Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut. Ekonomiczny Kierunek"

Transkrypt

1 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Prawo handlowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/8 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/8 liczba godzin w semestrze: (Ćw) S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student ma podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i ochrony własności intelektualnej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ustroju i funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych. Umiejętności (CU): CU Samodzielne korzystanie z podstawowych instytucji prawnych zawartych w kodeksie spółek handlowych. Kompetencje społeczne (CK): CK Zrozumienie konieczności prowadzenia działalności gospodarczej w formach organizacyjnych określonych przez prawo handlowe. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące zawiązywania i prowadzenia spółek osobowych i kapitałowych. EKW Student zna zasady i mechanizmy prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie reguł zawartych w kodeksie spółek handlowych EKW Student rozumie i samodzielnie ocenia efektywność prowadzenia działalności gospodarczej w zorganizowanych prawem handlowym formach organizacyjnych Umiejętności EKU Student potrafi samodzielnie wybrać najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej. EKU Student stosuje w praktyce podstawowe przepisy kodeksu spółek handlowych. EKU Student wykorzystuje regulacje prawne dotyczące budowy i funkcjonowania spółek prawa handlowego. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie znaczenie regulacji dotyczących funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych dla przejrzystości obrotu gospodarczego i wymiany handlowej EKK Student rozumie mechanizmy rządzące rynkiem w mikro- i makroskali gospodarczej. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Spółka handlowa jako podstawowa forma prowadzenia działalności gospodarczej. Źródła prawa spółek Wyk Obywatel jako przedsiębiorca. Wyk Spółki kapitałowe. Spółka kapitałowa w organizacji. Wyk Spółki osobowe. Wyk5 Zasady organizacji spółek osobowych i kapitałowych. Wyk6 Spółki handlowe jako przedsiębiorcy. Szczególne postacie spółek handlowych. Wyk7 Spółka jawna. Wyk8 Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna. Wyk9 Spółka partnerska. Wyk0 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyk Spółka akcyjna. Wyk Łączenie, podział i przekształcanie spółek. S Ns

2 Wyk Prawo kolizyjne spółek prawa handlowego. Wyk Europejskie prawo spółek. Wyk5 Rozwiązanie i likwidacja spółek osobowych i kapitałowych. : Ćw Umowa założycielska spółki handlowej Ćw Organy spółek kapitałowych Ćw Odpowiedzialność zarządu spółki za jej prowadzenie Ćw Powstanie spółki w organizacji Ćw5 Rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców Ćw6 Rejestracja spółki w prawie europejskim Ćw7 Prokura znaczenie, powstanie i wygaśnięcie prokury Ćw8 Repetytorium Razem liczba godzin wykładów Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy; studium przypadku, analiza tekstu źródłowego, analiza artykułów z czasopism fachowych, dyskusja dydaktyczna; G - Metody oceniania F formująca F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja P podsumowująca P zaliczenie pisemne- kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Koch A, Napierała J, Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, Warszawa 0.. Kidyba A., Prawo handlowe, CH BECK, Warszawa 0.. Ciszewski J., Polskie prawo handlowe, LexisNexis Polska, Warszawa 009. Literatura zalecana / fakultatywna:. Ciszewski J., Ciarkowski Sz., Kruczalak- Jankowska J., Prawo handlowe. Kazusy, Warszawa 0.. Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, praca zbiorowa pod red. J. Jacyszyn, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 5 S 0 8 Ns 0

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu PRAWO HANDLOWE na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Metoda oceniania P Zaliczenie pisemne F Obserwacja F Dyskusja EKW X X EKW X X EKW X X X EKU X X X EKU X X X EKU X X EKK X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do zajęć 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 75 godz./5 godz.= pkt ECTS Sporządził: Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu PRAWO HANDLOWE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład CW Wykład:,,,,5,6,7,8, 9, 0,,,,5 :,,,,5,6,7,8 Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy; studium przypadku, analiza tekstu źródłowego, analiza artykułów z czasopism fachowych, dyskusja dydaktyczna; umiejętności umiejętności CU CU Wykład KU06 CU KU07 Wykład:,,,,5,6,7,8, 9, 0,,,,5 :,,,,5,6,7,8 Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy; studium przypadku, analiza tekstu źródłowego, analiza artykułów z czasopism fachowych, dyskusja dydaktyczna; EKW EKW EKW EKU EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7,8, 9, 0,,,,5 :,,,,5,6,7,8 Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy; studium przypadku, analiza tekstu źródłowego, analiza artykułów z czasopism fachowych, dyskusja dydaktyczna; Wykład EKK EKK KK05 KK06 KW0 KW0 KW5

5 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Analiza rynków zagranicznych. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 6. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 60S/6NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) (Ćw) 0S/8NS 0S/8NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z podstaw z zakresu makroekonomii, analizy ekonomicznej jak również podstawową wiedzę z zakresu rynków finansowych, w tym polityki pieniężnej oraz walutowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynków zagranicznych. Umiejętności (CU): CU Prawidłowe interpretowanie zjawisk i procesów wpływających na działania rynków zagranicznych. Kompetencje społeczne (CK): CK Świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rynków zagranicznych i wykorzystuje aktywność w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student poznaje podstawowych pojęć związanych z rynkami międzynarodowymi. EKW Student opisuje kluczowe transakcje w obrocie z zagranicą. EKW student zna i rozróżnia podmioty i instytucje mające wpływ na funkcjonowanie rynków zagranicznych. Umiejętności EKU Student ocenia i dobiera instrumenty w obrocie gospodarczym z zagranicą. EKU student wykorzystuje transakcje na rynkach międzynarodowych w działalności przedsiębiorstwa EKU Student rozpoznaje i analizuje zachodzące zmiany w oparciu o posiadaną wiedzę i pozyskane dane empiryczne. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie EKK Student jest otwarty na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej organizacji. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Pojęcie, zakres i organizacja koniunktury i analizy rynków Wyk Metody analizy i prognoz stosowanych w analizie koniunktury i badaniach rynkowych Wyk Analiza rynków surowców mineralnych, rolnych i artykułów przetworzonych Wyk. Analiza rynku trwałych dóbr konsumpcji i inwestycyjnych Wyk5 Analiza rynku usług Wyk6 Wstępna analiza wejścia na rynki zagraniczne Wyk7 Otoczenie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych Wyk8 Segmentacja rynku międzynarodowego Wyk9 Szanse i zagrożenia działania na rynkach zagranicznych Wyk0 Źródła informacji w badaniach rynków zagranicznych Wyk Istota rynków międzynarodowych i ich charakterystyka funkcjonalna Wyk Innowacje techniczne w przedsiębiorstwie uczestniczącym w obrocie zagranicznym Wyk Systemy logistyczne przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych Wyk Współczesne tendencje w handlu światowym. Miejsce Polski w obrotach zagranicznych Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

6 : Ćw Analizy rynków i koniunktury Ćw Analiza wejścia na rynki zagraniczne Ćw ocena segmentacji rynku międzynarodowego Ćw Analiza szans i zagrożeń działania na rynkach zagranicznych Ćw5 Pozyskiwanie i jakość informacji do badań rynków zagranicznych Ćw6 Analiza możliwości innowacyjnej i technicznej przedsiębiorstw, uczestników obrotu zagranicznego Ćw7 Analiza rozwiązań i systemy logistycznych przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych S 0 Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu 0 P podsumowująca P egzamin ustny P zaliczenie pisemne- kolokwium pisemne. Literatura obowiązkowa:. Lubiąski M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 00.. Barczyk, L. Kąsek, Lubiąski M., Marczewski K., Nowe oblicze cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa Kowalewski G., Badanie koniunktury gospodarczej, AE, Wrocław 000 Literatura zalecana / fakultatywna:. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach, IKiCHZ, Warszawa /kolejne roczniki./. Roczniki statystyczne handlu zagranicznego świata i Polski I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 8

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin ustny / wykład P Zaliczenie/ kolokwium - Metody oceniania F Sprawdzian pisemny F Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X EKU X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć 0 9 Przygotowanie konspektu 0 5 Przygotowanie sprawdzianu 0 5 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 0 5 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godz./5 godz.= 6 pkt. ECTS Sporządził: Data: Podpis.

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczn e prowadzeni a zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,,,,5,6,7 Wykład umiejętności CU CU, CU Wykład,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,,,,5,6,7 kompetencje społeczne CK CK Wykład,7,8,,, Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Dyskusja, praca własna z zalecana literaturą, case study Wykład Wykład EKW EKW EKW EKU EKU EKU EKK EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu EKW0, EKW0, EKW05 EKW0, EKW09, EKW0 EKU0, EKU05, EKU EKU0, EKU07, EKU EKK0, EKK05, EKK08 Sporządził: Data: Podpis.

9 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne. Przedmiot: Polityka handlowa UE. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: 5S/8NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) (Ćw) 0S/8NS 5S/0NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę podstaw z zakresu makroekonomii, polityki gospodarczej, rynku pieniężnego oraz polityki walutowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu mechanizmów i funkcjonowania instytucji handlowych UE. Umiejętności (CU): CU Prawidłowe interpretowanie procesów i zjawisk w zakresie handlu międzynarodowego. Kompetencje społeczne (CK): CK Świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu handlu zagranicznego i ma świadomość konieczności zdobywania i poszerzania wiedzy w tym zakresie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomicznej integracji europejskiej. EKW Student definiuje prawidłowo i swobodnie wyjaśnia podstawowe procesy związane z integracją. Umiejętności EKU Student prawidłowo interpretuje procesy zachodzących wewnątrz UE. EKU Student rozpoznaje i analizuje zachodzące zmiany w oparciu o posiadaną wiedzę i pozyskane dane empiryczne. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji oraz uczenia się przez całe życie. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Cel, zakres i podstawy traktatowe wspólnej polityki handlowej. Wyk System celny Unii Europejskiej. Wyk Wybrane zagadnienia postępowania celnego. Wyk Przeznaczenie celne i procedury celne. Wyk5 Rodzaje stawek celnych i budowa taryfy celnej Wyk6 Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi. Wyk7 Preferencje handlowe dla krajów rozwijających się. Wyk8 Umowy o wolnym handlu. Wyk9 Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Wyk0 Harmonizacja podatków pośrednich. Wyk Środki polityki eksportowej UE. : Ćw Postępowanie celne w UE Ćw Zasady, procedury dot. współpracy handlowej z państwami trzecimi w praktyce Ćw Współpraca z krajami rozwijającymi się Ćw Praktyka a polityka wolnego handlu Ćw5 Polityka podatkowa a polityka eksportowa UE Razem liczba godzin wykładów S 0 S NS 8 NS

10 Razem liczba godzin ćwiczeń 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca własna z zalecaną literaturą, case study; G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja P podsumowująca P egzamin ustny P zaliczenie pisemne- kolokwium pisemne. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Cini M. red, Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa Rymarczyk j. red, Handel zagraniczny. Organizacja i technika, Warszawa Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne. Warszawa 00.. Kawecka-Wyrzykowska E, Synowiec E. red,. T. i, IKCHZ, Warszawa 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. Sobczak K.red.. Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, Warszawa 00.. Dudziński J. red, Handel zagraniczny. Wybrane problemy, Szczecin Marszałek A.red, Integracja europejska, Warszawa 00.. Miklaszewski S. Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej. Tarnów 005. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu POLITYKA HANDLOWA UE na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin ustny / wykład P Zaliczenie/ kolokwium - Metody oceniania F Sprawdzian pisemny F Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X X EKW X X X X EKU X X X EKU X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć 5 5 Przygotowanie konspektu 0 0 Przygotowanie sprawdzianu 0 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 0 5 Przygotowanie do egzaminu 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz./5 godz.= 5 pkt. ECTS Sporządził: Data: Podpis.

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu POLITYKA HANDLOWA UE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczn e prowadzeni a zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,5 Wykład EKW EKW umiejętności CU CU, CU Wykład,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,5 kompetencje społeczne CK CK Wykład,,6,7,,, Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Dyskusja, praca własna z zalecana literaturą, case study Wykład Wykład EKU EKU EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu EKW0, EKW0, EKW05, EKW08 EKW0, EKW0, EKW09 EKU0, EKU, EKU0, EKU0, EKU07, EKK09 EKK0, EKK08, EKK09

13 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Przedsiębiorstwo międzynarodowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 5/S 8/NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0/S 8/NS liczba godzin w semestrze: (Ćw) 5/S 0/NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada usystematyzowana wiedzę z zarządzania, ekonomiki organizacji przedsiębiorstwa oraz finansów. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę związaną z istotą funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych. Umiejętności (CU): CU Prawidłowa interpretacja zjawisk wpływających problemy funkcjonowania, wzrostu i rozwoju organizacji międzynarodowych.. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumienie konieczności i istoty uczenia się przez całe życie oraz zachowania norm etycznych wżyciu zawodowym i poza nim. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorstwem międzynarodowym. EKW Student charakteryzuje wpływ otoczenia międzynarodowego na kształtowanie działań przedsiębiorstw międzynarodowych EKW Student opisuje wpływ procesów globalizacyjnych na funkcjonowanie gospodarek, przedsiębiorstw i ludzi. Umiejętności EKU Student ocenia zjawiska wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych EKUStudent ocenia konsekwencje procesów umiędzynaradawiania przedsiębiorstw Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu nauki o organizacji, wykazuje aktywność w zakresie samodoskonaleniu swojego warsztatu i poszerzania wiedzy oraz doświadczeń E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Przedsiębiorstwo międzynarodowe- pojęcie, istota, podstawowe definicje. Wyk Proces globalizacji- geneza, fazy, korzyści i zagrożenia oraz wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych Wyk Wpływ otoczenia (w szczególności międzynarodowego) na funkcjonowanie przedsiębiorstw Wyk Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw Wyk5 Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw międzynarodowych Wyk6 Strategie marketingowe przedsiębiorstw międzynarodowych Wyk7 Kulturowe uwarunkowania zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych Wyk8 Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie międzynarodowej Wyk9 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych Wyk0 Negocjacje w biznesie międzynarodowym Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

14 : Ćw Międzynarodowe aspekty zarządzania operacjami w biznesie. Ćw Finanse w perspektywie międzynarodowej Ćw Wybrane aspekty prawne funkcjonowania firm międzynarodowych Ćw Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a powstawanie firm międzynarodowych Ćw5 Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na gospodarki krajowe Ćw6 Przedsiębiorstwa międzynarodowe w Polsce- case study Ćw7 Polskie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym- case study S Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne wykład konwersatoryjny, konsultacje, materiały dydaktyczne w formie foliogramów, prezentacji multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, case study, praca w grupie 5 0 F formująca F- obserwacja podczas zajęć / aktywność F- dyskusja G - Metody oceniania P podsumowująca P- egzamin ustny/ wykłady P- zaliczenie pisemne/ Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Fonfara K., Zachowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji: podejście sieciowe, PWE, Warszawa Grzesiuk A., Marketing międzynarodowy, CeDeWu, Warszawa 007. Jarczewska- Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Branta Bydgoszcz- Warszawa 00. Zaorska A. (red. nauk.) Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji. Difin Warszawa Zaorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE Warszawa 007 Literatura zalecana / fakultatywna:. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 00.. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 00. Nowakowski M.K. red., Biznes międzynarodowy. Od integracji do globalizacji, SGH w Warszawie, Warszawa 005 Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją I Informacje dodatkowe Anna Kaczmarek

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘDZYNARODOWE na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P egzamin ustny/ wykłady P zaliczenie pisemne/ Metoda oceniania F obserwacja podczas zajęć/ aktywność F dyskusja EKW X X X X EKW X X X X EKW X X X X EKU X X x x EKU X EKK X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do zajęć 5 7 Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 5 0 Przygotowanie do zaliczenia wykładów 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./ 5 godz.= pkt ECTS Sporządził: Anna Kaczmarek Data: Podpis.

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu PRZEDSIEBIORSTWO MIĘDZYNARODOWE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: A. Kaczmarek Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanyc h dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0 :,,,,5,6,7 Wykład konwersatoryjny, konsultacje, materiały dydaktyczne w formie foliogramów, prezentacji multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, case study, praca Wykład, EKW EKW EKW w grupie umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład: Wykład konwersatoryjny, Wykład, EKU,,,,5,6,7,8,9,0 konsultacje, materiały dydaktyczne EKU : w formie foliogramów, prezentacji,,,,5,6,7 multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, case study, praca Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0, KW0, KW0, KW05, KW06, KW07, KW08,KW09, KW, KW5 KU0, KU0, KU0, KU06, KU07, KU w grupie kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład Wykład, EKK KK0, KK0, KK0, 5,7,8,9,0 KK08, KK09,,,5,6,7 Wykład konwersatoryjny, konsultacje, materiały dydaktyczne w formie foliogramów, prezentacji multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, case study, praca w grupie

17 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Negocjacje handlowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 5/S 8/NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0/S 8/NS liczba godzin w semestrze: (Ćw) 5/S 0/ NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Grzegorz Drozdowski B - Wymagania wstępne Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz zna zasady kształtujące działaniem przedsiębiorstw. Umie wstępnie analizować zjawiska kierujące funkcjonowaniem sfery społecznej organizacji. Potrafi w wymiarze podstawowym zdiagnozować priorytety służące realizacji określonych zadań natury biznesowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie z regułami negocjowania w organizacji i poza nią. Umiejętności (CU): CU Ukształtowanie umiejętności negocjacyjnych. Kompetencje społeczne (CK): CK Zrozumienie potrzeb innego człowieka w realizacji różnych celów negocjacyjnych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student ma wiedze na temat przeprowadzania negocjacji w sferze gospodarczej. EKW Student zna i rozumie uwarunkowania zachowań społecznych stron negocjacji. EKW Student ma wiedzę na temat strategii i przebiegu negocjacji. EKW Student wie jak ochronić się przed manipulacją w negocjacjach. Umiejętności EKU Student umie przeprowadzać negocjacje. EKU Student używa odpowiednie do sytuacji swoich predyspozycji negocjacyjnych. Kompetencje społeczne EKK Student ma przekonanie o wadze profesjonalnego zachowania się podczas negocjacji. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Charakterystyka procesu negocjacji. Wyk Negocjacje jako proces komunikacji (sfera niewerbalna i werbalna). Wyk Konflikt jako podłoże procesów negocjacyjnych. Wyk Struktura i przebieg procesu negocjacji. Wyk5 Metody przeprowadzenia negocjacji. Wyk6 Zasady wpływu społecznego (manipulacji) wykorzystywane w negocjacjach. Wyk7 Umiejętności skutecznego negocjatora. S 6 NS : Ćw Wstęp do sztuki negocjacji. Ćw Przygotowanie się do przeprowadzenia negocjacji. Ćw Zasady budowania przewagi negocjacyjnej. Ćw Kierowanie rozmową w negocjacjach. Ćw5 Manipulacje w negocjacjach. Ćw6 Finalizowanie negocjacji. Razem liczba godzin wykładów 0 S 8 NS

18 Ćw7 Kompetentny negocjator. Ćw.8 Negocjacje analiza przypadków. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Na ch wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F - przygotowanie do zajęć F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - kolokwium P podsumowująca P zaliczenie Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Kamiński J.: Negocjacje. Techniki rozwiązywania konfliktów, Wydawnictwo Poltekst, Warszawa. Minton J. W.: Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i mediatorów, Dom Wydawniczy Rebis Poznań 005. Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo WPSB, Kraków 99. Bercoff M. A.: Negocjacje, wydawnictwo PWE, Warszawa 007. Literatura zalecana / fakultatywna:. Tabernecka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 009. Piechowski S., Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 006 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Grzegorz Drozdowski

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu NEGOCJACJE HANDLOWE na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P zaliczenie Metoda oceniania F Przygotowanie do zajęć F Obserwacja podczas zajęć/aktyw ność F Kolokwium EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKU x x x x EKU x x x x EKK x x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć 0 0 Przygotowanie do kolokwium 0 Przygotowanie do egzaminu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz. / 5 godz. = pkt. ECTS Sporządził: Grzegorz Drozdowski Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu NEGOCJACJE HANDLOWE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowany ch dla całego Pr ogramu Sporządził: Grzegorz Drozdowski Data: Podpis. Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształceni a (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7, Wykład, :,,,,5,6,7,8 wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. EKW EKW EKW EKW umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład:,,,,5,6,7, Wykład, EKU :,,,,5,6,7,8 EKU wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład:5,6,7 :,,,5,6,7,8 Wykład, EKK wykorzystanie studiów przypadków, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. KW0 KW06 KW08 KW09 KU08 KU06 KU07 KU5 KK0 KK0 KK0 KK08 KK09

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Ekonomia Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: International Economic

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Handel międzynarodowy Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw.

Instytut. B - Wymagania wstępne Znajomość podstaw rachunkowości finansowej, finansów oraz organizacji przedsiębiorstw. Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Handel zagraniczny Zarządzanie produkcją i usługami Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/ 15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 S/30 NS/15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu raz prowadzących zajęcia. Koordynator: dr K.

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 S/30 NS/15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu raz prowadzących zajęcia. Koordynator: dr K. . Przedmiot Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Przedmiot: Instytut Kierunek Ekonomiczny Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja tudia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Aula główna INEI Wykład PWSZ w

Aula główna INEI Wykład PWSZ w KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/PRG w języku polskim Prawo gospodarcze Nazwa przedmiotu w języku angielskim Economic Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/15 NS/10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/15 NS/10 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-531 Nazwa modułu Ekonomia międzynarodowa Nazwa modułu w języku angielskim International economics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. przedsiębiorstw.

Ekonomiczny Kierunek. przedsiębiorstw. . Przedmiot Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i rachunkowość Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 01/015 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Ochrona własności Przedmiot w języku angielskim: Protection of Intellectual Property Kod przedmiotu: Typ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu TiRII_06_SS_2012

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1o9-2012 Pozycja planu: A9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/18 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 30 NS/18 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Mediacje i sprawiedliwość naprawcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych Sylabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU KIERUNEK INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe: poziom

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Bezpieczeństwo narodowe Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo