Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007"

Transkrypt

1 GRAJEWO skorygowany QSr 4/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od do zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł data przekazania: PFLEIDERER GRAJEWO SA (pełna nazwa emitenta) GRAJEWO Drzewny (drz) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Grajewo (kod pocztowy) (miejscowość) Wiórowa 1 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do w tys. zł 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do w tys. EUR 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do I. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk na działalności operacyjnej III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej VI. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności inwestycyjnej VIII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności finansowej IX. Przepływy pienięŝne netto, razem X. Aktywa, razem XI. Zobowiązania XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał akcyjny XVI. Średnia waŝona liczba akcji (w szt.) XVII. Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji (w szt.) Zysk netto zanualizowany przypadający akcjonariuszom jednostki XVIII. dominującej XIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)* 2,52 1,88 0,67 0,48 XX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)* 2,52 1,88 0,67 0,48 XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 14,20 17,28 3,96 4,51 Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 GRAJEWO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do QSr 4/2007 w tys. zł 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do w tys. EUR 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 14,20 17,28 3,96 4,51 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XXIII. zł/eur) dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 1,09 1,28 0,30 0,33 XXIV. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów XXV. Zysk na działalności operacyjnej XXVI. Zysk przed opodatkowaniem XXVII. Zysk netto XXVIII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej XXIX. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności inwestycyjnej XXX. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności finansowej XXXI. Przepływy pienięŝne netto, razem XXXII. Aktywa, razem XXXIII. Zobowiązania XXXIV. Zobowiązania długoterminowe XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe XXXVI. Kapitał własny XXXVII. Kapitał akcyjny XXXVIII. Średnia waŝona liczba akcji (w szt.) XXXIX. Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji (w szt.) XL. Zysk netto zanualizowany* XLI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)* 2,87 1,09 0,76 0,28 XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)* 2,87 1,09 0,76 0,28 XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 11,29 9,51 3,15 2,48 XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 11,29 9,51 3,15 2,48 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XLV. zł/eur) 1,09 1,28 0,30 0,33 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Agnieszka Kabus Prokurent / Główny Księgowy Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Dz. U. Nr 209, poz Zarząd Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2007 roku Strona 1 z 35

4 WSTĘP PREZESA ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2007 r. W czwartym kwartale 2007 roku grupa kapitałowa Pfleiderer Grajewo odnotowała w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku ponad 13%, a w okresie całego roku przekraczający 26%, wzrost przychodów ze sprzedaŝy. Zwiększenie obrotów handlowych jest następstwem rozpoczęcia w roku 2006 działalności operacyjnej w Rosji oraz utrzymującego się wysokiego tempa wzrostu branŝy meblarskiej w Polsce. Oddanie do eksploatacji zakładu produkującego płytę typu cienki MDF w Grajewie pozwoliło na wzbogacenie oferty handlowej. Aktualnie spółka Pfleiderer MDF jest w końcowej fazie optymalizacji procesu produkcyjnego. Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w ostatnich miesiącach 2007 r. przekroczył 60%. W ciągu trzech kolejnych lat spółka zamierza w pełni wykorzystać potencjał produkcyjny w ilości 250 tys. m 3 płyty adresując, swoje wyroby do odbiorców zarówno w kraju jak i za granicą. Spółka zaleŝna Pfleiderer OOO, działająca na terenie Rosji osiągnęła w roku 2007, będącym pierwszym pełnym rokiem działalności, przychody roczne przekraczające 64 mln EUR. Optymalizacja procesu produkcyjnego, zrealizowana w ostatnich miesiącach roku 2007, pozwoliła na stopniowe ograniczenie kosztów procesu produkcyjnego i wzrost jego wydajności. W ciągu kolejnych 2 lat spółka zamierza poprawić rentowność poprzez ograniczenie kosztów produkcji oraz zwiększyć w ofercie handlowej udział płyty laminowanej, produktu o wyŝszej wartości dodanej. Powołany w trzecim kwartale zespół projektowy realizuje projekt budowy w Rosji, zakładu produkującego płytę MDF. Inwestycja, której koszt realizacji oszacowany został na kwotę 144 mln EUR, rozpocznie działalność produkcyjną w roku Ceny podstawowych surowców uŝywanych w procesie produkcji zachowywały się w okresie poprzedniego roku zgodnie z przewidywaniami. Średnia cena surowca drzewnego wzrosła o kilkanaście procent, z kolei cena Ŝywic klejowych wzrosła w ostatnim kwartale ze względu na wzrost cen metanolu na rynku globalnym. Przewiduje się, Ŝe w pierwszym półroczu bieŝącego roku, ceny surowca drzewnego będą względnie stabilne, z kolei ceny Ŝywic klejowych oraz pozostałych komponentów chemicznych, uŝywanych do produkcji będą powoli spadać, co jest wynikiem oczekiwanego znacznego spadku cen metanolu w drugim kwartale bieŝącego roku. Pomimo upadłości jednego z kluczowych klientów firmy Schieder, Pfleiderer Grajewo zrealizował ponad 102 % wartości prognozy sprzedaŝy roku Zrealizowany poziom EBIDTA wyniósł 99,6% a zysk netto 92,5% prognozy. Z wyrazami szacunku Paweł Wyrzykowski Strona 2 z 35

5 II. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ogólna charakterystyka Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Pfleiderer Grajewo S.A. Spółka dominująca pod poprzednią nazwą Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Sąd Gospodarczy w ŁomŜy, Rejestr Handlowy dział B nr 270 dnia 1 lipca 1994 roku, a następnie w dniu 9 maja 2001 roku zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS Siedzibą Spółki jest Grajewo, ul. Wiórowa 1. W dniu 18 września 2002 roku Zarząd Spółki dominującej otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku o wpisaniu do KRS nowej nazwy Spółki. W związku z powyŝszym w dniu 18 września 2002 roku została zmieniona nazwa Spółki dominującej z Zakłady Płyt Wiórowych S.A na Pfleiderer Grajewo S.A. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) spółka zarejestrowana jest pod numerem 2020 E. 2. Informacja dotycząca składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej oraz ewentualnych zmian w okresie sprawozdawczym. Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie na koniec okresu sprawozdawczego działał w składzie: 1. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu 2. Rafał Karcz Członek Zarządu 3. Krzysztof Lobert Członek Zarządu 4. Dariusz Tomaszewski Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2007 roku: 1. Robert Hopperdietzel Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Michael Ernst, 3. Wojciech Szymon Kowalski, 4. Derrick G. Noe 5. Hans H. Overdiek W dniu 11 stycznia 2007 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Grajewa Martina Ronga, a w skład Rady został powołany Robert Hopperdietzel. W dniu 9 marca 2007 r. Pan Zbigniew Dudek złoŝył oświadczenie o rezygnacji z dniem 31 marca 2007 r. z funkcji Członka Zarządu Dyrektora ds. Produkcji Pfleiderer Grajewo S.A. oraz Pfleiderer Prospan S.A., spółki zaleŝnej od Pfleiderer Grajewo S.A. Z dniem r. Pan Krzysztof Lobert został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki na randze Dyrektora Operacyjnego Strona 3 z 35

6 3. Informacja dotycząca okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze. Pełną konsolidacją objęte są sprawozdania finansowe Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A i spółek zaleŝnych: Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Pfleiderer MDF OOO, Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o.. Okres porównawczy IV kwartału 2006 r. zawiera sprawozdanie jednostkowe spółki Pfleiderer Grajewo S.A. sporządzone wg zasad MSSF oraz spółek zaleŝnych Pfleiderer Prospan S.A. i Pfleiderer OOO,Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o. jest konsolidowana od r., jednostki Jura Polska sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. są konsolidowane od r., jednostka Pfleiderer MDF OOO jest konsolidowana od r. III. ZMIANA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości (a) Oświadczenie zgodności Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości, oraz z interpretacjami wydanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy Międzynarodowym Komitecie Standardów Rachunkowości. Spółka stosowała przy sporządzeniu sprawozdania finansowego te same zasady rachunkowości, co stosowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. (b) Podstawa przygotowania sprawozdań finansowych Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, Pfleiderer Grajewo S.A. oraz Pfleiderer Prospan S.A.Pfleiderer MDF Sp. z o.o. oraz Silekol Sp. z o.o. prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami MSSF. Spółka Pfleiderer OOO stosuje zasady księgowe oparte na standardach rosyjskich, które dla potrzeb konsolidacji zostały przekształcone, aby spełniały standardy MSSF. Natomiast spółki Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami i praktyką powszechnie stosowanymi przez polskie przedsiębiorstwa, które dla potrzeb konsolidacji równieŝ zostały przekształcone.niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przygotowane w oparciu o księgi rachunkowe spółek Grupy, zawiera korekty w celu pokazania jej skonsolidowanej pozycji finansowej, wyniku oraz przepływu środków pienięŝnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmującymi standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Stały Komitet ds. Interpretacji. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2007 r. nie zostały zbadane oraz opublikowane do dnia wydania tego raportu kwartalnego. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki dominującej na dzień 31 grudnia 2007 r. zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości, oraz z interpretacjami wydanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy Międzynarodowym Komitecie Standardów Rachunkowości. Strona 4 z 35

7 IV. NAJWAśNIEJSZE INFORMACJE 1. Przychody skonsolidowane Grupy oraz dynamika przychodów ze sprzedaŝy PoniŜej zaprezentowano porównanie IV kwartał 2007 i IV kwartał 2006 roku. 4 kwartał/2007 okres od do kwartał/2006 okres od do Pozycje rachunku wyników (w tysiącach (w tysiącach % % złotych) złotych) /A/ /B/ /C/ /D/ Przychody ze sprzedaŝy ,0% ,0% Koszt własny sprzedaŝy ,4% ,1% Zysk na sprzedaŝy ,6% ,9% NadwyŜka wartości nabycia aktywów netto nad ceną nabycia 0 0,0% 685 0,2% Pozostałe przychody ,6% ,2% Koszty sprzedaŝy ,7% ,4% Koszty ogólnego zarządu ,4% ,2% Pozostałe koszty ,3% ,6% Zysk operacyjny ,9% ,9% Przychody finansowe ,6% ,2% Koszty finansowe ,5% ,1% Przychody/(Koszty) finansowe netto ,9% ,1% Zysk przed opodatkowaniem ,0% ,8% Podatek dochodowy ,7% ,4% Zysk netto ,3% ,4% Zysk akcjonariuszy mniejszościowych ,5% ,8% Zysk netto ,8% ,6% Strona 5 z 35

8 PoniŜej zaprezentowano narastająco porównanie 12-tu miesięcy 2007 i 2006 roku. Nar. 4 kwartał/2007 okres od do Nar. 4 kwartał/2006 okres od do Pozycje rachunku wyników (w tysiącach (w tysiącach % % złotych) złotych) /A/ /B/ /C/ /D/ Przychody ze sprzedaŝy ,0% ,0% Koszt własny sprzedaŝy ,6% ,3% Zysk na sprzedaŝy ,4% ,7% NadwyŜka wartości nabycia aktywów netto nad ceną nabycia 0 0,0% ,1% Pozostałe przychody ,3% ,2% Koszty sprzedaŝy ,9% ,4% Koszty ogólnego zarządu ,6% ,7% Pozostałe koszty ,0% ,3% Zysk operacyjny ,2% ,6% Przychody finansowe ,7% ,1% Koszty finansowe ,4% ,3% Przychody/(Koszty) finansowe netto ,7% ,2% Zysk przed opodatkowaniem ,5% ,4% Podatek dochodowy ,5% ,8% Zysk netto ,0% ,6% Zysk akcjonariuszy mniejszościowych ,6% ,6% Zysk netto ,4% ,0% Komentarz do rachunku wyników: Przychody ze sprzedaŝy wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 26%. Wzrost obrotów handlowych jest następstwem rozpoczęcia działalności operacyjnej i tym samym zwiększenia aktywności komercyjnej na terenie Federacji Rosyjskiej, jak równieŝ rosnącego popytu na wyroby spółki w Polsce wraz z nowym produktem płytą MDF. MarŜa na sprzedaŝy praktycznie nie zmieniła się i wyniosła 25,4% w porownaniu do zeszłorocznej w wysokości 25,7%. Pozostałe przychody wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, co jest głównie wynikiem sprzedaŝy w pełni zamortyzowanych środków trwałych. Koszty sprzedaŝy w ujęciu procentowym praktycznie nie zmieniły się i wyniosły 4,9% sprzedaŝy w porównaniu do 4,4%, wzrost wynika z faktu intensyfikacji sprzedaŝy produktów Spółki Pfleiderer MDF. Wzrost kosztów ogólnozakładowych o ok. 25% wynika z głównie z kosztów wsparcia udzielonego spółce rosyjskiej, jak równieŝ konsolidacji po raz pierwszy przez okres całego roku kosztów ogólnozakładowych spółek zaleŝnych Pfleiderer MDF i Pfleiderer OOO, co wpływa na efekt bazy. Spółki te rozpoczęły działalność operacyjną po 30 września 2006 roku. Wzrost kosztów finansowych o kwotę 34 mln złotych, w okresie bieŝącego roku w stosunku do analogicznego okresu roku minionego jest następstwem realizacji transakcji wykupu pakietu mniejszościowego spółki zaleŝnej Prospan od Skarbu Państwa, wysokiego obciąŝenia kredytowego spółki Pfleiderer OOO w Rosji i Pfleiderer MDF Sp. z o.o., inwestycji podjętej przez Pfleiderer MDF OOO oraz wzrostu referencyjnych stóp procentowych w Polsce i UE. Strona 6 z 35

9 Wzrost kosztów finansowych, wyŝsze koszty produkcji jednostkowej będące następstwem prowadzonych w okresie letnim prac modernizacyjno - remontowych oraz nieskapitalizowane koszty związane z rozpoczęciem działalności przez spółkę MDF, przy jednoczesnym wzroście pozostałych przychodów zdecydowały o słabszej rentowności sprzedaŝy na poziomie wyniku netto. 2. Poziom gotówkowy netto ZadłuŜenie netto Grupy Kapitałowej z tytułu kredytów i poŝyczek, zwiększyło się w przeciągu IV kwartału 2007 o kwotę 10,7 mln PLN. Na dzień zadłuŝenie bankowe netto wraz z poŝyczkami wynosiło 701,5 mln PLN. Wzrost zadłuŝenia był podyktowany wydatkami inwestycyjnymi związanymi z finalizacją projektu MDF w Grajewie oraz rozpoczęciem projektu MDF w Rosji. 3. Kapitały własne Kapitały własne Grupy na koniec IV kwartału 2007 wyniosły 704,5 mln PLN i wzrosły w przeciągu ostatniego kwartału, głównie dzięki wygenerowaniu dodatniego wyniku finansowego, o kwotę 39,0 mln PLN. 4. Informacja o sprzedaŝy udziałów, majątku W okresie 2007 r. Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. uzyskała ze sprzedaŝy składników majątku trwałego kwotę w wysokości tys. zł.. złotych. Strona 7 z 35

10 V. CHARAKTERYSTYKA SPRZEDAśY GRUPY 1. SprzedaŜ krajowa i eksportowa Grupy Długoletnia strategia sprzedaŝy Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. jest oparta na trzech kluczowych kanałach dystrybucji: - sprzedaŝy bezpośrednia do przemysłu meblarskiego - sprzedaŝ do sieci hurtowni patronackich Pfleiderer Partner (Sieć PP) - sprzedaŝ eksportowa Analiza sprzedaŝy grupy obejmuje sprzedaŝ spółek Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer Prospan S.A. i otwartego w 2007r. Pfleiderer MDF Sp.z o.o. Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w IV kwartale 2007 roku, prezentowały się w następujący sposób: Udział kanałów dystrybucji w obrocie za IV kwartał 2007r. Pozostali ( 2,68 % ) Eksport ( 26,82 % ) Przemysł ( 39,24 % ) Sieć PP ( 31,26 % ) Rys. Kanały dystrybucji w IVkwartale 2007 (w %). Kluczowym czynnikiem w sprzedaŝy eksportowej jest oparcie działalności na regionalnych partnerach handlowych, co pozwala na optymalizację doboru kanałów dystrybucji na poszczególnych rynkach, a takŝe bezpośrednie dotarcie do stabilnych i rozwijających się firm meblarskich. Taka polityka handlowa, pozwalająca na utrzymanie silnej pozycji na strategicznych rynkach docelowych (Litwa, Łotwa, Białoruś) ma kluczowe znaczenie w perspektywie nowych inwestycji na rynku wschodnim, realizowanych przez Grupę Pfleiderer Grajewo. Mniejsza wartość sprzedaŝy eksportowej w IV kwartale 2007r. w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z przejęcia części klientów wschodnich przez nowy zakład OOO Pfleiderer w Rosji. NajwaŜniejszymi kanałami dystrybucji w sprzedaŝy na rynku polskim pozostają nadal: bezpośrednia sprzedaŝ do duŝych firm meblarskich oraz sieć sprzedaŝy Pfleiderer Partner. Bardzo istotnym elementem w prowadzonej polityce sprzedaŝowej i marketingowej jest stabilna współpraca z grupą największych producentów mebli w Polsce na zasadach strategicznego dostawcy dla tych klientów. Główne czynniki, które miały wpływ na zrealizowane wielkości sprzedaŝy do segmentu producentów mebli to: Strona 8 z 35

11 - długoterminowe umowy o współpracy, - wypracowanie wspólnej polityki cenowej i marketingowej, - realizacja wspólnej polityki produktowej, - implementacja systemu SAP wspierającego procesy logistyczno-planistyczne - unowocześnienie parku maszynowego, - wzornictwo i coraz wyŝsza jakość ostatecznego produktu - uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego Pfleiderer MDF Sp.z o.o. Czynniki, które miały decydujący wpływ na rozwój sprzedaŝy w segmencie autoryzowanej sieci dealerów Pfleiderer Partner są: - współpraca ze stabilnymi firmami handlowymi, - kreowanie liderów na lokalnych rynkach, - wypracowanie i prowadzenie wspólnej polityki cenowej i marketingowej, - właściwa segmentacja rynku i pozycjonowania produktów, - wspólne projekty logistyczno dystrybucyjne, - implementacja systemu SAP wspierającego procesy logistyczno-planistyczne, - planowanie potrzeb dystrybucyjnych, - dalszy rozwój produktów, - uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego Pfleiderer MDF Sp.z o.o. Analiza sprzedaŝy w 000'PLN dla IV kwartał wg lat Eksport Pozostali Przemysł Sieć PP Rys. Analiza sprzedaŝy dla IV kwartału w latach ( w tys. zł). Na rynku materiałów do produkcji mebli występuje silna konkurencja cenowa, produktowa oraz logistyczna ze strony producentów krajowych i zagranicznych mająca na celu wypracowanie przewag w poszczególnych, istotnych dla odbiorców, aspektach współpracy. Podejmowane działania sprzedaŝowo-marketingowe pozwalają na dalsze zwiększenie sprzedaŝy oraz przede wszystkim, na umacnianie pozycji Grupy Pfleiderer Grajewo na rynku materiałów do produkcji mebli Strona 9 z 35

12 VI. WYNIKI W IV KWARTALE 2007 ROKU 1. Skład Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. a. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Grajewo S.A. jest podmiotem dominującym wobec Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, Pfleiderer OOO oraz Pfleiderer MDF OOO z siedzibami w Novgorodzie w Rosji, Silekol Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Jura Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Unifloor Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie oraz Pfleiderer Services Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco: Unifloor Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna Pfleiderer MDF OOO z siedzibą w Novogrodzie Jednostka zaleŝna 100% 50% Pleiderer Prospan S.A. Jednostka zaleŝna Jura Polska Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna 100% 100% Pfleiderer Grajewo S.A. Jednostka dominująca 50% 84,19%* Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna 100% 100% Pfleiderer OOO z siedziba w Novgorodzie Jednostka zaleŝna Pfleiderer Services Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna Silekol Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna *Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. posiada opcję Call, która pozwala w kaŝdym czasie na wcześniejszy odkup posiadanych przez EBOiR udziałów. Bank posiada opcję Put, pozwalającą na wcześniejszą sprzedaŝ udziałów Spółce w przypadku naruszenia umów finansowych. W związku z powyŝszym z punktu widzenia jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer OOO jest traktowana jako jednostka zaleŝna w której Pfleiderer Grajewo S.A. posiada 100 % udziałów. Ponadto z punktu widzenia Grupy Kapitałowej zyski Pfleiderer OOO są konsolidowane w 100%. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. zawiera dane Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Pfleiderer MDF OOO,Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. Strona 10 z 35

13 b. Opis zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. w okresie sprawozdawczym W dniu r. Pfleiderer Grajewo S.A. otrzymała decyzję władz podatkowych Federacji Rosyjskiej w sprawie rejestracji w dniu r. podwyŝszenia kapitału zakładowego spółki Pfleiderer MDF OOO z siedzibą w Rosji, spółki zaleŝnej od Pfleiderer Grajewo S.A. Kapitał zakładowy Pfleiderer MDF OOO wynosi po podwyŝszeniu RUB (równowartość PLN). Udział w podwyŝszonym kapitale zakładowym Pfleiderer MDF OOO został objęty przez Pfleiderer Schweiz AG z siedzibą w Szwajcarii w zamian za wkład gotówkowy w wysokości RUB (równowartość PLN) c. Przedmiot działalności Przedmiot działalności Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A.: produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie, uszlachetnianie papierów, działalność handlowa w kraju i za granicą. Przedmiot działalności pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej: Pfleiderer Prospan S.A. produkcja płyt laminowanych, wiórowych i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, uszlachetnianie papierów, działalność handlowa w kraju i za granicą, produkcja i dystrybucja ciepła. Pfleiderer OOO produkcja płyt wiórowych, laminowanych i innych materiałów, produktów przerobu drzewa, produkcja materiałów z odpadów z przerobu drewna, handel hurtowy wyrobami własnej produkcji i towarami innych dostawców. Pfleiderer MDF OOO Jest podmiotem, poprzez który będzie realizowana inwestycja w budowę zakładu produkującego płyty MDF/HDF w Novgorodzie. Silekol Sp. z o.o. Jednostka zapewnia Spółce dominującej oraz spółkom zaleŝnym stabilne dostawy wysokiej jakości klejów do produkcji płyt wiórowych. produkcja barwników i pigmentów, produkcja chemikaliów organicznych i nieorganicznych pozostałych, produkcja farb i lakierów, produkcja klejów i Ŝelatyn. Pfleiderer MDF Sp. z o.o. produkcja płyt MDF i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, działalność handlowa w kraju i za granicą, Strona 11 z 35

14 Jura Polska Sp. z o.o. działalność transportowa, towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, wynajem samochodów cięŝarowych, sprzedaŝ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego. Unifloor Sp. z o.o. Jest podmiotem, który ma odpowiadać za produkcję i sprzedaŝ paneli podłogowych, które do tej pory funkcjonowały bezpośrednio w strukturach Pfleiderer Prospan S.A., produkcja arkuszy fornirowych, płyt i sklejek, produkcja pozostałych wyrobów z drewna, działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna, sprzedaŝ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego, produkcja papieru i tektury, transport drogowy. Pfleiderer Services Sp. z o.o. Spółka zawiesiła działalność. d. Jednostki nie podlegające konsolidacji Ze względu na fakt, Ŝe Spółka Pfleiderer Services Sp. z o.o. zawiesiła działalność oraz dane finansowe Spółki są nieistotne dla jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowe tej spółki nie podlegały konsolidacji e. Wykaz jednostek zaleŝnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Prospan S.A. - spółka akcyjna została wpisana do polskiego rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu pod nr RHB 1754 w dniu 23 września 1997 r. jako Zakłady Płyt Wiórowych Prospan S.A., a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września 2001 r. pod nr KRS: Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Bolesławiecka 10, Wieruszów Pfleiderer OOO - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu 15 stycznia 2003 r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3 Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej. Jednolity Numer rejestrowy: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod , Rosja Pfleiderer MDF OOO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu 11 września 2007 r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3 Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej. Strona 12 z 35

15 Jednolity Numer rejestrowy: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod , Rosja Silekol Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu pod numerem KRS w dniu 6 stycznia 2005 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Mostowa nr 30 K, Kędzierzyn-Koźle Pfleiderer MDF Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod numerem KRS w dniu 9 października 2003 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Wiórowa nr 1, Grajewo Jura Polska Sp. z o.o.- spółka została wpisana w do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS w dniu 24 listopada 1999 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Unifloor Sp. z o.o. - spółka została wpisana w do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS w dniu 29 czerwca 2005 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10 Pfleiderer Services Sp. z o.o. w Grajewie, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Białymstoku pod numerem KRS w dniu 20 grudnia 2005 r. Regon Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Strona 13 z 35

16 2. Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł) Aktywa Nota Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość Firmy Inwestycje w jednostkach powiązanych Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego NaleŜności z tytułu pomocy publicznej Aktywa długoterminowe Zapasy NaleŜności z tytułu podatku dochodowego NaleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałe Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Walutowe kontrakty terminowe typu forward Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy NaleŜność z tytułu pomocy publicznej Aktywa krótkoterminowe Suma aktywów Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Udział mniejszościowy Kapitał własny ogółem Zobowiązania Kredyt w rachunku bieŝącym Długoterminowa część oprocentowanych kredytów bankowych i poŝyczek Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów z tytułu pomocy publicznej Zobowiązania długoterminowe Strona 14 z 35

17 Otrzymane poŝyczki od jednostek powiązanych Kredyt w rachunku bieŝącym Krótkoterminowa część oprocentowanych kredytów bankowych i poŝyczek Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu faktoringu Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe Rezerwy Przychody przyszłych okresów z tytułu pomocy publicznej Zobowiązania krótkoterminowe Suma zobowiązań Suma pasywów POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec 4 kwartału / 2007 (w tys. zł) stan na koniec 3 kwartału / 2007 (w tys. zł) stan na koniec 4 kwartału / 2006 (w tys. zł) stan na koniec 3 kwartału / 2006 (w tys. zł) 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Pozycje pozabilansowe, razem Komentarz wyjaśniający zmiany waŝniejszych pozycji bilansowych: Wzrost wartości majątku rzeczowego wynika z realizacji inwestycji budowy zakładu produkcyjnego płyty typu cienki MDF w Grajewie. Wartość firmy jest następstwem realizacji, w drugim kwartale bieŝącego roku, odkupu od Skarbu Państwa pakietu mniejszościowego akcji spółki zaleŝnej Pfleiderer Prospan. W rezultacie zmniejszeniu uległ równieŝ poziom skonsolidowanych kapitałów własnych, poprzez redukcję udziałów mniejszościowych. Spadek wartości aktywów krótkoterminowych jest konsekwencją spadku naleŝności z tytułu dostaw i usług, co jest skutkiem zawarcia umów factoringu naleŝności, przy jednoczesnym wzroście zapasów, co jest naturalną konsekwencją zwiększenia działalności operacyjnej przez spółkę MDF oraz wzrostem środków pienięŝnych. Poziom zobowiązań na koniec okresu w porównaniu do końca trzeciego kwartału 2007 roku praktycznie się nie zmienił. Zmianie uległa struktura zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 48 milionów złotych, przy jednoznacznym wzroście zobowiązań długoterminowych o 59 milionów złotych. Wzrost zadłuŝenia w porównaniu do końca roku 2006 wynika głownie z faktu realizacji dwóch duŝych zadań inwestycyjnych projekt MDF, wykup pakietu akcji spółki Pfleiderer Prospan. Strona 15 z 35

18 Skonsolidowany roczny za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł) Działalność kontynuowana Działalność kontynuowana Działalność kontynuowana Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy Zysk ze sprzedaŝy NadwyŜka wartości nabycia aktywów netto nad ceną nabycia Pozostałe przychody Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Przychody/(Koszty) finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto Przypisany Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałowcom mniejszościowym Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych) 2,52 1,88 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych) 2,52 1,88 Strona 16 z 35

19 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł) Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji pow. wart. nomin. RóŜnice kurs. z przeliczenia jedn. podporządk. Nie podzielony wynik finansowy Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Razem Udział mniejszościowy Razem Stan na 1 stycznia 2006 r Wydanie udziałów Pfleiderer MDF Sp. z o.o Przeniesienie części zysku netto za 2005 r. na kapitał zapasowy Przeznaczenia zysku na dywidendę Konsolidacja jednostek podporządkowanych RóŜnice kursowe Zysk netto Stan na 31 grudnia 2006 r Stan na 1 stycznia 2007 r Emisja akcji przez Pfleiderer MDF OOO Przeniesienie części zysku netto za 2006 r. na kapitał zapasowy Przeznaczenia zysku na dywidendę Zakup udziałów mniejszościowych- Pfleiderer Prospan S.A RóŜnice kursowe Zysk netto Stan na 31 grudnia 2007 r Strona 17 z 35

20 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł) Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk /strata netto Korekty Amortyzacja Zysk/Strata z tytułu róŝnic kursowych Odsetki Zysk na sprzedaŝy wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Podatek dochodowy naliczony Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu zobowiązań z tytułu faktoringu Zmiana stanu rezerw Inne korekty Przepływy z działalności operacyjnej Odsetki otrzymane Podatek zapłacony Środki netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze zbycia aktywów trwałych Odsetki otrzymane 0 0 Zbycie aktywów finansowych Inne wpływy z aktywów finansowych Nabycie jednostki zaleŝnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Nabycie pozostałych inwestycji Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy z emisji akcji Spłata poŝyczek i kredytów Nabycie akcji własnych 0 0 Zaciągnięcie kredytów i poŝyczek Inne wpływy finansowe Płatność zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wypłacone dywidendy Odsetki zapłacone Przepływy z działalności finansowej Zmiana stanu środków pienięŝnych Środki pienięŝne na początek okresu Zmiana stanu róŝnic kursowych od środków pienięŝnych 0 4 Środki pienięŝne na koniec okresu Strona 18 z 35

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r. I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Decora 1. Podstawowe informacje Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną

3) POLNORD ŁÓDŹ III Sp. z o.o. - metodą pełną INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr 4/2007 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., Dz. U. 209, poz. 1744 91) INFORMACJE OGÓLNE Jednostką

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. Relacje z Mediami Relacje Inwestorskie Beata Korzeniewska Piotr Sucharski 0*56 669 40 38 0*56 669 41 00 31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM

Bardziej szczegółowo