w ujęciu procentowym w latach Rysunek 1. Przedsiębiorstwa w Polsce posiadające intranet Źródło: opracowanie własne na podstawie ( ). 19 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce..., s

15 Anna Butkiewicz-Schodowska Znaczenie wiedzy w społeczeństwie informacyjnym Jak wynika z rysunku 1, odsetek przedsiębiorstw w Polsce posiadających intranet w latach kształtował się następująco: w roku 2008 wyniósł 26,1%, w roku 2009 ukształtował się na poziomie 28,2%, natomiast w roku 2010 wyniósł 42,7%. Zaprezentowane wyniki wykazują tendencję rosnącą. W roku 2009 nastąpił wzrost o 2,1%, natomiast w roku 2010 o 14,5%. Przyczyn można doszukiwać się w zwiększonej świadomości przedsiębiorstw w zakresie korzyści, jakie może przynieść posiadanie intranetu w zakresie wymiany informacji między pracownikami. Globalizacja Podsumowanie Postrzeganie wiedzy jako fundamentalnego zasobu w przedsiębiorstwie, poznanie jej istoty, najistotniejszych cech oraz znaczenia w społeczeństwie informacyjnym, powstałym wskutek zmian społeczno-gospodarczych, staje się kluczowe z punktu widzenia jej wpływu na jego pozycję konkurencyjną na rynku. Jak wynika z badań, wzrasta odsetek przedsiębiorstw w Polsce wykorzystujących system wymiany informacji pomiędzy pracownikami w latach Wskazuje to na to, iż szeroka dostępność do informacji i danych, jak również ich sprawna wymiana oraz dzielenie się wiedzą pozwalają na lepsze oraz efektywniejsze funkcjonowanie organizacji jako całości. Literatura Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa Dziedzictwo Druckera znaczenie dorobku najwybitniejszego przedstawiciela nauk o zarządzaniu dla współczesnych liderów biznesu, red. C.L. Pearce, J.A. Maciariello, H. Yamawaki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i praktyczne, PWE, Warszawa ( ). Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, red. Z. Antczak, Difin, Warszawa Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce Sokół A., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa Trajer J., Paszek A., Iwan S., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa

16 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, red. G. Śmigielska, Difin, Warszawa Streszczenie W artykule podjęto tematykę postrzegania wiedzy jako fundamentalnego zasobu w przedsiębiorstwie poprzez poznanie jej istoty, cech oraz znaczenia w społeczeństwie informacyjnym, powstałym na wskutek zmian społeczno- -gospodarczych. Zaprezentowano również wyniki badań przedsiębiorstw w Polsce wykorzystujących system wymiany informacji pomiędzy pracownikami w latach Wskazują one na zwiększoną świadomość przedsiębiorstw w zakresie korzyści, jakie przynosi sprawna wymiana informacji oraz dzielenie się wiedzą na funkcjonowanie organizacji, jak również wpływ wiedzy na pozycję konkurencyjną na rynku. The Importance of Knowledge in the Information Society In this article, it was the subject of perception of knowledge as a fundamental resource in the enterprise by knowing its essence, features and importance in the information society, resulting from social and economic changes. It also presented the results of companies in Poland, using an exchange of information between employees in the years Suggest an increased awareness of enterprises in terms of benefits it brings better information and sharing knowledge of the functioning of the organization, as well as its impact on the competitive position on the market. Translated by Anna Butkiewicz-Schodowska 16

17 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Z e s z y t y Naukowe nr 819 Współczesne Problemy Ekonomiczne Marta Ciarko* Agnieszka Paluch-Dybek** Ład ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny triadą zrównoważonego rozwoju Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważony biznes, ład ekonomiczny, ład środowiskowy, ład społeczny Keywords: sustainable development, sustainable business, economic governance, environmental governance, social order Wprowadzenie Koncepcja zrównoważonego rozwoju realizowana jest w trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Poszukiwanie harmonii i równowagi, a tym samym zapewnianie trwałości rozwoju, dokonuje się poprzez szczególne poświęcanie uwagi ochronie środowiska naturalnego i społecznego potencjału rozwojowego, towarzyszącemu wzrostowi ekonomicznemu. Zrównoważony rozwój jest procesem scalającym zjawiska społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe w sposób zapewniający rozwój w długim okresie; dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój obejmuje populację ludzką, świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi, surowce energetyczne, a także w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, czyli: walkę z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukację, zdrowie, dialog międzykulturowy 1. * Magister Marta Ciarko jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra Polityki Gospodarczej) Uniwersytetu Szczecińskiego. ** Magister Agnieszka Paluch-Dybek jest doktorantką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (Katedra Polityki Gospodarczej) Uniwersytetu Szczecińskiego. 1 Nasza wspólna przyszłość, raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, Oxford University Press, Oxford

18 Współczesne Problemy Ekonomiczne Globalizacja Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na teoretyczne fundamenty zrównoważenia ekonomicznego, środowiskowego oraz społecznego. Do jego realizacji wybrano przegląd literatury w świetle poglądów różnych szkół ekonomicznych. Ład społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy tworzą koncepcję triady zrównoważonego rozwoju. Ekonomia, ekologia i postęp techniczny to trzy dziedziny życia człowieka, które są ze sobą ściśle związane. Postęp techniczny, który jest siłą napędową, musi być stymulowany przez środowisko naturalne, które za bardzo eksploatowane spowoduje zachwianie ekosystemu. Za pośrednictwem wiedzy i analiz ekonomicznych jest możliwe zachowanie równowagi pomiędzy tymi trzema zagadnieniami. Definicja zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój jest to taki rozwój społeczny i gospodarczy, który zapewnia zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez utrudniania przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich potrzeb. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji opisujących istotę zrównoważonego rozwoju. Jedna z nich została sformułowana w raporcie Nasza wspólna przyszłość, opracowanym przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju 2. Już w 1987 roku stwierdzono, że cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu możliwy do utrzymania pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania. Model takiej gospodarki zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy: wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne wytworzone przez człowieka) oraz zdrowiem człowieka. Według D. Pereca i R.K. Turnera rozwój zrównoważony, z ekonomicznego punktu widzenia, polega na maksymalizacji korzyści netto z rozwoju ekonomicznego z jednoczesnym chronieniem oraz zapewnieniem odtwarzania się użyteczności i jakości zasobów naturalnych w długim okresie. Rozwój gospodarczy musi oznaczać nie tylko wzrost dochodów, ale także poprawę innych elementów dobrobytu społecznego, musi obejmować również niezbędne zmiany strukturalne w gospodarce oraz w całym społeczeństwie 3. T. Borys w teorii zrównoważonego rozwoju wyróżnia sześć jego aspektów: a) ekologiczny, który ogranicza degradację środowiska, poprawia jego stan oraz zakłada wdrażanie zintegrowanych systemów ochrony środowiska, które powinny znaleźć wyraz w sformułowaniu polityki ekologicznej; b) społeczny, wyrażający się w opracowaniu i wdrażaniu polityki społecznej; 2 Na podstawie Report of the World Comission on Environment and Development, documents/ga/res/42/ares htm ( ). 3 D. Pearce, R.K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, New York 1990, za: A. Woś, Rolnictwo zrównoważone, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1992, nr

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Barbara Hadryjańska. Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego

Barbara Hadryjańska. Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego Barbara Hadryjańska Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego 2015 Książka finansowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Praca

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA Redakcja naukowa Alina Grynia Wydział Ekonomiczno Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku Wilno 2014

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25)

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 805 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO SZCZECIN 2014 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 9 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2006

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 9 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2006 ISSN 1643-630X Nr 9 (2) 2006 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ Praca zbiorowa pod redakcją: Marcina W. STANIEWSKIEGO i Piotra SZCZEPANKOWSKIEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA Studia krajowe i międzynarodowe National and International Studies PUBLIC ADMINISTRATION N r 1 ( 1 5 ) 2 0 1 0 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KREOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI

INSTRUMENTY KREOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 516 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 13 INSTRUMENTY KREOWANIA INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI SZCZECIN 2009 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Kierowanie

Organizacja i Kierowanie Organizacja i Kierowanie Adres: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa e-mail: oik@sgh.waw.pl www.sgh.waw.pl/oik/ nr 5 (158) rok 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Na drodze do ekonomii zrównoważonego rozwoju

Na drodze do ekonomii zrównoważonego rozwoju 48 KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE 2011 / 3 Aleksander Grzelak, Anna Matuszczak Na drodze do ekonomii zrównoważonego rozwoju Holger Rogall Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka Zysk i

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7. FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7. FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7 FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą Redakcja naukowa Andrzej Marjański Łódź 2011 Recenzenci: Andrzej Blikle,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo