Dziennik Ustaw Nr Poz i 1587

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ustaw Nr 215 15546 Poz. 1586 i 1587"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz i 1587 Dyrektywa 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 wrzeênia 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytu u odsprzeda y oryginalnego egzemplarza dzie a sztuki (Dz. U. L 272 z , str ); Dyrektywa Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 wrzeênia 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczàcych prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogà kablowà (Dz. U. L 248 z , str ); Dyrektywa Rady 93/98/EWG z dnia 29 paêdziernika 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. U. L 290 z , str. 9 13); Dyrektywa Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i u yczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie w asnoêci intelektualnej (Dz. U. L 346 z , str ). Wykonywanie kompetencji wspólnotowych, ze swej natury, podlega ciàg emu rozwojowi. Z tego wzgl du Wspólnota zastrzega sobie prawo do przedstawiania przysz ych deklaracji dotyczàcych podzia u kompetencji mi dzy Wspólnot Europejskà a paƒstwa cz onkowskie. Jednostronna deklaracja w imieniu Wspólnoty w zwiàzku ze z o eniem dokumentu przystàpienia: W stosunku do kompetencji Wspólnoty okreêlonych w deklaracji zgodnie z art. 27 ust. 3 lit. c konwencji, Wspólnota jest zwiàzana konwencjà i zapewni jej odpowiednie wdro enie. Ponadto paƒstwa cz onkowskie Wspólnoty, które sà stronami konwencji, b dà stosowaç w swoich wzajemnych relacjach przepisy konwencji zgodnie z wewn trznymi zasadami Wspólnoty oraz bez uszczerbku dla odpowiednich zmian tych zasad. Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art (OJ L 272, , p ); Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission (OJ L 248, , p ); Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonising the term of protection of copyright and certain related rights (OJ L 290, , p ); Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (OJ L 346, , p ). The exercise of Community competence is, by its nature, subject to continuous development. In this respect, therefore, the Community reserves the right to notify other future declarations regarding the distribution of competences between the European Community and the Member States. Unilateral declaration on behalf of the Community in connection with deposition of the instrument of accession: As regards the Community competences described in the Declaration pursuant to Article 27(3)(c) of the Convention, the Community is bound by the Convention and will ensure its due implementation. It follows that the Member States of the Community which are party to the Convention in their mutual relations apply the provisions of the Convention in accordance with the Community s internal rules and without prejudice to appropriate amendments being made to these rules. Minister Spraw Zagranicznych: w z. P. Kowal 1587 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz oraz z 2007 r. Nr 26, poz. 173 i Nr 182, poz. 1300) wprowadza si nast pujàce zmiany: 1) w 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1335,6099 ha po o one na terenach miast:

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Jas o, Pionki, PrzemyÊl, Przeworsk, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg oraz gmin: Gorzyce, Janów Lubelski, Jas o, Jedlicze, Kobierzyce, uków, Nisko, Nowa D ba, O arów Mazowiecki, Pilawa, Po aniec, Poniatowa, Rymanów, Staszów, Tucz py, Wojnicz i Wyszków. ; 2) w za àczniku do rozporzàdzenia Szczegó owy opis granic i terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: a) w Podstrefie Radom: zdanie wst pne otrzymuje brzmienie: Powierzchnia podstrefy 112,4043 ha, na koƒcu opisu granic i terenu Rejonu III dodaje si opis granic i terenu Kompleksu 5 Kompleks 5 Obr b ewidencyjny Pionki, ark. mapy 25 Granica biegnie od pkt A, zlokalizowanego we wschodnim naro niku dzia ki 1464/57, w kierunku po udniowo-zachodnim do pkt B. Z pkt B biegnie w kierunku pó nocno-zachodnim do pkt C, stanowiàcego zachodni naro nik dzia ki 1464/57, a nast pnie skr ca w kierunku pó nocno-wschodnim i biegnie wzd u pó nocno-zachodniej granicy dzia ki 1464/57 do pkt D. W pkt D granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim ibiegnie wzd u pó nocno-wschodniej granicy dzia ki 1464/57 do pkt E, a nast pnie biegnie w kierunku po udniowo-zachodnim do pkt F. W pkt F za amuje si w kierunku po- udniowo-wschodnim i biegnie do pkt A, od którego rozpocz to, b) w Podstrefie Jas o: zdanie wst pne otrzymuje brzmienie: Powierzchnia podstrefy 44,6596 ha, opis granic i terenu Rejonu II otrzymuje brzmienie: Rejon II Kompleks 1 ark. mapy 112 Granica biegnie od pkt 1 na wschód, równolegle do granicy dzia ki 1062/10, do pkt 2. Od pkt 2 biegnie na po udnie do pkt 3 po o onego na dzia ce 1062/10, oznaczonego na gruncie betonowym granicznikiem, stàd skr ca na zachód do pkt 4 oddalonego o 31 m od pkt 3. Od pkt 4 granica skr ca na pó noc i biegnie na odleg oêç 54,2 m do pkt 5, tutaj znowu za amuje si na zachód i biegnie do oddalonego o 11,4 m pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie na pó noc do pkt 1, od którego rozpocz to Kompleks 2 Granica biegnie od pkt 1 zlokalizowanego na zachodniej granicy dzia ki 1062/145 w kierunku pó nocnym po zachodniej granicy dzia ki 1062/145 do pkt 2, nast pnie skr ca na wschód i biegnie przez pkt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do pkt 11. W pkt 11 skr ca na po udnie do pkt 12, tu skr ca na wschód i biegnie do pkt 13, nast pnie skr ca na pó noc i biegnie do pkt 14 usytuowanego na pó nocnej granicy dzia ki 1062/145. Od pkt 14 granica biegnie na wschód do pkt 15, stàd biegnie dalej granicà dzia ki 1062/145 na po udnie, przez pkt: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 do pkt 25. Z pkt 25 biegnie na po udnie do pkt 26 usytuowanego w po udniowo-wschodnim naro niku dzia ki 1062/145. Z pkt 26 biegnie na po udnie przez pkt: 27, 28, 29 do pkt 30. Stàd biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: 31 i 32 usytuowane na dzia ce 1062/147 do pkt 33, w którym skr ca na pó noc, i biegnie przez pkt: 34, 35, 36 do pkt 1, od którego rozpocz to Kompleks 3 Teren stanowi dzia k 1062/67, a jego granica zosta a opisana wed ug punktów oznaczonych dla tej dzia ki. Granica biegnie od pkt 37, zlokalizowanego 1062/67, w kierunku wschodnim, przez pkt: 38, 39, 40, 41, 42 po granicy dzia ki 1062/67, do pkt 43 zlokalizowanego w pó nocno- -wschodnim naro niku dzia ki nr 1062/67. Tu skr ca na po udnie i biegnie przez pkt 44 do pkt 45 zlokalizowanego w po udniowo- -wschodnim naro niku dzia ki 1062/67. Z pkt 45 granica biegnie na zachód po granicy dzia ki 1062/67, przez pkt: 46, 47, 48, 49, 50 do pkt 51, gdzie skr ca na pó noc, i biegnie dalej granicà dzia ki 1062/67, przez pkt: 52, 53 do pkt 37, od którego rozpocz to Kompleks 4 Granica biegnie od pkt 54, zlokalizowanego w po udniowo-wschodnim naro niku dzia ki 1062/17, na po udnie do pkt 55 zlokalizowanego na pó nocnej granicy dzia ki 1062/136. Z pkt 55 biegnie na zachód do pkt 56, zlokalizowanego w pó nocno-zachodnim naro niku dzia ki 1062/136, nast pnie skr ca na po udnie i biegnie po zachodniej granicy dzia ki 1062/136 do pkt 57 usytuowanego na po udniowej granicy dzia ki 1062/137. Z pkt 57 granica biegnie przez pkt: 58, 59, 60, 61, 62, 63, usytuowane na granicy dzia ki nr 1062/137, nast pnie skr ca na pó noc

3 Dziennik Ustaw Nr Poz i biegnie granicà dzia ki 1062/17, przez pkt: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 do pkt 76 usytuowanego u zbiegu granic dzia ek: 1062/137, 1062/70 i 1062/99. W pkt 76 skr ca na pó nocny wschód i biegnie granicà dzia ki 1062/137, przez pkt: 77, 78, 79, 80 do pkt 81. W pkt 81 skr ca na po udnie i biegnie do pkt 82, gdzie skr ca na wschód, i biegnie do pkt 83. Z pkt 83 biegnie na pó nocny wschód do pkt 84 usytuowanego na pó nocnej granicy dzia ki 1062/71, dalej biegnie na wschód do pkt 85 usytuowanego w pó nocno-wschodnim naro niku dzia ki 1062/71. Z pkt 85 biegnie na wschód do pkt 86, gdzie skr ca na po udnie, i biegnie przez pkt: 87, 88, 89, 90 do pkt 91. Z pkt 91 biegnie na po- udnie przez pkt: 92, 93, 94, 95 do pkt 96, tu skr ca na zachód i biegnie do pkt 97 po o onego na wschodniej granicy dzia ki 1062/24. Z pkt 97 biegnie na po udnie po granicy dzia ki 1062/24 do pkt 98, stàd dalej na po udnie do pkt 54, od którego rozpocz to, c) w Podstrefie PrzemyÊl: zdanie wst pne otrzymuje brzmienie: Powierzchnia podstrefy 42,2692 ha, na koƒcu opisu granic i terenu Rejonu I dodaje si opis granic i terenu Kompleksu 3 Kompleks 3 Obr b ewidencyjny Nr 212 PrzemyÊl, i 111 i Obr b ewidencyjny Nr 213 PrzemyÊl, ark. mapy 063, 104, 111 i 152 Granica biegnie od pkt 14 zlokalizowanego wpo udniowym naro niku dzia ki 116 po o- onej w obr bie nr 213 przez pkt: 1, 2 do pkt 3 wzd u granicy dzia ki 116. W pkt 3 granica za amuje si w kierunku wschodnim i biegnie po udniowà granicà dzia ki 5 przez pkt: 4, 5 i 6 do pkt 7. W pkt 7 za amuje si wzd u po udniowych granic dzia ek: 37 i 39 do pkt 8. W pkt 8 za amuje si w kierunku pó nocnym i biegnie wzd u wschodnich granic dzia ek: 39, 37, 5 i 2 do pkt 9. Z pkt 9 biegnie wzd u pó nocnej granicy dzia ki 2 do pkt 10. Z pkt 10 granica biegnie dzia kà nr 1 po o onà w obr bie nr 213 do pkt 11, który po o ony jest na granicy obr bów nr: 213 i 212. Z pkt 11 granica biegnie wzd u granicy dzia ki 917 po o onej w obr bie nr 212 do pkt 12, a nast pnie wzd u granic dzia ek: 917 i 920/2 po o onych w obr bie nr 212 do pkt 13 po o onego na granicy obr bów nr: 212 i 213. Z pkt 13 granica biegnie wzd u wschodniej granicy dzia ki 111 po o- onej w obr bie nr 213 do pkt 14, od którego rozpocz to, d) w Podstrefie Janów Lubelski: zdanie wst pne otrzymuje brzmienie: Powierzchnia podstrefy 17,8088 ha, opisy granic i terenów Kompleksów: 1 i 2 otrzymujà brzmienie: Kompleks 1 Obr b ewidencyjny Janów Lubelski II, ark. mapy 1 Granica biegnie od pkt A zlokalizowanego 2205 do pkt B zlokalizowanego w pó nocno- -wschodnim naro niku dzia ki W pkt B skr ca na po udnie i biegnie do pkt C zlokalizowanego w po udniowo-wschodnim naro niku dzia ki 2208, a nast pnie skr ca na zachód i biegnie do pkt D. W pkt D skr ca na pó noc i biegnie do pkt A, od którego rozpocz to Kompleks 2 Obr b ewidencyjny Janów Lubelski II, ark. mapy 1 Granica biegnie od pkt E, zlokalizowanego 2212, w kierunku wschodnim do pkt F zlokalizowanego w pó nocno-wschodnim naro niku dzia ki W pkt F skr ca na po udnie i biegnie wzd u wschodnich granic dzia ek: 2212, 2213 do pkt G, gdzie skr ca na wschód, iwzd u pó nocnej granicy dzia ki 2177/3 dochodzi do pkt H. W pkt H za amuje si w kierunku po udniowym i wzd u wschodniej granicy dzia ki 2177/3 biegnie do pkt I, gdzie skr ca na zachód, i dochodzi do pkt J. W pkt J skr ca na po udnie i biegnie wzd u wschodniej granicy dzia ki 2214 do pkt K. W pkt K skr ca na zachód i biegnie do pkt L zlokalizowanego w po udniowo-zachodnim naro niku dzia ki 2214, a nast pnie skr ca na pó noc i dochodzi do pkt E, od którego rozpocz to, e) opis granic i terenu Podstrefy Siedlce otrzymuje brzmienie: Podstrefa Siedlce Powierzchnia podstrefy 58,1802 ha Rejon I Obr b ewidencyjny 183 Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego 1/10, w kierunku wschodnim do pkt 2, a nast pnie skr ca w kierunku po udniowym i biegnie do pkt 3a. W pkt 3a za amuje si w kierunku po udniowo-zachodnim i biegnie przez pkt 4 do pkt 5. W pkt 5 za amuje si w kierunku pó nocno- -zachodnim i biegnie przez pkt: 6, 7, 8, 9, 10 do pkt 11 stanowiàcego po udniowo-zachodni naro nik dzia ki 3. W pkt 11 skr ca w kierunku pó nocnym i biegnie do pkt 12, a nast pnie skr ca

4 Dziennik Ustaw Nr Poz do pkt 13. W pkt 13 za amuje si w kierunku pó nocno-wschodnim i biegnie do pkt 14, nast pnie skr ca w kierunku pó nocnym i dochodzi do pkt 1, od którego rozpocz to Rejon II Obr b ewidencyjny 124 Teren stanowi dzia k 1/13, a jego granica zosta- a opisana wed ug punktów oznaczonych dla tej dzia ki. Granica biegnie od pkt 78 zlokalizowanego w pó nocno-zachodniej cz Êci dzia ki 1/13. Z pkt 78 biegnie w kierunku wschodnim i przez pkt: 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 87, 605, 606, 607, 608, 92, 609, 245, 244, 243, 610, 611, 612, 100, 613, 720, 102, 267, 270, 269, 106 dochodzi do pkt 107. W pkt 107 za amuje si w kierunku po udniowym i biegnie do pkt 45. W pkt 45 granica za amuje si w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 577, 578, 273, 272, 271, 579, 580, 719, 53, 581, 582, 583, 584, 585, 254, 253, 252, 62, 586, 587, 588, 589, 67, 590, 226, 225, 591, 592, 593, 594, 595, 596 do pkt 77. W pkt 77 za amuje si w kierunku pó nocnym ibiegnie do pkt 78, od którego rozpocz to Rejon III Obr b ewidencyjny 21 i 17 Granica biegnie od pkt 55, zlokalizowanego w pó nocno-zachodniej cz Êci dzia ki 2/51 (obr b ewidencyjny 21), w kierunku wschodnim przez pkt 4 do pkt 5. W pkt 5 za amuje si do pkt 6 stanowiàcego pó nocno-wschodni naro nik dzia ki 2/51. W pkt 6 za amuje si w kierunku pó nocnym i dochodzi do pkt 58 stanowiàcego pó nocno-zachodni naro nik dzia ki 23 (obr b ewidencyjny 17). Tu za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez pkt: 19 i 20 dochodzi do pkt 21 stanowiàcego pó nocno- -wschodni naro nik dzia ki 24 (obr b ewidencyjny 17). W pkt 21 za amuje si w kierunku po udniowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 22 i 26 do pkt 23. Tu za amuje si w kierunku pó nocno- -zachodnim i biegnie wzd u po udniowo-zachodnich granic dzia ek: 24 i 23 przez pkt 24 do pkt 7. W pkt 7 za amuje si w kierunku po udniowo-zachodnim i biegnie do pkt 60 stanowiàcego po udniowo-wschodni naro nik dzia ki 2/51. Tu za amuje si w kierunku pó nocno-zachodnim i biegnie wzd u po udniowo-zachodniej granicy dzia ki 2/51 do pkt 58, w którym skr ca w kierunku pó nocno-wschodnim, i dochodzi do pkt 57. Z pkt 57 nadal biegnie w kierunku pó nocno-wschodnim przez pkt 56 do pkt 55, od którego rozpocz to Rejon IV Obr b ewidencyjny 78 Granica biegnie od pkt 40749, zlokalizowanego 1/26, w kierunku po udniowo-wschodnim przez pkt do pkt Dalej biegnie w tym samym kierunku wzd u pó nocno-wschodnich granic dzia ek: 1/14 i 1/16 przez pkt: 38166, 39622, 40523, do pkt W pkt za amuje si w kierunku pó nocno-zachodnim i biegnie przez pkt: 40525, do pkt W pkt za amuje si w kierunku po udniowo-zachodnim i biegnie wzd u po udniowo- -wschodniej granicy dzia ki 1/32 do pkt 43697, gdzie za amuje si, i dochodzi do pkt W pkt skr ca w kierunku pó nocno- -zachodnim i biegnie do pkt Tu za amuje si w kierunku po udniowo-zachodnim i dochodzi do pkt W pkt za amuje si w kierunku pó nocno-zachodnim i dochodzi do pkt 40405, skàd biegnie w kierunku pó nocno- -wschodnim przez pkt do pkt W pkt za amuje si w kierunku pó nocno- -zachodnim i biegnie wzd u po udniowo-zachodniej granicy dzia ki 1/14 do pkt 40393, gdzie za amuje si w kierunku po udniowo-zachodnim, i biegnie wzd u po udniowo-wschodniej granicy dzia ki 1/25 przez pkt do pkt Tu za amuje si w kierunku pó nocno-zachodnim i dochodzi do pkt Stàd biegnie w kierunku pó nocno-wschodnim przez pkt do pkt 40392, w którym za amuje si w kierunku pó nocno-zachodnim, i przez pkt dochodzi do pkt Tu za amuje si w kierunku po udniowo-zachodnim i przez pkt dochodzi do pkt zlokalizowanego w po udniowym naro niku dzia ki 1/26. W pkt za amuje si w kierunku pó nocno- -zachodnim i biegnie po udniowo-zachodnià granicà dzia ki 1/25 do pkt Tu za amuje si w kierunku pó nocno-wschodnim i przez pkt 44 dochodzi do pkt 40749, od którego rozpocz to Rejon V Obr b ewidencyjny 120 Granica biegnie od pkt 37, zlokalizowanego w pó nocnym naro niku dzia ki 1/7, w kierunku po udniowo-wschodnim przez pkt: 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 do pkt 49. W pkt 49 za amuje si w kierunku pó nocno-wschodnim i dochodzi do pkt 48. W pkt 48 za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i biegnie przez pkt 47 do pkt 46. Tu za amuje si w kierunku pó nocno- -wschodnim i biegnie do pkt 183. Stàd biegnie w kierunku po udniowo-wschodnim, wzd u wschodniej granicy dzia ki 1/26, przez pkt: 179, 178 do pkt 177. Tu za amuje si w kierunku pó nocno-zachodnim i biegnie wzd u granicy dzia ki 1/26 przez pkt: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 do pkt 77. Tu za amuje si na wschód i biegnie do pkt 42, w którym skr ca na pó noc, i biegnie wzd u zachodniej granicy dzia ki 1/7 przez pkt: 41, 40, 39, 38 do pkt 37, od którego rozpocz to Rejon VI Obr b ewidencyjny 84 i 88 Granica biegnie od pkt , zlokalizowanego w pó nocno-wschodnim naro niku dzia -

5 Dziennik Ustaw Nr Poz i 1588 ki 1/1 po o onej w obr bie 84, w kierunku po udniowym do pkt , gdzie skr ca w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt Wpkt skr ca na po udnie i biegnie do pkt , a nast pnie skr ca w kierunku zachodnim do pkt W pkt skr ca w kierunku po udniowym i biegnie przez pkt: , , , , , , , , , , , , , , , , , do pkt , nast pnie skr ca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt Tu skr ca na po udnie i biegnie do pkt , w którym skr ca w kierunku po udniowo-wschodnim, i biegnie do pkt , nast pnie skr ca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: , , do pkt Tu skr ca w kierunku pó nocnym i biegnie do pkt , nast pnie skr ca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt W pkt skr ca w kierunku po udniowym i biegnie przez pkt do pkt Tu skr ca w kierunku pó nocno- -zachodnim i biegnie do pkt przez pkt: , do pkt , nast pnie skr ca w kierunku po udniowym i przez pkt dochodzi do pkt stanowiàcego po udniowo-wschodni naro nik dzia ki 36 po o onej w obr bie 88. W pkt skr ca w kierunku pó nocno-wschodnim do pkt 88-76, po czym skr ca w kierunku po udniowym i biegnie do pkt stanowiàcego po udniowo-wschodni naro nik dzia ki 39/1 po o onej w obr bie 88. Wpkt skr ca w kierunku po udniowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 88-74, 88-73, 88-72, 88-71, , 88-70, 88-69, do pkt 88-44, gdzie skr ca w kierunku pó nocnym, i dochodzi do pkt Tu skr ca w kierunku po udniowo-zachodnim i biegnie do pkt 88-60, a nast pnie skr ca w kierunku pó nocno-zachodnim i dochodzi do pkt Tu skr ca w kierunku pó nocnym i biegnie do pkt 88-85, nast pnie skr ca w kierunku pó nocno-zachodnim i biegnie przez pkt: 88-86, 88-88, 88-90, 88-92, 88-94, do pkt 88-98, w którym skr ca w kierunku pó nocnym, i przez pkt dochodzi do pkt W pkt skr ca w kierunku pó nocno-zachodnim i biegnie przez pkt: , , , , , , , , , , , , do pkt 84-6, po czym skr ca w kierunku pó nocno-wschodnim i biegnie przez pkt do pkt Tu skr ca w kierunku pó nocnym i biegnie do pkt 84-2, po czym skr ca na wschód i dochodzi do pkt , od którego rozpocz to, f) na koƒcu Szczegó owego opisu granic i terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje si opis granic i terenu Podstrefy uków Podstrefa uków Powierzchnia podstrefy 24,29 ha Obr b ewidencyjny azy, ark. mapy 1 Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego 632/3, w kierunku wschodnim do pkt 2 zlokalizowanego w pó nocno-wschodnim naro niku dzia ki 632/3. W pkt 2 granica skr ca na po udnie i biegnie do pkt 3, a nast pnie skr ca na zachód i biegnie do pkt 4. W pkt 4 za amuje si na pó noc ibiegnie do pkt 5, a nast pnie skr ca na zachód ibiegnie do pkt 6. W pkt 6 skr ca na pó noc i biegnie do pkt 1, od którego rozpocz to. 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1588 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki Wzór karty charakterystyki jest okreêlony w za àczniku II do rozporzàdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwo- 1) Minister Zdrowia kieruje dzia em administracji rzàdowej zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924). 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz i Nr 142, poz. 1187, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 171, poz oraz z 2007 r. Nr 176, poz

Dziennik Ustaw Nr Poz. 919 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 czerwca 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 919 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 czerwca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 112 8611 Poz. 919 Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w ebie od strony làdu

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w ebie od strony làdu Dziennik Ustaw Nr 222 17523 Poz. 1764 1764 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w ebie od strony làdu Na podstawie art. 45 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja 2015 r., wersja 1.1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2005 r. Nr 158

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2005 r. Nr 158 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 sierpnia 2005 r. Nr 158 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1326 z dnia 2 sierpnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ódzkiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 sierpnia 2012 r. Poz. 2333 UCHWAŁA NR XLV/844/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Łodzi na sektory odbierania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 67 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30.03.2006 roku TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ 1 W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 103 7402 Poz. 1090 1090 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie Êwiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzàdzeƒ przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 911 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO JEGO WIELOKROTNEGO U YTKU WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO RECYKLINGU

WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO JEGO WIELOKROTNEGO U YTKU WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO RECYKLINGU Dziennik Ustaw Nr 105 7015 Poz. 994 i 995 WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO JEGO WIELOKROTNEGO U YTKU Za àcznik nr 2 WZÓR OZNACZENIA PRZYDATNOÂCI OPAKOWANIA DO RECYKLINGU Za àcznik nr 3 995 ROZPORZÑDZENIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105

Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105 Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105 nowa nika pieni nego w zamian za wy ywienie oraz wysokoêci tego równowa nika (Dz. U. Nr 166, poz. 1367 oraz z 2005 r. Nr 154, poz. 1293) 3 otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 paêdziernika 2005 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 paêdziernika 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 212 14168 Poz. 1769 1769 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 paêdziernika 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie najwy szych dopuszczalnych st eƒ i nat eƒ czynników

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 152 10299 Poz. 1476 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 152 10299 Poz. 1476 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 152 10299 Poz. 1476 1476 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie okreêlenia wzoru zg oszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego P r e z y d e n t M i a s t a S i e d l c e Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego Projekt tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 czerwca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 150 10605 Poz. 1585 i 1586 4) zapewniç m om zaufania udzia w opracowywaniu meldunków o nastrojach i dyscyplinie; 5) zapewniç m om zaufania, dziekanom i przewodniczàcemu Konwentu udzia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 47 4172 Poz. 279 279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 paêdziernika 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 paêdziernika 2005 r. 13490 1690 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 paêdziernika 2005 r. w sprawie okreêlenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiàzujàcych w zakresie zrycza towanego podatku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 245 17269 Poz. 1810 i 1811

Dziennik Ustaw Nr 245 17269 Poz. 1810 i 1811 Dziennik Ustaw Nr 245 17269 Poz. 1810 i 1811 9. 1. Warunkiem uznania pomocy jako pomocy de minimis jest uzyskanie zaêwiadczenia wydanego przedsi biorcy przez organ podatkowy, podmiot uprawniony do pobierania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU ROZPORZĄDZENIE NR 1/2007 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych CZARNY DWÓR oraz ZASPA w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r.

Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.09.20 12:17:11 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 września 2012 r. Poz. 1044 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 39 3741 Poz. 314 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 lutego 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 39 3741 Poz. 314 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 lutego 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 39 3741 Poz. 314 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 4 wrzeênia 2008 r. o ochronie eglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarzàdza si, co nast puje: 1. 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. 439 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kszta cenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421. Razem 76 71 78. Religia/Etyka 6 6 6

Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421. Razem 76 71 78. Religia/Etyka 6 6 6 Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421 1 2 3 4 5 11. Godziny z wychowawcà 3 3 3 12. Alternatywne metody komunikacji 7 Razem 76 71 78 Religia/Etyka 6 6 6 Godziny do dyspozycji dyrektora 12 13 10 Razem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 140 10992 Poz. 1144 1144 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr / /15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia.. 2015 r.

Zarządzenie Nr / /15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia.. 2015 r. Zarządzenie Nr / /15 z dnia.. 2015 r. w sprawie wyłączenia z zarządzania Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie oznaczonej działką ewidencyjną nr 50 w obrębie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 155 7988 Poz. 1110 1110 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 230 16261 Poz. 2306 i 2307 Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia 2001 r. o rybo ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/105/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/105/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/105/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA w sprawie podziału obszaru gminy - miasto Grudziądz na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 49 2082 Poz. 356 356 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urzàdzeniami Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1308 Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej.......................

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR XLV/1063/14 RADY MIASTA KATOWICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 150 10118 Poz. 1457 1457 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzorów zg oszeƒ do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 20 czerwca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA. z dnia 20 czerwca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 99 6485 Poz. 905 905 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyràb drzewostanu. Na podstawie art. 12 ust. 5a

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Projekt z dnia... w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 1853 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 128 9494 Poz. 892 892 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie minimalnych wymagaƒ dla stacji demonta u oraz sposobu demonta

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1516 UCHWAŁA Nr XLIX/1403/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 235 13545 Poz. 1614 1614 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo e przekazywaç

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r.

Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 1422 UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 7 591 Poz. 56 56 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej Na

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 72 3969 Poz. 422 i 423

Dziennik Ustaw Nr 72 3969 Poz. 422 i 423 Dziennik Ustaw Nr 72 3969 Poz. 422 i 423 423 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r.

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 196 13656 Poz. 1425 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 paêdziernika 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 196 13656 Poz. 1425 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 paêdziernika 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 196 13656 Poz. 1425 1425 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 paêdziernika 2007 r. w sprawie sk adu oraz oznakowania suplementów diety 2) Na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 215 17060 Poz. 1673 1673 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. 1770 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzàcych agencje zatrudnienia oraz informacji sk adanych przez agencje zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 2) z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 2) z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego 454 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 2) z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 1 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2009 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga weterynaryjnych maj cych zastosowanie do nasienia byd a 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 123 9018 Poz. 1023 Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy paƒstwa w sp acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraci y prac (Dz.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w ie N.II.AP.0-9/0, dnia 9 września 00 r. OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07-09-00 r. na wykonanie robót geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 78 4725 Poz. 734 i 735 4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaç gospodarowanie numeracjà AUS: 1) numery AUS przydziela si operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej lub innej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI KONTYNGENT TARYFOWY

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI KONTYNGENT TARYFOWY Dziennik Ustaw Nr 10 417 Poz. 88 i 89 Za àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. (poz. 88) WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SI KONTYNGENT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Projekt z dnia... 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z dnia 26 maja br., wersja 1.1 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia. 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 191 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2006 r. w karcie badaƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych

Dziennik Ustaw Nr Poz. 191 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2006 r. w karcie badaƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych Dziennik Ustaw Nr 25 1074 Poz. 191 191 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badaƒ do celów sanitarno-epidemiologicznych Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 27 czerwca 2006 r. Nr 80 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 1399 Nr 4/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.47.15 RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.47.15 RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.47.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo