Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007"

Transkrypt

1 GRAJEWO skorygowany QSr 4/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od do zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł data przekazania: PFLEIDERER GRAJEWO SA (pełna nazwa emitenta) GRAJEWO Drzewny (drz) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Grajewo (kod pocztowy) (miejscowość) Wiórowa 1 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do w tys. zł 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do w tys. EUR 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do I. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk na działalności operacyjnej III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej VI. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności inwestycyjnej VIII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności finansowej IX. Przepływy pienięŝne netto, razem X. Aktywa, razem XI. Zobowiązania XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał akcyjny XVI. Średnia waŝona liczba akcji (w szt.) XVII. Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji (w szt.) Zysk netto zanualizowany przypadający akcjonariuszom jednostki XVIII. dominującej XIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)* 2,52 1,88 0,67 0,48 XX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)* 2,52 1,88 0,67 0,48 XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 14,20 17,28 3,96 4,51 Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 GRAJEWO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do QSr 4/2007 w tys. zł 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do w tys. EUR 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 14,20 17,28 3,96 4,51 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XXIII. zł/eur) dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 1,09 1,28 0,30 0,33 XXIV. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów XXV. Zysk na działalności operacyjnej XXVI. Zysk przed opodatkowaniem XXVII. Zysk netto XXVIII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej XXIX. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności inwestycyjnej XXX. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności finansowej XXXI. Przepływy pienięŝne netto, razem XXXII. Aktywa, razem XXXIII. Zobowiązania XXXIV. Zobowiązania długoterminowe XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe XXXVI. Kapitał własny XXXVII. Kapitał akcyjny XXXVIII. Średnia waŝona liczba akcji (w szt.) XXXIX. Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji (w szt.) XL. Zysk netto zanualizowany* XLI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)* 2,87 1,09 0,76 0,28 XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)* 2,87 1,09 0,76 0,28 XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 11,29 9,51 3,15 2,48 XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 11,29 9,51 3,15 2,48 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XLV. zł/eur) 1,09 1,28 0,30 0,33 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Agnieszka Kabus Prokurent / Główny Księgowy Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Dz. U. Nr 209, poz Zarząd Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2007 roku Strona 1 z 35

4 WSTĘP PREZESA ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2007 r. W czwartym kwartale 2007 roku grupa kapitałowa Pfleiderer Grajewo odnotowała w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku ponad 13%, a w okresie całego roku przekraczający 26%, wzrost przychodów ze sprzedaŝy. Zwiększenie obrotów handlowych jest następstwem rozpoczęcia w roku 2006 działalności operacyjnej w Rosji oraz utrzymującego się wysokiego tempa wzrostu branŝy meblarskiej w Polsce. Oddanie do eksploatacji zakładu produkującego płytę typu cienki MDF w Grajewie pozwoliło na wzbogacenie oferty handlowej. Aktualnie spółka Pfleiderer MDF jest w końcowej fazie optymalizacji procesu produkcyjnego. Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w ostatnich miesiącach 2007 r. przekroczył 60%. W ciągu trzech kolejnych lat spółka zamierza w pełni wykorzystać potencjał produkcyjny w ilości 250 tys. m 3 płyty adresując, swoje wyroby do odbiorców zarówno w kraju jak i za granicą. Spółka zaleŝna Pfleiderer OOO, działająca na terenie Rosji osiągnęła w roku 2007, będącym pierwszym pełnym rokiem działalności, przychody roczne przekraczające 64 mln EUR. Optymalizacja procesu produkcyjnego, zrealizowana w ostatnich miesiącach roku 2007, pozwoliła na stopniowe ograniczenie kosztów procesu produkcyjnego i wzrost jego wydajności. W ciągu kolejnych 2 lat spółka zamierza poprawić rentowność poprzez ograniczenie kosztów produkcji oraz zwiększyć w ofercie handlowej udział płyty laminowanej, produktu o wyŝszej wartości dodanej. Powołany w trzecim kwartale zespół projektowy realizuje projekt budowy w Rosji, zakładu produkującego płytę MDF. Inwestycja, której koszt realizacji oszacowany został na kwotę 144 mln EUR, rozpocznie działalność produkcyjną w roku Ceny podstawowych surowców uŝywanych w procesie produkcji zachowywały się w okresie poprzedniego roku zgodnie z przewidywaniami. Średnia cena surowca drzewnego wzrosła o kilkanaście procent, z kolei cena Ŝywic klejowych wzrosła w ostatnim kwartale ze względu na wzrost cen metanolu na rynku globalnym. Przewiduje się, Ŝe w pierwszym półroczu bieŝącego roku, ceny surowca drzewnego będą względnie stabilne, z kolei ceny Ŝywic klejowych oraz pozostałych komponentów chemicznych, uŝywanych do produkcji będą powoli spadać, co jest wynikiem oczekiwanego znacznego spadku cen metanolu w drugim kwartale bieŝącego roku. Pomimo upadłości jednego z kluczowych klientów firmy Schieder, Pfleiderer Grajewo zrealizował ponad 102 % wartości prognozy sprzedaŝy roku Zrealizowany poziom EBIDTA wyniósł 99,6% a zysk netto 92,5% prognozy. Z wyrazami szacunku Paweł Wyrzykowski Strona 2 z 35

5 II. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ogólna charakterystyka Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Pfleiderer Grajewo S.A. Spółka dominująca pod poprzednią nazwą Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Sąd Gospodarczy w ŁomŜy, Rejestr Handlowy dział B nr 270 dnia 1 lipca 1994 roku, a następnie w dniu 9 maja 2001 roku zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS Siedzibą Spółki jest Grajewo, ul. Wiórowa 1. W dniu 18 września 2002 roku Zarząd Spółki dominującej otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku o wpisaniu do KRS nowej nazwy Spółki. W związku z powyŝszym w dniu 18 września 2002 roku została zmieniona nazwa Spółki dominującej z Zakłady Płyt Wiórowych S.A na Pfleiderer Grajewo S.A. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) spółka zarejestrowana jest pod numerem 2020 E. 2. Informacja dotycząca składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej oraz ewentualnych zmian w okresie sprawozdawczym. Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie na koniec okresu sprawozdawczego działał w składzie: 1. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu 2. Rafał Karcz Członek Zarządu 3. Krzysztof Lobert Członek Zarządu 4. Dariusz Tomaszewski Członek Zarządu Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2007 roku: 1. Robert Hopperdietzel Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Michael Ernst, 3. Wojciech Szymon Kowalski, 4. Derrick G. Noe 5. Hans H. Overdiek W dniu 11 stycznia 2007 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Grajewa Martina Ronga, a w skład Rady został powołany Robert Hopperdietzel. W dniu 9 marca 2007 r. Pan Zbigniew Dudek złoŝył oświadczenie o rezygnacji z dniem 31 marca 2007 r. z funkcji Członka Zarządu Dyrektora ds. Produkcji Pfleiderer Grajewo S.A. oraz Pfleiderer Prospan S.A., spółki zaleŝnej od Pfleiderer Grajewo S.A. Z dniem r. Pan Krzysztof Lobert został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki na randze Dyrektora Operacyjnego Strona 3 z 35

6 3. Informacja dotycząca okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze. Pełną konsolidacją objęte są sprawozdania finansowe Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A i spółek zaleŝnych: Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Pfleiderer MDF OOO, Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o.. Okres porównawczy IV kwartału 2006 r. zawiera sprawozdanie jednostkowe spółki Pfleiderer Grajewo S.A. sporządzone wg zasad MSSF oraz spółek zaleŝnych Pfleiderer Prospan S.A. i Pfleiderer OOO,Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o. jest konsolidowana od r., jednostki Jura Polska sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. są konsolidowane od r., jednostka Pfleiderer MDF OOO jest konsolidowana od r. III. ZMIANA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości (a) Oświadczenie zgodności Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości, oraz z interpretacjami wydanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy Międzynarodowym Komitecie Standardów Rachunkowości. Spółka stosowała przy sporządzeniu sprawozdania finansowego te same zasady rachunkowości, co stosowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. (b) Podstawa przygotowania sprawozdań finansowych Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, Pfleiderer Grajewo S.A. oraz Pfleiderer Prospan S.A.Pfleiderer MDF Sp. z o.o. oraz Silekol Sp. z o.o. prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami MSSF. Spółka Pfleiderer OOO stosuje zasady księgowe oparte na standardach rosyjskich, które dla potrzeb konsolidacji zostały przekształcone, aby spełniały standardy MSSF. Natomiast spółki Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami i praktyką powszechnie stosowanymi przez polskie przedsiębiorstwa, które dla potrzeb konsolidacji równieŝ zostały przekształcone.niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przygotowane w oparciu o księgi rachunkowe spółek Grupy, zawiera korekty w celu pokazania jej skonsolidowanej pozycji finansowej, wyniku oraz przepływu środków pienięŝnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmującymi standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Stały Komitet ds. Interpretacji. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2007 r. nie zostały zbadane oraz opublikowane do dnia wydania tego raportu kwartalnego. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki dominującej na dzień 31 grudnia 2007 r. zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości, oraz z interpretacjami wydanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy Międzynarodowym Komitecie Standardów Rachunkowości. Strona 4 z 35

7 IV. NAJWAśNIEJSZE INFORMACJE 1. Przychody skonsolidowane Grupy oraz dynamika przychodów ze sprzedaŝy PoniŜej zaprezentowano porównanie IV kwartał 2007 i IV kwartał 2006 roku. 4 kwartał/2007 okres od do kwartał/2006 okres od do Pozycje rachunku wyników (w tysiącach (w tysiącach % % złotych) złotych) /A/ /B/ /C/ /D/ Przychody ze sprzedaŝy ,0% ,0% Koszt własny sprzedaŝy ,4% ,1% Zysk na sprzedaŝy ,6% ,9% NadwyŜka wartości nabycia aktywów netto nad ceną nabycia 0 0,0% 685 0,2% Pozostałe przychody ,6% ,2% Koszty sprzedaŝy ,7% ,4% Koszty ogólnego zarządu ,4% ,2% Pozostałe koszty ,3% ,6% Zysk operacyjny ,9% ,9% Przychody finansowe ,6% ,2% Koszty finansowe ,5% ,1% Przychody/(Koszty) finansowe netto ,9% ,1% Zysk przed opodatkowaniem ,0% ,8% Podatek dochodowy ,7% ,4% Zysk netto ,3% ,4% Zysk akcjonariuszy mniejszościowych ,5% ,8% Zysk netto ,8% ,6% Strona 5 z 35

8 PoniŜej zaprezentowano narastająco porównanie 12-tu miesięcy 2007 i 2006 roku. Nar. 4 kwartał/2007 okres od do Nar. 4 kwartał/2006 okres od do Pozycje rachunku wyników (w tysiącach (w tysiącach % % złotych) złotych) /A/ /B/ /C/ /D/ Przychody ze sprzedaŝy ,0% ,0% Koszt własny sprzedaŝy ,6% ,3% Zysk na sprzedaŝy ,4% ,7% NadwyŜka wartości nabycia aktywów netto nad ceną nabycia 0 0,0% ,1% Pozostałe przychody ,3% ,2% Koszty sprzedaŝy ,9% ,4% Koszty ogólnego zarządu ,6% ,7% Pozostałe koszty ,0% ,3% Zysk operacyjny ,2% ,6% Przychody finansowe ,7% ,1% Koszty finansowe ,4% ,3% Przychody/(Koszty) finansowe netto ,7% ,2% Zysk przed opodatkowaniem ,5% ,4% Podatek dochodowy ,5% ,8% Zysk netto ,0% ,6% Zysk akcjonariuszy mniejszościowych ,6% ,6% Zysk netto ,4% ,0% Komentarz do rachunku wyników: Przychody ze sprzedaŝy wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 26%. Wzrost obrotów handlowych jest następstwem rozpoczęcia działalności operacyjnej i tym samym zwiększenia aktywności komercyjnej na terenie Federacji Rosyjskiej, jak równieŝ rosnącego popytu na wyroby spółki w Polsce wraz z nowym produktem płytą MDF. MarŜa na sprzedaŝy praktycznie nie zmieniła się i wyniosła 25,4% w porownaniu do zeszłorocznej w wysokości 25,7%. Pozostałe przychody wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, co jest głównie wynikiem sprzedaŝy w pełni zamortyzowanych środków trwałych. Koszty sprzedaŝy w ujęciu procentowym praktycznie nie zmieniły się i wyniosły 4,9% sprzedaŝy w porównaniu do 4,4%, wzrost wynika z faktu intensyfikacji sprzedaŝy produktów Spółki Pfleiderer MDF. Wzrost kosztów ogólnozakładowych o ok. 25% wynika z głównie z kosztów wsparcia udzielonego spółce rosyjskiej, jak równieŝ konsolidacji po raz pierwszy przez okres całego roku kosztów ogólnozakładowych spółek zaleŝnych Pfleiderer MDF i Pfleiderer OOO, co wpływa na efekt bazy. Spółki te rozpoczęły działalność operacyjną po 30 września 2006 roku. Wzrost kosztów finansowych o kwotę 34 mln złotych, w okresie bieŝącego roku w stosunku do analogicznego okresu roku minionego jest następstwem realizacji transakcji wykupu pakietu mniejszościowego spółki zaleŝnej Prospan od Skarbu Państwa, wysokiego obciąŝenia kredytowego spółki Pfleiderer OOO w Rosji i Pfleiderer MDF Sp. z o.o., inwestycji podjętej przez Pfleiderer MDF OOO oraz wzrostu referencyjnych stóp procentowych w Polsce i UE. Strona 6 z 35

9 Wzrost kosztów finansowych, wyŝsze koszty produkcji jednostkowej będące następstwem prowadzonych w okresie letnim prac modernizacyjno - remontowych oraz nieskapitalizowane koszty związane z rozpoczęciem działalności przez spółkę MDF, przy jednoczesnym wzroście pozostałych przychodów zdecydowały o słabszej rentowności sprzedaŝy na poziomie wyniku netto. 2. Poziom gotówkowy netto ZadłuŜenie netto Grupy Kapitałowej z tytułu kredytów i poŝyczek, zwiększyło się w przeciągu IV kwartału 2007 o kwotę 10,7 mln PLN. Na dzień zadłuŝenie bankowe netto wraz z poŝyczkami wynosiło 701,5 mln PLN. Wzrost zadłuŝenia był podyktowany wydatkami inwestycyjnymi związanymi z finalizacją projektu MDF w Grajewie oraz rozpoczęciem projektu MDF w Rosji. 3. Kapitały własne Kapitały własne Grupy na koniec IV kwartału 2007 wyniosły 704,5 mln PLN i wzrosły w przeciągu ostatniego kwartału, głównie dzięki wygenerowaniu dodatniego wyniku finansowego, o kwotę 39,0 mln PLN. 4. Informacja o sprzedaŝy udziałów, majątku W okresie 2007 r. Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. uzyskała ze sprzedaŝy składników majątku trwałego kwotę w wysokości tys. zł.. złotych. Strona 7 z 35

10 V. CHARAKTERYSTYKA SPRZEDAśY GRUPY 1. SprzedaŜ krajowa i eksportowa Grupy Długoletnia strategia sprzedaŝy Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. jest oparta na trzech kluczowych kanałach dystrybucji: - sprzedaŝy bezpośrednia do przemysłu meblarskiego - sprzedaŝ do sieci hurtowni patronackich Pfleiderer Partner (Sieć PP) - sprzedaŝ eksportowa Analiza sprzedaŝy grupy obejmuje sprzedaŝ spółek Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer Prospan S.A. i otwartego w 2007r. Pfleiderer MDF Sp.z o.o. Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w IV kwartale 2007 roku, prezentowały się w następujący sposób: Udział kanałów dystrybucji w obrocie za IV kwartał 2007r. Pozostali ( 2,68 % ) Eksport ( 26,82 % ) Przemysł ( 39,24 % ) Sieć PP ( 31,26 % ) Rys. Kanały dystrybucji w IVkwartale 2007 (w %). Kluczowym czynnikiem w sprzedaŝy eksportowej jest oparcie działalności na regionalnych partnerach handlowych, co pozwala na optymalizację doboru kanałów dystrybucji na poszczególnych rynkach, a takŝe bezpośrednie dotarcie do stabilnych i rozwijających się firm meblarskich. Taka polityka handlowa, pozwalająca na utrzymanie silnej pozycji na strategicznych rynkach docelowych (Litwa, Łotwa, Białoruś) ma kluczowe znaczenie w perspektywie nowych inwestycji na rynku wschodnim, realizowanych przez Grupę Pfleiderer Grajewo. Mniejsza wartość sprzedaŝy eksportowej w IV kwartale 2007r. w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z przejęcia części klientów wschodnich przez nowy zakład OOO Pfleiderer w Rosji. NajwaŜniejszymi kanałami dystrybucji w sprzedaŝy na rynku polskim pozostają nadal: bezpośrednia sprzedaŝ do duŝych firm meblarskich oraz sieć sprzedaŝy Pfleiderer Partner. Bardzo istotnym elementem w prowadzonej polityce sprzedaŝowej i marketingowej jest stabilna współpraca z grupą największych producentów mebli w Polsce na zasadach strategicznego dostawcy dla tych klientów. Główne czynniki, które miały wpływ na zrealizowane wielkości sprzedaŝy do segmentu producentów mebli to: Strona 8 z 35

11 - długoterminowe umowy o współpracy, - wypracowanie wspólnej polityki cenowej i marketingowej, - realizacja wspólnej polityki produktowej, - implementacja systemu SAP wspierającego procesy logistyczno-planistyczne - unowocześnienie parku maszynowego, - wzornictwo i coraz wyŝsza jakość ostatecznego produktu - uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego Pfleiderer MDF Sp.z o.o. Czynniki, które miały decydujący wpływ na rozwój sprzedaŝy w segmencie autoryzowanej sieci dealerów Pfleiderer Partner są: - współpraca ze stabilnymi firmami handlowymi, - kreowanie liderów na lokalnych rynkach, - wypracowanie i prowadzenie wspólnej polityki cenowej i marketingowej, - właściwa segmentacja rynku i pozycjonowania produktów, - wspólne projekty logistyczno dystrybucyjne, - implementacja systemu SAP wspierającego procesy logistyczno-planistyczne, - planowanie potrzeb dystrybucyjnych, - dalszy rozwój produktów, - uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego Pfleiderer MDF Sp.z o.o. Analiza sprzedaŝy w 000'PLN dla IV kwartał wg lat Eksport Pozostali Przemysł Sieć PP Rys. Analiza sprzedaŝy dla IV kwartału w latach ( w tys. zł). Na rynku materiałów do produkcji mebli występuje silna konkurencja cenowa, produktowa oraz logistyczna ze strony producentów krajowych i zagranicznych mająca na celu wypracowanie przewag w poszczególnych, istotnych dla odbiorców, aspektach współpracy. Podejmowane działania sprzedaŝowo-marketingowe pozwalają na dalsze zwiększenie sprzedaŝy oraz przede wszystkim, na umacnianie pozycji Grupy Pfleiderer Grajewo na rynku materiałów do produkcji mebli Strona 9 z 35

12 VI. WYNIKI W IV KWARTALE 2007 ROKU 1. Skład Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. a. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Grajewo S.A. jest podmiotem dominującym wobec Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, Pfleiderer OOO oraz Pfleiderer MDF OOO z siedzibami w Novgorodzie w Rosji, Silekol Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Jura Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Unifloor Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie oraz Pfleiderer Services Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia się następująco: Unifloor Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna Pfleiderer MDF OOO z siedzibą w Novogrodzie Jednostka zaleŝna 100% 50% Pleiderer Prospan S.A. Jednostka zaleŝna Jura Polska Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna 100% 100% Pfleiderer Grajewo S.A. Jednostka dominująca 50% 84,19%* Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna 100% 100% Pfleiderer OOO z siedziba w Novgorodzie Jednostka zaleŝna Pfleiderer Services Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna Silekol Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna *Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. posiada opcję Call, która pozwala w kaŝdym czasie na wcześniejszy odkup posiadanych przez EBOiR udziałów. Bank posiada opcję Put, pozwalającą na wcześniejszą sprzedaŝ udziałów Spółce w przypadku naruszenia umów finansowych. W związku z powyŝszym z punktu widzenia jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer OOO jest traktowana jako jednostka zaleŝna w której Pfleiderer Grajewo S.A. posiada 100 % udziałów. Ponadto z punktu widzenia Grupy Kapitałowej zyski Pfleiderer OOO są konsolidowane w 100%. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. zawiera dane Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Pfleiderer MDF OOO,Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. Strona 10 z 35

13 b. Opis zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. w okresie sprawozdawczym W dniu r. Pfleiderer Grajewo S.A. otrzymała decyzję władz podatkowych Federacji Rosyjskiej w sprawie rejestracji w dniu r. podwyŝszenia kapitału zakładowego spółki Pfleiderer MDF OOO z siedzibą w Rosji, spółki zaleŝnej od Pfleiderer Grajewo S.A. Kapitał zakładowy Pfleiderer MDF OOO wynosi po podwyŝszeniu RUB (równowartość PLN). Udział w podwyŝszonym kapitale zakładowym Pfleiderer MDF OOO został objęty przez Pfleiderer Schweiz AG z siedzibą w Szwajcarii w zamian za wkład gotówkowy w wysokości RUB (równowartość PLN) c. Przedmiot działalności Przedmiot działalności Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A.: produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie, uszlachetnianie papierów, działalność handlowa w kraju i za granicą. Przedmiot działalności pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej: Pfleiderer Prospan S.A. produkcja płyt laminowanych, wiórowych i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, uszlachetnianie papierów, działalność handlowa w kraju i za granicą, produkcja i dystrybucja ciepła. Pfleiderer OOO produkcja płyt wiórowych, laminowanych i innych materiałów, produktów przerobu drzewa, produkcja materiałów z odpadów z przerobu drewna, handel hurtowy wyrobami własnej produkcji i towarami innych dostawców. Pfleiderer MDF OOO Jest podmiotem, poprzez który będzie realizowana inwestycja w budowę zakładu produkującego płyty MDF/HDF w Novgorodzie. Silekol Sp. z o.o. Jednostka zapewnia Spółce dominującej oraz spółkom zaleŝnym stabilne dostawy wysokiej jakości klejów do produkcji płyt wiórowych. produkcja barwników i pigmentów, produkcja chemikaliów organicznych i nieorganicznych pozostałych, produkcja farb i lakierów, produkcja klejów i Ŝelatyn. Pfleiderer MDF Sp. z o.o. produkcja płyt MDF i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, działalność handlowa w kraju i za granicą, Strona 11 z 35

14 Jura Polska Sp. z o.o. działalność transportowa, towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, wynajem samochodów cięŝarowych, sprzedaŝ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego. Unifloor Sp. z o.o. Jest podmiotem, który ma odpowiadać za produkcję i sprzedaŝ paneli podłogowych, które do tej pory funkcjonowały bezpośrednio w strukturach Pfleiderer Prospan S.A., produkcja arkuszy fornirowych, płyt i sklejek, produkcja pozostałych wyrobów z drewna, działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna, sprzedaŝ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego, produkcja papieru i tektury, transport drogowy. Pfleiderer Services Sp. z o.o. Spółka zawiesiła działalność. d. Jednostki nie podlegające konsolidacji Ze względu na fakt, Ŝe Spółka Pfleiderer Services Sp. z o.o. zawiesiła działalność oraz dane finansowe Spółki są nieistotne dla jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowe tej spółki nie podlegały konsolidacji e. Wykaz jednostek zaleŝnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Prospan S.A. - spółka akcyjna została wpisana do polskiego rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu pod nr RHB 1754 w dniu 23 września 1997 r. jako Zakłady Płyt Wiórowych Prospan S.A., a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września 2001 r. pod nr KRS: Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Bolesławiecka 10, Wieruszów Pfleiderer OOO - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu 15 stycznia 2003 r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3 Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej. Jednolity Numer rejestrowy: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod , Rosja Pfleiderer MDF OOO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu 11 września 2007 r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3 Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej. Strona 12 z 35

15 Jednolity Numer rejestrowy: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod , Rosja Silekol Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu pod numerem KRS w dniu 6 stycznia 2005 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Mostowa nr 30 K, Kędzierzyn-Koźle Pfleiderer MDF Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod numerem KRS w dniu 9 października 2003 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Wiórowa nr 1, Grajewo Jura Polska Sp. z o.o.- spółka została wpisana w do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS w dniu 24 listopada 1999 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Unifloor Sp. z o.o. - spółka została wpisana w do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS w dniu 29 czerwca 2005 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10 Pfleiderer Services Sp. z o.o. w Grajewie, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Białymstoku pod numerem KRS w dniu 20 grudnia 2005 r. Regon Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Strona 13 z 35

16 2. Skonsolidowane wyniki finansowe Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł) Aktywa Nota Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość Firmy Inwestycje w jednostkach powiązanych Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego NaleŜności z tytułu pomocy publicznej Aktywa długoterminowe Zapasy NaleŜności z tytułu podatku dochodowego NaleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałe Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Walutowe kontrakty terminowe typu forward Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy NaleŜność z tytułu pomocy publicznej Aktywa krótkoterminowe Suma aktywów Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Udział mniejszościowy Kapitał własny ogółem Zobowiązania Kredyt w rachunku bieŝącym Długoterminowa część oprocentowanych kredytów bankowych i poŝyczek Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów z tytułu pomocy publicznej Zobowiązania długoterminowe Strona 14 z 35

17 Otrzymane poŝyczki od jednostek powiązanych Kredyt w rachunku bieŝącym Krótkoterminowa część oprocentowanych kredytów bankowych i poŝyczek Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu faktoringu Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe Rezerwy Przychody przyszłych okresów z tytułu pomocy publicznej Zobowiązania krótkoterminowe Suma zobowiązań Suma pasywów POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec 4 kwartału / 2007 (w tys. zł) stan na koniec 3 kwartału / 2007 (w tys. zł) stan na koniec 4 kwartału / 2006 (w tys. zł) stan na koniec 3 kwartału / 2006 (w tys. zł) 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Pozycje pozabilansowe, razem Komentarz wyjaśniający zmiany waŝniejszych pozycji bilansowych: Wzrost wartości majątku rzeczowego wynika z realizacji inwestycji budowy zakładu produkcyjnego płyty typu cienki MDF w Grajewie. Wartość firmy jest następstwem realizacji, w drugim kwartale bieŝącego roku, odkupu od Skarbu Państwa pakietu mniejszościowego akcji spółki zaleŝnej Pfleiderer Prospan. W rezultacie zmniejszeniu uległ równieŝ poziom skonsolidowanych kapitałów własnych, poprzez redukcję udziałów mniejszościowych. Spadek wartości aktywów krótkoterminowych jest konsekwencją spadku naleŝności z tytułu dostaw i usług, co jest skutkiem zawarcia umów factoringu naleŝności, przy jednoczesnym wzroście zapasów, co jest naturalną konsekwencją zwiększenia działalności operacyjnej przez spółkę MDF oraz wzrostem środków pienięŝnych. Poziom zobowiązań na koniec okresu w porównaniu do końca trzeciego kwartału 2007 roku praktycznie się nie zmienił. Zmianie uległa struktura zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 48 milionów złotych, przy jednoznacznym wzroście zobowiązań długoterminowych o 59 milionów złotych. Wzrost zadłuŝenia w porównaniu do końca roku 2006 wynika głownie z faktu realizacji dwóch duŝych zadań inwestycyjnych projekt MDF, wykup pakietu akcji spółki Pfleiderer Prospan. Strona 15 z 35

18 Skonsolidowany roczny za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł) Działalność kontynuowana Działalność kontynuowana Działalność kontynuowana Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy Zysk ze sprzedaŝy NadwyŜka wartości nabycia aktywów netto nad ceną nabycia Pozostałe przychody Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Przychody/(Koszty) finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto Przypisany Akcjonariuszom jednostki dominującej Udziałowcom mniejszościowym Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych) 2,52 1,88 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych) 2,52 1,88 Strona 16 z 35

19 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł) Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji pow. wart. nomin. RóŜnice kurs. z przeliczenia jedn. podporządk. Nie podzielony wynik finansowy Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Razem Udział mniejszościowy Razem Stan na 1 stycznia 2006 r Wydanie udziałów Pfleiderer MDF Sp. z o.o Przeniesienie części zysku netto za 2005 r. na kapitał zapasowy Przeznaczenia zysku na dywidendę Konsolidacja jednostek podporządkowanych RóŜnice kursowe Zysk netto Stan na 31 grudnia 2006 r Stan na 1 stycznia 2007 r Emisja akcji przez Pfleiderer MDF OOO Przeniesienie części zysku netto za 2006 r. na kapitał zapasowy Przeznaczenia zysku na dywidendę Zakup udziałów mniejszościowych- Pfleiderer Prospan S.A RóŜnice kursowe Zysk netto Stan na 31 grudnia 2007 r Strona 17 z 35

20 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (w tys. zł) Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk /strata netto Korekty Amortyzacja Zysk/Strata z tytułu róŝnic kursowych Odsetki Zysk na sprzedaŝy wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Podatek dochodowy naliczony Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu zobowiązań z tytułu faktoringu Zmiana stanu rezerw Inne korekty Przepływy z działalności operacyjnej Odsetki otrzymane Podatek zapłacony Środki netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze zbycia aktywów trwałych Odsetki otrzymane 0 0 Zbycie aktywów finansowych Inne wpływy z aktywów finansowych Nabycie jednostki zaleŝnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Nabycie pozostałych inwestycji Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy z emisji akcji Spłata poŝyczek i kredytów Nabycie akcji własnych 0 0 Zaciągnięcie kredytów i poŝyczek Inne wpływy finansowe Płatność zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wypłacone dywidendy Odsetki zapłacone Przepływy z działalności finansowej Zmiana stanu środków pienięŝnych Środki pienięŝne na początek okresu Zmiana stanu róŝnic kursowych od środków pienięŝnych 0 4 Środki pienięŝne na koniec okresu Strona 18 z 35

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008 GRAJEWO skorygowany QSr 4/2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 GRAJEWO skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007 GRAJEWO skorygowany QSr 3/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, QSr: Data: 2010-03-01 Firma: Hyperion Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 5 6 7 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 8 9 10 11 12 Zestawienie stanu rezerw na 31.12.2004 i ruchu rezerw za IV kw. 2004. Stan rezerw na 31.12.2004r dla Pfleiderer Grajewo S.A. w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca 2008r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 R. (01.01.2008-30.06.2008) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr III / 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Nota 7 f Nota 8 a Nota 9 a

Nota 7 f Nota 8 a Nota 9 a Nota 7 f Nota 8 a Na należności sporne i przeterminowane składają się: 1. Należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług 15.941 tys. PLN, w tym: - należności dochodzone na drodze sądowej 8.635 tys.

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Odpisy aktualizujące dotyczyły w większości wartości należności krótkoterminowych i przedstawione są one w nocie 8c.

Odpisy aktualizujące dotyczyły w większości wartości należności krótkoterminowych i przedstawione są one w nocie 8c. Nota 12 a Odpisy aktualizujące dotyczyły w większości wartości należności krótkoterminowych i przedstawione są one w nocie 8c. Nota 13 a W dniu 6 stycznia 2005r. zostało zarejestrowane w KRS umorzenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 2 z 83 Spis treści 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo