Rynek Budowlany - J.Deszcz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02"

Transkrypt

1 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Usługi bankowe i ubezpieczeniowe na rynku budowlanym Zakres usług bankowych dla przedsiębiorstw (budowlanych) Prowadzenie rachunków rozliczeniowych / bieżących/ pomocniczych dostęp w placówce, przez internet, telefon; Karty płatnicze, kredytowe; Kredyty obrotowe, inwestycyjne, na zakup samochodu, hipoteczne, konsolidacyjne; Factoring; Leasing; Udzielanie gwarancji płatniczych bankowe; Sprawdzanie wiarygodności płatniczej kontrahentów; Lokaty; Doradztwo finansowe; Rachunki powiernicze; Obowiązek prawny korzystania z usług bankowych? Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy spełnione są łącznie dwa warunki: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro. Limit ustala się według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) 1

2 KONTO FIRMOWE Dostęp do firmowych pieniędzy 24 godziny na dobę przez: internet, telefon i bankomaty. Bezpośrednio z siedziby przedsiębiorstwa i innych miejsc można regulować swoje zobowiązania, również wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, Bieżąca kontrola operacji i stanu finansów firmy. W ramach jednego konta można otworzyć dowolną liczbę rachunków, co ułatwia zarządzanie finansami firmy. W każdej chwili można wyedytować i/lub przesłać dowody operacji - wydrukować potwierdzenie przelewu czy przesłać je em czy faksem bezpośrednio z serwisu WWW. Rachunki bankowe rachunek bieżący - służy do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań; rachunek pomocniczy - służy do przeprowadzania rozliczeń w innym banku niż bank prowadzący rachunek bieżący lub do dokonywania operacji w ściśle określonym celu, rachunek lokaty terminowej - służy do przechowywania nadwyżek finansowych przez okres wynikający z umowy z bankiem, zachęca do tego wyższe oprocentowanie w stosunku do rachunków bieżących, rachunek walutowy - umożliwia prowadzenie w polskim banku rachunku w walucie obcej. Na rachunku walutowym firmy mogą gromadzić waluty wymienialne przekazane z zagranicy bądź pochodzące z tytułów, z których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dewizowego możliwy jest transfer walut wymienialnych, a także z tytułów określonych w indywidualnych zezwoleniach dewizowych. Kredyty Kredyt - umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek obrotowy przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru. linia kredytowa - to limit w rachunku bankowym, do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie wymienionym w umowie. kredyt kasowy udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki (odpowiada tzw. chwilówce na rynku konsumenckim) Kredyt rewolwingowy - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - odnawialny. Spłata całości lub części wziętego wcześniej kredytu powoduje odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę 2

3 Kredyty kredyt sezonowy finansowanie powstałych potrzeb w związku z przesunięciem w czasie wpływów w stosunku do wydatków spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. linia kredytowa w ramach przyznanego limitu można finansować wiele transakcji na różne kwoty i terminy. Kredyt wekslowy (ang. bill discount facility) kredyt, który jest udzielany na podstawie płatnego w przyszłości weksla. Kredyt ten posiada wartość nominalną wartości weksla. Sumę kupna, którą otrzymuje kredytobiorca, tworzy wartość nominalna pomniejszona o gotówkowy procent (dyskonto). Kredyty Kredyt inwestycyjny kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Długoterminowy. Warunkiem uzyskania jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, przewidywanych zysków, kosztorysów, planów i innych kalkulacji (biznes-plan). Umowa kredytu inwestycyjnego ustala okres spłaty nie dłuższy niż okres wykorzystania (amortyzacji). Zabezpieczenia kredytów Z udzieleniem kredytu wiąże się ryzyko spłaty: - ryzyko podmiotowe związane z sytuacją ekonomiczno finansową kredytobiorcy; - ryzyko przedmiotowe związane z przeznaczeniem kredytu -to ryzyko może zostać ocenione tylko w przypadkach, gdy cel kredytu jest określony (np. inwestycyjnych); Konieczne jest zabezpieczenie, że kwota udzielonego kredytu wraz z prowizją i odsetkami zostanie odzyskana przez kredytodawcę. 3

4 Zabezpieczenia kredytów Zastaw na zasadach ogólnych składniki majątku kredytobiorcy zostają przekazane kredytodawcy. Zastaw rejestrowy - składniki majątku kredytobiorcy zostają formalnie oddane kredytodawcy, ale kredytobiorca może je użytkować (np. samochody, maszyny). Zastaw na prawach dotyczy papierów wartościowych, udziałów, patentów itp. Przewłaszczenie na zabezpieczenie upoważnienie kredytodawcy do przejęcia składników majątku (ruchomego) na pokrycie roszczeń; Zabezpieczenia kredytów Zabezpieczenie hipoteczne - obciążenie nieruchomości dłużnika prawem do dochodzenia roszczenia przez wpis do ksiąg wieczystych Poręczenie wekslowe (awal) - zobowiązanie poręczyciela, na równi z wystawcą weksla, do spłaty kredytu ustalonych w terminach płatności. Weksel IN BLANCO - dokument zawierający podpis wystawcy weksla, nie zawiera jednak określenia sumy wekslowej i terminu płatności. Jako samoistne zabezpieczenie kredytu przyjmowany jest od kredytobiorców dobrze znanych bankowi o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Wniosek o udzielenie kredytu Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć: dokumenty stwierdzające status prawny, uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej informację na temat działalności gospodarczej (wg wzoru określonego przez bank) informację na temat majątku osobistego wnioskodawcy lub ewentualnego poręczyciela - składają osoby fizyczne będące przedsiębiorcami i osoby prowadzące działalność zarobkową, wspólnicy spółek jawnych, cywilnych lub partnerskich (wg wzoru określonego przez bank) sprawozdania finansowe lub inne dokumenty źródłowe określone przez bank analityczne sprawozdania finansowe (wg wzoru określonego przez bank) charakterystykę stosunków wnioskodawcy lub poręczyciela z bankami, instytucjami finansowymi i budżetem państwa (wg wzoru określonego przez bank) 4

5 Wniosek o udzielenie kredytu opinie z innych banków i instytucji finansowych obsługujących wnioskodawcę zaświadczenia o nie zaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty dotyczące propozycji prawnego zabezpieczenia kredytu umowy kredytowe dot. wierzytelności podlegających spłacie dokumenty formalno - prawne związane z prowadzoną działalnością inne dokumenty wymagane przez bank; w przypadku kredytów inwestycyjnych dodatkowo techniczną charakterystykę inwestycji i biznes-plan Obrotowe OKRES KREDYTOWANIA do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej transzowany udzielany jest na okres do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej Maksymalny okres kredytowania 30 dni -dla dopuszczalnego salda debetowego Inwestycyjne krótkoterminowy - do 12 miesięcy średnioterminowy do 36 miesięcy długoterminowy - powyżej 36 miesięcy Kredyt hipoteczny dla firm - max 25 lat Faktoring Transakcja nabycia wierzytelności przez bank (lub inny uprawniony podmiot). Faktorant (klient) przedsiębiorca Faktor bank lub inny podmiot działają Faktoring pełny (bez regresu) wraz z cesją wierzytelności na faktora przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika i w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić wierzytelności, faktor nie ma prawa regresu w stosunku do zbywcy (faktoranta). Faktoring niepełny (z regresem) dokonanie cesji wierzytelności nie obejmuje przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika wobec faktora. Faktoring mieszany to połączenie faktoringu pełnego i niepełnego. Faktor przejmuje ryzyko odpowiedzialności dłużnika wyłącznie do pewnej kwoty. 5

6 Leasing Umowa, na podstawie której finansujący, (leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Leasing operacyjny (usługowy) polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy (amortyzacji) Leasing finansowy (kapitałowy) polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Gwarancja bankowa Umowa, na podstawie której bank zobowiązuje się do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Celem gwarancji jest zabezpieczenie beneficjenta gwarancji przed ryzykiem niewypłacalności oraz ryzykiem długoterminowego i trudnego dochodzenia roszczeń.. Usługi ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw budowlanych 6

7 Gwarancje ubezpieczeniowe Umowa pomiędzy przedsiębiorstwem (dłużnikiem / zleceniodawcą) a zakładem ubezpieczeń na podstawie której zakład ubezpieczeń (gwarant) zobowiązany jest do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji (gwarantariusza) określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego. Powinna być zobowiązaniem nieodwołalnym i bezwarunkowym! Rodzaje gwarancji: gwarancja zapłaty wadium gwarancja należytego wykonania kontraktu gwarancja usunięcia wad lub usterek gwarancja zwrotu zaliczki Polisy ubezpieczeniowe Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w branży budowlanej ubezpieczenie obejmujące np. szkody powstałe wskutek nienależytego wykonania robót budowlanych / kontraktu budowlanego, szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót, które wystąpiły po zakończeniu robót ale wynikły z nienależytego ich wykonania, majątkowe i dotyczące osób; Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników budowlanych ochrona ubezpieczeniowa dostosowana do specyfiki pracy; Polisy ubezpieczeniowe Ubezpieczenia maszyn budowlanych (CPM) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk może zostać zawarte na maszyny pracujące przy wykonywaniu konkretnego kontraktu, jak i może działać na wszystkich budowach przez cały rok. Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR) ubezpieczenie to może dotyczyć jednego kontraktu budowlanego/jednej budowy, jak i wielu kontraktów prowadzonych przez firmę (w formie umowy generalnej). Może je wykupić zarówno inwestor, jak i generalny wykonawca. 7

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. RKP, 1.2 Regulamin kredytowania przedsiębiorców w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank i Kredytobiorcę w ramach następujących kredytów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ANETA WSZELAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INSTRUMENTY USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zwany dalej Regulaminem, obowiązujący w ABS

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 17 Michał Grudziński CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD PODMIOTÓW SEKTORA BANKOWEGO Wstęp Przedsiębiorstwo do sprawnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/B/205 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 24.03.205 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Brańsk, 205 r. Spis treści DZIAŁ. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo