NEWSLETTER. Changes facilitating road investments and environmental protection law. Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWSLETTER. Changes facilitating road investments and environmental protection law. Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska"

Transkrypt

1 WYDANIE SPECJALNE / SPECIAL EDITION NEWSLETTER November 2009 Listopad 2009 Changes facilitating road investments and environmental protection law Zmiany ułatwiające inwestycje drogowe a prawo ochrony środowiska The purpose of this article is to present recent legislative changes facilitating conducted investments in roads in Poland as well as indicate the manner in which environmental protection law, despite recent amendments, continues to slow this process. The administrative procedure relating to the preparation of road investments, including the acquisition of real estate, as well as procedure relating to investment supervision, is to be facilitated, among others, by recently adopted amendments to the following special laws: - the so-called special law covering roads (Act dated 10 April 2003 on specific principles governing the preparation and implementation of public road investments, most recently amended on 25 July 2008 and 24 April 2009); - the so-called special law covering Euro 2012 (Act dated 7 September 2007 on preparation of the final European soccer championships UEFA EURO 2012, most recently amended on 28 August 2009). Moreover, an increase in the share of private entities in investment, particularly in relation to their financing and organizational engage is to be ensured by adopted laws: the Public-Private Partnership Act of 19 December 2008 as well as the Construction Work or Services Concession Act of 9 January The problem, however, as with each large investment that may significantly impact the environment, including Natura 2000 areas, continues to lie with environmental protection regulations, including those providing for the need to obtain environmental decisions. Significantly, harsh sanctions apply for violation of environmental regulations, including the reimbursement of funds originating from the EU. Motorways in Poland and other EU countries Motorways are needed in Poland not only in connection with the European Euro 2012 soccer championships. As of the end of 2008, there were only about 750 km of motorway and 450 km of expressways in the country. Leaders within the EU had over 10,000 Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie niedawnych zmian legislacyjnych ułatwiających przeprowadzanie inwestycji drogowych w Polsce oraz wskazanie, w jaki sposób przepisy prawa ochrony środowiska, mimo ostatnich zmian, nadal spowalniają ten proces. Procedurę administracyjną związaną z przygotowaniem inwestycji drogowych, w tym nabywanie nieruchomości, oraz procedurę związaną z nadzorem nad inwestycjami ułatwić mają m.in. uchwalone niedawno zmiany do specustaw: - do tzw. specustawy drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ostatnio nowelizowana 25 lipca 2008 r. oraz 24 kwietnia 2009); - do tzw. specustawy o Euro 2012 (Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, ostatnio nowelizowana 28 sierpnia 2009 r.). Ponadto zwiększenie udziału podmiotów prywatnych w realizacji inwestycji, w szczególności od strony ich finansowego i organizacyjnego zaangażowania, zapewnić mają uchwalone ustawy, tj. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym oraz Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Problem jednak jak przy każdej dużej inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 nadal stanowią przepisy dotyczące ochrony środowiska, w szczególności regulacje przewidujące konieczność uzyskania decyzji środowiskowej. Co istotne, za uchybienie przepisom prawa ochrony środowiska grożą dotkliwe sankcje, w tym obowiązek zwrotu środków pochodzących z funduszy unijnych. Autostrady w Polsce i innych krajach UE Autostrady są Polsce potrzebne nie tylko w związku z organizacją piłkarskich mistrzostw Europy Euro Pod koniec 2008 r. w Polsce było tylko ok. 750 km autostrad i blisko 450 km dróg ekspresowych. Liderzy w UE mieli w 2007 r. ponad 10 tys. km 1

2 km of motorways each as of 2007: Germany 12,531 km, Spain 11,959 km, and France 11,140 km. In terms of density of the motorway network, we are far exceeded by other countries in the region, including the Czech Republic, Slovakia, Lithuania and Hungary. Investments on a large-scale are taking place in connection with the small number of motorways. The government road-building program for provides PLN 121 billion for this purpose. The construction of more than 1,300 km of motorways is planned by Since the start of the year, the General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) opened bidding through tender proceedings at a value exceeding PLN 10.5 billion. Special laws Great hopes for growth in the number of road infrastructure investments (together with rail and tourism) are tied to Euro Indeed, special laws were introduced for the purpose of accelerating these investments (road, rail, airport, as well as the so-called special Euro 2012 law) together with amendments to already adopted special laws. They facilitate the control of public entities over the implementation of investments, including the creation of special-purpose companies. They also shorten deadlines for administrative proceedings that are necessary for the issue of administrative decisions, as well as deadlines for expropriation for compensation. Special Road Act In order to facilitate investments relating to road infrastructure as well as to enable their appropriate preparation prior to Euro 2012, significant changes were introduced to the Special Road Act (Act dated 25 July 2008 an amendment of the Act on specific principles governing the preparation and implementation of public road investments as well as amendment of certain other laws, which entered into force on 10 September 2008). The purpose of the changes was to streamline administrative procedures for obtaining required permits. A single decision is now required to obtain a permit for the project (instead of two as before), and penal sanctions may now be applied against an administrative body that fails to issue a decision within 90 days after an application is filed. An advantage of the special road act is also that it combines several separate administrative proceedings, thus causing administrative resolutions to be combined in one decision concerning location of an investment for public purposes, confirmation of partition of real estate, involuntary taking of real estate (eminent domain), and confirmation of the construction design. Previously, separate autostrad (Niemcy km, Hiszpania km, Francja km). Pod względem gęstości sieci autostrad zdecydowanie wyprzedzają nas także kraje naszego regionu, w tym Czechy, Słowacja, Litwa oraz Węgry. W związku z małą liczbą autostrad prowadzone są inwestycje na wielką skalę. Rządowy program budowy dróg krajowych w latach przewiduje na ten cel 121 mld zł. Do 2012 roku planowane jest wybudowanie ponad 1300 km autostrad. Od początku roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w ramach postępowań przetargowych, dokonała otwarcia ofert o wartości przekraczającej ponad 10,5 mld zł. Specustawy Wielkie nadzieje na wzrost liczby inwestycji w infrastrukturę drogową (a także kolejową i turystyczną) wiązane są z organizacją finału Euro Właśnie w celu przyspieszenia tych inwestycji wprowadzone zostały specjalne ustawy (drogowa, kolejowa, lotniskowa oraz o tzw. specustawa o Euro 2012) oraz zmiany w specustawach już wcześniej uchwalonych. Ułatwiają one kontrolę podmiotów publicznych nad realizacją inwestycji, m.in. poprzez tworzenie spółek celowych. Skracają też terminy postępowania administracyjnego niezbędnego dla uzyskania decyzji administracyjnych oraz terminy procedury wywłaszczenia za odszkodowaniem. Specustawa drogowa Aby ułatwić realizację inwestycji związanych z infrastrukturą drogową oraz umożliwić odpowiednie jej przygotowanie przed finałem Euro 2012, wprowadzono istotne zmiany do specustawy drogowej (ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie 10 września 2008 roku). Celem zmian było przyspieszenie procedury administracyjnej prowadzącej do uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń. Wprowadzono tylko jedną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji (zamiast dotychczasowych dwóch) oraz sankcje karne dla organu, który nie wyda decyzji w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Zaletą specustawy drogowej jest także to, że łączy ona w sobie kilka odrębnych postępowań administracyjnych, co w konsekwencji prowadzi do połączenia w jednej decyzji rozstrzygnięć administracyjnych z zakresu: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zatwierdzenia podziału nieruchomości, przymusowego odebrania własności nieruchomości i zatwierdzenia projektu 2

3 decisions had to be obtained through separate proceedings, which significantly prolonged the procedure. It continues to be necessary, however, to obtain an environmental decision, as noted below, prior to obtaining an investment permit. The cited amendment to the Special Road Act also regulated the issue of compensation in the event of need to expropriate property owners. A system of incentives through increased compensation was established for existing owners or perpetual usufructuaries to encourage earlier issue of property or vacating of premises and other areas (5% of the value of real estate if issued to a road administrator within 30 days from the date when an expropriation decision became final, as well as PLN 10,000 to cover additional expenses). This solution did not previously exist. It is worth pointing out that expropriation will always be a problem (among others, because owners frequently have sentimental ties to property and hope to obtain the highest possible compensation). Also, as practice reveals, the launching of expropriation proceedings may be significantly delayed through various owner actions. For example, many owners make property gifts between family members after proceedings begin or refuse to accept service of letters and notices, all of which drags out the entire procedure. The city of Wrocław has such a problem as it seeks to claim plots for the exit from the Wrocław Ring Road to the high-speed tram terminus. This is a key investment for Euro 2012, which will allow fans to reach the stadium. The city was unable to reach an agreement with the property owner. She rejected the first proposed valuation, thus expropriation proceedings commenced and a relevant motion was directed to the provincial governor. He denied the motion because the owner donated the real estate to her son in the meantime. Special law for Euro 2012 There were no solutions for the Euro 2012 special law that were provided in the Special Road Act. This primarily concerns those relating to expropriation. For this reason, expropriation on the basis of this law was more difficult to carry out. It lacked regulations allowing investors to choose the special law regime to which they wish to submit an investment. Also, work could frequently be conducted faster under the Special Road Act than under the Euro 2012 special law. An amendment of the Euro 2012 special law (Act dated 28 August 2009 on amendment of the Act on preparation of the final European soccer championships UEFA EURO 2012 as well a certain budowlanego. Wcześniej trzeba było uzyskać odrębne decyzje w osobnych postępowaniach, co znacznie wydłużało procedurę. Nadal jednak, przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej, o czym niżej. Omawianą nowelą do specustawy drogowej uregulowana została również kwestia odszkodowania w przypadku, gdy istnieje konieczność wywłaszczenia właścicieli nieruchomości. Stworzono system zachęt dla dotychczasowych właścicieli bądź użytkowników wieczystych do wcześniejszego wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń poprzez odpowiednie powiększenie odszkodowania (5% wartości nieruchomości, gdy zostanie ona wydana zarządcy drogi w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, oraz zł na pokrycie dodatkowych wydatków). Wcześniej brakowało takiego rozwiązania. Warto zaznaczyć, że wywłaszczenia zawsze stanowić będą problem (m.in. dlatego, że właścicieli często łączą z nieruchomością więzi sentymentalne, a przy tym mają oni nadzieje otrzymać możliwie wysokie odszkodowanie). Poza tym, jak wskazuje praktyka, wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego może być znacząco odwlekane w czasie poprzez różnorakie działania właścicieli. Dla przykładu wielu z nich już w toku postępowania dokonuje darowizn nieruchomości pomiędzy członkami rodziny lub nie odbiera pism i zawiadomień, co wydłuża całą procedurę. Doświadczył tego m.in. Wrocław, który stara się o działki pod zjazd z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i pętlę szybkiego tramwaju. To kluczowa inwestycja na Euro 2012 dzięki niej kibice będą mogli dotrzeć na stadion. Miasto nie doszło do porozumienia z właścicielką nieruchomości. Nie przyjęła ona pierwszej propozycji wyceny, więc wszczęto postępowanie zmierzające do wywłaszczenia i skierowano odpowiedni wniosek do wojewody. Ten go jednak odrzucił, bowiem właścicielka zdążyła przekazać nieruchomość w darowiźnie synowi. Specustawa o Euro 2012 W specustawie o Euro 2012 brakowało rozwiązań, które zostały zawarte w specustawie drogowej mowa tu przede wszystkim o rozwiązaniach dotyczących wywłaszczania. Dlatego wywłaszczanie na podstawie tej ustawy było trudniejsze do przeprowadzenia, a brakowało przepisów pozwalających inwestorowi wybrać reżim specustawy, który chce zastosować do prowadzonej inwestycji. Poza tym na podstawie specustawy drogowej prace często mogły być prowadzone szybciej niż przy zastosowaniu specustawy o Euro Nowela specustawy o Euro 2012 (Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektórych innych 3

4 other laws, which entered into force on 15 October 2009) grants companies and municipal hosts the right to decide whether they wish to benefit from the special road or Euro 2012 act. It also introduces such forms of expropriation as provided under the special road act and which were partly discussed above. Funds and public-private private partnership It must be pointed out that Poland has EUR 67.3 billion to utilize in of which EUR billion originates from the Operational Infrastructure and Environment Program. Only 3.9 % of funds in this program were utilized by the end of June 2009 and, within the framework of the entire co-financing amount, 10.6 % of funds were utilized for all programs. This means that a large sum of funds is still available for utilization. Additionally, funds originating from other programs such as PHARE, the Cohesion Fund (ISPA), the European Regional Development Fund or TEN (Trans- European Network) are available for utilization in infrastructure investments. Internal funds are also required to utilize these EU sources, not only from national public sources but also from private investors. The search for private funds is served by two new public-private partnership laws (the Public-Private Partnership Act as well as the Construction Work or Services Concession Act). They are tied to the fundamental aim of the government, which is the implementation of investments in connection with the need to utilize EU funds for as well as to prepare infrastructure necessary for the European soccer championships in Both laws introduce significant procedural simplifications, which should accelerate undertakings based on this cooperation model. Cooperation within the framework of a public-private partnership is primarily regulated by the Public-Private Partnership Act (as well as by the Construction Work or Services Concession Act the so-called small PPP ). Under the above Public-Private Partnership Act, cooperation between public and private entities rests on the joint fulfilment of an undertaking within the scope of the public entity s tasks together with simultaneous division of tasks and risk among them. Public-private partnership may engage in undertakings resting on: - the construction or renovation of a building site; - provision of services; - creation of a work, in particular, fit-out of an asset with equipment that raises its value or utility, or ustaw, która weszła w życie 15 października 2009 r.) przyznaje spółkom i miastom gospodarzom prawo do decydowania, czy wolą skorzystać ze specustawy drogowej, czy o Euro Wprowadza również takie zasady wywłaszczenia, jakie przewiduje specustawa drogowa i które częściowo zostały omówione wyżej. Fundusze i partnerstwo publiczno-prywatne prywatne Należy podkreślić, że Polska w latach ma do wykorzystania 67,3 mld euro, z czego 27,85 mld euro w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do końca czerwca 2009 roku w ramach tego programu wykorzystano 3,9% środków, a w ramach całej sumy dofinansowania, na wszystkie programy wykorzystano 10,6% środków. Oznacza to, że bardzo dużo pieniędzy pozostaje jeszcze do wykorzystania. Dodatkowo do zagospodarowania w przypadku inwestycji infrastrukturalnych są również środki pochodzące z innych programów, takich jak program PHARE, Fundusz Spójności (ISPA), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy fundusz TEN (Trans-European Network). Do wykorzystania tych środków potrzebne jest obok pozyskania środków unijnych również posiadanie środków wewnętrznych, i to nie tylko środków publicznych krajowych, ale też środków prywatnych inwestorów. Pozyskaniu środków prywatnych służyć mają dwie nowe ustawy dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego (ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi). Pozostają one w związku z podstawowym celem rządu, tj. realizacją inwestycji w związku z koniecznością wykorzystania funduszy unijnych na lata oraz przygotowaniem infrastruktury koniecznej do przeprowadzenia finałów piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku. Obie ustawy wprowadzają istotne ułatwienia proceduralne, co powinno przyspieszyć realizację przedsięwzięć w oparciu o ten model współpracy. Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest regulowana w pierwszej kolejności Ustawą o partnerstwie publicznoprywatnym (ale także Ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi tzw. małe PPP ). Zgodnie z przepisami powołanej powyżej Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, współpraca podmiotów publicznego i prywatnego polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia z zakresu zadań podmiotu publicznego z jednoczesnym podziałem zadań i ryzyk pomiędzy nimi. W trybie partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być realizowane przedsięwzięcia polegające na: - budowie lub remoncie obiektu budowlanego, - świadczeniu usług, - wykonaniu dzieła, w szczególności wyposażeniu składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego 4

5 - other services, whereby the Public-Private Partnership Act requires the above elements to always be tied to maintenance or administration of the assets utilised to carry out a public-private or related undertaking. The Public-Private Partnership Act also provides that cooperation between a public and private partner may take place on the basis of a public-private partnership agreement, as well as through a commercial company, partnership or limited share partnership created by the public and private partners for this purpose. Cooperation between public and private partners can also take place on the basis of a licence for construction work or services, the socalled small PPP. Such licence for construction work is a specific type of order in which the licensee (contractor) undertakes on the basis of a licence agreement concluded with the licensor to carry out the subject of licence for compensation. Remuneration due to the licensee in the form of right to utilise a constructed site or such right together with a monetary payment determine the specific nature of this order. It is worth noting that the Public-Private Partnership Act eliminated the previous requirement that a public entity conduct highly complex studies (including, for example, the profitability of selecting this method for project implementation) prior to project implementation. It was a major reason for its lack of popularity. A very important change for investors is the specific introduction of a provision enabling project financing under a public-private partnership from EU funds. Previously, this was disputable. wartość lub użyteczność, lub - inne świadczenia, przy czym Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym nakazuje, aby powyższe elementy zawsze łączyły się z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego, lub z nim związany. Należy zauważyć, że Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje, iż współpraca partnera publicznego z prywatnym może odbywać się na podstawie umowy o partnerstwie publicznoprywatnym, jak również w oparciu o utworzoną przez partnera publicznego i prywatnego w tym celu spółkę kapitałową, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Współpraca podmiotu publicznego z prywatnym może odbywać się również w oparciu o Ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi tzw. małe PPP. Koncesja na roboty budowlane jest szczególnego rodzaju zamówieniem na roboty budowlane, gdzie koncesjonariusz (wykonawca) na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem. O specyfice tego zamówienia przesądza forma wynagrodzenia należnego koncesjonariuszowi, jaką jest prawo do eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą kwoty pieniężnej. Warto zwrócić uwagę, iż Ustawa o partnerstwie publicznoprywatnym zniosła obowiązujący wcześniej wymóg przeprowadzania przez podmiot publiczny bardzo skomplikowanych analiz (dotyczących m.in. opłacalności wyboru tego sposobu realizacji inwestycji) jeszcze przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia. Był on jedną z głównych przyczyn braku popularności tej ustawy. Bardzo ważną zmianą dla inwestorów jest wyraźne wprowadzenie przepisu umożliwiającego finansowanie projektów przeprowadzanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego ze środków unijnych. Wcześniej było to sporne. Environmental protection law The final changes to the law served to accelerate the construction of roads, but in practice constituted reasons for investment delay, primarily in light of environmental protection regulations. Before a permit to carry out a project is issued, each newly built motorway or expressway must undergo an environmental impact assessment leading to the issue of an environmental decision. Even if an investment is undertaken through special laws, it is necessary, prior to receipt of a road investment permit or decision on the location of Euro 2012 undertakings, to submit a planned Prawo ochrony środowiska Ostatnie zmiany w prawie miały przyśpieszyć budowę dróg, lecz w praktyce przepisy te bywają przyczyną opóźnień realizacji inwestycji, co wynika głównie z przepisów związanych z ochroną środowiska. Każda nowo budowana czy modernizowana autostrada bądź droga ekspresowa przed uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji musi być poddana ocenie oddziaływania na środowisko, która kończy się tzw. decyzją środowiskową. Nawet jeśli inwestycja jest realizowana w trybie specustaw, przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro

6 investment to an environmental impact assessment and to obtain a decision on environmental conditions (so-called environmental decision). The obligation to conduct an environmental impact assessment arises under EU regulations that require member states to adopt measures to ensure that projects potentially causing substantial environmental impact are subject to requirements to assess environmental impact prior to obtaining a permit for development. After Poland s entry into the European Union, that is, after 1 May 2004, strong growth in infrastructure projects took place, including road investments and projects to modernise existing industrial plants, together with the construction of new facilities. Many projects carried out now are co-financed from EU funds under national or regional operational programmes. The activity of EU funds and the operations that they finance must be consistent with other EU policies and EU laws. As a result, the aims of the funds are achieved within a framework of sustainable development and promotion of environmental protection goals as well as improvement in the environment quality. It turned out, however, that EU financing for many projects carried out in Poland is under threat. This resulted from improper implementation (in the view of the European Commission) of EU directives concerning environmental impact assessment. Problems encountered by investors were further exacerbated by the fact that designation of protected areas in Poland within the European Natura 2000 network was undertaken with considerable delay. The delay still continues. Presently, the government has only accepted a list of proposed areas with significance for the Community. It encompasses areas, which upon verification by the European Commission, will be designated as special settlement protection areas (special protection areas for birds have already been established in the form of an executive regulation). Accepting a list of proposed Natura 2000 areas will already now unblock investments. Although a list of areas may still be subject to change following Commission review, such change nevertheless should not be considerable. Moreover, the Natura 2000 protection regime already applies to areas covered by the draft list. The greatest problems currently facing investors indeed include lack of full knowledge of environmental protection conditions and resulting inability to estimate potential limitations, costs and risks relating to an investment. Comprehensive new regulations governing the issue of konieczne jest poddanie planowanej inwestycji ocenie oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej). Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wynika z regulacji wspólnotowych i polega na zobowiązaniu państw członkowskich do przyjęcia wszystkich środków, aby zapewnić, że przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne podlegały wymaganiom oceny oddziaływania na środowisko przed uzyskaniem zezwolenia na inwestycję. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, czyli po 1 maja 2004 r., nastąpił silny rozwój projektów infrastrukturalnych, w tym inwestycji drogowych oraz projektów polegających na modernizacji i rozbudowie istniejących zakładów przemysłowych jak i budowie nowych obiektów. Wiele realizowanych obecnie projektów jest współfinansowanych ze środków wspólnotowych w ramach właściwych krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Działalność funduszy wspólnotowych oraz finansowane przez nie operacje wymagają spójności z innymi politykami Wspólnoty Europejskiej, jak również przestrzegania jej prawodawstwa. W rezultacie cele funduszy osiągane są w ramach zrównoważonego rozwoju oraz propagowania celów ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Okazało się jednak, że dofinansowanie ze środków wspólnotowych wielu inwestycji realizowanych w Polsce jest zagrożone. Wynikało to z nieprawidłowej zdaniem Komisji Europejskiej implementacji dyrektyw wspólnotowych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko. Problemy, na które natrafili inwestorzy, zostały dodatkowo spotęgowane faktem, że wyznaczanie w Polsce chronionych obszarów w ramach europejskiej sieci Natura 2000 następowało ze znacznym opóźnieniem. To opóźnienie nadal występuje obecnie rząd dopiero ostatnio zaakceptował listę proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty. Lista ta obejmuje obszary, które po weryfikacji przez Komisję Europejską zostaną wyznaczone jako specjalne obszary ochrony siedlisk (obszary specjalnej ochrony ptaków zostały już wyznaczone w formie rozporządzenia). Przyjęcie listy proponowanych obszarów Natura 2000 pomoże już teraz odblokować inwestycje, gdyż wprawdzie lista obszarów po weryfikacji przez Komisję może ulec zmianie, ale zmiana ta nie powinna być znacząca. Dodatkowo do obszarów objętych projektem listy już teraz zastosowanie znajduje reżim ochronny Natura To właśnie brak pełnej wiedzy o uwarunkowaniach ochrony środowiska i wynikająca z niego niemożność oszacowania potencjalnych ograniczeń, kosztów i ryzyk związanych z podjęciem inwestycji należą do najistotniejszych problemów, z którymi zmagają się obecnie inwestorzy. Dopiero w listopadzie 2008 r. weszły w życie nowe (kompleksowe) 6

7 environmental impact assessment, which eliminate most flaws in Polish regulations found by the European Commission, did not enter into force until November Practice reveals that this regulation, even though expensive, also causes numerous problems for investors. Nevertheless, it is a significant step forward in comparison to hitherto provisions. Flawed environmental impact assessment regulations previously in force led to the undesirable situation of authorities requiring investors seeking to implement projects co-financed from EU funds to hold back on projects until new regulations were in place. Such blocking of investments was particularly detrimental in light of Poland and Ukraine being named as host countries for Euro 2012 soccer championship, as well as the huge opportunity for economic growth in Poland from the availability of EU funding. Even though new regulations have only been binding for nearly one year, investors continue to grapple with the consequences of no longer binding flawed legislation. The impact of new regulations on road investments What do new environmental impact assessment regulations signify for the issues that have been raised? First of all, there are no firm legal regulations tied to the investment process. There is still no established practice on the part of authorities, in light of constant change of laws, in environmentally assessing planned undertakings. This results in administrative proceedings being time consuming, whereas undertaken actions are frequently encumbered with greater or lesser flaws. Secondly, European Commission charges addressed at Polish regulations (concerning, for example, participation of the public and environmental organizations in the investment process) have led to the acceptance of regulations that in our view are highly restrictive. In light of the need to consider these charges as well as exact analysis of each undertaking, administrative procedures to obtain necessary investment permits are lengthy. A significant obstacle against defective completion of investments is also posed by the broad rights of environmental organizations, which can appeal issued decisions as well as other undertaken actions before an administrative court. Thirdly, work is still ongoing to draft an executive regulation implementing annexes to Directive 85/337/EEC on the Assessment of the Effects of Certain Public and Private Projects on the Environment. Annex I to the directive set forth the projects that przepisy regulujące problematykę ocen oddziaływania na środowisko, które eliminują większość wad polskich regulacji wskazanych przez Komisję Europejską. Z praktyki wynika, że regulacja ta, chociaż niezwykle rozbudowana, także wywołuje wiele problemów wśród inwestorów. Należy jednak przyznać, że stanowi znaczny krok naprzód w porównaniu z dotychczasowymi przepisami. Wcześniej obowiązujące wadliwe regulacje prawne dotyczące ocen oddziaływania projektów inwestycyjnych na środowisko doprowadziły do niepożądanej sytuacji, w której organy nakłaniały inwestorów pragnących realizować inwestycje współfinansowane ze środków wspólnotowych do wstrzymania się z podjęciem inwestycji aż do czasu przyjęcia nowych przepisów. Takie blokowanie inwestycji było niezwykle niekorzystnym zjawiskiem, szczególnie wobec faktu przyznania Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, a także wielkiej szansy rozwoju gospodarczego Polski wynikającej z dostępności funduszy wspólnotowych. Mimo że nowe przepisy obowiązują od blisko roku, inwestorzy nadal zmagają się z konsekwencjami nieobowiązujących już wadliwych rozwiązań legislacyjnych. Wpływ nowych przepisów na inwestycje drogowe Co jednak oznaczają nowe przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko dla poruszanej problematyki? Po pierwsze, brak jest okrzepłych regulacji prawnych związanych z procesem inwestycyjnym. Wskutek nieustannej fluktuacji przepisów nie ma na razie utrwalonej praktyki organów w zakresie ocen oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko. Powoduje to, że postępowania administracyjne są czasochłonne, a podejmowane rozstrzygnięcia obarczone są częstokroć mniejszymi lub większymi uchybieniami. Po drugie, zarzuty Komisji Europejskiej pod adresem polskich regulacji (dotyczące np. udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych w procesie inwestycyjnym) spowodowały przyjęcie przepisów, które w naszej ocenie są bardzo rygorystyczne. Ze względu na konieczność uwzględnienia tych zarzutów oraz bardzo dokładnego badania każdego przedsięwzięcia procedury administracyjne zmierzające do uzyskania niezbędnych pozwoleń inwestycyjnych są długotrwałe. Istotną przeszkodą w sprawnej finalizacji inwestycji są również szerokie prawa organizacji ekologicznych, którym umożliwiono odwoływanie się od wydanych decyzji, a także zaskarżanie podjętych rozstrzygnięć do sądu administracyjnego. Po trzecie, nadal trwają prace nad przygotowaniem stosownego rozporządzenia implementującego załączniki do Dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. 7

8 always require an environmental impact assessment. Meanwhile, Annex II to the directive identifies projects requiring determination of whether an environmental impact assessment is needed. The European Commission charged that Polish lawmakers improperly transposed projects set forth in the annexes by only applying quantitative criteria and classifying certain projects as falling outside the scope of environmental impact assessment and without required justification for classification. Finally, the ongoing trend in Polish law toward comprehensive reform of the real estate development process should also be mentioned. Currently, various stages of administrative proceedings are governed by numerous different laws that are not always compatible. For investors, this renders it necessary to conduct a thorough analysis of regulations and monitoring of frequent amendments, while constantly verifying the correctness of actions of administrative authorities to avoid the risk of flawed decisions that may be overturned. W załączniku nr 1 do tej dyrektywy określono przedsięwzięcia, które zawsze wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast w załączniku nr 2 do omawianej dyrektywy określono przedsięwzięcia, które wymagają ustalenia, czy wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko. Komisja Europejska zarzuciła polskiemu ustawodawcy nieprawidłową transpozycję przedsięwzięć określonych w załącznikach poprzez zastosowanie jedynie kryteriów ilościowych i kategoryczne pozostawienie pewnych przedsięwzięć poza oceną oddziaływania na środowisko, bez wymaganego uzasadnienia tak dokonanej kwalifikacji. Na zakończenie warto również wspomnieć o cały czas aktualnych tendencjach w prawie polskim do dokonania kompleksowej reformy procesu inwestycyjnego. Obecnie kolejne etapy postępowań administracyjnych uregulowane są w wielu aktach prawnych, nie zawsze ze sobą kompatybilnych. Dla inwestorów oznacza to konieczność bardzo wnikliwej analizy przepisów, śledzenia wprowadzanych zmian i bieżącego sprawdzania poprawności rozstrzygnięć podejmowanych przez organy, aby zapobiec ryzyku wzruszenia wadliwych decyzji. Authors: Dominik Wałkowski Klaudia Przybyłowicz Bartosz Kuraś Autorzy: Dominik Wałkowski Klaudia Przybyłowicz Bartosz Kuraś Contact: Izabela Zielińska-Barłożek Barłożek,, legal adviser,, partner p Tel. (+48) Mirella lecha, legal adviser, partner Tel. (+48) Tomasz Zasacki, advocat ate, partner Tel. (+48) Kontakt: Izabela Zielińska lińska-barłożek Barłożek,, radca prawny,, wspólnik Tel. (+48) Mirella Lechna,, radca prawny, wspólnik Tel. (+48) Tomasz Zasacki,, adwokat, wspólnik Tel. (+48) This Newsletter is provided free-of-charge to clients of Wardyński & Partners law firm. The contents are current at the time they were sent for publication. However, this does not constitute a legal advice service and should not be used as the sole basis for making business decisions. WARDYŃSKI & PARTNERS, 2009 Niniejszy biuletyn stanowi informację dostarczaną bezpłatnie klientom kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zawartość biuletynu jest aktualna na dzień skierowania do publikacji. Nie stanowi jednak usługi doradztwa prawnego oraz nie powinna być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych. WARDYŃSKI I WSPÓLNICY,

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Polish road development plan in clash with Natura 2000

Polish road development plan in clash with Natura 2000 Programming the EU funds for 200-201 Polish road development plan in clash with Natura 2000 Robert Cyglicki Krakow, Poland November 2-26, 200 1 21 1 Road infrastructure development plans until 201 Ko³baskowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Bulletin. Tax Law. Revolution in VAT

Bulletin. Tax Law. Revolution in VAT Tax Law Revolution in VAT Małgorzata Kucewicz Associate m.kucewicz@kochanski.pl +48 883 323 470 The latest bill on VAT is currently at the stage of interministerial discussion, and should be submitted

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016 Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Zespół prawników z PNP LAW chciałby przybliżyć Państwu w ramach niniejszego Newslettera wybrane zagadnienia prawne,

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje www.pwc.com XI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania przygotowania kubaturowych projektów PPP 7

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Spis treści Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., II SA/Op 324/11 Dr hab. Paweł Chmielnicki, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

O tłumaczeniu prawniczym z języka polskiego na język angielski z punktu widzenia rodzimego użytkownika języka angielskiego

O tłumaczeniu prawniczym z języka polskiego na język angielski z punktu widzenia rodzimego użytkownika języka angielskiego O tłumaczeniu prawniczym z języka polskiego na język angielski z punktu widzenia rodzimego użytkownika języka angielskiego Jon Tappenden Notatki z warsztatów TEPIS 15.10.2011 Poniżej przedstawiam parę

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych

The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych T umaczenie Katarzyna Micha owska Adiustacja j zykowa Fergal Harford Wydanie V The Commercial Companies Code

Bardziej szczegółowo

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION 082344/EU XXIV. GP Eingelangt am 24/05/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 22 May 2012 10162/12 Interinstitutional File: 2012/0042(COD) ENV 377 ONU 64 FORETS 37 AGRI 332 CODEC 1373 INST 357 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo