Wraz ze zmianą sytemu politycznego w Polsce nastąpiło ożywienie gospodarcze, charakteryzujące się m.in. powstawaniem produkcyjnych i handlowych firm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wraz ze zmianą sytemu politycznego w Polsce nastąpiło ożywienie gospodarcze, charakteryzujące się m.in. powstawaniem produkcyjnych i handlowych firm"

Transkrypt

1 Wraz ze zmianą sytemu politycznego w Polsce nastąpiło ożywienie gospodarcze, charakteryzujące się m.in. powstawaniem produkcyjnych i handlowych firm prywatnych. Ich rozwój związany jest z potrzebą zwiększenia kapitału obrotowego i z inwestycjami. Podstawowym źródłem finansowania były i są kredyty bankowe. Rozwój sektora prywatnego spowodował, że powstała znaczna grupa kredytobiorców przedsiębiorstwa prywatne. Fakt ten spowodował również zmiany w systemie kredytowym, polegające głównie na wprowadzaniu różnorodnej oferty kredytowej przez banki. Pomimo że udzielenie kredytu poprzedza badanie zdolności kredytowej oraz wybór odpowiedniego prawnego zabezpieczenia kredytów, częste są przypadki zaprzestania płacenia długów na skutek pogorszenia się sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorców. Często z powodu sytuacji wyjątkowych lub niezależnych od nich samych niemożliwa jest spłata kredytu w terminie określonym w umowie. W tej sytuacji bank podejmuje decyzję o zaspokojeniu swoich roszczeń. O ile istnieją przesłanki zwrotu długu w późniejszym terminie, banki najczęściej restrukturyzują długi. Jedną z form mogącą mieć zastosowanie w restrukturyzacji kredytów jest wykorzystanie faktoringu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie korzyści płynących z wykorzystania faktoringu w restrukturyzacji kredytów nieregularnych. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono tok postępowania banku i warunki niezbędne przy tym sposobie restrukturyzacji, natomiast w drugiej określono

2 Teresa Gołębiewska wymierne korzyści płynące z tej metody restrukturyzacji zarówno dla banku, jak i dla klienta. We współczesnym obrocie gospodarczym rozróżnia dwa podstawowe rodzaje faktoringu wiążące się z ryzykiem niewypłacalności dłużnika: właściwy (pełny, zupełny, bez regresu, bez roszczenia zwrotnego), niewłaściwy (niepełny, niezupełny, z roszczeniem zwrotnym, z regresem). Faktoring właściwy polega na tym, że ryzyko niewypłacalności dłużnika przejmuje bank. W następstwie zawarcia umowy faktoringu właściwego dochodzi do definitywnego (ostatecznego) przeniesienia określonej wierzytelności z faktoranta na faktora, przy czym w przypadku niezapłacenia należności przez kontrahenta (dłużnika) nie dochodzi do regresu wierzytelności na zbywcę (faktoranta). Faktor przejmuje odpowiedzialność del credere, której istotą jest przejęcie w pełni ryzyka niewypłacalności dłużnika, co następuje wraz z zawarciem umowy. Ten rodzaj faktoringu jest preferowany przez przedsiębiorstwa, ale w Polsce stosowany niezwykle rzadko i z reguły odnosi się do firm obdarzonych przez faktora szczególnym zaufaniem (kluczowych klientów). Faktoring niewłaściwy (warunkowe przeniesienie wierzytelności) polega na sprzedaży wierzytelności przez faktoranta faktorowi bez przejmowania przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika. W praktyce oznacza to, że jeżeli dłużnik nie dokona płatności, to dokona jej za niego faktorant, gdyż wierzytelność powraca z banku faktoringowego do przedsiębiorcy, tzn. faktorowi przysługuje prawo regresu do zbywcy (z punktu widzenia prawa następuje więc powrotne przeniesienie wierzytelności na faktoranta). Umowę faktoringu niewłaściwego w aspekcie prawnym trzeba traktować jako umowę zawieraną pod warunkiem rozwiązującym. W wyniku zawarcia takiej umowy faktor nabywa daną wierzytelność jedynie warunkowo. Warunek ten wiąże się z niemożliwością ściągnięcia wierzytelności od dłużnika wywołaną jego niewypłacalnością. W umowie faktoringu bardzo istotny jest zapis czy dotyczy ona faktoringu pełnego czy niepełnego. Jeżeli w treści umowy ta kwestia nie zostanie w ogóle poruszona, umowa faktoringu zostanie uznana za umowę o faktoring pełny 1. 1 J. Grzywacz, Faktoring, Difin, Warszawa 2005.

3 Wykorzystanie faktoringu w restrukturyzacji Niejeden przedsiębiorca zastanawia się, jak finansować bieżącą działalność przy wydłużonych okresach oczekiwania na zapłatę i co stanie się z jego firmą, gdy najważniejszy odbiorca spóźni się z zapłatą należności. Perspektywa utraty płynności finansowej zmusza do poszukiwania środków na bieżącą działalność w wewnętrznych, zwykle kosztownych źródłach. Faktoring jest alternatywną dla kredytu i stanowi formę finansowania przedsiębiorstwa. To usługa łącząca trzy elementy: finansowanie, uwolnienie od ryzyka niewypłacalności kontrahenta, zarządzanie należnościami klienta. Faktoring niweluje przejściowy brak gotówki, spowodowany udzieleniem kredytu kupieckiego, a jednocześnie pozwala zachować dobre kontakty dostawcy z odbiorcami 2. Udzielając kredytu, bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach w tej umowie określonych. Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz do zapłaty prowizji od przyznanego kredytu 3. Udzielenie kredytu, określenie jego wysokości poprzedzone jest zbadaniem przez bank zdolności kredytowej kredytobiorcy, na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji niezbędnych do tej oceny. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami w umownych terminach płatności. Zdolność kredytową posiadają przedsiębiorstwa, których efektywność gospodarowania oraz stan majątkowy zapewniają wypłacalność. Bank, udzielając kredytu, musi mieć pewność, że przedsiębiorstwo, które się o niego ubiega, posiada zdolność kredytową i że w czasie kredytowania jej nie utraci. W przypadku utraty zdolności kredytowej, przedsiębiorstwo powinno posiadać majątek płynny, który pozwoliłby na pokrycie wszystkich zobowiązań, w tym kredytu. Przy ocenie zdolności kredytowej podstawowe znaczenie ma analiza działalności gospodarczej podmiotu gospodarczego. Zakres oceny zdolności kredytowej powinien być uzależniony od okresu korzystania z kredytu. O ile podmiot gospodarczy ubiega się o krótkoterminowy kredyt obrotowy na sfinansowanie wymaganych zobowiązań, ocena zdolności może polegać na ocenie standingu finansowego firmy w danym momencie. O ile firma będzie ubiegać się o kredyt obrotowy lub inwestycyjny (krótko-, średnio-, długoterminowy), oprócz bieżącej zdolności kredytowej powinno ocenić się także tę zdolność w okresie kredytowania. 2 M. Matusiak, Alternatywa dla kredytu, Gazeta Prawna 2004, nr 217, s I. Herapolitańska, E. Borowska, Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger SA, Warszawa 1999, s. 27.

4 Teresa Gołębiewska Oceniając sytuację finansową i majątkową kredytobiorcy, bada się m.in. dynamikę sprzedaży, poziom i dynamikę rentowności, poziom i dynamikę kosztów, wskaźnik płynności środków obrotowych (rotację zapasów, cykl rozliczeniowy należności, współczynnik zadłużenia, wielkość kapitału i inne. Po przeprowadzeniu oceny efektywności finansowej można się przekonać czy firma posiada zdolność kredytową. Oceny tej dokonuje się, analizując sprawozdanie finansowe (bilans oraz rachunek wyników). Na podstawie tych dokumentów określa się między innymi tendencję kształtowania się kosztów, ich dynamikę, ich wpływ na wielkość przychodów oraz analizuje się straty i zyski nadzwyczajne. Oceniając firmę, dokonuje się również analizy finansowej, która ma na celu ocenę pozycji finansowej tej firmy. Bada się więc płynność finansową, wiarygodność kredytową, efektywność i zyskowność. Do tego celu używa się wielu wskaźników. Porównanie wskaźników obecnych i prognozowanych na okres kredytowania oraz ich interpretacja daje obraz sytuacji finansowej firmy. Podmiotowi gospodarczemu nieposiadającemu zdolności kredytowej, banki z reguły nie udzielają kredytu. Jeżeli firma działa, a jej działalność w przyszłości umożliwi spłatę zadłużenia, bank może podjąć ryzyko kredytowania, o ile przedsiębiorstwo przedstawi program uzdrowienia swojej gospodarki, który pozwoli na uzyskanie zdolności kredytowej. Jest to podstawowy warunek udzielania kredytu. Podobnie w wypadku, gdy podmiot gospodarczy posiada już zadłużenie przeterminowane, którego nie obsługuje, prowadząc jednocześnie działalność. Zarobione pieniądze przeznacza na swoją działalność, a nie na obsługę długu. Trudności płatnicze, z którymi często się boryka, są wynikiem sprzedaży towarów i usług na tzw. wydłużony (odroczony) termin płatności, natomiast brak gotówki uniemożliwia firmie zwiększenie obrotów, a tym samym zysków. Bank, aby zaspokoić swoją wierzytelność, może rozpocząć egzekucję z posiadanego zabezpieczenia, co w konsekwencji może oznaczać upadek firmy i niezaspokojenie banku. Wnioskowanie przez firmę o następny kredyt i restrukturyzację już istniejącego długu, w przypadku braku zdolności kredytowej, uwarunkowane jest przedstawieniem bankowi biznesplanu. Jego realizacja powinna pozwolić na rozwój firmy i umożliwić spłatę starego zadłużenia oraz wnioskowanego. Sporządzenie takiego biznesplanu jest bardzo kosztowne, szczególnie dla firmy przechodzącej trudności. Niedogodność tę można wyeliminować, stosując faktoring. Istota faktoringu polega na nabywaniu od przedsiębiorców krótkoterminowych, pieniężnych wierzytelności handlowych (faktur) przez faktora przed terminem ich zapadalności za określonym wynagrodzeniem z przyjęciem lub bez przyjęcia ryzyka wypłacalności dłużnika. Jest sposobem krótkoterminowego, szybkiego finansowania dostaw towarów i usług przez bank (faktora), który pośredniczy w procesie rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą. W tym przypadku analiza przeprowadzona przez

5 Wykorzystanie faktoringu w restrukturyzacji bank (faktora) podobna jest do analizy przy udzielaniu kredytu, ale koncentruje się przede wszystkim na ocenie dłużnika, a nie faktoranta (przy zastosowaniu faktoringu właściwego). Przy kredycie wymagane jest zabezpieczenie. Dla firmy już zadłużonej może to być bariera nie do pokonania. W przypadku faktoringu sytuacja finansowa i zabezpieczenie nie mają aż tak istotnego znaczenia. Dla faktora zabezpieczeniem jest bowiem sama wierzytelność i wypłacalność dłużnika 4. W przypadku udzielenia kredytu, najczęściej ustala się miesięczne raty spłaty kapitału i odsetek. Może to oznaczać, że już po spłacie pierwszej raty w firmie może wystąpić zapotrzebowanie na środki płatnicze. Faktoring ten problem eliminuje, ponieważ firma sama decyduje o tym kiedy ma otrzymać środki pieniężne, przedstawiając bankowi fakturę do wykupu. Kredyt wpływa na strukturę bilansu negatywnie, podwyższając pasywa. Jest to zjawisko niepokojące, ponieważ majątek firmy w większości finansowany jest przez źródła obce. Stosując faktoring, firma zwiększa samofinansowanie. W bilansie po stronie aktywów następuje zamiana należności na gotówkę, nie powodując przy tym wzrostu zobowiązań. Jeżeli kredytobiorca nie ma środków na spłatę raty kredytu, dlatego że jego kontrahenci spóźniają się z zapłatą, ponosi koszty odsetek karnych. Przy faktoringu, jeżeli następują opóźnienia w zapłacie, to odbiorcy, a nie faktorant, ponoszą koszty odsetek za zwłokę. Oznacza to, że koszty związane z faktoringiem mogą być niższe niż koszty związane z obsługą kredytu. Kolejnym obszarem, gdzie faktoring wykazuje przewagę nad kredytem, jest dyscyplina płatnicza i ryzyko niewypłacalności kontrahentów. W pierwszym przypadku odbiorcy, mając świadomość zobowiązań wobec instytucji finansowej, płacą bardziej terminowo, w drugim zaś faktor może przejąć ryzyko ich niewypłacalności 5. Wynikające z zastosowania faktoringu korzyści dla firm to poprawa płynności, ponieważ ich faktury natychmiast zamieniane są na gotówkę. Firma może zaoferować swoim kontrahentom korzystniejsze warunki płatności, co powinno prowadzić do zwiększenia sprzedaży produktów lub usług, a tym samym do zwiększenia zysku. Konsekwencją tego może być spłata starego zadłużenia wobec banku. Również banki w usłudze faktoringowej upatrują swój interes o ile bowiem przy udzielaniu kredytów muszą ściśle trzymać się surowych rygorów prawa bankowego, o tyle przy faktoringu nie są skrępowane już takimi więzami. Nie muszą tworzyć rezerw (opodatkowanych) na złe kredyty 6. 4 Faktoring szybkie finansowanie bieżącej działalności, Prawo i Gospodarka 2000, nr 91, s M. Matusiak, Nie każdemu się opłaci, Gazeta Prawna 2004, nr 217, s Z. Biskupski, Czy warto korzystać z faktoringu, Gazeta Prwana 2005, nr 12, s. 14.

6 Teresa Gołębiewska Ocena sytuacji firmy dokonywana jest z różnych punktów widzenia przez jej otoczenie i stanowi podstawowy element standingu przedsiębiorstwa, tj. jego pozycji konkurencyjnej, wiarygodności i siły ekonomicznej na rynku. Wpływa ona również na zaufanie kontrahentów do solidności partnera i na poziom kształtującej się o nim opinii. Nie tylko partnerzy przedsiębiorstwa interesują się oceną jego sytuacji finansowej, ale również ono powinno interesować się odpowiednio standingiem finansowym swoich partnerów, aby zachować odpowiednie granice bezpieczeństwa obrotu. Analiza finansowa powinna być również przeprowadzona w samym przedsiębiorstwie. Szczególnie istotna jest samoocena zdolności płatniczej. Często utrata zdolności płatniczej przez firmę prowadzi do przestojów w produkcji, wzrostu zobowiązań przeterminowanych, a tym samym pogorszenia pozycji ekonomicznej. W takiej sytuacji niezbędne są zewnętrzne źródła finansowania, jak kredyt czy faktoring. Znacznie trudniejsza jest sytuacja przedsiębiorstwa, które posiada w banku zadłużenie przeterminowane i którego nie jest w stanie obsługiwać. Zadłużenie, brak środków pieniężnych nie pozwalają na zwiększenie produkcji czy obrotu. Firma, pomimo większych zamówień, może wykonywać tylko ściśle określoną liczbę produktów, gdyż tylko określoną ściśle kwotę może przeznaczyć na materiały, płace oraz inne niezbędne płatności. W takim przypadku bank powinien dać szansę firmie i ustalić sposób zrestrukturyzowania starego długu. Sposób ten powinien być jak najmniej dotkliwy dla przedsiębiorstwa oraz powinien umożliwić szybkie otrzymywanie środków pieniężnych. Firma zadłużona najczęściej nie dysponuje już żadnym dodatkowym majątkiem, który mógłby zabezpieczyć ewentualny dodatkowy kredyt. Firma taka będzie się również wzbraniała przed zleceniem sporządzenia programu naprawczego czy biznesplanu z uwagi na kosztowność takich usług. Bank może zrestrukturyzować zadłużenie firmy, proponując jej usługi faktoringowe. Naturalnie tok postępowania banku musi być ściśle określony. W pierwszej kolejności bank powinien ponownie zbadać sytuację firmy. Po przeanalizowaniu dokumentów finansowych, zbadaniu portfela zamówień, umów z kontrahentami, przyszłych planów przedsiębiorstwa, bank powinien ocenić czy dodatkowe środki finansowe przeznaczone do obrotu, pozwoliłyby firmie na jej rozwój. O ile ocena będzie pozytywna, pomimo bieżących strat, należy podjąć dalsze kroki. Następnym etapem powinno być zbadanie czy firma ma stałych kontrahentów. Jest to ważny warunek dla obu stron, tzn. zarówno dla banku, jak i dla firmy. Analiza ekonomiczna, którą musi przeprowadzić bank w stosunku do dłużników firmy przed pierwszą transakcją, jest pracochłonna. Ciągła zmiana dłużników firmy, a w związku z tym przeprowadzanie analiz ekonomicznych przez bank jest

7 Wykorzystanie faktoringu w restrukturyzacji niekorzystne z uwagi na wydłużenie czasu dostępu do środków pieniężnych przez przedsiębiorstwo. W dalszej kolejności należy sprawdzić, jakie firmy są dłużnikami klienta. Ustalić należy obroty klienta z poszczególnymi odbiorcami za rok ubiegły i w roku bieżącym, określone warunki płatności ze szczególnym uwzględnieniem terminowości, aktualny stan należności. Następnie należy ustalić, czy dłużnicy wyrażą zgodę na faktoring. Ma to tego rodzaju znaczenie, że o ile nie będzie takiej zgody, bank może mieć utrudnioną drogę ściągnięcia należności w przypadku faktoringu właściwego, nawet gdy dłużnika cechuje doskonała kondycja finansowa. Bank powinien uzyskać dokumenty niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno- -finansowej dłużnika. Są to dokumenty dotyczące faktoranta, jego sytuacji finansowo-ekonomicznej, dotyczące zabezpieczeń transakcji. W praktyce dokumenty dotyczące dłużnika dostarczane są przez faktoranta. Gdy celem banku jest restrukturyzacja starego długu, dokumenty i informacje dotyczące dłużnika bank powinien zgromadzić na własną rękę. Informacje dostarczone przez faktoranta mogą być niezadowalające lub wręcz fałszywe, gdyż jego celem jest szybkie otrzymanie pieniędzy, natomiast bank musi mieć pewność, że skupione przez niego faktury będą przez dłużnika zapłacone. Jednym z ostatnich etapów przed podpisaniem umowy jest analiza ekonomiczno-finansowa dłużnika. Analiza ta jest podobna do analizy kredytu i powinna określać standing finansowy dłużnika. Przede wszystkim bank musi ocenić, czy dłużnik jest firmą solidną, wywiązującą się ze swoich zobowiązań, czy wierzytelności są bezsporne, jak układa się współpraca dłużnika i zbywcy. Po dokonaniu wymienionych etapów oraz uzyskaniu pozytywnej oceny dłużnika zbywcy, następuje określenie rodzaju faktoringu, jaki należy zastosować. O ile dłużnik jest znany bankowi z długoletniej współpracy lub jest znaną, dobrze prosperującą firmą na terenie działalności banku, czy też jest spółką giełdową, należy zastosować faktoring pełny, wtedy bank definitywnie przenosi na siebie wierzytelność. Klient, którego dług należy zrestrukturyzować, najprawdopodobniej nie ma majątku, którym może poręczyć za dłużnika przy faktoringu niepełnym. Dalszym etapem jest określenie limitu zaangażowania w odniesieniu do dłużników oraz łącznej kwoty zaangażowania banku z tytułu faktoringu. Ostatnim etapem jest ustalenie zasad restrukturyzacji zadłużenia przeterminowanego klienta. Strony powinny ustalić: jaka część (procent) środków pieniężnych otrzymanych przez faktoranta po wykonaniu wierzytelności przez bank oraz po potrąceniu dyskonta i prowizji przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia, na co w pierwszej kolejności bank będzie zarachowywał środki: czy na spłatę kapitału, czy na spłatę odsetek,

8 Teresa Gołębiewska jaka kwota (procent) odsetek karnych zostanie umorzona. Po dokonaniu powyższych czynności przygotowawczych bank (faktor) i dłużnik banku (jednocześnie faktorant) powinni zawrzeć odpowiednie umowy. Zachowanie omówionych wyżej procedur oraz spisanie odpowiednich umów pozwoli na realizację przez bank ofert składanych przez zbywcę, a w konsekwencji spłatę kredytów przeterminowanych zbywcy. Możliwość uzyskania przez firmę środków finansowych z tytułu zbycia wierzytelności często na długo przed nadejściem terminu jej wymagalności ma duże znaczenie gospodarcze, szczególnie dla firm małych i średnich. Faktoring jest usługą dla tych firm, które stosują przy sprzedaży odroczony termin płatności i jest niewątpliwie dla tych podmiotów korzystny, chociażby ze względu na to, że eliminuje on wymogi stosowane przy kredycie. Jako zewnętrzne źródło finansowania umożliwia szybki dostęp do środków pieniężnych, zatem podwyższa płynność finansową sposobem szybszym niż kredyt, zmniejsza koszty administracyjne z tytułu udzielonych kredytów kupieckich, dyscyplinuje dłużników firmy do terminowego wywiązywania się z płatności itp. Firma korzystająca z usług faktoringowych ma środki na bieżące potrzeby, a także może spłacać stare zadłużenie wobec banku 7. Aby pokazać wymierne korzyści, jakie z tego płyną, posłużono się hipotetycznym przykładem liczbowym. Przykład 1 Firma Z jest firmą produkcyjną, która moce przerobowe wykorzystuje w 50%. Całkowite wykorzystanie mocy przerobowych firmy Z jest niemożliwe z uwagi na brak środków płatniczych. Ubieganie się o kredyt jest również niemożliwe ze względu na przeterminowane zadłużenie w banku i brak zabezpieczenia. Niespłacony kredyt wynosi 300 jednostek, a odsetki zaległe nie zapłacone 400 jednostek. Jest to zadłużenie na dzień 30 marca. Cykl produkcyjny w firmie wynosi 14 dni. Koszty jakie ponosi na wytworzenie wyrobów w jednym cyklu produkcyjnym wynoszą 800 jednostek. W okresach 14 dniowych (po wytworzeniu partii wyrobów) firma Z sprzedaje całość produkcji za kwotę Udziela swoim stałym odbiorcom kredytu kupieckiego na okres 30 dni. 7 J. Grzywacz, Kto się bardziej boi ryzyka, Gazeta Prawna, listopada 2000, nr 107 (410), s. 28.

9 Wykorzystanie faktoringu w restrukturyzacji Firma Z w celu uzyskania pieniędzy na wzrost produkcji i spłatę starych długów wobec banku skorzystała z restrukturyzacji kredytu z zastosowaniem faktoringu. Cykl przedstawia się następująco: I miesiąc. 30 marca firma Z sprzedaje swoje wyroby za sumę 1000, 1 kwietnia przedstawia bankowi fakturę do wykupu. Bank stosuje stopę dyskonta (dyskonto) w wysokości 27% oraz prowizję 0,3% od wartości faktury. Na mocy umowy o restrukturyzacji kredytu 10% wypłaconej sumy z tytułu wykupu faktury bank przeznacza na spłatę zadłużenia przeterminowanego w następującej kolejności: odsetki, kapitał. Koszty faktoringu: % 30 dni dyskonto = 22,5 jednostki, prowizja ,3% = 3,0 jednostki razem koszty faktoringu: 25,50 jednostki pierwsza transakcja. Dnia 2 kwietnia firma Z otrzymuje na swoje konto kwotę 877,05 jednostki, co wynika z poniższego wyliczenia: ,5 = 974,50 (potrąca się koszty), 974,50 10% = 97,45 (potrąca się 10% z tytułu restrukturyzacji) spłata odsetek, 974,50 97,45 = 877,05 jednostki otrzymane środki. Firma Z z otrzymanej kwoty 877,05 jednostki 400 przeznacza na zwiększenie produkcji, a z kwoty 477,05 jednostki pokrywa inne zobowiązania, np. płace, podatek itp. Dnia 3 kwietnia zwiększa produkcję o 400 jednostek, czego efektem jest całkowite wykorzystanie mocy przerobowych na pierwszej zmianie. Koszty produkcji wynoszą 1200 jednostek ( ) Dnia 17 kwietnia, tj. po 14 dniach, sprzedano wyroby za kwotę 1500 jednostek (1000 jednostek + 50%), a następnego dnia sprzedano bankowi fakturę: % 30 dni dyskonto = 33,75, prowizja ,3% = 4,50 koszty faktoringu: = 38,25 jednostki druga transakcja. Dnia 19 kwietnia firma Z otrzymała środki w wysokości 1315,57, co wynika z wyliczenia: ,25 = 1461,75 (potrąca się koszty), 1461,75 10% = 146,18 (potrąca się 10% z tytułu restrukturyzacji) spłata odsetek, 1461,75 146,18 = 1315,57 jednostki otrzymane środki.

10 Teresa Gołębiewska W pierwszym miesiącu firma Z spłaciła zaległe odsetki w wysokości 97, ,18 = 243,63 jednostki. II miesiąc. Firma zwiększa produkcję o dalsze 50%, rozpoczynając produkcję w dni wolne od pracy. Na to zwiększenie przeznacza kwotę 600 jednostek, a z pozostałej kwoty reguluje zobowiązania. Koszty produkcji wyniosą 1800 jednostek ( ) jednostek. Dnia 2 maja sprzedaje bankowi fakturę na kwotę 2250 jednostek (1500 jednostek + 50%) % 30 dni dyskonto = 50,63, prowizja ,3% = 6,75 koszty faktoringu: 57,38 jednostki trzecia transakcja. 2250,00 57,38 = 2192,62 (potrącane są koszty), 2192,62 10 % = 219,26 (spłata długu) 10% z tytułu restrukturyzacji. Dnia 3 maja firma otrzymała środki w wysokości: 2192,62 219,26 = 1973,36 jednostki otrzymane środki. Mając więcej środków pieniężnych, firma Z zwiększa produkcję o dalsze 50% i rozpoczyna pracę na dwie zmiany. Dnia 18 maja ponownie sprzedaje wszystkie wyprodukowane wyroby, a następnego dnia sprzedaje bankowi fakturę. Koszty produkcji wyniosły 2700 jednostek (1800 jednostek + 50%). Sprzedano wyrobów na kwotę 3375 jednostek ( %). Dnia 19 maja bank wykupił fakturę, obliczając dyskonto i należną mu prowizję: % 30 dni dyskonto = 75,94, prowizja ,3% = 10,13 koszty faktoringu: = 86,07 jednostki czwarta transakcja. 3375,00 86,07 = 3288,93 (potrąca się koszty), 3288,93 8% = 262,11 pozostały do spłaty dług. Firma otrzymała środki: 3288,93 263,11 = 3025,82 jednostki. W drugim miesiącu firma Z spłaciła dług w łącznej wysokości: 219, ,11 = 481,37, natomiast za dwa miesiące narastająco, 481, ,63 = 725 jednostek. Bank z tej kwoty pokrył w pierwszej kolejności odsetki zaległe w wysokości 400 jednostek oraz bieżące liczone zwiększonym procentem z uwagi na przeterminowanie kredytu w wysokości 25 jednostek. Obliczono to następująco:

11 Wykorzystanie faktoringu w restrukturyzacji % 30 dni = 12,5 jednostki odsetki bieżące po I miesiącu oraz w analogicznej wysokości za drugi miesiąc to jest łącznie 25 jednostek. Razem suma odsetek, które pokrył klient, wynosiła 425 jednostek.pozostałą kwotę przeznaczył na spłatę kredytu przeterminowanego w wysokości 300 jednostek. Z powyższego przykładu wynika, że firma Z, sprzedając bankowi faktury, mogła w pełni wykorzystać swoje moce przerobowe. Z tytułu faktoringu poniosła koszty w łącznej wysokości 207,20 jednostki, jednakże w dość krótkim czasie spłaciła całkowicie swoje zadłużenie wobec banku. Swoje zobowiązania może więc realizować na bieżąco. Faktoring zastosowany do restrukturyzacji kredytów daje również wymierne korzyści samemu bankowi. Oprócz poprawy struktury swojego portfela kredytowego w wyniku spłaty kredytu przeterminowanego bank uzyskuje dodatkowe dochody, a mianowicie: 1) dochody banku z tytułu faktoringu: dyskonto 22, , , ,94 = 182, 82 jednostki, prowizja 3,00 + 4,50 + 6, ,13 = 24,38 jednostki. Łączny dochód z tytułu wykupionych przez bank faktur wyniesie 207,20 jednostki; 2) dochody z tytułu spłaty przeterminowanych i bieżących odsetek od zrestrukturyzowanego kredytu w łącznej wysokości 425 jednostek: odsetki przeterminowane 400 jednostek, odsetki bieżące 25 jednostek. Pozwoli to na zaliczenie w dochody otrzymane wymienionej w punkcie 2 kwoty, przeksięgowując ją z konta Należne odsetki zapadłe ; 3) spłata zadłużenia przeterminowanego w wysokości 300 jednostek. Portfel kredytowy banku ulega poprawie poprzez wyeliminowanie kredytu straconego. Na kwotę 300 jednostek bank rozwiąże utworzoną wcześniej 100% rezerwę na ten kredyt, zarachowując jednocześnie kwotę spłaconego kredytu w dochody z tytułu rozwiązanych rezerw. Reasumując bank uzyska dochody w łącznej wysokości 932,20 jednostki (207, ). Jest to zatem rozwiązanie bardzo korzystne. W praktyce, restrukturyzując kredyt, bank dochodzi z kredytobiorcą do porozumienia i najczęściej umarza część odsetek przeterminowanych. Dokonuje się również zarachowania wpłaconych kwot najpierw na spłatę kapitału, następnie na spłatę odsetek. Obrazuje to poniższy przykład.

12 Teresa Gołębiewska Przykład 2 Założenia są takie same jak w przykładzie I, z wyjątkiem tego, że spłata zadłużenia przeterminowanego przebiega w sposób następujący: kapitał, odsetki. W wyniku umowy o restrukturyzacji długu bank umorzył 100 jednostek odsetek przeterminowanych, a zatem przeterminowany kredyt wynosi 300 jednostek i odsetki przeterminowane również 300 jednostek. Pierwsza transakcja Koszty faktoringu wyniosły 25,50 jednostki. Firma Z otrzymała środki pieniężne w wysokości 877,05 jednostki. Kwotę 97,45 jednostek bank przeznaczył na spłatę kapitału. Do spłaty zadłużenia pozostała kwota 202,55 jednostki z tytułu kapitału (300 97,45) i 300 jednostek z tytułu odsetek. Druga transakcja Koszty faktoringu wyniosły 38,25 jednostki. Firma Z otrzyma środki w wysokości 1315,57 jednostki. Kwotę 146,18 jednostek bank przeznaczył na spłatę kredytu. Do spłaty zadłużenia pozostała kwota 56,37 jednostki z tytułu kredytu (202, ,18) oraz 300 jednostek z tytułu odsetek. Trzecia transakcja Koszty z tytułu faktoringu wyniosły 57,38 jednostki. Firma Z otrzymała do obrotu środki pieniężne w wysokości 1 973,36 jednostki. Bank z kwoty 219,26 jednostki (10% potrącenie), 56,37 przeznaczył na całkowitą spłatę kredytu, pozostałą kwotę na spłatę odsetek bieżących i przeterminowanych. 300 (kapitał) 50% 14 dni = 5,83, 202,55 (kapitał) 50% 14 dni = 3,94, 56,37 (kapitał) 50% 14 dni = 1,10. Razem 10,87 jednostki. Na spłatę odsetek przeterminowanych przeznaczono więc kwotę 152,02 jednostki (pierwsze obliczenie: 219,26 56,37 kapitał = 162,89); drugie obliczenie: 162,89 jednostki 10,87 jednostki). Do spłaty pozostały odsetki przeterminowane w wysokości 147,98 jednostki (300 jednostek 152,02 jednostki).

13 Wykorzystanie faktoringu w restrukturyzacji Czwarta transakcja Koszty z tytułu faktoringu 86,07 jednostki, Firma Z otrzymuje środki w wysokości 3025,82 jednostki, Bank potrącił kwotę 147,98 jednostki tj. 4,9% otrzymanych środków i zarachował ją na spłatę odsetek przeterminowanych. Tym samym dług przeterminowany został całkowicie spłacony, firma poniosła takie same koszty z tytułu faktoringu jak w przykładzie pierwszym, natomiast koszty związane z obsługą przeterminowanego długu zmalały o 114,13 jednostki w porównaniu z pierwszym przykładem i ostatecznie wyniosły 310,87 jednostki ( ,87). Korzyści banku w tym przypadku są również wysokie. Bank bowiem otrzymuje dochody z tytułu świadczenia usług faktoringowych w wysokości 207,20 jednostki, otrzymał odsetki przeterminowane i bieżące w łącznej wysokości 310,87 jednostki (300 jednostek + 10,87 jednostki) oraz dochody z tytułu rozwiązań rezerw 300 jednostek. Łącznie dochód banku wyniósł 818,07 jednostki. Zaprezentowane wyżej przykłady zawierają pewne uproszczenia. Jednakże zamierzeniem autorki było wykazanie, że zastosowanie w pewnych przypadkach faktoringu do zrestrukturyzowania kredytu jest korzystne zarówno dla banku, jak i dla dłużników. Faktoring można potraktować jako technikę komplementarną wobec kredytu, szczególnie przydatną w wypadku powtarzalnych dostaw i obrotu w miarę jednorodnym towarem. Celem niniejszego artykułu było wykazanie korzyści płynących z zastosowania faktoringu w restrukturyzacji kredytów. Mając na względzie korzyści zarówno dla banku, jak i dla dłużnika został omówiony sposób restrukturyzacji zastosowany w praktyce. Właściciel jednej z firm kredytowanych przez bank zmarł śmiercią tragiczną. Spadek wraz z zadłużeniem przejęła żona, która prowadziła nadal firmę. Firma produkowała opakowania z tektury, ale dlatego, że nie miała w pełni wykorzystanych mocy przerobowych, ilość i wartość produkcji była niewielka. Osiągane zyski świadczyły o rentowności produkcji, ale rozwój był na razie niemożliwy ze względu na brak środków pieniężnych w obrocie. Firma posiadała dwóch znaczących odbiorców, tj. Unilever SA Bydgoszcz oraz Canexim Sp. z o.o. Grudziądz (wytwórnia świec), co umożliwiało zastosowanie faktoringu pełnego. Dłużnik nie posiadał bowiem majątku, aby jego poręczenie miało znaczenie w przypadku faktoringu niepełnego. Zbywca dostarczył niezbędne dokumenty swoich kontrahentów. Ocena zdolności płatniczych dłużników wypadła pozytywnie, tak więc można było podpisać stosowne umowy.

14 Teresa Gołębiewska Faktoring jest korzystnym zewnętrznym źródłem finansowania przedsiębiorstw. Przenosząc wierzytelności wynikające ze stosunków handlowych z odbiorcami swych produktów na faktora, przedsiębiorstwo uzyskuje natychmiastowy dostęp do środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym rozwiązuje problem utrzymania płynności finansowej. W ten sposób przedsiębiorstwo omija skomplikowane i długotrwałe procedury, jakie obowiązują przy udzieleniu kredytu. Biskupski Z., Czy warto korzystać z faktoringu, Gazeta Prawna 2005, nr 12. Faktoring szybkie finansowanie bieżącej działalności, Prawo i Gospodarka 2000, nr 91 (707). Grzywacz J., Faktoring, Difin, Warszawa Grzywacz J., Kto się boi ryzyka, Gazeta Prawna 2000, nr 107 (410). Herapolitańska I., Borowska E., Kredyty i gwarancje bankowe, Twigger SA, Warszawa Kreczmańska K., Faktoring w teorii i praktyce, czyli o tym jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskać wierzytelności, Wydawnictwo Bart, Warszawa Matusiak M., Alternatywa dla kredytu, Gazeta Prawna 2004, nr 217. Matusiak M., Nie każdemu się opłaci, Gazeta Prawna 2004, nr 217. The purpose of this article is to present the benefitsoffactoringintherestructuringof irregular debt, which due to existing financial difficulties enterprises are unable to service in a timely fashion in accordance with their loan agreement. The chronic lack of cash precludes the increase of production, turnover, and, as a result, profits.suchacompany is only just able to cover day-to-day payments and conduct basic activities to a limited degree; it lacks the financialmeansforrepaymentofitsbankloans.basedontheexample of a hypothetical company, the author presents the restructuring process for an unpaid loan using factoring according to the credit restructuring agreement concluded with a bank. The debtor company (unpaid principal and interest) using only half its production capacity by selling invoices to the bank, not only started two-shift production, but in a relatively short time (2 months), entirely paid off its debts to the bank and was able to pay its liabilities on an ongoing basis. True, it did incur the costs of factoring (payment of the bank discount and commission). The bank also obtained measurable benefits. Apart from improving its credit portfolio structure as a result of repayment of the overdue loan, the bank generated additional revenue from factoring due to the payment of overdue and current interest and freeing up of its reserve for overdue credit. The author shows that in certain cases using factoring to restructure unpaid credit may be advantageous to both parties the bank and the client-debtor the latter of which improves its financial liquidity because its invoices are instantly changed into cash necessary for conducting ongoing activities.

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1310, z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 03. Kredyt. Plan spłaty kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, Franczak Ewa Uniwersytet Ekonomiczny Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Working

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny 1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Nr umowy Nazwa firmy REGON KRS Adres Nr telefonu Adres e-mail WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: Imię i Nazwisko PESEL % udziału

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów. mieszkaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1310, z 2003 r. Nr 139,poz.

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć 4. Słownik Wyrażeń z Zakresu Finansowości

C Z Ę Ś Ć 4. Słownik Wyrażeń z Zakresu Finansowości C Z Ę Ś Ć 4 Słownik Wyrażeń z Zakresu Finansowości Aktywa Pożyteczna lub cenna rzecz będąca własnością osoby fizycznej lub prawnej. Aktywa płynne Aktywa przedsiębiorstwa, które można łatwo zamienić na

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9 Ćwiczenia 9 Faktoring polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe (faktorów) w ciągu długiego czasu krótkoterminowych wierzytelności dostawców towarów lub usług (faktorantów) i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Karolina Piątkowska Wrocław 2013 Spis treści: Wstęp... 3 I. Opis teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 01.12.2016r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse krótkoterminowe, finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza. strona 1

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza.  strona 1 Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu Przykładowa analiza www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu oferowanego przez bank 2 2. Parametry faktoringu 2 3. Objaśnienia terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Usługi bankowe i ubezpieczeniowe na rynku budowlanym Zakres usług bankowych dla przedsiębiorstw (budowlanych)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze...

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze... BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Siedziba / adres: Rodzaj prowadzonej działalności: Numer

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

sieci. Kategoria B liczba punktów: 61-80 warunek dodatkowy: nieujemny wynik finansowy z działalności jednostki Kategoria C liczba punktów: 41-60

sieci. Kategoria B liczba punktów: 61-80 warunek dodatkowy: nieujemny wynik finansowy z działalności jednostki Kategoria C liczba punktów: 41-60 - zakres i metody oceny sytuacji ekonomicznej jednostek sieci Proponuje się, by ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek sieci opierała się na analizie wskaźnikowej. Na tej podstawie, przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo