Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska"

Transkrypt

1 Pozyskiwanie finansowania Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

2 Program spotkań Główne cele spotkania: 1. Przedstawienie głównych źródeł finansowania przedsiębiorstwa w początkowym okresie funkcjonowania 2. Przedstawienie głównych problemów występujących w trakcie pozyskiwania finansowania zewnętrznego 3. Szybka ocena zdolności do zaciągania kredytów.

3 Cykl życia firmy

4 Etapy i punkty zwrotne rozwoju przedsiębiorstwa Platonof f A., Sysko-Romańczuk S. Dynamiczne modelowanie f unkcjonowania przedsiębiorstwa

5 Inkubacja pomysłów biznesowych Pomysł Analiza rynku Zestawienie nakładów Źródła finansowania Analiza opłacalności Wybór formy prawnej Własne Obce Legalizacja działalności

6 Cechy początkującej firmy zupełny brak, względnie posiadanie niewielkiego kapitału własnego lub kapitału pożyczonego, podejmowanie działań w warunkach niepewności i ryzyka, pokrywanie ewentualnych strat z własnego kapitału, ciągłe inwestowanie zdobywanych pieniędzy w określone przedsięwzięcia skierowane na rozwój swojego biznesu, uczenie się przez własne działanie, czyli eksperymentowanie i ponawianie wysiłków, a także obserwowanie i uczenie się zarówno z pozytywnych, jak i negatywnych działań swoich i cudzych.

7 Drugie oblicze projektu Przyczyny nieufności: Trudność w ocenie projektu Brak możliwości oceny okresu zwrotu Podwyższone ryzyko

8 Rodzaje finansowania Finansowanie wewnętrzne Środki z działalności przedsiębiorstwa Zysk Amortyzacja Rotacja Środki z uwolnienia kapitałów Sprzedaż aktywów Finansowanie zewnętrzne Kapitał własny Kapitał aktualnych właścicieli: Kapitał założycielski dopłaty Kapitał nowych właścicieli: Seed capital Venture capital, Pravite capital, Mezzanine Emisja akcji Dotacje Kapitał obcy Kredyty Pożyczki Leasing Kredyt kupiecki Faktoring Forfaiting Franszyza Emisja obligacji.

9 Źródła finansowania Własne Zewnętrzne Inne Twarde Miękkie Wpłaty właścicieli Pożyczki prywatne Fundusze poręczeniowe Przyspieszenie obrotu aktywami Zysk zatrzymany Fundusze pożyczkowe Dopłaty do kredytów (kredyty preferencyjne) Optymalizacja zobowiązań podatkowych Sprzedaż majątku Kredyty kupieckie Dotacje i subwencje Ulgi podatkowe Odpisy amortyzacyjne Factoring, Mezzanine Inwestycje Business Angels Inwestycje Venture Capital Emisja akcji Forfaiting Franczyza Leasing Kredyty bankowe Emisja dłużnych papierów wartościowych

10 Fazy rozwoju firmy 1. Etap zasiewu (wypracowanie koncepcji, rozpoznanie rynkowe, zakończenie prac badawczych, dopuszczenie do obrotu) 2. Etap startu (zaistnienie na rynku, podjęcie działalności operacyjnej) 3. Etap rozwoju (wczesnego) (budowanie pozycji na rynku) 4. Etap ekspansji (rozszerzenie skali działania)

11 Fazy tworzenia nowego przedsiębiorstwa na tle cyklu życia Źródło: ConsulTriX Krystyna Górak

12 Finansowy cykl rozwoju Fazy rozwoju Zasiew Start Rozwój Ekspansja Dojrzałość Dalszy wzrost Dług Kredyt/pożyczki/emisja obligacji leasing Zmiana właściciela Mezzanine Finansowanie wzrostu Finansowa nie wykupów Kapitał własny rodzina Anioły biznesu Seed capital Venture capital Publiczna emisja akcji Inne rodzaje pravite capital

13 Bilans i rodzaje finansowania Aktywa Pasywa Instrumenty finansowe Środki trwałe Kapitały własne Zyski zatrzymane Akcje/udziały Wkłady kapitałowe Venture capital Inne formy pravite capital Aktywa obrotowe Mezzanine Pożyczki podporządkowane z warrantem Obligacje zamienne na akcje Zobowiązania Kredyt bankowy Pożyczki Emisja obligacji Kredyt kupiecki Zaliczki na poczet dostaw.

14 Środki własne gotówka w naturze Wymagane dla uwiarygodnienia pomysłu, Brak kosztów finansowych, Najdroższy kapitał na rynku, Samochód, komputer, patent, W większości przypadków ograniczone zasoby, nieadekwatne do potrzeb powstającej firmy.

15 Pożyczki prywatne rejestrowane nierejestrowane Dostępna bez specjalnych formalności Zazwyczaj ponadprzeciętnie oprocentowane Specyficzne zabezpieczenia

16 Business Angels Anioł Biznesu inwestor-osoba fizyczna. Przedmiot finansowania: przedsiębiorstwa głównie w fazie zasiewu, startu lub wczesnego rozwoju, o wysokim potencjale wzrostu. Sposób wsparcia: Inwestycja w postaci udziałowej od 50 do 500 tys pln. Oczekiwania: ponadprzeciętny zwrot z inwestycji, ze względu na akceptację wysokiego ryzyka (10:1 w ciągu 5 lat). Mają prawo podejmowania strategicznych decyzji. Dodatkowe usługi- pomoc w zarządzaniu oraz przydatne kontakty. Wymagania: Właściciel musi posiadać gotowy plan i determinację do jego urzeczywistnienia.

17 Fundusz seed capital Fundusz osoba prawna wyspecjalizowana instytucja Przedmiot finansowania- przedsięwzięcia, charakteryzujące się wysokim stopniem ryzyka inwestycyjnego, znajdujących się na bardzo wczesnym etapie rozwoju od powstania pomysłu do pojawienia się przedsiębiorstwa na rynku. Sposób wparcia : w postaci udziałowej ( 50% albo nawet większościowego udziału). Przeznaczenie środków: prowadzenie badań, a także na przeprowadzenie wstępnej analizy rynku i potencjalnej konkurencji, a następnie wdrożenie przedsięwzięcia w życie. Wielkość inwestycji - od 50 do 300 tys. zł. Oczekiwania: minimum 33% - 50% (5-10x zainwestowanego kapitału) stopy zwrotu z inwestycji rocznie

18 Venture capital Inwestor- osoba prawna, wyspecjalizowana instytucja Główny cel : wzrost wartości przedsiębiorstwa, a następnie odsprzedanie go z zyskiem innemu inwestorowi. Wymagania wobec projektu: dobra kadra kierownicza, lepsza niż u konkurencji oferta produktów/usług lub przewaga technologiczna, działanie na wzrostowym rynku, rozwój szybszy niż inne firmy z branży, znaczny udział w rynku. Oczekiwania: Okres zaangażowania zwykle od 3 do 5 lat, Zwrot z kapitału nie mniej niż 20%, Wyjście poprzez odsprzedaż udziałów.

19 Fundusze pravite equity Private Equity oznacza proces nabywania udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych, z zamiarem odsprzedaży tych udziałów w przyszłości z zyskiem. Inwestor : SPV wyspecjalizowane instytucje Wymagania: duże i stabilne spółki, które ugruntowały już swoją pozycję na rynku. Minimalna wartość inwestycji wynosi tu co najmniej kilkanaście milionów euro. Górnej granicy nie ma.

20 Finansowanie Mezzanine hybrydowa forma finansowania, która zawiera w sobie elementy długu i kapitału własnego. Idealna w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie chce rozwodnienia struktury właścicielskiej umowa mezzanine jest konstrukcją zbliżoną do umowy pożyczki, ale dla dawców mezzanine kluczowe znaczenie mają przyszłe przepływy pieniężne spółki-biorcy; Kapitał: jest ponadnormatywnie oprocentowany; może być zabezpieczone aktywami spółki-biorcy (jednakże jest to zwykle zabezpieczenie wtórne do zabezpieczeń na rzecz banku); długość inwestycji zwykle 5-7 lat Wymagania: spółki o stabilnej podstawie biznesu, prowadzące działalność gospodarczą od dłuższego czasu, z realną perspektywą wzrostu w oparciu o realizowane inwestycje Mezzanine wykorzystywane jest w sytuacjach: Dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw Restrukturyzacji struktury kapitałowej Wykupów lewarowanych i menadżerskich

21 Emisja dłużnych papierów wartościowych "Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia" Najbardziej typowe, zawierające przyrzeczenie świadczenia pieniężnego są obligacje: o stałej stopie procentowej, o zmiennej stopie procentowej z tak zwanym kuponem zerowym. Świadczenie niepieniężne przyrzeczone przez emitenta może polegać na spełnieniu pewnych praw przyznanych posiadaczowi obligacji, czyli obligatariuszowi. Najczęściej jest to prawo do: udziału w przyszłych zyskach emitenta, zamiany obligacji na akcje spółki będącej emitentem, pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji spółki emitenta. Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne i jest ustalane według rentowności bonów skarbowych lub WIBOR plus marża

22 Emisja dłużnych papierów wartościowych Obligacja jako papier wartościowy powinna zawierać; powołanie podstawy prawnej emisji, nazwę i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie gminy będącej emitentem, nazwę obligacji i cel jej wyemitowania, wartość nominalną i numer kolejny obligacji oraz serię, oznaczenie obligatariusza w przypadku obligacji imiennej, ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji, datę, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności, warunki wykupu obligacji, wysokość i zasady udzielania gwarancji, ze wskazaniem gwaranta, zakres i formę zabezpieczenia bądź informację o jego braku, miejsce i datę wystawienia obligacji oraz datę nabycia obligacji, podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta

23 Akcje Finansowanie przez akcje zwykłe nie pociąga za sobą stałego obciążenia płatnościami, Akcje zwykłe nie zobowiązują spółki do dokonywania wypłat akcjonariuszom: spółka wypłaca dywidendy tylko wtedy, gdy przynosi zyski i nie ma nacisku potrzeb wewnętrznych. Akcje zwykłe nie mają określonej daty zapadalności - nie muszą być nigdy spłacone tak jak emisja obligacji; Sprzedaż akcji zwykłych podnosi wiarygodność kredytową spółki,

24 Rozwiązania podatkowe Istnieje możliwość zaliczenia w koszty wydatków na prace rozwojowe niezależnie od wyniku, jakim się zakończyły. Przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania cenę zakupu nowej technologii od jednostek naukowych polskich lub zagranicznych (w tym od przedsiębiorstw o statusie centrów badawczo-rozwojowych) w wysokości nie większej niż 50% w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 30% w przypadku pozostałych przedsiębiorstw

25 Franchising Stanowi ona sposób uzyskania dostępu do rynku przez przedsiębiorstwo, które nie posiada wystarczających środków finansowych, aby utworzyć firmę o silnej pozycji. Franszyzobiorca odpowiada za powierzone mu mienie i właściwe gospodarowanie nim przekazując część wypracowanego zysku. Wartość procentowa przekazywanej części zysku ustalana jest każdorazowo indywidualnie i zależy od wielu czynników między innymi: historii, położenia i przyznanych uprawnień. Opłata franszyzowa jest stała dla każdego Franszyzobiorcy i jest ustalana w momencie podpisywania umowy franszyzowej jako stały procent zysku. Wysokość opłaty jest niezmienna dla każdego Franszyzobiorcy.

26 Produkty dyskontowe Faktoring (faktury) Forfaiting (weksle z długoterminowym terminem wykupu) Dyskonto weksli (weksle z krótkoterminowym okresem wykupu)

27 Factoring Forma finansowania kontraktów krótko- i średnioterminowych polegającą na refinansowaniu udzielanych przez przedsiębiorstwo kredytów kupieckich poprzez wyspecjalizowaną instytucję zwaną factorem lub instytucję factoringową. Wierzytelności skupowane są przez faktora za wynagrodzeniem, z reguły w formie dyskonta, czyli po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Dyskonto jest wynagrodzeniem faktora Faktoring jest wykorzystywany w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa ponieważ dzięki możliwości wyboru ilości wierzytelności oraz terminu ich sprzedaży faktorowi, pozwala on na regulację strumienia wpływów środków pieniężnych do przedsiębiorstwa

28 Forfaiting Przedmiotem forfaitingu są przede wszystkim wierzytelności średnio- i długoterminowe. Średni okres spłaty waha się od 6 miesięcy do 10 lat. W finansowaniu transakcji bierze udział wyspecjalizowana instytucja finansowa zwana firmą lub bankiem forfaitingowym. Forfaiter przejmuje wierzytelności bez prawa regresu w stosunku do poprzednich posiadaczy tychże wierzytelności W praktyce wykupowi podlegają wierzytelności trzech typów: Wierzytelności wekslowe Wierzytelności książkowe Wierzytelności z tytułu zapłaty akredytywą z odroczonym terminem płatności. Zabezpieczenie - weksel

29 Leasing Forma finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup. Umowa leasingu oparta jest na konstrukcji odpłatnego użytkowania lub używania rzeczy przez leasingobiorcę bez tytułu własności. Podstawowe formy leasingu: Kapitałowy Operacyjny.

30 Lp Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw PARP SA 1 PO IG Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 2 PO IG 4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach 3 PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 4 PO IG Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 5 PO IG 6.1 Paszport do eksportu 6 PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (Przedsiębiorstwa działające na rynku krócej niż 12 miesięcy) 7 PO IG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw 9 Bon na innowację 10 Pożyczka na innowację

31 Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw BGK 1 PO IG 4.3 Kredyt technologiczny ARiMR 1 PROW działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2 PROW Oś 4 Leader "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Urzędy Pracy 1 PO KL 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej 3 Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

32 Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw MRPO 1 Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 2 Działanie 2.2. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

33 Dotacje na rozpoczęcie działalności Program Maksymalna wysokość % kosztów kawlifikowanych MRPO 2.1 Schemat A (inwestycje) % MRPO 2.1 Schemat B (Klastry) % MRPO 2.2 schemat A badania przemysłowe % badania przedkonkurencyjne % MRPO 2.2 schemat B % PO KL wsparcie pomostowe 100% PO KL wsparcie pomostowe 100% Dotacja na rozpoczęcie działalności dla bezrobotnego 600% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującegona dzień spisywania umowy 100% PROW % PROW oś 4 leader 100% Bon na innowację % PO IG % PO IG %

34 Determinanty skutecznego pozyskiwania finansowania Wiarygodny Biznes plan działalności. Okres prowadzenia działalności. Zdolność do obsługi zadłużenia. Zabezpieczenie.

35 Dostępny kredyt Zysk netto rocznie pln (Z) Amortyzacja pln (A). Oprocentowanie % p.a. (O) Koszty finansowe pln (KF) Wolumen kredytu (WK) (Z+A)/O

36 Zabezpieczenia Zabezpieczenie: Wartość pln (WZ) Współczynnik korygujący % (W) Ile warte jest zabezpieczenie: Gotówka 1:1 Lokaty (ale na rachunku banku) 1:1 Nieruchomości (2:1) Maszyny i urządzenia (3-4:1) Zapasy (10:1)

37 Współczynnik pokrycia długu (Z+KF+A) (rata kredytowa+odsetki) >1,2

38 Czy bank nam uwierzy? Czy branża jest na indeksie? Czy jesteśmy wiarygodni? Czy kapitały własne są dodatnie, Czy za ostatni okres sprawozdawczy wynik był dodatni, Czy wskaźnik długu jest na akceptowalnym poziomie? Czy mamy dostateczne zabezpieczenie?

39 Ćwiczenie

40 Dziękuję za uwagę Anna Zemełka-Jesiołowska

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw Główne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Źródła finansowania Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Obce Przekształcenia majątkowe

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski

Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania. Autor: Lesław Marek Fiutowski Formy pozyskiwania kapitału i jego inwestowania Autor: Lesław Marek Fiutowski Skrócony opis lekcji Podczas zajęć uczniowie poznają możliwości pozyskiwania oraz inwestowania kapitału, jakie oferuje rynek.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach

Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach Optymalizacja źródeł finansowania - poszukiwanie źródeł finansowania w trudniejszych czasach Agenda Podstawowe informacje o strukturze kapitału Rodzaje źródeł finansowania Finansowanie oparte o kapitały

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

MCI MANAGEMENT S.A. POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA POZYSKIWANIE FINASOWANIA NA REALIZACJĘ RYZYKOWNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Sposoby zaspokajania potrzeb kapitałowych w przedsiębiorstwie: Samofinansowanie Kapitał udziałowy Pożyczki zyski zatrzymane amortyzacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Kryzys finansowy wpłynął na istotne ograniczenia w możliwości finansowania przedsiębiorstwa kredytem bankowym. W poprzednich latach był on łatwy do uzyskania

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 151 162 Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska UWARUNKOWANIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo