COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL WWW.INGCOMFIN.PL"

Transkrypt

1 Raport roczny 2008 COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE

2 Szanowni Paƒstwo, Mi o mi oddaç na Paƒstwa r ce Raport Roczny, podsumowujàcy dzia ania ING Commercial Finance za 2008 rok. Obroty naszej spó ki wzros y z 4,932 miliarda z otych w 2007 roku do 12,921 miliarda w Firma tym samym utrzyma a pozycj lidera i ma 39,3% udzia w rynku, wêród spó ek zrzeszonych w Polskim Zwiàzku Faktorów. Bardzo dobre wyniki spó ki to przede wszystkim efekt nowych umów z du ymi firmami oraz wzrostu zainteresowania finansowaniem faktur ze strony dotychczasowych Klientów. Ca a bran a faktoringowa w 2008 roku wzros a o 56% rok do roku. Cz sto spotykam si z pytaniem, jaki dla faktoringu b dzie rok 2009? Moim zdaniem obecna, kryzysowa, sytuacja na rynkach finansowych jest dla rynku faktoringu w Polsce dobra i z a jednoczeênie: dobra, bo zaostrzenie zasad przyznawania kredytów w bankach sprzyja rozwojowi faktoringu, a z a, bo roênie ryzyko zwiàzane z jakoêcià portfela nale noêci - tak si dzieje zawsze w okresach spowolnienia gospodarczego. W zwiàzku z zaostrzeniem procedur udzielania kredytów przez banki, ju teraz obserwujemy coraz wi ksze zainteresowanie tà formà finansowania. Mimo turbulencji na rynkach finansowych, ja - z perspektywy rozwoju faktoringu - patrz z optymizmem na najbli szy rok. Moim zdaniem poczucie bezpieczeƒstwa b dzie w tym roku kluczowym motywem, dla którego firmy si gnà po faktoring. Mam nadziej, e równie Paƒstwo zechcà skorzystaç z tego kompleksowego narz dzia zarzàdzania nale noêciami. Serdecznie zach cam do wspó pracy. Andrzej bikowski Prezes Zarzàdu ING Commercial Finance Polska S.A. 2 3

3 Gospodarka w 2008 r. W 2008 roku gospodarka polska ciàgle dynamicznie si rozwija a wzrost PKB po III kwarta ach wynosi 5,5%, pomimo spowolnienia w III kwartale do 4,8%. Pierwsze 6 miesi cy to kontynuacja trendów z lat Koniec roku w gospodarce by s abszy ni trzeci kwarta. Jednak to os abienie wzrostu gospodarczego nie by oby tak niepokojàce, gdyby nie kryzys na Êwiatowych rynkach finansowych oraz bardzo silne os abienie wzrostu gospodarczego u g ównych partnerów handlowych Polski Gospodarki wszystkich krajów UE nawet tych najdynamiczniej rozwijajàcych si, znaczàco os ab y. Po 6 miesiàcach 2008 r. Polska by a jednà z dwóch, poza S owacjà, najszybciej rozwijajàcych si gospodarek w Unii Europejskiej. Eksperci podajà, e produkcja sprzedana przemys u wzros a w ciàgu 3 kwarta ów 2008 r. o 6,8% (ceny sta e; r/r). Ros a równie produkcja budowlano-monta owa o 15,5% (ceny sta e; r/r). Sprzeda detaliczna wzros a w tym okresie o 11,4% (ceny sta e, r/r). Listopad 2008 r. by jednak bardzo s aby produkcja przemys owa spad a o prawie 9% (r/r), produkcja budowlanomonta owa wzros a tylko o 5,5%, a sprzeda detaliczna o 2,7% PKPP Lewiatan zauwa a jednak, e diagnoza podstawowych wielkoêci makroekonomicznych i mikroekonomicznych wskazuje, e polska gospodarka ma ciàgle silne fundamenty. Gdyby kryzys na Êwiatowych rynkach finansowych nie wybuch z takà si à, polska gospodarka zapewne tylko nieznacznie zwolni aby w drugiej po owie 2008 r. i w 2009 r. To, co si w niej b dzie dzia o w 2009 r., by oby tak e znacznie bardziej przewidywalne. PKB wzrós w 2008 roku o 4,9 proc. G ówny Urzàd Statystyczny og osi te, e deficyt sektora instytucji rzàdowych i samorzàdowych wyniós w zesz ym roku 3,9 proc. PKB. Polska gospodarka w IV kw. ros a w tempie 3 proc. w stosunku do IV kw r. W ca ym roku nasza gospodarka uros a o 4,9 proc. Produkt Krajowy Brutto si gnà 1 bln 271 mld 714 mln z. wobec 1bln 175mld 27 mln z w 2007 roku. To ponad 95 mld z wi cej ni rok wczeêniej. Dynamika realna produktu krajowego brutto w latach (w proc.) P ynnoêç Jak zauwa a PKPP Lewiatan, p ynnoêç gotówkowa przedsi biorstw by a ciàgle bardzo wysoka na koniec wrzeênia 2008 r. wynosi a 33,1% (przedsi biorstwa by y w stanie natychmiast sp aciç 33,1% swoich krótkoterminowych zobowiàzaƒ). Natomiast badania PKPP Lewiatan Monitoring kondycji sektora MSP 2008 wskazujà, e 72,6% mikroprzedsi biorstw (66,7% w 2007 r.), 52% przedsi biorstw ma ych (46,6% w 2007 r.) oraz 33,1% przedsi biorstw Êrednich (28,9% w 2007 r.) w ca oêci finansowa o swojà dzia alnoêç w oparciu o Êrodki w asne. Ponad 73% MSP finansowa o w 2007 r. inwestycje ze Êrodków w asnych (w 2006 r. 66,4%). Kredyt bankowy sfinansowa 17,4% inwestycji (w 2006 r. 21,6%). Wyszczególnienie Spo ycie ogó em 4,0 2,7 5,1 5,3 5,9 Akumulacja brutto 14,7 1,4 16,8 19,7 4,2 Produkt krajowy brutto 5,3 3,6 6,2 6,7 4,9 Wed ug GUS w stosunku do szacunku opublikowanego w marcu wzrost realny PKB w ca ym roku 2008 by wy szy o 0,1 pkt proc. i wyniós 4,9 procent. Najwi ksze zmiany w dynamice realnej odnotowano w II i III kwartale - wzrost o 0,2 pkt proc., natomiast w I i IV kwartale - wzrost o 0,1 pkt. proc. w stosunku do danych opublikowanych wczeêniej. 4 5

4 Faktoring na Êwiecie Co zadecydowa o o imponujàcych wynikach polskiego faktoringu w 2008 roku? Rok WartoÊç obrotów w mln PLN PZF Ca y rynek Faktoring krajowy Struktura obrotów Faktoring eksport. Faktoring import. Liczba klientów Liczba d u ników Liczba sfinansowanych faktur i w Polsce Ni sza prowizja Od 2007 roku faktorzy zintensyfikowali walk o klienta, czego efektem by o mi dzy innymi obni enie prowizji za obs ug. W ten sposób faktoring, z natury mniej restrykcyjny ni kredyt bankowy, sta si jeszcze bardziej osiàgalny dla polskich przedsi biorców w 2008 r. W czwartym kwartale 2007 roku polscy faktorzy zwi kszyli o jednà trzecià obroty zgromadzone przez poprzednie dziewi ç miesi cy.jak zaznacza Hilton-Baird Polska doskona e wyniki polskiego faktoringu przypadajà na trudne czasy Êwiatowej gospodarki. Nie jest to jednak oznaka wyjàtkowej kondycji rodzimej gospodarki, a raczej wszechstronnego charakteru obs ugi oferowanej przez faktorów. Finansowanie, którego udzielajà, mo e s u yç zarówno do zabezpieczania prowadzonej dzia alnoêci, jak i do jej rozwijania. Globalny kryzys utrudnia jednak przewidywanie rozwoju rynku w kolejnych latach. Rozszerzenie oferty Faktoring zawsze chlubi si us ugami dodatkowymi i kompleksowoêcià obs ugi. Monitoring p atnoêci, obs uga inkasa, doradztwo prawnohandlowe, konsulting mi dzynarodowy czy windykacja pozostajà istotnymi elementami oferty faktorów. Coraz cz Êciej decydujà jednak o odró nieniu si od konkurencji. Mo e to na przyk ad oznaczaç, i przedsi biorca otrzyma wi cej w cenie us ugi podstawowej. Warto jednak dodaç, e zmiany zasz y tak e w zasadniczej ofercie faktorów nowym, popularnym jej elementem sta si faktoring odwrotny. Nowi gracze na rynku WejÊcie nowych, du ych podmiotów zazwyczaj wp ywa mobilizujàco na firmy ju dzia ajàce na danym rynku. A rynek polski nadal ma wielki potencja, co dostrzegajà znaczàcy gracze mi dzynarodowi. W 2007 roku obs ug przedsi biorców rozpoczà m.in. Coface Poland, a w roku 2008 HSBC Bank Polska. Post pujàca specjalizacja Pojawienie si nowych, du ych podmiotów zaowocowa o tak e specjalizacjà firm mniejszych. Us ugi, które kilka lat temu uchodzi y za nowatorskie i eksperymentalne na przyk ad obs uga przedsi biorstw o rocznych obrotach 500 tys. z otych dzisiaj znajdujà si w ofercie niektórych niewielkich podmiotów. Na polskim rynku dobrze radzà sobie równie i tacy faktorzy, specjalizujàcy si w obs udze ma ych firm, a nawet mikroprzedsi biorstw % 6% 3% % 11% 2% % 15% 1% % 21% 1% Obroty 12 firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Zwiàzku Faktorów (PZF) wzros y w 2008 roku o 75 proc., osiàgajàc rekordowà wartoêç 32,87 mld z. Zgodnie z szacunkami PZF w tym samym okresie wartoêç obrotów na rynku faktoringu (z uwzgl dnieniem instytucji niezrzeszonych) osiàgn a blisko 48 mld z, co oznacza wzrost o 56 proc. A zatem szacowany wzrost wartoêci rynku o 17,2 mld z w ciàgu ostatniego roku jest najwi kszy w historii polskiego rynku faktoringowego. PZF szacuje, e w tym roku faktoring b dzie rós, ale jego dynamika b dzie kszta towa a si w granicach 10%, co sprawi, e bran a nieznacznie przekroczy progowà wartoêç 50 mld z. Liderem rynku wêród cz onków PZF okaza si w 2008 r. ING Commercial Finance, którego udzia w obrotach wyniós 39,3 proc. wobec 26,2 proc. w roku ubieg ym. Pozycj wicelidera utrzyma Pekao Faktoring, trzecim graczem jest Polfactor, a na czwartym miejscu uplasowa si Coface Poland Factoring. Na rynku pojawi si nowy gracz Bank HSBC Polska. èród o: PZF JeÊli chodzi o struktur obrotów, rok 2008 przyniós znaczny wzrost zainteresowania faktoringiem pe nym, w którym faktor przejmuje na siebie ryzyko braku zap aty przez kontrahenta swojego klienta. Jego udzia wyniós 48,5 proc. w porównaniu do 29 proc. w roku Z kolei udzia faktoringu eksportowego, gdzie faktor finansuje faktury wystawione zagranicznym odbiorcom, równie odnotowa wzrost - z 15 proc. w roku 2007 do 20,9 proc. w roku ubieg ym. Zdaniem PZF trendy te sà z jednej strony odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej kraju w 2008 roku, z drugiej wynikiem rosnàcej ÊwiadomoÊci polskich firm odnoênie bezpieczeƒstwa zawieranych transakcji. Liczba skupionych przez firmy PZF faktur wzros a w zesz ym roku do 1,88 mln z 1,6 mln w 2007 r., a liczba klientów zwi kszy a si z 1608 do rok to szansa dla bran y faktoringowej. Paradoksalnie, zwi kszone ryzyko opóênieƒ w p atnoêciach i utrudniony dost p do kredytów bankowych mogà jeszcze bardziej zwi kszyç atrakcyjnoêç faktoringu dla przedsi biorstw. 6 7

5 Grupa ING w Polsce i na Êwiecie Szczyci si ponad 150-letnià historià dzia alnoêci Zatrudnia 130 tysi cy pracowników w ponad 50 krajach na ca ym Êwiecie Obs uguje ponad 85 milionów Klientów W Polsce Grupa ING jest obecna od 1991 roku ING w Polsce zatrudnia w swoich spó kach ponad 12 tysi cy osób Od poczàtku swego funkcjonowania Grupa ING w Polsce zajmuje czo owe miejsce w poszczególnych sektorach rynku us ug finansowych. I N G (International) mi dzynarodowy charakter (The Netherlands) holenderskie korzenie (Group) wspólne dzia anie firm wchodzàcych w sk ad grupy WartoÊci biznesowe Jako globalny dostawca us ug i produktów finansowych, Grupa ING odgrywa wa nà rol spo ecznà. Aby móc jà w aêciwie wype niaç, konieczne jest utrzymanie zaufania naszych klientów, udzia owców, pracowników i partnerów biznesowych poprzez przestrzeganie zasad profesjonalizmu i biznesowej uczciwoêci. Grupa ING przywiàzuje szczególnà wag do utrzymywania swojego wizerunku i reputacji. Bardzo wa nym elementem tych staraƒ jest przestrzeganie kodeksu WartoÊci Biznesowych ING. Grupa oczekuje od swoich pracowników najwy szego poziomu uczciwoêci, niezale nie od ich pozycji i roli w organizacji. Kodeks WartoÊci Biznesowych ING wprowadzony zosta po raz pierwszy w 1999 roku. Zosta on aktualizowany w 2004 roku. WartoÊci biznesowe Grupy ING to: UczciwoÊç Przedsi biorczoêç i osiàganie ponadprzeci tnych wyników OtwartoÊç i przejrzystoêç Promowanie stabilnego wzrostu i poszanowanie praw cz owieka Wzajemny szacunek Czynny udzia w yciu spo ecznoêci, wêród których dzia amy 8 9

6 Dzia ania na rzecz otoczenia Fundacja ING Dzieciom Fundacja ING Dzieciom opiera filary swojej dzia alnoêci na fundamentach powo anej w 1991 roku Fundacji Banku Âlàskiego. Dzi ki wiedzy i zaanga owaniu ludzi zwiàzanych z Fundacjà, do kilku tysi cy potrzebujàcych, w ciàgu kilkunastu lat trafi a pomoc o wartoêci PLN. Fundacja ING Dzieciom w marcu 2007 roku otrzyma a status organizacji po ytku publicznego. Ta wartoêciowa inicjatywa wszystkich spó ek ING w Polsce stanowi odpowiedê na globalny program Grupy ING Chances for Children. Ambasadorem Grupy ING ds. pomocy dzieciom w Polsce jest Brunon Bartkiewicz. Misjà Fundacji jest wyrównywanie szans poprzez: edukacj dzieci z obszarów najubo szych, edukacj dzieci przewlekle chorych, edukacj m odzie y w obszarze przedsi biorczoêci, dost p m odzie y z rodzin ubogich do szkolnictwa wy szego. Fundacja Sztuki ING Fundacja Sztuki Polskiej ING zosta a zarejestrowana 1 wrzeênia 2000 roku. Stworzy y jà dzia ajàce w Polsce firmy wchodzàce w sk ad ING. Celem Fundacji jest promocja polskiej sztuki wspó czesnej, w szczególnoêci promocja twórczoêci m odych artystów. Misji tej s u y m. in. tworzenie kolekcji dzie sztuki, rozpocz te ju w 1998 roku, przed oficjalnym powo aniem Fundacji. Kolekcja. WÊród zgromadzonych dzie znajdujà si prace reprezentujàce rozmaite nurty sztuki wspó czesnej i ró ne techniki artystyczne: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia. Znajdujemy tu przyk ady sztuki figuratywnej i abstrakcyjnej

7 ING Commercial Finance Polska S.A. profil spó ki ING Commercial Finance Polska S.A. wizytówka Spó ka: ING Commercial Finance Polska S.A. Siedziba: ul. Chmielna 85/ Warszawa Kapita zak adowy: z Akcjonariusz: ING Commercial Finance B.V. Data wydania zezwolenia: Zakres dzia alnoêci: PoÊrednictwo finansowe zwiàzane g ównie z dystrybucjà Êrodków finansowych, w inny sposób ni udzielanie po yczek, w tym faktoring, finansowanie zapasów handlowych, udzielanie po yczek z zabezpieczeniem w postaci wierzytelnoêci handlowych oraz pozosta e poêrednictwo gdzie indziej niesklasyfikowane. Zarzàd: Andrzej bikowski Prezes Zarzàdu Rada Nadzorcza: Na dzieƒ w sk ad Rady Nadzorczej wchodzili: Hendrikus F. Th. Frederiks Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Gerlachus Jacobs Cz onek Rady Nadzorczej Micha Boles awski Cz onek Rady Nadzorczej ING Commercial Finance Polska S.A. (dawniej Handlowy Heller S.A.) powsta a w czerwcu 1994 roku i jest pierwszà na polskim rynku firmà faktoringowà, Êwiadczàcà kompleksowe us ugi w zakresie faktoringu czyli finansowania i obs ugi nale noêci. Od lutego 2006 nale y do mi dzynarodowej Grupy ING jednej z najwi kszych instytucji finansowych na Êwiecie. ING Commercial Finance dynamicznie rozwija si w Europie, s u àc coraz wi kszej liczbie Klientów. Obecnie posiada spó ki faktoringowe w Holandii, Niemczech, Francji, Polsce i Rumunii. ING Commercial Finance to najwi ksza firma faktoringowa pod wzgl dem obrotów. Jej si a to po àczenie doskona ej znajomoêci lokalnego rynku i dost pu do najnowoczeêniejszych rozwiàzaƒ, stosowanych na ca ym Êwiecie przez Grup ING. ING Commercial Finance Polska S.A. oferuje nowoczesne produkty, dopasowane do zmieniajàcych si potrzeb klientów. Zatrudnia najwy szej klasy specjalistów, którzy s u à swoim doêwiadczeniem w zakresie finansowania i zarzàdzania nale noêciami. ING Commercial Finance Polska S.A. jest aktywnym cz onkiem Polskiego Zwiàzku Faktorów oraz od 2006 roku nale y mi dzynarodowych stowarzyszeƒ International Factors Group oraz Factors Chain International. Dzi ki temu spó ka oferuje swoim Klientom obs ug transakcji zagranicznych we wspó pracy z ponad 200 firmami faktoringowymi z ca ego Êwiata. ING Commercial Finance Polska S.A. posiada oddzia y w: Warszawie, Gdaƒsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach i we Wroc awiu

8 Fakty 2008 Lider faktoringu na polskim rynku najwy szy 39,3% udzia w rynku w 2008 roku Ponad 553 tys. sfinansowanych faktur 162% wzrost obrotów rok do roku Pierwsza firma faktoringowa w Polsce dzia a od 1994 roku Nasza Finansujemy bezpieczny rozwój naszych Klientów , ,921 4, ,182 3, , ,102 2, ,876 1, , , misja Pomagamy w utrzymaniu p ynnoêci finansowej i zarzàdzaniu nale noêciami Naszà ofert dostosowujemy do zmieniajàcych si potrzeb Klientów JakoÊç naszych us ug jest zawsze na najwy szym poziomie Nasze zasady ING Commercial Finance Pekao Faktoring Polfactor Coface Poland Faktoring Sp. z o.o. SEB Commercial Finance BZ WBK Faktor Arvato Services Polska Bibby Financial Services Fortis Commercial Finance Ifis Finance Sp. z o.o. Grupa Finansowa Premium èród o: PZF W Êwiadczeniu us ug finansowych wszystko koncentruje si wokó ludzi i zaufania. Jedynie dzia ajàc w sposób profesjonalny i uczciwy, post pujàc rozwa nie i kompetentnie, mo emy utrzymaç zaufanie naszych Klientów. Jako cz onka Grupy ING globalnego dostawcy us ug finansowych obowiàzujà nas wysokie normy etyczne. Wychodzimy naprzeciw yczeniom i potrzebom naszych Klientów oraz ponosimy wobec nich okreêlonà odpowiedzialnoêç Dla swoich Klientów chcemy byç partnerem dotrzymujàcym obietnic takim, z którym atwo prowadzi si interesy W stosunku do swoich partnerów biznesowych chcemy byç szanowanym partnerem Dla swoich pracowników chcemy byç atrakcyjnym i stymulujàcym pracodawcà Swoim akcjonariuszom chcemy oferowaç ponadprzeci tnà rentownoêç Wobec spo eczeƒstwa chcemy aktywnie wykazywaç swoje spo eczne zaanga- owanie W 2008 roku spó ka najwi kszy nacisk po o y a na: Na rok 2009 planowane jest: wzrost efektywnoêci spó ki rozwój wspó pracy w ramach Grupy ING uproszczenie procesów i procedur uaktualnienie oferty produktów utrzymanie pozycji lidera w bran y rozwój faktoringu mi dzynarodowego rozwój kana ów dystrybucji wzrost efektywnoêci spó ki Portfel produktów Faktoring krajowy bez przej cia ryzyka Faktoring krajowy z przej ciem ryzyka Faktoring eksportowy Faktoring importowy Finansowanie zapasów Faktoring bez fi nansowania (obs ugowy) Windykacja Reverse factoring Dominujàcà us ugà w portfelu ING Commercial Finance S.A. jest faktoring krajowy bez przej cia ryzyka. Przedsi biorstwa, które korzystajà z naszych us ug pochodzà przede wszystkim z bran y dystrybucji stali, ale równie z rynku bran y spo ywczej. Oznacza to, i w przeciàgu ostatniego roku preferencje rynkowe w zakresie korzystania z faktoringu nie uleg y znacznym zmianom

9 WYNIKI FINANSOWE 2008 Bilans (w PLN) AKTYWA Aktywa trwa e WartoÊci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwa e D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Nale noêci krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Informacja o opinii niezale nego bieg ego rewidenta W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego spó ki sporzàdzonego na dzieƒ 31 grudnia 2008 roku Ernst & Young Audit sp. z o.o. wyda a opini bez zastrze eƒ. Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa razem PASYWA Kapita w asny Kapita podstawowy Kapita zapasowy Pozosta e kapita y rezerwowe Zysk netto Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania Rezerwy na zobowiàzania Zobowiàzania d ugoterminowe Zobowiàzania krótkoterminowe Rozliczenia mi dzyokresowe Pasywa razem

10 Rachunek zysków i strat (w PLN) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi Koszty dzia alnoêci operacyjnej Zysk ze sprzeda y Pozosta e przychody operacyjne Pozosta e koszty operacyjne Zysk z dzia alnoêci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk z dzia alnoêci gospodarczej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto ING Commercial Finance Polska S.A. (siedziba g ówna) ul. Chmielna 85/87, Warszawa E E T (+48)

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 21.02.2005 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Akcji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo