PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH MECHANIZMÓW DSR STOSOWANYCH NA RYNKACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH MECHANIZMÓW DSR STOSOWANYCH NA RYNKACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH MECHANIZMÓW DSR STOSOWANYCH NA RYNKACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autorzy: Désiré Dauphin Rasolomampionona, Sylwester Robak, Paweł Chmurski, Grzegorz Tomasik ( Rynek Energii - nr 4/2010) Słowa kluczowe: sterowanie popytem, reakcja strony popytowej, sterowanie systemem elektroenergetycznym Streszczenie: W referacie przedstawiono przegląd mechanizmów DSR (Demand Side Response) obejmujący charakterystyczne modele funkcjonujących mechanizmów reakcji strony popytowej na światowych rynkach energii elektrycznej. Przegląd ten obejmuje również omówienie możliwości zastosowania zarządzania popytem jako mechanizmu zintegrowanego planowania zasobów, którego celem nadrzędnym jest dostarczanie energii elektrycznej po najmniejszych kosztach społecznych. Ponadto, przedstawiono różnice w definiowaniu tego rodzaju działania przez różne instytucje na całym świecie, jak również mechanizmy prawne, stosowane w celu ułatwienia implementacji mechanizmów DSR dla potrzeb sterowania systemem elektroenergetycznym. 1. WSTĘP Zarządzanie, czy też sterowanie popytem (ang. Demand Side Management - DSM) polega na identyfikowaniu, ocenie i wykorzystaniu źródeł (zasobów) po stronie popytu na energię elektryczną przez jej końcowych użytkowników. DSM jest jednym z instrumentów realizacji zintegrowanego planowania zasobów energetycznych po stronie popytowej. DSM dotyczy finalnych odbiorców energii elektrycznej, a więc między innymi mechanizmów konkurencji na poziomie dostawców energii. Działania te definiuje się jako wpływanie przez dostawcę, przy współpracy z odbiorcą, na poziom zużycia i sposób korzystania z energii elektrycznej. Do podstawowych celów DSM, a tym samym głównych typów przedsięwzięć w ramach DSM zaliczyć można: 1. Efektywne wykorzystanie energii, czyli zmniejszenie zużycia energii elektrycznej; 2. Kształtowanie krzywej obciążeń, poprzez sterowanie obciążeniem, czyli zmniejszenie obciążenia lub przesunięcie obciążenia na okres poza szczytem. Drugi z wymienionych typów przedsięwzięć w ramach DSM określany jest również jako reakcja strony popytowej (ang. Demand Response lub Demand Side Response). Sterowanie popytem jest między innymi elementem planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego (SEE) zarówno zgodnie z koncepcją lokalnie zintegrowanego planowania zasobów (ang. Local Integrated Resource Planning LIRP), która zakłada dwustopniową procedurę oceny zapotrzebowania, jak również zgodnie z koncepcją zintegrowanego planowania zasobów (ang. Integrated Resource Planning IRP); w której to zakłada się dostarczanie energii elektrycznej po najmniejszych kosztach społecznych. Potencjał tkwiący w mechanizmach DSM wynika z dobowej i sezonowej zmienności zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Sterowanie popytem ogranicza negatywne skutki nierównomiernego i niejednokrotnie nadmiernego popytu na energię elektryczną.

2 Pojęcie zarządzanie popytem DSM zostało wprowadzone w początku lat 70-tych XX wieku. Wraz z wprowadzeniem zasad konkurencji na rynku energii elektrycznej zarządzanie odbiorem (ang. Load Mana-gement LM) zaliczane do DSM zostało przekształ-cone na reakcję strony popytowej (DSR). Jako główne cele mechanizmów DSR należy zaliczyć: Redukcję maksymalnych obciążeń szczytowych, (typowo kilka godzin w ciągu roku, kiedy relacje ceny/koszty są wysokie na skutek zdarzeń takich jak wypadnięcie generatora, uszkodzenie linii przesyłowych, nadmierny wzrost zapotrzebowania). Zwiększenie obciążenia w okresach dolin gdy ceny energii są niskie (między innymi także, aby poprawić współczynnik mocy). Przesunięcie obciążeń pomiędzy różnymi porami dnia lub porami roku (gdzie odbiorca przesuwa zapotrzebowanie z okresu wysokich cen na okres niskich cen, typowo codziennie przesuwa ze szczytu popołudniowego na okres późniejszy w nocy). Dopasowanie obciążenia do aktualnych warunków pracy systemu elektroenergetycznego. 2. PRZEGLĄD DEFINICJI REAKCJI STRONY POPYTOWEJ Reakcja strony popytowej DSR definiowana jest różnorodnie. W opracowaniach zrzeszenia operatorów europejskich ENTSO-E reakcja strony popytowej definiowana jest następująco [1]: Reakcja strony popytowej DSR jest dobrowolnym, tymczasowym dostosowaniem zapotrzebowania na moc, realizowanym przez użytkownika końcowego w odpowiedzi na sygnał cenowy (cena rynkowa lub taryfa energii elektrycznej) lub realizowanym na podstawie umowy z użytkownikiem końcowym. Zgodnie z ENTSO-E reakcja strony popytowej charakteryzuje się następująco: 1. DSR może być działaniem krótkookresowym (wówczas ma silny związek ze zdolnościami wytwórczymi systemu) lub działaniem długookresowym (wówczas ma silny związek z bilansem energii w systemie). 2. Sygnały cenowe mogą pochodzić z rynku energii, rynku dnia bieżącego, rynku mocy regulacyjnej, rynku bilansującego lub też z taryf energii elektrycznej. 3. Działania, u podstaw których leży niezawodność systemu mogą pochodzić od operatora systemu przesyłowego lub operatorów systemów dystrybucyjnych i mogą być aktywowane ręcznie lub automatycznie. 4. Generacja rozproszona znajdująca się na obszarze odbiorców uczestniczących w programach DSR może być traktowana jako DSR. Z definicji ENTSO-E wynika, że przymusowa redukcja obciążenia stosowana jako ostateczny środek mający na celu utrzymanie bezpieczeństwa dostaw i zapobieganie black-out nie jest uważane za reakcję strony popytowej. Australijskie Stowarzyszenie Użytkowników Energii (ang. Energy Users Association of Australia - AUAA) definiuje reakcję strony popytowej jako reakcję użytkowników (konsumentów) energii elektrycznej lub małych lokalnych producentów energii na wysoki poziom cen energii (lub inny sygnał taki jak występowanie ograniczeń w przesyle energii) i jest odpowiednikiem prawa wyboru: kupić teraz, powstrzymać się od zakupu, kupić więcej/mniej lub kupić w innym okresie [2].

3 Według administracji amerykańskiej, tj. Departamentu Energii, reakcja strony popytowej to zmiany w zużyciu energii elektrycznej dokonywane przez użytkowników końcowych w odniesieniu do ich normalnego zużycia w odpowiedzi na zmiany cen energii w czasie lub akcje płatnych zachęt mające skłonić do mniejszego zużycia energii elektrycznej w okresach wysokich cen hurtowych lub gdy niezawodność systemu jest zagrożona [3]. DSR pozwala klientom detalicznym na uczestnictwo w rynku energii elektrycznej, dając im możliwość reagowania na ceny. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) definiuje reakcję strony popytowej DSR jako zdolność strony popytowej do odpowiedzi na zmiany cen energii elektrycznej na rynku energii lub w czasie rzeczywistym [4]. Fundamentalną różnicą pomiędzy zasobami strony popytowej (ang. Demand Response Resource DRR) a zarządzaniem stroną popytową DSM jest wzajemne oddziaływanie (interakcja) z odbiorcą (użytkownikiem). W programach DRR nacisk jest położony na działanie odbiorcy w przeciwieństwie do działania centrów dyspozytorskich operatorów. 3. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE DSR Poziom Unii Europejskiej Zbiór głównych aktów prawnych wspierających politykę Unii Europejskiej (UE) w zakresie DSR tworzą odpowiednie dyrektywy. Dyrektywa 2006/32/WE dotycząca efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Głównymi celami dyrektywy jest nie tylko wspieranie świadczenia usług energetycznych, ale także stworzenie silnych bodźców dla popytu. Dyrektywa zachęca między innymi do wypromowania odpowiednich technologii, takich jak technologie zarządzania obciążeniem w czasie rzeczywistym i stosowanie nowoczesnych układów pomiarowych (ang. advanced metering systems). Dyrektywa 2009/72/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. W dyrektywie tej przyjęto, że: 1. efektywność energetyczna/zarządzanie popytem oznacza globalne lub zintegrowane podejście zmierzające do oddziaływania na ilość i harmonogram zużycia energii elektrycznej w celu zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i zmniejszenia obciążeń szczytowych przez przyznawanie pierwszeństwa inwestycjom w środki poprawiające efektywność energetyczną lub inne środki, takie jak przerywalne umowy dostaw (...); 2. zarządzanie popytem jest jednym ze środków umożliwiającym osiągnięcie celów spójności społecznej i gospodarczej oraz ochrony środowiska. Dyrektywa 2009/28/WE (pakiet klimatyczno-energetyczny) dotycząca promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W dyrektywie tej przyjęto, że poprawa efektywności energetycznej jest głównym celem UE. Jako cel szczegółowy dla UE przyjęto osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej o 20% do roku 2020, a także zapewnienie 20% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym.

4 Poziom krajowy W Polsce obecnie nie została uchwalona specjalna ustawa poświecona problematyce sterowania popytem. Minister Gospodarki przedłożył pod obrady stałego Komitetu Rady Ministrów przygotowany projekt ustawy o efektywności energetycznej w pełni wdrażający dyrektywę 2006/32/WE. Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, ustawa o efektywności energetycznej może wejść w życie dopiero w II połowie 2010 roku. Równolegle do prac nad ustawą o efektywności energetycznej były prowadzone prace nad określeniem polityki energetycznej Polski. Rada Ministrów przyjęła 10 listopada br. Politykę energetyczną Polski do 2030 r. [5], która wśród działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej wymienia Zastosowanie technik zarządzania popytem (DSM), stymulowane poprzez zróżnicowanie dobowe stawek opłat dystrybucyjnych oraz cen energii elektrycznej w oparciu o ceny referencyjne będące wynikiem wprowadzenia rynku dnia bieżącego oraz przekazanie sygnałów cenowych odbiorcom za pomocą zdalnej dwustronnej komunikacji z licznikami elektronicznymi. Mechanizmy prawne wpierające DSR w Stanach Zjednoczonych W Stanach Zjednoczonych uchwalono pewną liczbę ustaw stanowych i federalnych dotyczących programów DSR, spośród których najważniejsze są: Ustawa Energy Policy Act (EPACT) z 2005, która stanowi zmianę polityki energetycznej USA poprzez stworzenie zachęt podatkowych i gwarancji kredytowych wspierających produkcję energii z różnego typu zasobów. Jednym z działań opisanych w tej ustawie jest zachęcenie do udziału w programach DSR. Kongres USA przyjął stano-wisko, że programy DSR będą włączone do pro-gramów usług regulujących pracę systemu elektroenergetycznego i odpowiednie przepisy wykonawcze należy uchwalić zarówno na szczeblu federalnym jak i poszczególnych Stanów. Ustawa Energy Independence and Security Act (EISA) z 2007 roku jest jedną z ustaw wykonawczych dopełniających stan prawny programów DSR i inteligentnych mierników. Ustawa obejmuje m.in. działania prowadzące do oszacowania rocznego zapotrzebowania na zasoby DSR oraz wspiera rozwój technologii Smart Grid wykorzystującej możliwości DSR. Ustawa Emergency Economic Stabilization Act (EESA) z 2008 roku stanowi dopełnienie rozwiązań prawnych z obszaru DSR w zakresie systemu finansowego. 4. GENERALNA CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW DSR W horyzoncie krótkookresowym (godziny) reakcja strony popytowej ma wpływ na bilans mocy w systemie i może być widziana jako ekonomiczna optymalizacja zapotrzebowania na energię, a nie działanie prowadzące do oszczędności energii. W horyzoncie długookresowym DSR może wpływać na bilans energii jak również może spowodować jej oszczędność. Sygnał cenowy inicjujący mechanizm DSR może pochodzić ze wszystkich rynków ustalających cenę mocy lub energii, tj. rynku transakcji natychmiastowych, rynku dnia bieżącego, rynku mocy regulacyjnej, rynku bilansującego, czy rynku usług systemowych. Zasoby DSR zostaną uaktywnione, jeżeli ich cena będzie niższa od rynkowej ceny rozliczeniowej. Sygnał cenowy może także bazować na taryfach na energię elektryczną oraz na taryfach za usługi przesyłowe i dystrybucyjne.

5 Ogólne wyjaśnienie skutków reakcji strony popytowej zostało przedstawione na wykresie ceny w funkcji podaży energii elektrycznej (rys. 1), gdzie Q oznacza ilość energii elektrycznej natomiast P określa cenę. P Cena P1 P 2 P redukcja ceny S D 2 Q D1 redukcja zapotrzebowania Zapotrzebowanie Q1 Q 2 Q Rys.1. Efekt reakcji strony popytowej na ceny na rynku energii elektrycznej. W przypadku nieelastycznego popytu, czemu odpowiada krzywa zapotrzebowania D1, brak reakcji strony popytowej, na wysokie koszty wytwarzania S, prowadzi do wysokiej ceny P1 oraz może w skrajnym przypadku doprowadzić do braku zbilansowania systemu. W przypadku uelastycznienia popytu poprzez wprowadzenie programów reakcji strony popytowej, czemu odpowiada krzywa D2 oraz zmniejszenie zapotrzebowania o wartość Q, na rynku ustali się znacznie niższa cena P2. 5. TYPY PROGRAMÓW DSR Programy DSR można generalnie podzielić na [6-8]: Programy bodźcowe (motywacyjne) z ang. Incentive-Based Programs (IBP). Programy cenowe (taryfowe) z ang. Price-Based Programs (PBP). Do grupy programów bodźcowych zalicza się: Bezpośrednie sterowanie odbiorem (ang. direct load control DLC). Jest to program, który polega na zdalnym wyłączeniu, w krótkim czasie, w określonym cyklu urządzeń odbiorcy. Decyzja o wyłączeniu odbioru wynika z zaistnienia warunków zagrażających niezawodności systemu elektroenergetycznego. Odbiorcy uczestniczący w programie bezpośredniego sterowania odbiorem w zamian za ograniczenie zapotrzebowania zwykle otrzymują zapłatę motywacyjną lub inną formę płatności (np. weksel wystawiony na podstawie otwartej akredytywy). Program ten poprzez redukcję zapotrzebowania odbiorcy może wpływać na redukcję całkowitego zapotrzebowania systemu. Najczęściej oferowane programy bezpośredniego sterowania odbiorem dotyczą urządzeń klimatyzacyjnych i podgrzewaczy wody. Taryfy z wyłączeniem (ang. interruptible/ curtailable rates ICR). To program, w którym w umowie z klientem zamieszcza się klauzulę, w której odbiorca akceptuje przerwy w dostawie całości lub części pobieranej mocy, albo sam zgadza się ograniczyć pobór mocy na żądanie dostawcy. Czas trwania wyłączeń jest z góry ustalony i przypada na okresy niskiej niezawodności systemu lub wysokich cen energii na rynku hurtowym. Programy typu ICR były tradycyjnie oferowane tylko największym odbiorcom przemysłowym (lub komercyjnym).

6 Oferty strony popytowej na ograniczenie obcią-żenia/ Programy licytacji popytu (ang. demand bidding programs DBP). Programy tego typu zachęcają dużych odbiorców do zaoferowania redukcji obciążenia za cenę, za którą są gotowi dokonać takiej redukcji. Mimo dużej przejrzystości ekonomicznej, z punktu widzenia operatora ten typ programów nie jest idealny, ponieważ nie oferuje wiarygodnej oraz sterowalnej odpowiedzi strony popytowej. W przypadku gdy oferty odbiorców są tańsze niż inne alternatywne sposoby dostarczenia energii, wówczas redukcje obciążenia są przyjęte przez operatora, a tym samym odbiorcy (których oferty zostały zaakceptowane) są zobowiązani do zmniejszenia swojego obciążenia. Programy przeciwawaryjnej odpowiedzi strony popytowej (ang. emergency demand response programs EDRP). Programy tego typu przewidują zachęty finansowe dla odbiorców za redukcję ich obciążenia podczas zdarzeń zagrażających niezawodności dostaw, jednakże zmniejszenie obciążenia jest dobrowolne. Jeżeli odbiorca nie dokona zmniejszenia obciążenia wówczas może, lub nie, być ukarany zgodnie z zawartym porozumieniem. Programy rynku zdolności wytwórczych (ang. capacity market programs CMP). W programach tego typu odbiorcy zobowiązują się dokonać redukcji obciążenia w uprzednio zdefiniowanej wielkości w przypadku zaistnienia określonych warunków pracy systemu. Tego typu program działa poprzez okresowe aukcje, w trakcie których uczestnicy zgłaszają oferty cenowe redukcji obciążenia. W ramach programu zwykle ustala się liczbę (częstotliwość) wezwań do redukcji, okres (okno czasowe) w ciągu dnia trwania redukcji (godziny od-do) oraz całkowitą liczbę godzin redukcji w ciągu określonego okresu (np. miesiąca). Programy rynku usług regulacyjnych (ang. ancillaty services market programs ASMP). Programy te umożliwiają odbiorcom zgłaszanie (licytację) ofert redukcji obciążenia, na rynku usług regulacyjnych, czym zwiększają zakres dostępnej rezerwy operacyjnej. Jeżeli oferty odbiorców są przyjęte, wówczas są one wyceniane zgodnie z ceną rynkową i opłacane za zobowiązanie do bycia w stanie gotowości. W przypadku konieczności wykorzystania redukcji obciążenia, operator wzywa do dokonania redukcji, a usługa może być opłacona zgodnie z cenami na rynku transakcji natychmiastowych. Do grupy programów cenowych zalicza się: Taryfy wielostrefowe (ang. time-of-use TOU). W taryfie wielostrefowej (TOU), opłata za energię zmienia się w cyklu dobowym, tygodniowym (dni robocze/weekendy), oraz sezonowo (lato/zima) [8]. Stawki są z zasady ustalane dla dłuższych okresów, co sprawia, że nie są one skutecznym narzędziem w bieżącym sterowaniu popytem, a ponadto narażają dostawcę na ryzyko cenowe. Taryfa wielostrefowa ma jednak tą przewagę nad taryfą płaską, że dostarcza odbiorcom bodźców do ograniczenia zużycia energii w szczytach obciążenia i korzystania z energii w okresach niskich cen (doliny obciążenia). Oddziaływanie taryfy TOU na odbiorców jest tym większe, im większa jest rozpiętość pomiędzy stawkami dla różnych stref czasowych i gdy istnieje możliwość programowania urządzeń elektrycznych do pracy w dolinie obciążenia. Taryfy z krytyczną stawką cenową (ang. critical-peak pricing CPP). W celu ściślejszego powiązania stawek w taryfie wielostrefowej z bieżącymi warunkami pracy systemu elektroenergetycznego, w niektórych odmianach tego produktu wprowadza się jedną lub dwie dodatkowe, bardzo wysokie stawki dla szczytów obciążenia systemu, a więc okresów, w których ceny na rynku hurtowym energii elektrycznej są najwyższe tzw. (CPP) [8]. Odbiorców informuje się z krótkim wyprzedzeniem, że stawki te będą stosowane, a ich wysokość oraz czas, przez który będą

7 obowiązywały, mogą być ustalone przez dostawcę z góry. W innej odmianie tej taryfy stawki umowne są zastępowane cenami rynku bieżącego. Taryfy czasu rzeczywistego (ang. real-time pricing RTP). Taryfa czasu rzeczywistego (RTP) to taka, w której przewiduje się zmienność cen energii elektrycznej w czasie. W taryfie czasu rzeczywistego stawka opłaty za energię elektryczną zmienia się podobnie jak ceny na rynku hurtowym, przy czym odbiorcy są informowani o prognozowanych cenach energii z wyprzedzeniem czasowym od 1 godziny do 1 doby. Korzystając z taryfy RTP, obok kosztu energii odbiorca ponosi także koszty przesyłu i dystrybucji energii oraz płaci marżę dostawcy. 6. ROLA DSR W STEROWANIU SEE Ze względu na typ sterowania, w odniesieniu do programów DSR, wyszczególnić można sterowanie (lub też programy) aktywne, sterowanie (programy) pasywne oraz sterowanie za pomocą taryf czasowych (sterowanie taryfowe). Jako aktywne programy DSR, określa się te programy, w których operator (dostawca) inicjuje działanie prowadzące do zredukowania mocy obciążenia odbiorcy. Jako pasywne programy DSR, określa się programy wymagające od odbiorcy podjęcia decyzji o zredukowaniu wartości popytu na podstawie zachęt cenowych oferowanych przez operatora lub dostawcę. Tym samym programy pasywne oferują odbiorcom zachętę finansową w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w okresach szczytowych. Analiza już istniejących i pojawiających się wdrożeń reakcji strony popytowej w Ameryce Północnej i Europie ukazuje wspólne parametry, za pomocą których mogą być scharakteryzowane różne programy DSR. Programy DSR mogą być charakteryzowane za pomocą następujących kryteriów: rodzajów ryzyka, systemów motywacyjnych dla odbiorcy oraz metod pobudzania reakcji (odpowiedzi). Charakterystykę programów DSR uwzględniających powyższe kryteria przedstawiono w tabeli 1 [9]. Z punktu widzenia sterowania pracą systemu elektroenergetycznego, reakcja strony popytowej, dzięki swojemu oddziaływaniu, może funkcjonować jako narzędzie wspomagające zarządzaniem mocą w różnych horyzontach czasowych rys.2. Tabela 1 Charakterystyka programów DSR Program DSR Rodzaj ryzyka System motywacyjny dla odbiorcy urucha- Strona miająca Wyzwalacz reakcji TOU cenowe oszczędność kosztów energii odbiorca brak CPP, TRP cenowe oszczędność kosztów energii odbiorca odbiorca ICR ilościowe (wielkość mocy) niższe taryfy (stawki) odbiorca zawiadomienie DLC ilościowe niższe taryfy (stawki) operator Polecenie sterujący) EDRP ilościowe płatny za wykonanie zwykle odbiorca zawiadomienie DBP (w ramach cenowe CMP) płatny za wykonanie odbiorca zawiadomienie DBP (w ramach wielkość (ilość) płatny za wykonanie ASMP) mocy zwykle odbiorca zawiadomienie (sygnał

8 Cenowe programy DSR Efektywność energetyczna Taryfy wielostrefowe Taryfy dynamiczne RTP Taryfy dynamiczne RTP, CCP lata sterowanie strategiczne miesiąc zarządzanie, planowanie operacyjne dzień poprzedni ekonomiczne planowanie dzień bieżacy ekonomiczy rodział obciążeń < 15min dostawa (redukcja) energii Rozdział obciążeń Programy usług regulacyjnych Oferty strony popytowej Programy przeciwawaryjne Bodźcowe programy DSR Taryfy z wyłączeniem Bezpośrednie sterowanie odbiorem Rys. 2. Rola DSR w planowaniu oraz sterowaniu systemem elektroenergetycznym. 7. PODSUMOWANIE Przedstawiony przegląd mechanizmów DSR wskazuje na różnorodność definiowania działania określanego jako reakcja strony popytowej, niemniej zawsze działanie to oznacza dobrowolne, tymczasowe współdziałanie odbiorcy z operatorem, powodujące zmianę wielkości zapotrzebowania pod wpływem różnorodnych bodźców. Do głównych korzyści wynikających z implementacji mechanizmów DSR zaliczyć można: 1. Poprawę niezawodności systemu (SEE); 2. Korzyści finansowe dla uczestników programów DSR; 3. Lepsze zarządzanie zdolnościami przesyłowymi (redukcję ograniczeń przesyłowych w sieci); 4. Poprawę bezpieczeństwa energetycznego; 5. Redukcję kosztów związanych z pozyskiwaniem drogich źródeł szczytowych; 6. Poprawę zarządzania ryzykiem cenowym i ilościowym na rynku energii; 7. Poprawę świadomości odbiorców w zakresie gospodarki energią. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że pozyskane przez operatorów systemów przesyłowych zasoby DSR mogą być wykorzystane w postaci usług regulacyjnych, potrzebnych do prowadzenia ruchu systemu elektroenergetycznego, na wypadek zakłóceń w pracy tego systemu lub też utrzymania bilansu mocy. Jednocześnie należy podkreślić, że ważnym aspektem w roli DSR jest technologia informacyjna umożliwiająca zawieranie kontraktów na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej. LITERATURA [1] Demand Response as a resource for the adequacy and operational reliability of the power systems. Explanatory Note. ETSO, 12 January [2] Demand Side Response in the National Electricity Market. Case Studies. [3] Benefits of Demand Response in Electricity Markets and Recommendations for Achieving Them. US Departament of Energy [4] Nieuwenhout F., et. al.: Flexible electricity grids, Report of Work Package 1, EOS-LT project FLEXIBEL.

9 [5] Polityka energetyczna Polski do 2030 r. [6] Albadi M.H., El-Saadany E.F.: A summary of demand response in electricity markets. Electric Power Systems Research, 78 (2008), pp [7] Assessment of 2008 Demand Response and Advance Metering Staff Report, Federal Energy Regulatory Commission, December [8] Malko J, Wilczyński A.: Oszczędne, racjonalne czy efektywne użytkowanie energii elektrycznej. Energetyka wrzesień [9] Chuang A.S.: Demand-side Integration for System Reliability. Power Tech, 2007 IEEE Lausanne. A REVIEW OF DEMAND SIDE RESPONSE MECHANISMS USED IN DIFFERENT WORLDWIDE ENERGY MARKETS Key words: Demand Side Response, Demand Side Management, Load Response, Power System Control Summary. The submitted paper presents a short review of presently used DSR (Demand Side Response), enclosing characteristic models of different DSR programs installed and run by different power entities in different countries. This review also includes the concept of resource integrated management, the objective of which is the supply of electric power at minimal social costs. Moreover some subtle differences of defining the DSR actions by different worldwide power entities are presented. Also the legal aspect used for facilitating the DSR implementation in power system control is analysed. Désiré Dauphin Rasolomampionona, od 1994 roku pracuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w Instytucie Elektroenergetyki. Zajmuje się automatyką elektroenergetyczną, sterowaniem pracą systemu elektroenergetycznego oraz zastosowaniem telekomunikacji i nowoczesnych technik informatycznych w elektroenergetyce. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Automatyki Elektroenergetycznej w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Sylwester Robak, od 1999 roku pracuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Elektroenergetyki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół problemów dotyczących analizy stanów pracy oraz sterowaniem pracą systemu elektroenergetycznego. Obecnie pracuje na stanowisku Wicedyrektora ds. nauki w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Paweł Chmurski, w latach pracował w PSE SA a następnie, do 2008 roku, w Energoprojekt-Consulting SA (obecnie EPC SA), gdzie zajmował się głównie zagadnieniami z zakresu funkcjonowania rynków energii elektrycznej. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora zadania w Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Grzegorz Tomasik, pracował w EPC SA jako główny specjalista pełniąc funkcję kierownika projektu, a następnie dyrektora ds. rynków energii. Od lipca 2004 roku do lipca 2005 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu EPC SA. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora zadania w Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o.

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie Krajowy rynek energii elektrycznej jako element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY W WIELKIEJ BRYTANII

RYNEK MOCY W WIELKIEJ BRYTANII RYNEK MOCY W WIELKIEJ BRYTANII DOŚWIADCZENIA WAŻNE DLA POLSKI KWIECIEŃ 2015 R. Forum Analiz Energetycznych: dr Joanna Maćkowiak-Pandera, dr Jan Rączka, dr Maciej Bukowski. AUTORZY: Phil Baker, Edith Bayer,

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk e-mail: oga@ien.gda.pl Jednostka Badawczo-Rozwojowa Tel: 058 349-81-00 Fax: 058 341-76-85 GSM: 602 639 079 Nr ewid.: OG - 80/10 Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

ILOŚCIOWE RYNKOWE SYSTEMY WYNAGRADZANIA ZA UTRZYMYWANIE MOCY WYTWÓRCZYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

ILOŚCIOWE RYNKOWE SYSTEMY WYNAGRADZANIA ZA UTRZYMYWANIE MOCY WYTWÓRCZYCH W UNII EUROPEJSKIEJ ILOŚCIOWE RYNKOWE SYSTEMY WYNAGRADZANIA ZA UTRZYMYWANIE MOCY WYTWÓRCZYCH W UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Tomasz Motowidlak ("Rynek Energii" - kwiecień 2015) Słowa kluczowe: rynki mocy, bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce

Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Wybrane uwarunkowania liberalizacji sektora gazu w Polsce Autorzy: Marek Kulesa - dyrektor biura TOE; Piotr Rogóż - przewodniczący Zespołu TOE ds. Gazu, Członek Rady Zarządzającej TOE, GDF SUEZ Energia

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM A. Kanicki: Systemy elektroenergetyczne 146 9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM 9.1 Zasady funkcjonowanie rynków energii elektrycznej 9.1.1 Od monopolu do

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ MODEL OPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AGENCJĘ RYNKU ENERGII S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Jak żyć z deficytem mocy?

Jak żyć z deficytem mocy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Jak żyć z deficytem mocy? dr Henryk Majchrzak prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Od redakcji

Bardziej szczegółowo

RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYZYKO I BARIERY W PLANOWANIU NOWYCH JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Marta GOLLINGER-TARAJKO, Konrad ZARĘBA Streszczenie: Planowanie nowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej jest zadaniem

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY

RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNERZY WYDARZENIA PARTNERZY MEDIALNI 1 W debacie

Bardziej szczegółowo