Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości"

Transkrypt

1 Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości Autor: Tobiasz Dolny W artykule znajduje się komentarz Tobiasza Dolnego, doradcy podatkowego w FL Tax Źródło: Rzeczpospolita, archiwum.rp.pl/artykul/ jest-antidotum-na-ewidencyjne-uciazliwosci-.html Sądy administracyjne dopuszczają faktoring odwrotny jako sposób na uniknięcie korekty kosztów. Dla firm produkcyjnych oznacza to, że mogą pominąć analizę setek transakcji w każdym okresie mającą na celu ustalenie właściwej kwoty podatku. Z obowiązkiem korekty kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy podatnik nie reguluje terminowo swoich zobowiązań, przedsiębiorcy zmagają się już kilkanaście miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. przepisami podatnik, który zaliczy daną kwotę do kosztów podatkowych i nie ureguluje jej w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę równą wartości nieuregulowanego zobowiązania. Gdyby ustawodawca poprzestał na wprowadzeniu tego rozwiązania, z całą pewnością nie budziłoby ono tak dużych kontrowersji, a jednocześnie faktycznie spełniałoby założony cel nowelizacji, to znaczy zapobieganie powstawaniu zatorów płatniczych. Artykuł 15b ustawy o CIT (oraz odpowiednio art. 24d ustawy o PIT) wprowadził jednak szczególne zasady korekty kosztów także w przypadku zobowiązań, dla których termin płatności przekracza 60 dni. W takim przypadku, koszty zmniejszane są automatycznie, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 90 dni od dnia zaliczenia wydatku w koszty, bez względu na ustalony pomiędzy stronami termin płatności. Tak więc nawet jeśli zobowiązanie zostanie uregulowane w terminie, to może się okazać, że nabywca towaru lub usługi będzie obowiązany do wyłączenia poniesionego wydatku z kosztów podatkowych po 90 dniach. Wypaczono słuszny cel Skądinąd słuszny cel zdyscyplinowania przedsiębiorców do regulowania w terminie swoich zobowiązań został w dużym stopniu wypaczony poprzez wprowadzenie swoistej sankcji dla podatników, którzy w swoich stosunkach z kontrahentami stosują wydłużone terminy płatności. Wprowadzenie tak rygorystycznych zasad zaliczania wydatków do kosztów podatkowych w oczywisty sposób uderzyło w wiele przedsiębiorstw, dla których wydłużone terminy płatności do tej pory z różnych względów były

2 standardowym i akceptowalnym elementem relacji z kontrahentami, a często były po prostu uzasadnione ekonomicznie (np. wynikały z sezonowości sprzedaży). Przepisy są szczególnie uciążliwe dla spółek prowadzących działalność produkcyjną lub handlową na dużą skalę. Zmuszają bowiem do analizy setek, a nawet tysięcy transakcji w każdym okresie, w celu ustalenia ewentualnego obowiązku korekty kosztów. Negatywne skutki tego rozwiązania nie ominęły jednak również drobnych przedsiębiorców. W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, którzy nie rozliczają kosztów tak jak podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, przepisy ustawy o PIT zezwalają na zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktury przez dostawcę (bez podziału na koszty bezpośrednie i pośrednie). W takiej sytuacji, przykładowo jeżeli termin płatności faktury wynosi 120 dni, podatnik ma obowiązek odpowiednio skorygować koszty podatkowe, o ile zapłata nie nastąpiła przed upływem 90 dni. Kluczowa jest interpretacja Nie dziwi zatem, że właściwie od momentu wprowadzenia omawianych przepisów do ustaw podatkowych poszukiwano rozwiązań pozwalających na uniknięcie korekty kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu wydłużonych terminów spłaty zobowiązań przez dłużnika. Kluczem do znalezienia takiego rozwiązania było właściwe zinterpretowanie pojęcia uregulowanie kwoty", którym posłużył się ustawodawca, wskazując, w jakich przypadkach korekta kosztów jest obowiązkowa. Organy podatkowe dość jednoznacznie potwierdzają, że sformułowanie to należy rozumieć możliwie szeroko. Uznają, że sposobem uregulowania zobowiązania w rozumieniu omawianych przepisów jest nie tylko fizyczna spłata kwoty należnej wierzycielowi, ale również każda inna efektywna forma uregulowania zobowiązania, w tym np.: - potrącenie, - kompensata należności, - wystawienie weksla własnego przez dłużnika itp. Alternatywa... Jednym z rozwiązań, które w zamyśle miało pozwalać na uniknięcie korekty kosztów, jest regulowanie zobowiązań handlowych przez dłużnika z wykorzystaniem instytucji faktoringu odwrotnego. W przypadku klasycznej usługi faktoringu, stronami umowy są bank lub firma faktoringowa (faktor) oraz dostawca towarów i usług (faktorant). W ramach takiej umowy, faktorant przelewa na rzecz faktora swoje wierzytelności z tytułu dostaw towarów i usług w zamian za wypłatę przez faktora należności za przelane wierzytelności. Przedmiotem finansowania są tu wierzytelności faktoranta. W przypadku faktoringu odwrotnego, przedmiotem finansowania są z kolei zobowiązania faktoranta (którym w tym przypadku jest dłużnik) z tytułu nabywanych towarów i usług. Istotą takiej usługi jest zapłata przez faktora w imieniu dłużnika (faktoranta) jego zobowiązania wobec dostawcy, w terminie płatności faktury. Następnie faktor wydłuża dłużnikowi termin spłaty o uzgodniony okres. W ramach faktoringu odwrotnego faktorant (tj. nabywca towarów i usług) uzyskuje zatem finansowanie, które umożliwia mu terminowe regulowanie zobowiązań względem swoich dostawców.

3 ... zbliżona do kredytu lub pożyczki Z ekonomicznego punktu widzenia finansowanie udzielane dłużnikowi przez faktora w ramach faktoringu odwrotnego ma charakter zbliżony do kredytu lub pożyczki. Zarówno w przypadku faktoringu odwrotnego, jak i kredytu, dłużnik uzyskuje bowiem środki finansowe pozwalające na spłatę zobowiązania wobec dostawcy w terminie wskazanym na fakturze. Różnica pomiędzy tymi formami finansowania polega zasadniczo na tym, że w przypadku kredytu/pożyczki dłużnik otrzymuje środki pieniężne na swój rachunek bankowy, z którego następnie sam przelewa środki na rachunek wierzyciela. Specyfika usługi faktoringu odwrotnego polega natomiast na tym, że udzielona dłużnikowi kwota finansowania z reguły jest przekazywana przez faktora bezpośrednio (z pominięciem dłużnika) na rachunek bankowy dostawcy. W efekcie, nabywca towarów lub usług, będąc stroną umowy faktoringu odwrotnego, ma pewność, że jego zobowiązanie względem dostawcy zostanie uregulowane zgodnie z terminem wskazanym na fakturze. Skarbówka odmawiała Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach konsekwentnie prezentowały stanowisko, zgodnie z którym spłata zobowiązania z wykorzystaniem faktoringu odwrotnego nie jest uregulowaniem kwoty w rozumieniu art. 15b ustawy o CIT (odpowiednio art. 24d ustawy o PIT), a tym samym nie pozwala na uniknięcie korekty kosztów. Ministerstwo podnosiło, że nie można mówić o uregulowaniu zobowiązania przez dłużnika w sytuacji, gdy to faktor spłaca odpowiednią kwotę na rachunek wierzyciela. Tym samym na tym etapie nie dochodzi do uszczuplenia majątkowego po stronie dłużnika. Zdaniem organów podatkowych, jeżeli już strony zdecydują się na skorzystanie z faktoringu odwrotnego, to uregulowanie zobowiązania następuje dopiero w momencie spłaty przez dłużnika należnej kwoty faktorowi. Zdrowy rozsądek wziął górę 20 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał jednak orzeczenie (I SA/Wr 76/14), w którym uznał zapłatę należności z zastosowaniem faktoringu odwrotnego za uregulowanie kwoty", o którym mowa w art. 15b ustawy o CIT. Zdaniem sądu, w momencie zrealizowania przez faktora płatności na rzecz dostawcy w ramach faktoringu odwrotnego dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania handlowego z tytułu zrealizowanej dostawy. W rezultacie zobowiązanie faktoranta względem dostawcy zostaje uregulowane. Faktorant nie musi więc korygować kosztów podatkowych, jeżeli uregulowanie płatności przez faktora nastąpiło w ciągu 90 dni od zaliczenia wydatku w koszty. Uzasadniając swoje stanowisko, WSA we Wrocławiu zwrócił również uwagę na następujące kwestie, które przesądzają o uniknięciu obowiązku korekty kosztów w przypadku zastosowania faktoringu odwrotnego: - spłata zobowiązania przez faktora pozwala na spełnienie założonego celu przepisu art. 15b ustawy o CIT, którym jest zapobieganie zatorom płatniczym, - faktoring odwrotny jest w głównej mierze formą finansowania dłużnika, przy jednoczesnym zaspokojeniu dostawcy rozwiązanie to różni się zatem od faktoringu klasycznego, w ramach którego faktor w praktyce udziela finansowania wierzycielowi, skupując jego wierzytelności, - spłata zobowiązania w ramach faktoringu odwrotnego niewątpliwie prowadzi do uszczuplenia majątku dłużnika w ostatecznym rozrachunku jest on bowiem zobowiązany do spłaty sumy zobowiązania faktorowi.

4 Liczy się efekt W wydanym wyroku sąd zwrócił ponadto uwagę, że art k.c. wskazuje na brak obowiązku osobistego świadczenia przez dłużnika. Dłużnik może więc posłużyć się zgodnie ze swoją wolą innymi osobami, które bądź samodzielnie, bądź wspólnie z nim wykonają całość lub część jego obowiązków, co doprowadzi z kolei do zaspokojenia interesu wierzyciela i wygaśnięcia zobowiązania dłużnika wobec dostawcy. Dla wierzyciela istotne jest bowiem tylko to, aby otrzymał świadczenie. Natomiast zasadniczo nie jest istotne, kto je spełni, zwłaszcza w przypadku gdy świadczenie dłużnika jest świadczeniem w pieniądzu. Należy podkreślić, że przywołany wyrok WSA we Wrocławiu jest pierwszym, choć niejedynym orzeczeniem, w którym sąd potwierdził, że regulowanie zobowiązań z wykorzystaniem faktoringu pozwala na uniknięcie obowiązku korekty kosztów podatkowych przewidzianego w ustawach o CIT i PIT. W podobnym tonie wypowiedział się również WSA w Gliwicach w wyroku z 14 kwietnia 2014 r. (I SA/Gl 1372/13). Wyrok ten odnosił się do finansowania dostaw z wykorzystaniem usługi tzw. confirmingu, łączącej w swej istocie elementy faktoringu odwrotnego i klasycznego. Przykład - Podatnik nabywa towar 27 lutego 2014 r. z terminem płatności wynoszącym 120 dni (termin płatności upływa 27 czerwca 2014 r.). - Podatnik odsprzedaje towar 28 lutego 2014 r., rozpoznając przychód i koszt podatkowy w tym dniu maja 2014 r. mija 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli do tego momentu nie uregulowano zobowiązania, to mimo iż termin płatności jeszcze nie minął, podatnik ma obowiązek skorygować koszty uzyskania przychodów w rozliczeniu za maj 2014 r. Przykład - Podatnik nabywa towar 27 lutego 2014 r. z terminem płatności wynoszącym 120 dni (termin płatności upływa 27 czerwca 2014 r.). - Podatnik odsprzedaje towar 28 lutego 2014 r., rozpoznając przychód i koszt podatkowy w tym dniu. - Zgodnie z zawartą umową faktoringu odwrotnego, faktor spłaca zobowiązanie z tytułu towarów nabytych przez podatnika 28 maja 2014 r. Spłata zobowiązania przez podatnika na rzecz faktora następuje 27 czerwca 2014 r. zgodnie z pierwotnym terminem płatności wynikającym z faktury wystawionej przez dostawcę. - Zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych, podatnik nie ma obowiązku korygowania kosztów. Należy bowiem uznać, że zobowiązanie zostało uregulowane 28 maja 2014 r., tj. przed upływem 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Tobiasz Dolny

5 Zdaniem autora: Tobiasz Dolny, doradca podatkowy, starszy konsultant w kancelarii FL Tax Pojawiające się w ostatnim czasie korzystne orzecznictwo w zakresie stosowania różnych narzędzi pozwalających na efektywne regulowanie zobowiązań pozwala z optymizmem patrzeć na dalsze kierunki wykładni regulacji dotyczących korekty kosztów. W wydawanych do tej pory interpretacjach organy podatkowe podchodziły niezwykle rygorystycznie do treści tych przepisów, co skutkowało znacznym zwiększeniem uciążliwości prowadzenia rozliczeń podatkowych. W takim kontekście należy uznać, że ustawodawca wykazał się co najmniej dużą niezręcznością, tytułując akt prawny wprowadzający korektę kosztów mianem ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych. W wydanych do tej pory wyrokach sądy administracyjne słusznie zwracają uwagę, że rozwiązania oparte na wykorzystaniu faktoringu odwrotnego spełniają nadrzędny cel wprowadzonych przepisów, w oczywisty sposób rozwiązując problem powstawania zatorów płatniczych. Pozostaje mieć nadzieję, że stanowisko prezentowane przez sądy administracyjne wpłynie również na zmianę dotychczasowego, niezwykle rygorystycznego podejścia organów podatkowych w zakresie właściwej interpretacji przepisów dotyczących korekty kosztów podatkowych.

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw

Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw Radosław Witczak * Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw Wstęp Prowadzenie działalności gospodarczej związane

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

obrót wierzytelnościami

obrót wierzytelnościami obrót wierzytelnościami Warszawa, grudzień 2013 Spis treści Cesja wierzytelności zabezpieczonych wekslem... 3 Akcesoryjność cesji na zabezpieczenie?... 5 Ryzyko przekwalifikowania transakcji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2014 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Projekt okładki: kwadrans.com Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2013 ISBN 978-83-63597-05-4 Oficyna Wydawnicza,,UNIMEX 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 85b tel. (71) 78-333-25, 78-333-26, fax

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Odsetki i kary umowne w praktyce NR 13 (827) 1 7 kwietnia 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Odsetki i kary umowne w praktyce Jak przedawniają się odsetki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce analiza przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka (opracował: Jędrzej Maciejewski) Kraków, październik 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Pami ci Wac awa Kozienia

Pami ci Wac awa Kozienia Pami ci Wac awa Kozienia Marek Barowicz Obrót wierzytelnoêciami Aspekty prawne Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Wydawca: Joanna Perzyńska Redakcja merytoryczna: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania Rozrachunki dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl www.gabrusewicz.pl Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków Kryteria podziału Rodzaje rozrachunków

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo