Zmieniająca się rola banków w systemie wsparcia przedsiębiorstw. Przygotowanie i realizacja projektu oczami banku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmieniająca się rola banków w systemie wsparcia przedsiębiorstw. Przygotowanie i realizacja projektu oczami banku"

Transkrypt

1

2 Zmieniająca się rola banków w systemie wsparcia przedsiębiorstw Przygotowanie i realizacja projektu oczami banku Bank partnerem w realizacji projektu praktyczne aspekty Kredyt technologiczny sprawdzony instrument w nowej odsłonie Środki publiczne a kierunki rozwoju inwestycji w Polsce

3 GŁÓWNE CELE ŚREDNIOOKRESOWE CZTERY FILARY STRATEGII Trwały, tworzący wartość wzrost w segmencie detalicznym i korporacyjnym liczba detalicznych Klientów aktywnych udział w rynku funduszy Klientów detalicznych udział w rynku kredytów korporacyjnych ~1,3 mln 5,2% 3,1% Wyższa rentowność i dalsza poprawa efektywności ROE 11,8% Koszty/Przychody 50% Silna pozycja płynnościowa i kapitałowa Kredyty/Depozyty ~92% ~1,6 mln > 6% 4% % 45-47% <100% Wzmocnienie tempa pozyskiwania Klientów detalicznych (w tym w segmencie Prestige i Bankowości Prywatnej) poprzez zwiększoną efektywność sieci i kanały cyfrowe Odróżnienie Banku od konkurentów poprzez transformację kanałów cyfrowych w silne platformy umożliwiające nawiązanie dialogu z Klientem Utrzymanie tempa rozwoju w segmencie przedsiębiorstw Utrzymanie doskonałości operacyjnej oraz ścisłej kontroli kosztów, poprzez wiodący na rynku i wydajny cyfrowy model operacyjny

4 Zysk netto 8,5% 11,1% 10,2% 10,6% 11,8% (mln PLN) +21,5% ROE Poprawa wyników została uzyskana głównie dzięki silnemu wzrostowi dochodów na działalności podstawowej (+11,7% r/r): - wynik z tytułu odsetek +15% r/r (pomimo negatywnego wpływu obniżki stóp procentowych), - wynik z tytułu prowizji o prawie 4% r/r. Wskaźnik kredyty/depozyty w grudniu 2014 r. pozostał wyraźnie poniżej 100% i wyniósł 92%. Nawet przy poziomie kursu CHF/PLN 4,30 relacja kredyty/depozyty nie przekracza 100%. Stabilna baza kapitałowa wysoki poziom współczynnika wypłacalności, wyższy od wymaganego przez KNF (czyli minimum 12% oraz współczynnik Tier 1 powyżej 9%). (mln PLN) 99,5% Depozyty i płynność wskaźnik kredyty/depozyty 106,8% 95,4% 91,5% 92,0% +5,0% Ewolucja współczynników wypłacalności* 14,5% 14,3% 13,4% 13,3% 13,8% 13,0% 14,1% 13,4% 15,2% 14,5% 31/12/ /03/ /06/ /09/ /12/2014 Współczynnik CAR/TCR Grupy Współczynnik CT1/CET1 Grupy * W czerwcu współczynnik CAR i CT1 obliczone zostały wg nowej regulacji dotyczącej wymogów kapitałowych (CRR)

5 INNOWACYJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ Innowacyjna bankowość internetowa i efektywne platformy rozliczeniowe Maksymalnie efektywny czasowo i w stopniu minimalnym angażujący Klienta proces przenoszenia rozliczeń do Banku Millennium z dedykowanym wsparciem specjalistów SILNA POZYCJA NA RYNKU LEASINGU I FAKTORINGU V pozycja na rynku pod względem wartości finansowanych przedmiotów leasingu z 7% udziałem Millennium Leasing w rynku w ujęciu rocznym* V pozycja na rynku faktoringowym z 9,5% udziałem Banku Millennium w rynku w ujęciu rocznym** MOCNE KOMPETENCJE Mocny zespół Doradców i Specjalistów Produktowych Konsekwentny rozwój kompetencji - szkolenia i programy certyfikacji WYSOKA JAKOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ KLIENTÓW Skłonność Klientów do rekomendacji Banku: NPS = 21*** 89% Klientów wysoko ocenia system bankowości internetowej Millenet*** * Szacunki Banku oparte o dane ZPL (zobowiązania); udział w rynku ruchomości ** W oparciu o dane PZF i innych banków *** Raport z Badania Satysfakcji Klienta Bankowości Przedsiębiorstw 2014

6 * W oparciu o dane PZF i innych banków ** Szacunki Banku oparte o dane ZPL (zobowiązania); udział w rynku ruchomości (mln PLN) Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) /12/ /03/ /06/ /09/ /12/2014 Kredyty Leasing Faktoring kw./ kw. -0,6% +3,0% +0,4% -1,8% r/r +12,5% +16,2% +15,0% +10,5% W 2014 roku kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o 12,5% w skali roku, zaś w odniesieniu do Klientów korporacyjnych wzrosły o 15,6% - dwukrotnie szybciej niż rynek. Nowa jednostka finansowania strukturalnego rozszerzyła ofertę produktową w zakresie transakcji z dużymi firmami. W ramach współpracy z klientami, Bank Millennium wspiera długofalowe przedsięwzięcia: w 2014 roku odnotowano wzrost kredytów inwestycyjnych o 20%. Wzrost obrotów faktoringowych o 30% r/r. Wzrost sprzedaży leasingu o 18% r/r. Faktoring obroty kwartalne 8,2% 9,5% (mln PLN) +30% Udział rynkowy* (mln PLN) Leasing nowa sprzedaż w ujęciu kwartalnym (uruchomione finansowanie) 7,6% 7,0% +18% Udział rynkowy** I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw

7 Źródło: Główny Urząd Statystyczny; The Global Competitiveness Report World Economic Forum; Raport NBP Szybki Monitoring NBP 01/2015 ; Strategia Rozwoju Kraju ,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Nakłady B+R [% PKB] nakłady B+R [% PKB] Zdolność do utrzymania trwałego wzrostu. Dynamiczny wzrost handlu zagranicznego i pozytywne zmiany w strukturze eksportu. Konkurencyjność wciąż w dużym stopniu bazuje na relatywnie niskich kosztach pracy. Aktywność gospodarcza przesuwa się w kierunku sektorów bardziej zaawansowanych technologicznie. Działalność innowacyjna skoncentrowana jest na przemyśle średnich technologii i usługach biznesowych. Konieczność zwiększenia inwestycji prywatnych, w tym zwiększających innowacyjność i postęp technologiczny. Udział środków przeznaczanych przez polskie przedsiębiorstwa na obszar badań i rozwoju systematycznie wzrasta (44% wydatków na B+R+I koszty ponoszone przez przedsiębiorców). Wg 2014 KE Innovation Union Scoreboard Polska należy do tzw. umiarkowanych innowatorów (rok wcześniej tzw. skromnych innowatorów). Udział przedsiębiorstw w wydatkach na badania i rozwój

8 Dostosowanie instrumentów do ryzyka projektu niskie ryzyko projektu wysokie ryzyko projektu Instrumenty zwrotne InnoFin Large Projets InnoFin MidCap Growth Finance InnoFin MidCap Guarantee InnoFin SME Guarantee B+R komercjalizacja Instrumenty mieszane dotacja + mechanizm finansowania zwrotnego np. kredyt na innowacje technologiczne Instrumenty dotacyjne B+R (feasibility study, przeprowadzanie badań) Wspieranie współpracy nauki z biznesem Kierowanie wsparcia na inteligentne specjalizacje (tam, gdzie jesteśmy w stanie uzyskać przewagi konkurencyjne/największy potencjał rozwoju Komercjalizacja wyników

9 wyzwania przedsiębiorstw wsparcie Banku zwiększenie konkurencyjności innowacyjność kredyt pomostowy technologia nowe moce produkcyjne finansowanie wkładu własnego promesa kredytowa odbudowa mocy finansowanie kosztów niekwalifikowanych gwarancje Wspólna realizacja przedsięwzięć pozwala na korzystanie z szerokiego wachlarza możliwości. Narzędzia dopasowane są do cyklu realizacji projektu (np. promesa), wsparcia w zakresie zabezpieczenia transakcji (np. gwarancja) oraz domknięcia finansowego projektu (koszty niekwalifikowane, wkład własny itd.).

10 Uczestnictwo środków banków w projektach finansowanych ze środków UE w Struktura kredytów udzielanych przez banki na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych 4% udział banku 33% 63% udział innego finansowania kredyty pomostowe kredyty na pokrycie wkładu własnego pozostałe Banki ważnym uczestnikiem zarówno w roli instytucji wspierającej, jak i pośredniego dystrybutora środków Źródło: estymowane wartości

11 czego oczekuje Klient instrumentarium Banku profesjonalizm rzetelna ocena przygotowanej koncepcji wsparcie sprawnych ekspertów doświadczonych w analizie projektów inwestycyjnych, w tym realizowanych ze środków UE modele stress-testów i scenariuszowe czas i dokumenty struktura finansowania ograniczenie kosztów elastyczność zrozumienie harmonogramu prac zabezpieczenie ryzyka nieuzyskania finansowania ze wsparciem środków UE odraczanie wymogu dostarczania wybranych i kosztownych dokumentów do czasu potwierdzenia realizacji indywidualne podejście do złożonych projektów promesa kredytowa alternatywne scenariusze finansowania Na początkowym etapie kluczowe jest: obustronne zrozumienie potrzeb i możliwości, dobra strukturyzacja transakcji, przygotowanie alternatywnych scenariuszy i przygotowanie na alternatywny scenariusz.

12 PERSPEKTYWA PROJEKTU PERSPEKTYWA BANKU ZGODNOŚĆ Z PROGRAMEM NPV ZDOLNOŚĆ DO OBSŁUGI DŁUGU CHARAKTE- RYSTYKA KLIENTA TRWAŁOŚĆ PROJEKTU POPRAWNOŚĆ DOKUMENTACJI SYTUACJA RYNKOWA ZABEZPIE- CZENIA Domknięcie finansowania wymaga zrozumienia po obu stronach: Bank musi zbudować scenariusz, gdy dofinansowanie zostanie wycofane (scenariusz dotacyjny), Klienci zbliżą się w swym podejściu do perspektywy Banku, gdzie kluczowa jest zdolność do obsługi długu (scenariusz instrumentów zwrotnych).

13 Ekspertyzy rzeczoznawców Monitoring zabezpieczeń transakcji Realizacja projektu Badanie aktualności założeń finansowych Badanie przepływów finansowych Aktualizacja modeli finansowych projektu Badanie spełnienia warunków umownych: kowenanty finansowe kowenanty transakcyjne dodatkowe postanowienia umowne Kluczowa jest komunikacja i szybkie działania przy zmieniających się warunkach. Bank dysponuje narzędziami merytorycznego wsparcia przy konieczności reorganizacji (restrukturyzacji) projektu.

14 WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z UE WSPIERAMY MŚP W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI UE Programy krajowe UE Programy regionalne WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW W POZYSKIWANIU DOFINANSOWANIA WSPIERAMY MŚP W UZYSKANIU FINANSOWANIA Gwarancja de minimis

15 Kredyt technologiczny Perspektywa UE PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na: zakup i wdrożenie nowej technologii (na świecie < 5 lat), bądź wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Maksymalna kwota premii technologicznej = 4 mln zł. Kredyt na innowacje technologiczne Perspektywa UE PO Inteligentny Rozwój Wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych lub niepatentowanej wiedzy technicznej. Wprowadzenie preferencji dla projektów zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami. Rezygnacja z opinii o nowej technologii jako załącznika do wniosku o przyznanie premii technologicznej. Eksperci uczestniczący w ocenie merytorycznej projektów (ocena innowacyjności). Maksymalna kwota premii technologicznej = 6 mln zł. Bank Millennium doświadczony w finansowaniu w ramach kredytu technologicznego Ogłoszenie III kwartał 2015 Nabór IV kwartał 2015 (TBC)

16 Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe projekt miał na celu wdrożenie technologii zintegrowanego zespołu sterująco-pomiarowego dla systemów centralnego ogrzewania. Główna działalność Projektowanie, produkcja oraz sprzedaż regulatorów temperatury, sterowników pomp, klimatyzatorów oraz systemów oświetleniowych Główna inwestycja oraz cele projektu Cele projektu Główna inwestycja Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa, wzrost konkurencyjności oraz pozyskanie nowych rynków zbytu Budowa hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń Wartość inwestycji PLN Warunki finansowania Kredyt BM Wkład własny Klienta Korzyści dla przedsiębiorcy i udział Banku Millennium PLN PLN 60% wartości inwestycji : PLN Szybka ocena projektu przez Bank Millennium Ocena projektu na wysokim poziomie

17 Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem w perspektywie kwartału r/r oraz w całym bieżącym roku r/r (saldo zmian) Odsetek inwestorów planujących nowe inwestycje rośnie, ale nadal pozostaje na poziomie poniżej średniej wieloletniej. Nadal dominuje wymiana i remont majątku (36% inwestorów podaje jako główny cel inwestycji). Jest to efektem: obniżenia odczuwanej przez przedsiębiorców niepewności, wykorzystania mocy produkcyjnych oraz rosnącego popytu, niskich stóp procentowych, wysokiej dostępności kredytów bankowych, dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 Inwestycje vs moce produkcyjne Inwestycje w gospodarce Wykrozystanie mocy wytw. (prawa oś) Planowana zmiana wielkości nakładów ogółem w perspektywie kwartału r/r oraz w całym bieżącym roku r/r (saldo zmian) ,7 26,1 21,3 26,5 22,9 23, ,3 35,7 39,5 41,2 35,7 17,1 13,4 14,5 13, zwiększenie potencjału produkcyjnego unowocześnienie technologii, redukcja kosztów wymiana majątku inne

18 Źródło: Rola banków w procesie absorpcji środków UE w Polsce ( ) (IBnGR, ZBP); ZBP, Wizerunek polskiego sektora bankowego, 2014 Bank w obsłudze projektów 67% 33% % projektów UE z finansowaniem banków 100% % projektów obsługiwanych przez banki Wspieramy Przedsiębiorców w obszarach: zarządzania sprzedażą, polityki zakupów, zarządzania płynnością, inwestycji, organizacji przepływów, bezpieczeństwa transakcji. Zaufanie do instytucji - przedsiębiorcy Czy jako przedsiębiorca ma Pan(i) zaufanie do Banku, z którego korzysta Pana(i) firma 95 Narodowego Banku Polskiego 84 Banków działających w Polsce 70 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Komisji Nadzoru Finansowego Urzędów Skarbowych

19 Bożena Kania Dyrektor Regionalny Departament Bankowości Przedsiębiorstw tel Tomasz Szyma Dyrektor Regionalny Departament Bankowości Przedsiębiorstw tel

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo