EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA"

Transkrypt

1 EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

2 EKONOMIA Bogusław Czarny PODSTAWY EKONOMII Wydanie III zmienione Liczba stron 649, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje wykład najważniejszych problemów współczesnej mikroi makroekonomii, poprzedzony wyjaśnieniem, czym jest ekonomia i jakie są narzędzia ekonomisty. W części dotyczącej mikroekonomii zostały omówione: funkcjonowanie rynku, zachowania konsumenta i producenta, formy rynku, czynniki produkcji (praca, kapitał, ziemia), ryzyko oraz rola państwa w gospodarce. W części dotyczącej makroekonomii przedstawiono: mierzenie dochodu narodowego, równowagę oraz nierównowagę w gospodarce, rynki pieniądza i pracy, problemy związane z inflacją oraz wzrostem gospodarczym. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, prawa, dziennikarstwa, nauk społecznych i politologii. Luke M. Froeb, Brian T. McCann EKONOMIA MENEDŻERSKA Tłumaczenie zespół pod kierunkiem Elżbiety Czarny Podręcznik obejmuje wiedzę ekonomiczną niezbędną menedżerom w procesach organizacji i zarządzania firmami. Autorzy skupili uwagę na typowych problemach, wobec których stają menedżerowie i zaproponowali sposoby ich rozwiązania z wykorzystaniem części teorii ekonomicznych oraz dorobku nauk o zarządzaniu. Omówili: istotę prowadzenia działalności gospodarczej zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowej; podejmowanie decyzji (w tym inwestycyjnych), ustalanie cen, kosztów i zysków; tworzenie strategii firmy i jej wdrażanie; działalność firm w warunkach niepewności i ryzyka. Publikację uzupełniają liczne przykłady pomagające zrozumieć omawiane zagadnienia. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii i zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów. 2

3 EKONOMIA Redakcja naukowa Ryszard Piasecki EKONOMIA ROZWOJU Wydanie II zmienione Podręcznik zawiera wykład ekonomii rozwoju. Autorzy przedstawiają m.in. podstawowe pojęcia z ekonomii rozwoju i jej ewolucję, rozwój społeczno-gospodarczy i czynniki go determinujące, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się, politykę pieniężną w krajach rozwijających się, rolnictwo w teorii i praktyce rozwoju gospodarczego, małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się, kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, zrównoważony rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się, luki technologiczne między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Janusz Świerkocki ZARYS EKONOMII MIĘDZYNARODOWEJ Liczba stron 332, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Część pierwsza teoria wymiany międzynarodowej zawiera prezentację wybranych teorii handlu międzynarodowego zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych. Część druga polityka handlowa jest poświęcona formom i skutkom interwencji państwa w wymianę międzynarodową rozwijającą się pod wpływem sił rynkowych. Natomiast w części trzeciej została przedstawiona analiza obrotu papierami wartościowymi i pieniędzmi na poziomie gospodarki narodowej. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową. 3

4 EKONOMIA Józef Misala MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI NARODOWEJ Liczba stron 308, opr. kart., format B5 W podręczniku Autor przedstawia podstawową wiedzę dotyczącą polityki konkurencyjności międzynarodowej w warunkach współczesnej gospodarki światowej z uwzględnieniem dorobku teoretycznego i doświadczeń z przeszłości. Opisuje m.in. rozwój teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, czynniki determinujące kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, sposoby jej mierzenia i politykę kształtowania oraz analizę przewag komparatywnych i konkurencyjnych. Zaletami książki są przystępny język, klarowny wykład i logiczna analiza poszczególnych zagadnień. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, zwłaszcza ekonomii, europeistyki i stosunków międzynarodowych. Jakub Borowski INTEGRACJA MONETARNA WYZWANIA DLA POLSKI Po wejściu do Unii Europejskiej Polska stała się również członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej z tzw. derogacją. Oznacza to, że Polska jest zobowiązana przyjąć euro, ale nie został ustalony termin tego przyjęcia. Perspektywa wprowadzenia euro wywołała dyskusję o korzyściach i kosztach z tym związanych. Autor analizuje koszty rezygnacji przez Polskę z prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, co nastąpi po przyjęciu euro, oraz korzyści z przyjęcia wspólnej waluty przede wszystkim dla polskiej gospodarki w dłuższej perspektywie. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych oraz publicystów ekonomicznych. 4

5 Okładka w przygotowaniu EKONOMIA Redakcja naukowa Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz GLOBALIZACJA I REGIONALIZACJA W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Obecnie w gospodarce globalizacja i regionalizacja uzupełniają się. W części dotyczącej globalizacji Autorzy omówili: istotę globalizacji i podmioty gospodarki światowej, korporacje transnarodowe, globalizację rynków towarów i usług, konkurencyjność międzynarodową, innowacyjność, globalne rynki finansowe, globalne powiązania rynków pracy oraz kulturę w warunkach globalizacji. W części dotyczącej regionalizacji przedstawili: istotę regionalizacji i regionalizmu, regionalizm wobec multilateralizmu, procesy integracyjne na różnych kontynentach. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową. 5 Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna KRYZYS FINANSOWY I JEGO SKUTKI DLA KRAJÓW NA ŚREDNIM POZIOMIE ROZWOJU Liczba stron 228, opr. kart., format B5 Kryzys na rynkach finansowych, który rozpoczął się w sierpniu 2007 r., wywołał dyskusję o jego skutkach dla gospodarek poszczególnych krajów i grup krajów. Dominuje pogląd, że będą one poważniejsze niż jeszcze niedawno oceniano. Mamy bowiem do czynienia z przenoszeniem się kryzysu na kolejne rynki i produkty. Autorzy przeanalizowali skutki, jakie zaburzenia na rynkach finansowych wywarły na sfery finansową i realną z podkreśleniem doświadczeń krajów na średnim poziomie rozwoju. Uwypuklono znaczenie krajowych i międzynarodowych czynników instytucjonalnych, które okazały się efektywne bądź w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się zaburzeń, bądź w ograniczaniu ich negatywnych skutków. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni.

6 EKONOMIA Okładka w przygotowaniu Redakcja naukowa Beata Stępień MIĘDZYNARODOWA KOOPERACJA GOSPODARCZA Redakcja naukowa Maria Romanowska GRUPY KAPITAŁOWE W POLSCE STRATEGIE I STRUKTURY Globalizacja światowej gospodarki spowodowała istotne zmiany w kooperacji gospodarczej. Coraz większego znaczenia nabierają analizy typu zrobić czy kupić, aby udało się zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku. Autorzy pokazali: istotę kooperacji i współdziałania gospodarczego; jej warunki skuteczności i efekty; instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania międzynarodowej kooperacji gospodarczej oraz formy i rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej. Ponadto omówili warunki i charakter współpracy i kooperacji gospodarczej w Polsce. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych na co dzień podejmujących współpracę międzynarodową, teoretyków nauk ekonomicznych, jako źródło inspiracji do dalszych dociekań naukowych. Książka zawiera historię rozwoju struktur kapitałowych na świecie i na tym tle historię tworzenia i ewolucji grup kapitałowych w Polsce po 1989 roku. Autorzy pokazali: istotę grupy kapitałowej jako struktury działalności gospodarczej, internacjonalizację polskich grup kapitałowych, wpływ internacjonalizacji na efektywność grup kapitałowych, dywersyfikację polskich grup kapitałowych, przekształcenia strukturalne grup kapitałowych, kapitał intelektualny i wrażliwość społeczną polskich grup kapitałowych. Rozważania wzbogacili wynikami własnych badań empirycznych oraz przedstawili badania z tego zakresu zrealizowane przez inne zespoły badawcze. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych uczelni ekonomicznych oraz studentów kierunków ekonomicznych, specjalistów w dziedzinie zarządzania, publicystów ekonomicznych. 6

7 EKONOMIA Redakcja naukowa Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec LIBERALNE PRZESŁANKI POLSKIEJ TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Transformacja polskiej gospodarki opierała się na różnych przesłankach. Do najsilniejszych z nich należały te związane z liberalizmem. W książce Autorzy analizują kierunki i siłę oddziaływania idei liberalizmu na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce. Główne rozważania koncentrują na społeczno-ekonomicznych ideach liberalizmu, koncepcjach transformacji gospodarczej, przebiegu i rezultatach przemian gospodarczych w Polsce, porównaniach przebiegu transformacji w różnych krajach i modelach ustrojowych gospodarek rynkowych. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni oraz publicystów ekonomicznych. 7 Redakcja naukowa Tomasz Rynarzewski, Szymon Truskolaski SKUTKI ZAGRANICZNYCH SZOKÓW TECHNOLOGICZNYCH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI Liczba stron 235, opr. kart., format B5 Szok technologiczny przejawia się jako seria innowacji (polegających na wprowadzaniu kolejnych, ulepszonych generacji maszyn i urządzeń), czyli jest sumą wielu ulepszeń, z których żadne nie jest wystarczająco istotne, aby wywołać szok, ale które łącznie, osiągając pewną masę krytyczną, mogą być źródłem szoku technologicznego. W książce przedstawiono: pojęcie i genezę szoków technologicznych, ich źródła i uwarunkowania, wskaźniki i stopień innowacyjności polskiej gospodarki, modelowe ujęcie szoków technologicznych oraz szoki technologiczne w Polsce. Książka jest przeznaczona dla menedżerów i pracowników administracji rządowej oraz studentów zarządzania, administracji i kierunków technicznych.

8 EKONOMIA Redakcja naukowa Danuta Marciniak-Neider ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Liczba stron 384, opr. kart., format B5 Karolina Pawlak, Walenty Poczta MIĘDZYNARODOWY HANDEL ROLNY TEORIE, KONKURENCYJNOŚĆ, SCENARIUSZE ROZWOJU Liczba stron 204, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje wiedzę o rozliczeniach w obrocie międzynarodowym. Autorzy koncentrują się na: zasadach rozliczeń w obrocie międzynarodowym i infrastrukturze tych rozliczeń, transakcjach wiązanych w handlu międzynarodowym, nieuwarunkowanych formach zapłaty w handlu zagranicznym (polecenie wypłaty, czeki), wekslu, inkasie dokumentowym, akredytywie dokumentowej, roli kredytu w finansowaniu handlu zagranicznego, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, faktoringu i forfaitingu, rynku walutowym, ryzyku kursowym, instrumentach pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kursowym. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów: handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów, bankowości. Może być też przydatny dla praktyków prowadzących działalność w handlu zagranicznym. 8 Autorzy przedstawili zasady funkcjonowania handlu międzynarodowego, uwzględniając handel rolny. Pokazali także zasady obowiązujące w handlu produktami rolno-spożywczymi wytwarzanymi w Unii Europejskiej i w Polsce. Wiele miejsca poświęcili zidentyfikowaniu pozycji i zdolności konkurencyjnej polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku UE i rynku światowym oraz zaleceniom dla polityki gospodarczej w celu dostosowania struktury asortymentowej produkcji i wymiany handlowej do zmieniających się warunków wynikających z globalizacji i liberalizacji wymiany handlowej. Książka jest przeznaczona dla osób profesjonalnie związanych z sektorem rolno-spożywczym, pracowników naukowych i studentów ekonomii, zarządzania, handlu międzynarodowego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, rolnictwa.

9 EKONOMIA Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda POLITYKA ROLNA W WARUNKACH GLOBALIZACJI DOŚWIADCZENIA GATT/WTO Liczba stron 304, opr. twarda, format B5 Andrzej Graczyk, Alicja M. Graczyk WPROWADZANIE MECHANIZMÓW RYNKOWYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA Książka zawiera rozważania na temat procesów globalizacji oraz ewolucji i przyszłości polityki rolnej krajów rozwiniętych. Autorzy charakteryzują politykę rolną wybranych krajów UE, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Na podstawie doświadczeń tych krajów przedstawiają konsekwencje procesu globalizacji dla sektora rolnego i próby przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Szczegółowo omawiają też Porozumienie w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej GATT/WTO, a także zastanawiają się nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej UE, która ma istotne znaczenie dla polskiego sektora rolnego. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i rolniczych, pracowników administracji rządowej i samorządowej. 9 Ochrona środowiska wymaga oparcia na mechanizmach rynkowych, które muszą zostać zainicjowane przez państwo. Autorzy pokazali: podstawy teoretyczne i normatywne wprowadzenia mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, mechanizmy ekonomiczne w ochronie środowiska, rozwój rozwiązań rynkowych dotyczących regulacji poziomu emisji różnych gazów, rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii. Odnieśli wszystkie omawiane zagadnienia również do polskich realiów. Książka jest adresowana do osób zajmujących się ochroną środowiska na szczeblach administracji rządowej, samorządowej oraz w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i firmach doradczych, a także do pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych i technicznych.

10 EKONOMIA Okładka w przygotowaniu Redakcja naukowa Beata Stępień HANDEL ZAGRANICZNY PORADNIK DLA PRAKTYKÓW Wydanie II zmienione książka z płytą CD Praktyczny poradnik obejmujący dokładny opis kolejnych etapów przeprowadzania międzynarodowych transakcji handlowych, zilustrowany wieloma przykładami i doświadczeniami z praktyki zawierania takich transakcji. Autorzy omówili: rodzaje transakcji, umowy, formuły handlowe, płatności, spedycję i transport, odprawę celną, ubezpieczenia, obowiązki podatkowe. Cennym uzupełnieniem poradnika są liczne przykłady dokumentów funkcjonujących w handlu zagranicznym wraz z komentarzami dotyczącymi ich stosowania. Książka jest przeznaczona dla przedsiębiorców, pracowników komórek organizacyjnych zajmujących się handlem zagranicznym, osób zamierzających rozpocząć międzynarodową działalność handlową, studentów kierunków ekonomicznych. 10 Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda INTEGRACJA EUROPEJSKA W ŚWIETLE TRAKTATU Z LIZBONY ASPEKTY EKONOMICZNE Podręcznik obejmuje wiedzę o systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej po przyjęciu Traktatu z Lizbony. Autorzy pokazali: genezę i rozwój integracji w Europie; charakter prawny, zasady działania i członkostwo w UE; prawo oraz system instytucjonalny UE; zasady obowiązujące w stosunkach zewnętrznych UE; sposoby finansowania UE; swobody rynku wewnętrznego UE; Wspólną Politykę Handlową oraz Wspólną Politykę Rolną; politykę spójności; wspólne reguły konkurencji; Unię Gospodarczą i Walutową UE. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych, politologii, dziennikarstwa.

11 ZARZĄDZANIE Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz, Stanisław Sudoł PRZEDSIĘBIORSTWO TEORIA I PRAKTYKA ZARZĄDZANIA Liczba stron 492, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje wiedzę o teoretycznych podstawach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz o zarządzaniu nim. Autorzy omówili: istotę przedsiębiorstwa oraz rolę przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, znaczenie przedsiębiorstwa w gospodarce, otoczenie i konkurencyjność, cele i misję przedsiębiorstw oraz ich typy, ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, zasoby, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jego kadrę menedżerską, strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, kulturę i etykę w działalności przedsiębiorstwa. Robert B. Mellor, Gary Coulton, Anne Chick, Antonia Bifulco, Noha Mellor, Alan Fisher PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Tłumaczenie Jarosław Sawicki Liczba stron 288, opr. kart., format B5 Przedsiębiorczość odgrywa ważną rolę w gospodarce rynkowej i stanowi podstawę jej innowacyjności. Autorzy zachęcają do podjęcia działalności na własny rachunek, przekazując niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Czytelnik dowie się m.in. skąd czerpać pomysły, jak formułować cele strategiczne i opracować biznesplan czy plan marketingowy. Pokazują też, na czym polega specyfika przedsiębiorczości w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii, opiece zdrowotnej, branży informatycznej oraz przemyśle muzycznym i filmowym. Zaletami książki są przystępne objaśnienie kluczowych teorii oraz studia przypadków dotyczące poszczególnych branż. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach, uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie, przedsiębiorców i menedżerów. 11 Podręcznik jest adresowany zarówno do studentów ekonomii i zarzadzania, jak i do menedżerów oraz przedsiębiorców. To lektura obowiązkowa dla osób, które chcą pracować na własny rachunek.

12 ZARZĄDZANIE Redakcja naukowa Elżbieta Urbanowska-Sojkin PODSTAWY WYBORÓW STRATEGICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Liczba stron 388, opr. kart., format B5 W książce Autorzy wyjaśniają uwarunkowania i skutki wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach. Pokazują m.in. rodzaje wyborów strategicznych, otoczenie przedsiębiorstwa i jego wpływ na wybory strategiczne, potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa i jego oddziaływanie na wybory strategiczne, informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych, cele strategiczne działalności przedsiębiorstw, strategiczne kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz narzędzia konkurowania. Cennym uzupełnieniem książki są przykłady z praktyki menedżerskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów, a także dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i innych organizacji. 12 Redakcja naukowa Stanisław Marek, Maria Białasiewicz PODSTAWY NAUKI O ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA GOSPODARCZA Wydanie II zmienione Liczba stron 444, opr. kart., format B5 Książka zawiera wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodarczej. Omówiono w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii stanowiących podstawę nauki o przedsiębiorstwie. Autorzy skoncentrowali uwagę na: teoretycznych podstawach funkcjonowania organizacji; zasobach i ich znaczeniu w działalności przedsiębiorstwa; zarządzaniu kapitałem ludzkim; gospodarowaniu zasobami niematerialnymi; zasobach partnerskich i klienckich przedsiębiorstwa; procesach innowacyjnych w przedsiębiorstwie; współczesnych problemach zarządzania; kreowaniu wartości przedsiębiorstwa oraz trendach w rozwoju przedsiębiorstw. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, kształcących w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

13 ZARZĄDZANIE Redakcja naukowa Marek Lisiński AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU INSTYTUCJI ASPEKTY TEORETYCZNO- -METODOLOGICZNE I PRAKTYCZNE Liczba stron 408, opr. twarda, format B5 W książce przedstawiono system audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji przez uwypuklenie funkcji kontrolnej i doradczej audytu. System audytu wewnętrznego może być stosowany we wszystkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, a także w instytucjach non profit. W części pierwszej książki pokazano, czym jest audyt oraz system audytu wewnętrznego, jakie są jego formy organizacyjne i klasyfikacja. Część druga dotyczy praktyki stosowania systemu audytu wewnętrznego. Na zakończenie zaproponowano dwa opisy przypadków do samodzielnego rozwiązania. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i studiów podyplomowych, uczestników kursów dla audytorów wewnętrznych i praktyków zarządzania. 13 Marek Ćwiklicki, Hubert Obora HOSHIN KANRI JAPOŃSKA METODA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W POLSCE Hoshin kanri jest japońską metodą zarządzania skupiającą się jednocześnie na nadawaniu firmie strategicznego kierunku i na ciągłym doskonaleniu zarządzania operacyjnego. Autorzy scharakteryzowali tę metodę zarządzania, pokazali jej powiązania z innymi metodami, przedstawili procedurę jej wdrażania oraz najpopularniejsze zagraniczne modele hoshin kanri. Wiele miejsca poświęcili polskiemu modelowi metody hoshin kanri w świetle badań przeprowadzonych przez Autorów, a także adaptacji hoshin kanri wjapońskich przedsiębiorstwach działających w Polsce. Książka jest przeznaczona dla praktyków zarządzania, menedżerów i przedsiębiorców, a także studentów zarządzania oraz słuchaczy studiów podyplomowych pogłębiających wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania jakością.

14 ZARZĄDZANIE Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna INNOWACJE W ORGANIZACJI Liczba stron 176, opr. kart., format B5 Wyzwania związane z globalizacją, postępem technologicznym, rosnącą konkurencyjnością państw spoza triady (Chin i Indii) wymuszają na UE konieczne zmiany. Kryzys finansowy, bariery strukturalne wzrostu gospodarczego i spowolnienie jego tempa, wysoki poziom bezrobocia oraz fiasko strategii lizbońskiej spowodowały przełom w myśleniu o przyszłości Europy. Zmiany dotyczą: badań i innowacji, zatrudnienia, edukacji, klimatu oraz walki z ubóstwem. Koncepcja książki opiera się na nowatorskim podejściu do problematyki innowacji i innowacyjności oraz na logicznej konstrukcji. Innowacje są badane na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym. Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge ZACHOWANIA W ORGANIZACJI Tłumaczenie Andrzej Ehrlich Wydanie III zmienione Podręcznik obejmuje wiedzę o zachowaniach poszczególnych osób i grup ludzi w organizacjach. Autorzy przedstawili: różne cele zachowań i czynniki je determinujące; współczesne teorie motywacji i możliwości ich zastosowania w organizacji; indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji; zachowania grup i zespołów pracowniczych; komunikację interpersonalną i międzykulturową; przywództwo i władzę w organizacji; konflikty w organizacji; budowę struktur organizacyjnych; zarządzanie zasobami ludzkimi; wpływ globalizacji na zachowania i funkcjonowanie organizacji. Książka jest adresowana do słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, pracowników podnoszących kwalifikacje z tego zakresu, a także menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę. 14 Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, psychologii, socjologii, dziennikarstwa, międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także uczestników szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie.

15 ZARZĄDZANIE Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov KULTURY I ORGANIZACJE ZAPROGRAMOWANIE UMYSŁU Tłumaczenie Małgorzata Durska Wydanie III zmienione Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz PRZEWODNIK DLA PISZĄCYCH PRACE MAGISTERSKIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA Liczba stron 124, opr. kart., format A5 W książce pokazano moc i zasięg wpływu kultury i różnic kulturowych na procesy organizacji i zarządzania. Wyjaśniono, czym są kultura i zjawiska kulturowe, czym jest kultura narodowa, jakie są praktyczne następstwa odmienności kulturowych oraz jak je pokonywać, aby umożliwić porozumienie między narodami, firmami, osobami. Wydanie III uzupełniono o zmiany zachodzące w relacjach między kulturą a firmami w czasach postępującej integracji i globalizacji. Książka jest adresowana do studentów organizacji i zarządzania, socjologii i dziennikarstwa, politologii, stosunków międzynarodowych, handlu zagranicznego oraz menedżerów. Lektura dla wszystkich, którzy chcą poznać sposób zachowania innych ludzi i różnych narodów. 15 Poradnik dostarcza podstawowych informacji o przygotowywaniu prac magisterskich na studiach kształcących w zakresie zarządzania. W książce tej autorzy omawiają specyfikę zarządzania jako nauki oraz metody prowadzenia badań, wyjaśniają istotę pracy magisterskiej i pokazują jej elementy składowe. Omawiają też praktyczne aspekty pisania pracy dyplomowej (w tym typowe błędy popełniane przez studentów). Poradnik jest przeznaczony dla studentów zarządzania, ale może być też przydatny dla studentów innych kierunków i specjalności.

16 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Liczba stron 256, opr. kart., format B5 książka z płytą CD Podręcznik obejmuje wiedzę o nowoczesnych systemach zarządzania, które we współczesnej gospodarce są coraz bardziej skomplikowane. Autorzy skupiają uwagę na: przepływach produkcji (zasobach i procesach, zarządzaniu logistycznym, systemach technicznego przygotowania produkcji), strategiach zarządzania przepływem produkcji (JIT, ERP, OPT), informatycznych systemach zarządzania oraz komputerowo zintegrowanym zarządzaniu. Podręcznik wzbogacają liczne przykłady, a zadania i pytania kontrolne pozwalają sprawdzić i ugruntować prezentowaną wiedzę. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach. 16 Józef Matuszek, Mariusz Kołosowski, Zofia Krokosz-Krynke RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW Podręcznik obejmuje całościowy wykład dotyczący rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Autorzy pokazali w nim m.in. rodzaje rachunkowości; istotę rachunku kosztów i inżynierii kosztów produkcji; pojęcia kosztów, wydatków i nakładów; systemy rachunku kosztów; koszty własne produkcji; rachunek kosztów standardowych; zasady budżetowania jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa; sposoby budowy arkusza rozliczeniowego przedsiębiorstwa i arkusza rozliczeniowego działań; metody przeprowadzania oceny efektywności inwestycji; rachunek kosztów i wyników; rachunek cyklu życia produktu; komputerowe wspomaganie ustalania kosztów produkcji; nowe metody określania kosztów własnych produkcji. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych i przyrodniczych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

17 ZASOBY LUDZKIE Redakcja naukowa Tomasz Ingram ZARZĄDZANIE TALENTAMI TEORIA DLA PRAKTYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Zarządzanie zasobami ludzkimi należy do najważniejszych zadań współczesnych menedżerów. Jednym z jego ważnych elementów jest zarządzanie talentami. Dlatego właśnie Autorzy przedstawiają rolę i znaczenie utalentowanych pracowników we współczesnych firmach, rekrutację oraz selekcję talentów, sposoby ich wynagradzania, rozwój utalentowanych pracowników, szczególne cechy zarządzania karierami talentów, metody oceniania utalentowanych pracowników oraz specyfikę rozstań z takimi pracownikami. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie. Z pewnością będzie również przydatna dla przedsiębiorców i menedżerów. Barbara Kożusznik ZACHOWANIA CZŁOWIEKA W ORGANIZACJI Wydanie III zmienione Liczba stron 318, opr. kart., format B5 Autorka przedstawiła zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz wyjaśniła, jak przewidywać te zachowania i je kontrolować. Omówiła takie zagadnienia, jak mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, grupy i zespoły, koncepcja efektywnego kierowania, przywództwo, komunikowanie się, efektywność organizacji w zmiennym otoczeniu oraz kultura organizacyjna. Podręcznik wzbogacają liczne przykłady. Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, politologii, socjologii, psychologii, dziennikarstwa oraz praktyków zarządzania, którym może pomóc w codziennej pracy. 17

18 ZASOBY LUDZKIE Okładka w przygotowaniu Judith Leary-Joyce PSYCHOLOGIA SUKCESU Tłumaczenie Jarosław Sawicki Dr Rob Yeung OSOBOWOŚĆ JAK UWOLNIĆ SWOJE UKRYTE SIŁY Tłumaczenie Hubert Górski Każdy chciałby być człowiekiem sukcesu, ale odnosi wrażenie, że to niemożliwe, gdyż sądzi, że takim człowiekiem trzeba się po prostu urodzić. Autorka pokazuje, iż każdy ma predyspozycje do osiągania sukcesów, aby jednak mogły się one ujawnić, musi on uwolnić się od krępujących go więzów. Praktyczne rady, zawarte w książce, pomagają nauczyć się, jak wykorzystywać psychologię do pokonywania własnych ograniczeń i osiągania korzyści, jak odkryć i stosować tkwiące w nas umiejętności, aby być szczęśliwszym i częściej uzyskiwać od życia to, czego oczekujemy. Książka jest przeznaczona dla osób chcących silniej kontrolować własne życie i gotowych na nowe wyzwania zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W książce pokazano, jak cechy osobowości mogą kształtować funkcjonowanie każdej osoby w życiu prywatnym i zawodowym. Autor tłumaczy, czym jest osobowość i jak ją określić oraz jak osobowość wpływa na ludzką ciekawość świata, umiejętności przystosowawcze, pozycję w grupie, sumienność w postępowaniu, wrażliwość w relacjach z innymi ludźmi. Na podstawie badań i własnych obserwacji Autor proponuje sposoby modyfikacji osobowości, które mogą pomóc osiągnąć cele i zrealizować ważne dla nas plany. Książka jest przeznaczona dla osób pragnących zmieniać własne cechy i gotowych na nowe wyzwania. 18

19 ZASOBY LUDZKIE James Borg JĘZYK CIAŁA SIEDEM LEKCJI KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ Tłumaczenie Marlena Złoch Liczba stron 188, opr. kart., format B5 James Borg PERSWAZJA SZTUKA POZYTYWNEGO WPŁYWANIA NA LUDZI Tłumaczenie Agnieszka Mikołajewska Liczba stron 220, opr. kart., format B5 Każdy gest ma swoje znaczenie i wpływa na postrzeganie oraz odbiór osoby i sensu jej wypowiedzi. Komunikacja niewerbalna stanowi 93% całości przekazu, a tylko 7% to treść wyrażona przez słowa. Dzięki siedmiu prostym lekcjom zawartym w niniejszej książce nauczysz się czytać i interpretować język ciała innych osób. Będziesz także potrafił kontrolować własne gesty, tak aby uwiarygodnić swój przekaz i uzyskać zamierzony efekt. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, przedsiębiorców i specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Zainteresuje również wykładowców oraz słuchaczy kursów i szkoleń dotyczących umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego czy doskonalenia zawodowego. Jest ona interesującą lekturą dla wszystkich, którzy pragną opanować umiejętność posługiwania się językiem ciała. 19 Autor psycholog, konsultant i trener opisuje w książce, jak dzięki sztuce perswazji osiągnąć wytyczone cele zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. W dziesięciu rozdziałach przedstawia aspekty wywierania wpływu. Między innymi wskazuje na takie przydatne cechy, jak: umiejętność słuchania i zapamiętywania, odczytywanie języka ciała, odpowiednie prowadzenie negocjacji czy radzenie sobie z trudnymi osobowościami. Poznanie określonych zasad dotyczących zachowania i właściwe postępowanie spowodują, że będziemy mogli skutecznie oddziaływać na inne osoby. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, przedsiębiorców i specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Zainteresuje również wykładowców oraz słuchaczy kursów i szkoleń dotyczących umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego czy doskonalenia zawodowego.

20 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE Dee Walker ROZMOWA KWALIFIKACYJNA JAK WYBRAĆ NAJLEPSZEGO KANDYDATA DO PRACY Tłumaczenie Jarosław Sawicki Opr. kart., format A5, w przygotowaniu Zatrudnienie niewłaściwej osoby może oznaczać niepotrzebne koszty. Aby więc od razu wybrać do pracy możliwie najlepszego kandydata, pracodawca musi przygotować się do spotkania z osobami zaproszonymi na rozmowę kwalifikacyjną. Książka zawiera wiele rad dotyczących etapu przygotowań do takiego spotkania (np. określenie potrzeb firmy czy zestawu pożądanych cech przyszłego pracownika), a także najważniejszych pytań, które należy zadać kandydatowi (np. o doświadczenia zawodowe, wykształcenie, umiejętności i motywacje), i czynności, które należy wykonać, po rozmowach ze wszystkimi kandydatami. Robbie Steinhouse PODEJMOWANIE DECYZJI CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ROBIĆ I MÓWIĆ, ABY PODEJMOWAĆ WŁAŚCIWE DECYZJE Tłumaczenie Bogusław Solecki Opr. kart., format A5, w przygotowaniu Poradnik podejmowania właściwych decyzji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ponieważ podejmowane codziennie decyzje wpływają na dokonania każdego człowieka, dlatego warto wiedzieć, jak podejmować decyzje najlepsze z możliwych w danym momencie. Autor przystępnie tłumaczy psychologiczną stronę podejmowania decyzji oraz przedstawia ich rodzaje. Wiele uwagi poświęcił opisowi poszczególnych etapów procesu podejmowania decyzji oraz czynnikom skłaniającym do podjęcia określonej decyzji. Książka jest przeznaczona dla pracodawców i osób zawodowo zajmujących się rekrutacją pracowników, ale jest także interesująca dla osób poszukujących pracy. 20 Książka jest przeznaczona dla wszystkich zmagających się z codziennym podejmowaniem decyzji, aby dzięki radom w niej zawartym mogli szybciej dokonać lepszego dla siebie wyboru.

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo