Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc"

Transkrypt

1 BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe 77 Faktoring jako instrument zarzàdzania nale noêciami i kapita em obrotowym. Stan prawny na r. Agnieszka Dulian Wst p Faktoring jest instrumentem finansowym umo liwiajàcym przedsi biorstwu zwi kszenie sprawnoêci zarzàdzania nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc t us ug, firma minimalizuje poziom nale noêci, nie obni ajàc przy tym konkurencyjnoêci warunków sprzeda y dotyczàcych m.in. odroczonych terminów p atnoêci dla odbiorców (tzw. kredytu kupieckiego). Zastosowanie faktoringu przez dostawc produktów, towarów lub us ug skutkuje m.in. uwolnieniem jego zamro onych, czyli niepracujàcych Êrodków pieni nych, które dzi ki temu mogà zostaç przeznaczone na rozwój dzia alnoêci jednostki gospodarczej. Wykorzystanie tej us ugi prowadzi równie do zmniejszenia zapotrzebowania firmy na kapita obrotowy i finansowanie zewn trzne (np. poprzez kredyt bankowy czy kupiecki, emisj obligacji) oraz przyczynia si do wzrostu jej p ynnoêci gotówkowej, zwi kszajàc tym samym zdolnoêç do regulowania w asnych zobowiàzaƒ krótkoterminowych. Faktoring jako elastyczne êród o finansowania bie àcej dzia alnoêci firmy staje si w Polsce coraz popularniejszy. Wzrostowi zainteresowania tà us ugà sprzyja widoczny obecnie proces degradacji finansowej wielu przedsi biorstw, wyra ajàcy si w trudnoêciach z utrzymaniem bie àcej p ynnoêci. Opóênienie w regulowaniu zobowiàzaƒ p atniczych przez przedsi biorstwa sta o si trwa à tendencjà wyst pujàcà w gospodarce i sposobem finansowania zapotrzebowania na kapita obrotowy. Aspekty prawno-podatkowe faktoringu Dzi ki zawarcie umowy faktoringu przedsi biorstwo skraca okres oczekiwania na wp yw Êrodków pieni nych z tytu u sprzeda y produktów, towarów lub us ug. Na podstawie umowy faktor (bank, spó ka faktoringowa) dokonuje zakupu wierzytelno- Êci handlowych, udokumentowanych fakturà VAT, przed terminem ich zapadalnoêci z potràceniem op aty na rzecz faktora, z przej ciem lub bez przej cia ryzyka niewyp acalnoêci d u nika. WierzytelnoÊci zbywane w ramach faktoringu majà charakter krótkoterminowy, pieni ny, handlowy, bezsporny i niewymagalny. Umow faktoringu zawierajà dostawca produktów, towarów lub us ug (faktorant) i nabywca wierzytelnoêci (faktor). Odbiorca (d u nik faktoringowy) jest uczestnikiem transakcji, ale nie jest stronà zawieranej umowy. Faktoring opiera si na mo liwoêci swobodnego obrotu wierzytelnoêciami, czyli cesji wierzytelnoêci. Je eli w umowie pomi dzy d u nikiem a dostawcà nie zosta a zamieszczona klauzula zakazujàca cesji wierzytelnoêci na osob trzecià bàdê wymagajàca zgody d u nika na sprzeda wierzytelnoêci, wierzyciel mo e swobodnie dokonaç transferu swoich nale noêci. Pod wzgl dem prawnym zawarcie umowy faktoringowej powoduje zmian wierzyciela. Miejsce zbywcy (faktoranta) przejmuje faktor. Nabywa on prawa do transferowanych nale noêci zarówno do wierzytelnoêci g ównej, jak zaleg ych odsetek za zw ok w jej sp acie. Faktor nie ponosi natomiast

2 78 Systemy Finansowe BANK I KREDYT styczeƒ 2005 odpowiedzialnoêci z tytu u gwarancji i r kojmi za wady fizyczne i prawne towarów b dàcych przedmiotem sprzeda y przez faktoranta. Na podstawie art. 498 oraz art. 513 Kodeksu cywilnego d u nik ma prawo potràcenia swojej wierzytelnoêci z wierzytelnoêci przys ugujàcej mu wzgl dem faktoranta. Aby operacja ta by a wià àca, kompensowane wierzytelnoêci muszà mieç charakter pieni ny, wzajemny, wymagalny i mogà byç dochodzone na drodze sàdowej. Wskutek potràcenia wierzytelnoêci umarzajà si w wysoko- Êci wzajemnie skompensowanych wierzytelnoêci. Zawarcie wy ej wymienionych zapisów w umowie pomi dzy faktorantem a odbiorcà produktu dyskryminowa oby faktora. By uniknàç takiej sytuacji, faktor przed podpisaniem umowy mo e za àdaç od faktoranta, by ten z o y oêwiadczenie, e wstosunkach z odbiorcami, których zobowiàzania sà przedmiotem umowy faktoringowej, nie jest mo liwe zastosowanie kompensaty. Kwota pieni na otrzymana przez faktoranta z tytu u sprzeda y nale noêci nie jest traktowana jako przychód do celów podatkowych. Jest to bowiem uregulowanie wierzytelnoêci z racji dokonanej w przesz oêci, raz ju opodatkowanej sprzeda- y produktów, towarów lub us ug. Strata faktoranta, w postaci ró nicy mi dzy wartoêcià nominalnà cedowanej nale noêci a faktycznie otrzymanà od faktora kwotà Êrodków pieni nych, stanowi koszt uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) i art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.)). Wszelkie poniesione przez faktoranta op aty w formie odsetek (z wyjàtkiem odsetek karnych naliczonych d u nikowi i zbytych nast pnie faktorowi wraz z kwotà g ównà nale noêci), prowizji i mar obni ajà jego podstaw opodatkowania. Zyskiem podlegajàcym opodatkowaniu jest dla faktora ró nica mi dzy uzyskanym przychodem (stanowi go nominalna wartoêç nabytych wierzytelnoêci oraz, ewentualnie, rzeczywiêcie otrzymane odsetki karne, naliczone d u nikom za zw ok w sp acie nale noêci, a kwotà zap aconà za wierzytelnoêç. Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p. oraz art. 14 ust. 3 pkt 2 u.p.d.o.f., do przychodów nie zalicza si naliczonych, ale nieotrzymanych odsetek od nale noêci. Za moment realizacji przychodu i powstania obowiàzku podatkowego uznaje si sp at wierzytelnoêci przez d u nika. Zgodnie z za àcznikiem nr 4 do nowej ustawy o podatku od towarów i us ug (VAT), us ugi faktoringu zosta y wy àczone ze zwolnienia od opodatkowania przewidzianego dla us ug poêrednictwa finansowego, a zatem podlegajà one opodatkowaniu ww. podatkiem wed ug stawki 22%. Rodzaje faktoringu i modele jego obs ugi W zale noêci od zakresu ponoszonego przez faktora ryzyka niewyp acalnoêci d u nika, w praktyce gospodarczej wykszta ci y si nast pujàce rodzaje faktoringu: faktoring w aêciwy (pe ny, bez regresu), faktoring niew aêciwy (niepe ny, z regresem), faktoring mieszany. Faktoring w aêciwy polega na tym, e faktor na mocy zawartej umowy o przelew wierzytelnoêci przejmuje wszelkie wierzytelnoêci przedsi biorstwa (faktoranta) wobec d u nika i zostaje obarczony ryzykiem niewyp acalnoêci d u nika. Poprzez tego typu umow nast puje definitywne przeniesienie wierzytelnoêci z faktoranta na faktora. Je eli d u nik faktoranta zbankrutuje, faktor przejmuje ryzyko sp acenia wierzytelnoêci i egzekwuje nale noêç w terminie jej wymagalnoêci we w asnym imieniu i na w asny rachunek. W wypadku faktoringu niew aêciwego ryzyko wyp acalnoêci d u nika nie przechodzi z faktoranta na faktora. Je eli d u nik nie ureguluje nale noêci faktoranta nabytej przez faktora, wówczas nast puje zwrotne przeniesienie wierzytelnoêci z faktora na faktoranta, co àczy si z obowiàzkiem zwrotu faktorowi przez faktoranta otrzymanej od niego wyp aty na poczet tych nale noêci. Charakterystyczne dla faktoringu mieszanego jest ustalenie przez faktora limitu kwotowego, do którego wykupuje on wierzytelnoêci od faktoranta w trybie faktoringu w aêciwego z równoczesnym przej ciem ryzyka niewyp acalnoêci d u nika. Po przekroczeniu tego limitu zastrzega sobie prawo przeniesienia ryzyka z powrotem na faktoranta. W praktyce istniejà dwa modele obs ugi faktoringu. 1. Faktoring zaliczkowy (podobny do obs ugi kredytu w rachunku bie àcym). W jego wypadku faktor po zawarciu umowy faktoringu wyp aca faktorantowi jedynie zaliczki na poczet przysz ej zap aty z tytu u wykupionych nale noêci. Faktorant otrzymuje od razu cz Êç kwoty wynikajàcej z wystawionych faktur. Zwyczajowo jest to od 70% do 95% wartoêci faktur. Pozosta a cz Êç jest wyp acana, gdy wierzytelnoêç jest wymagalna lub gdy d u nik sp aci d ug faktorowi. Kwoty udzielonych zaliczek obcià ajà rachunek faktoranta. Gdy wierzytelnoêç zostanie sp acona, zmniejsza si saldo zad u enia na rachunku. Jego maksymalny poziom okreêla przyznany limit. Przy tej formie faktoringu nie ma koniecznoêci blokowania kwot na wyodr bnionym koncie w postaci funduszu gwarancyjnego. Odsetki p acone sà z do u, podobnie jak w wypadku kredytu w rachunku bie àcym, i naliczane od faktycznego zad u enia.

3 BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe Faktoring dyskontowy. Zak ada on ksi gowanie wierzytelnoêci na odr bnych kontach. Cz sto uwa a si, e faktoring niew aêciwy jest formà umowy po yczki zawieranej mi dzy faktorantem a faktorem. Gdy d u nik nie wywiàzuje si ze zobowiàzaƒ wobec faktora, nast puje zwrotne przeniesienie wierzytelnoêci z faktora na faktoranta, co wywo uje jednoczeênie obowiàzek sp aty po yczki, której faktor udzieli faktorantowi w wyniku przelania wierzytelnoêci. Stàd wykupionà wierzytelnoêç traktuje si jak zad u enie. Nie mo e ono przekroczyç kwoty przyznanego limitu, oznaczajàcego granic, do jakiej faktor b dzie wykupywa wierzytelnoêci. W tym modelu obs ugi faktorant dostaje zap at z tytu u przelanej wierzytelnoêci niezw ocznie po zawarciu umowy faktoringowej, z regu y w kwocie stanowiàcej nie mniej ni 80% wartoêci zakupionej przez faktora wierzytelnoêci. Kwota ta jest pomniejszana o nale nà faktorowi prowizj. Na wyszczególnionych rachunkach blokowane sà wierzytelnoêci tworzàce fundusz gwarancyjny oraz kwoty dyskonta. Faktoring jako instrument wspomagajàcy zarzàdzanie nale noêciami i kapita em obrotowym Faktoring stwarza korzystajàcym z niego firmom szerokie mo liwoêci aktywnego zarzàdzania nale no- Êciami i kapita em obrotowym, a tym samym wp ywa na popraw ich wskaêników finansowych i struktury bilansu. Faktoring umo liwia przedsi biorstwu zwi kszenie sprawnoêci zarzàdzania kapita em obrotowym, którego poziom jest bardzo istotny dla utrzymania p ynnoêci finansowej. Kapita obrotowy netto wyznacza bowiem rezerw p ynnoêciowà firmy, a jego niska wartoêç mo e oznaczaç problemy z bie àcym regulowaniem zobowiàzaƒ jednostki. Zapotrzebowanie na p ynne Êrodki pieni ne w zwiàzku z koniecznoêcià uregulowania zobowiàzaƒ wobec dostawców towarów i us ug zale y: a) wuj ciu kwotowym od wartoêci zapasów, nale noêci i zobowiàzaƒ handlowych, b) w uj ciu czasowym od cyklu zapasów 1, nale noêci i zobowiàzaƒ handlowych. Jednym ze sposobów zmniejszenia wyra onego w dniach zapotrzebowania przedsi biorstwa na kapita obrotowy jest skrócenie cyklu nale no- Êci poprzez przyspieszenie ich rotacji. Z kolei metodà obni ania zapotrzebowania na gotówk odpowiadajàcà wartoêci kapita u obrotowego jest minimalizowanie poziomu nale noêci. Uzyskanie 1 Poniewa cykl zapasów i nale noêci si zaz biajà, w praktyce nie sà równe sumie obu wskaêników, ale wi kszemu z nich. obu wy ej wymienionych efektów jednoczeênie jest mo liwe dzi ki wykorzystaniu us ugi faktoringu. Z jednej strony przyspiesza ona wp yw gotówki za zrealizowanà sprzeda, uwalniajàc zamro one Êrodki, i zwi ksza rotacj nale noêci, z drugiej zaê obni a poziom nale noêci od odbiorców, które muszà byç ró nymi sposobami finansowane przez przedsi biorstwo. Dzi ki temu faktoring wydatnie przyczynia si do obni enia zapotrzebowania firmy na kapita obrotowy i zwi ksza sprawnoêç zarzàdzania nim. Us uga ta daje firmom wiele mo liwoêci zwi kszenia sprawnoêci zarzàdzania nale noêciami. Utrzymywanie ich wysokiego poziomu przez przedsi biorstwo jest z wielu powodów niekorzystne. Stanowià one przeci tnie 20 25% aktywów ogó em przedsi biorstwa produkcyjnego i 40 45% jego aktywów obrotowych. Im ni sza jest ta proporcja, tym lepiej oceniane jest przedsi biorstwo, np. przez analityków bankowych czy kontrahentów. Wysoka wartoêç nale noêci oznacza bowiem zamro enie Êrodków pieni nych nale nych spó ce z tytu u sprzeda y produktów, towarów lub us ug i przyczynia si do powstania kosztów utraconych mo liwoêci. Poprzez faktoring firma otrzymuje wierzytelno- Êci handlowe przed terminem ich zapadalnoêci. Uwolnione dzi ki tej us udze Êrodki pieni ne mogà zostaç wykorzystane na: prowadzenie bie àcej dzia alnoêci (finansowanie kolejnych nale noêci bez koniecznoêci zaciàgania nowych kredytów bankowych), co skutkuje zwi kszeniem sprzeda y, sp at zobowiàzaƒ finansowych (np. kredytów bankowych, wykup obligacji, uregulowanie zobowiàzaƒ wobec dostawców), co ma pozytywny wp yw na kszta towanie si wskaêników struktury finansowania jednostki. Firma, wystawiajàc odbiorcom faktury z odroczonym terminem p atnoêci, udziela im kredytu kupieckiego, który jednak sama musi sfinansowaç. Nale noêci mogà byç sfinansowane m.in.: ze Êrodków w asnych (np. kapita u zapasowego), zobowiàzaniami z tytu u dostaw i us ug (czyli kredytem kupieckim otrzymanym od dostawców), kredytem bankowym, ze Êrodków pozyskanych w drodze emisji d u nych papierów wartoêciowych (np. obligacji). Nale y w tym miejscu zwróciç uwag na fakt, e jedynie finansowanie nale noêci ze Êrodków w asnych nie generuje dodatkowych kosztów przedsi biorstwa. Pozosta e jego formy wià à si natomiast z koniecznoêcià wynagradzania dawców kapita u obcego. W wypadku kredytu kupieckiego jest to koszt nieskorzystania z upustu cenowego. Z kolei przy kredycie bankowym czy emisji obligacji sà to

4 80 Systemy Finansowe BANK I KREDYT styczeƒ 2005 prowizje nale ne bankowi za wykonane czynnoêci (np. rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu, po- Êrednictwo w plasowaniu obligacji na rynku) oraz odsetki od wykorzystanego kapita u. Faktoring zmniejsza zapotrzebowanie firmy na finansowanie zewn trzne, obni ajàc tym samym koszty prowadzonej przez nià dzia alnoêci. Finansowanie wysokiego poziomu nale noêci ma negatywny wp yw za gospodark finansowà przedsi biorstwa. Prowadzi bowiem bezpoêrednio do obni enia poziomu dost pnych Êrodków pieni nych w kasie i na rachunkach bankowych firmy, co zmniejsza jej p ynnoêç gotówkowà. Faktoring wierzytelnoêci powoduje natomiast zwi kszenie dost pnoêci Êrodków pieni nych w firmie, a tym samym wzrost jej p ynnoêci gotówkowej i zdolnoêci do finansowania zobowiàzaƒ krótkoterminowych. Poprzez faktoring nale noêci przedsi biorstwo uzyskuje popraw nast pujàcych wskaêników finansowych: 1. Wskaêniki struktury finansowania. Sp ata zobowiàzaƒ finansowych przedsi biorstwa z otrzymanych przed terminem zapadalnoêci wierzytelno- Êci handlowych powoduje m.in.: a) obni enie udzia u kapita u obcego w finansowaniu aktywów, b) obni enie stopnia zaanga owania kapita u obcego w stosunku do funduszy w asnych. Tym samym zmniejsza si ryzyko finansowania przedsi biorstwa kapita em obcym zwiàzane z mo liwoêcià obs ugi zad u enia przez jednostk, czyli z ryzykiem jej niewyp acalnoêci ponoszonym przez wierzycieli i kredytodawców. 2. Wskaêniki rotacji i cyklu nale noêci. Obni enie poziomu nale noêci wykazywanych w bilansie przy niezmienionej wielkoêci przychodów ze sprzeda y skutkuje przyspieszeniem rotacji nale noêci. Dzi ki wykorzystaniu faktoringu nie odbywa si to kosztem kontrahentów. Skrócenie okresu sp ywania nale noêci nie wp ywa bowiem na skrócenie terminów odroczenia p atnoêci i nie os abia pozycji rynkowej przedsi biorstwa. Nie powoduje zatem utraty cz Êci odbiorców, a w konsekwencji zmniejszenia przychodów ze sprzeda y. 3. Inne wskaêniki oceny nale noêci. Poprzez obni enie poziomu nale noêci wykazywanych w bilansie dzi ki us udze faktoringu nast puje: a) obni enie udzia u nale noêci w aktywach ogó em, b) zmniejszenie udzia u nale noêci w aktywach obrotowych, c) odwrócenie pozycji kredytowej przedsi biorstwa (z dawcy na biorc kredytu kupieckiego, kiedy zobowiàzania handlowe spó ki w pe ni finansujà jej nale noêci z tytu u dostaw i us ug, a cz sto nawet je przewy szajà). 4. Wskaênik rentownoêci aktywów. Nale noêci jako sk adnik aktywów zwi kszajà ich wartoêç ogó- em, powodujàc obni enie rentownoêci aktywów. Zmniejszenie poziomu nale noêci poprzez ich faktoring automatycznie wp ywa na podniesienie wskaênika ROA. 5. Wskaênik ryzyka kredytowego. Dzi ki wzbogaceniu us ugi faktoringu o analiz sytuacji ekonomicznej d u ników i windykacj nale noêci udzia nale noêci straconych w przychodach ze sprzeda y jest niewielki. Nie korzystajàc z faktoringu, przedsi biorstwo mo e dà yç do minimalizacji poziomu nale noêci, oferujàc atrakcyjniejsze warunki sprzeda y za szybszà p atnoêç. Kontrahent zyskuje upust cenowy, jeêli dokona p atnoêci w okreêlonym, przyspieszonym terminie (np. skorzysta z 1,5% upustu, jeêli zap aci za faktur w ciàgu 7, a nie 30 dni trwania kredytu kupieckiego). Takie rozwiàzanie z jednej strony przyspiesza wp yw Êrodków pieni nych do firmy, czyli pozytywnie oddzia uje na jej p ynnoêç finansowà. Z drugiej zaê strony obni a uzyskiwane przez nià przychody ze sprzeda y, czyli negatywnie wp ywa na rentownoêç. Warto w tym miejscu zwróciç uwag na fakt, e stosowanie upustów jako narz dzia przyspieszajàcego sp ywanie nale noêci jest cz sto dro sze od finansowania nale noêci kredytem bankowym lub produktami finansowania handlu, np. poprzez skorzystanie z us ugi faktoringu. Innà metodà obni ania poziomu nale noêci w przedsi biorstwie jest prowadzenie konserwatywnej strategii kredytowania odbiorców, polegajàcej na negocjowaniu krótszych terminów p atnoêci za sprzedawane produkty, towary lub us ugi. Jest to jednak coraz trudniejsze do zrealizowania w dobie rosnàcej konkurencji i mo liwe tylko dla du ych, silnych finansowo przedsi biorstw, majàcych bardzo dobrà pozycj konkurencyjnà na rynku. Taka polityka mo e jednak doprowadziç do utraty cz Êci odbiorców przez jednostk gospodarczà oraz obni enia jej przychodów ze sprzeda y. Skorzystanie z faktoringu pozwala przedsi biorstwu pogodziç utrzymanie p ynnoêci finansowej z rentownoêcià sprzeda y oraz skraca okres oczekiwania firmy na wp yw Êrodków pieni nych z tytu u wystawionych faktur bez pogorszenia warunków finansowania dla odbiorców i utraty cz Êci z nich. Takie rozwiàzanie umo liwia stosowanie ekspansywnej strategii zwi kszania obrotów poprzez wyd u anie terminów p atnoêci oferowanych kontrahentom. Ta droga pozyskiwania Êrodków pieni nych jest szczególnie wskazana dla firm, które: prowadzà sprzeda z odroczonym terminem p atnoêci, utrzymujà sta à wspó prac z odbiorcami produktów, towarów lub us ug,

5 BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe 81 chcà zmobilizowaç d u ników do terminowego wywiàzywania si z p atnoêci, nie spe niajà wymogów uzyskania kredytu bankowego, np. ze wzgl du na brak odpowiedniego zabezpieczenia bàdê krótkà histori istnienia, a przez to brak wiarygodnoêci kredytowej, majà nierówno roz o one w czasie zapotrzebowanie na kapita obrotowy, przywiàzujà du à wag do dok adnego planowania wp ywów i wydatków, ponoszà znaczne koszty z tytu u kredytów kupieckich udzielonych odbiorcom, chcà zwi kszyç obroty poprzez oferowanie atrakcyjnych warunków sprzeda y, w tym stosunkowo d ugich terminów p atnoêci. Zalety i wady faktoringu dla faktoranta Poza wymienionymi wczeêniej zaletami faktoringu, zwiàzanymi ze zwi kszeniem sprawnoêci zarzàdzania kapita em obrotowym i nale noêciami przedsi biorstwa, przynosi on wiele innych korzyêci podmiotowi wykorzystujàcemu t us ug. Jego podstawowà jego zaletà jest likwidacja opóênieƒ p atniczych odbiorców. Faktorant otrzymuje znacznà cz Êç nale noêci (do 80%) 2, pomniejszonà o prowizj, niezw ocznie po dokonaniu cesji wierzytelnoêci. Us uga ta minimalizuje równie ryzyko niewyp acalnoêci d u nika. Faktor przed zawarciem umowy faktoringu i nabyciem wierzytelnoêci bada bowiem wiarygodnoêç kredytowà faktoranta i d u nika, wykluczajàc kontrahentów o wàtpliwej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Pozyskanie Êrodków pieni nych w drodze faktoringu na finansowanie bie àcej dzia alnoêci odbywa si bez nadmiernie skomplikowanej procedury prawnej. W wypadku ubiegania si przez firm o udzielenie kredytu bankowego procedura pozyskania Êrodków finansowych jest skomplikowana i czasoch onna. Ponadto przeznaczenie Êrodków pieni nych musi byç uregulowane w treêci umowy kredytu. W wypadku umowy faktoringu nie ma obowiàzku okreêlania w niej przeznaczenia uzyskanych przez firm Êrodków pieni nych. Bardzo wa nà zaletà faktoringu, odró niajàcà go od kredytu bankowego, jest te z regu y brak koniecznoêci przedstawiania zabezpieczeƒ majàtkowych gwarantujàcych sp at zobowiàzaƒ wynikajàcych z nabytych faktur. Zabezpieczeniem jest prawid owo wystawiona faktura, b dàca dokumentem o mocy prawnej. W wypadku wymagania przez faktora zabezpieczeƒ w stosunku do zbywcy wierzytelnoêci najpopularniejsze z nich majà nast pujàce, 2 Pozosta e 20% klient otrzymuje po zap acie odbiorcy na konto faktora. proste formy: weksla w asnego in blanco wystawionego przez faktoranta lub pe nomocnictwa do rachunku faktoranta do kwoty w wysokoêci przekazanych mu wczeêniej Êrodków. Ârodki pieni ne pozyskane przez firm w drodze faktoringu mogà byç wykorzystywane do uzyskania u dostawców rabatów przy zakupach gotówkowych. To z kolei pozwala przedsi biorstwu na zwi kszenie konkurencyjnoêci na rynku pod wzgl dem swobody kszta towania cen i okreêlania terminów p atnoêci za faktury. Faktoring jest ch tnie wykorzystywany przez firmy tak e ze wzgl du na skutki podatkowe. Prowizje pobierane przez faktora (np. prowizja przygotowawcza za zbadanie wiarygodnoêci kredytowej faktoranta i d u nika oraz przygotowanie umowy, prowizja del credere za przej cie ryzyka, prowizja z tytu u umowy o lini i utrzymywania przez faktora zobowiàzania do zawarcia w przysz oêci umów faktoringu), mar e za us ugi dodatkowe (np. prowadzenie ksi gowaƒ, doradztwo podatkowe, us ugi windykacyjne) i odsetki (np. od kwot zaliczek udzielonych przez faktora z tytu u wykupionych nale noêci przy modelu zaliczkowym faktoringu) stanowià dla faktoranta koszt uzyskania przychodu. Przedsi biorstwo, ponoszàc wy ej wymienione koszty, korzysta z os ony (tarczy) podatkowej. Cz Êç wypracowanego przez nie zysku jest wyp acana faktorowi w formie ww. kosztów finansowych, co zmniejsza podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym. Dodatkowà zaletà faktoringu jest wspó istnienie wielu us ug b dàcych uzupe nieniem jego podstawowej funkcji, czyli finansowania bezspornych i niewymagalnych wierzytelnoêci. Sà to: inkaso nale noêci, wystawianie monitów, windykacja nale noêci, analiza sytuacji ekonomicznej d u ników, udzielanie kredytów i po yczek, prowadzenie sprawozdawczoêci i kont d u ników, dokonywanie rozliczeƒ finansowych transakcji oraz przejmowanie ryzyka niewyp acalnoêci kontrahentów. Dzi ki korzystaniu z us ug komplementarnych faktorant mo e zmniejszyç zatrudnienie personelu administracyjnego, zajmujàcego si monitorowaniem i windykacjà nale noêci (m.in. sporzàdzaniem list odbiorców, pilnowaniem terminów p atnoêci, naliczaniem ewentualnych odsetek karnych), co prowadzi do znacznej redukcji kosztów ponoszonych przez przedsi biorstwo. Z kolei profesjonalnie przeprowadzane monitorowanie i egzekwowanie nale noêci zmniejsza prawdopodobieƒstwo wystàpienia trudnoêci z ich odzyskaniem i powstania nale noêci straconych. Poza tym firma mo e za poêrednictwem faktora korzystaç ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego, którego posiadanie jest cz sto zbyt drogie dla m odych, rozpoczynajàcych dzia alnoêç jednostek gospodarczych lub nieefektywne, gdy wykorzystuje je tylko jedna niewielka firma.

6 82 Systemy Finansowe BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Oprócz licznych zalet faktoring ma tak e wady. Instrument ten cechuje si ograniczonà dost pnoêcià dla jednostek gospodarczych. Jest on us ugà efektywnà dla przedsi biorstw majàcych du y wolumen obrotów. Firmy o rocznym przychodzie poni ej 3 mln z nie powinny korzystaç z faktoringu, gdy b dzie to dla nich nieop acalne. Nie bez znaczenia jest te bran a, w której dzia a przedsi biorstwo, gdy nie wszystkie produkty nadajà si do faktoringu. Wykluczone sà bran e, wktórych dokonywana jest sprzeda dóbr inwestycyjnych oraz produktów lub us ug wykonywanych na indywidualne zamówienie, np. bran a jubilerska. Negatywnie postrzegane przez faktoranta sà wysokie koszty obs ugi systemu. Koszty faktoringu sà zazwyczaj wy sze od kosztów kredytu w rachunku bie àcym. Przeci tne oprocentowanie waha si w przedziale od 9% p.a. do 12% p.a. Prowizja przygotowawcza wynosi zaê od 0,1% do 3% kwoty przyznanego limitu zad u enia. Prowizja del credere waha si od 0,1 do 1,5% wartoêci nabytych przez faktora nale noêci. Jej wysokoêç jest ka dorazowo szacowana, stosownie do oceny ryzyka zwiàzanego z wierzytelnoêcià i zale y od jej kwoty, sytuacji finansowej kontrahenta, terminu zapadalnoêci d ugu, zabezpieczeƒ oraz rodzaju towarów b dàcych przedmiotem sprzeda y. Z kolei mar a za us ugi dodatkowe kszta tuje si na poziomie od 0,3% do 4% kwoty wierzytelnoêci, a jej poziom zale y od wielkoêci obrotów realizowanych z faktorem oraz zakresu Êwiadczonych us ug. Nale y jednak zdawaç sobie spraw z faktu, e faktoring oprócz finansowania wierzytelnoêci oferuje przedsi biorcom znacznie szerszy pakiet us ug. Wykorzystywanie faktoringu mo e byç równie postrzegane przez potencjalnych kontrahentów jako oznaka s aboêci przedsi biorstwa i trudnoêci z utrzymaniem przez nie p ynnoêci finansowej. W wypadku gdy faktor przejmuje od faktoranta prowadzenie ksi gowoêci i rozliczeƒ, faktoring mo e prowadziç do os abienia powiàzaƒ dostawcy z klientami. Warto zwróciç uwag na fakt, e nienazwany charakter umowy faktoringowej umo liwia faktorowi przyjmowanie rozwiàzaƒ stawiajàcych go w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do klientów. Trzeba pami taç równie o tym, e zastosowanie faktoringu wymaga od firmy reorganizacji systemu obiegu dokumentów. Zestawienie zalet i wad faktoringu wskazuje na przewag korzyêci uzyskiwanych dzi ki jego wykorzystaniu. Nale y podkreêliç, e z rozwoju rynku us ug faktoringowych p ynà równie korzyêci dla gospodarki ca ego kraju. Jako instrument przyspieszajàcy obrót Êrodkami pieni nymi w gospodarce, faktoring przyczynia si do szybkiego uwalniania zainwestowanych kapita ów i wprowadzania ich do obiegu, co bezpoêrednio wp ywa na popraw wyników finansowych wielu przedsi biorstw. Ponadto faktoring zwi ksza mo liwoêci zarzàdzania finansami w wielu firmach i s u y rozbudowie infrastruktury gospodarki rynkowej. Rynek us ug faktoringowych w Polsce Krajowy rynek us ug faktoringowych jest stosunkowo m ody. Pierwsze umowy, których przedmiotem by a zap ata ceny za wierzytelnoêç, Êwiadczono w Polsce na poczàtku lat dziewi çdziesiàtych XX w. Specyfika tych operacji spowodowa a wydzielenie si z banków odr bnych instytucji faktoringowych. Obecnie us ugi faktoringowe Êwiadczone sà zarówno przez banki, jak i spó ki faktoringowe. Te ostatnie oferujà klientom znacznie szerszy pakiet us ug dodatkowych poza wykupem wierzytelnoêci i ewentualnym przej ciem ryzyka niewyp acalnoêci d u nika. W Polsce niewiele jest specjalistycznych spó ek faktoringowych. Du e znaczenie majà trzy firmy: Handlowy Heller, Polfaktor oraz Eurofaktor. Funkcjonowanie rynku us ug faktoringowych porzàdkuje Konferencja Instytucji Faktoringowych, która w 2003 r. skupia a 8 najwi kszych instytucji tego sektora. W wymienionym okresie obroty firm faktoringowych wynios y ponad 12 mld z, wykazujàc tym samym wzrost o oko o 20% w skali roku. W 2003 r. z us ug faktoringowych skorzysta o oko o 1,2 tys. przedsi biorstw i zrealizowano 2 mln transakcji z 80 tys. odbiorców. Ponad 70% Êwiadczonych us ug stanowi faktoring z regresem. Obroty bran y faktoringowej stanowià w Polsce jedynie 1,5% produktu krajowego brutto, czyli prawie osiem razy mniej ni w krajach Europy Zachodniej. Mo liwoêci rozwoju rynku us ug faktoringowych sà wcià ogromne. Ocenia si, e oko o 80% transakcji Êrednich i du ych przedsi biorstw rozliczanych jest w kredycie kupieckim. Zainteresowanie finansowaniem dzia alnoêci poprzez kredyt kupiecki wynika przede wszystkim z faktu, e jest on taƒszy od kredytu bankowego, a tak e znacznie atwiej dost pny. Do utrzymywania si tej tendencji przyczynia si równie s abo rozwini ty rynek alternatywnych us ug finansowych. Dodatkowo zainteresowanie faktoringiem zwi kszajà czynniki, które utrudniajà rozwój ma ych i Êrednich firm. Sà to m.in. zatory p atnicze, opóênienie p atnoêci, k opoty z utrzymaniem p ynnoêci finansowej, niski poziom kapita u obrotowego, a wi c te problemy, którym mo e zaradziç skorzystanie z us ug faktoringowych. Ponadto wejêcie Polski do Unii Europejskiej spowoduje, e polskie firmy coraz swobodniej b dà poruszaç si na rynkach zagranicznych, a w zwiàzku z tym b dà wymaga y uatrakcyjnienia oferowanych przez nie warunków p atnoêci.

7 BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe 83 W Polsce od kilku lat wzrasta liczba przedsi biorstw regulujàcych swoje zobowiàzania p atnicze z opóênieniem. Ma to uzasadnienie m.in. w spowolnieniu tempa rozwoju gospodarczego. Opóênianie p atno- Êci sta o si ju wr cz sta ym sposobem do finansowania si. W takiej sytuacji podj cie przez przedsi biorstwa decyzji o sprzeda y z odroczonym terminem p atnoêci bez zwi kszenia pewnoêci uzyskania p atnoêci wdrodze faktoringu jest bardzo ryzykowne. Badanie ankietowe rzetelnoêci p atniczej w obrocie gospodarczym, realizowane wiosnà 2004 r. z inicjatywy Instytutu Badawczego przy Krajowym Rejestrze D ugów, wykaza o, e co miesiàc kontrahenci nie p acà do 5 faktur wystawionych przez ka dà z ma ych firm. W przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci liczba takich faktur wzrasta do 30, a w du ych firmach przekracza 100. Z ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2004 r. przez Gazet Prawnà wynika, e bran ami bardziej ni przeci tnie dotkni tymi pogorszeniem sytuacji finansowej sà hutnictwo elaza, budownictwo, górnictwo oraz przemys stoczniowy i motoryzacyjny. Mimo ogromnego potencja u rynku us ug faktoringowych oferta faktorów nie w pe ni odpowiada oczekiwaniom odbiorców. Wiele podmiotów oferuje przedsi biorcom faktoring niepe ny, w ramach którego nie nast puje przej cie ryzyka niewyp acalnoêci d u ników. Takie rozwiàzanie nie pozwala firmom na swobodne kszta towanie p ynnoêci finansowej. Faktoring pe ny jest zaê stosowany z przesadnà ostro noêcià. Wyst puje on jedynie w kontaktach z dobrze znanymi klientami, których d u nikami sà firmy o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej. Poza tym korzystanie z tego rodzaju us ugi wià e si z wysokimi kosztami i surowymi klauzulami prawnymi wyst pujàcymi w umowach. Oferta faktoringu dotyczy g ównie obrotów krajowych, co wobec dynamicznie rosnàcego eksportu mo e utrudniaç przedsi biorstwom sprzedajàcym swe produkty za granicà oferowanie kontrahentom zagranicznym atrakcyjnych warunków p atnoêci. W lutym 2004 r. udzia faktoringu importowego oraz eksportowego w ofercie firm faktoringowych by szacowany na poziomie zaledwie 10 15%. Pozostaje mieç nadziej, e w niedalekiej przysz oêci oferta us ug faktoringowych b dzie bardziej dostosowana do potrzeb wynikajàcych z rynku. Podsumowanie Konstrukcja faktoringu ma bardzo wiele zalet dla firmy sprzedajàcej nale noêci. Jednak podstawowym po ytkiem p ynàcym z zastosowania tego rodzaju us ugi przez przedsi biorstwo jest zwi kszenie sprawnoêci zarzàdzania kapita em obrotowym poprzez zapewnienie sobie niezmiennego strumienia finansowania, co eliminuje k opoty z utrzymaniem p ynnoêci finansowej i zwi ksza zdolnoêç do regulowania w asnych zobowiàzaƒ krótkoterminowych. Dywersyfikacja ryzyka braku zap aty od kontrahentów zapewnia z kolei bezpieczeƒstwo handlowe klientom faktoranta. Rozwój us ug faktoringowych korzystnie wp ywa na gospodark w skali ca ego kraju. Jako instrument przyspieszajàcy obrót Êrodkami pieni nymi w gospodarce faktoring przyczynia si do szybkiego uwalniania zainwestowanych kapita ów i wprowadzania ich w obieg, co bezpoêrednio przek ada si na popraw wyników finansowych wielu przedsi biorstw. Szybszy i sprawniejszy proces inkasowania nale noêci nie tylko pozytywnie wp ywa na wyniki finansowe faktorantów, zwi kszajàcych obrót, ale jest tak e êród em po- ytków dla odbiorców uzyskujàcych atrakcyjne warunki p atnoêci oraz samych spó ek faktoringowych, otrzymujàcych wynagrodzenie za Êwiadczone us ugi. Wzrost liczby obrotów realizowanych przez spó ki oferujàce tego rodzaju instrument zwi ksza mo liwoêci zarzàdzania finansami wielu uczestnikom rynku. Wa ne jest wi c, e w polskiej rzeczywistoêci instrument ten zaistnia i zwi ksza swojà popularnoêç zarówno wêród dostawców produktów, towarów lub us ug, jak równie wêród banków oraz specjalistycznych podmiotów faktoringowych. Bibliografia 1. S. Atanasow: Faktoring jako êród o finansowania bie àcych obrotów uj cie strumieniowe. Monitor RachunkowoÊci i Finansów nr 12/ J. Baraƒska: Gdy konkurencja wymusza udzielanie kredytów kupieckich. Gazeta Prawna nr 114/ M. Barowicz: Faktoring sposób na obrót wierzytelnoêciami. Dobra Firma, Rzeczpospolita nr 180/ Z. Biskupski: Us uga w wersji eksportowej. Gazeta Prawna nr 7/ Z. Biskupski: Jak skutecznie zarzàdzaç finansami firmy? Gazeta Prawna nr 58/ J. Grzywacz: Wspó praca przedsi biorstwa z bankiem. Warszawa 2003 Difin. 7. J. Ignaczewski: D u nik w umowie faktoringu. Rzeczpospolita nr 186/2004.

8 84 Systemy Finansowe BANK I KREDYT styczeƒ R. Jagie o: Finansowanie i zarzàdzanie nale noêciami wp yw na bilans oraz wskaêniki finansowe. Warszawa 2003 Szko a G ówna Handlowa. 9. M. KrzeÊniak: RoÊnie rynek us ug faktoringowych. Gazeta Prawna nr 18/ M. KrzeÊniak: Ile kosztujà us ugi faktoringowe. Gazeta Prawna nr 38/ Z. Krzy kiewicz: Operacje bankowe rozliczenia krajowe i zagraniczne. Warszawa 1998 Poltext. 12. M. Matusiak: Du e ryzyko sprzeda y z odroczeniem. Gazeta Prawna nr 74/ M. Matusiak: Ka da firma ma d u ników. Gazeta Prawna nr 76/ Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z r. Dz. U. nr 80, poz. 350 z póên. zm. 15. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z r. Dz. U. nr 21, poz. 86 z póên. zm. 16. Ustawa o podatku od towarów i us ug z r. Dz. U. nr 54, poz M. Zaleska: Ocena ekonomiczno-finansowa przedsi biorstwa przez analityka bankowego. Warszawa 2002 Szko a G ówna Handlowa

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Kasa 4.500 PLN Rachunek bieżący 50.000 PLN Rozrachunki z dostawcami 10.800 PLN Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Typy Kredytów Bankowych

Typy Kredytów Bankowych Typy Kredytów Bankowych Kredyt Rodzaje kredytów Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt dyskontowy Kredyt lombardowy Kredyt kart kredytowych Kredyt hipoteczny Rodzaje kredytów Procedura kredytowa Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych;

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych; 2 DZIENNIK URZĘDOWY KG PSP str. 253 37 Decyzja nr 127 Komendanta G ównego Paƒstwowej Stra y Po arnej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia Êrodków publicznych w Komendzie

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 POROZUMIENIE

Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 POROZUMIENIE Monitor Polski Nr 93 4098 Poz. 1010 1010 POROZUMIENIE mi dzy Rzeczàpospolità Polskà a Wielkà Arabskà Libijskà D amahirijà Ludowo-Socjalistycznà w sprawie ostatecznego rozliczenia wzajemnych zobowiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo