COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL WWW.INGCOMFIN.PL"

Transkrypt

1 Raport roczny 2008 COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE

2 Szanowni Paƒstwo, Mi o mi oddaç na Paƒstwa r ce Raport Roczny, podsumowujàcy dzia ania ING Commercial Finance za 2008 rok. Obroty naszej spó ki wzros y z 4,932 miliarda z otych w 2007 roku do 12,921 miliarda w Firma tym samym utrzyma a pozycj lidera i ma 39,3% udzia w rynku, wêród spó ek zrzeszonych w Polskim Zwiàzku Faktorów. Bardzo dobre wyniki spó ki to przede wszystkim efekt nowych umów z du ymi firmami oraz wzrostu zainteresowania finansowaniem faktur ze strony dotychczasowych Klientów. Ca a bran a faktoringowa w 2008 roku wzros a o 56% rok do roku. Cz sto spotykam si z pytaniem, jaki dla faktoringu b dzie rok 2009? Moim zdaniem obecna, kryzysowa, sytuacja na rynkach finansowych jest dla rynku faktoringu w Polsce dobra i z a jednoczeênie: dobra, bo zaostrzenie zasad przyznawania kredytów w bankach sprzyja rozwojowi faktoringu, a z a, bo roênie ryzyko zwiàzane z jakoêcià portfela nale noêci - tak si dzieje zawsze w okresach spowolnienia gospodarczego. W zwiàzku z zaostrzeniem procedur udzielania kredytów przez banki, ju teraz obserwujemy coraz wi ksze zainteresowanie tà formà finansowania. Mimo turbulencji na rynkach finansowych, ja - z perspektywy rozwoju faktoringu - patrz z optymizmem na najbli szy rok. Moim zdaniem poczucie bezpieczeƒstwa b dzie w tym roku kluczowym motywem, dla którego firmy si gnà po faktoring. Mam nadziej, e równie Paƒstwo zechcà skorzystaç z tego kompleksowego narz dzia zarzàdzania nale noêciami. Serdecznie zach cam do wspó pracy. Andrzej bikowski Prezes Zarzàdu ING Commercial Finance Polska S.A. 2 3

3 Gospodarka w 2008 r. W 2008 roku gospodarka polska ciàgle dynamicznie si rozwija a wzrost PKB po III kwarta ach wynosi 5,5%, pomimo spowolnienia w III kwartale do 4,8%. Pierwsze 6 miesi cy to kontynuacja trendów z lat Koniec roku w gospodarce by s abszy ni trzeci kwarta. Jednak to os abienie wzrostu gospodarczego nie by oby tak niepokojàce, gdyby nie kryzys na Êwiatowych rynkach finansowych oraz bardzo silne os abienie wzrostu gospodarczego u g ównych partnerów handlowych Polski Gospodarki wszystkich krajów UE nawet tych najdynamiczniej rozwijajàcych si, znaczàco os ab y. Po 6 miesiàcach 2008 r. Polska by a jednà z dwóch, poza S owacjà, najszybciej rozwijajàcych si gospodarek w Unii Europejskiej. Eksperci podajà, e produkcja sprzedana przemys u wzros a w ciàgu 3 kwarta ów 2008 r. o 6,8% (ceny sta e; r/r). Ros a równie produkcja budowlano-monta owa o 15,5% (ceny sta e; r/r). Sprzeda detaliczna wzros a w tym okresie o 11,4% (ceny sta e, r/r). Listopad 2008 r. by jednak bardzo s aby produkcja przemys owa spad a o prawie 9% (r/r), produkcja budowlanomonta owa wzros a tylko o 5,5%, a sprzeda detaliczna o 2,7% PKPP Lewiatan zauwa a jednak, e diagnoza podstawowych wielkoêci makroekonomicznych i mikroekonomicznych wskazuje, e polska gospodarka ma ciàgle silne fundamenty. Gdyby kryzys na Êwiatowych rynkach finansowych nie wybuch z takà si à, polska gospodarka zapewne tylko nieznacznie zwolni aby w drugiej po owie 2008 r. i w 2009 r. To, co si w niej b dzie dzia o w 2009 r., by oby tak e znacznie bardziej przewidywalne. PKB wzrós w 2008 roku o 4,9 proc. G ówny Urzàd Statystyczny og osi te, e deficyt sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wyniós w zesz ym roku 3,9 proc. PKB. Polska gospodarka w IV kw. ros a w tempie 3 proc. w stosunku do IV kw r. W ca ym roku nasza gospodarka uros a o 4,9 proc. Produkt Krajowy Brutto si gnà 1 bln 271 mld 714 mln z. wobec 1bln 175mld 27 mln z w 2007 roku. To ponad 95 mld z wi cej ni rok wczeêniej. Dynamika realna produktu krajowego brutto w latach (w proc.) P ynnoêç Jak zauwa a PKPP Lewiatan, p ynnoêç gotówkowa przedsi biorstw by a ciàgle bardzo wysoka na koniec wrzeênia 2008 r. wynosi a 33,1% (przedsi biorstwa by y w stanie natychmiast sp aciç 33,1% swoich krótkoterminowych zobowiàzaƒ). Natomiast badania PKPP Lewiatan Monitoring kondycji sektora MSP 2008 wskazujà, e 72,6% mikroprzedsi biorstw (66,7% w 2007 r.), 52% przedsi biorstw ma ych (46,6% w 2007 r.) oraz 33,1% przedsi biorstw Êrednich (28,9% w 2007 r.) w ca oêci finansowa o swojà dzia alnoêç w oparciu o Êrodki w asne. Ponad 73% MSP finansowa o w 2007 r. inwestycje ze Êrodków w asnych (w 2006 r. 66,4%). Kredyt bankowy sfinansowa 17,4% inwestycji (w 2006 r. 21,6%). Wyszczególnienie Spo ycie ogó em 4,0 2,7 5,1 5,3 5,9 Akumulacja brutto 14,7 1,4 16,8 19,7 4,2 Produkt krajowy brutto 5,3 3,6 6,2 6,7 4,9 Wed ug GUS w stosunku do szacunku opublikowanego w marcu wzrost realny PKB w ca ym roku 2008 by wy szy o 0,1 pkt proc. i wyniós 4,9 procent. Najwi ksze zmiany w dynamice realnej odnotowano w II i III kwartale - wzrost o 0,2 pkt proc., natomiast w I i IV kwartale - wzrost o 0,1 pkt. proc. w stosunku do danych opublikowanych wczeêniej. 4 5

4 Faktoring na Êwiecie Co zadecydowa o o imponujàcych wynikach polskiego faktoringu w 2008 roku? Rok WartoÊç obrotów w mln PLN PZF Ca y rynek Faktoring krajowy Struktura obrotów Faktoring eksport. Faktoring import. Liczba klientów Liczba d u ników Liczba sfinansowanych faktur i w Polsce Ni sza prowizja Od 2007 roku faktorzy zintensyfikowali walk o klienta, czego efektem by o mi dzy innymi obni enie prowizji za obs ug. W ten sposób faktoring, z natury mniej restrykcyjny ni kredyt bankowy, sta si jeszcze bardziej osiàgalny dla polskich przedsi biorców w 2008 r. W czwartym kwartale 2007 roku polscy faktorzy zwi kszyli o jednà trzecià obroty zgromadzone przez poprzednie dziewi ç miesi cy.jak zaznacza Hilton-Baird Polska doskona e wyniki polskiego faktoringu przypadajà na trudne czasy Êwiatowej gospodarki. Nie jest to jednak oznaka wyjàtkowej kondycji rodzimej gospodarki, a raczej wszechstronnego charakteru obs ugi oferowanej przez faktorów. Finansowanie, którego udzielajà, mo e s u yç zarówno do zabezpieczania prowadzonej dzia alnoêci, jak i do jej rozwijania. Globalny kryzys utrudnia jednak przewidywanie rozwoju rynku w kolejnych latach. Rozszerzenie oferty Faktoring zawsze chlubi si us ugami dodatkowymi i kompleksowoêcià obs ugi. Monitoring p atnoêci, obs uga inkasa, doradztwo prawnohandlowe, konsulting mi dzynarodowy czy windykacja pozostajà istotnymi elementami oferty faktorów. Coraz cz Êciej decydujà jednak o odró nieniu si od konkurencji. Mo e to na przyk ad oznaczaç, i przedsi biorca otrzyma wi cej w cenie us ugi podstawowej. Warto jednak dodaç, e zmiany zasz y tak e w zasadniczej ofercie faktorów nowym, popularnym jej elementem sta si faktoring odwrotny. Nowi gracze na rynku WejÊcie nowych, du ych podmiotów zazwyczaj wp ywa mobilizujàco na firmy ju dzia ajàce na danym rynku. A rynek polski nadal ma wielki potencja, co dostrzegajà znaczàcy gracze mi dzynarodowi. W 2007 roku obs ug przedsi biorców rozpoczà m.in. Coface Poland, a w roku 2008 HSBC Bank Polska. Post pujàca specjalizacja Pojawienie si nowych, du ych podmiotów zaowocowa o tak e specjalizacjà firm mniejszych. Us ugi, które kilka lat temu uchodzi y za nowatorskie i eksperymentalne na przyk ad obs uga przedsi biorstw o rocznych obrotach 500 tys. z otych dzisiaj znajdujà si w ofercie niektórych niewielkich podmiotów. Na polskim rynku dobrze radzà sobie równie i tacy faktorzy, specjalizujàcy si w obs udze ma ych firm, a nawet mikroprzedsi biorstw % 6% 3% % 11% 2% % 15% 1% % 21% 1% Obroty 12 firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Zwiàzku Faktorów (PZF) wzros y w 2008 roku o 75 proc., osiàgajàc rekordowà wartoêç 32,87 mld z. Zgodnie z szacunkami PZF w tym samym okresie wartoêç obrotów na rynku faktoringu (z uwzgl dnieniem instytucji niezrzeszonych) osiàgn a blisko 48 mld z, co oznacza wzrost o 56 proc. A zatem szacowany wzrost wartoêci rynku o 17,2 mld z w ciàgu ostatniego roku jest najwi kszy w historii polskiego rynku faktoringowego. PZF szacuje, e w tym roku faktoring b dzie rós, ale jego dynamika b dzie kszta towa a si w granicach 10%, co sprawi, e bran a nieznacznie przekroczy progowà wartoêç 50 mld z. Liderem rynku wêród cz onków PZF okaza si w 2008 r. ING Commercial Finance, którego udzia w obrotach wyniós 39,3 proc. wobec 26,2 proc. w roku ubieg ym. Pozycj wicelidera utrzyma Pekao Faktoring, trzecim graczem jest Polfactor, a na czwartym miejscu uplasowa si Coface Poland Factoring. Na rynku pojawi si nowy gracz Bank HSBC Polska. èród o: PZF JeÊli chodzi o struktur obrotów, rok 2008 przyniós znaczny wzrost zainteresowania faktoringiem pe nym, w którym faktor przejmuje na siebie ryzyko braku zap aty przez kontrahenta swojego klienta. Jego udzia wyniós 48,5 proc. w porównaniu do 29 proc. w roku Z kolei udzia faktoringu eksportowego, gdzie faktor finansuje faktury wystawione zagranicznym odbiorcom, równie odnotowa wzrost - z 15 proc. w roku 2007 do 20,9 proc. w roku ubieg ym. Zdaniem PZF trendy te sà z jednej strony odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej kraju w 2008 roku, z drugiej wynikiem rosnàcej ÊwiadomoÊci polskich firm odnoênie bezpieczeƒstwa zawieranych transakcji. Liczba skupionych przez firmy PZF faktur wzros a w zesz ym roku do 1,88 mln z 1,6 mln w 2007 r., a liczba klientów zwi kszy a si z 1608 do rok to szansa dla bran y faktoringowej. Paradoksalnie, zwi kszone ryzyko opóênieƒ w p atnoêciach i utrudniony dost p do kredytów bankowych mogà jeszcze bardziej zwi kszyç atrakcyjnoêç faktoringu dla przedsi biorstw. 6 7

5 Grupa ING w Polsce i na Êwiecie Szczyci si ponad 150-letnià historià dzia alnoêci Zatrudnia 130 tysi cy pracowników w ponad 50 krajach na ca ym Êwiecie Obs uguje ponad 85 milionów Klientów W Polsce Grupa ING jest obecna od 1991 roku ING w Polsce zatrudnia w swoich spó kach ponad 12 tysi cy osób Od poczàtku swego funkcjonowania Grupa ING w Polsce zajmuje czo owe miejsce w poszczególnych sektorach rynku us ug finansowych. I N G (International) mi dzynarodowy charakter (The Netherlands) holenderskie korzenie (Group) wspólne dzia anie firm wchodzàcych w sk ad grupy WartoÊci biznesowe Jako globalny dostawca us ug i produktów finansowych, Grupa ING odgrywa wa nà rol spo ecznà. Aby móc jà w aêciwie wype niaç, konieczne jest utrzymanie zaufania naszych klientów, udzia owców, pracowników i partnerów biznesowych poprzez przestrzeganie zasad profesjonalizmu i biznesowej uczciwoêci. Grupa ING przywiàzuje szczególnà wag do utrzymywania swojego wizerunku i reputacji. Bardzo wa nym elementem tych staraƒ jest przestrzeganie kodeksu WartoÊci Biznesowych ING. Grupa oczekuje od swoich pracowników najwy szego poziomu uczciwoêci, niezale nie od ich pozycji i roli w organizacji. Kodeks WartoÊci Biznesowych ING wprowadzony zosta po raz pierwszy w 1999 roku. Zosta on aktualizowany w 2004 roku. WartoÊci biznesowe Grupy ING to: UczciwoÊç Przedsi biorczoêç i osiàganie ponadprzeci tnych wyników OtwartoÊç i przejrzystoêç Promowanie stabilnego wzrostu i poszanowanie praw cz owieka Wzajemny szacunek Czynny udzia w yciu spo ecznoêci, wêród których dzia amy 8 9

6 Dzia ania na rzecz otoczenia Fundacja ING Dzieciom Fundacja ING Dzieciom opiera filary swojej dzia alnoêci na fundamentach powo anej w 1991 roku Fundacji Banku Âlàskiego. Dzi ki wiedzy i zaanga owaniu ludzi zwiàzanych z Fundacjà, do kilku tysi cy potrzebujàcych, w ciàgu kilkunastu lat trafi a pomoc o wartoêci PLN. Fundacja ING Dzieciom w marcu 2007 roku otrzyma a status organizacji po ytku publicznego. Ta wartoêciowa inicjatywa wszystkich spó ek ING w Polsce stanowi odpowiedê na globalny program Grupy ING Chances for Children. Ambasadorem Grupy ING ds. pomocy dzieciom w Polsce jest Brunon Bartkiewicz. Misjà Fundacji jest wyrównywanie szans poprzez: edukacj dzieci z obszarów najubo szych, edukacj dzieci przewlekle chorych, edukacj m odzie y w obszarze przedsi biorczoêci, dost p m odzie y z rodzin ubogich do szkolnictwa wy szego. Fundacja Sztuki ING Fundacja Sztuki Polskiej ING zosta a zarejestrowana 1 wrzeênia 2000 roku. Stworzy y jà dzia ajàce w Polsce firmy wchodzàce w sk ad ING. Celem Fundacji jest promocja polskiej sztuki wspó czesnej, w szczególnoêci promocja twórczoêci m odych artystów. Misji tej s u y m. in. tworzenie kolekcji dzie sztuki, rozpocz te ju w 1998 roku, przed oficjalnym powo aniem Fundacji. Kolekcja. WÊród zgromadzonych dzie znajdujà si prace reprezentujàce rozmaite nurty sztuki wspó czesnej i ró ne techniki artystyczne: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia. Znajdujemy tu przyk ady sztuki figuratywnej i abstrakcyjnej

7 ING Commercial Finance Polska S.A. profil spó ki ING Commercial Finance Polska S.A. wizytówka Spó ka: ING Commercial Finance Polska S.A. Siedziba: ul. Chmielna 85/ Warszawa Kapita zak adowy: z Akcjonariusz: ING Commercial Finance B.V. Data wydania zezwolenia: Zakres dzia alnoêci: PoÊrednictwo finansowe zwiàzane g ównie z dystrybucjà Êrodków finansowych, w inny sposób ni udzielanie po yczek, w tym faktoring, finansowanie zapasów handlowych, udzielanie po yczek z zabezpieczeniem w postaci wierzytelnoêci handlowych oraz pozosta e poêrednictwo gdzie indziej niesklasyfikowane. Zarzàd: Andrzej bikowski Prezes Zarzàdu Rada Nadzorcza: Na dzieƒ w sk ad Rady Nadzorczej wchodzili: Hendrikus F. Th. Frederiks Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Gerlachus Jacobs Cz onek Rady Nadzorczej Micha Boles awski Cz onek Rady Nadzorczej ING Commercial Finance Polska S.A. (dawniej Handlowy Heller S.A.) powsta a w czerwcu 1994 roku i jest pierwszà na polskim rynku firmà faktoringowà, Êwiadczàcà kompleksowe us ugi w zakresie faktoringu czyli finansowania i obs ugi nale noêci. Od lutego 2006 nale y do mi dzynarodowej Grupy ING jednej z najwi kszych instytucji finansowych na Êwiecie. ING Commercial Finance dynamicznie rozwija si w Europie, s u àc coraz wi kszej liczbie Klientów. Obecnie posiada spó ki faktoringowe w Holandii, Niemczech, Francji, Polsce i Rumunii. ING Commercial Finance to najwi ksza firma faktoringowa pod wzgl dem obrotów. Jej si a to po àczenie doskona ej znajomoêci lokalnego rynku i dost pu do najnowoczeêniejszych rozwiàzaƒ, stosowanych na ca ym Êwiecie przez Grup ING. ING Commercial Finance Polska S.A. oferuje nowoczesne produkty, dopasowane do zmieniajàcych si potrzeb klientów. Zatrudnia najwy szej klasy specjalistów, którzy s u à swoim doêwiadczeniem w zakresie finansowania i zarzàdzania nale noêciami. ING Commercial Finance Polska S.A. jest aktywnym cz onkiem Polskiego Zwiàzku Faktorów oraz od 2006 roku nale y mi dzynarodowych stowarzyszeƒ International Factors Group oraz Factors Chain International. Dzi ki temu spó ka oferuje swoim Klientom obs ug transakcji zagranicznych we wspó pracy z ponad 200 firmami faktoringowymi z ca ego Êwiata. ING Commercial Finance Polska S.A. posiada oddzia y w: Warszawie, Gdaƒsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach i we Wroc awiu

8 Fakty 2008 Lider faktoringu na polskim rynku najwy szy 39,3% udzia w rynku w 2008 roku Ponad 553 tys. sfinansowanych faktur 162% wzrost obrotów rok do roku Pierwsza firma faktoringowa w Polsce dzia a od 1994 roku Nasza Finansujemy bezpieczny rozwój naszych Klientów , ,921 4, ,182 3, , ,102 2, ,876 1, , , misja Pomagamy w utrzymaniu p ynnoêci finansowej i zarzàdzaniu nale noêciami Naszà ofert dostosowujemy do zmieniajàcych si potrzeb Klientów JakoÊç naszych us ug jest zawsze na najwy szym poziomie Nasze zasady ING Commercial Finance Pekao Faktoring Polfactor Coface Poland Faktoring Sp. z o.o. SEB Commercial Finance BZ WBK Faktor Arvato Services Polska Bibby Financial Services Fortis Commercial Finance Ifis Finance Sp. z o.o. Grupa Finansowa Premium èród o: PZF W Êwiadczeniu us ug finansowych wszystko koncentruje si wokó ludzi i zaufania. Jedynie dzia ajàc w sposób profesjonalny i uczciwy, post pujàc rozwa nie i kompetentnie, mo emy utrzymaç zaufanie naszych Klientów. Jako cz onka Grupy ING globalnego dostawcy us ug finansowych obowiàzujà nas wysokie normy etyczne. Wychodzimy naprzeciw yczeniom i potrzebom naszych Klientów oraz ponosimy wobec nich okreêlonà odpowiedzialnoêç Dla swoich Klientów chcemy byç partnerem dotrzymujàcym obietnic takim, z którym atwo prowadzi si interesy W stosunku do swoich partnerów biznesowych chcemy byç szanowanym partnerem Dla swoich pracowników chcemy byç atrakcyjnym i stymulujàcym pracodawcà Swoim akcjonariuszom chcemy oferowaç ponadprzeci tnà rentownoêç Wobec spo eczeƒstwa chcemy aktywnie wykazywaç swoje spo eczne zaanga- owanie W 2008 roku spó ka najwi kszy nacisk po o y a na: Na rok 2009 planowane jest: wzrost efektywnoêci spó ki rozwój wspó pracy w ramach Grupy ING uproszczenie procesów i procedur uaktualnienie oferty produktów utrzymanie pozycji lidera w bran y rozwój faktoringu mi dzynarodowego rozwój kana ów dystrybucji wzrost efektywnoêci spó ki Portfel produktów Faktoring krajowy bez przej cia ryzyka Faktoring krajowy z przej ciem ryzyka Faktoring eksportowy Faktoring importowy Finansowanie zapasów Faktoring bez fi nansowania (obs ugowy) Windykacja Reverse factoring Dominujàcà us ugà w portfelu ING Commercial Finance S.A. jest faktoring krajowy bez przej cia ryzyka. Przedsi biorstwa, które korzystajà z naszych us ug pochodzà przede wszystkim z bran y dystrybucji stali, ale równie z rynku bran y spo ywczej. Oznacza to, i w przeciàgu ostatniego roku preferencje rynkowe w zakresie korzystania z faktoringu nie uleg y znacznym zmianom

9 WYNIKI FINANSOWE 2008 Bilans (w PLN) AKTYWA Aktywa trwa e WartoÊci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwa e D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Nale noêci krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Informacja o opinii niezale nego bieg ego rewidenta W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego spó ki sporzàdzonego na dzieƒ 31 grudnia 2008 roku Ernst & Young Audit sp. z o.o. wyda a opini bez zastrze eƒ. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa razem PASYWA Kapita w asny Kapita podstawowy Kapita zapasowy Pozosta e kapita y rezerwowe Zysk netto Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania Rezerwy na zobowiàzania Zobowiàzania d ugoterminowe Zobowiàzania krótkoterminowe Rozliczenia mi dzyokresowe Pasywa razem

10 Rachunek zysków i strat (w PLN) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi Koszty dzia alnoêci operacyjnej Zysk ze sprzeda y Pozosta e przychody operacyjne Pozosta e koszty operacyjne Zysk z dzia alnoêci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk z dzia alnoêci gospodarczej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto ING Commercial Finance Polska S.A. (siedziba g ówna) ul. Chmielna 85/87, Warszawa E E T (+48)

Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL

Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL 2007 Raport roczny 2007 COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL Z przyjemnoêcià przekazuj na Paƒstwa r ce Raport Roczny za 2007 rok, który opisuje dzia alnoêç spó ki ING Commercial Finance Polska S.A. W minionym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r.

FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r. FIRMY ZRZESZONE W POLSKIM ZWIĄZKU FAKTORÓW NABYŁY W 2013 ROKU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 96,58 mld ZŁOTYCH. WZROST O 15,54% r. d r. Obroty faktorów zrzeszonych w PZF bliskie rekordowego poziomu 100 miliardów

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011

DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 DOMEX-BUD Development S.A. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2011 Wrocław, luty 2012 Raport za IV kwartał 2011 roku 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za IV kwartał 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną

Historia. 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych. 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Historia 1996 rozpoczęcie działalności w zakresie usług finansowych 2006 przekształcenie w spółkę akcyjną Czerwiec 2007 publiczna emisja akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Historia Premium

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce - zmiany, trendy, perspektywy. VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu 17 września 2015 r. Hotel Marriott, Warszawa

Rynek faktoringu w Polsce - zmiany, trendy, perspektywy. VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu 17 września 2015 r. Hotel Marriott, Warszawa Rynek faktoringu w Polsce - zmiany, trendy, perspektywy VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu 17 września 2015 r. Hotel Marriott, Warszawa Obroty ogółem Raiffeisen Polbank 8 798 7 810 13% ING CF 8 669 7

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 2 Najważniejsze informacje o węgierskiej gospodarce w skrócie (za okres pażdziernika 2010) Budapeszt, 9 listopada 2010 r. 1. Rada Monetarna zdecydowała

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r.

Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r. Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r. copyright (c) 2008 DGA S.A. All rights reserved. PROGRAM PREZENTACJI Co słychać w DGA? Wyniki DGA za IV

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Raport Carbon Invest S.A. za I kwartał 2011 r.

Raport Carbon Invest S.A. za I kwartał 2011 r. Raport Carbon Invest S.A. za I kwartał 2011 r. Podstawowe Informacje o Spółce Siedziba: Warszawa Adres: ul. Nowogrodzka 47A; 00-695 Warszawa Numer telefonu: (22) 585 09 97 Numer faksu: (22) 585 09 93 Adres

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu Projekty uchwał Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 Realizacje Wałbrzych, 14 maj 2014 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro

Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/rynek-bankowy-czech-okazuje-sie-na-kry z Wszystko wskazuje na to, że rynek bankowy Czech okazuje się odporny na kryzys strefy euro. Z analizy struktury

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo