EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA"

Transkrypt

1 EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

2 EKONOMIA Bogusław Czarny PODSTAWY EKONOMII Wydanie III zmienione Liczba stron 649, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje wykład najważniejszych problemów współczesnej mikroi makroekonomii, poprzedzony wyjaśnieniem, czym jest ekonomia i jakie są narzędzia ekonomisty. W części dotyczącej mikroekonomii zostały omówione: funkcjonowanie rynku, zachowania konsumenta i producenta, formy rynku, czynniki produkcji (praca, kapitał, ziemia), ryzyko oraz rola państwa w gospodarce. W części dotyczącej makroekonomii przedstawiono: mierzenie dochodu narodowego, równowagę oraz nierównowagę w gospodarce, rynki pieniądza i pracy, problemy związane z inflacją oraz wzrostem gospodarczym. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, prawa, dziennikarstwa, nauk społecznych i politologii. Luke M. Froeb, Brian T. McCann EKONOMIA MENEDŻERSKA Tłumaczenie zespół pod kierunkiem Elżbiety Czarny Podręcznik obejmuje wiedzę ekonomiczną niezbędną menedżerom w procesach organizacji i zarządzania firmami. Autorzy skupili uwagę na typowych problemach, wobec których stają menedżerowie i zaproponowali sposoby ich rozwiązania z wykorzystaniem części teorii ekonomicznych oraz dorobku nauk o zarządzaniu. Omówili: istotę prowadzenia działalności gospodarczej zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowej; podejmowanie decyzji (w tym inwestycyjnych), ustalanie cen, kosztów i zysków; tworzenie strategii firmy i jej wdrażanie; działalność firm w warunkach niepewności i ryzyka. Publikację uzupełniają liczne przykłady pomagające zrozumieć omawiane zagadnienia. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii i zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów. 2

3 EKONOMIA Redakcja naukowa Ryszard Piasecki EKONOMIA ROZWOJU Wydanie II zmienione Podręcznik zawiera wykład ekonomii rozwoju. Autorzy przedstawiają m.in. podstawowe pojęcia z ekonomii rozwoju i jej ewolucję, rozwój społeczno-gospodarczy i czynniki go determinujące, wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się, politykę pieniężną w krajach rozwijających się, rolnictwo w teorii i praktyce rozwoju gospodarczego, małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się, kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego, zrównoważony rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się, luki technologiczne między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Janusz Świerkocki ZARYS EKONOMII MIĘDZYNARODOWEJ Liczba stron 332, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Część pierwsza teoria wymiany międzynarodowej zawiera prezentację wybranych teorii handlu międzynarodowego zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych. Część druga polityka handlowa jest poświęcona formom i skutkom interwencji państwa w wymianę międzynarodową rozwijającą się pod wpływem sił rynkowych. Natomiast w części trzeciej została przedstawiona analiza obrotu papierami wartościowymi i pieniędzmi na poziomie gospodarki narodowej. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową. 3

4 EKONOMIA Józef Misala MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI NARODOWEJ Liczba stron 308, opr. kart., format B5 W podręczniku Autor przedstawia podstawową wiedzę dotyczącą polityki konkurencyjności międzynarodowej w warunkach współczesnej gospodarki światowej z uwzględnieniem dorobku teoretycznego i doświadczeń z przeszłości. Opisuje m.in. rozwój teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, czynniki determinujące kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej, sposoby jej mierzenia i politykę kształtowania oraz analizę przewag komparatywnych i konkurencyjnych. Zaletami książki są przystępny język, klarowny wykład i logiczna analiza poszczególnych zagadnień. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, zwłaszcza ekonomii, europeistyki i stosunków międzynarodowych. Jakub Borowski INTEGRACJA MONETARNA WYZWANIA DLA POLSKI Po wejściu do Unii Europejskiej Polska stała się również członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej z tzw. derogacją. Oznacza to, że Polska jest zobowiązana przyjąć euro, ale nie został ustalony termin tego przyjęcia. Perspektywa wprowadzenia euro wywołała dyskusję o korzyściach i kosztach z tym związanych. Autor analizuje koszty rezygnacji przez Polskę z prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej, co nastąpi po przyjęciu euro, oraz korzyści z przyjęcia wspólnej waluty przede wszystkim dla polskiej gospodarki w dłuższej perspektywie. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych oraz publicystów ekonomicznych. 4

5 Okładka w przygotowaniu EKONOMIA Redakcja naukowa Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz GLOBALIZACJA I REGIONALIZACJA W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Obecnie w gospodarce globalizacja i regionalizacja uzupełniają się. W części dotyczącej globalizacji Autorzy omówili: istotę globalizacji i podmioty gospodarki światowej, korporacje transnarodowe, globalizację rynków towarów i usług, konkurencyjność międzynarodową, innowacyjność, globalne rynki finansowe, globalne powiązania rynków pracy oraz kulturę w warunkach globalizacji. W części dotyczącej regionalizacji przedstawili: istotę regionalizacji i regionalizmu, regionalizm wobec multilateralizmu, procesy integracyjne na różnych kontynentach. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, a także słuchaczy studiów podyplomowych związanych z wymianą międzynarodową. 5 Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna KRYZYS FINANSOWY I JEGO SKUTKI DLA KRAJÓW NA ŚREDNIM POZIOMIE ROZWOJU Liczba stron 228, opr. kart., format B5 Kryzys na rynkach finansowych, który rozpoczął się w sierpniu 2007 r., wywołał dyskusję o jego skutkach dla gospodarek poszczególnych krajów i grup krajów. Dominuje pogląd, że będą one poważniejsze niż jeszcze niedawno oceniano. Mamy bowiem do czynienia z przenoszeniem się kryzysu na kolejne rynki i produkty. Autorzy przeanalizowali skutki, jakie zaburzenia na rynkach finansowych wywarły na sfery finansową i realną z podkreśleniem doświadczeń krajów na średnim poziomie rozwoju. Uwypuklono znaczenie krajowych i międzynarodowych czynników instytucjonalnych, które okazały się efektywne bądź w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się zaburzeń, bądź w ograniczaniu ich negatywnych skutków. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni.

6 EKONOMIA Okładka w przygotowaniu Redakcja naukowa Beata Stępień MIĘDZYNARODOWA KOOPERACJA GOSPODARCZA Redakcja naukowa Maria Romanowska GRUPY KAPITAŁOWE W POLSCE STRATEGIE I STRUKTURY Globalizacja światowej gospodarki spowodowała istotne zmiany w kooperacji gospodarczej. Coraz większego znaczenia nabierają analizy typu zrobić czy kupić, aby udało się zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku. Autorzy pokazali: istotę kooperacji i współdziałania gospodarczego; jej warunki skuteczności i efekty; instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania międzynarodowej kooperacji gospodarczej oraz formy i rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej. Ponadto omówili warunki i charakter współpracy i kooperacji gospodarczej w Polsce. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, praktyków gospodarczych na co dzień podejmujących współpracę międzynarodową, teoretyków nauk ekonomicznych, jako źródło inspiracji do dalszych dociekań naukowych. Książka zawiera historię rozwoju struktur kapitałowych na świecie i na tym tle historię tworzenia i ewolucji grup kapitałowych w Polsce po 1989 roku. Autorzy pokazali: istotę grupy kapitałowej jako struktury działalności gospodarczej, internacjonalizację polskich grup kapitałowych, wpływ internacjonalizacji na efektywność grup kapitałowych, dywersyfikację polskich grup kapitałowych, przekształcenia strukturalne grup kapitałowych, kapitał intelektualny i wrażliwość społeczną polskich grup kapitałowych. Rozważania wzbogacili wynikami własnych badań empirycznych oraz przedstawili badania z tego zakresu zrealizowane przez inne zespoły badawcze. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych uczelni ekonomicznych oraz studentów kierunków ekonomicznych, specjalistów w dziedzinie zarządzania, publicystów ekonomicznych. 6

7 EKONOMIA Redakcja naukowa Wacław Jarmołowicz, Katarzyna Szarzec LIBERALNE PRZESŁANKI POLSKIEJ TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ Transformacja polskiej gospodarki opierała się na różnych przesłankach. Do najsilniejszych z nich należały te związane z liberalizmem. W książce Autorzy analizują kierunki i siłę oddziaływania idei liberalizmu na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce. Główne rozważania koncentrują na społeczno-ekonomicznych ideach liberalizmu, koncepcjach transformacji gospodarczej, przebiegu i rezultatach przemian gospodarczych w Polsce, porównaniach przebiegu transformacji w różnych krajach i modelach ustrojowych gospodarek rynkowych. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni oraz publicystów ekonomicznych. 7 Redakcja naukowa Tomasz Rynarzewski, Szymon Truskolaski SKUTKI ZAGRANICZNYCH SZOKÓW TECHNOLOGICZNYCH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI Liczba stron 235, opr. kart., format B5 Szok technologiczny przejawia się jako seria innowacji (polegających na wprowadzaniu kolejnych, ulepszonych generacji maszyn i urządzeń), czyli jest sumą wielu ulepszeń, z których żadne nie jest wystarczająco istotne, aby wywołać szok, ale które łącznie, osiągając pewną masę krytyczną, mogą być źródłem szoku technologicznego. W książce przedstawiono: pojęcie i genezę szoków technologicznych, ich źródła i uwarunkowania, wskaźniki i stopień innowacyjności polskiej gospodarki, modelowe ujęcie szoków technologicznych oraz szoki technologiczne w Polsce. Książka jest przeznaczona dla menedżerów i pracowników administracji rządowej oraz studentów zarządzania, administracji i kierunków technicznych.

8 EKONOMIA Redakcja naukowa Danuta Marciniak-Neider ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Liczba stron 384, opr. kart., format B5 Karolina Pawlak, Walenty Poczta MIĘDZYNARODOWY HANDEL ROLNY TEORIE, KONKURENCYJNOŚĆ, SCENARIUSZE ROZWOJU Liczba stron 204, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje wiedzę o rozliczeniach w obrocie międzynarodowym. Autorzy koncentrują się na: zasadach rozliczeń w obrocie międzynarodowym i infrastrukturze tych rozliczeń, transakcjach wiązanych w handlu międzynarodowym, nieuwarunkowanych formach zapłaty w handlu zagranicznym (polecenie wypłaty, czeki), wekslu, inkasie dokumentowym, akredytywie dokumentowej, roli kredytu w finansowaniu handlu zagranicznego, gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, faktoringu i forfaitingu, rynku walutowym, ryzyku kursowym, instrumentach pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kursowym. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów: handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów, bankowości. Może być też przydatny dla praktyków prowadzących działalność w handlu zagranicznym. 8 Autorzy przedstawili zasady funkcjonowania handlu międzynarodowego, uwzględniając handel rolny. Pokazali także zasady obowiązujące w handlu produktami rolno-spożywczymi wytwarzanymi w Unii Europejskiej i w Polsce. Wiele miejsca poświęcili zidentyfikowaniu pozycji i zdolności konkurencyjnej polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku UE i rynku światowym oraz zaleceniom dla polityki gospodarczej w celu dostosowania struktury asortymentowej produkcji i wymiany handlowej do zmieniających się warunków wynikających z globalizacji i liberalizacji wymiany handlowej. Książka jest przeznaczona dla osób profesjonalnie związanych z sektorem rolno-spożywczym, pracowników naukowych i studentów ekonomii, zarządzania, handlu międzynarodowego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, rolnictwa.

9 EKONOMIA Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda POLITYKA ROLNA W WARUNKACH GLOBALIZACJI DOŚWIADCZENIA GATT/WTO Liczba stron 304, opr. twarda, format B5 Andrzej Graczyk, Alicja M. Graczyk WPROWADZANIE MECHANIZMÓW RYNKOWYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA Książka zawiera rozważania na temat procesów globalizacji oraz ewolucji i przyszłości polityki rolnej krajów rozwiniętych. Autorzy charakteryzują politykę rolną wybranych krajów UE, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Na podstawie doświadczeń tych krajów przedstawiają konsekwencje procesu globalizacji dla sektora rolnego i próby przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Szczegółowo omawiają też Porozumienie w Sprawie Rolnictwa Rundy Urugwajskiej GATT/WTO, a także zastanawiają się nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej UE, która ma istotne znaczenie dla polskiego sektora rolnego. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i rolniczych, pracowników administracji rządowej i samorządowej. 9 Ochrona środowiska wymaga oparcia na mechanizmach rynkowych, które muszą zostać zainicjowane przez państwo. Autorzy pokazali: podstawy teoretyczne i normatywne wprowadzenia mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, mechanizmy ekonomiczne w ochronie środowiska, rozwój rozwiązań rynkowych dotyczących regulacji poziomu emisji różnych gazów, rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii. Odnieśli wszystkie omawiane zagadnienia również do polskich realiów. Książka jest adresowana do osób zajmujących się ochroną środowiska na szczeblach administracji rządowej, samorządowej oraz w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i firmach doradczych, a także do pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych i technicznych.

10 EKONOMIA Okładka w przygotowaniu Redakcja naukowa Beata Stępień HANDEL ZAGRANICZNY PORADNIK DLA PRAKTYKÓW Wydanie II zmienione książka z płytą CD Praktyczny poradnik obejmujący dokładny opis kolejnych etapów przeprowadzania międzynarodowych transakcji handlowych, zilustrowany wieloma przykładami i doświadczeniami z praktyki zawierania takich transakcji. Autorzy omówili: rodzaje transakcji, umowy, formuły handlowe, płatności, spedycję i transport, odprawę celną, ubezpieczenia, obowiązki podatkowe. Cennym uzupełnieniem poradnika są liczne przykłady dokumentów funkcjonujących w handlu zagranicznym wraz z komentarzami dotyczącymi ich stosowania. Książka jest przeznaczona dla przedsiębiorców, pracowników komórek organizacyjnych zajmujących się handlem zagranicznym, osób zamierzających rozpocząć międzynarodową działalność handlową, studentów kierunków ekonomicznych. 10 Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda INTEGRACJA EUROPEJSKA W ŚWIETLE TRAKTATU Z LIZBONY ASPEKTY EKONOMICZNE Podręcznik obejmuje wiedzę o systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej po przyjęciu Traktatu z Lizbony. Autorzy pokazali: genezę i rozwój integracji w Europie; charakter prawny, zasady działania i członkostwo w UE; prawo oraz system instytucjonalny UE; zasady obowiązujące w stosunkach zewnętrznych UE; sposoby finansowania UE; swobody rynku wewnętrznego UE; Wspólną Politykę Handlową oraz Wspólną Politykę Rolną; politykę spójności; wspólne reguły konkurencji; Unię Gospodarczą i Walutową UE. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, europeistyki, międzynarodowych stosunków gospodarczych, politologii, dziennikarstwa.

11 ZARZĄDZANIE Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek J. Stankiewicz, Stanisław Sudoł PRZEDSIĘBIORSTWO TEORIA I PRAKTYKA ZARZĄDZANIA Liczba stron 492, opr. kart., format B5 Podręcznik obejmuje wiedzę o teoretycznych podstawach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz o zarządzaniu nim. Autorzy omówili: istotę przedsiębiorstwa oraz rolę przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, znaczenie przedsiębiorstwa w gospodarce, otoczenie i konkurencyjność, cele i misję przedsiębiorstw oraz ich typy, ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, zasoby, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa i jego kadrę menedżerską, strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, kulturę i etykę w działalności przedsiębiorstwa. Robert B. Mellor, Gary Coulton, Anne Chick, Antonia Bifulco, Noha Mellor, Alan Fisher PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Tłumaczenie Jarosław Sawicki Liczba stron 288, opr. kart., format B5 Przedsiębiorczość odgrywa ważną rolę w gospodarce rynkowej i stanowi podstawę jej innowacyjności. Autorzy zachęcają do podjęcia działalności na własny rachunek, przekazując niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Czytelnik dowie się m.in. skąd czerpać pomysły, jak formułować cele strategiczne i opracować biznesplan czy plan marketingowy. Pokazują też, na czym polega specyfika przedsiębiorczości w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologii, opiece zdrowotnej, branży informatycznej oraz przemyśle muzycznym i filmowym. Zaletami książki są przystępne objaśnienie kluczowych teorii oraz studia przypadków dotyczące poszczególnych branż. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach, uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie, przedsiębiorców i menedżerów. 11 Podręcznik jest adresowany zarówno do studentów ekonomii i zarzadzania, jak i do menedżerów oraz przedsiębiorców. To lektura obowiązkowa dla osób, które chcą pracować na własny rachunek.

12 ZARZĄDZANIE Redakcja naukowa Elżbieta Urbanowska-Sojkin PODSTAWY WYBORÓW STRATEGICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Liczba stron 388, opr. kart., format B5 W książce Autorzy wyjaśniają uwarunkowania i skutki wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach. Pokazują m.in. rodzaje wyborów strategicznych, otoczenie przedsiębiorstwa i jego wpływ na wybory strategiczne, potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa i jego oddziaływanie na wybory strategiczne, informacyjne uwarunkowania wyborów strategicznych, cele strategiczne działalności przedsiębiorstw, strategiczne kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz narzędzia konkurowania. Cennym uzupełnieniem książki są przykłady z praktyki menedżerskiej. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów, a także dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i innych organizacji. 12 Redakcja naukowa Stanisław Marek, Maria Białasiewicz PODSTAWY NAUKI O ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA GOSPODARCZA Wydanie II zmienione Liczba stron 444, opr. kart., format B5 Książka zawiera wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodarczej. Omówiono w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii stanowiących podstawę nauki o przedsiębiorstwie. Autorzy skoncentrowali uwagę na: teoretycznych podstawach funkcjonowania organizacji; zasobach i ich znaczeniu w działalności przedsiębiorstwa; zarządzaniu kapitałem ludzkim; gospodarowaniu zasobami niematerialnymi; zasobach partnerskich i klienckich przedsiębiorstwa; procesach innowacyjnych w przedsiębiorstwie; współczesnych problemach zarządzania; kreowaniu wartości przedsiębiorstwa oraz trendach w rozwoju przedsiębiorstw. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, kształcących w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

13 ZARZĄDZANIE Redakcja naukowa Marek Lisiński AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU INSTYTUCJI ASPEKTY TEORETYCZNO- -METODOLOGICZNE I PRAKTYCZNE Liczba stron 408, opr. twarda, format B5 W książce przedstawiono system audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji przez uwypuklenie funkcji kontrolnej i doradczej audytu. System audytu wewnętrznego może być stosowany we wszystkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, a także w instytucjach non profit. W części pierwszej książki pokazano, czym jest audyt oraz system audytu wewnętrznego, jakie są jego formy organizacyjne i klasyfikacja. Część druga dotyczy praktyki stosowania systemu audytu wewnętrznego. Na zakończenie zaproponowano dwa opisy przypadków do samodzielnego rozwiązania. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i studiów podyplomowych, uczestników kursów dla audytorów wewnętrznych i praktyków zarządzania. 13 Marek Ćwiklicki, Hubert Obora HOSHIN KANRI JAPOŃSKA METODA STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W POLSCE Hoshin kanri jest japońską metodą zarządzania skupiającą się jednocześnie na nadawaniu firmie strategicznego kierunku i na ciągłym doskonaleniu zarządzania operacyjnego. Autorzy scharakteryzowali tę metodę zarządzania, pokazali jej powiązania z innymi metodami, przedstawili procedurę jej wdrażania oraz najpopularniejsze zagraniczne modele hoshin kanri. Wiele miejsca poświęcili polskiemu modelowi metody hoshin kanri w świetle badań przeprowadzonych przez Autorów, a także adaptacji hoshin kanri wjapońskich przedsiębiorstwach działających w Polsce. Książka jest przeznaczona dla praktyków zarządzania, menedżerów i przedsiębiorców, a także studentów zarządzania oraz słuchaczy studiów podyplomowych pogłębiających wiedzę z zakresu strategicznego zarządzania jakością.

14 ZARZĄDZANIE Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna INNOWACJE W ORGANIZACJI Liczba stron 176, opr. kart., format B5 Wyzwania związane z globalizacją, postępem technologicznym, rosnącą konkurencyjnością państw spoza triady (Chin i Indii) wymuszają na UE konieczne zmiany. Kryzys finansowy, bariery strukturalne wzrostu gospodarczego i spowolnienie jego tempa, wysoki poziom bezrobocia oraz fiasko strategii lizbońskiej spowodowały przełom w myśleniu o przyszłości Europy. Zmiany dotyczą: badań i innowacji, zatrudnienia, edukacji, klimatu oraz walki z ubóstwem. Koncepcja książki opiera się na nowatorskim podejściu do problematyki innowacji i innowacyjności oraz na logicznej konstrukcji. Innowacje są badane na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym. Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge ZACHOWANIA W ORGANIZACJI Tłumaczenie Andrzej Ehrlich Wydanie III zmienione Podręcznik obejmuje wiedzę o zachowaniach poszczególnych osób i grup ludzi w organizacjach. Autorzy przedstawili: różne cele zachowań i czynniki je determinujące; współczesne teorie motywacji i możliwości ich zastosowania w organizacji; indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji; zachowania grup i zespołów pracowniczych; komunikację interpersonalną i międzykulturową; przywództwo i władzę w organizacji; konflikty w organizacji; budowę struktur organizacyjnych; zarządzanie zasobami ludzkimi; wpływ globalizacji na zachowania i funkcjonowanie organizacji. Książka jest adresowana do słuchaczy kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, pracowników podnoszących kwalifikacje z tego zakresu, a także menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę. 14 Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, psychologii, socjologii, dziennikarstwa, międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także uczestników szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie.

15 ZARZĄDZANIE Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov KULTURY I ORGANIZACJE ZAPROGRAMOWANIE UMYSŁU Tłumaczenie Małgorzata Durska Wydanie III zmienione Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz PRZEWODNIK DLA PISZĄCYCH PRACE MAGISTERSKIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA Liczba stron 124, opr. kart., format A5 W książce pokazano moc i zasięg wpływu kultury i różnic kulturowych na procesy organizacji i zarządzania. Wyjaśniono, czym są kultura i zjawiska kulturowe, czym jest kultura narodowa, jakie są praktyczne następstwa odmienności kulturowych oraz jak je pokonywać, aby umożliwić porozumienie między narodami, firmami, osobami. Wydanie III uzupełniono o zmiany zachodzące w relacjach między kulturą a firmami w czasach postępującej integracji i globalizacji. Książka jest adresowana do studentów organizacji i zarządzania, socjologii i dziennikarstwa, politologii, stosunków międzynarodowych, handlu zagranicznego oraz menedżerów. Lektura dla wszystkich, którzy chcą poznać sposób zachowania innych ludzi i różnych narodów. 15 Poradnik dostarcza podstawowych informacji o przygotowywaniu prac magisterskich na studiach kształcących w zakresie zarządzania. W książce tej autorzy omawiają specyfikę zarządzania jako nauki oraz metody prowadzenia badań, wyjaśniają istotę pracy magisterskiej i pokazują jej elementy składowe. Omawiają też praktyczne aspekty pisania pracy dyplomowej (w tym typowe błędy popełniane przez studentów). Poradnik jest przeznaczony dla studentów zarządzania, ale może być też przydatny dla studentów innych kierunków i specjalności.

16 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Liczba stron 256, opr. kart., format B5 książka z płytą CD Podręcznik obejmuje wiedzę o nowoczesnych systemach zarządzania, które we współczesnej gospodarce są coraz bardziej skomplikowane. Autorzy skupiają uwagę na: przepływach produkcji (zasobach i procesach, zarządzaniu logistycznym, systemach technicznego przygotowania produkcji), strategiach zarządzania przepływem produkcji (JIT, ERP, OPT), informatycznych systemach zarządzania oraz komputerowo zintegrowanym zarządzaniu. Podręcznik wzbogacają liczne przykłady, a zadania i pytania kontrolne pozwalają sprawdzić i ugruntować prezentowaną wiedzę. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach. 16 Józef Matuszek, Mariusz Kołosowski, Zofia Krokosz-Krynke RACHUNEK KOSZTÓW DLA INŻYNIERÓW Podręcznik obejmuje całościowy wykład dotyczący rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Autorzy pokazali w nim m.in. rodzaje rachunkowości; istotę rachunku kosztów i inżynierii kosztów produkcji; pojęcia kosztów, wydatków i nakładów; systemy rachunku kosztów; koszty własne produkcji; rachunek kosztów standardowych; zasady budżetowania jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa; sposoby budowy arkusza rozliczeniowego przedsiębiorstwa i arkusza rozliczeniowego działań; metody przeprowadzania oceny efektywności inwestycji; rachunek kosztów i wyników; rachunek cyklu życia produktu; komputerowe wspomaganie ustalania kosztów produkcji; nowe metody określania kosztów własnych produkcji. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych i przyrodniczych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

17 ZASOBY LUDZKIE Redakcja naukowa Tomasz Ingram ZARZĄDZANIE TALENTAMI TEORIA DLA PRAKTYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Zarządzanie zasobami ludzkimi należy do najważniejszych zadań współczesnych menedżerów. Jednym z jego ważnych elementów jest zarządzanie talentami. Dlatego właśnie Autorzy przedstawiają rolę i znaczenie utalentowanych pracowników we współczesnych firmach, rekrutację oraz selekcję talentów, sposoby ich wynagradzania, rozwój utalentowanych pracowników, szczególne cechy zarządzania karierami talentów, metody oceniania utalentowanych pracowników oraz specyfikę rozstań z takimi pracownikami. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie. Z pewnością będzie również przydatna dla przedsiębiorców i menedżerów. Barbara Kożusznik ZACHOWANIA CZŁOWIEKA W ORGANIZACJI Wydanie III zmienione Liczba stron 318, opr. kart., format B5 Autorka przedstawiła zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz wyjaśniła, jak przewidywać te zachowania i je kontrolować. Omówiła takie zagadnienia, jak mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, grupy i zespoły, koncepcja efektywnego kierowania, przywództwo, komunikowanie się, efektywność organizacji w zmiennym otoczeniu oraz kultura organizacyjna. Podręcznik wzbogacają liczne przykłady. Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, politologii, socjologii, psychologii, dziennikarstwa oraz praktyków zarządzania, którym może pomóc w codziennej pracy. 17

18 ZASOBY LUDZKIE Okładka w przygotowaniu Judith Leary-Joyce PSYCHOLOGIA SUKCESU Tłumaczenie Jarosław Sawicki Dr Rob Yeung OSOBOWOŚĆ JAK UWOLNIĆ SWOJE UKRYTE SIŁY Tłumaczenie Hubert Górski Każdy chciałby być człowiekiem sukcesu, ale odnosi wrażenie, że to niemożliwe, gdyż sądzi, że takim człowiekiem trzeba się po prostu urodzić. Autorka pokazuje, iż każdy ma predyspozycje do osiągania sukcesów, aby jednak mogły się one ujawnić, musi on uwolnić się od krępujących go więzów. Praktyczne rady, zawarte w książce, pomagają nauczyć się, jak wykorzystywać psychologię do pokonywania własnych ograniczeń i osiągania korzyści, jak odkryć i stosować tkwiące w nas umiejętności, aby być szczęśliwszym i częściej uzyskiwać od życia to, czego oczekujemy. Książka jest przeznaczona dla osób chcących silniej kontrolować własne życie i gotowych na nowe wyzwania zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W książce pokazano, jak cechy osobowości mogą kształtować funkcjonowanie każdej osoby w życiu prywatnym i zawodowym. Autor tłumaczy, czym jest osobowość i jak ją określić oraz jak osobowość wpływa na ludzką ciekawość świata, umiejętności przystosowawcze, pozycję w grupie, sumienność w postępowaniu, wrażliwość w relacjach z innymi ludźmi. Na podstawie badań i własnych obserwacji Autor proponuje sposoby modyfikacji osobowości, które mogą pomóc osiągnąć cele i zrealizować ważne dla nas plany. Książka jest przeznaczona dla osób pragnących zmieniać własne cechy i gotowych na nowe wyzwania. 18

19 ZASOBY LUDZKIE James Borg JĘZYK CIAŁA SIEDEM LEKCJI KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ Tłumaczenie Marlena Złoch Liczba stron 188, opr. kart., format B5 James Borg PERSWAZJA SZTUKA POZYTYWNEGO WPŁYWANIA NA LUDZI Tłumaczenie Agnieszka Mikołajewska Liczba stron 220, opr. kart., format B5 Każdy gest ma swoje znaczenie i wpływa na postrzeganie oraz odbiór osoby i sensu jej wypowiedzi. Komunikacja niewerbalna stanowi 93% całości przekazu, a tylko 7% to treść wyrażona przez słowa. Dzięki siedmiu prostym lekcjom zawartym w niniejszej książce nauczysz się czytać i interpretować język ciała innych osób. Będziesz także potrafił kontrolować własne gesty, tak aby uwiarygodnić swój przekaz i uzyskać zamierzony efekt. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, przedsiębiorców i specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Zainteresuje również wykładowców oraz słuchaczy kursów i szkoleń dotyczących umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego czy doskonalenia zawodowego. Jest ona interesującą lekturą dla wszystkich, którzy pragną opanować umiejętność posługiwania się językiem ciała. 19 Autor psycholog, konsultant i trener opisuje w książce, jak dzięki sztuce perswazji osiągnąć wytyczone cele zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. W dziesięciu rozdziałach przedstawia aspekty wywierania wpływu. Między innymi wskazuje na takie przydatne cechy, jak: umiejętność słuchania i zapamiętywania, odczytywanie języka ciała, odpowiednie prowadzenie negocjacji czy radzenie sobie z trudnymi osobowościami. Poznanie określonych zasad dotyczących zachowania i właściwe postępowanie spowodują, że będziemy mogli skutecznie oddziaływać na inne osoby. Książka jest przeznaczona dla menedżerów, przedsiębiorców i specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Zainteresuje również wykładowców oraz słuchaczy kursów i szkoleń dotyczących umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego czy doskonalenia zawodowego.

20 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE Dee Walker ROZMOWA KWALIFIKACYJNA JAK WYBRAĆ NAJLEPSZEGO KANDYDATA DO PRACY Tłumaczenie Jarosław Sawicki Opr. kart., format A5, w przygotowaniu Zatrudnienie niewłaściwej osoby może oznaczać niepotrzebne koszty. Aby więc od razu wybrać do pracy możliwie najlepszego kandydata, pracodawca musi przygotować się do spotkania z osobami zaproszonymi na rozmowę kwalifikacyjną. Książka zawiera wiele rad dotyczących etapu przygotowań do takiego spotkania (np. określenie potrzeb firmy czy zestawu pożądanych cech przyszłego pracownika), a także najważniejszych pytań, które należy zadać kandydatowi (np. o doświadczenia zawodowe, wykształcenie, umiejętności i motywacje), i czynności, które należy wykonać, po rozmowach ze wszystkimi kandydatami. Robbie Steinhouse PODEJMOWANIE DECYZJI CO TRZEBA WIEDZIEĆ, ROBIĆ I MÓWIĆ, ABY PODEJMOWAĆ WŁAŚCIWE DECYZJE Tłumaczenie Bogusław Solecki Opr. kart., format A5, w przygotowaniu Poradnik podejmowania właściwych decyzji zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ponieważ podejmowane codziennie decyzje wpływają na dokonania każdego człowieka, dlatego warto wiedzieć, jak podejmować decyzje najlepsze z możliwych w danym momencie. Autor przystępnie tłumaczy psychologiczną stronę podejmowania decyzji oraz przedstawia ich rodzaje. Wiele uwagi poświęcił opisowi poszczególnych etapów procesu podejmowania decyzji oraz czynnikom skłaniającym do podjęcia określonej decyzji. Książka jest przeznaczona dla pracodawców i osób zawodowo zajmujących się rekrutacją pracowników, ale jest także interesująca dla osób poszukujących pracy. 20 Książka jest przeznaczona dla wszystkich zmagających się z codziennym podejmowaniem decyzji, aby dzięki radom w niej zawartym mogli szybciej dokonać lepszego dla siebie wyboru.

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH

PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH PYTA IA Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW OGÓL YCH I PODSTAWOWYCH 1. Zdefiniuj popyt i podaż. Zinterpretuj funkcję popytu i podaży. 2. Zdefiniuj elastyczność cenową i dochodową popytu. Omów ich wskaźniki. 3. Zinterpretuj

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Warunki uzyskania zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8

Spis tre ści. Część I. System finansowy przedsiębiorstwa... 8 Spis tre ści Część I. System finansowy przedsiębiorstwa....................... 8 1. Majątek podmiotu gospodarczego................................. 8 1.1. Majątek i jego struktura......................................

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKO I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego Mariusz Cielemęcki

CZĘŚĆ I. ŚRODOWISKO I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot życia gospodarczego Mariusz Cielemęcki Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby. redakcja naukowa Jarosław S. Kardas i Marzena Wójcik-Augustyniak Publikacja koncentruje się na zagadnieniach: - środowiska i uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl Recenzenci Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka dr hab. Małgorzata Bombol REDAKCJA I KOREKTA Joanna Warecka OPRACOWANIE TECHNICZNO-GRAFICZNE Beata Kocój PROJEKT OKŁADKI Tomasz Fabiański ALMAMER

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 Wstęp Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo