Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut. Ekonomiczny Kierunek"

Transkrypt

1 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Prawo handlowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/8 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/8 liczba godzin w semestrze: (Ćw) S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student ma podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i ochrony własności intelektualnej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ustroju i funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych. Umiejętności (CU): CU Samodzielne korzystanie z podstawowych instytucji prawnych zawartych w kodeksie spółek handlowych. Kompetencje społeczne (CK): CK Zrozumienie konieczności prowadzenia działalności gospodarczej w formach organizacyjnych określonych przez prawo handlowe. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące zawiązywania i prowadzenia spółek osobowych i kapitałowych. EKW Student zna zasady i mechanizmy prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie reguł zawartych w kodeksie spółek handlowych EKW Student rozumie i samodzielnie ocenia efektywność prowadzenia działalności gospodarczej w zorganizowanych prawem handlowym formach organizacyjnych Umiejętności EKU Student potrafi samodzielnie wybrać najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej. EKU Student stosuje w praktyce podstawowe przepisy kodeksu spółek handlowych. EKU Student wykorzystuje regulacje prawne dotyczące budowy i funkcjonowania spółek prawa handlowego. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie znaczenie regulacji dotyczących funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych dla przejrzystości obrotu gospodarczego i wymiany handlowej EKK Student rozumie mechanizmy rządzące rynkiem w mikro- i makroskali gospodarczej. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Spółka handlowa jako podstawowa forma prowadzenia działalności gospodarczej. Źródła prawa spółek Wyk Obywatel jako przedsiębiorca. Wyk Spółki kapitałowe. Spółka kapitałowa w organizacji. Wyk Spółki osobowe. Wyk5 Zasady organizacji spółek osobowych i kapitałowych. Wyk6 Spółki handlowe jako przedsiębiorcy. Szczególne postacie spółek handlowych. Wyk7 Spółka jawna. Wyk8 Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna. Wyk9 Spółka partnerska. Wyk0 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyk Spółka akcyjna. Wyk Łączenie, podział i przekształcanie spółek. S Ns

2 Wyk Prawo kolizyjne spółek prawa handlowego. Wyk Europejskie prawo spółek. Wyk5 Rozwiązanie i likwidacja spółek osobowych i kapitałowych. : Ćw Umowa założycielska spółki handlowej Ćw Organy spółek kapitałowych Ćw Odpowiedzialność zarządu spółki za jej prowadzenie Ćw Powstanie spółki w organizacji Ćw5 Rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców Ćw6 Rejestracja spółki w prawie europejskim Ćw7 Prokura znaczenie, powstanie i wygaśnięcie prokury Ćw8 Repetytorium Razem liczba godzin wykładów Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy; studium przypadku, analiza tekstu źródłowego, analiza artykułów z czasopism fachowych, dyskusja dydaktyczna; G - Metody oceniania F formująca F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja P podsumowująca P zaliczenie pisemne- kolokwium pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Koch A, Napierała J, Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, Warszawa 0.. Kidyba A., Prawo handlowe, CH BECK, Warszawa 0.. Ciszewski J., Polskie prawo handlowe, LexisNexis Polska, Warszawa 009. Literatura zalecana / fakultatywna:. Ciszewski J., Ciarkowski Sz., Kruczalak- Jankowska J., Prawo handlowe. Kazusy, Warszawa 0.. Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, praca zbiorowa pod red. J. Jacyszyn, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 5 S 0 8 Ns 0

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu PRAWO HANDLOWE na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Metoda oceniania P Zaliczenie pisemne F Obserwacja F Dyskusja EKW X X EKW X X EKW X X X EKU X X X EKU X X X EKU X X EKK X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do zajęć 0 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 75 godz./5 godz.= pkt ECTS Sporządził: Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu PRAWO HANDLOWE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład CW Wykład:,,,,5,6,7,8, 9, 0,,,,5 :,,,,5,6,7,8 Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy; studium przypadku, analiza tekstu źródłowego, analiza artykułów z czasopism fachowych, dyskusja dydaktyczna; umiejętności umiejętności CU CU Wykład KU06 CU KU07 Wykład:,,,,5,6,7,8, 9, 0,,,,5 :,,,,5,6,7,8 Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy; studium przypadku, analiza tekstu źródłowego, analiza artykułów z czasopism fachowych, dyskusja dydaktyczna; EKW EKW EKW EKU EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7,8, 9, 0,,,,5 :,,,,5,6,7,8 Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy; studium przypadku, analiza tekstu źródłowego, analiza artykułów z czasopism fachowych, dyskusja dydaktyczna; Wykład EKK EKK KK05 KK06 KW0 KW0 KW5

5 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Analiza rynków zagranicznych. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 6. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 60S/6NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) (Ćw) 0S/8NS 0S/8NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z podstaw z zakresu makroekonomii, analizy ekonomicznej jak również podstawową wiedzę z zakresu rynków finansowych, w tym polityki pieniężnej oraz walutowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynków zagranicznych. Umiejętności (CU): CU Prawidłowe interpretowanie zjawisk i procesów wpływających na działania rynków zagranicznych. Kompetencje społeczne (CK): CK Świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu rynków zagranicznych i wykorzystuje aktywność w samodzielnym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student poznaje podstawowych pojęć związanych z rynkami międzynarodowymi. EKW Student opisuje kluczowe transakcje w obrocie z zagranicą. EKW student zna i rozróżnia podmioty i instytucje mające wpływ na funkcjonowanie rynków zagranicznych. Umiejętności EKU Student ocenia i dobiera instrumenty w obrocie gospodarczym z zagranicą. EKU student wykorzystuje transakcje na rynkach międzynarodowych w działalności przedsiębiorstwa EKU Student rozpoznaje i analizuje zachodzące zmiany w oparciu o posiadaną wiedzę i pozyskane dane empiryczne. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie EKK Student jest otwarty na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej organizacji. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Pojęcie, zakres i organizacja koniunktury i analizy rynków Wyk Metody analizy i prognoz stosowanych w analizie koniunktury i badaniach rynkowych Wyk Analiza rynków surowców mineralnych, rolnych i artykułów przetworzonych Wyk. Analiza rynku trwałych dóbr konsumpcji i inwestycyjnych Wyk5 Analiza rynku usług Wyk6 Wstępna analiza wejścia na rynki zagraniczne Wyk7 Otoczenie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych Wyk8 Segmentacja rynku międzynarodowego Wyk9 Szanse i zagrożenia działania na rynkach zagranicznych Wyk0 Źródła informacji w badaniach rynków zagranicznych Wyk Istota rynków międzynarodowych i ich charakterystyka funkcjonalna Wyk Innowacje techniczne w przedsiębiorstwie uczestniczącym w obrocie zagranicznym Wyk Systemy logistyczne przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych Wyk Współczesne tendencje w handlu światowym. Miejsce Polski w obrotach zagranicznych Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

6 : Ćw Analizy rynków i koniunktury Ćw Analiza wejścia na rynki zagraniczne Ćw ocena segmentacji rynku międzynarodowego Ćw Analiza szans i zagrożeń działania na rynkach zagranicznych Ćw5 Pozyskiwanie i jakość informacji do badań rynków zagranicznych Ćw6 Analiza możliwości innowacyjnej i technicznej przedsiębiorstw, uczestników obrotu zagranicznego Ćw7 Analiza rozwiązań i systemy logistycznych przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych S 0 Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu 0 P podsumowująca P egzamin ustny P zaliczenie pisemne- kolokwium pisemne. Literatura obowiązkowa:. Lubiąski M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 00.. Barczyk, L. Kąsek, Lubiąski M., Marczewski K., Nowe oblicze cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa Kowalewski G., Badanie koniunktury gospodarczej, AE, Wrocław 000 Literatura zalecana / fakultatywna:. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach, IKiCHZ, Warszawa /kolejne roczniki./. Roczniki statystyczne handlu zagranicznego świata i Polski I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 8

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin ustny / wykład P Zaliczenie/ kolokwium - Metody oceniania F Sprawdzian pisemny F Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X X EKW X X X X X EKU X X X EKU X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć 0 9 Przygotowanie konspektu 0 5 Przygotowanie sprawdzianu 0 5 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 0 5 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godz./5 godz.= 6 pkt. ECTS Sporządził: Data: Podpis.

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczn e prowadzeni a zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,,,,5,6,7 Wykład umiejętności CU CU, CU Wykład,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,,,,5,6,7 kompetencje społeczne CK CK Wykład,7,8,,, Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Dyskusja, praca własna z zalecana literaturą, case study Wykład Wykład EKW EKW EKW EKU EKU EKU EKK EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu EKW0, EKW0, EKW05 EKW0, EKW09, EKW0 EKU0, EKU05, EKU EKU0, EKU07, EKU EKK0, EKK05, EKK08 Sporządził: Data: Podpis.

9 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne. Przedmiot: Polityka handlowa UE. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: 5S/8NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) (Ćw) 0S/8NS 5S/0NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę podstaw z zakresu makroekonomii, polityki gospodarczej, rynku pieniężnego oraz polityki walutowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę z zakresu mechanizmów i funkcjonowania instytucji handlowych UE. Umiejętności (CU): CU Prawidłowe interpretowanie procesów i zjawisk w zakresie handlu międzynarodowego. Kompetencje społeczne (CK): CK Świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu handlu zagranicznego i ma świadomość konieczności zdobywania i poszerzania wiedzy w tym zakresie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomicznej integracji europejskiej. EKW Student definiuje prawidłowo i swobodnie wyjaśnia podstawowe procesy związane z integracją. Umiejętności EKU Student prawidłowo interpretuje procesy zachodzących wewnątrz UE. EKU Student rozpoznaje i analizuje zachodzące zmiany w oparciu o posiadaną wiedzę i pozyskane dane empiryczne. Kompetencje społeczne EKK Student rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji oraz uczenia się przez całe życie. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Cel, zakres i podstawy traktatowe wspólnej polityki handlowej. Wyk System celny Unii Europejskiej. Wyk Wybrane zagadnienia postępowania celnego. Wyk Przeznaczenie celne i procedury celne. Wyk5 Rodzaje stawek celnych i budowa taryfy celnej Wyk6 Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi. Wyk7 Preferencje handlowe dla krajów rozwijających się. Wyk8 Umowy o wolnym handlu. Wyk9 Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Wyk0 Harmonizacja podatków pośrednich. Wyk Środki polityki eksportowej UE. : Ćw Postępowanie celne w UE Ćw Zasady, procedury dot. współpracy handlowej z państwami trzecimi w praktyce Ćw Współpraca z krajami rozwijającymi się Ćw Praktyka a polityka wolnego handlu Ćw5 Polityka podatkowa a polityka eksportowa UE Razem liczba godzin wykładów S 0 S NS 8 NS

10 Razem liczba godzin ćwiczeń 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca własna z zalecaną literaturą, case study; G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności, F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja P podsumowująca P egzamin ustny P zaliczenie pisemne- kolokwium pisemne. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Cini M. red, Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa Rymarczyk j. red, Handel zagraniczny. Organizacja i technika, Warszawa Naruszewicz S., Laszuk M., Wspólnotowe prawo celne. Warszawa 00.. Kawecka-Wyrzykowska E, Synowiec E. red,. T. i, IKCHZ, Warszawa 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. Sobczak K.red.. Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, Warszawa 00.. Dudziński J. red, Handel zagraniczny. Wybrane problemy, Szczecin Marszałek A.red, Integracja europejska, Warszawa 00.. Miklaszewski S. Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej. Tarnów 005. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu POLITYKA HANDLOWA UE na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P Egzamin ustny / wykład P Zaliczenie/ kolokwium - Metody oceniania F Sprawdzian pisemny F Obserwacja F Dyskusja EKW X X X X X EKW X X X X EKU X X X EKU X X EKK X X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć 5 5 Przygotowanie konspektu 0 0 Przygotowanie sprawdzianu 0 Przygotowanie do zaliczenia/kolokwium 0 5 Przygotowanie do egzaminu 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz./5 godz.= 5 pkt. ECTS Sporządził: Data: Podpis.

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu POLITYKA HANDLOWA UE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczn e prowadzeni a zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,5 Wykład EKW EKW umiejętności CU CU, CU Wykład,,,,5,6,7,8,9, 0,,,,,5 kompetencje społeczne CK CK Wykład,,6,7,,, Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Dyskusja, praca własna z zalecana literaturą, case study Wykład Wykład EKU EKU EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu EKW0, EKW0, EKW05, EKW08 EKW0, EKW0, EKW09 EKU0, EKU, EKU0, EKU0, EKU07, EKK09 EKK0, EKK08, EKK09

13 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Przedsiębiorstwo międzynarodowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 5/S 8/NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0/S 8/NS liczba godzin w semestrze: (Ćw) 5/S 0/NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Student posiada usystematyzowana wiedzę z zarządzania, ekonomiki organizacji przedsiębiorstwa oraz finansów. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie w wiedzę związaną z istotą funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych. Umiejętności (CU): CU Prawidłowa interpretacja zjawisk wpływających problemy funkcjonowania, wzrostu i rozwoju organizacji międzynarodowych.. Kompetencje społeczne (CK): CK Rozumienie konieczności i istoty uczenia się przez całe życie oraz zachowania norm etycznych wżyciu zawodowym i poza nim. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorstwem międzynarodowym. EKW Student charakteryzuje wpływ otoczenia międzynarodowego na kształtowanie działań przedsiębiorstw międzynarodowych EKW Student opisuje wpływ procesów globalizacyjnych na funkcjonowanie gospodarek, przedsiębiorstw i ludzi. Umiejętności EKU Student ocenia zjawiska wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych EKUStudent ocenia konsekwencje procesów umiędzynaradawiania przedsiębiorstw Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu nauki o organizacji, wykazuje aktywność w zakresie samodoskonaleniu swojego warsztatu i poszerzania wiedzy oraz doświadczeń E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Przedsiębiorstwo międzynarodowe- pojęcie, istota, podstawowe definicje. Wyk Proces globalizacji- geneza, fazy, korzyści i zagrożenia oraz wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych Wyk Wpływ otoczenia (w szczególności międzynarodowego) na funkcjonowanie przedsiębiorstw Wyk Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw Wyk5 Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw międzynarodowych Wyk6 Strategie marketingowe przedsiębiorstw międzynarodowych Wyk7 Kulturowe uwarunkowania zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych Wyk8 Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie międzynarodowej Wyk9 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych Wyk0 Negocjacje w biznesie międzynarodowym Razem liczba godzin wykładów S 0 Ns 8

14 : Ćw Międzynarodowe aspekty zarządzania operacjami w biznesie. Ćw Finanse w perspektywie międzynarodowej Ćw Wybrane aspekty prawne funkcjonowania firm międzynarodowych Ćw Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a powstawanie firm międzynarodowych Ćw5 Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na gospodarki krajowe Ćw6 Przedsiębiorstwa międzynarodowe w Polsce- case study Ćw7 Polskie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym- case study S Ns Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne wykład konwersatoryjny, konsultacje, materiały dydaktyczne w formie foliogramów, prezentacji multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, case study, praca w grupie 5 0 F formująca F- obserwacja podczas zajęć / aktywność F- dyskusja G - Metody oceniania P podsumowująca P- egzamin ustny/ wykłady P- zaliczenie pisemne/ Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Fonfara K., Zachowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji: podejście sieciowe, PWE, Warszawa Grzesiuk A., Marketing międzynarodowy, CeDeWu, Warszawa 007. Jarczewska- Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Branta Bydgoszcz- Warszawa 00. Zaorska A. (red. nauk.) Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji. Difin Warszawa Zaorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE Warszawa 007 Literatura zalecana / fakultatywna:. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 00.. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 00. Nowakowski M.K. red., Biznes międzynarodowy. Od integracji do globalizacji, SGH w Warszawie, Warszawa 005 Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją I Informacje dodatkowe Anna Kaczmarek

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘDZYNARODOWE na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P egzamin ustny/ wykłady P zaliczenie pisemne/ Metoda oceniania F obserwacja podczas zajęć/ aktywność F dyskusja EKW X X X X EKW X X X X EKW X X X X EKU X X x x EKU X EKK X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do zajęć 5 7 Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 5 0 Przygotowanie do zaliczenia wykładów 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./ 5 godz.= pkt ECTS Sporządził: Anna Kaczmarek Data: Podpis.

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu PRZEDSIEBIORSTWO MIĘDZYNARODOWE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku EKONOMIA Cele przedmiotu (C) Sporządził: A. Kaczmarek Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanyc h dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW, CW Wykład:,,,,5,6,7,8,9,0 :,,,,5,6,7 Wykład konwersatoryjny, konsultacje, materiały dydaktyczne w formie foliogramów, prezentacji multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, case study, praca Wykład, EKW EKW EKW w grupie umiejętności umiejętności CU CU, CU Wykład: Wykład konwersatoryjny, Wykład, EKU,,,,5,6,7,8,9,0 konsultacje, materiały dydaktyczne EKU : w formie foliogramów, prezentacji,,,,5,6,7 multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, case study, praca Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu KW0, KW0, KW0, KW05, KW06, KW07, KW08,KW09, KW, KW5 KU0, KU0, KU0, KU06, KU07, KU w grupie kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK, CK Wykład Wykład, EKK KK0, KK0, KK0, 5,7,8,9,0 KK08, KK09,,,5,6,7 Wykład konwersatoryjny, konsultacje, materiały dydaktyczne w formie foliogramów, prezentacji multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, case study, praca w grupie

17 Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Negocjacje handlowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: 5/S 8/NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) 0/S 8/NS liczba godzin w semestrze: (Ćw) 5/S 0/ NS 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Grzegorz Drozdowski B - Wymagania wstępne Student ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz zna zasady kształtujące działaniem przedsiębiorstw. Umie wstępnie analizować zjawiska kierujące funkcjonowaniem sfery społecznej organizacji. Potrafi w wymiarze podstawowym zdiagnozować priorytety służące realizacji określonych zadań natury biznesowej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie z regułami negocjowania w organizacji i poza nią. Umiejętności (CU): CU Ukształtowanie umiejętności negocjacyjnych. Kompetencje społeczne (CK): CK Zrozumienie potrzeb innego człowieka w realizacji różnych celów negocjacyjnych. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student ma wiedze na temat przeprowadzania negocjacji w sferze gospodarczej. EKW Student zna i rozumie uwarunkowania zachowań społecznych stron negocjacji. EKW Student ma wiedzę na temat strategii i przebiegu negocjacji. EKW Student wie jak ochronić się przed manipulacją w negocjacjach. Umiejętności EKU Student umie przeprowadzać negocjacje. EKU Student używa odpowiednie do sytuacji swoich predyspozycji negocjacyjnych. Kompetencje społeczne EKK Student ma przekonanie o wadze profesjonalnego zachowania się podczas negocjacji. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Charakterystyka procesu negocjacji. Wyk Negocjacje jako proces komunikacji (sfera niewerbalna i werbalna). Wyk Konflikt jako podłoże procesów negocjacyjnych. Wyk Struktura i przebieg procesu negocjacji. Wyk5 Metody przeprowadzenia negocjacji. Wyk6 Zasady wpływu społecznego (manipulacji) wykorzystywane w negocjacjach. Wyk7 Umiejętności skutecznego negocjatora. S 6 NS : Ćw Wstęp do sztuki negocjacji. Ćw Przygotowanie się do przeprowadzenia negocjacji. Ćw Zasady budowania przewagi negocjacyjnej. Ćw Kierowanie rozmową w negocjacjach. Ćw5 Manipulacje w negocjacjach. Ćw6 Finalizowanie negocjacji. Razem liczba godzin wykładów 0 S 8 NS

18 Ćw7 Kompetentny negocjator. Ćw.8 Negocjacje analiza przypadków. Razem liczba godzin ćwiczeń 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne W ramach wykładu: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy. Na ch wykorzystanie studiów przypadków do omówienia istoty poruszanego zagadnienia, analiza tekstu źródłowego, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach. G - Metody oceniania F formująca F - przygotowanie do zajęć F obserwacja podczas zajęć/aktywność F - kolokwium P podsumowująca P zaliczenie Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Kamiński J.: Negocjacje. Techniki rozwiązywania konfliktów, Wydawnictwo Poltekst, Warszawa. Minton J. W.: Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i mediatorów, Dom Wydawniczy Rebis Poznań 005. Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo WPSB, Kraków 99. Bercoff M. A.: Negocjacje, wydawnictwo PWE, Warszawa 007. Literatura zalecana / fakultatywna:. Tabernecka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 009. Piechowski S., Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 006 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Grzegorz Drozdowski

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu NEGOCJACJE HANDLOWE na kierunku EKONOMIA Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P zaliczenie Metoda oceniania F Przygotowanie do zajęć F Obserwacja podczas zajęć/aktyw ność F Kolokwium EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKW x x x x EKU x x x x EKU x x x x EKK x x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 8 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć 0 0 Przygotowanie do kolokwium 0 Przygotowanie do egzaminu 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz. / 5 godz. = pkt. ECTS Sporządził: Grzegorz Drozdowski Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo