FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA"

Transkrypt

1 FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA Streszczenie Faktoring jest nowoczesnym zewn trznym ródłem finansowania, odgrywaj cym coraz wa niejsz rol w finansowaniu rodzimych przedsi biorstw, zwłaszcza w okresie kryzysu. W artykule podj to prób usystematyzowania wiedzy o tym, czym jest faktoring i jakie pełni funkcje. Wskazano na szereg korzy ci wi cych si z wykorzystaniem faktoringu przez współczesne firmy a tak e zwrócono uwag na struktur rozwijaj cego si w Polsce rynku faktoringowego. Zaprezentowane w opracowaniu dane Polskiego Zwi zku Faktorów wskazuj na dynamiczny rozwój instytucji faktoringowych w naszym kraju, co mo e by wynikiem rosn cej wiadomo ci przedsi biorców o dost pnych mo liwo ciach finansowania biznesu, wzrostem wiedzy na temat faktoringu i jego zalet. Słowa kluczowe: faktoring, zarz dzanie nale no ciami, finansowanie przedsi biorstwa 1. Wprowadzenie Zarz dzanie finansami współczesnych przedsi biorstw w obliczu kryzysu gospodarczego staje si kluczowym zadaniem kadry zarz dzaj cej ka dego podmiotu. Decyzje inwestycyjne s nieco pomijane i odsuwane na dalszy plan a priorytetem staje si podejmowanie skutecznych decyzji finansowych (zwi zanych z pozyskiwaniem ródeł finansowania). W trudnych i burzliwych warunkach okresu kryzysu jedynie osoba doskonale wykształcona i posiadaj ca olbrzymie do- wiadczenie b dzie w stanie racjonalnie przeprowadzi proces podejmowania decyzji finansowych. Rozwi zaniem problemów finansowych dla przedsi biorstw mo e by faktoring nowoczesny sposób pozyskiwania rodków finansowych. Na podstawie literatury, licznych artykułów ekonomiczno finansowych oraz innych opracowa mo na uzna, e wymienione ródło finansowania nabiera coraz wi kszego znaczenia, zwłaszcza w sytuacji osłabienia koniunktury gospodarczej. Niejednokrotnie jednak autorzy wskazuj, i omawiana forma finansowania jest nadal mało zanana w ród przedsi biorców. St d uzasadnione wydaje si podj cie w niniejszym artykule tematu faktoringu. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty faktoringu, jako nowoczesnej formy finansowania przedsi biorstwa oraz usystematyzowanie i przybli enie wiedzy o tym, czym jest faktoring, jakie s jego rodzaje i funkcje. W artykule podj to prób ukazania korzy ci, jakie płyn z pozyskania rodków finansowych w drodze faktoringu oraz zobrazowano obecn sytuacj bran y faktoringowej w Polsce.

2 6 Faktoring jako nowoczesne narz dzie finansowe wspieraj ce rozwój biznesu 2. Finansowanie przedsi biorstwa kluczowy problem w zarz dzaniu finansami Posiadanie niezb dnej ilo ci kapitału jest konieczne dla bie cego funkcjonowania i rozwoju ka dej działalno ci gospodarczej. Odpowiedni dobór ródeł finansowania dla sfinansowania aktywów przedsi biorstwa a tak e wła ciwy sposób zarz dzania kapitałem pozwala realizowa cele firmy tak w krótkim, jak i w długim okresie. Dokonanie najkorzystniejszego wyboru uzale nione jest w wysokim stopniu od liczby alternatyw wyboru, ró norodno ci ródeł finansowania dost pnych na rynku. Wielo wariantów wyboru daje bowiem mo liwo pozyskania i uzyskania kombinacji najkorzystniejszych sposobów finansowania z punktu widzenia kosztów, dost pno ci i innych kryteriów uwzgl dnianych przy podejmowaniu decyzji finansowych. Katalog mo liwych do pozyskania ródeł finansowania przedsi biorstwa jest obecnie do obszerny. Posługuj c si najcz ciej dokonywanymi klasyfikacjami kapitał mo na podzieli uwzgl dniaj c ródło jego pochodzenia b d prawo własno ci. Ze wzgl du na pierwsze kryterium kapitał dzieli si na zewn trzny i wewn trzny. Uwzgl dniaj c z kolei kryterium pozycji prawnej dawcy kapitału na własny oraz obcy 1 (por. Tab. 1). Obce: - kredyt bankowy - kredyt kupiecki - po yczki - obligacje - leasing - franchising - por czenia kredytowe - forfaiting - faktoring ródło: Opracowanie własne. Tabela 1. ródła finansowania przedsi biorstwa ródła finansowania przedsi biorstwa Zewn trzne Wewn trzne Własne: - akcje - udziały - dopłaty wspólników - nowi wspólnicy - zysk netto - amortyzacja - przekształcenia w aktywach - przekształcenia w pasywach Rynek finansowania wewn trznego charakteryzuje si pozyskiwaniem rodków z własnych zasobów. Obejmuje wi c samofinansowanie, polegaj ce na przeznaczaniu nadwy ek finansowych (zysku netto i amortyzacji) na finansowanie rozwoju przedsi biorstwa. Finansowanie wewn trzne to tak e pozyskiwanie rodków finansowych ze sprzeda y zb dnych składników maj tku (np. maszyn, urz dze, gruntów). Takie działania powoduj zmiany w strukturze maj tkowej i pozwalaj na racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów. Wewn trzne ródła własne to tak e przyspieszenie rotacji aktywów obrotowych: sprzeda zapasów, polityka zarz dzania nale no- ciami ukierunkowana na skracanie terminów płatno ci, minimalizacja kosztów magazynowania i transportu. Działania te uwalniaj kapitał, który mo e by przeznaczony na finansowanie bie cego funkcjonowania i rozwoju firmy 2. Kapitały własne, ale maj ce swoje ródło na zewn trz podmiotu tworzone s przez wkłady 1 Por. Z. Leszczy ski., A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2001, s Por. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i rednie przedsi biorstwa. ródła finansowania, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 27.

3 7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 41, 2011 wnoszone przez wła cicieli i wspólników w fazie powstawania firmy oraz dopłaty dotychczasowych wła cicieli. Kapitał własny zewn trzny mo e tak e dotrze do podmiotu dzi ki rozszerzaniu grona wła cicieli (wspólników, współudziałowców, akcjonariuszy) ta forma pozyskiwania kapitału powoduje zmniejszenie niezale no ci finansowej i decyzyjnej dotychczasowych wła cicieli. Alternatyw dla finansowania własnego s obce ródła pochodzenia kapitału. ródła te charakteryzuj si tym, e kapitał jest postawiony do dyspozycji kapitałobiorcy tylko na okre lony czas, po upływie którego musi nast pi zwrot wraz z odsetkami. Kapitały obce nie mog by wykorzystane przez przedsi biorstwo do finansowania dowolnego celu, a wierzyciel ma prawo kontrolowania zgodno ci sposobu wydatkowania rodków z wcze niejszymi ustaleniami 3. Głównym ródłem kapitału obcego o charakterze tradycyjnym jest kredyt bankowy. Zgodnie z Prawem bankowym przez umow kredytu bank zobowi zuje si odda do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwot rodków pieni nych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowi zuje si do korzystania z niej na warunkach okre lonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu 4. Banki oferuj swoim klientom ró nego rodzaju kredyty: krótko-, rednio-, długoterminowe, obrotowe, inwestycyjne, złotówkowe lub dewizowe, lombardowe, hipoteczne, w rachunku kredytowym b d w rachunku bie cym i inne 5. Poza tradycyjnymi ródłami kapitału obcego (kredytem bankowym, kupieckim, po yczkami czy obligacjami) na rynku pojawiły si tak e nowoczesne ródła finansowania. W ród nich znajduj si : leasing, franchising, forfaiting i faktoring. S to ródła finansowania, posiadaj ce obcobrzmi ce nazwy, które dopiero zdobywaj polski rynek. Leasing alternatywa wobec kredytu, jest zgodnie z Kodeksem cywilnym umow, w której finansuj cy zobowi zuje si w zakresie działalno ci swojego przedsi biorstwa, naby rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach okre lonych w tej umowie, odda t rzecz korzystaj cemu do u ywania i pobierania po ytków przez czas okre lony, a korzystaj cy zobowi zuje si zapłaci finansuj cemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieni ne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansuj cego 6. Leasing jest stosunkowo łatwo dost pn, a przede wszystkim elastyczn form finansowania. Inn nowoczesn form finansowania długoterminowego jest franchising. Zgodnie z umow franchisingu jedna ze stron przyznaje drugiej, w zamian za bezpo rednie i po rednie wynagrodzenie pieni ne, prawo do wykorzystywania własno ci intelektualnej lub przemysłowej dla celów rynkowych 7. Ta forma finansowania jest szans dla wielu firm ze wzgl du na mo liwo wykorzystania wypracowanych przez franchisodawc reputacji, zaufania, koncepcji, wiedzy, 3 Por. T. Łuczka, Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i redniego przedsi biorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsi biorstwa, wyd. Politechniki Pozna skiej, Pozna 1997, s Prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 roku, art Szerzej w: A. Skowronek Mielczarek, Małe rednie przedsi biorstwa. ródła finansowania, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 67; J. Iwin, Z. Niedzielski, Amortyzacja w finansach przedsi biorstw, Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 2002, s Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (z pó niejszymi zmianami), art Por. B. Pokorska, Umowa franchisingu, Handel wewn trzny 1997, nr 6, s. 6.

4 8 Faktoring jako nowoczesne narz dzie finansowe wspieraj ce rozwój biznesu do wiadczenia, organizacji i procedur oraz okre lonego rodzaju praw (znaków towarowych, patentów). Umo liwia to osi gni cie powodzenia przedsi wzi cia w znacznie wi kszym stopniu, ni w przypadku rozpoczynania niezale nej działalno ci. Przedmiotem tego opracowania b dzie jednak inne obce ródło finansowania, które wydaje si by mniej znane rodzimym przedsi biorcom, a mianowicie faktoring. 3. Istota usług faktoringowych Faktoring to sposób na bie ce finansowanie przedsi biorstwa, ale w literaturze nie ma jednej i ogólnie obowi zuj cej definicji tego poj cia. Generalnie, mo na przyj, e faktoring jest umow zawieran pomi dzy faktorantem (dostawc towarów lub usług) a faktorem (instytucj faktoringow ) polegaj c na przeniesieniu przez dostawc krótkoterminowych wierzytelno ci (powstałych na skutek sprzeda y dóbr b d usług) na rzecz faktora. Bardzo trafna jest wi c definicja zaproponowana przez I. Heropolita sk, zgodnie z któr faktoring to nabycie przez faktora krótkoterminowej pieni nej wierzytelno ci handlowej przed terminem jej płatno ci z potr ceniem opłaty na rzecz faktora, bez przej cia ryzyka wypłacalno ci dłu nika lub z przej ciem takiego ryzyka 8. Zasadnicze znaczenie dla ujednolicenia podstaw formalno prawnych funkcjonowania faktoringu miało uchwalenie w roku 1988 w Ottawie Konwencji w sprawie faktoringu mi dzynarodowego. Na Konwencji ustalono definicj faktoringu i wskazano, e instytucja faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynno ci: finansuje bezsporne i niewymagalne nale no ci, prowadzi sprawozdawczo i konta dłu ników, egzekwuje nale no ci, przejmuje ryzyko niewypłacalno ci dłu nika. W Polsce instytucja faktoringu ma krótk histori i do dzi nie jest uregulowana w adnym akcie prawnym. Umowa faktoringu nale y do umów nienazwanych, ale jej zawieranie nie budzi w tpliwo ci. Charakterystyczne dla tej umowy jest to, e ł czy ona przepisy kodeksu cywilnego w cz ci dotycz cej cesji wierzytelno ci i umowy sprzeda y. Cz sto tak e porównywana jest do umowy po yczki, kredytu, o dzieło, ubezpieczeniowej, gwarancji 9. Ze wzgl du na wyst puj ce kombinacje faktoring jest uznawany w naszym kraju w koncepcji umowy mieszanej, w której dominuj jednak elementy umowy o cesj wierzytelno ci 10. Brak regulacji prawnych powoduje jednak, e faktoring funkcjonuje w praktyce gospodarczej na podstawie dowolnie formułowanych uzgodnie, co do tre ci, formy i stron umowy faktoringowej. Zawsze ma ona jednak charakter dwustronny i jest zawierana pomi dzy faktorem (instytucj faktoringow ) a przedsi biorstwem. W praktyce w faktoringu uczestnicz trzy podmioty. Pierwszym z nich jest faktor, czyli wyspecjalizowany podmiot nabywaj cy wierzytelno ci oraz wiadcz cy dodatkowe usługi (zwi zane z zarz dzaniem nale no ciami) na rzecz faktoranta. Podmiotem tym s z reguły instytucje utworzone przez grup finansow. Usługi faktoringowe coraz cz ciej s wiadczone przez banki, na co wskazuj chocia by dane Polskiego Zwi zku Faktorów (o czym mowa b dzie w dalszej cz ci artykułu). Wszystkie licz ce si na polskim 8 I. Heropolita ska w: Skup i sprzeda wierzytelno ci przez banki, I. Heropolita ska, P. Kawaler, A. Kozioł, wyd. drugie, Biblioteka Bankowca, Twigger S.A, Warszawa 2000, s Szerzej w: J. Grzywacz., Faktoring, Difin, Warszawa 2005, s. 37; I. Heropolita ska. w: Skup i sprzeda wierzytelno ci przez banki, I. Heropolita ska, P. Kawaler, A. Kozioł, wyd. drugie, Biblioteka Bankowca, Twigger S.A, Warszawa 2000, s Por. M. Tokarski, Faktoring w małych i rednich przedsi biorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s

5 9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 41, 2011 rynku instytucje faktoringowe s spółkami zale nymi od banków, które zapewniaj im finansowanie, udost pniaj baz techniczn, organizacyjn, personaln i wnosz swoje do wiadczenie oraz wiedz z zakresu metod badania zdolno ci kredytowej uczestników faktoringu 11. Generalnie, faktorów mo na podzieli na trzy grupy, a mianowicie: banki, instytucje faktoringowe afiliowane przy bankach oraz niezale ne instytucje faktoringowe 12. Drugim podmiotem umowy faktoringowej jest faktorant, czyli dostawca, klient faktora, wierzyciel, podmiot zbywaj cy swoj wierzytelno. Faktorantem mo e by dowolny podmiot (posiadaj cy zdolno do czynno ci prawnych) b d cy dostawc towarów lub usług, który udzielił swojemu kontrahentowi kredytu kupieckiego i z tego tytułu przysługuje mu prawo do otrzymania oraz dania zapłaty 13. W praktyce jednak instytucje faktoringowe dokładnie okre laj, jakie podmioty mog skorzysta z umowy faktoringu. Najcz ciej wymagane jest, by rozliczanie z odbiorcami odbywało si w oparciu o kredyt kupiecki nie krótszy ni dwa tygodnie i nie dłu szy ni trzy miesi ce, by posiadał stałych kontrahentów. Preferowani s faktoranci z co najmniej rocznym sta em rynkowym, posiadaj cy chocia by kilku stałych odbiorców. Instytucje faktoringowe ch tniej wiadcz usługi przedsi biorcom z okre lonych bran (przy czym wymagania te s indywidualnie okre lane przez poszczególnych faktorów) 14. Ostatnim, trzecim podmiotem faktoringu jest dłu nik, którym jest odbiorca towarów lub usług. Jest to podmiot zobowi zany do wiadczenia pieni nego na rzecz faktoranta (dostawcy towarów lub usług), a po zawarciu umowy faktoringowej na rzecz faktora. Dłu nik nie jest stron umowy faktoringu i w zasadzie nie ma wpływu na jej zawarcie. 4. Funkcje faktoringu Opisana powy ej istota faktoringu wskazuje, e pełni on nie jedn, a co najmniej kilka funkcji. W literaturze przedmiotu wyró niane s najcz ciej funkcje: finansowa, gwarancyjna i administracyjna 15. Niezb dnym i podstawowym wyró nikiem faktoringu jest funkcja finansowa. Polega ona na skupowaniu przez faktorów przed terminem płatno ci wierzytelno ci faktorantów. Nabywaj c te wierzytelno ci faktorzy wypłacaj swoim klientom 75 80% lub nawet 90% warto ci nale no ci zaliczkowo. Kwota nale no ci pomniejszana jest o prowizj, odsetki, mar z tytułu realizowanych usług dodatkowych oraz pokrycie dodatkowych kosztów do momentu wykupienia wierzytelno ci przez dłu nika. Finansowa funkcja faktoringu mo e si przejawia za pomoc dwóch metod finansowania: metody dyskontowej (st d cz sta nazwa faktoring dyskontowy) oraz metody awansowej b d zaliczkowej (faktoring zaliczkowy) 16. Funkcja gwarancyjna cz sto nazywana jest funkcj przej cia ryzyka lub del credere. Polega na 11 Por. Bankowa obsługa firmy, pr. zb. pod red. R. Szewczyk, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s Por. I. Sobol, Faktoring mi dzynarodowy, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2005, s Por. M. Tokarski M., Faktoring, op. cit., s Por. J. Grzywacz, Faktoring, op. cit., s Por. A. Dahmen, P. Jacobi, Bankowa obsługa przedsi biorstw, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2002, s Szerzej w: M. Gryczka., w: Handel zagraniczny. Wybrane problemy, pr. zb. pod red. J. Dudzi ski, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 41.

6 10 Faktoring jako nowoczesne narz dzie finansowe wspieraj ce rozwój biznesu zakupie wierzytelno ci firmy przez instytucj faktoringow bez prawa regresu wobec sprzedaj cego. Pełni c t funkcj faktor udziela klientowi gwarancj otrzymania przez niego zapłaty za sprzedany towar czy usług i przyjmuje za to na siebie odpowiedzialno. Funkcja ta jest wła ciwa tylko dla faktoringu pełnego 17. Funkcja administracyjna (usługowa) wynika ze wiadczenia przez faktora dodatkowych usług, najcz ciej ksi gowania, rozliczania transakcji bezgotówkowych, sporz dzania wyci gów z kont, dokonywania zestawie obrotów 18. Usługi te mog si te wi za z przesyłaniem dłu nikowi upomnie i wezwa do zapłaty oraz kontrolowaniem stanu jego wypłacalno ci. Obecnie, ze wzgl du na rosn c konkurencj na rynku usług faktoringowych, faktorzy coraz cz ciej oferuj swoim klientom dodatkowe usługi niezwi zane bezpo rednio z obsług przej tych nale no ci (np. marketingowe, konsultingowe, doradztwa prawnego i ekonomicznego oraz inne) Rodzaje faktoringu Najcz ciej przytaczanym w literaturze kryterium podziału faktoringu jest stosunek do ryzyka wypłacalno ci dłu nika. Według tego kryterium wyodr bniany jest faktoring wła ciwy (pełny) i faktoring niewła ciwy (niepełny). Faktoring pełny odzwierciedla omawian wcze niej funkcj gwarancyjn, czyli del credere. Wyró nikiem faktoringu pełnego jest fakt przejmowania na siebie przez faktora ryzyka niewypłacalno ci dłu nika. Wynika z tego, e pełna odpowiedzialno za ci gni cie zobowi zania z dłu nika ci y na instytucji faktoringowej, a nie na faktorancie. St d te cz sto faktoring wła- ciwy nazywany jest bez regresu 20. Ta forma faktoringu jest bardzo bezpieczna dla faktoranta i pozwala na swobodne dysponowanie otrzymanymi rodkami pieni nymi bez obaw o wypłacalno dłu nika. Poczucie bezpiecze stwa i komfort otrzymane od instytucji faktoringowej jest jednak obarczone stosunkowo wysokim kosztem. Omawiana forma faktoringu jest bardzo popularna w krajach rozwini tych i ustabilizowanych gospodarczo, w których nie ma wi kszych problemów z gromadzeniem informacji o sytuacji dłu nika a system prawny pozwala na szybkie oraz efektywne dochodzenie roszcze w s dach. Faktoring wła ciwy staje si coraz bardziej popularny równie w Polsce, na co wskazuj dane Polskiego Zwi zku Faktorów (o czym b dzie mowa w dalszej cz ci artykułu). Faktoring niepełny (niezupełny, z regresem, bez przej cia ryzyka) charakteryzuje si tym, e ryzyko niewypłacalno ci dłu nika ponosi sam faktorant. W zwi zku z tym, e sprzeda wierzytelno ci odbywa si z regresem, w sytuacji wyst pienia niewypłacalno ci dłu nika wierzytelno powraca do pierwotnego wierzyciela (czyli faktoranta). Ze wzgl du na mo liwo zastosowania regresu, ten rodzaj faktoringu jest ta szy od faktoringu wła ciwego. Jest stosowany przede wszystkim przez przedsi biorstwa, którym zale y na wcze niejszym pozyskaniu rodków finansowych i skorzystaniu z dodatkowych usług wiadczonych przez faktora a które posiadaj wiarygodnych i solidnych odbiorców. Z faktoringu niewła ciwego korzystaj tak e klienci, których dłu nicy nie otrzymali pozytywnej oceny w kwestii wypłacalno ci, co uniemo liwia 17 Por. I. Heropolita ska w: Skup, op. cit., s Por. J. Grzywacz, Faktoring, op. cit., s Por. K. Kruczalak, Factoring i jego gospodarcze zastosowanie, PWN, Warszawa 1997, s Por. L. Stecki, Umowa factoringu, TNOiK, Toru 1994, s. 45.

7 11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 41, 2011 skorzystanie z faktoringu pełnego. Faktoring niepełny jest stosowany przede wszystkim na rynkach wschodz cych, w których system s dowy nie działa dostatecznie sprawnie nie daj c pewno ci skutecznego i szybkiego egzekwowania nale no ci 21. Na rynku pojawił si tak e faktoring ł cz cy cechy faktoringu pełnego i niepełnego, tzw. faktoring mieszany (z cz ciowym regresem, po redni). Polega on na ustaleniu w sposób procentowy lub kwotowo granicznej kwoty wierzytelno ci, do wysoko ci której ryzyko ponosi instytucja faktoringowa. Pozostała cz wierzytelno ci podlega zasadom faktoringu niewła ciwego 22. Bior c pod uwag termin płatno ci za sprzedan wierzytelno wyró niany jest faktoring dyskontowy, zaliczkowy i wymagalno ciowy. Faktoring dyskontowy (przyspieszony) przypomina dyskontowanie weksla. Charakteryzuje si niemal natychmiastow wypłat kwoty nale no ci w wysoko ci około 90% po przedło eniu dokumentów sprzeda y towarów lub usług. Istot faktoringu zaliczkowego jest to, e faktorant otrzymuje od faktora tylko cz kwoty wierzytelno- ci zaliczk (50 80% kwoty wierzytelno ci) natomiast pozostał cz, pomniejszon o prowizj instytucji faktoringowej otrzymuje dopiero w terminie płatno ci b d w terminie faktycznej zapłaty przez dłu nika. Najmniej kosztown form finansowania jest natomiast faktoring wymagalno ciowy. Polega na przelaniu przez instytucj faktoringow kwoty wierzytelno ci w terminie płatno ci faktor wyst puje tu raczej w charakterze inkasenta nale no ci faktoranta. Faktorant, który nie korzysta z mo liwo ci wcze niejszego dysponowania rodkami wierzytelno ci jest odci ony ze ci gania nale no ci i nadzorowania swoich dłu ników. Mo e tak e skorzysta z dodatkowych usług oferowanych przez instytucj faktoringow i zyskuje gwarancj otrzymania swojej nale no ci (przez co realizowana jest funkcja del credere) 23. Kolejnym kryterium wyodr bnienia jest informowanie dłu nika o przeniesieniu wierzytelno- ci na instytucj faktoringow. Zgodnie z tym kryterium wyró nia si faktoring otwarty, półotwarty i tajny. Cech faktoringu otwartego (jawnego) jest niezwłoczne powiadomienie dłu nika (przez faktora lub faktoranta) o zawarciu umowy faktoringowej. Faktoring półotwarty b d półjawny polega na tym, e dłu nik nie jest od razu informowaniu o zaanga owaniu instytucji faktoringowej, a informacj otrzymuje dopiero po przedstawieniu mu rachunku z numerem konta faktora. Je eli nie dochodzi do sytuacji, w której dłu nik informowany jest o zawarciu umowy faktoringowej pomi dzy instytucj faktoringow a przedsi biorc zbywaj cym wierzytelno ci, mamy do czynienia z faktoringiem tajnym (niejawnym, cichym lub zamkni tym). Faktor finansuje zawarte umowy sprzeda y, ale przedsi biorstwo we własnym zakresie zarz dza wierzytelno ciami i zabezpiecza si przed ryzykiem braku otrzymania zapłaty od dłu nika 24. Zgodnie z kryterium miejsca działalno ci podmiotów, które uczestnicz w umowie faktoringowej wyró nia si faktoring krajowy (wewn trzny) i mi dzynarodowy (zewn trzny). Pierwszy rodzaj stosowany jest w obrocie krajowym, w sytuacji, gdy strony umowy przelewaj ce wierzytelno ci na instytucj faktoringow posiadaj siedzib na terenie tego samego kraju. Natomiast faktoring mi dzynarodowy stosowany jest w obrocie mi dzynarodowym, gdy strony umowy posiadaj siedzib na terenie ró nych pa stw. Jest stosowany w obrotach w handlu zagranicznym 21 Por. I. Sobol, Faktoring, op. cit., s Por. M. Tokarski, Faktoring, op. cit., s Por. J. Grzywacz, Faktoring, op. cit., s Szerzej w: M. Tokarski, Faktoring, op. cit., s

8 12 Faktoring jako nowoczesne narz dzie finansowe wspieraj ce rozwój biznesu i pozwala dodatkowo, poza zasadniczymi funkcjami, minimalizowa ryzyko kursu walutowego, polityczne z kraju nabywcy, wpływu odmiennych kultur, ryzyko zwi zane z systemem prawno finansowym, ryzyko bariery j zykowej itp 25. W ramach faktoringu mi dzynarodowego wyró nia si faktoring eksportowy, importowy, system dwóch faktorów oraz faktoring typu back to back 26. Poza wymienionymi powy ej odmianami faktoringu I. Heropolita ska wskazuje na wyst powanie innych, szczególnych rodzajów: metafaktoringu, faktoringu powierniczego oraz honorarium faktoringu Korzy ci ze stosowania faktoringu Racjonalnie realizowany proces podejmowania decyzji wskazuje mi dzy innymi na konieczno przeanalizowania korzy ci zwi zanych z rozwa anym wariantem wyboru. Takie post powanie nale y stosowa równie przy wyborze faktoringu jako ródła finansowego wspierania przedsi biorstwa. St d konieczno przybli enia zalet ze stosowania faktoringu. Ju z przytoczonej w pierwszej cz ci opracowania definicji oraz funkcji i rodzajów faktoringu wynika, i posiada on szereg zalet mog cych mie istotne znaczenie dla skuteczniejszego zarz dzania podmiotem. Korzy ci płyn ce z wykorzystaniem z faktoringu w przedsi biorstwie mog by nast puj ce: uzyskanie poprawy płynno ci finansowej, likwidacja skutków opó nie płatniczych i skuteczniejszy sposób planowania przepływów gotówki faktoring stanowi alternatyw dla kredytu obrotowego; oszcz dno ci na kosztach transportu w wyniku jednorazowej sprzeda y wi kszych ilo ci surowców lub półproduktów; polepszenie relacji z odbiorcami poprzez mo liwo zaoferowania korzystniejszych, wydłu onych terminów płatno ci obecnie jest to obok ceny i jako ci coraz cz ciej brany pod uwag czynnik stanowi cy o przewadze konkurencyjnej firmy; mo liwo skorzystania z usług dodatkowych, zmniejszenie kosztów własnych poprzez ograniczenie personelu administracyjnego (wynika to z faktu, e faktor przejmuje na siebie obowi zek prowadzenia ksi gowo ci dłu ników i obsług wierzytelno ci, sprawuje kontrol nad ich ci gni ciem oraz informuje o stanie niespłaconych wierzytelno ci ułatwienia te s wa nym atutem zwłaszcza dla przedsi biorstw nie posiadaj cych rozbudowanych działów finansowo ksi gowych czy prawnych; płynne finansowanie bie cych operacji i sposobno uzyskania gwarancji eksportowych outsourcing usług administracyjnych pozwala koncentrowa si na priorytetowych obszarach zarz dzania firm ; mo liwo zminimalizowania ryzyka handlowego transakcji w ramach tzw. faktoringu pełnego nast puje bowiem przej cie ryzyka opó nienia w spłacie lub niewypłacalno ci odbiorców; zwi kszenie elastyczno ci i konkurencyjno ci firmy dzi ki stałemu dost powi do pieni dzy mo na swobodnie planowa działania i rozwija firm (pozyskiwane rodki mo na wyda na wiele sposobów: terminow regulacj zobowi za, zakupy za gotówk z rabatem, stał współprac z dostawcami umo liwiaj c uzyskanie rabatów, zwi kszanie sprzeda y zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku lub inwestycje w rozwój przedsi biorstwa itp.). Poza tym faktoring pozwala na posiadanie pełnej kontroli nad nale no ciami dzi ki obsłudze wierzytelno ci, co daje mo liwo bie cego kontrolowania stanu wpływów a tym samym planowania 25 Por. J. Czarnecki, Faktoring, op. cit., s Szerzej w: I. Sobol, Faktoring, op. cit., s Szerzej w: I. Heropolita ska w: Skup, op. cit., s

9 13 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 41, 2011 wydatków, kreuje korzystny wizerunek przedsi biorstwa w oczach dostawców, banków oraz udziałowców dzi ki poprawie płynno ci i innych wska ników finansowych. Faktoring nie wpływa negatywnie na wska niki zadłu enia (w przeciwie stwie finansowania za pomoc kredytu bankowego). Nale no ci zamieniane s na rodki pieni ne na podstawie umowy cesji, co oznacza, e rodki otrzymane od instytucji faktoringowej nie s wykazywane jako po yczka. Efektem jest stały udział kapitałów własnych i długoterminowych zobowi za przy faktycznej poprawie płynno ci najwy szego stopnia, uzyskiwana jest poprawa struktury bilansu. Faktoring daje mo liwo pozyskania finansowania bez wymogu przedstawiania trwałych zabezpiecze, zaostrzonych kryteriów bankowych, zb dnych formalno ci, niezale nie od obci enia kredytowego (charakteryzuje si wi c du dost pno ci ). Niew tpliw korzy ci faktoringu mi dzynarodowego jest tak e mo liwo ograniczenia zakresu ryzyka zwi zanego z transakcjami walutowymi w obrocie zagranicznym w wyniku deprecjacji lub aprecjacji walut obcych w stosunku do waluty krajowej 28. Oczywi cie poza szeregiem korzy ci wynikaj cych z zastosowania faktoringu nale y oszacowa równie koszty z nim zwi zane. Koszty te s do zró nicowane, ustalane indywidualnie dla poszczególnych klientów i zazwyczaj przewy szaj opłaty wynikaj ce z zaci gni cia kredytu bankowego. Obejmuj prowizj przygotowawcz (za zbadanie wiarygodno ci kredytowej faktoranta i dłu nika oraz przygotowanie umowy), prowizj faktoringow (podstawow opłat ), odsetki dyskontowe, prowizj del credere i opłaty za pełnienie usług dodatkowych. 7. Rynek faktoringowy w Polsce Pierwowzór faktoringu pojawił si ju w staro ytno ci, ale nazwy faktor zacz to u ywa dopiero w redniowieczu w stosunku do agentów handlowych, którzy przyjmowali od wytwórców towary w komis, a potem sprzedawali pobieraj c zapłat. Jednak współczesna forma faktoringu (zast pienie faktora w funkcji agenta, po rednika na funkcj finansuj cego dostawców towarów) pojawiła si dopiero pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych a dopiero w latach pi dziesi tych XX wieku została przeniesiona na grunt europejski 29. Od tego czasu popularno tej formy finansowania nieustannie ro nie, nie tylko w krajach Europy Zachodniej, ale tak e Centralnej, krajach nadbałtyckich i rynku rumu skim 30. Pojawienie si faktoringu na polskim rynku uwarunkowane było wieloma czynnikami. Zasadnicze znaczenie miały zmiany systemu politycznego i gospodarczego w Polsce z ko ca lat osiemdziesi tych XX wieku. Zreformowano wówczas mi dzy innymi sektor bankowy: zmieniono znaczenie banku centralnego w gospodarce, ułatwiono tworzenie nowych banków, dopuszczono do bankowo ci kapitał zagraniczny, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu konkurencji w sektorze bankowym. Fakt ten miał znacz cy wpływ na pojawianie si nowych usług, w tym tak e faktoringu. Równocze nie na popyt na usługi faktoringowe wpływały zmiany w sytuacji ekonomicznej polskich przedsi biorstw, wzrost konkurencji oraz spadek inflacji a co za tym idzie wydłu aj ce si terminy odraczania płatno ci i coraz cz stsze zawieranie transakcji kredytu kupieckiego. 28 I. Sobol, Faktoring, op. cit., s Szerzej w: tam e, s Strona internetowa Polskiego Zwi zku Faktorów:

10 14 Faktoring jako nowoczesne narz dzie finansowe wspieraj ce rozwój biznesu Pojawienie si faktoringu na rynku krajowym datuje si na rok 1994, kiedy powstała pierwsza instytucja faktoringowa. Była to spółka Handlowy Heller S.A. zało ona przez holenderskiego faktora MNB Heller, Bank Handlowy S.A. w Warszawie oraz Mi dzynarodow Korporacj Finansow. W roku 1995 rynek usług faktoringowych zdominowała Polfactor S.A. Na przełomie XX i XXI wieku powstały Pekao Faktoring, Forin, Raiffeisen Faktoring Polska, BZ WBK Faktor (spółki faktoringowe utworzone przez banki). Rynek faktoringowy zacz ły tworzy tak e podmioty niezale ne od banków, takie jak Bibby Factors Polska, Eurofaktor, Arato Services Polska oraz GMAC Commercial Finance 31. Obecnie sytuacj na rynku faktoringowym do dobrze obrazuje Polski Zwi zek Faktorów (PZF) zarejestrowany 28 kwietnia 2006 roku i zrzeszaj cy najwi ksze instytucje faktoringowe działaj ce w Polsce. Działania Zwi zku koncentruj si na popularyzacji faktoringu w Polsce. Obecnie (według danych po dwóch kwartałach 2010 roku) PZF zrzesza 13 instytucji finansowych oferuj cych usługi faktoringowe. Na koniec 2009 roku liderem rynku był ING commercial Finance (z udziałem w obrotach firm zrzeszonych 30,74%). Na kolejnych pozycjach uplasowały si Pekao Faktoring (16,45%), Coface Poland Factoring (14,5%) oraz Polfactor (13,75%) (por. Tab.2). Tabela 2. Udział firm PZF w rynku faktoringowym w 2009 r. Nazwa instytucji faktoringowej Udział w rynku w % ING Commercial Finance 30,74 Pekao Faktoring 16,45 Coface Poland Factoring 14,5 Polfactor 13,75 SEB Commercial Finance 8,05 BZ WBK Faktor 5,53 Arvato Services Polska 3,54 Ifis Finance 2,88 Bibby Financial Services 2,68 Fortis Commercial Finance 1,71 Grupa Finansowa Premium 0,17 ródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Zwi zku Faktorów za 2009 rok; Dane udost pnione przez PZF wskazuj na ponad 8% spadek obrotów w roku 2009 w stosunku do roku Na sytuacj t wpłyn ło przede wszystkim spowolnienie gospodarcze, osłabienie koniunktury w bran ach, które najch tniej korzystaj z tej formy finansowania oraz zaostrzenie polityki ubezpieczycieli w reasekuracji nale no ci obsługiwanych w faktoringu pełnym. Mo na jednak przypuszcza, e bie cy rok b dzie dla bran y faktoringowej nieco przychylniejszy, mi dzy innymi ze wzgl du na istniej ce trudno ci w dost pie do kredytu bankowego, alternatywnego sposobu finansowania. Dane zgromadzone po dwóch kwartałach 2010 wskazuj na wzrost obrotów podmiotów zrzeszonych w PZF w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o nieco ponad 34%). 31 Szerzej w: I. Sobol I., Faktoring, op. cit., s

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011 * SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO Na przestrzeni ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje si obni enie tempa

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA WST P Powszechno i masowo stosowania kredytu handlowego (inaczej kupieckiego,

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

ZMIANY REGULACYJNE NA RYNKU INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE RYNKU FINANSOWEGO

ZMIANY REGULACYJNE NA RYNKU INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE RYNKU FINANSOWEGO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 238, 2010 ZMIANY REGULACYJNE NA RYNKU INSTYTUCJI WSPÓLNEGO INWESTOWANIA W UNII EUROPEJSKIEJ I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo