Bibby Line Group 200 lat tradycji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibby Line Group 200 lat tradycji"

Transkrypt

1 Faktoring jako produkt zabezpieczający płynność finansową Bibby Financial Services Sp. z o.o. 25 czerwca 2013, Katowice

2 Bibby Line Group 200 lat tradycji 1807 transport morski 1982 lider w zarządzaniu flotą statków mieszkalnych 1985 logistyka 1985 usługi finansowe 1993 budowa konstrukcji morskich 2006 memorial park 2006 ekspert ds. BHP oraz doradca w sprawach Prawa Pracy 2007 sieć ponad 1500 sklepów franczyzowych 2008 wypoŝyczalnia specjalistyczne go sprzętu

3 Bibby Financial Services na świecie obecność na 4 kontynentach działalność w 15 krajach 46 lokalizacji Klientów na całym świecie 7,5 mld GBP skupionych wierzytelności jeden ze 100 najlepszych pracodawców wg. Sunday Times największy niezaleŝny faktor w Wielkiej Brytanii w Polsce od 2002 r.

4 Sektor MSP w Polsce 95% wszystkich podmiotów gospodarczych 75% miejsc pracy 67% PKB

5 Bariery w rozwoju MSP w Polsce Bariery w prowadzeniu biznesu Tytuł (n=450) wykresu tak nie wysoka konkurencja, niskie marŝe niejasne przepisy podatkowe, prawne zatory płatnicze, brak wypłacalności kontrahentów zaporowe koszty pracy powodujące, Ŝe nie zatrudnia się więcej osób w firmie problem ze znalezieniem wykwalifikowanych osób (brak specjalistów) trudność z utrzymaniem płynności finansowe 77,1 70,2 63,3 59,6 43,8 43,3 54,4 56,5 36,9 25,6 55,4 50,3 Zatory płatnicze jednym z 3 najwaŝniejszych problemów MSP trudności ze sprzedaŝą, słaby popyt trudności w pozyskaniu finansowania korupcja (w urzędach, przy przetargach itp.) 40,7 34,5 22,6 19,4 35,3 55,3 Źródło; Badanie: Bibby MSP Index,

6 Faktoring definicja wg. konwencji Ottawskiej Umowa nienazwana łącząca elementy umowy poŝyczki, przelewu wierzytelności oraz umowy zlecenia. Jest to forma pomostowego kredytowania faktury. Faktor finansuje wierzytelności handlowe firmy powstałe w ramach sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności.

7 Jak działa faktoring na przykładzie pojedynczej transakcji Krok 1 sprzedaŝ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę wraz z fakturą do kontrahenta. Następnie przesyła kopię faktury do faktora. Krok 2 wypłata gotówki i monitoring naleŝności Faktor księguje wierzytelności i w ciągu 24 godzin wypłaca dostawcy do 90% kwoty faktury. Do momentu zapłaty wierzytelność jest monitorowana przez faktora. Krok 3 płatność od kontrahenta Kontrahent reguluje płatność do faktora, który wypłaca dostawcy pozostałą naleŝność po odliczeniu prowizji i opłat

8 Faktoring dla jakich firm? zarejestrowanych na terenie RP, Posiadających potwierdzone i udokumentowane wierzytelności Sprzedających z odroczonym terminem płatności, Dostarczających swoje produkty czy usługi do stałej i rozproszonej bazy kontrahentów, Oferujących powtarzalny, zestandaryzowany produkt nie obarczony ryzykiem reklamacji i częstych zwrotów (np producenci opakowań, firmy transportowe) Sprzedających do odbiorców nie powiązanych kapitałowo ani osobowo

9 Główne rodzaje faktoringu Podział ze względu na przejęcie ryzyka niewypłacalności klienta: z regresem (niepełny) w razie niewypłacalności kontrahenta ryzyko strat rozkłada się między faktora a jego klienta. bez regresu (pełny) dzięki pakietowi ubezpieczeń pełną odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta ponosi faktor. Polecany w przypadku nowych, nieznanych kontrahentów krajowych jak i zagranicznych.

10 Główne rodzaje faktoringu: Podział ze względu na funkcję wspierającą i rodzaj odbiorcy: eksportowy finansowanie transakcji dla firm eksportujących lub rozpoczynających eksport restrukturyzacyjny finansowanie działalności bieŝącej, których wnioski odrzucane są przez banki (strata na działalności, problemy z płynnością, zaległości w ZUS, US, wpisy do KRD) dla transportu przeznaczony dla firm transportowych

11 Koszty faktoringu Prowizja od udzielonego limitu finansowania 0,2-2% Prowizja od skupionych, finansowanych wierzytelności 0,3% - 3% Odsetki liczone od zaangaŝowania 2,5% do 5% + jednomiesięczny WIBOR Wysokość ww. zaleŝy od liczby odbiorców, faktur, planowanego obrotu, skali opóźnień

12 Faktoring czy kredyt?

13 Finansowanie bieŝącej działalności jak wybrać optymalne rozwiązanie? Analiza potrzeb firmy Analiza specyfiki oferowanych produktów Analiza terminowości spłat dostawców Analiza sytuacji finansowej firmy i posiadanego majątku

14 Faktoring a kredyt Dla kogo? Zawarcie umowy Zabezpieczenia Faktoring Firmy na kaŝdym etapie działania i róŝnej kondycji Szybkie, uproszczona analiza klienta Wystawione faktury, weksel Kredyt Firmy działające dłuŝej o dobrej kondycji finansowej Skomplikowana ocena zdolności kredytowej Dodatkowe, majątkowe Cel Dowolny Określony w umowie Kwota finasowania Proporcjonalna do obrotów, większa niŝ w kredycie Ograniczona, zazwyczaj niŝsza niŝ w faktoringu

15 Faktoring a kredyt Koszty Faktoring Zwykle wyŝsze niŝ kredyt Kredyt Zazwyczaj niŝsze niŝ faktoring Czas umowy Nieokreślony Określony Usługi dodatkowe administrowanie, monitorowanie dochodzenie naleŝności, restrukturyzacja -

16 Faktoring a kredyt ocena ryzyka Faktoring Kredyt Zabezpieczenia Sposób oceny ryzyka Wysokość finasowania Źródło spłaty Wystawione faktury, wierzytelności handlowe Jakość wierzytelności i rozproszenie odbiorców Dostosowana do wielkości sprzedaŝy NaleŜności za dostarczone towary lub wykonane usługi Zabezpieczenia rzeczowe lub cywilne Kondycja finansowa i zdolność kredytowa firmy Ograniczona wartością zabezpieczenia Przyszły obrót i zysk

17 A moŝe faktoring i kredyt?

18 Faktoring i kredyt Uzupełnia niewystarczające kwoty pozyskanych kredytów bankowych Paliwo do zasilenia dokonanych inwestycji pomaga w bieŝącym regulowaniu zobowiązań kredytowych Wspomaga procesy restrukturyzacji zadłuŝenia wobec banków Większa dostępność i dodatkowe usługi rekompensują wyŝszy koszt finansowania

19 Jak faktoring współgra z leasingiem? Pomaga w bieŝącym regulowaniu zobowiązań leasingowych Uwiarygadnia firmę w oczach leasingodawcy Wspomaga procesy restrukturyzacji zadłuŝenia wobec firm leasingowych Zastosowanie razem, przyczyniają się do pełniejszego rozwoju firmy

20 Faktoring w praktyce jak faktoring rozwiązuje problemy przedsiębiorców

21 BranŜa opakowań kartonowych oraz usług poligraficznych. Na rynku od 1988 r. Opakowanie Sp. j.

22 Opakowanie Sp. j. Brak środków na bieŝące funkcjonowanie przedsiębiorstwa nowe inwestycje i dotacja unijna obciąŝenia kredytowe i leasingowe - przy obrocie 700 tys./m-c raty ok. 230 tys. struktura zobowiązań 30% > 90 dni po terminie brak terminowego regulowania zobowiązań stawia firmę na skraju bankructwa

23 Opakowanie Sp. j.... BieŜący dostęp do finansowania przedsiębiorca otrzymuje ok. 500 tys. zł zaraz po rozpoczęciu współpracy z tytułu bieŝących naleŝności poprawa struktury wiekowej naleŝności tylko 13% wierzytelności nie więcej niŝ 30 dni po terminie moŝliwość bieŝącej realizacji wniosku unijnego i regulowania swoich zobowiązań

24 Szyba Sp. z o.o. BranŜa produkcyjna szyby zespolone, obróbka szkła. Na rynku od 1991 r. jako s.c. (od 2001 r. jako sp. z o.o.)

25 Szyba Sp. z o.o. Zatory płatnicze i brak moŝliwości terminowego regulowania zobowiązań długoletnia współpraca ze sprawdzonymi kontrahentami bardzo słaba struktura naleŝności 75% faktur po terminie, w tym 45% > 90dni brak zasobów wewnątrz firmy do właściwego monitorowania spływu naleŝności brak moŝliwości pozyskiwania nowych kontrahentów ze względu na wymagane długie terminy płatności zaległości w ZUS i US

26 Szyba Sp. z o.o.... Zabezpieczenie płynności finansowej skrócenie cyklu rotacji naleŝności 60 dniowe terminy płatności) odciąŝenie Przedsiębiorcy od czynności związanych z miękką windykacją moŝliwość oferowania wydłuŝonych terminów płatności bez obawy o utratę płynności finansowej nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami i zwiększenie obrotu o 32% brak zaległości w ZUS i US

27 BranŜa meblarska importer tkanin obiciowych. Na rynku od 2011 r. Tkaniny Sp. z o.o.

28 Tkaniny Sp. z o.o. Brak moŝliwości dostosowania finansowania do wysokości sprzedaŝy kredyt obrotowy na 500 tys. zł moŝliwość pozyskania duŝego kontrahenta wymagającego dostaw na ponad 1 mln zł brak moŝliwości pozyskania finansowania ze względu na zbyt krótki staŝ firmy

29 Tkaniny Sp. z o.o.... Elastyczne dopasowanie finansowania do wysokości sprzedaŝy nawiązanie współpracy z duŝym kontrahentem zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności nowo pozyskanego kontrahenta wzrost obrotów o 120% pozyskiwanie nowych kontrahentów (równieŝ zagranicznych) bez ryzyka utraty płynności finansowej

30 Korzyści z faktoringu - podsumowanie

31 Faktoring jako narzędzie wspierające sprzedaŝ Podniesienie konkurencyjności ofert moŝliwość udzielenia dłuŝszych terminów płatności Szybkie finansowanie nowych odbiorców elastyczne poszerzanie limitów finansowania Wsparcie eksportu faktoring eksportowy pomoc w rozwinięciu sprzedaŝy i ograniczaniu ryzyka transakcji na rynkach zagranicznych

32 Faktoring jako narzędzie wspierające działania administracyjne firmy Sprawdzanie wiarygodności płatniczej kontrahentów Zarządzanie naleŝnościami kontrola terminowości spłat od klientów, prowadzenie rozliczeń Upominanie się o płatności w razie potrzeby

33 Faktoring jako narzędzie podnoszące bezpieczeństwo działania Weryfikacja kontrahentów i kontrola ich płatności. Sprawdzanie wiarygodności płatniczej kontrahentów 24 h dostęp do serwisu internetowego i bieŝące raportowanie o stanie naleŝności Przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców w sytuacji faktoringu pełnego Monitowanie dłuŝników po upływie terminu płatności

34 Faktoring jako narzędzie restrukturyzacji Ratunek dla płynności firmy w sytuacji odrzucenia wniosków o finansowanie przez banki MoŜliwość kontynuowania działalności w sytuacji kryzysowej strat na działalności kłopotów z płynnością, zaległości w ZUS, US, wpisów do KRD, BIK Pomoc w opracowaniu planu restrukturyzacji zadłuŝenia, harmonogramy spłat

35 Faktoring jako motor działania firmy wsparcie w kluczowych obszarach Wsparcie sprzedaŝy Zarządzanie naleŝnościami Wsparcie administracji Gotówka i płynność finansowa

36 Dziękujemy za Państwa uwagę Zapraszamy do kontaktu z nami bezpłatna infolinia:

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej.

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Kompasfinansowy.pl jako niezależny przedstawiciel 20 instytucji finansowych oferuje Państwu możliwość skorzystania z nowoczesnej formy finansowania,

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Bezpieczny obrót gospodarczy czyli, jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. 29 maja 2014 r. TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Prelegenci program

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Michał Kołtuniak 19-08-2008 Faktoring pozwala firmie nie tylko przetrwać trudne momenty, lecz takŝe zwiększyć przejrzystość finansową, poprawić płynność

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Krystian Zawadzki Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Chroniczny brak kapitału jest jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ANETA WSZELAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INSTRUMENTY USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu

Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu Kwiecień 2006 Spis treści OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM 1 I. ŚWIADCZONE USŁUGI 4 II. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 5 III. DORĘCZENIE FAKTUR 7 IV. WYPŁATA

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi działalność już od ponad 20 lat. q jest firmą polską z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel 0 41 266 06 87 Tel kom723 678 134 Informacje

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów 2013 R OK III Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Branża faktoringowa w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Niemczech w 2012 roku Rynek faktoringu w Polsce w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r. FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r. arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato

Bardziej szczegółowo

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce analiza przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka (opracował: Jędrzej Maciejewski) Kraków, październik 2011 Spis

Bardziej szczegółowo